Friday, October 21, 2016

MERHBA --- ~~~~ --- WELCOME

L-ahhar Updates / Latest New Updates :- 


Nifirhu u nawguraw lill-Arcipriet taghna 
Dun David Gauci 
li gie elevat fl-Ordni Sovran Militari u Ospedallier ta' San Gwann ta' Gerusalemm, Rodi u Malta bhala 
Kappillan Magisterjali ad honorem.
 


*******
Morru għallmu l-ġnus kollha, jgħid il-Mulej; jien magħkom dejjem, sal-aħħar taż-żmien. Hallelujah! 

L-EVANĠELJU (28: 16-20) Qari mill-Evanġelju skont San Mattew 

F’dak iż-żmien: il-ħdax-il dixxiplu telqu lejn il-Galilija u marru fuq il-muntanja fejn kien ordnalhom Ġesù. Kif rawh, inxteħtu quddiemu; imma xi wħud iddubitaw. Ġesù resaq ikellimhom u qalilhom: “Lili ngħatat kull setgħa fis-sema u fl-art. Morru, mela, għallmu l-ġnus kollha, u għammduhom fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu s-Santu. U għallmuhom iħarsu dak kollu li ordnajtilkom jien. U ara, jien magħkom dejjem, sal-aħħar taż-żmien.” Il-Kelma tal-Mulej. Tifħir lilek Kristu.

jew


Hallelujah. R/. Hallelujah
Alla kien li ħabeb il-ħolqien miegħu nnifsu permezz ta’ Kristu,
u fdalna l-ministeru ta’ din il-ħbiberija.
R/. Hallelujah

Evanġelju
Il-pubblikan niżel id-dar iġġustifikat.
Lq 18, 9-14

Qari mill-Evanġelju skont San Luqa

F’dak iż-żmien, kien hemm uħud li kienu jafdaw fihom infushom li huma ġusti u kienu jmaqdru lill-oħrajn. Ġesù qalilhom din il-parabbola: “Żewġt irġiel, wieħed fariżew u l-ieħor pubblikan, telgħu fit-tempju biex jitolbu. Il-fariżew, wieqaf, talab hekk f’qalbu: “O Alla, niżżik ħajr li m’iniex bħall-bqija tal-bnedmin, ħalliela, inġusti, żienja, jew ukoll bħal dan il-pubblikan. Jiena nsum darbtejn fil-ġimgħa u nħallas l-għexur ta’ kulma ndaħħal”. Iżda l-pubblikan, bilwieqfa fil-bogħod anqas biss ried jerfa’ għajnejh lejn is-sema, imma beda jħabbat fuq sidru u jgħid: “O Alla, ħenn għalija, għax jien midneb!”Ngħidilkom jien li dan, u mhux l-ieħor, niżel id-dar iġġustifikat. Għax kull min jitkabbar, jiċċekken; u min jiċċekken, jitkabbar”.

Il-Kelma tal-Mulej
R/. Tifħir lilek Kristu


PARROCCA NAXXAR                                                
Data: 23/10/2016
AVVIZI

IL-HADD
Niccelebraw il-Gurnata Missjunarja; il-gbir kollu li jsir fil-quddies imur kollu ghall-bzonnijiet tal-missjoni; f’dawn il-granet ukoll qed jingabru l-envelops mid-djar. 

IL-HAMIS
Fil-musuem tal-bniet fil-5.30 p.m. se ssir laqgha ghall-genituri li uliedhom ser jircievu l-ewwel tqarbina s-sena d-diehla.

Fis-6.00 p.m. jkun hawn hin ta adorazzjoni mill-grupp tas-social club tal-anzjani.

IL-GIMGHA
Fl-annexxe fis-7.15 p.m. se jkun hemm laqgha ghar-romol; inhegguhom jiehdu sehem.

IS-SIBT
Infakkru li fl-annexxe bejn is-1.30 p.m u l-5.30 p.m. se jkun hemm open day ghal dawk kollha li ghandhom ix-xewqa li jinghaqdu mal- kor iubilate deo;  Aktar informazzjoni tinkiseb permezz tal-website jew il-pagna tal-facebook tal-kor stess.


IL-HADD
Issir it-tifkira tal-Konsagrazzjoni tal-Knisja taghna.

NOTI :
Qed ikomplu jingabru l-envelops tal-missjoni mid-djar. Tistghu anke thalluh fis-sagrestija.


Il-Kor Jubilate Deo qieghed jistieden lil dawk kollha li ghandhom ix-xewqa li jinghaqdu mal-kor sabiex jattendu open day li ser issir is-Sibt 29 t'Ottubru fl-Annexe tal-knisja bejn is-1.30pm u l-5.30pm. Mhux necessarju li min jattendi jkun jaf jaqra l-muzika ghaliex  membri godda jinghataw tahrig b'xejn. Zghazagh u adulti jistghu japplikaw ghal din l-open day billi jibghatu messagg elettroniku fuq il-website www.jubilatedeo.com jew fuq il-facebook jew icempplu fuq mob 79430604 jew jinfurmaw lill-Arcipriet. Genituri li jixtiequ li t-tfal taghhom jinghaqdu mal-kor tat-tfal jistghu wkoll jikkomunikaw mad-direzzjoni tal-kor bl-istess mezzi.  Ara l-Poster aghfas hawn

Nergghu infakkru li l-hin tal-quddies tal-Hadd filghaxija qed ikun fil-5.00 p.m. u fis-6.30 p.m.

 *******

OTTUBRU X-XAHAR TAR-RUZARJU
Image result for oUR lADY OF THE ROSARY********TODAY'S GOSPEL:
Jesus addressed this parable
to those who were convinced of their own righteousness
and despised everyone else. 
“Two people went up to the temple area to pray;
one was a Pharisee and the other was a tax collector. 
The Pharisee took up his position and spoke this prayer to himself,
‘O God, I thank you that I am not like the rest of humanity --
greedy, dishonest, adulterous -- or even like this tax collector. 
I fast twice a week, and I pay tithes on my whole income.’
But the tax collector stood off at a distance
and would not even raise his eyes to heaven
but beat his breast and prayed,
‘O God, be merciful to me a sinner.’
I tell you, the latter went home justified, not the former;
for whoever exalts himself will be humbled,
and the one who humbles himself will be exalted.”(All above posted by Charles V. Farrugia on Friday, 21st October 2016)

******


~~~~HINIJIET TAL-QUDDIES FIL-PARROCCA, NAXXAR - aghfas hawn

Fil-Knisja Parrokkjali
Kuljum: 6.00am, 6.45am, 7.45am, 8.45am u 6.30pm
Is-Sibt filghaxija: 5.00pm u 6.30pm
Il-Hdud u l-Festi Kmandati:
6.00am, 7.00am, 8.30am, 9.30am, 11.00am, 
5.00pm u 6.30pm (mill-1 ta' Ottubru - 31 ta' Mejju)
5.30pm u 6.30pm ( 1 ta' Gunju - 30 ta' Settembru )

~~~~~~~~~~~~~~~
Ufficcju Parrokkjali:
26, Misrah ir-Rebha, Naxxar NXR 1700
Tel. & Fax: 21435376; 21434673 

Hinijiet tal-Ufficcju Parrokkjali:-
It-Tlieta , il-Hamis u l-Gimgha:-
10.00am - 11.30am, u  5.00pm - 6.30pm
Is-Sibt: b'appuntament
Mhux miftuh: Festi Pubblici

************************
RITRATTI - FESTA TAR-RUZARJU
ikklikkja fuq ir-ritratt u tara izjed ritratti 
aghfas hawn


RITRATTI - VESTIZZJONI TAL-ABBATINI
ikklikkja fuq ir-ritratt u tara izjed ritratti 
aghfas hawnRITRATTI - L-QUDDIESA JUM IL-FESTA
8 ta' SETTEMBRU 2016
aghfas hawn
ikklikkja fuq ir-ritratt u tara izjed ritratti RITRATTI - JUM IL-FESTA - PURCISSJONI
8 ta' SETTEMBRU 2016
aghfas hawn
ikklikkja fuq ir-ritratt u tara izjed ritratti
Photos by courtesy of Charles V. Farrugia
******

SILTIET MILL-PROGRAMM TAL-FESTA TA' MARIJA BAMBINA 
aghfas hawn
ikklikkja fuq l-istampa ta' hawn taht u tara izjed
 


******
PROGRAMM TAL-FESTA TA' MARIJA BAMBINA 
(aghfas hawn)

*******
RITRATTI - HRUG TAL-BAMBINA
28 ta' AWWISSU 2016
aghfas hawn
Ikklikkja fuq ir-ritratt u tara izjed ritrattiRITRATTI - NOVENA u MONS. ARCISQOF
29 ta' AWWISSU 2016
aghfas hawn
Ikklikkja fuq ir-ritratt u tara izjed ritratti******


RITRATTI 2016

PHOTOS 2016

RITRATTI TAT-TBERIK TAL-BIBIEN GODDA TAL-BRONZ
TAS-SANTWARJU TA' GESU' HNIENA DIVINA
17 ta' Lulju 2016
ikklikkja fuq ir-ritratt u tara izjed ritratti
click on the photo hereunder and view more photos


the above photos by kind courtesy of 
Ms Katerina Vella Ryabkova

*******

RITRATTI TAL-FESTA TAL-QALB TA' GESU'
IL-HADD 5 ta' GUNJU 2016
aghfas hawn
ikklikkja fuq ir-ritratt u tara izjed ritratti
RITRATTI TAL-FESTA TA' CORPUS
IL-HADD, 29 ta' MEJJU 2016
aghfas hawn
ikklikkja fuq ir-ritratt u tara izjed ritratti

RITRATTI TA' L-EWWEL TQARBINA
IL-HADD, 22 MEJJU 2016
aghfas hawn
ikklikkja fuq ir-ritratt u tara izjed ritratti


******
aghfas fuq ir-ritratt biex tara izjed ritratti
(click on photo to see more photos)

RITRATTI HAMIS IX-XIRKA - 24 MARZU 2016 - aghfas hawn
PHOTOS MAUNDY THURSDAY - 24 MARCH 2016 - click here
aghfas fuq ir-ritratt biex tara izjed ritratti
(click on photo to see more photos)

aghfas fuq ir-ritratt biex tara izjed ritratti
(click on photo to see more photos)

aghfas fuq ir-ritratt biex tara izjed ritratti
(click on photo to see more photos)

All Photos by courtesy of Charles V. Farrugia 

**********
IL-GUBLEW TAL-HNIENA
ikklikkja fuq l-istampa biex tkabbar
ikklikkja fuq l-istampa biex tkabbar
 
Din hija t-Talba tal-Papa Frangisku ghall-Gublew tal-Hniena.  Inheggukom taghmlu ‘print-out’ ta’ din it-Talba u tghiduha spiss mal-familja kollha tul din is-Sena tal-Gublew tal-Hniena.

************


**********

RITRATTI 2015
aghfas hawn*************************** 
All updates Posted by Charles V. Farrugia
Photos by courtesy of Charles V. Farrugia