Saturday, July 24, 2021

MERHBA - - - WELCOME

    L-ahhar Updates / Latest New Updates :-

KOLLEĠĠJATA MARIJA BAMBINA
NAXXAR

 

LIVE STREAMING TAL-QUDDIES

Mit-Tnejn sas-Sibt: 
6:00pm  Rużarju (il-Ħamis ikun hemm Adorazzjoni minnflok ir-Rużarju)
6:30pm Quddiesa
 
Il-Ħadd:
11:00am Quddiesa 

YOUTUBE:  Agħfas  hawn 

FACEBOOK:  Agħfas hawn 

Ix-xandira live tibda tidher fuq YouTube u Facebook ftit minuti qabel il-ħinijiet imsemmija hawn fuq. 

Inħeġġukom biex fuq YouTube tgħafsu il-buttuna 'Subscribe' u l-buttuna bil-qanpiena fuqha sabiex YouTube jinfurmakom meta nkunu qed inxandru live jew meta ntellgħu xi vidjows ġodda. 

******

Naxxar Parish Church Live Web-Cam 
ARA U SEGWI X'QED ISIR FIL-KNISJA PARROKKJALI  mill-WEB-CAM

**********

IS- 17 -il HADD TA' MATUL IS-SENA
25 ta' LULJU, 2021

AVVIZI
 
IL-HADD – 25 ta’ LULJU
Is-17-il Hadd ta’ Matul is-Sena
 
Illum il-mobile unit tad-demm se tkun fil-pjazza bejn it-8.30 am u s-1.00 pm ghal dawk li jixtiequ jaghtu d-demm. Importanti li wiehed jiehu mieghu l-karta tal-identita.
 
Illum ukoll qed jigi ccelebrat ghal-ewwel darba il-Jum Dinji tan-Nanniet u l-Anzjani mwaqqaf mill Papa Frangisku. Inroddulhom hajr tal-gid kollu li wettqu fil-familja u fis-socjeta.
 
Fil-Hdud il-Quddiesa ta’ filghaxija fil-Kolleggjata qed tkun fil-5.30 pm.
 
IT-TNEJN
Fl-okkazzjoni tal-Festa ta’ San Gakbu fil-Knisja tieghu fis-7.30 pm jkun hemm quddiesa.
 
IL-HAMIS
Fis-6.00 pm jkun hawn hin ta’ Adorazzjoni mil-Legjun ta’ Marija Rgiel  u
fis-6.30 pm il-quddiesa.
 
IS-SIBT

Ir-RABA’ Sibt tal-Bambina
Fis-6.00 pm Ruzarju, Kurunella, kant tas-Salve, Antifona u Barka Sagramentali. Fis-6.30 pm Quddiesa Kantata bl-Omelija.
 
NOTI:
Il-Kumitat tal-Festa ghandu ghal bejgh bnadar bl-arma tal-Kolleggjata kif ukoll pavaljuni bix-xbieha tal-Bambina, ideali ghal mal-galleriji. Tistghu tarawhom fuq in-notice board jew fil pagna ta’ facebook tal-kumitat. Min jixtieq jixtri ghandu jaghmel l-ordni tieghu u jhalli deposit sat-28 ta’ Lulju.
 
Nitolbu ghar-ruh: Victor Stivala, Angela Calleja, Sister Catherine Scicluna, Annie Micallef u Katrina Borg Cardona.  Aghtihom o Mulej 

*******

 Il-Fakultà tat-Teoloġija se toffri kors ta’ Diploma fuq l-Apprezzament tal-Patrimonju Ekkleżjastiku fuq bażi part time għal sentejn. Dan jolqot l-interess ta’ kull min togħġbu l-arti tal-knejjes jew jgħin fil-Knejjes, il-Mużewijiet u l-Arkivji Parrokkjali. Min huwa interessat jista’ jibgħat email fuq theology@um.edu.mt

 

MESSAGG TAL-PAPA FRANGISKU GHAL JUM DINJI
TAN-NANNIET U L-ANZJANI – 25 ta’ LULJU 2021
aghfas fuq din il-link:
https://www.laikos.org/fr1_messagg_nanniet_25072021.htm

 

*******


25th JULY 2021
********
 
MESSAGG TAL-PAPA FRANGISKU GHAL JUM DINJI
TAN-NANNIET U L-ANZJANI – 25 ta’ LULJU 2021
aghfas fuq din il-link:******

Il-Fakultà tat-Teoloġija se toffri kors ta’ Diploma fuq l-Apprezzament tal-Patrimonju Ekkleżjastiku fuq bażi part time għal sentejn. Dan jolqot l-interess ta’ kull min togħġbu l-arti tal-knejjes jew jgħin fil-Knejjes, il-Mużewijiet u l-Arkivji Parrokkjali. Min huwa interessat jista’ jibgħat email fuq theology@um.edu.mt

********


HINIJIET TAL-QUDDIES FIL-PARROCCA, NAXXAR

Il-hin tal-quddies fil-Kolleggjata huma hekk:
Matul il-Gimgha: 
6.00 am,  7.00 am, 7.45 am, 8.45 am u 6.30 pm.
Is-Sibt filghaxija: 5.00 pm u 6.30 pm
Il-Hadd: 6, 7, 8, 9, 10, 11 am u 5.30 pm
 
Mhux se jkun hemm quddies fil-Kappelel u fic-Cimiterju.
 
*********
Ufficcju Parrokkjali:
Fl-Ewwel Sular tal-Annexe tal-Knisja Arcipretali
Dhul mill-genb tal-Knisja
Tel. : 21435376; 21434673 
E-Mail: bambinanaxxar@gmail.com
 
Hinijiet tal-Ufficcju Parrokkjali:-
It-Tlieta , il-Hamis u l-Gimgha:-
10.00am – 11.15am
5.00pm - 6.15pm
Mhux miftuh fil-Festi Pubblici

F'kaz ta' htiega urgenti mill-ufficcju dejjem tista
ccempel lill-Arcipriet Fr David Gauci fuq 79604754

******

SANTWARJU GESU' HNIENA DIVINA
Hinijiet Quddies:Mit-Tnejn sal-Gimgha: 8.30am

Is-Sibt: 4.30pm  u 6.30pm
Hdud u Festi: 8.30am - 10.00am - 11.30am bl-Ingliz

******** 

***** 

NAXXAR PARISH CHURCH LIVE WEB-CAM - 


aghfas fuq l-istampa biex tara l-Magazine
 


*****


TALBA LILL-SAN GUZEPP 

Sliem għalik, harries tal-Feddej,
u għarus tal-Verġni Marija.
Lilek Alla fdalek lil Ibnu:
fik Marija qiegħdet
il-fiduċja tagħha;
miegħek Kristu trawwem
bħala raġel adult.
 
O Mqaddes Ġużeppi,
kun missier għalina wkoll,
u mexxina fit-triq tal-ħajja.
Aqlgħalna l-grazzja,
il-ħniena u l-kuraġġ,
u harisna minn kull deni.
 
Ammen.

*******


****


*********AVVIZI OHRA - aghfas hawn

Min jixtieq jikri
s-SALA ta' l-ORATORJU - NAXXAR
icempel lill-ARCIPRIET
Rev. Kan. DAVID GAUCI
fuq 79604754
****
Min jixtieq jibghat e-mail personali
lill-Arcipriet, Rev. Kan. David Gauci
ghandu jibghatha fuq dan l-indirizz elettroniku

davidgauci7@gmail.com

********

Photos by courtesy of Charles V. Farrugia 

************
aghfas fuq il-logo t'hawn fuq u tara l'website RTK

####

All updates Posted by Charles V. Farrugia
Webmaster