Friday, January 24, 2020

MERHBA ---***--- WELCOME

L-ahhar Updates / Latest New Updates :-
Image result for Mt 4, 12-23

Kristu - id-Dawl tad-Dinja
Ġie f’Kafarnahum, biex iseħħ dak li kien 
intqal mill-profeta Isaija.


KOLLEĠĠJATA MARIJA BAMBINA
NAXXAR
Data: 26/1/2020

AVVIZI

IL-HADD – 26 ta’ JANNAR
IT-TIELET HADD TA’ MATUL IS-SENA (A)
Ghal-quddiesa tad-9.30 am qed nistiednu lill-Adoloxxenti li din is-sena ser jircievu is-Sagrament tal-Konfirmazzjoni kif ukoll lill-Genituri taghhom; dawn se jwieghdu li jikkoperaw bis-shih mal-katekisti fil-formazzjoni ta’ uliedhom.

L-ERBGHA – 29 ta’ JANNAR
Fl-Annexe fis-7.00 pm inkomplu bil-lLqghat ta’ Formazzjoni Nisranija;  Joe Farrugia delegat tal-Arcisqof ghal Lajci jitkellem dwar il-ko responsabilita nisranija; imhegga niehdu sehem fihom.

IL-HAMIS – 30 ta’ JANNAR
Fis-6.00 pm jkun hawn hin ta’ Adorazzjoni mil-Group tar-Romol u
fis 6.30 pm il-Quddiesa

Il-laqghat tal-Meditazzjoni Nisranija isiru fil-Parlatorju ta’ Loyola House ghand il-Gizwiti u jibdew fis-7.00 pm . Imheggin niehdu sehem.

IL-HADD – 2 ta’ FRAR
Festa tal-Prezentazzjoni tal-Mulej - il-Gandlora.
Fis-6.30 pm isir it-tberik tax-xemgha, purcissjoni gol-knisja u titkompla quddiesa kantata;

NOTI :
Il-kor Jubilate Deo qed jaghmel sejha lil dawk il-guvintur kif ukoll irgiel li jixtiequ jinghaqdu mal-kor; min hu interessat jista jkellem lill-Arcipriet jew jaghmel kuntatt permezz tal-pagna tal-face book jew tal-website tal-istess kor.

Din is-sena ic-cerimonja tal-Ewwel Tqarbina se ssir nhar il-Hadd 7 ta’ Gunju waqt quddiesa li tibda fl-10.30 am. Is-Sagrament tal-Grizma tal-Isqof ser jinghata nhar il-Hadd 8 ta’ Novembru waqt il-quddiesa tal-.5.00 pm.

Fl-okkazjoni tal- 50 Sena mit-twaqqif tal-Forzi ta' Malta, il-Banda ta’ l-istess Forzi Armati ser ttella Kuncert fis-Santwarju Hniena Divina nhar il-Gimgha  7 ta’Frar fis-7.30pm. Kullhadd mistieden jattendi.


Nitolbu ghar-ruh: Alfred Vella; Aghtih o Mulej.....Image result for Mt 4, 12-23

THE THIRD SUNDAY OF THE YEAR
26th JANUARY 2020
*****


ikklikkja fuq l-istampi hawn taht  biex tkabbar

XI TFISSER KOLLEGGJATA - aghfas hawn

*********
NAXXAR PARISH CHURCH LIVE WEB-CAM - 
ARA U SEGWI X'QED ISIR FIL-KNISJA PARROKKJALI  mill-WEB-CAM

NAXXAR PARISH SQUARE WEB-CAM 
Misrah il-Parrocca  -  click hereFACEBOOK - PARROCCA MARIJA BAMBINA - click here
~~~~~
DATI IMPORTANTI  FL-2020 - aghfas hawn 


****************

 ~~~~~~
HINIJIET TAL-QUDDIES
FIL-PARROCCA, NAXXAR - aghfas hawn

~~~~~~
Fil-Knisja Parrokkjali
Kuljum: 6.00am, 7.00am, 8.45am u 6.30pm
Is-Sibt filghaxija: 5.00pm u 6.30pm
Il-Hdud u l-Festi Kmandati:
6.00am, 7.00am, 8.30am, 9.30am, 11.00am, 
5.30pm u 6.30pm ( 1 ta' Gunju - 30 ta' Settembru)
5.00pm u 6.30pm (mill-1 ta' Ottubru - 31 ta' Mejju)  

***
SANTWARJU GESU' HNIENA DIVINA

Hinijiet Quddies:Mit-Tnejn sal-Gimgha: 8.30am
Il-Gimgha: 3.00pm Adorazzjoni u Quddiesa fit-3.30pm
Is-Sibt: 4.30pm  u 6.30pm
Hdud u Festi: 8.30am - 10.00am - 11.30am bl-Ingliz


********

Ufficcju Parrokkjali:
Fl-Ewwel Sular tal-Annexe tal-Knisja Arcipretali
Dhul mill-genb tal-Knisja
Tel. : 21435376; 21434673 

Hinijiet tal-Ufficcju Parrokkjali:-
It-Tlieta , il-Hamis u l-Gimgha:-
10.00am - 11.30am, u  5.00pm - 6.15pm
Mhux miftuh fil-Festi PubbliciPhotos by courtesy of Charles V. Farrugia 

************

RITRATTI 2015

************

aghfas fuq il-logo t'hawn fuq u tara l'website RTK

####

All updates Posted by Charles V. Farrugia
Webmaster