Friday, December 6, 2019

MERHBA - - - - WELCOME

L-ahhar Updates / Latest New Updates :-

Image result for 2nd sunday of advent candle

IT - 2 HADD TAL-AVVENT

Festa tal-Immakulata Kunċizzjoni


KOLLEĠĠJATA MARIJA BAMBINA
NAXXAR
Data: 8/12/2019

AVVIZI

HADD – 8 ta’ DICEMBRU
Illum il-Festa tal-Immakulata Kunċizzjoni

Illum hija l-ahhar gurnata tal-bazaar fl-Annexe tal-Knisja; nghidu grazzi lil helpers kollha.

HAMIS – 12 ta’ DICEMBRU
Fl-Oratorju fil-11.30 am se jkun hemm Ikla miftuha ghal kulhadd; il-biljetti jinkisbu minghand il-helpers.

Fis-6.00 pm jkun hawn hin ta’ Adorazzjoni mill-Grupp tal-Hniena Divina u
fis-6.30 pm il-quddiesa

HADD – 15 ta’ DICEMBRU
Tibda n-Novena tal-Milied.
Kuljum fil-quddiesa ta’ filghaxija issir riflessjoni wara l-Vangelu; in-Novena tkun bil-partecipazzjoni tal-ghaqdiet taghna.

NOTI :
It-Tnejn 16 ta’ Dicembru fil-Knisja Kolleggjata fis-7.30 pm jibda Kuncert tal-Milied mill-Kor Jubilate Deo; kulhadd huwa mistieden.
Il-quddiesa tas 6.30 pm issir fl-annexxe.

Ripetizzjoni tal-kuncert ser issir 
nhar il-Gimgha 20 ta' Dicembru 
fil-Kon Katidral ta' San Gwann.


Nhar l-Erbgha 18 ta’ Dicembru filghodu ser norganizzaw Harga li tinkludi wkoll quddiesa ghand is-Sorijiet tal-Fergha Ewkaristika Haz-Zebbug; ahsbu minn kmieni ghall-biljetti.

Niftakru li c-Cimiterju huwa post sagru fejn hemm l-gheziez taghna mejtin; forsi jkun ahjar jekk ma indahlux maghna il-kelb; hemm min hassu offiz b’dan l-agir.

Id-Direzzjoni tad-Dar Familja Mqaddsa fin-Naxxar qed jistiednu lil dawk il-persuni li nhar il-Milied se jkunu wahedhom biex imorru ghal-Pranzu ta’ Nofs in nhar mar-residenti tad-dar. Aktar informazzjoni minghand l-Arcipriet.

Nitolbu ghar-ruh: Patri Joe Zerafa sj: Aghtih o Mulej .......


******
Image result for 2nd sunday of advent candle

SECOND SUNDAY OF ADVENT
8th DECEMBER 2019

***********
ikklikkja fuq l-istampi hawn taht  biex tkabbar

XI TFISSER KOLLEGGJATA - aghfas hawn

*********
NAXXAR PARISH CHURCH LIVE WEB-CAM - 
ARA U SEGWI X'QED ISIR FIL-KNISJA PARROKKJALI  mill-WEB-CAM

NAXXAR PARISH SQUARE WEB-CAM 
Misrah il-Parrocca  -  click hereFACEBOOK - PARROCCA MARIJA BAMBINA - click here
~~~~~
DATI IMPORTANTI  FL-2019 - aghfas hawn 


****************

 ~~~~~~
HINIJIET TAL-QUDDIES
FIL-PARROCCA, NAXXAR - aghfas hawn

~~~~~~
Fil-Knisja Parrokkjali
Kuljum: 6.00am, 7.00am, 8.45am u 6.30pm
Is-Sibt filghaxija: 5.00pm u 6.30pm
Il-Hdud u l-Festi Kmandati:
6.00am, 7.00am, 8.30am, 9.30am, 11.00am, 
5.30pm u 6.30pm ( 1 ta' Gunju - 30 ta' Settembru)
5.00pm u 6.30pm (mill-1 ta' Ottubru - 31 ta' Mejju)  

***
SANTWARJU GESU' HNIENA DIVINA

Hinijiet Quddies:Mit-Tnejn sal-Gimgha: 8.30am
Il-Gimgha: 3.00pm Adorazzjoni u Quddiesa fit-3.30pm
Is-Sibt: 4.30pm  u 6.30pm
Hdud u Festi: 8.30am - 10.00am - 11.30am bl-Ingliz


********

Ufficcju Parrokkjali:
26, Misrah ir-Rebha, Naxxar NXR 1700
Tel. : 21435376; 21434673 

Hinijiet tal-Ufficcju Parrokkjali:-
It-Tlieta , il-Hamis u l-Gimgha:-
10.00am - 11.30am, u  5.00pm - 6.30pm
Mhux miftuh fil-Festi Pubblici

RITRATTI

FESTA TA' MARIJA BAMBINA 2019
ALL PHOTOS BY COURTESY OF CHARLES V. FARRUGIA

JUM IL-FESTA TA'
MARIJA BAMBINA
8 ta' SETTEMBRU 2019
ikklikkja fuq ir-ritratt u tara izjed ritratti
*****
Rev. Dun DAVID GAUCI, ARCIPRIET
QUDDIESA FL-OKAZZJONI TAL- 25 SENA ANNIVERSARJU
6 ta' SETTEMBRU 2019
ikklikkja fuq ir-ritratt u tara izjed ritratti

*****
ZJARA TAL- E.T. Mons. CHARLES J. SCICLUNA
31 ta' AWWISSU 2019
ikklikkja fuq ir-ritratt u tara izjed ritratti

HRUG minn NICCA  
28 TA' AWWISSU 2019
ikklikkja fuq ir-ritratt u tara izjed ritratti
 
ALL PHOTOS BY COURTESY OF 
CHARLES V. FARRUGIA
******


Photos by courtesy of Charles V. Farrugia 

************

RITRATTI 2015

************

aghfas fuq il-logo t'hawn fuq u tara l'website RTK

####

All updates Posted by Charles V. Farrugia
Webmaster