Friday, October 19, 2018

MERHBA --- --- WELCOME

L-ahhar Updates / Latest New Updates :-


Image result for mark 10 35-45
ID- 29 HADD TA' MATUL IS-SENA


PARROCCA NAXXAR                                                
Data: 21/10/2018
AVVIZI      

IL-HADD – 21 ta’ OTTUBRU
Id-29 HADD TA’ MATUL IS-SENA
Niccelebraw il-Gurnata Missjunarja; il-gbir kollu li jsir fil-quddies ikun b’risq il-Missjoni.

Illejla fl-iskola ta’ St.Michael se jkun hemm seminar ghall-adoloxxenti tal-Grizma kif ukoll ghall-genituri u l-parrini. Matulu jinghata biljett lill-adoloxxenti li bih ikunu jistghu jersqu biex jircievu dan is-Sagrament.

L-ERBGHA – 24 ta’ OTTUBRU
Ser norganizzaw Coffee Morning fl-Oratorju; biljetti jinkisbu minghand il-helpers.

IL-HAMIS – 25 ta’ OTTUBRU
Fis-6.00 p.m. jkun hawn hin ta’ Adorazzjoni mill-membri tas-Socjeta ta’ San Pawl u
fis-6.30 p.m. il-quddiesa.

IS-SIBT – 27 ta’ OTTUBRU
Fl-annexxe bejn is-1.00 p.m. u 3.00 p.m. il-Kor Jubilate Deo se jorganizza open day; dawk interessati  huma imhegga li izuruha. Aktar dettalji jinkisbu mill website tal-kor.

NOTI :
Nehtiegu ghajnuna fil-hasil kemm tal-knisja kif ukoll tal-oratorju; min jixtieq jghin f’din il-hidma jinforma fis-sagrestija

Wara l-quddiesa se jkollna ghal bejgh il qaghaq tal-ghasel; grazzi ta’ kull ghajnuna li taghtuna.

Nhar il-Hamis 8 ta’ Novembru fil-Katidral tal- Imdina il-Kor Jubilate Deo se jtella kuncert fl-okkazzjoni tal-konkors tal-presepji; dettalji jithabbru il-quddiem.

Nitolbu ghar-ruh: Patri Joe Borg SJ, u Mary Bugeja. Aghtihom o Mulej ...





 *******

Related image
21st OCTOBER 2018
29th SUNDAY OF THE YEAR
*****

OTTUBRU - IX-XAHAR TAR-RUZARJU MQADDES


*****
NAXXAR PARISH CHURCH LIVE WEB-CAM - 
ARA U SEGWI X'QED ISIR FIL-KNISJA PARROKKJALI  mill-WEB-CAM

NAXXAR PARISH SQUARE WEB-CAM 
Misrah il-Parrocca  -  click here

Ikklikkja fuq l-istampa u tara min NIEQA

min NIEQA OTTUBRU 2018 - aghfas hawn

####

HINIJIET TAL-QUDDIES
FIL-PARROCCA, NAXXAR - aghfas hawn
~~~~~~
Fil-Knisja Parrokkjali
Kuljum: 6.00am, 7.00am, 8.45am u 6.30pm
Is-Sibt filghaxija: 5.00pm u 6.30pm
Il-Hdud u l-Festi Kmandati:
6.00am, 7.00am, 8.30am, 9.30am, 11.00am, 
5.00pm u 6.30pm (mill-1 ta' Ottubru - 31 ta' Mejju)
5.30pm u 6.30pm ( 1 ta' Gunju - 30 ta' Settembru )
SANTWARJU GESU' HNIENA DIVINA
Hinijiet Quddies:Mit-Tnejn sal-Gimgha: 8.30am
Il-Gimgha: 3.00pm Adorazzjoni u Quddiesa fit-3.30pm
Is-Sibt: 4.30pm  u 6.30pm
Hdud u Festi: 8.30am - 10.00am - 11.30am bl-Ingliz


********

Ufficcju Parrokkjali:
26, Misrah ir-Rebha, Naxxar NXR 1700
Tel. : 21435376; 21434673 

Hinijiet tal-Ufficcju Parrokkjali:-
It-Tlieta , il-Hamis u l-Gimgha:-
10.00am - 11.30am, u  5.00pm - 6.30pm
Is-Sibt: b'appuntament
Mhux miftuh: Festi Pubblici

************************

RITRATTI 2018

RITRATTI FESTA TAL-MADONNA TAR-RUZARJU
7 ta' OTTUBRU 2018 - aghfas hawn
ikklikkja fuq ir-ritratt u tara izjed ritratti



*****
RITRATTI - VESTIZZJONI TAL-ABBATINI 
OTTUBRU 2018 - aghfas hawn
ikklikkja fuq ir-ritratt u tara izjed ritratti




RITRATTI TA' ZMIEN IL-FESTA TA' MARIJA BAMBINA
SENA 2018 - aghfas hawn
Photos by kind courtesy of Mr Edward Azzopardi
ikklikkja fuq ir-ritratti t'hawn taht u tara hafna izjed ritratti






TRANSLAZZJONI LEJLET IL-FESTA - aghfas hawn
7 ta' SETTEMBRU 2018
Photos by kind courtesy of Mr John Magro
of Images Photo Studio - Naxxar
ikklikkja fuq ir-ritratt u tara izjed ritratti


FESTA TAL-QALB TA' GESU'
10 ta' GUNJU 2018
Photos by courtesy of Mr Christopher Magro
ikklikkja fuq ir-ritratt u tara izjed ritratti


FESTA TA' CORPUS CHRISTI
3 ta' GUNJU 2018
Photos by courtesy of Mr Edward Azzopardi
ikklikkja fuq ir-ritratt u tara izjed ritratti

Next Photos by courtesy of
Mr christopher Magro

FESTA TA' SAN GUSEPP
6 ta' MEJJU 2018
Photos by courtesy of Mr Christoper Magro
ikklikkja fuq ir-ritratt u tara izjed ritratti

 
Photos by the very kind courtesy of 
Mr John Magro
Images Photo Studio, Naxxar

aghfas fuq ir-ritratt u tara izjed ritratti
 

 

HAMIS IX-XIRKA U
ALTAR TAR-RIPOSIZZJONI
aghfas fuq ir-ritratt u tara izjed ritratti
 





 






Photos by kind courtesy of Mr John Magro
Images Photo Studio - Naxxar

ikklikkja fuq ir-ritratt u tara hafna izjed ritratti



PELLEGRINAGG TAR-REDENTUR
9 ta' MARZU, 2018 
- aghfas fuq ir-ritratt u tara izjed ritratti -
Above Photo by kind courtesy of Mr Edward Azzopardi


Photos by courtesy of Charles V. Farrugia 

************

RITRATTI 2015

************

aghfas fuq il-logo t'hawn fuq u tara l'website RTK

####

ikklikkja fuq l-istampa t'hawn taht u
tista' taqra l-Kurunella lil Marija Bambina

All updates Posted by Charles V. Farrugia
Webmaster