Wednesday, December 17, 2014

MERHBA - - - WELCOME

L-ahhar Updates / Latest Updates :- 


L-Ewwel Messagg tal-Arcipriet Dun David Gauci

 Gheziez, 

Dan huwa l-ewwel messagg tieghi lilkom ilkoll il-familji li toqghodu f'din il-parrocca ghaziza taghna tan-Naxxar iddedikata lit-twelid tal-Vergni Mqaddsa Marija - il-Bambina.

Qed jaslilkom kwazi fil-bidu ta’ xahar gdid ta' sena gdida minn Arcipriet gdid. Irrid min hawn f'isimkom irrodd hajr lill-predecissuri tieghi li hadmu f'din il-parrocca matul is-snin. Irrid min hawn insellem personalment lil kull wiehed u wahda minnkom.

Il-quddiem ikollna cans niltaqghu f'diversi okkazzjonijiet.
Ix-xewqa tieghi hi li nghinkom ilkoll, u jien maghkom, ninbnew f'komunita` ta’ fidi, tama u imhabba. U hsiebi jmur lejn kull membru ta’ din il-komunita parrokkjali; miz-zghar taghna sal-anzjani taghna; tislima specjali tmur lejn dawk li jhossuhom imwarrbin, dawk li huma wehidhom, il-morda taghna.

Irrid inkun qrib ta’ dawk li huma fil-periferija; fil-periferija nifhem nghid mhux biss dawk li joqghodu fiz-zoni tas-Sghajtar u ta’ San Pawl tat-Targa u Birguma; dawk ukoll; imma fil-periferija qed nifhem (anke kif inhi ix-xewqa tal-papa frangisku) inkun qrib ta dawk li jhossuhom il-boghod mill-knisja.

Ghax kif tafu intom stess, tista tkun tghix taht il-kampnar tal-knisja u xorta wahda thossok il-boghod minnha.

insellem lill-familji kollha li joqghodu fil-qalbha tar-rahal taghna tan-naxxar.

Ix-xewqa tieghi hi li inkun tassew raghaj tal-merhla kbira afdata f'idejja u li bil-kelma u bl-ezempju ikolli tassew fuqi ir-riha tan-nghag.

Minn qalbi nawgura sena mimlija barka fil-Mulej u Marija Bambina tkun maghna.


Fr David Gauci


*********************************
RITRATTI
KONCELEBBRAZZJONI TA' RADD TA' HAJR MILL-ARCIPRIET
REV. KAN. EVAN CARUANA - 14 ta' DICEMBRU 2014
ikklikkja fuq ir-ritratt u tara bosta ritratti ohra


************************


***************************************


L-AVVENT FIL-PARROCCA TAN-NAXXAR 2014

Din is-sena l-Avvent bi tħejjijja għall-miġja tal-Mulej Ġesu’ se jibda l-Ħadd 30 ta’ Novembru u jispiċċa l-Erbgħa 24 ta’ Dicembru qabel il-quddiesa tal-Vġili.  F’dan iż-żmien il-parroċċa tagħna qed toffrilek dawn l-opportunitajiet:

Fil-Ħdud tal-Avvent: 29 ta’ Novembru; 7, 14, 21 ta’ Diċembru, jitkanta t-Tifħir ta’ Sbiħ il-Jum (il-Lawdi) mas-saċerdoti tal-parroċċa fil-knisja parrokkjali fit-8.00am.  Ikun hemm folji apposta biex kulħadd jipparteċipa.

Se jibdew jitqassmu l-folji b’talb u salmi meħudin mill-Uffiċċju Divin sabiex il-familja tqaddes il-Jum tal-Ħadd.  Barra l-quddiesa, il-familji huma mħeġġa jinġabru f’diversi ħinijiet tal-ġurnata tal-Ħadd biex jitolbu flimkien f’darhom.  Din hi inizjattiva li l-parroċċa qed tieħu fl-okkażjoni tas-Sinodu tal-Familja.

Fil-knisja parrokkjali hemm l-envelopes għar-rigal li se nagħtu lid-Dar tal-Anzjani Familja Mqaddsa fi żmien il-Milied.  Tistgħu tieħdu envelope u tirritoranawh bl-offerta tagħkom fis-sagristija.


****************************** 


 

Hadd 14:    It-Tielet Hadd tal-Avvent.  Fit-8.00am kant tat-Tifhir ta’ Sbih il-Jum flimkien mas-sacerdoti tal-parrocca.
Fis-6.30pm Koncelebrazzjoni mmexxija minn Dun Evan Caruana f’gheluq il-ministeru tieghu bhala Arcipriet tal-parrocca taghna. Wara kulhadd mistieden l-Oratorju. Dun Evan qed jistieden lill-parruccani kollha biex jissiehbu mieghu f’dan ir-radd ta’ hajr lil Alla.

Tnejn 15:   Fis 8.00pm il-kuncert annwali ta’ zmien il-Milied miz-zewg korijiet tal-parrocca Iubilate Deo u Pueri Cantores flimkien mal-Orkestra Filarmonika Nazzjonali. Dawk li ma lehqux biljett fil-kursija xorta wahda huma mistiedna jattendu ghax ikun hemm postijiet f’inhawi ohra tal-knisja. Il-quddiesa tas-6.30pm issir fl-Annexe. Il-knisja parrokkjali tiftah fis-7.30pm ghal min ikun gej ghall-kuncert.

Tlieta 16:   Matul in-Novena tal-Milied, fil-quddiesa tas-6.30pm, se jkollna omelija qasira fuq il-qari tal-gurnata biex nifhmu ahjar dak li se niccelebraw fi ftit granet ohra. 

Gimgha 19:  Fil-knisja parrokkjali tal-Kalkara fis-6.00pm l-Amministratur Appostoliku ta’ Malta se jaghti l-Ministeru tal-Akkolitat lil numru ta’ seminaristi fosthom James Saydon mill-parrocca taghna. Tkun haga sabiha li kull min jista’ jattendi.

Hadd 21:    Ir-Raba’ Hadd tal-Avvent.  Fit-8.00am Tifhir ta’ Sbih il-Jum kantat flimkien mas-sacerdoti tal-parrocca.
Fid-9.30 quddiesa tan-novena tal-Milied animata mit-tfal u l-katekisti. Il-genituri tat-tfal huma mhegga jattendu ghaliha.
Fil-11.00am quddiesa tan-novena tal-Milied ghall-familji kollha organizzata mill-Kummissjoni Familja tal-parrocca.

Infakkru li quddiem il-presbiterju u fejn l-antiporti hemm l-envelopes ghar-rigal li se naghtu lid-Dar Familja Mqaddsa tan-Naxxar fi zmien il-MiliedIr-rigal ta’ din is-sena se jkun sodda motorizzata li tiswa €900. Nittamaw li ..............ikomplu aghfas hawn 


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
L-AHHAR MESSAGG TAL-ARCIPRIET  
Rev. EVAN CARUANA 

Gheziez,
Din hi l-ahhar darba li qed nikkomunika maghkom qabel ma ghada ntemm il-ministeru tieghi wara hdax-il sena Arcipriet ta’ din il-parrocca ghaziza. 

Kif konna habbarna xi zmien ilu fl-okazzjoni tas-Sinodu tal-Familja li beda jiltaqa’ din is-sena f’Ruma u se jkompli f’Ottubru li gej, kif ukoll, fiz-zmien tal-Avvent, il-parrocca qed toffri dan it-talb għall-familja kollha sabiex inqaddsu ahjar il-jum tal-Hadd.

Diversi jaħsbu li hu biżżejjed il-quddiesa tal-Hadd imma min irid jiehu l-fidi tieghu nisranija b’aktar serjeta, ghandu jaghmel xi haga iktar. Il-Knisja qed tirrakkomanda li l-lajci, bhal ma jaghmlu s-sacerdoti, ghandhom jissiehbu maghha f’dak li jissejjah l-Ufficcju Divin...aghfas hawn

Dan jikkonsisti f’talb matul diversi hinijiet tal-gurnata. Ghalhekk bi pjacir qed inwasslilkom dan it-talb ghall-familja mehud mill-Ufficcju Divin tal-Knisja biex tghiduh flimkien. Tistghu tghidu parti minnu jew inkella kollu kemm hu.

Inheggigkom hafna biex il-jum tal-Hadd tqaddsuh mhux biss bil-quddiesa imma anke b’dan it-talb flimkien.

Jiena nawguralkom li l-familja taghkom tissahhah halli b’hekk ikollna familji aktar umani u aktar insara.

Nirringrazzjakom hafna tal-imhabba u apprezzament li dejjem urejtuni u nittama li tkomplu taghmlu l-istess mal-Arcipriet il-gdid.

Insellmilkom u nittama li narakom ghada l-Hadd 14 ta’ Dicembru fis-6.30 ghall-quddiesa ta’ radd il-hajr li jiena se niccelebra. Wara nsellmu lil xulxin fl-Oratorju.

Minn issa stess nawguralkom il-festi t-tajba.


Arcipriet Evan Caruana

GRAZZI TA' KOLLOX, GHAZIZ Fr EVAN - AHNA L-PARRUCCANI TAN-NAXXAR NIRRINGRAZZJAWK MINN QALBNA TA' DAK KOLLU LI GHAMILT MAGHNA U NACCERTAWK LI TKUN FIT-TALB TAGHNA - 
AWGURI MILL-ISBAH U L-FESTI TAJBA

***************************
Grupp ta' Abbatini mal-Arcipriet Fr Evan Caruana
photo by courtesy of Images Photo Studio


LAQGHA MAZ-ZEWG ARCIPRIETI
1 ta' DICEMBRU 2014
ikklikkja fuq ir-ritratt u tara r-ritratti kollha

RITRATTI GRIZMA NOVEMBRU 2014
ikklikkja fuq ir-ritratt u tara ritratti ohra


WIRJA FIL-MUZEW TAL-PARROCCA
ikklikkja fiq ir-ritratt u tara izjed ritratti

IKLA TA' RADD TA' HAJR LILL-ARCIPRIET 
Fr EVAN CARUANA
mill-KUNSILL PASTORALI PARROKKJALI
ikklikkja fuq ir-ritratt u tara izjed ritratti


************* 

14th December, 2014

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

NOVENA TAL-MILIED

Mill-15 ta’ Diċembru ‘l quddiem tibda n-Novena bħala tħejjija prossima għall-festa tal-Milied.  Fis-6.30pm quddiesa bi ħsieb dwar il-qari tal-ġurnata;
Il-Ħadd 21 ta’ Diċembru fid-9.30am quddiesa tan-Novena għat-tfal kollha animata mill-katekisti.  Il-ġenituri huma mħeġġa jattendu magħhom.
Il-Ħadd 21 ta’ Diċembru fil-11.00am quddiesa tan-Novena għall-familji kollha animata mill-Kummissjoni Familja.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Ikklikkja fuq l-istampa u tara 'min Nieqa'


*******************
FEATURE IV
 ESPERJENZA FIR-RUMANIJA aghfas hawn


Bejn l-1 u s-17 ta’ Awwissu, grupp ta’ 14-il zghazugh u zaghzugha, il-parti kbira minnhom mill-parrocca taghna, marru Chitila qrib Bucharest biex jahdmu mas-Sisters ta’ Mother Tereza.

Huma gew wicc imb’ wicc ma’ realta’ li ma tantx jiltaqghu maghha f’ Malta.H}admu ma’ tfal b’dizabilta’ severa, drug addicts,  organizzaw kampijiet ghat-tfal tal-gypsies kif ukoll ghamlu xoghol ta’ maintenance fid-Dar tas-Sisters

Il-Hsieb hu li kull sena, grupp ta’ zghazagh mill-parrocca taghna jaghmlu esperjenza simili f’Chitila jew f’postijiet ohra.


aghfas fuq ir-ritratt u tara l-'feature' u ritratti ohra
***************** 

RITRATTI TAL-FESTA TA' MARIJA BAMBINA - 2014

Ikklikkja fuq kull ritratt ta' hawn taht u tara r-ritratti kollha


HRUG TAL-ISTATWA MINN NICCA

 NOVENA LAJCI MPENJATI - Mons JOE ALESSANDRO


 NOVENA LAJCI MPENJATI - Mons JOE ALESSANDRO

 PREZENTAZZJONI TAT-TRABI LIL MARIJA BAMBINA


FESTA TAL-VITORJA MILL-ISTAT - IL-HADD 7 SETTEMBRU 


QUDDIESA FESTA TA' MARIJA BAMBINA

 QUDDIESA FESTA TA' MARIJA BAMBINA


PURCISSJONI TAL-FESTA TA' MARIJA BAMBINA

PURCISSJONI TAL-FESTA TA' MARIJA BAMBINA
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

FEATURE III     - aghfas hawn
L-ahhar jiem ta' thejjija ghall-Festa ta'
Marija Bambina 2014

ARMAR
aghfas fuq ir-ritratti u tara ritratti ohra

Uhud mill-Abbatini fil-jum tan-Novena ddedikata lilhom

*********************************** 
SPECIAL  FEATURES DWAR IL-PARROCCA


Għall-benefiċju ta’ dawk li jaċċessaw il-website tagħna se nibdew ngħaddulkom xi features minn żmien għal żmien biex ikollkom ideja aħjar tal-ħidma tagħna fil-parroċċa.


FEATURE II - L-ABBATINI FIL-PARROCCA - aghfas hawn 
Bħalissa, l-knisja Parrokkjali għandha mat-30 abbati jservi fiha. 
Huma jkollhom laqgħa ta’ formazzjoni umana u spiritwali kull nhar ta’ Sibt filgħodu kif ukoll attivitajiet soċjali li jgħinuhom jikbru kemm bħala persuni umani kif ukoll bħala insara tajbin.
Min irid idaħħal lit-tifel tiegħu bħala abbatini, ikellem lill-Arċipriet.FEATURE I

Settur importanti mill-ħidma tal-parroċċa żgur li huma ż-żgħażagħ u l-pre-adoloxxenti. Dawn ir-ritratti juru xi ftit mill-ħidma li ssir miż-żgħażagħ tagħna........ikomplu aghfas hawn 

IKKLIKKJA FUQ IR-RITRATT BIEX TKABBAR U TARA R-RITRATTI L-OHRA 
****************************

ATTIVITA' TAZ-ZGHAZAGH U PRE-ADOLEXXENTI
WAQT 'LIVE-IN'
AGHFAS FUQ IR-RITRATT U TARA RITRATTI OHRA


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

FESTA TAL-QALB TA' GESU'
Aghfas fuq ir-ritratt u tara ritratti ohra

FESTA TA' CORPUS DOMINI
Aghfas fuq ir-ritratt u tara ritratti ohra

It-Tfal tal-precett - 14 u 15 ta' Gunju 2014
ikklikkja fuq ir-ritratt u tara izjed ritratti

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Il-Pre-adolexxenti li se jaghmlu l-Grizma
Photo courtesy of  Mr. Charles Muscat

Il-Pre-adolexxenti li se jagħmlu l-Griżma tal-Isqof f’Novembru li ġej miġburin flimkien għall-quddiesa ta’ nhar Pentekoste. Kienu preżenti ukoll il-ġenituri u l-parrini tagħhom.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

OLDER FEATURES

Messagg tal-Arcipriet (Is-Sibt 1 ta' Marzu 2014)
Dejjiema - Kortsija - Essenzjali.......aghfas hawn


ARCHPRIEST's MESSAGE  (Is-Sibt 24 ta’ Awwissu 2013 )
Traġedji, Kumdita’, Għeluq... .......aghfas hawn

LILL-INSARA-KATTOLIĊI (Is-Sibt 10 ta’ Awwissu 2013 )

NGOs, Xbiek, Salib it-toroq........ aghfas hawn

WEDDING SEASON… THE RIGHT TIME TO MARRY? - PREPARING FOR MARRIAGE
As the fragility of marriages increases, the lavishness of weddings increases too. Is it a question of investing in form at the expense of substance? 
continue click here...PREPARING FOR MARRIAGE - CLICK HERE 

~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

AN EXTRAORDINARY BOOK 
ABOUT 
THE MALTESE MISSIONARY EXPERIENCE 

by FR. JOHN CARUANA 
at MARINGA DIOCESE, BRAZIL
to view/read the whole book - click here
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

GIMGHA L-KBIRA - RITRATTI - 18 ta' APRIL 2014 - aghfas hawn
Good Friday Photos - click here
ikklikkja fuq ir-ritratt u tara r-ritratti kollhaHAMIS IX-XIRKA - KONCELEBRAZZJONI SOLENNI - 17 ta' APRIL 2014 
RITRATTI - aghfas hawn
Maundy Thursday Photos - click here 
ikklikkja fuq ir-ritratt biex tara r-ritratti kollha 

KUNCERT KOR JUBILATE DEO - 14 ta' APRIL 2014
RITRATTI - aghfas hawn
ikklikkja fuq ir-ritratt biex tara r-ritratti kollha

HADD IL-PALM - 13 TA' APRIL 2014 - RITRATTI - aghfas hawn
Palm Sunday Photos - click here 
ikklikkja fuq ir-ritratt biex tara r-ritratti kollha 

Tifkira Devozzjoni tal-Vergni Mqaddsa tad-Duluri 

PELLEGRINAGG PENITENZJALI 
TAD-DULURI APRIL 2014 - aghfas hawn
Our Lady of Sorrows Procession - click here
ikklikkja fuq ir-ritratt biex tara r-ritratti kollha
 


IL-MOSTA - IL-GIMGHA, 14 TA' MARZU 2014
ikklikkja fuq ir-ritratt biex tara izjed ritrattiFost il-kandidati ghas-Sacerdozju hemm James Saydon
mill-parrocca taghna tan-Naxxar
jidher fuq ix-xellug fl-ahhar ritratt
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

L-Erbgha tar-Rmied u bidu tar-Randan Imqaddes
ASH WEDNESDAY
5 ta' Marzu 2014
RITRATTI 
aghfas hawn u fuq ir-ritratt biex tara r-ritratti kollha ITTRA PASTORALI TAL-ISQFIJIET - RANDAN 2014 - aghfas hawn

PASTORAL LETTER - LENT 2014 - click here

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

1.            Tiswija tal-bjut tal-knisja.  Dan ix-xoghol ghadu kif tlesta bil-hsieb li aktar tard matul is-sena jibda r-restawr tal-arzella tal-kor minn gewwa.  Jonqos ukoll induru l-bjut hdejn il-kuppletti.

2.            Restawr tal-altar ta’ San Guzepp.  Minhabba l-umdita’...........ikompli aghfas hawn

Restawr tal-altar ta' San Guzepp u ohrajn - aghfas hawn************************ 

RITRATTI
Tal-Festa tal-Prezentazzjoni tal-Mulej fit-Tempju 
il-Kandlora.
il-Hadd - 2 ta' Frar 2014 
aghfas fuq ir-Ritratt u tara r-ritratti kollhaRITRATTI 
LEJLET U NHAR IL-MILIED 2013 - aghfas hawn

Ikklikkja fuq ir-ritratt t'hawn taht u tara r-ritratti kollhaKUNCERT MILIED
Ikklikkja fuq ir-ritratt biex tara ohrajn

 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
GHELUQ IS-SENA TAL-FIDI
MADWAR L-EWKARISTIJA - IN-NAXXAR
24 ta' Novembru 2013
Ikklikkja fuq ir-Ritratt biex tara r-ritratti kollha - aghfas hawn

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

AVVIZI OHRA / OTHER NOTICES 

Ir-rettur tas-Santwarju Gesu’ Hniena Divina javza li l-quddiesa tat-8.30am qed ssir fis-Santwarju stess u mhux fil-Kappella ta' San Pawl tat-Targa.

...............................................    


Ikklikkja fuq ir-ritratti biex  tara r-ritratti kollha 

 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

  • LAQGHAT GHALL-PRE-ADOLEXXENTI (Forms 2, 3, 4)
  • Kull nhar ta' Gimgha, fis-7.00pm.  dettalji aghfas hawn 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

HINIJIET TAL-QUDDIES FIL-PARROCCA, NAXXAR - aghfas hawn

RITRATTI 2012
PHOTO GALLERY 2012

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

All updates Posted by Charles V. Farrugia
Photos by courtesy of Charles V. Farrugia