LAQGHAT GHALL-PRE-ADOLEXXENTI


LAQGHAT GHALL-PRE-ADOLEXXENTI (Forms 2, 3, 4)


Minn Ottubru li gej, il-parrocca se tibda torganizza laqghat ta' formazzjoni ghall-pre-adolexxenti, jigifieri, studenti li qeghdin fil-Forms 2, 3, u 4.  

Grupp ta' zghazagh mill-parrocca se jibdew jorganizzaw laqghat u attivitajiet varji ghal studenti f'din l-eta'.  

L-ewwel laqgha se ssir fl-Annexe, il-Gimgha 12 ta' Ottubru, fis-7.00pm.  Kull min qieghed f'din l-eta' u ma jmur f'ebda ghaqda jew grupp ta' formazzjoni hu mheggeg jattendi.

L-AĦĦAR POSTS