Saturday, June 19, 2021

MERHBA - - - WELCOME

    L-ahhar Updates / Latest New Updates :-

KOLLEĠĠJATA MARIJA BAMBINA
NAXXAR

 

GUNJU
 IX-XAHAR TAL-QALB IMQADDSA TA' GESU'


LIVE STREAMING TAL-QUDDIES

Mit-Tnejn sas-Sibt: 
6:00pm  Rużarju (il-Ħamis ikun hemm Adorazzjoni minnflok ir-Rużarju)
6:30pm Quddiesa
 
Il-Ħadd:
11:00am Quddiesa 

YOUTUBE:  Agħfas  hawn 

FACEBOOK:  Agħfas hawn 

Ix-xandira live tibda tidher fuq YouTube u Facebook ftit minuti qabel il-ħinijiet imsemmija hawn fuq. 

Inħeġġukom biex fuq YouTube tgħafsu il-buttuna 'Subscribe' u l-buttuna bil-qanpiena fuqha sabiex YouTube jinfurmakom meta nkunu qed inxandru live jew meta ntellgħu xi vidjows ġodda. 

******

Naxxar Parish Church Live Web-Cam 
ARA U SEGWI X'QED ISIR FIL-KNISJA PARROKKJALI  mill-WEB-CAM

**********
IT- 12 -il HADD TA' MATUL IS-SENA
20 ta' GUNJU, 2021

AVVIZI
 
IL-HADD – 20 ta’ GUNJU
It-12-il Hadd ta’ matul is-Sena
Evanġelju
Dan min hu, biex saħansitra r-riħ u l-baħar jisimgħu minnu?
Mk 4:35-41
 
Infakkru Jum il-Missier;
Ic-Cimiterju jkun miftuh matul il-jum u fid-9.30 am jkun hemm quddiesa ghall-missirijiet taghna mejtin.
 
Il-quddiesa ta’ filghaxija fil-Kolleggjata tkun fil-5.30 pm.
 
IL-HAMIS – 24 ta’ GUNJU
Fis-6.00 pm jkun hawn hin ta’ Adorazzjoni mill- Grupp Socjali tal-Anzjani u fis-6.30 pm il-quddiesa.
 
NOTI:
Fl-Annexe issibu ghal bejgh fwejjah, aftershave, kejkijiet, pjanti u diversi rigali ohra fl-okkazzjoni ta’ Jum il-Missier. Grazzi ta’ kull ghajnuna li taghtuna.
 
Nitolbu ghar-ruh; Mary Pace u Lino Scerri:  Aghtihom o Mulej……. 

*******

12th SUNDAY OF THE YEAR
20th JUNE 2021

********

HINIJIET TAL-QUDDIES FIL-PARROCCA, NAXXAR

Il-hin tal-quddies fil-Kolleggjata huma hekk:
Matul il-Gimgha: 
6.00 am,  7.00 am, 7.45 am, 8.45 am u 6.30 pm.
Is-Sibt filghaxija: 5.00 pm u 6.30 pm
Il-Hadd: 6, 7, 8, 9, 10, 11 am u 5.30 pm
 
Mhux se jkun hemm quddies fil-Kappelel u fic-Cimiterju.
 
*********
Ufficcju Parrokkjali:
Fl-Ewwel Sular tal-Annexe tal-Knisja Arcipretali
Dhul mill-genb tal-Knisja
Tel. : 21435376; 21434673 
E-Mail: bambinanaxxar@gmail.com
 
Hinijiet tal-Ufficcju Parrokkjali:-
It-Tlieta , il-Hamis u l-Gimgha:-
10.00am – 11.15am
5.00pm - 6.15pm
Mhux miftuh fil-Festi Pubblici

F'kaz ta' htiega urgenti mill-ufficcju dejjem tista
ccempel lill-Arcipriet Fr David Gauci fuq 79604754

******

SANTWARJU GESU' HNIENA DIVINA
Hinijiet Quddies:Mit-Tnejn sal-Gimgha: 8.30am

Is-Sibt: 4.30pm  u 6.30pm
Hdud u Festi: 8.30am - 10.00am - 11.30am bl-Ingliz

******** 

***** 

NAXXAR PARISH CHURCH LIVE WEB-CAM - 


aghfas fuq l-istampa biex tara l-Magazine
 


*****


TALBA LILL-SAN GUZEPP 

Sliem għalik, harries tal-Feddej,
u għarus tal-Verġni Marija.
Lilek Alla fdalek lil Ibnu:
fik Marija qiegħdet
il-fiduċja tagħha;
miegħek Kristu trawwem
bħala raġel adult.
 
O Mqaddes Ġużeppi,
kun missier għalina wkoll,
u mexxina fit-triq tal-ħajja.
Aqlgħalna l-grazzja,
il-ħniena u l-kuraġġ,
u harisna minn kull deni.
 
Ammen.

*******


****


*********AVVIZI OHRA - aghfas hawn

Min jixtieq jikri
s-SALA ta' l-ORATORJU - NAXXAR
icempel lill-ARCIPRIET
Rev. Kan. DAVID GAUCI
fuq 79604754
****
Min jixtieq jibghat e-mail personali
lill-Arcipriet, Rev. Kan. David Gauci
ghandu jibghatha fuq dan l-indirizz elettroniku

davidgauci7@gmail.com

********

Photos by courtesy of Charles V. Farrugia 

************
aghfas fuq il-logo t'hawn fuq u tara l'website RTK

####

All updates Posted by Charles V. Farrugia
Webmaster