Sunday, April 20, 2014

MERHBA ~~~ WELCOME

L-ahhar Updates / Latest Updates :-

Hadd 20:   Fit-8.30am Koncelebrazzjoni tal-Ghid il-Kbir u wara tohrog il-purcissjoni ta’ Kristu Rxoxt. Quddies iehor filghodu jkun fl-10.00am u l-11.00am.  Wara li tidhol il-purcissjoni ghal 12.00pm, fuq iz-zuntier isir it-tberik tal-Hrief ta’ l-Ghid tat-tfal.

Tnejn 21:  Jibda t-tberik tal-familji fi zmien il-Ghid fil-5.00pm.  Kemm jista’ jkun ghandu jkun hemm il-familja kollha prezenti sabiex nitolbu flimkien mas-sacerdot. 
L-offerti taghkom imorru ghas-sosteniment tal-Kleru u ghad-diversi xogholijiet li jsiru fil-parrocca.

Hamis 24: Fis-7.00pm Adorazzjoni ........ikomplu aghfas hawn
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
GIMGHA L-KBIRA - RITRATTI - 18 ta' APRIL 2014 - aghfas hawn
Good Friday Photos - click here
ikklikkja fuq ir-ritratt u tara r-ritratti kollhaHAMIS IX-XIRKA - KONCELEBRAZZJONI SOLENNI - 17 ta' APRIL 2014 
RITRATTI - aghfas hawn
Maundy Thursday Photos - click here 
ikklikkja fuq ir-ritratt biex tara r-ritratti kollha 

KUNCERT KOR JUBILATE DEO - 14 ta' APRIL 2014
RITRATTI - aghfas hawn
ikklikkja fuq ir-ritratt biex tara r-ritratti kollha

HADD IL-PALM - 13 TA' APRIL 2014 - RITRATTI - aghfas hawn
Palm Sunday Photos - click here 
ikklikkja fuq ir-ritratt biex tara r-ritratti kollha 

Tifkira Devozzjoni tal-Vergni Mqaddsa tad-Duluri 

PELLEGRINAGG PENITENZJALI 
TAD-DULURI APRIL 2014 - aghfas hawn
Our Lady of Sorrows Procession - click here
ikklikkja fuq ir-ritratt biex tara r-ritratti kollha

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

ATTIVITAJIET TAL-GIMGHA MQADDSA - 2014


Ħadd 13:   Ħadd il-Palm.  Fit-8.10am kant tal-Lawdi mas-saċerdoti tal-parroċċa.  Fl-10.15am toħroġ il-purċissjoni mill-Knisja parrokkjali għal quddiem il-kappella ta’ Sta. Luċija fejn isir it-tberik tal-palm u ż-żebbuġ (kulħadd jinġabar ħdejn il-kappella). 

Wara, l-purcissjoni tkompli minn Triq Santa Luċija għall-knisja parrokkjali ........ikompli aghfas hawn 


 Ħadd 13:        Ħadd il-Palm
(11.00am)        Konċelebrazzjoni:       Quddiesa Gregorjana Orbis Factor
                        Salm Responsorjali:     Alla tiegħi, Alla tiegħi, għaliex tlaqtni

Tnejn 14: Serata ta’ Riflessjonijiet dwar is-Seba’ Kelmiet ta’ Ġesu’ fuq is-salib. (7.30pm)


ikklikkja fuq il-Poster u tara l-programm 
 

Kant Gregorjan u polifoniku bis-sehem tal-Pueri Cantores


*******************************

TISLIMA LILL-
Kan. Dun Mattew Magri
(ex-Vici Parroku tal-parrocca)
li miet l-Erbgha, 19 ta' Marzu 2014

Ikklikkja fuq ir-ritratt t'hawn taht u tara r-ritratti kollhaRITRATTI TAL-FUNERAL TAL-KAN. DUN MATTEW MAGRI - aghfas hawn 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

IL-MOSTA - IL-GIMGHA, 14 TA' MARZU 2014

ikklikkja fuq ir-ritratt biex tara izjed ritrattiFost il-kandidati ghas-Sacerdozju hemm James Saydon
mill-parrocca taghna tan-Naxxar
jidher fuq ix-xellug fl-ahhar ritratt
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

VOLUNTARY WORK OPPORTUNITY FOR YOUTHS OVER 18 YRS


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

L-Erbgha tar-Rmied u bidu tar-Randan Imqaddes
ASH WEDNESDAY
5 ta' Marzu 2014
RITRATTI 
aghfas hawn u fuq ir-ritratt biex tara r-ritratti kollha 
ITTRA PASTORALI TAL-ISQFIJIET - RANDAN 2014 - aghfas hawn

PASTORAL LETTER - LENT 2014 - click here
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~EASTER SUNDAY 
20th APRIL 2014

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
min NIEQA - APRIL - aghfas hawn  

***************** 


1.            Tiswija tal-bjut tal-knisja.  Dan ix-xoghol ghadu kif tlesta bil-hsieb li aktar tard matul is-sena jibda r-restawr tal-arzella tal-kor minn gewwa.  Jonqos ukoll induru l-bjut hdejn il-kuppletti.

2.            Restawr tal-altar ta’ San Guzepp.  Minhabba l-umdita’...........ikompli aghfas hawn

Restawr tal-altar ta' San Guzepp u ohrajn - aghfas hawn


************************ 

RITRATTI
Tal-Festa tal-Prezentazzjoni tal-Mulej fit-Tempju  il-Kandlora.
il-Hadd - 2 ta' Frar 2014


aghfas fuq ir-Ritratt u tara r-ritratti kollhaRITRATTI 
LEJLET U NHAR IL-MILIED 2013 - aghfas hawn

Ikklikkja fuq ir-ritratt t'hawn taht u tara r-ritratti kollhaKUNCERT MILIED
Ikklikkja fuq ir-ritratt biex tara ohrajn~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

GHELUQ IS-SENA TAL-FIDI
MADWAR L-EWKARISTIJA - IN-NAXXAR
24 ta' Novembru 2013
Ikklikkja fuq ir-Ritratt biex tara r-ritratti kollha - aghfas hawn

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

AVVIZI OHRA / OTHER NOTICES 

Ir-rettur tas-Santwarju Gesu’ Hniena Divina javza li l-quddiesa tat-8.30am qed ssir fis-Santwarju stess u mhux fil-Kappella ta' San Pawl tat-Targa.      ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


Ikklikkja fuq ir-ritratti biex  tara r-ritratti kollha


 

Photos by courtesy of Charles V. Farrugia


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

SPECIAL  FEATURES


Messagg tal-Arcipriet (Is-Sibt 1 ta' Marzu 2014)
Dejjiema - Kortsija - Essenzjali.......aghfas hawn


ARCHPRIEST's MESSAGE  (Is-Sibt 24 ta’ Awwissu 2013 )
Traġedji, Kumdita’, Għeluq... .......aghfas hawn

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

LILL-INSARA-KATTOLIĊI (Is-Sibt 10 ta’ Awwissu 2013 )

NGOs, Xbiek, Salib it-toroq........ aghfas hawn


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

WEDDING SEASON… THE RIGHT TIME TO MARRY? - PREPARING FOR MARRIAGE
As the fragility of marriages increases, the lavishness of weddings increases too. Is it a question of investing in form at the expense of substance? 
continue click here...PREPARING FOR MARRIAGE - CLICK HERE

~~~~~~~~~~~~~~~~~

FESTA TAL-QALB TA' GESU'
IL-HADD, 9 ta' GUNJU 2013
(Ikklikkja fuq ir-ritratt biex tara r-ritrratti kollha)IL-HADD, 2 ta' GUNJU 2013
(Ikklikkja fuq ir-ritratt biex tara r-ritrratti kollha)


~~~~

L-EWWEL TQARBINA - 25 ta' MEJJU 2013
(Ikklikkja fuq ir-ritratt biex tara r-ritrratti ohra)


FESTA SAN GUZEPP HADDIEM

~~~   ~~~   ~~~

  • LAQGHAT GHALL-PRE-ADOLEXXENTI (Forms 2, 3, 4)
  • Kull nhar ta' Gimgha, fis-7.00pm.  dettalji aghfas hawn 
  • PASTORALI TAL-ISQFIJIET - IS-SENA TAL-FIDI aghfas hawn
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

HINIJIET TAL-QUDDIES FIL-PARROCCA, NAXXAR - aghfas hawn

RITRATTI 2012
PHOTO GALLERY 2012

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

All updates Posted by Charles V. Farrugia