Friday, February 23, 2018

MERHBA ~~~ WELCOME


L-ahhar Updates / Latest New Updates :-
Image result for mark 9 2-10
                    IT-TIENI HADD TAR-RANDAN                    
PARROCCA NAXXAR                                                
Data: 25 ta’ FRAR 2018
AVVIZI

IL-HADD - 25 ta’ FRAR
It-Tieni Hadd tar-Randan

IT-TNEJN – 26 ta’ FRAR
Fil-Knisja Arcipretali fil-5.00 p.m. issir l-ewwel qrara ghat-tfal tal-Ewwel Tqarbina; inheggu lill-genituri sabiex flimkien ma uliedhom jersqu huma wkoll ghal dan is-Sagrament.

Fil-Knisja Arcipretali  fis-7.00 p.m jibda kors ta’ Ezercizzi ghall-mizzewgin; il-predikatur huwa Patri Richard Stanley Grech Ofm

IL-HAMIS – 1 ta’ MARZU
Il-Grupp tal-Anzjani ser jorganizzaw Harga ghall-Ghar Lapsi; min hu interessat ikellem lil xi hadd mill-helpers tal-istess grupp.

Fis-6.00 p.m. jkun hawn hin ta’ Adorazzjoni mill-Grupp tal-Hniena Divina  u fis-6.30 p.m. il-quddiesa.

NOTI:
Hemm il-hsieb li norganizzaw kors baziku fil-first aid fl-Annexe tal-Knisja; aktar dettalji jinkisbu mill-ufficcju parrokkjali.

Nhar is-Sibt 10 ta’ Marzu fl-Annexe fis-1.30 p.m. il-kor tat tfal Pueri Cantores ser itella open day. Dawk it-tfal kemm subien kif ukoll bniet minn sitt snin il-fuq huma mhegga li jinghaqdu maghhom.

Din is-sena il-Kuncert tal-Gimgha l-Kbira mill-Kor Jubilate Deo se jsir nhar l-Erbgha 21 ta’ Marzu. Dhul b’xejn biss min jixtieq jista jakwista biljett mis-sagrestija fil-week end li gej.

F’dawn il-granet qed jitqassam il-magazine Flimkien ghax-xahar ta’ Marzu.

Mal-bibien tal-knisja issibu ghall-bejgh Kwarezimal u Qaghaq tal-Ghasel; grazzi tal-koperazzjoni taghkom.

Nitolbu ghar-ruh: Hubert Spiteri, Catherine Farrugia, Carmela Catania, Helen Zammit  u Carmela Sammut: Aghtihom o Mulej .....

*****
ikklikkja fuq l-istampa t'hawn taht biex tkabbar

*****
NAXXAR PARISH CHURCH LIVE WEB-CAM - 
click here / aghfas hawn
ARA U SEGWI X'QED ISIR FIL-KNISJA PARROKKJALI  mill-WEB-CAM

NAXXAR PARISH SQUARE WEB-CAM 
Misrah il-Parrocca  -  click hereFACEBOOK - PARROCCA MARIJA BAMBINA - click here
~~~~~


****************
ikklikkja fuq l-istampa t'hawn taht biex tkabbar******
Image result for mark 9 2-10  
SECOND SUNDAY OF LENT


Il-Madonna dehret f’Lourdes lil 
Santa Bernardetta Soubirous 
f’dawn il-jiem fis-sena 1858:
Frar: 11, 14, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 27, 28
Marzu: 1, 2, 3, 4, 25
April: 7
Lulju: 16.


HINIJIET TAL-QUDDIES 
FIL-PARROCCA, NAXXAR - aghfas hawn
~~~~~~
Fil-Knisja Parrokkjali
Kuljum: 6.00am, 7.00am, 8.45am u 6.30pm
Is-Sibt filghaxija: 5.00pm u 6.30pm
Il-Hdud u l-Festi Kmandati:
6.00am, 7.00am, 8.30am, 9.30am, 11.00am, 
5.00pm u 6.30pm (mill-1 ta' Ottubru - 31 ta' Mejju)
5.30pm u 6.30pm ( 1 ta' Gunju - 30 ta' Settembru )
SANTWARJU GESU' HNIENA DIVINA
Hinijiet Quddies:Mit-Tnejn sal-Gimgha: 8.30am
Il-Gimgha: 3.00pm Adorazzjoni u Quddiesa fit-3.30pm
Is-Sibt: 4.30pm  u 6.30pm
Hdud u Festi: 8.30am - 10.00am - 11.30am bl-Ingliz


********

Ufficcju Parrokkjali:
26, Misrah ir-Rebha, Naxxar NXR 1700
Tel. : 21435376; 21434673 

Hinijiet tal-Ufficcju Parrokkjali:-
It-Tlieta , il-Hamis u l-Gimgha:-
10.00am - 11.30am, u  5.00pm - 6.30pm
Is-Sibt: b'appuntament
Mhux miftuh: Festi Pubblici

******************************Photos by courtesy of Charles V. Farrugia 

************

RITRATTI 2015

************


aghfas fuq il-logo t'hawn fuq u tara l'website RTK
http://www.newsbook.com.mt/

####
ikklikkja fuq l-istampa t'hawn taht u 


tista' taqra l-Kurunella lil Marija Bambina


All updates Posted by Charles V. Farrugia
Webmaster