Friday, November 17, 2017

MERHBA -- *** -- WELCOME


L-ahhar Updates / Latest New Updates :-

Related image
It-33 HADD MATUL IS-SENA
PARROCCA NAXXAR                                                
Data: 19/11/2017
AVVIZI      
                         


HADD

Fis-Santwarju tal-Hniena Divina fil-quddiesa tal-11.30 a.m. se jitfakkar  l-Ewwel Anniversarju mill-konsagrazzjoni tal-istess knisja.

Fil-5.00 p.m. l-E.T.Mons Pawlu Cremona Arcisqof Emeritu jamministra is-Sagrament tal-Konfirmazzjoni lill-adoloxxenti mill-oqsma tal-museum;
Il-quddiesa tas-6.30 p.m. issir fil-knisja tas-Sghajtar.


TNEJN

Fl-Annexe fis-7.15 p.m. issir il-laqgha tal-Gruppi Familji Nsara; inheggu koppji mizzewga jiehdu sehem f’dawn il-laqghat.  
HAMIS

Fis-6.00 p.m. ikun hawn hin ta’ Adorazzjoni mill-Gruppi tal-Legjun ta’ Marija  u fis-6.30 p.m. il-quddiesa


GIMGHA


Fil-knisja ta’ Sta Lucija fis-7.15 p.m. se jkun hemm quddiesa ghar-romol; inhegguhom jattendu.


SIBTHADD

Fl-annexe tal-knisja jibda l-Bazaar u jibqa sejjer sat-3 ta’ Dicembru; bix-xiri taghkom tkunu qed tghinu lill-parrocca taghna; nghidu grazzi lill-helpers kollha involuti.

Niccelebraw is-Solennita’ ta’ Kristu Re;
Fil-knisja parrokkjali ta’ Sta Venera fil-5.00 p.m. l-Arcisqof Charles Scicluna imexxi t-talba tal-Ghasar u wara jaghmel id-diskors tal-okkazzjoni.

F’Jannar li gej jibda l-Kors ta’ Kana fil-parrocca taghna; dawk li se jizzewgu fi zmien sentejn iridu jkunu temmew dan il-kors ta thejjija ghaz-zwieg.


                                                                         

NAXXAR PARISH CHURCH LIVE WEB-CAM - 
click here / aghfas hawn
ARA U SEGWI X'QED ISIR FIL-KNISJA PARROKKJALI  mill-WEB-CAM

NAXXAR PARISH SQUARE WEB-CAM 
Misrah il-Parrocca  -  click hereFACEBOOK - PARROCCA MARIJA BAMBINA - click here
~~~~~

SANTWARJU GESU' HNIENA DIVINA
Mill-Gimgha 20 ta’ Ottubru nergghu nibdew is-siegha 
tal-Hniena Divina fit-3.00 pm.
Mis-Sibt, 21 ta' Ottubru, il-Quddies nhar ta' Sibt ikun 
4.30 pm
6.30 pm
~~~~~

HINIJIET TAL-QUDDIES 
FIL-PARROCCA, NAXXAR - aghfas hawn
~~~~~~
Fil-Knisja Parrokkjali
Kuljum: 6.00am, 7.00am, 8.45am u 6.30pm
Is-Sibt filghaxija: 5.00pm u 6.30pm
Il-Hdud u l-Festi Kmandati:
6.00am, 7.00am, 8.30am, 9.30am, 11.00am, 
5.00pm u 6.30pm (mill-1 ta' Ottubru - 31 ta' Mejju)
5.30pm u 6.30pm ( 1 ta' Gunju - 30 ta' Settembru )

********

Ufficcju Parrokkjali:
26, Misrah ir-Rebha, Naxxar NXR 1700
Tel. : 21435376; 21434673 

Hinijiet tal-Ufficcju Parrokkjali:-
It-Tlieta , il-Hamis u l-Gimgha:-
10.00am - 11.30am, u  5.00pm - 6.30pm
Is-Sibt: b'appuntament
Mhux miftuh: Festi Pubblici

******************************Photos by courtesy of Charles V. Farrugia 

************

RITRATTI 2015

************


aghfas fuq il-logo t'hawn fuq u tara l'website RTK
http://www.newsbook.com.mt/

####
ikklikkja fuq l-istampa t'hawn taht u 


tista' taqra l-Kurunella lil Marija Bambina


All updates Posted by Charles V. Farrugia
Webmaster