MERHBA ~~~ ~~~ WELCOME

L-ahhar Updates / Latest Updates :- 


RITRATTI TAL-FESTA TA' MARIJA BAMBINA - 2014

Ikklikkja fuq kull ritratt ta' hawn taht u tara r-ritratti kollha


HRUG TAL-ISTATWA MINN NICCA

 NOVENA LAJCI MPENJATI - Mons JOE ALESSANDRO


 NOVENA LAJCI MPENJATI - Mons JOE ALESSANDRO

 PREZENTAZZJONI TAT-TRABI LIL MARIJA BAMBINA


FESTA TAL-VITORJA MILL-ISTAT - IL-HADD 7 SETTEMBRU


QUDDIESA FESTA TA' MARIJA BAMBINA

 QUDDIESA FESTA TA' MARIJA BAMBINA


PURCISSJONI TAL-FESTA TA' MARIJA BAMBINA

PURCISSJONI TAL-FESTA TA' MARIJA BAMBINA
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ AVVIZI
IS-26 HADD ta' MATUL IS-SENA
28 ta’ Settembru 2014

Tnejn 29:  Festa tal-Arkangli Mikiel, Gabriel u Rafel.  Jahbat ukoll l-40 sena mill-ordinazzjoni episkopali tal-Arcisqof Emeritu Mons. Giuseppe Mercieca.  Mons. Mercieca se jmexxi koncelebrazzjoni ta’ radd-il hajr fil-Katirdral tal-Imdina fis-6.30pm.  Tkun haga sabiha li kull min  jista’ jattendi ghaliha bhala rikonoxxenza tas-snin twal li Mons Mercieca ghamel bhala Arcisqof ta’ Malta.

Tlieta 30:  Fl-okkazjoni tal-Jum dinji tal-Anzjani, il-Caritas Malta se torganizza quddiesa mmexxija mill-Arcisqof Cremona fil-knisja parrokkjali ta’ Kristu Re’ Rahal Gdid fl-10.00am.  Ikun hawn trasposrt mill-pjazza.

Erbgha 1: In-nisa tal-Azzjoni Kattolika jibdew is-sena socjali taghhom bil-quddiesa tad-8.45am. Wara jkollhom laqgha fl-Annexe.  Naghmlu appell lin-nisa biex jattendu dawn il-laqghat apposta ghalihom li jitmexxew minn Fr Stefan Galea.  

Gimgha 3:  L-ewwel Gimgha tax-xahar.  
Fil-5.00pm quddiesa u fis-6.00pm jinghad ir-ruzarju. 
Fis-7.00pm adorazzjoni komunitarja li tintemm bil-barka sagramentali.  Ilkoll imheggin nattendu ghal din l-adorazzjoni specjalment il-membri tal-ghaqdiet.  

Hadd 5:  Fil-parrocca niccelebraw il-festa tal-Madonna tar-Ruzarju. 
Fil-5.00pm (mhux fil-5.30pm) quddiesa bl-omelija minn P. Michael Camilleri OP u wara purcissjoni bl-istatwa tal-Madonna mit-toroq tas-soltu. Il-Fratelli huma mhegga jattendu. 
Fis-7.00pm quddiesa ohra...............ikomplu aghfas hawn 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

FEATURE III     - aghfas hawn
L-ahhar jiem ta' thejjija ghall-Festa ta'
Marija Bambina 2014

ARMAR
aghfas fuq ir-ritratti u tara ritratti ohra

Uhud mill-Abbatini fil-jum tan-Novena ddedikata lilhom

*********************************** 
SPECIAL  FEATURES DWAR IL-PARROCCA


Għall-benefiċju ta’ dawk li jaċċessaw il-website tagħna se nibdew ngħaddulkom xi features minn żmien għal żmien biex ikollkom ideja aħjar tal-ħidma tagħna fil-parroċċa.


FEATURE II - L-ABBATINI FIL-PARROCCA - aghfas hawn 
Bħalissa, l-knisja Parrokkjali għandha mat-30 abbati jservi fiha. 
Huma jkollhom laqgħa ta’ formazzjoni umana u spiritwali kull nhar ta’ Sibt filgħodu kif ukoll attivitajiet soċjali li jgħinuhom jikbru kemm bħala persuni umani kif ukoll bħala insara tajbin.
Min irid idaħħal lit-tifel tiegħu bħala abbatini, ikellem lill-Arċipriet.FEATURE I

Settur importanti mill-ħidma tal-parroċċa żgur li huma ż-żgħażagħ u l-pre-adoloxxenti. Dawn ir-ritratti juru xi ftit mill-ħidma li ssir miż-żgħażagħ tagħna........ikomplu aghfas hawn 

IKKLIKKJA FUQ IR-RITRATT BIEX TKABBAR U TARA R-RITRATTI L-OHRA 
****************************

AVVIZ
il-Quddies tal-Hadd filghaxija qed isir 
fil-5.30pm u fis-7.00pm
Tas-Sibt filghaxija jibqghu kif inhuma
-----
IMPORTANT NOTICE 
Sundays evening Mass are at 5.30pm and 7.00pm
Saturday evenings will remain the  same
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

ATTIVITA' TAZ-ZGHAZAGH U PRE-ADOLEXXENTI
WAQT 'LIVE-IN'
AGHFAS FUQ IR-RITRATT U TARA RITRATTI OHRA


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

FESTA TAL-QALB TA' GESU'
Aghfas fuq ir-ritratt u tara ritratti ohra

FESTA TA' CORPUS DOMINI
Aghfas fuq ir-ritratt u tara ritratti ohra

It-Tfal tal-precett - 14 u 15 ta' Gunju 2014
ikklikkja fuq ir-ritratt u tara izjed ritratti

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Il-Pre-adolexxenti li se jaghmlu l-Grizma
Photo courtesy of  Mr. Charles Muscat

Il-Pre-adolexxenti li se jagħmlu l-Griżma tal-Isqof f’Novembru li ġej miġburin flimkien għall-quddiesa ta’ nhar Pentekoste. Kienu preżenti ukoll il-ġenituri u l-parrini tagħhom.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

min NIEQA - AWWISSU - aghfas hawn 

*****************
26th SUNDAY OF THE YEAR
28th September 2014OLDER FEATURES

Messagg tal-Arcipriet (Is-Sibt 1 ta' Marzu 2014)
Dejjiema - Kortsija - Essenzjali.......aghfas hawn


ARCHPRIEST's MESSAGE  (Is-Sibt 24 ta’ Awwissu 2013 )
Traġedji, Kumdita’, Għeluq... .......aghfas hawn

LILL-INSARA-KATTOLIĊI (Is-Sibt 10 ta’ Awwissu 2013 )

NGOs, Xbiek, Salib it-toroq........ aghfas hawn

WEDDING SEASON… THE RIGHT TIME TO MARRY? - PREPARING FOR MARRIAGE
As the fragility of marriages increases, the lavishness of weddings increases too. Is it a question of investing in form at the expense of substance? 
continue click here...PREPARING FOR MARRIAGE - CLICK HERE 

~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

AN EXTRAORDINARY BOOK 
ABOUT 
THE MALTESE MISSIONARY EXPERIENCE 

by FR. JOHN CARUANA 
at MARINGA DIOCESE, BRAZIL
to view/read the whole book - click here
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

GIMGHA L-KBIRA - RITRATTI - 18 ta' APRIL 2014 - aghfas hawn
Good Friday Photos - click here
ikklikkja fuq ir-ritratt u tara r-ritratti kollhaHAMIS IX-XIRKA - KONCELEBRAZZJONI SOLENNI - 17 ta' APRIL 2014 
RITRATTI - aghfas hawn
Maundy Thursday Photos - click here 
ikklikkja fuq ir-ritratt biex tara r-ritratti kollha 

KUNCERT KOR JUBILATE DEO - 14 ta' APRIL 2014
RITRATTI - aghfas hawn
ikklikkja fuq ir-ritratt biex tara r-ritratti kollha

HADD IL-PALM - 13 TA' APRIL 2014 - RITRATTI - aghfas hawn
Palm Sunday Photos - click here 
ikklikkja fuq ir-ritratt biex tara r-ritratti kollha 

Tifkira Devozzjoni tal-Vergni Mqaddsa tad-Duluri 

PELLEGRINAGG PENITENZJALI 
TAD-DULURI APRIL 2014 - aghfas hawn
Our Lady of Sorrows Procession - click here
ikklikkja fuq ir-ritratt biex tara r-ritratti kollha
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
TISLIMA LILL-
Kan. Dun Mattew Magri
(ex-Vici Parroku tal-parrocca)
li miet l-Erbgha, 19 ta' Marzu 2014

Ikklikkja fuq ir-ritratt t'hawn taht u tara r-ritratti kollhaRITRATTI TAL-FUNERAL TAL-KAN. DUN MATTEW MAGRI - aghfas hawn 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


IL-MOSTA - IL-GIMGHA, 14 TA' MARZU 2014
ikklikkja fuq ir-ritratt biex tara izjed ritrattiFost il-kandidati ghas-Sacerdozju hemm James Saydon
mill-parrocca taghna tan-Naxxar
jidher fuq ix-xellug fl-ahhar ritratt
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

L-Erbgha tar-Rmied u bidu tar-Randan Imqaddes
ASH WEDNESDAY
5 ta' Marzu 2014
RITRATTI 
aghfas hawn u fuq ir-ritratt biex tara r-ritratti kollha ITTRA PASTORALI TAL-ISQFIJIET - RANDAN 2014 - aghfas hawn

PASTORAL LETTER - LENT 2014 - click here

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

1.            Tiswija tal-bjut tal-knisja.  Dan ix-xoghol ghadu kif tlesta bil-hsieb li aktar tard matul is-sena jibda r-restawr tal-arzella tal-kor minn gewwa.  Jonqos ukoll induru l-bjut hdejn il-kuppletti.

2.            Restawr tal-altar ta’ San Guzepp.  Minhabba l-umdita’...........ikompli aghfas hawn

Restawr tal-altar ta' San Guzepp u ohrajn - aghfas hawn************************ 

RITRATTI
Tal-Festa tal-Prezentazzjoni tal-Mulej fit-Tempju 
il-Kandlora.
il-Hadd - 2 ta' Frar 2014 
aghfas fuq ir-Ritratt u tara r-ritratti kollhaRITRATTI 
LEJLET U NHAR IL-MILIED 2013 - aghfas hawn

Ikklikkja fuq ir-ritratt t'hawn taht u tara r-ritratti kollhaKUNCERT MILIED
Ikklikkja fuq ir-ritratt biex tara ohrajn

 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
GHELUQ IS-SENA TAL-FIDI
MADWAR L-EWKARISTIJA - IN-NAXXAR
24 ta' Novembru 2013
Ikklikkja fuq ir-Ritratt biex tara r-ritratti kollha - aghfas hawn

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

AVVIZI OHRA / OTHER NOTICES 

Ir-rettur tas-Santwarju Gesu’ Hniena Divina javza li l-quddiesa tat-8.30am qed ssir fis-Santwarju stess u mhux fil-Kappella ta' San Pawl tat-Targa.

...............................................    


Ikklikkja fuq ir-ritratti biex  tara r-ritratti kollha 

 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

  • LAQGHAT GHALL-PRE-ADOLEXXENTI (Forms 2, 3, 4)
  • Kull nhar ta' Gimgha, fis-7.00pm.  dettalji aghfas hawn 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

HINIJIET TAL-QUDDIES FIL-PARROCCA, NAXXAR - aghfas hawn

RITRATTI 2012
PHOTO GALLERY 2012

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

All updates Posted by Charles V. Farrugia
Photos by courtesy of Charles V. Farrugia

L-AĦĦAR POSTS