Friday, July 24, 2015

MERHBA --- --- WELCOME

L-ahhar Updates / Latest New Updates :- 
AVVIZI
Is – 17 IL-HADD TAS-SENA
26 ta' LULJU 2015

IT-TNEJN

Nhar it-Tnejn 27 ta’ Lulju fl-Annexxe fis-7.00 p.m. se ssir laqgha ghal dawk li sejrin il-Pellegrinagg ta’ Lourdes; matulha jinghataw id-dettalji kollha mehtiega.

Fil-knisja ta’ San Gakbu fis-7.30 p.m. jkun hemm quddiesa fl-okkazzjoni tal-festa tal-qaddis.

IL-HAMIS

Fis-6.00 p.m jkun hawn hin ta’ Adorazzjoni mmexxija mill-Kummissjoni Djakonija u
fis-6.30 p.m. il-Quddiesa.

IL-GIMGHA

Ser norganizzaw harga ghar-romol bl-isem Valletta by Night; Nitilqu mill-pjazza fis-7.15 p.m. biljetti minghand il-leader tal-group.

IS-SIBT

Sibtijiet tal-Bambina;
Ir-Raba’ Sibt tal-Bambina :
fis-6.00 p.m. Ruzarju, Kurunella, l-Kant tas-Salve u l-Antifona, u Barka Sagramentali;
fis-6.30 p.m. tibda Quddiesa kantata bl-omelija.

IL-HADD

Nhar il-Hadd, 2 t’awwissu ser norganizzaw Harga ghal-Festa ta’ San Guzepp fil-Qala, Ghawdex;  nitilqu mill-pjazza  4.45 p.m. Bookings minghand il-helpers tal-fund raising.


Nitolbu ghar-ruh: Anna Gauci, Saviour Grech. Aghtihom o Mulej ....


************************
ikklikkja fuq l-istampa u tara min Nieqa


min NIEQA - LULJU 2015 - aghfas hawn

**********
ikklikkja fuq l-istampa biex tkabbar
****************
PELLEGRINAĠĠ GĦAL 
LOURDES
5-11 ta’ Awwissu

Għal aktar informazzjoni staqsi fis-sagristija jew 
għaddi sal-uffiċċju parrokkjali.

~~~~~~~~~~~~~~~~ 
HINIJIET TAL-QUDDIES FIL-PARROCCA, NAXXAR - aghfas hawn

Fil-Knisja Parrokkjali

Kuljum: 6.00am, 6.45am, 7.45am, 8.45am u 6.30pm
Is-Sibt filghaxija: 5.00pm u 6.30pm
Il-Hdud u l-Festi Kmandati:
6.00am, 7.00am, 8.30am, 9.30am, 11.00am, 
5.00pm u 6.30pm ( 1 ta' Ottubru - 31 ta' Mejju )
5.30pm u 6.30pm ( 1 ta' Gunju - 30 ta' Settembru )

~~~~~~~~~~~~~~~
Ufficcju Parrokkjali:

26, Misrah ir-Rebha, Naxxar NXR 1700

Tel: & Fax: 21435376; 21434673 Hinijiet tal-Ufficcju Parrokkjali:-
It-Tlieta , il-Hamis u l-Gimgha:-
10.00am - 11.30am, u  5.00pm - 6.30pm
Is-Sibt: b'appuntament
Mhux miftuh: Festi Pubblici

************************
RITRATTI
PURCISSJONI TAL-QALB TA' GESU'
14 ta' GUNJU 2015 - aghfas hawn

Ikklikkja fuq ir-ritratt u tara izjed ritratti

RITRATTI
PURCISSJONI CORPUS - 7 ta' GUNJU 2015 - aghfas hawn
Ikklikkja fuq ir-ritratt u tara izjed ritratti


RITRATTI
L-EWWEL TQARBINA - TFAL - MUSEUM - aghfas hawn
Ikklikkja fuq ir-ritratt u tara izjed ritratti

 

#######

RITRATTI
L-EWWEL TQARBINA - TFAL - SGHAJTAR - aghfas hawn
Ikklikkja fuq ir-ritratt u tara izjed ritratti


**************

RITRATTI - L-GHID IL-KBIR - L-IRXOXT
5 ta' APRIL 2015 - aghfas hawn
ikklikkja fuq ir-ritratt u tara izjed ritratti


RITRATTI - VGILI TAL-GHID
4 ta' APRIL 2015 - aghfas hawn
ikklikkja fuq ir-ritratt u tara izjed ritratti


RITRATTI FUNZJONI TAL-GIMGHA L-KBIRA
3 ta' APRIL 2015 - aghfas hawn
ikklikkja fuq ir-ritratt u tara izjed ritratti 

RITRATTI TA' HAMIS IX-XIRKA
2 ta' APRIL 2015 - aghfas hawn
ikklikkja fuq ir-ritratt u tara izjed ritratti

RITRATTI - HADD IL-PALM - 29 ta' MARZU 2015- aghfas hawn
Ikklikkja fuq ir-ritratt u tara izjed ritrattiE. T. Mons. Arcisqof


Mons. Charles J. Scicluna
***************

RITRATTI PELLEGRINAGG REDENTUR  
13 ta' MARZU 2015
ikklikkja fuq ir-ritratt u tara izjed ritratti

************************

IL-PUSSESS TAL-W.R. DUN DAVID GAUCI
BHALA ARCIPRIET TAL-PARROCCA 
ARCIMATRICI U ARCIPRETALI - NAXXAR**********************  
 *************************
RITRATTI
Festa tal-Prezentazzjoni tal-Mulej - Gandlora
2 ta' Frar 2015
ikklikkja fuq ir-ritratt u tara ritratti ohra

****************
Prezentazzjoni tar-Rigal mill-Parrocca lid-
Dar L-Anzjani Familja Mqaddsa, Naxxar, 
4 ta' Jannar 2015

ikklikkja fuq ir-ritratt u tara izjed ritratti 
*********************

  • LAQGHAT GHALL-PRE-ADOLEXXENTI (Forms 2, 3, 4)
  • Kull nhar ta' Gimgha, fis-7.00pm.  dettalji aghfas hawn 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

All updates Posted by Charles V. Farrugia
Photos by courtesy of Charles V. Farrugia