Saturday, November 21, 2020

MERHBA - - - - WELCOME

L-ahhar Updates / Latest New Updates :-

KOLLEĠĠJATA MARIJA BAMBINA
NAXXAR

********
NAXXAR PARISH CHURCH LIVE WEB-CAM - 
ARA U SEGWI X'QED ISIR FIL-KNISJA PARROKKJALI  mill-WEB-CAM

*****
L-34 HADD TA' MATUL IS-SENA 2020
22 ta' NOVEMBRU 2020

AVVIZI
 
IL-HADD – 22 ta’ NOVEMBRU 2020
It-34 Ħadd taż-Żmien ta’ Matul is-Sena Sidna Ġesù Kristu Sultan tal-Ħolqien Kollu
Evanġelju
Joqgħod fuq it-tron glorjuż tiegħu u jifred il-ġnus minn xulxin.
Mt 25, 31-46
Qeghdin niccelebraw is-Solennita ta’ Kristu Re;
Illejla fil-Bazilika Kristu Re f’Rahal Gdid fil-5.00 pm Mons Arcisqof imexxi hin ta’ Talb.
 
IL-HAMIS
Fis-6.00 pm jkollna hin ta’ Adorazzjoni mill-membri Nisa tal-Legion of Mary  u
fis-6.30 pm il quddiesa.
 
IL-HADD
Nibdew Sena Liturgika gdida bl-Ewwel Hadd tal-Avvent - Sena B.
U fil-Quddies tal-week-end issir il-gabra favur l-Art Imqaddsa.
 
NOTI:-
Kif tafu din il-gimgha hargu direttivi aggornati marbuta mal-pandemija: dawn ikomplu jenfazizzaw fuq l-importanza tal-mitigazzjoni socjali;  ghaldaqstant hija mehtiega hafna il-koperazzjoni taghkom lkoll mal-ushers meta jghidulna fejn inpoggu fil-knisja;
Mizura ohra hi li mhux permess tqarbin tal-morda fid-djar sakemm ma jkunx kaz ta’ xi hadd moribond.
 
Nitolbu ghar-ruh: Joseph Libreri, Carmela Dimech, Marion Ellul Sullivan, u P. Pierre Grech Marguerat SJ : Aghtihom o Mulej …..CHRIST THE KING
34th SUNDAY OF THE YEAR - 22 NOVEMBER 2020

 

NOVEMBRU - IX-XAHAR TAL-ERWIEH

*****


******

HINIJIET TAL-QUDDIES FIL-PARROCCA, NAXXAR


Il-hin tal-quddies fil-Kolleggjata ser ikun hekk;
Matul il-Gimgha: 
6.00 am,  7.00 am, 7.45 am, 8.45 am u 6.30 pm.
Is-Sibt filghaxija: 5.00 pm u 6.30 pm
Il-Hadd: 6, 7, 8, 9, 10, 11 am u 5.00 pm

Mhux se jkun hemm quddies fil-Kappelel u fic-Cimiterju.

******
SANTWARJU GESU' HNIENA DIVINA
Hinijiet Quddies:Mit-Tnejn sal-Gimgha: 8.30am
Is-Sibt: 4.30pm  u 6.30pm
Hdud u Festi: 8.30am - 10.00am - 11.30am bl-Ingliz

********

NAXXAR PARISH CHURCH LIVE WEB-CAM - 
ARA U SEGWI X'QED ISIR FIL-KNISJA PARROKKJALI  mill-WEB-CAM

NAXXAR PARISH SQUARE WEB-CAM 
Misrah il-Parrocca  -  click here

Ufficcju Parrokkjali:
Fl-Ewwel Sular tal-Annexe tal-Knisja Arcipretali
Dhul mill-genb tal-Knisja
Tel. : 21435376; 21434673 

Hinijiet tal-Ufficcju Parrokkjali:-
It-Tlieta , il-Hamis u l-Gimgha:-
10.00 am  -  11.15 am
5.00pm - 6.15pm
Mhux miftuh fil-Festi Pubblici

************************Photos by courtesy of Charles V. Farrugia 

************
aghfas fuq il-logo t'hawn fuq u tara l'website RTK

####

All updates Posted by Charles V. Farrugia
Webmaster