Saturday, June 27, 2015

MERHBA --- --- WELCOME

L-ahhar Updates / Latest New Updates :- 


Image result for 13th sunday in ordinary time 2015
AVVIZI
IT – 13 IL-HADD TAS-SENA
28 ta' GUNJU 2015

IT-TNEJN

29 ta’ Gunju; Solennita’ tal-Martirju tal-Appostli San Pietru u San Pawl;
Ghalkemm mhemmx obbligu, xieraq li niehdu sehem fil-quddiesa; il-hin tal-quddies ikun bhal nhar ta’ xoghol.

L-ERBGHA

1 ta’ Lulju; issir it-tifkira liturgika tal-Beatu Malti Nazju Falzon.

IL-GIMGHA

Fis-6.00 p.m jkun hawn hin ta’ Adorazzjoni mmexxija mill-membri tal-kunsill parrokkjali u
fis-6.30 p.m. il-quddiesa.

IS-SIBT

Fl-oratorju mit-8.00 p.m. il-quddiem tibda pasta night b’risq xoghol volontarju fir-Rumanija li se jaghmlu zghazagh mill-parrocca taghna f’Awwissu li gej; aktar dettalji mis-sagrestija.

NOTI :

Infakkrukom li  sal-Hadd li gej fil-kunvent tas-sorijiet Dumnikani hemm bazaar b’risq ir-restawr tal-knisja tal-Kuncizzjoni; il-hin ikun; mit-8.30 a.m. sa 12.00 p.m u mill-4.00 p.m. sas-7.30 p.m.

Il-kappella tal-Adorazzjoni ta’ sta’ Marija tax-Xaghra se tkun maghluqa ghax-xhur tas-sajf; terga tiftah fl-14 ta settembru. Nghidu grazzi lil min jaghti servizz f’din il-kappella.

Nhar l-Erbgha 8 ta’ Lulju ser norganizzaw coffee morning fl-oratorju; nibdew bil-quddiesa tad-8.45 a.m. biljetti jinkisbu minghand il-helpers tal-fund raising nhar il-Gimgha 3 u nhar it-Tnejn 6 ta’ Lulju mill-Annexxe, mill-5.30 p.m. sas-7.00 p.m.

Is-Socjeta tad-Duttrina ser torganizza Gimgha ta’ Taghlim fil-Museum tas-subien bejn is 6 u l- 10 ta’ Lulju fis-7.00 p.m. kulhadd huwa mistieden.

Ghad fadal ftit postijiet ghal min jixtieq jigi l-Pellegrinagg ghal-Lourdes fil-5 ta’ awissu; il-bookings jaghlqu nhar il-Hadd li gej 5 ta’ Lulju.


********************
RITRATTI
PURCISSJONI TAL-QALB TA' GESU'
14 ta' GUNJU 2015 - aghfas hawn

Ikklikkja fuq ir-ritratt u tara izjed ritratti

RITRATTI
PURCISSJONI CORPUS - 7 ta' GUNJU 2015 - aghfas hawn
Ikklikkja fuq ir-ritratt u tara izjed ritratti
RITRATTI
L-EWWEL TQARBINA - TFAL - MUSEUM - aghfas hawn
Ikklikkja fuq ir-ritratt u tara izjed ritratti

 

#######

RITRATTI
L-EWWEL TQARBINA - TFAL - SGHAJTAR - aghfas hawn
Ikklikkja fuq ir-ritratt u tara izjed ritratti


**************
GUNJU IX-XAHAR TA' 
L-QALB IMQADDSA TA' GESU`

*****************
Ufficcju Parrokkjali:

26, Misrah ir-Rebha, Naxxar NXR 1700

Tel: & Fax: 21435376; 21434673 Hinijiet tal-Ufficcju Parrokkjali:-
It-Tlieta , il-Hamis u l-Gimgha:-
10.00am - 11.30am, u  5.00pm - 6.30pm
Is-Sibt: b'appuntament
Mhux miftuh: Festi Pubblici

************************

PELLEGRINAĠĠ GĦAL 
LOURDES
5-11 ta’ Awwissu

Għal aktar informazzjoni staqsi fis-sagristija jew 
għaddi sal-uffiċċju parrokkjali.

~~~~~~~~~~~~~~~~


~~~~~~~~~~~~~~


HINIJIET TAL-QUDDIES FIL-PARROCCA, NAXXAR - aghfas hawn

Fil-Knisja Parrokkjali

Kuljum: 6.00am, 6.45am, 7.45am, 8.45am u 6.30pm
Is-Sibt filghaxija: 5.00pm u 6.30pm
Il-Hdud u l-Festi Kmandati:
6.00am, 7.00am, 8.30am, 9.30am, 11.00am, 
5.00pm u 6.30pm ( 1 ta' Ottubru - 31 ta' Mejju )
5.30pm u 6.30pm ( 1 ta' Gunju - 30 ta' Settembru )

~~~~~~~~~~~~~~~

DATI IMPORTANTI FL-2015 - aghfas hawn

~~~~~~~~~~~~~  

ikklikkja fuq l-istampa u tara min Nieqa


 
RITRATTI - L-GHID IL-KBIR - L-IRXOXT
5 ta' APRIL 2015 - aghfas hawn
ikklikkja fuq ir-ritratt u tara izjed ritratti


RITRATTI - VGILI TAL-GHID
4 ta' APRIL 2015 - aghfas hawn
ikklikkja fuq ir-ritratt u tara izjed ritrattiRITRATTI FUNZJONI TAL-GIMGHA L-KBIRA
3 ta' APRIL 2015 - aghfas hawn
ikklikkja fuq ir-ritratt u tara izjed ritratti 

RITRATTI TA' HAMIS IX-XIRKA
2 ta' APRIL 2015 - aghfas hawn
ikklikkja fuq ir-ritratt u tara izjed ritratti

RITRATTI - HADD IL-PALM - 29 ta' MARZU 2015- aghfas hawn
Ikklikkja fuq ir-ritratt u tara izjed ritrattiE. T. Mons. Arcisqof


Mons. Charles J. Scicluna
***************

RITRATTI PELLEGRINAGG REDENTUR  
13 ta' MARZU 2015
ikklikkja fuq ir-ritratt u tara izjed ritratti

************************

IL-PUSSESS TAL-W.R. DUN DAVID GAUCI
BHALA ARCIPRIET TAL-PARROCCA 
ARCIMATRICI U ARCIPRETALI - NAXXAR**********************  
 *************************
RITRATTI
Festa tal-Prezentazzjoni tal-Mulej - Gandlora
2 ta' Frar 2015
ikklikkja fuq ir-ritratt u tara ritratti ohra

****************
Prezentazzjoni tar-Rigal mill-Parrocca lid-
Dar L-Anzjani Familja Mqaddsa, Naxxar, 
4 ta' Jannar 2015

ikklikkja fuq ir-ritratt u tara izjed ritratti 
*********************

  • LAQGHAT GHALL-PRE-ADOLEXXENTI (Forms 2, 3, 4)
  • Kull nhar ta' Gimgha, fis-7.00pm.  dettalji aghfas hawn 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

All updates Posted by Charles V. Farrugia
Photos by courtesy of Charles V. Farrugia