Friday, January 12, 2018

MERHBA ~~~ WELCOME


L-ahhar Updates / Latest New Updates :-

Image result for john 1 35-42
“FEJN TGHAMMAR, RABBI?” “EJJEW U TARAW”

IT-TIENI HADD MATUL IS-SENA

PARROCCA NAXXAR                                                
Data: 14 ta’ JANNAR 2018
AVVIZI

IL-HADD - 14 ta’ JANNAR
It-Tieni Hadd matul is-Sena
Ser norganizzaw Afternoon Tea fl-Oratorju mis-2.30 p.m. il-quddiem. Biljetti jinkisbu minghand il-helpers.

IT-TNEJN – 15 ta’JANNAR
Fil-Museum tal-bniet fil-5.30 p.m. Laqgha ghall-Genituri li uliedhom ser jaghmlu l-ewwel tqarbina din is-sena.

IL-HAMIS - 18 ta’ JANNAR 2018
Tibda Gimgha ta’ Talb ghall-ghaqda bejn il-Knejjes Insara.

Fis-6.00 p.m. jkun hawn hin ta’ Adorazzjoni mis-Soci tal-Museum tas-subien  u
Fis-6.30 p.m. il-quddiesa.

Fis-7.00 pm fl-Annexe, jergghu jibdew il-laqghat tal-Meditazzjoni Nisranija; min hu nteressat jista’ jattendi.

IL-GIMGHA - 19 ta’ JANNAR 2018
Fil-Bazilika tal-Isla fis-6.30 p.m. se jkun hemm servizz ekumeniku.

NOTI
Nhar l-Erbgha 24 ta’ Jannar ser norganizzaw Coffee Morning fl-Oratorju. Biljetti jinkisbu minghand il-helpers.

Il-kor Jubilate Deo qieghed fi process li jestendi; ghaldaqstant qed jaghmel sejha lill-irgiel sabiex jaghtu s-sehem taghhom bhala tenuri u baxxi;

Nixtiequ wkoll li aktar nies jaghtu s-servizz taghhom bhala animaturi u letturi specjalment fil-quddies tal-week end. Aktar informazzjoni tinkiseb mis-sagrestija.


Nitolbu ghar-ruh: Tereza Bugeja. Aghtiha o Mulej ....

*****NAXXAR PARISH CHURCH LIVE WEB-CAM - 
click here / aghfas hawn
ARA U SEGWI X'QED ISIR FIL-KNISJA PARROKKJALI  mill-WEB-CAM

NAXXAR PARISH SQUARE WEB-CAM 
Misrah il-Parrocca  -  click hereFACEBOOK - PARROCCA MARIJA BAMBINA - click here
~~~~~****************

HINIJIET TAL-QUDDIES 
FIL-PARROCCA, NAXXAR - aghfas hawn
~~~~~~
Fil-Knisja Parrokkjali
Kuljum: 6.00am, 7.00am, 8.45am u 6.30pm
Is-Sibt filghaxija: 5.00pm u 6.30pm
Il-Hdud u l-Festi Kmandati:
6.00am, 7.00am, 8.30am, 9.30am, 11.00am, 
5.00pm u 6.30pm (mill-1 ta' Ottubru - 31 ta' Mejju)
5.30pm u 6.30pm ( 1 ta' Gunju - 30 ta' Settembru )
SANTWARJU GESU' HNIENA DIVINA
Hinijiet Quddies:Mit-Tnejn sal-Gimgha: 8.30am
Il-Gimgha: 3.00pm Adorazzjoni u Quddiesa fit-3.30pm
Is-Sibt: 4.30pm  u 6.30pm
Hdud u Festi: 8.30am - 10.00am - 11.30am bl-Ingliz


********

Ufficcju Parrokkjali:
26, Misrah ir-Rebha, Naxxar NXR 1700
Tel. : 21435376; 21434673 

Hinijiet tal-Ufficcju Parrokkjali:-
It-Tlieta , il-Hamis u l-Gimgha:-
10.00am - 11.30am, u  5.00pm - 6.30pm
Is-Sibt: b'appuntament
Mhux miftuh: Festi Pubblici

******************************Photos by courtesy of Charles V. Farrugia 

************

RITRATTI 2015

************


aghfas fuq il-logo t'hawn fuq u tara l'website RTK
http://www.newsbook.com.mt/

####
ikklikkja fuq l-istampa t'hawn taht u 


tista' taqra l-Kurunella lil Marija Bambina


All updates Posted by Charles V. Farrugia
Webmaster