Friday, November 16, 2018

MERHBA --- --- WELCOME

L-ahhar Updates / Latest New Updates :-

Image result for mk 13 24-32
IT- 33 HADD TA' MATUL IS-SENA
PARROCCA NAXXAR                                                
Data: 18/11/2018
AVVIZI      

IL-HADD – 18 ta’ NOVEMBRU
It- 33 HADD TA’ MATUL IS-SENA

IL-HAMIS – 22 ta’ NOVEMBRU
Fis-6.00 p.m. jkun hawn hin ta’ Adorazzjoni mill-membri tas-Socjeta ta’ San Pawl u
fis-6.30 pm il-quddiesa.

IL-GIMGHA – 23 ta’ NOVEMBRU
Fil-knisja ta’ Sta Lucija fis-7.00 pm se jkun hemm quddiesa ghar-Romol b’suffragju ta’ zwieghom.

IL-HADD – 25 ta’ NOVEMBRU
Niccelebraw is-Solennita` ta’ Kristu Re. 
Fil-5.00 p.m. Mons Arcisqof Charles Scicluna imexxi korteo min hdejn il monument ta’ Kristu Re fil-Furjana sal-Kon Katidral ta’ San Gwann fejn tinghad it-talba tal-ghasar.

NOTI :
Nhar il-Hamis 29 ta’ Novembru se jkollna Coffee Morning fl-Oratorju; il-biljetti jinkisbu minghand il-helpers.

Bhas-snin l-imghoddija din is-sena wkoll ser nergghu norganizzaw l-Ikla tal-Ahhar tas-Sena fl-Oratorju; fuq in-notice board issibu id-dettalji.


Nitolbu ghar-ruh: Renee Busuttil u Rita Farrugia: Aghtihom o Mulej .....

******
 *******
Image result for mk 13 24-32 
18th NOVEMBER 2018 - 33rd SUNDAY OF THE YEAR

*****
*****
NAXXAR PARISH CHURCH LIVE WEB-CAM - 
ARA U SEGWI X'QED ISIR FIL-KNISJA PARROKKJALI  mill-WEB-CAM

NAXXAR PARISH SQUARE WEB-CAM 
Misrah il-Parrocca  -  click here

Ikklikkja fuq l-istampa u tara min NIEQA

min NIEQA NOVEMBRU 2018 - aghfas hawn

####

HINIJIET TAL-QUDDIES
FIL-PARROCCA, NAXXAR - aghfas hawn
~~~~~~
Fil-Knisja Parrokkjali
Kuljum: 6.00am, 7.00am, 8.45am u 6.30pm
Is-Sibt filghaxija: 5.00pm u 6.30pm
Il-Hdud u l-Festi Kmandati:
6.00am, 7.00am, 8.30am, 9.30am, 11.00am, 
5.00pm u 6.30pm (mill-1 ta' Ottubru - 31 ta' Mejju)
5.30pm u 6.30pm ( 1 ta' Gunju - 30 ta' Settembru )
SANTWARJU GESU' HNIENA DIVINA
Hinijiet Quddies:Mit-Tnejn sal-Gimgha: 8.30am
Il-Gimgha: 3.00pm Adorazzjoni u Quddiesa fit-3.30pm
Is-Sibt: 4.30pm  u 6.30pm
Hdud u Festi: 8.30am - 10.00am - 11.30am bl-Ingliz


********

Ufficcju Parrokkjali:
26, Misrah ir-Rebha, Naxxar NXR 1700
Tel. : 21435376; 21434673 

Hinijiet tal-Ufficcju Parrokkjali:-
It-Tlieta , il-Hamis u l-Gimgha:-
10.00am - 11.30am, u  5.00pm - 6.30pm
Is-Sibt: b'appuntament
Mhux miftuh: Festi Pubblici

************************

RITRATTI 2018

RITRATTI FESTA TAL-MADONNA TAR-RUZARJU
7 ta' OTTUBRU 2018 - aghfas hawn
ikklikkja fuq ir-ritratt u tara izjed ritratti*****
RITRATTI - VESTIZZJONI TAL-ABBATINI 
OTTUBRU 2018 - aghfas hawn
ikklikkja fuq ir-ritratt u tara izjed ritratti
RITRATTI TA' ZMIEN IL-FESTA TA' MARIJA BAMBINA
SENA 2018 - aghfas hawn
Photos by kind courtesy of Mr Edward Azzopardi
ikklikkja fuq ir-ritratti t'hawn taht u tara hafna izjed ritratti
TRANSLAZZJONI LEJLET IL-FESTA - aghfas hawn
7 ta' SETTEMBRU 2018
Photos by kind courtesy of Mr John Magro
of Images Photo Studio - Naxxar
ikklikkja fuq ir-ritratt u tara izjed ritratti


FESTA TAL-QALB TA' GESU'
10 ta' GUNJU 2018
Photos by courtesy of Mr Christopher Magro
ikklikkja fuq ir-ritratt u tara izjed ritratti


FESTA TA' CORPUS CHRISTI
3 ta' GUNJU 2018
Photos by courtesy of Mr Edward Azzopardi
ikklikkja fuq ir-ritratt u tara izjed ritratti

Next Photos by courtesy of
Mr christopher Magro

FESTA TA' SAN GUSEPP
6 ta' MEJJU 2018
Photos by courtesy of Mr Christoper Magro
ikklikkja fuq ir-ritratt u tara izjed ritratti

 
Photos by the very kind courtesy of 
Mr John Magro
Images Photo Studio, Naxxar

aghfas fuq ir-ritratt u tara izjed ritratti
 

 

HAMIS IX-XIRKA U
ALTAR TAR-RIPOSIZZJONI
aghfas fuq ir-ritratt u tara izjed ritratti
 

 


Photos by kind courtesy of Mr John Magro
Images Photo Studio - Naxxar

ikklikkja fuq ir-ritratt u tara hafna izjed ritrattiPELLEGRINAGG TAR-REDENTUR
9 ta' MARZU, 2018 
- aghfas fuq ir-ritratt u tara izjed ritratti -
Above Photo by kind courtesy of Mr Edward Azzopardi


Photos by courtesy of Charles V. Farrugia 

************

RITRATTI 2015

************

aghfas fuq il-logo t'hawn fuq u tara l'website RTK

####

ikklikkja fuq l-istampa t'hawn taht u
tista' taqra l-Kurunella lil Marija Bambina

All updates Posted by Charles V. Farrugia
Webmaster