Friday, June 22, 2018

MERHBA *** *** WELCOME


L-ahhar Updates / Latest New Updates :-
Related image
Madonna and Child with Infant St John the Baptist

PARROCCA NAXXAR                                                
Data: 24/06/2018
AVVIZI      

IL-HADD – 24 ta’ GUNJU
Festa ta’ SAN GWANN il-BATTISTA
Fil quddies illum  issir il gabra maghrufa bhala l-offerta ta’ San Pietru; dawn huma flus li bihom il-Papa jghin lil tant popli fil-bzonn.

IT-TNEJN – 25 ta’ GUNJU
Fl-okkazzjoni tal-Festa ta’ San Gwann Battista fil-knisja taghha fis-7.00 p.m. jkun hemm quddiesa bil-kant u bl-omelija.

Fl-annexxe fis-7.15 p.m jkun hemm il-Laqgha tal-Gruppi Familji Nsara.

IL-HAMIS – 28 ta’ GUNJU
Fid-9.30 a.m. jitlaq it-trasport mill-pjazza ghal dawk li sejrin l-ahhar Harga organizzata mill-Grupp Anzjani Caritas;
min jixtieq imur ghandu jinforma lil leader tal-Grupp.

Fis-6.00 p.m. jkun hawn hin ta’ Adorazzjoni mill-membri tas-Socjeta ta’ San Pawl u
fis-6.30 p.m. il-quddiesa.

IL-GIMGHA – 29 ta’ GUNJU
Solennita’ tal-Martirju tal-Appostli San Pietru u San Pawl.
Xieraq li niehdu sehem fil-quddiesa. Il-hin tal-quddies ikun bhal fost il-gimgha

NOTI:
Nehtiegu numru ta’ voluntiera biex jghinu fil-hasil tal-knisja; dawk li jistghu joffru dan is-servizz jinfurmaw fis-sagrestija.

Ic-Centru tal-Vokazzjonijiet Djocesan jinforma lis-subien minn 11 sa 18 il sena li fix-xhur tas-sajf jorganizza “live – ins” vokazzjonali fis-Seminarju tal-Virtu; aktar informazzjoni tinkiseb mill-web site tal-istess centru.

F’isem il-parrocca nifirhu lit-tfajjel Owen Vassallo li jattendi l-Middle School, Maria Regina, tan-Naxxar u li rebah il-premju ghat-Tjubija Papa  Gwanni XXIII


Nitolbu ghar-ruh: May Camilleri; aghtiha o Mulej ...


Image result for st john the baptist leonardo da vinci

ST. JOHN THE BAPTIST 24th JUNE 2018
********


*****
*****
NAXXAR PARISH CHURCH LIVE WEB-CAM - 
ARA U SEGWI X'QED ISIR FIL-KNISJA PARROKKJALI  mill-WEB-CAM

NAXXAR PARISH SQUARE WEB-CAM 
Misrah il-Parrocca  -  click here


Ikklikkja fuq l-istampa u tara min NIEQAmin NIEQA GUNJU 2018 - aghfas hawn

####

HINIJIET TAL-QUDDIES
FIL-PARROCCA, NAXXAR - aghfas hawn
~~~~~~
Fil-Knisja Parrokkjali
Kuljum: 6.00am, 7.00am, 8.45am u 6.30pm
Is-Sibt filghaxija: 5.00pm u 6.30pm
Il-Hdud u l-Festi Kmandati:
6.00am, 7.00am, 8.30am, 9.30am, 11.00am, 
5.00pm u 6.30pm (mill-1 ta' Ottubru - 31 ta' Mejju)
5.30pm u 6.30pm ( 1 ta' Gunju - 30 ta' Settembru )
SANTWARJU GESU' HNIENA DIVINA
Hinijiet Quddies:Mit-Tnejn sal-Gimgha: 8.30am
Il-Gimgha: 3.00pm Adorazzjoni u Quddiesa fit-3.30pm
Is-Sibt: 4.30pm  u 6.30pm
Hdud u Festi: 8.30am - 10.00am - 11.30am bl-Ingliz


********

Ufficcju Parrokkjali:
26, Misrah ir-Rebha, Naxxar NXR 1700
Tel. : 21435376; 21434673 

Hinijiet tal-Ufficcju Parrokkjali:-
It-Tlieta , il-Hamis u l-Gimgha:-
10.00am - 11.30am, u  5.00pm - 6.30pm
Is-Sibt: b'appuntament
Mhux miftuh: Festi Pubblici

************************

RITRATTI 2018
FESTA TAL-QALB TA' GESU'
10 ta' GUNJU 2018
Photos by courtesy of Mr Christopher Magro
ikklikkja fuq ir-ritratt u tara izjed ritrattiFESTA TA' CORPUS CHRISTI
3 ta' GUNJU 2018
Photos by courtesy of Mr Edward Azzopardi
ikklikkja fuq ir-ritratt u tara izjed ritratti

Next Photos by courtesy of
Mr christopher MagroFESTA TA' SAN GUSEPP
6 ta' MEJJU 2018
Photos by courtesy of Mr Christoper Magro
ikklikkja fuq ir-ritratt u tara izjed ritratti

 
Photos by the very kind courtesy of 
Mr John Magro
Images Photo Studio, Naxxar

aghfas fuq ir-ritratt u tara izjed ritratti
 

 

 

HAMIS IX-XIRKA U
ALTAR TAR-RIPOSIZZJONI
aghfas fuq ir-ritratt u tara izjed ritratti
 

 
Photos by kind courtesy of Mr John Magro

Images Photo Studio - Naxxarikklikkja fuq ir-ritratt u tara hafna izjed ritratti

PELLEGRINAGG TAR-REDENTUR
9 ta' MARZU, 2018 
- aghfas fuq ir-ritratt u tara izjed ritratti -
Above Photo by kind courtesy of Mr Edward Azzopardi


Photos by courtesy of Charles V. Farrugia 

************

RITRATTI 2015

************

aghfas fuq il-logo t'hawn fuq u tara l'website RTK####

ikklikkja fuq l-istampa t'hawn taht u

tista' taqra l-Kurunella lil Marija Bambina

All updates Posted by Charles V. Farrugia
Webmaster