Saturday, September 22, 2018

MERHBA --- --- WELCOME

L-ahhar Updates / Latest New Updates :-


Image result for mark 9 30-37
IL- 25 HADD TA' MATUL IS-SENA


PARROCCA NAXXAR                                                
Data: 23/09/2018
AVVIZI      

L-ERBGHA – 26 ta’ SETTEMBRU
Ser norganizzaw Coffee Morning fl-Oratorju; biljetti jinkisbu minn ghand il-helpers.

IL-HAMIS – 27 ta’ SETTEMBRU
Fl-Annexe fid-9.30 a.m. jergghu jibdew il-Laqghat ghall-Anzjani taghna; nghidu grazzi lil dawk li jmexxu dan il-Grupp.

Fis-6.00 p.m. jkun hawn hin ta’ Adorazzjoni mis-Socjeta ta’ San Pawl u
fis-6.30 p.m. il-Quddiesa.

NOTI:
Il-Kunsill Lokali ifakkar lil dawk li ghandhom il fuq minn 55 sena u li jixtiequ jinghataw it-Tilqima kontra l-Influenza sabiex jinkitbu fl-Ufficcju tal-Kunsill sat-Tlieta, 25 ta’ Settembru.

Dawk l-Gharajjes li jixtiequ jaghmlu l-Kors ta’ Kana f’Jannar li gej ghandhom imorru l-Ufficcju Parrokkjali sabiex jibbukjaw. Il-postijiet huma limitati.

Nitolbu ghar-ruh: Vincent Zarb: Aghtih o Mulej ...


 *******
Image result for mark 9 30-37

23rd SEPTEMBER 2018
25th SUNDAY OF THE YEAR 
*****
NAXXAR PARISH CHURCH LIVE WEB-CAM - 
ARA U SEGWI X'QED ISIR FIL-KNISJA PARROKKJALI  mill-WEB-CAM

NAXXAR PARISH SQUARE WEB-CAM 
Misrah il-Parrocca  -  click here

Ikklikkja fuq l-istampa u tara min NIEQA
min NIEQA SETTEMBRU 2018 - aghfas hawn

####

HINIJIET TAL-QUDDIES
FIL-PARROCCA, NAXXAR - aghfas hawn
~~~~~~
Fil-Knisja Parrokkjali
Kuljum: 6.00am, 7.00am, 8.45am u 6.30pm
Is-Sibt filghaxija: 5.00pm u 6.30pm
Il-Hdud u l-Festi Kmandati:
6.00am, 7.00am, 8.30am, 9.30am, 11.00am, 
5.00pm u 6.30pm (mill-1 ta' Ottubru - 31 ta' Mejju)
5.30pm u 6.30pm ( 1 ta' Gunju - 30 ta' Settembru )
SANTWARJU GESU' HNIENA DIVINA
Hinijiet Quddies:Mit-Tnejn sal-Gimgha: 8.30am
Il-Gimgha: 3.00pm Adorazzjoni u Quddiesa fit-3.30pm
Is-Sibt: 4.30pm  u 6.30pm
Hdud u Festi: 8.30am - 10.00am - 11.30am bl-Ingliz


********

Ufficcju Parrokkjali:
26, Misrah ir-Rebha, Naxxar NXR 1700
Tel. : 21435376; 21434673 

Hinijiet tal-Ufficcju Parrokkjali:-
It-Tlieta , il-Hamis u l-Gimgha:-
10.00am - 11.30am, u  5.00pm - 6.30pm
Is-Sibt: b'appuntament
Mhux miftuh: Festi Pubblici

************************

RITRATTI 2018

TRANSLAZZJONI LEJLET IL-FESTA - aghfas hawn
7 ta' SETTEMBRU 2018
ikklikkja fuq ir-ritratt u tara izjed ritratti

FESTA TAL-QALB TA' GESU'
10 ta' GUNJU 2018
Photos by courtesy of Mr Christopher Magro
ikklikkja fuq ir-ritratt u tara izjed ritratti


FESTA TA' CORPUS CHRISTI
3 ta' GUNJU 2018
Photos by courtesy of Mr Edward Azzopardi
ikklikkja fuq ir-ritratt u tara izjed ritratti

Next Photos by courtesy of
Mr christopher Magro

FESTA TA' SAN GUSEPP
6 ta' MEJJU 2018
Photos by courtesy of Mr Christoper Magro
ikklikkja fuq ir-ritratt u tara izjed ritratti

 
Photos by the very kind courtesy of 
Mr John Magro
Images Photo Studio, Naxxar

aghfas fuq ir-ritratt u tara izjed ritratti
 

 

HAMIS IX-XIRKA U
ALTAR TAR-RIPOSIZZJONI
aghfas fuq ir-ritratt u tara izjed ritratti
 

 
Photos by kind courtesy of Mr John Magro

Images Photo Studio - Naxxarikklikkja fuq ir-ritratt u tara hafna izjed ritrattiPELLEGRINAGG TAR-REDENTUR
9 ta' MARZU, 2018 
- aghfas fuq ir-ritratt u tara izjed ritratti -
Above Photo by kind courtesy of Mr Edward Azzopardi


Photos by courtesy of Charles V. Farrugia 

************

RITRATTI 2015

************

aghfas fuq il-logo t'hawn fuq u tara l'website RTK

####

ikklikkja fuq l-istampa t'hawn taht u
tista' taqra l-Kurunella lil Marija Bambina

All updates Posted by Charles V. Farrugia
Webmaster