Friday, October 18, 2019

MERHBA - - - - WELCOME

L-ahhar Updates / Latest New Updates :-

Image result for luke 18 1-8 images
ID-29 HADD TA' MATUL IS-SENA
Alla jagħmel ħaqq lill-magħżulin tiegħu.

Image result for mission sunday 2019
IL-PAPA FRANGISKU - GURNATA MISSJUNARJA

PARROCCA NAXXAR                                                
Data: 20/10/2019
AVVIZI      

IL-HADD – 20 ta’ OTTUBRU                                           
Niccelebraw il-Gurnata Missjunarja
F’dawn il-granet  qed jingabru l-envelops bl-offerti taghkom ghal dan il-ghan; tistghu anke thalluhom fis-sagristija.

L-ERBGHA – 23 ta’ Ottubru
Fil-quddiesa tas-6.30 pm isir it-Tesserament tal-ferghat tal-Azzjoni Kattolika li ghandna fil-parrocca taghna.

Fl-Annexe fis-7.00 pm ikomplu l- Laqghat ta’ Formazzjoni Nisranija miftuha ghal kulhadd; Patri Martin Micallef, studjuz tal-Iskrittura Mqaddsa ikompli jitkellem dwar persunaggi li ltaqghu ma’ Gesu’ kif rakkuntati fil-Vangelu ta’ San Gwann. Imheggin nattendu.

Fl-Oratorju fis-7.15 pm jkun hemm Laqgha ta’ Thejjija ghall-gharajjes li se jizzewgu fi zmien sitt xhur; fl-ahhar tal-laqgha jinghataw Certifikat ta’ Attendenza.

IL-HAMIS – 24 ta’ OTTUBRU
Fis-6.00 pm jkun hawn hin ta’ Adorazzjoni mill-Grupp taz-Zghazagh u
fis-6.30 pm il-quddiesa.

IL-GIMGHA - 25 ta’ OTTUBRU
Fl-Annexe fis-7.00 pm jkun hemm Laqgha ghar-Romol; imheggin jattendu.


Nitolbu ghar-ruh: Angelo  Galea, Alfred Chetcuti, Fredu Sciberras u Angelo Deguara:: Aghtihom o Mulej .....

Image result for Holy Mary of the Rosary 
IX-XAHAR TAR-RUZARJU MQADDES

******


Stedina għal kulhadd

Wara l-pawsa tas-sajf il-parroċċa qedha għal darb’ oħra tniedi programm ta’ formazzjoni spiritwali għall-adulti għal 2019-2020.  Għalhekk fit-23 ta’ Ottubru li ġej ser nibdew bl-ewwel minn sensiela ta’ tlett laqgħat f’kors fuq l-Evanġelju ta’ San Ġwann.
 Patri Martin Micallef Franġiscan, studjuż tal-kitba ta’ San Ġwann, bl-istil ħelu tiegħu, ser jagħmel  riflessjonijiet fuq diversi personaġġi li jiltaqa’ magħhom Ġesu f’dan l-Evanġelju u kif dawn ir-relazzjonijiet jirriflettu fuq ir-relazzjoni  personali tagħna ma’ Ġesu.
l-ewwel laqgħa ser issir nhar l-Erbgħa 23 ta’ Ottubru, fil-waqt li iż-żewġ laqgħat l-oħra ser isiru wkoll l-Erbgħa 30 ta’ Ottubru u  6 ta’ Novembru. Il-ħin ikun dejjem fis-7 ta’ filgħaxija, fl-Annexe tal-knisja parrokkjali tan-Naxxar. Il-laqgħa hija miftuħa għal kulħadd.
Inħeġġukom biex ma titilfux dawn il-mumenti ta’ approfondiment tal-fidi tagħna. Fost l-ħsejjes u l-kurrenti kollha li jiġbdu il-ħajja tagħna lejhom, hemm din il-vuċi ħelwa ta’ Ġesu li qedha ssejjhilna.  Niftħu qalbna għaliha.

********
Image result for luke 18 1-8 images
29th SUNDAY OF THE YEAR

*****

ikklikkja fuq l-istampi hawn taht  biex tkabbar

XI TFISSER KOLLEGGJATA - aghfas hawn

*********
NAXXAR PARISH CHURCH LIVE WEB-CAM - 
ARA U SEGWI X'QED ISIR FIL-KNISJA PARROKKJALI  mill-WEB-CAM

NAXXAR PARISH SQUARE WEB-CAM 
Misrah il-Parrocca  -  click hereFACEBOOK - PARROCCA MARIJA BAMBINA - click here
~~~~~
DATI IMPORTANTI  FL-2019 - aghfas hawn 


****************

 ~~~~~~
HINIJIET TAL-QUDDIES
FIL-PARROCCA, NAXXAR - aghfas hawn

~~~~~~
Fil-Knisja Parrokkjali
Kuljum: 6.00am, 7.00am, 8.45am u 6.30pm
Is-Sibt filghaxija: 5.00pm u 6.30pm
Il-Hdud u l-Festi Kmandati:
6.00am, 7.00am, 8.30am, 9.30am, 11.00am, 
5.30pm u 6.30pm ( 1 ta' Gunju - 30 ta' Settembru)
5.00pm u 6.30pm (mill-1 ta' Ottubru - 31 ta' Mejju)  

***
SANTWARJU GESU' HNIENA DIVINA

Hinijiet Quddies:Mit-Tnejn sal-Gimgha: 8.30am
Il-Gimgha: 3.00pm Adorazzjoni u Quddiesa fit-3.30pm
Is-Sibt: 4.30pm  u 6.30pm
Hdud u Festi: 8.30am - 10.00am - 11.30am bl-Ingliz

Festa ta’ Santa Fawstina
Image result for st faustina
Is-SIBT 5 ta' OTTUBRU
fis-Santwarju tal-Hniena Divina 
bejn 8.00 am u d-9.00 am
Via Sagra, Quddiesa bl-Omelija, Kurunella, Adorazzjoni u 
Barka Sagramentali.

********

Ufficcju Parrokkjali:
26, Misrah ir-Rebha, Naxxar NXR 1700
Tel. : 21435376; 21434673 

Hinijiet tal-Ufficcju Parrokkjali:-
It-Tlieta , il-Hamis u l-Gimgha:-
10.00am - 11.30am, u  5.00pm - 6.30pm
Is-Sibt: b'appuntament
Mhux miftuh: Festi Pubblici

************************
RITRATTI

FESTA TA' MARIJA BAMBINA 2019
ALL PHOTOS BY COURTESY OF CHARLES V. FARRUGIA

JUM IL-FESTA TA'
MARIJA BAMBINA
8 ta' SETTEMBRU 2019
ikklikkja fuq ir-ritratt u tara izjed ritratti
*****
Rev. Dun DAVID GAUCI, ARCIPRIET
QUDDIESA FL-OKAZZJONI TAL- 25 SENA ANNIVERSARJU
6 ta' SETTEMBRU 2019
ikklikkja fuq ir-ritratt u tara izjed ritratti

*****
ZJARA TAL- E.T. Mons. CHARLES J. SCICLUNA
31 ta' AWWISSU 2019
ikklikkja fuq ir-ritratt u tara izjed ritratti

HRUG minn NICCA  
28 TA' AWWISSU 2019
ikklikkja fuq ir-ritratt u tara izjed ritratti
 
ALL PHOTOS BY COURTESY OF 
CHARLES V. FARRUGIA
******

All updates Posted by Charles V. Farrugia
Webmaster