Friday, February 22, 2019

MERHBA - - - WELCOME 2019

L-ahhar Updates / Latest New Updates :-
Related image
PARROCCA NAXXAR                                                
Data: 24/02/2019
AVVIZI      
                    HADD

Is-7 HADD TA; MATUL IS-SENA

TNEJN
Se ssir ir-raba’ laqgha ta’ Formazzjoni Spiritwali  fl-Annexe fis-7.00 pm. Il kelliem huwa Fr John Berry; inheggu halli ma nitilfux dan il-mument ta tigdid spiritwali


GIMGHA
1 ta’ MARZU

Fis-6.00 pm jkollna hin ta’ Adorazzjoni u
fis-6.30 pm il-quddiesa.SIBT

Fl-Annexe fid-8.45 am jibda Kors ta’ gurnata dwar il-First Aid li tieghu jinghata certifikat rikonoxxut; min hu interessat jista jattendi.NOTI

Dawk il-genituri li uliedhom ghamlu l-Grizma tal-Isqof is-sena l-ohra ghandhom jaghmlu l-ordni tar-ritratti minghand Images Studio.

Fl-okkazzjoni ta’ Jum il-Mara nhar il-Gimgha 8 ta’ Marzu ser norganizzaw Coffee Morning fl-Oratorju; biljetti jinkisbu minghand il helpers.

Qed jitqassam il-Magazine Flimkien; mieghu qed inqassmu envelop sabiex taghtuna offerta ta flus b’risq il-Festa ta’ Marija Bambina; din hija wahda miz zewg gabriet ewlenin li jsiru b’risq il-festa.

Nitolbu ghar-ruh: Nicholas Schembri; Aghtih o Mulej ......****
Katekezi fin-Naxxar
Sejħa għalik u għalija

“Il-ferħ tal-Vanġelu jimla l-qalb u l-Ħajja kollha ta’ dawk li jitaqghu ma’Ġesu,” jgħidilna il-Papa Franġisku. Huwa Ġesu li jagħtina l-ħajja, jeħlisna mit-toqol tad-dnub, jimla dak il-vojt li nħossu ġewwa fina li nafu li xejn ma jista jimla tassew.

B’Ġesu Kristu f’ħajjitna, aħna imsejħin biex inwasslu il-ferħ li nħossu ġewwa fina lil oħrajn. Naħsbu f’ħafna nies li għaddejjin minn tant sitwazzjonijiet ta’ tbatja, firda familjari, mard, faqar, esklużżjoni, abbandun,..........nistgħu nwasslulhom lil Ġesu bl’imħabba tagħna.

Hawn  għatx kbir spiritwali  madwarna għal Alla, u jinħass ċert vojt interjuri; u anki jekk materjalment u umanament  tant nies għandhom dak kollu li suppost jagħmilhom ħienja, jibqgħu jħossu dak il-vojt,............ nistgħu nwasslulhom lil Ġesu bl’imħabba tagħna.

Hawn il-barrani, ġej minn kultura oħra, realta’ oħra. Narawh kuljum, jiekol magħna, forsi jbati minn xi diskriminazzjoni jew sfruttament, jgħix magħna kuljum,.......... nistgħu nwasslulu lil Ġesu bl’imħabba tagħna.

Hekk hu. Ilkoll kemm aħna nistġħu ngħixu b’tali mod li bil-ħajja normali tagħna nwasslu lil Ġesu lill-ħaddieħor. M’hemmx għalfejn inkunu isqfijiet u reliġjużi. Biżżejjed li tħobb fl-ambjent fejn tgħix, mal-ġirien, fuq il-post tax-xogħol,fil-ħajja ta’ kuljum, taħfer, tkun ġust,forsi tfalli imma tibda mil-ġdid, u tħobb. Hija sejħa għalik hu għalija.   

F’ dan is-sfond, biex nitħeġġu u nikbru spiritwalment, nħass il-bżonn li fil-parroċċa tan-Naxxar naħdmu iktar għall- evanġeliżżazjoni. Għal dan il-għan inħoloq grupp żgħir biex jikkordina innizjattiva ta’ outreach għas-sena 2019 li għandha l-iskop li ssaħħaħ il-katekeżi tal-adulti.

Għalhekk qed nistednuk għall-ewwel serje ta’ erba laqgħat bit-tema ta’ Sejħa għalik u għalija kif jesponiha l-Papa Franġisku fl-Eżortazzjoni tiegħu Ifirħu u thennew li ħarġet fil-2018.


L-ewwel laqgħa ser issir nhar it-Tnejn 4 ta’ Frar fis-7 ta’ filgħaxija fl-Annexe tal-knisja parrokkjali u hija miftuha għal kulħadd. Nħeġġukom biex ma titilfux din l-esperjenza ta’ fidi, ta’ mixja flimkien f’din is-sena l-ġdida.
******
NAXXAR PARISH CHURCH LIVE WEB-CAM - 
ARA U SEGWI X'QED ISIR FIL-KNISJA PARROKKJALI  mill-WEB-CAM

NAXXAR PARISH SQUARE WEB-CAM 
Misrah il-Parrocca  -  click here

Ikklikkja fuq l-istampa u tara min NIEQA

min NIEQA FRAR 2019 - aghfas hawn

####

HINIJIET TAL-QUDDIES
FIL-PARROCCA, NAXXAR - aghfas hawn
~~~~~~
Fil-Knisja Parrokkjali
Kuljum: 6.00am, 7.00am, 8.45am u 6.30pm
Is-Sibt filghaxija: 5.00pm u 6.30pm
Il-Hdud u l-Festi Kmandati:
6.00am, 7.00am, 8.30am, 9.30am, 11.00am, 
5.00pm u 6.30pm (mill-1 ta' Ottubru - 31 ta' Mejju)
5.30pm u 6.30pm ( 1 ta' Gunju - 30 ta' Settembru )
SANTWARJU GESU' HNIENA DIVINA
Hinijiet Quddies:Mit-Tnejn sal-Gimgha: 8.30am
Il-Gimgha: 3.00pm Adorazzjoni u Quddiesa fit-3.30pm
Is-Sibt: 4.30pm  u 6.30pm
Hdud u Festi: 8.30am - 10.00am - 11.30am bl-Ingliz


********

Ufficcju Parrokkjali:
26, Misrah ir-Rebha, Naxxar NXR 1700
Tel. : 21435376; 21434673 

Hinijiet tal-Ufficcju Parrokkjali:-
It-Tlieta , il-Hamis u l-Gimgha:-
10.00am - 11.30am, u  5.00pm - 6.30pm
Is-Sibt: b'appuntament
Mhux miftuh: Festi Pubblici

************************

RITRATTI 2018


Photos by courtesy of Charles V. Farrugia 

************

RITRATTI 2015

************

aghfas fuq il-logo t'hawn fuq u tara l'website RTK

####

ikklikkja fuq l-istampa t'hawn taht u
tista' taqra l-Kurunella lil Marija Bambina

All updates Posted by Charles V. Farrugia
Webmaster