Friday, February 16, 2018

MERHBA ~~~ WELCOME


L-ahhar Updates / Latest New Updates :-


Related image
                     L-EWWEL HADD TAR-RANDAN                    
PARROCCA NAXXAR                                                
Data: 18 ta’ FRAR 2018
AVVIZI

IL-HADD - 18 ta’ FRAR
L-Ewwel Hadd tar-Randan

IT-TNEJN – 19 ta’ FRAR
Fil-Knisja Arcipretali  fid-9.15 a.m. jibda kors ta’ Ezercizzi ghal kulhadd; il-predikatur huwa Patri Aaron Zahra OP.

Fl-Annexxe fis-7.15 p.m. issir il-laqgha tal-Gruppi Familji Nsara.

IL-HAMIS – 22 ta’ FRAR
Wara l-ezercizzi jkollna Coffee Morning fl-Oratorju. Biljetti jinkisbu minghand il-helpers.

Fis-6.00 p.m. jkun hawn hin ta’ Adorazzjoni mil-membri tas-Socjeta ta’ San Pawl  u fis-6.30 p.m. il-quddiesa.

NOTI:
Nhar it-Tnejn 26 ta’ Frar fil-knisja arcipretali fil-5.00 p.m. issir l-ewwel qrara ghat-tfal tal-Ewwel Tqarbina; inheggu lill-genituri sabiex flimkien ma uliedhom jersqu huma wkoll ghal dan is-sagrament.

Matul ir-Randan fil-knisja ta’ Sta Marija tax-Xaghra matul il-gimgha fl-3.40 p.m. jkun hemm il-Via Sagra, Ruzarju u titkompla l-adorazzjoni.

Napprezzaw jekk fil-granet li gejjin iggibulna ingredjenti marbutin mal-figolli.

Nhar il-Hamis l-ewwel ta' Marzu , il-Grupp tal-Anzjani se jorganizzaw Harga ghal "Lapsi View".  Dawk interessati javvicinaw lil helpers.

Nitolbu ghar-ruh: Mary Pirotta, Pawla Bugeja u Guzeppa Curmi: Aghtihom o Mulej .....
   
*****
ikklikkja fuq l-istampa t'hawn taht biex tkabbar

*****
NAXXAR PARISH CHURCH LIVE WEB-CAM - 
click here / aghfas hawn
ARA U SEGWI X'QED ISIR FIL-KNISJA PARROKKJALI  mill-WEB-CAM

NAXXAR PARISH SQUARE WEB-CAM 
Misrah il-Parrocca  -  click hereFACEBOOK - PARROCCA MARIJA BAMBINA - click here
~~~~~


****************
ikklikkja fuq l-istampa t'hawn taht biex tkabbar******
Image result for mark 1 12-15 
FIRST SUNDAY OF LENT

Gospel           MK 1:12-15

The Spirit drove Jesus out into the desert, 
and he remained in the desert for forty days,
tempted by Satan.
He was among wild beasts,
and the angels ministered to him.

After John had been arrested, 
Jesus came to Galilee proclaiming the gospel of God:
"This is the time of fulfillment.
The kingdom of God is at hand.
Repent, and believe in the gospel."
*****

Il-Madonna dehret f’Lourdes lil 
Santa Bernardetta Soubirous 
f’dawn il-jiem fis-sena 1858:
Frar: 11, 14, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 27, 28
Marzu: 1, 2, 3, 4, 25
April: 7
Lulju: 16.


HINIJIET TAL-QUDDIES 
FIL-PARROCCA, NAXXAR - aghfas hawn
~~~~~~
Fil-Knisja Parrokkjali
Kuljum: 6.00am, 7.00am, 8.45am u 6.30pm
Is-Sibt filghaxija: 5.00pm u 6.30pm
Il-Hdud u l-Festi Kmandati:
6.00am, 7.00am, 8.30am, 9.30am, 11.00am, 
5.00pm u 6.30pm (mill-1 ta' Ottubru - 31 ta' Mejju)
5.30pm u 6.30pm ( 1 ta' Gunju - 30 ta' Settembru )
SANTWARJU GESU' HNIENA DIVINA
Hinijiet Quddies:Mit-Tnejn sal-Gimgha: 8.30am
Il-Gimgha: 3.00pm Adorazzjoni u Quddiesa fit-3.30pm
Is-Sibt: 4.30pm  u 6.30pm
Hdud u Festi: 8.30am - 10.00am - 11.30am bl-Ingliz


********

Ufficcju Parrokkjali:
26, Misrah ir-Rebha, Naxxar NXR 1700
Tel. : 21435376; 21434673 

Hinijiet tal-Ufficcju Parrokkjali:-
It-Tlieta , il-Hamis u l-Gimgha:-
10.00am - 11.30am, u  5.00pm - 6.30pm
Is-Sibt: b'appuntament
Mhux miftuh: Festi Pubblici

******************************Photos by courtesy of Charles V. Farrugia 

************

RITRATTI 2015

************


aghfas fuq il-logo t'hawn fuq u tara l'website RTK
http://www.newsbook.com.mt/

####
ikklikkja fuq l-istampa t'hawn taht u 


tista' taqra l-Kurunella lil Marija Bambina


All updates Posted by Charles V. Farrugia
Webmaster