Friday, July 19, 2019

MERHBA - - - - WELCOME

L-ahhar Updates / Latest New Updates :-


Related image
PARROCCA NAXXAR                                                
Data: 21/07/2019
AVVIZI      

IL-HADD – 21 ta’ LULJU
IL-16 IL-HADD TA’ MATUL IS-SENA
Infakkru fl-open week end li hemm bhalissa fil-Kurja tal-Arcisqof fejn il pubbliku jista jara fost ohrajn xoghol ta’ Restawr li sar dan l-ahhar kif ukoll wirja ta’ arti, religjon u kultura.

IT-TNEJN – 22 ta’ LULJU
Infakkru li l-bitha tal-oratorju mhux se tkun accessibli ghal parking peress li se jkun ghaddej xoghol fuq l-art  taghha.

IL-HAMIS – 25 ta’ LULJU
Fis-6.00 pm jkun hawn hin ta’ Adorazzjoni mill- Grupp taz-Zghazagh  u
fis-6.30 pm il-quddiesa.

Fl-okkazzjoni tal-Festa ta’ San Gakbu fil-knisja tieghu fis-7.00 p.m jkun hemm Ruzarju, Kurunella u
Quddiesa bl-omelija.

IS-SIBT – 27 ta’ LULJU
Ikun ir-Raba’ Sibt tal-Bambina;
Fis-6.00 p.m. jinghad ir-Ruzarju, Kurunella, jitkantaw is-Salve Regina kif ukoll l-Antifona, u Benedizjoni Sagramentali;
fis-6.30 pm tibda quddiesa kantata bl-omelija.


Nhar l-Erbgha 31 ta’ Lulju ser ikollna Coffee Morning fl-Oratorju; il-biljetti jinkisbu minghand il-helpers.

Nitolbu ghar-ruh: Marlene Pirotta, HarryAlden, u Ronald Xuereb; aghtihom o Mulej ......... 

******

Related image

16th SUNDAY OF THE YEAR
*******

NAXXAR PARISH CHURCH LIVE WEB-CAM - 
ARA U SEGWI X'QED ISIR FIL-KNISJA PARROKKJALI  mill-WEB-CAM

NAXXAR PARISH SQUARE WEB-CAM 
Misrah il-Parrocca  -  click here

Ikklikkja fuq l-istampa u tara min NIEQA


HINIJIET TAL-QUDDIES
FIL-PARROCCA, NAXXAR - aghfas hawn
~~~~~~
Fil-Knisja Parrokkjali
Kuljum: 6.00am, 7.00am, 8.45am u 6.30pm
Is-Sibt filghaxija: 5.00pm u 6.30pm
Il-Hdud u l-Festi Kmandati:
6.00am, 7.00am, 8.30am, 9.30am, 11.00am, 
5.00pm u 6.30pm (mill-1 ta' Ottubru - 31 ta' Mejju)
5.30pm u 6.30pm ( 1 ta' Gunju - 30 ta' Settembru )
***
SANTWARJU GESU' HNIENA DIVINA
Hinijiet Quddies:Mit-Tnejn sal-Gimgha: 8.30am
Il-Gimgha: 3.00pm Adorazzjoni u Quddiesa fit-3.30pm
Is-Sibt: 4.30pm  u 6.30pm
Hdud u Festi: 8.30am - 10.00am - 11.30am bl-Ingliz********

Ufficcju Parrokkjali:
26, Misrah ir-Rebha, Naxxar NXR 1700
Tel. : 21435376; 21434673 

Hinijiet tal-Ufficcju Parrokkjali:-
It-Tlieta , il-Hamis u l-Gimgha:-
10.00am - 11.30am, u  5.00pm - 6.30pm
Is-Sibt: b'appuntament
Mhux miftuh: Festi Pubblici

************************

RITRATTI 2019
aghfas hawn / click here

*****

RITRATTI 2018


Photos by courtesy of Charles V. Farrugia 

************

RITRATTI 2015

************

aghfas fuq il-logo t'hawn fuq u tara l'website RTK

####

ikklikkja fuq l-istampa t'hawn taht u
tista' taqra l-Kurunella lil Marija Bambina

All updates Posted by Charles V. Farrugia
Webmaster