Saturday, October 16, 2021

MERHBA --- WELCOME

     L-ahhar Updates / Latest New Updates :-

KOLLEĠĠJATA MARIJA BAMBINA
NAXXAR

 

LIVE STREAMING TAL-QUDDIES

Mit-Tnejn sas-Sibt: 
6:00pm  Rużarju (il-Ħamis ikun hemm Adorazzjoni minnflok ir-Rużarju)
6:30pm Quddiesa
 
Il-Ħadd:
11:00am Quddiesa 

YOUTUBE:  Agħfas  hawn 

FACEBOOK:  Agħfas hawn 

Ix-xandira live tibda tidher fuq YouTube u Facebook ftit minuti qabel il-ħinijiet imsemmija hawn fuq. 

Inħeġġukom biex fuq YouTube tgħafsu il-buttuna 'Subscribe' u l-buttuna bil-qanpiena fuqha sabiex YouTube jinfurmakom meta nkunu qed inxandru live jew meta ntellgħu xi vidjows ġodda. 

******

Naxxar Parish Church Live Web-Cam 
ARA U SEGWI X'QED ISIR FIL-KNISJA PARROKKJALI  mill-WEB-CAM

**********

OTTUBRU - IX-XAHAR TAR-RUZARJU


ID-29 HADD TA' MATUL IS-SENA 
17 TA' OTTUBRU 2021


AVVIZI
 
IL-HADD – 17 ta’ OTTUBRU 2021
ID-29 HADD ta’ MATUL IS-SENA
EVANĠELJU
Bin il-bniedem ġie biex jagħti ħajtu b’fidwa għall-kotra.
Mk 10, 35-45
 
Matul dan ix-xahar ir-Ruzarju qed  jinghad kuljum quddiem Gesu Espost qabel il-quddiesa ta’ filghaxija.
Il-quddiesa tal-Hadd filghaxija qed tkun fil-5.00 pm.
 
Fuq ix-xewqa tal-Papa Frangisku, illum il-Knisja f’Malta tinghaqad mad-djocesijiet kollha tad-Dinja biex tiehu sehem fis-Sinodu Djocesan: Lejn Mixja Sinodali – Komunjoni, Partecipazzjoni u Missjoni.
Din hija mixja flimkien ta’ smiegh u konsultazzjoni fostna lkoll.
 
L-ERBGHA
Nhar ta’ Erbgha matul Ottubru fis-6.00 pm il-membri rgiel tal-Legjun ta’ Marija qed jghidu r-Ruzarju fit-Triq l-Imhalla u Triq Raheb Kurradu hdejn l-istatwa tal-Madonna.
 
IL-HAMIS
Ikollna Coffee Morning f’Restaurant fir-Rabat. Biljetti jinkisbu minghand il-helpers. Thallux ghal ahhar peress li l-postijiet huma limitati. Nibdew bil-quddiesa tad-8.45 am
 
Fis-6.00 pm jkun hawn hin ta’ Adorazzjoni min-nisa tal-Azzjoni Kattolika u fis-6.30 pm il-Quddiesa
 
Fl-annexxe fis-7.15 pm issir il-laqgha tal-Kunsill Pastorali Parrokkjali.
 
IL-HADD
Niccelebraw il-Gurnata Missjunarja; L-envelops qed jitqassmu bil-posta fid-djar. Inkunu generuzi.
 
NOTI:
Nhar l-Erbgha, 27 ta’ Ottubru fil-Kolleggjata fis-7.15 pm issir Laqgha ghall-Gharajjes li se jizzewgu bejn Jannar u Gunju tas-sena 2022
 
Gejna infurmati biex ghalissa ma iggibux iktar hwejjeg ghar-refugjati; baghtu wkoll jirringrazjaw lil dawk kollha li ghenu ghal dan il-ghan. 

*******

29th SUNDAY OF THE YEAR
17th OCTOBER 2021


*******

WAQT IL-FESTA TA' MARIJA BAMBINA 
ikklikkja fuq ir-ritratti ta' hawn taht u tara izjed ritratti
aghfas hawn

Hajr lis-Sur John Magro - Images Photo Studio, Naxxar
ta' dawn ir-ritratti


*******

Il-Fakultà tat-Teoloġija se toffri kors ta’ Diploma fuq l-Apprezzament tal-Patrimonju Ekkleżjastiku fuq bażi part time għal sentejn. Dan jolqot l-interess ta’ kull min togħġbu l-arti tal-knejjes jew jgħin fil-Knejjes, il-Mużewijiet u l-Arkivji Parrokkjali. Min huwa interessat jista’ jibgħat email fuq theology@um.edu.mt

********


HINIJIET TAL-QUDDIES FIL-PARROCCA, NAXXAR

Il-hin tal-quddies fil-Kolleggjata huma hekk:
Matul il-Gimgha: 
6.00 am,  7.00 am, 7.45 am, 8.45 am u 6.30 pm.
Is-Sibt filghaxija: 5.00 pm u 6.30 pm
Il-Hadd: 6, 7, 8, 9, 10, 11 am u 5.00 pm

Mill-Ewwel Hadd ta’ Ottubru l-quddiesa ta’ filghaxija ta’ nhar ta’ Hadd tibda tkun fil-5.00 pm.

Mhux se jkun hemm quddies fil-Kappelel u fic-Cimiterju.

 
*********
Ufficcju Parrokkjali:
Fl-Ewwel Sular tal-Annexe tal-Knisja Arcipretali
Dhul mill-genb tal-Knisja
Tel. : 21435376; 21434673 
E-Mail: bambinanaxxar@gmail.com
 
Hinijiet tal-Ufficcju Parrokkjali:-
It-Tlieta , il-Hamis u l-Gimgha:-
10.00am – 11.15am
5.00pm - 6.15pm
Mhux miftuh fil-Festi Pubblici

F'kaz ta' htiega urgenti mill-ufficcju dejjem tista
ccempel lill-Arcipriet Fr David Gauci fuq 79604754

******

SANTWARJU GESU' HNIENA DIVINA
Hinijiet Quddies:Mit-Tnejn sal-Gimgha: 8.30am

Is-Sibt: 4.30pm  u 6.30pm
Hdud u Festi: 8.30am - 10.00am - 11.30am bl-Ingliz

******** 

***** 

NAXXAR PARISH CHURCH LIVE WEB-CAM - 


*****TALBA LILL-SAN GUZEPP 

Sliem għalik, harries tal-Feddej,
u għarus tal-Verġni Marija.
Lilek Alla fdalek lil Ibnu:
fik Marija qiegħdet
il-fiduċja tagħha;
miegħek Kristu trawwem
bħala raġel adult.
 
O Mqaddes Ġużeppi,
kun missier għalina wkoll,
u mexxina fit-triq tal-ħajja.
Aqlgħalna l-grazzja,
il-ħniena u l-kuraġġ,
u harisna minn kull deni.
 
Ammen.

*******


****


*********AVVIZI OHRA - aghfas hawn

Min jixtieq jikri
s-SALA ta' l-ORATORJU - NAXXAR
icempel lill-ARCIPRIET
Rev. Kan. DAVID GAUCI
fuq 79604754
****
Min jixtieq jibghat e-mail personali
lill-Arcipriet, Rev. Kan. David Gauci
ghandu jibghatha fuq dan l-indirizz elettroniku

davidgauci7@gmail.com

********

Photos by courtesy of Charles V. Farrugia 

************
aghfas fuq il-logo t'hawn fuq u tara l'website RTK

####

All updates Posted by Charles V. Farrugia
Webmaster