Friday, October 13, 2017

MERHBA ~~#~~ WELCOME


L-ahhar Updates / Latest New Updates :-

ikklikkja fuq l-istampa t'hawn taht u 
tista' taqra l-Kurunella lil Marija Bambina

NAXXAR PARISH CHURCH LIVE WEB-CAM - 
click here / aghfas hawn
ARA U SEGWI X'QED ISIR FIL-KNISJA PARROKKJALI  mill-WEB-CAM

NAXXAR PARISH SQUARE WEB-CAM 
Misrah il-Parrocca  -  click here

FACEBOOK - PARROCCA MARIJA BAMBINA - click here

********
File:Jacopo Tintoretto - Marriage at Cana - WGA22470.jpg

It-28 HADD MATUL IS-SENA
PARROCCA NAXXAR                                                
Data: 15 ta’ OTTUBRU 2017
AVVIZI 

L-ERBGHA
Fl-annexxe fis-7.15 p.m se jkun hemm laqgha bit-tema: in-Naxxar u t-Tieni Gwerra; min hu interessat jista jattendi.

IL-HAMIS
Fis-6.00 p.m. ikun hawn hin ta’ Adorazzjoni mmexxija mill-Grupp Karizmatiku u fis-6.30 p.m. il-quddiesa.

IL-GIMGHA
Fis-Santwarju tal-Hniena Divina fit-3.00 p.m. terga’ tibda is-siegha tal-Hniena Divina.

Fl-Oratorju fis-7.15 p.m. se jkun hemm laqgha ghall-Gharajjes li se jizzewgu fi zmien sitt xhur.

IS-SIBT
Il-quddies fis-Santwarju tal-Hniena Divina jibda jkun fl-4.30 p.m. u fis-6.30 p.m.

IL-HADD
Infakkru il-Gurnata Missjunarja; il-gbir kollu li jsir fil-quddies imur ghall-bzonnijiet tal-missjoni; u f’dawn il-granet qed jingabru l-envelops tal-missjoni mid-djar.

NOTI
Nhar il-Gimgha, 27 ta’ Ottubru ser norganizzaw harga ghar-Romol li tinkludi quddiesa u riflessjoni; tluq mill-pjazza fl-4.30 p.m. min jixtieq imur ghandu jinkiteb fis-sagrestija.

Nitolbu ghar-ruh; Marija Gauci u Tania Agius; Aghtihom o Mulej .....


******
SANTWARJU GESU' HNIENA DIVINA
Mill-Gimgha 20 ta’ Ottubru nergghu nibdew is-siegha 
tal-Hniena Divina fit-3.00 pm.
Mis-Sibt, 21 ta' Ottubru, il-Quddies nhar ta' Sibt ikun 
4.30 pm
6.30 pm
~~~~~

QADDEJ TA’ ALLA P. AVERTAN FENECH, KARMELITAN
Ċirkulari mill-Arċidjoċesi ta’ Malta - aghfas hawn
~~~~~~~
 
~~~~~
OTTUBRU X-XAHAR TAR-RUŻARJU
Related image

RITRATTI FESTA MADONNA TAR-RUZARJU
ikklikkja fuq ir-ritratt u tara izjed ritratti


RITRATTI VESTIZZJONI ABBATINI
ikklikkja fuq ir-ritratt u tara izjed ritrattiRITRATTI FESTA MARIJA BAMBINA 2017
ikklikkja fuq ir-ritratt u tara izjed ritratti
TRANSLAZZJONI 7 ta' SETTEMBRU

Photos by courtesy of Images Photo Studio


****

QUDDIESA SOLENNI NHAR IL-FESTA
8 ta' Settembru 2017
Mons PAWLU CREMONA - ARCISQOF EMERITU

Photos by courtesy of Charles V. Farrugia


****

PURCISSJONI MARIJA BAMBINA
SETT TA' RITRATTI 'A'
9 ta' SETTEMBRU 2017


Photos by courtesy of Images Photo Studio


*****

PURCISSJONI MARIJA BAMBINA
SETT TA' RITRATTI 'B'
9 ta' SETTEMBRU 2017Photos by courtesy of Charles V. Farrugia
*****
QUDDIESA tat-TRIDU 
Mons CHARLES J SCICLUNA
ARCISQOF TA' MALTA
ikklikkja fuq ir-ritratt u tara izjed ritratti


Photos by courtesy of Charles V. Farrugia
*****
HRUG TAL-VARA MINN NICCA
ikklikkja fuq ir-ritratt u tara izjed ritratti

Photos by courtesy of Mr Edward Azzopardi

******
SILTIET mill-PROGRAMM TAL-FESTA 2017
TA' MARIJA BAMBINA 
ikklikkja fuq l-istampa u tara izjed pagni


******
Image result for our lady of fatima
L-EWWEL ĊENTINARJU
      MID-DEHRIET 
TAL-MADONNA ĠEWWA FATIMA 1917-2017
13 ta’ Mejju - 13 ta’ Ġunju - 13 ta’ Lulju
19 ta’ Awwissu - 13 ta’ Settembru  u
13 ta' Ottubru 

Latest Updates  by Charles V. Farrugia - Webmaster
~~~~~~~ 

******
RITRATTI 2017 

*******

Ikklikkja fuq ir-ritratti u tara izjed ritratti


HADD IL-PALM - 09 APRIL 2017

9 ta' April 2017 - aghfas hawn

PELLEGRINAGG TAR-RENDENTUR
 

24 ta' MARZU 2017 - aghfas hawn

FESTA TAL-GANDLORA 

2 ta' Frar 2017 - aghfas hawn

******

HINIJIET TAL-QUDDIES 
FIL-PARROCCA, NAXXAR - aghfas hawn
~~~~~~
Fil-Knisja Parrokkjali
Kuljum: 6.00am, 7.00am, 8.45am u 6.30pm
Is-Sibt filghaxija: 5.00pm u 6.30pm
Il-Hdud u l-Festi Kmandati:
6.00am, 7.00am, 8.30am, 9.30am, 11.00am, 
5.00pm u 6.30pm (mill-1 ta' Ottubru - 31 ta' Mejju)
5.30pm u 6.30pm ( 1 ta' Gunju - 30 ta' Settembru )

********

Ufficcju Parrokkjali:
26, Misrah ir-Rebha, Naxxar NXR 1700
Tel. : 21435376; 21434673 

Hinijiet tal-Ufficcju Parrokkjali:-
It-Tlieta , il-Hamis u l-Gimgha:-
10.00am - 11.30am, u  5.00pm - 6.30pm
Is-Sibt: b'appuntament
Mhux miftuh: Festi PubbliciPhotos by courtesy of Charles V. Farrugia 

************

RITRATTI 2015

************


aghfas fuq il-logo t'hawn fuq u tara l'website RTK
http://www.newsbook.com.mt/

All updates Posted by Charles V. Farrugia
Webmaster