Saturday, July 4, 2020

MERHBA - - - - WELCOME

L-ahhar Updates / Latest New Updates :-
29 ta' April 2020 Santa Katerina ta' Siena, verġni, duttur tal ...
L-14-IL HADD TA' MATUL IS-SENA
******* 
NAXXAR PARISH CHURCH LIVE WEB-CAM - 
ARA U SEGWI X'QED ISIR FIL-KNISJA PARROKKJALI  mill-WEB-CAM

******

KOLLEĠĠJATA MARIJA BAMBINA
NAXXAR
Data: 5/07/2020

AVVIZI

IL-HADD – 5 ta’ LULJU 2020
L-14-IL HADD TA’ MATUL IS-SENA
Evanġelju - Jien ta’ qalb ħelwa u umli.
Mt 11, 25-30

IL-HAMIS – 9 ta’ LULJU 2020
Fis-6.00 pm jkun hawn hin ta’ Adorazzjoni mill-Group tal-Hniena Divina u fis-6.30 pm il-quddiesa.

NOTI :-
Il-Hadd, 12 ta' Lulju - Fl-4.00 pm jkollna quddiesa bic-celebrazzjoni tas-Sagrament tal-Maghmudija; dawk li jixtiequ jghammdu lit-tarbija taghhom ghandhom jinkitbu fl-ufficcju parrokkjali.

Nhar l-Erbgha 15 ta’ Lulju se jkollna Coffee Morning fl-Oratorju. Nibdew bil-quddiesa tad-8.45 am. Biljetti jinkisbu minghand il helpers.

Fuq il-web site tal-parrocca – www.bambinanaxxar.org  -  issibu l-magazine Flimkien u l-Kelma tal-Arcipriet, ghax-xahar ta’ Lulju.

Inkomplu nheggu ghal koperazzjoni taghkom mal-ushers meta tigu ghall-quddies; skont l-ahhar direttivi tal-knisja f’Malta iheggu sabiex nibqghu napplikaw il-mizuri kollha; grazzi lill-ushers tas-servizz taghhom.

Nitolbu ghar-ruh; Manwel Azzopardi; Aghtih o Mulej ......

Il-hin tal-Quddies fil-KOLLEGGJATA taghna:
Matul il-Gimgha; 6 am,  7 am, 7.45 am, 8.45 am u 6.30 pm.
Is-Sibt filghaxija; 5.00 pm u 6.30 pm
Il-Hadd; 6 am, 7 am, 8 am, 9 am, 10 am, 11 am u 5.30 pm
Il-massimu ta’ nies li jistghu jidhlu ghal kull quddiesa fil-Kolleggjata taghna huwa ta’ 112.
Il-Knisja taghna filghodu tiftah fis-5.40 am u filghaxija tiftah fis-6.00 pm

SANTWARJU GESU' HNIENA DIVINA
Hinijiet Quddies: Mit-Tnejn sal-Gimgha: 8.30am
Is-Sibt: 4.30pm  u 6.30pm
Hdud u Festi: 8.30am - 10.00am - 11.30am bl-Ingliz


***** 
Dunleer Parish - Gospel of Matthew 11:25-27 Jesus... | Facebook
14th SUNDAY OF THE YEAR
5th JULY 2020
******
Festa-Madonna-Tal-Karmnu-Pontifikal-8 - NETnews
IX-XAHAR TA' LULJU
IL-MADONNA TAL-KARMNU

HINIJIET TAL-QUDDIES FIL-PARROCCA, NAXXAR


Il-hin tal-quddies fil-Kolleggjata ser ikun hekk;
Matul il-Gimgha: 
6.00 am,  7.00 am, 7.45 am, 8.45 am u 6.30 pm.
Is-Sibt filghaxija: 5.00 pm u 6.30 pm
Il-Hadd: 6, 7, 8, 9, 10, 11 am u 5.30 pm

Mhux se jkun hemm quddies fil-kappelel u fic-cimiterju.

DIRETTIVI TAL-ISQFIJIET
DWAR IL-QUDDIESA TAL-FUNERALI
aghfas hawn
TALBA TAL-PAPA
U TAL-KARDINAL NICHOLS
(CORONA VIRUS)

*********

NAXXAR PARISH CHURCH LIVE WEB-CAM - 
ARA U SEGWI X'QED ISIR FIL-KNISJA PARROKKJALI  mill-WEB-CAM

NAXXAR PARISH SQUARE WEB-CAM 
Misrah il-Parrocca  -  click here

Ufficcju Parrokkjali:
Fl-Ewwel Sular tal-Annexe tal-Knisja Arcipretali
Dhul mill-genb tal-Knisja
Tel. : 21435376; 21434673 

Hinijiet tal-Ufficcju Parrokkjali:-
It-Tlieta , il-Hamis u l-Gimgha:-
10.00 am  -  11.15 am
5.00pm - 6.15pm
Mhux miftuh fil-Festi Pubblici
*****


Photos by courtesy of Charles V. Farrugia 

************

RITRATTI 2015

************

aghfas fuq il-logo t'hawn fuq u tara l'website RTK

####

All updates Posted by Charles V. Farrugia
Webmaster