Friday, June 14, 2019

MERHBA - - - - WELCOME

L-ahhar Updates / Latest New Updates :-


Image result for holy trinity images
Ħadd wara Għid il-Ħamsin
It-Trinità Qaddisa
Solennità

PARROCCA NAXXAR                                                
Data: 16/06/2019
AVVIZI      
                    

HADD

Fl-10.30 am tibda l-quddiesa li matulha tinghata l-Ewwel Tqarbina lil numru ta’ tfal gejjin mill-Oqsma tal-Museum; nifirhulhom u nitolbu ghalihom. Dak in-nhar ma jkunx hawn quddiesa fil-11.00 am

Peress li jkun ukoll Jum il-Missier, fic-cimiterju fl-10.30 am se jkun  hemm quddiesa b’suffragju tal-missirijiet taghna mejtin.

U hdejn il-Knisja tal-Familja Mqaddsa Sghajtar se jkun hemm il- Mobile Unit tad-Demm bejn it- 8.30 am u s 1.00 pm ghal dawk li jixtiequ jaghtu d-demm; importanti li wiehed jiehu mieghu l-karta tal-identita.
TNEJN

Ghall-quddiesa tas-6.30 pm qed nistiednu lit-TFAL kollha tal-Ewwel Tqarbina kif ukoll lill-genituri taghhom; matulha ikollhom il-possibilita li jersqu jitqarbnu flimkien ma uliedhom.

Fl-annexxe fis-7.15 pm issir il-laqgha tal-Gruppi Familji Nsara.HAMIS

Fis-6.00 pm jkun hawn hin ta’ Adorazzjoni  mill-Grupp tal-Kelma tal-Hajja u
fis-6.30 pm il-quddiesa.

SIBT


Fis-6.30 am jitlaq it-trasport mill-pjazza ghac-Cirkewwa ghal dawk li sejrin ta’ Pinu Ghawdex fl-okkazzjoni tad-Dehra tal-Madonna lil Karmni Grima; il-programm jinkludi sehem fil-quddiesa tal-Festa u Ikla ta’ nofs in-nhar; min hu interessat ghandu jinkiteb fis-sagrestija.

Fil-knisja Arcipretali wara l-quddiesa tas-6.30 pm se jkun hawn Kuncert minn Kor mil-Germanja flimkien mal-Kor Jubilate Deo; kulhadd huwa mistieden. Dhul huwa b’xejn.

HADD

Niccelebraw is-Solennita’ tal-
Gisem u d-Demm Ghaziz ta’ Gesu;
Fil-5.00 p.m. Koncelebrazzjoni Solenni, u wara Purcissjoni bis-Santissmu Sagrament; imheggin niehdu sehem.

Il-quddiesa tas-6.30 pm issir is-Sghajtar.NOTI


Nhar il-Hamis 27 ta’ Gunju ser norganizzaw Coffee Morning fl-Oratorju; ahsbu minn kmieni ghal biljetti.


*****

Image result for holy trinity images
SOLEMNITY OF THE HOLY TRINITY


On Saturday 22nd June the Naxxar Parish Church will be hosting a choral concert at 19:30 hrs Corpus Christi Choral Concert with the participation of the Jubilate Deo Choir (Malta) and Junge Kantorei St Martin (Germany). Both choirs will sing works associated with the Holy Eucharist and will feature works by Haydn, Mozart, Caccini, Gjeilo, Josef Bugeja and Christopher Muscat among others.  

Entrance free and on a first come first served basis. On behalf of Jubilate Deo Choir I wish to invite you to this event.


SOLENNITÀ TA’ CORPUS DOMINI

Image result for BODY AND BLOOD OF OUR LORD
Is-Sibt 22 ta’ Ġunju: LEJLIET IL-FESTA
6pm Għasar Kantat u Barka Sagramentali
Il-Ħadd 23 ta’ Ġunju: JUM IL-FESTA
5pm Konċelebrazzjoni Solenni immexxija mill-W. Rev. Monsinjur Carmelo Refalo, Arċipriet ta’ Maria Bambina, x-Xagħra
6pm Purċissjoni bis-Santissimu Sagrament
Fid-dħul issir il-Kant tal-O Salutaris Hostia u Barka Sagramentali
Il-quddies tas-6.30pm issir is-Sgħajtar


*******

GUNJU IX-XAHAR 
TAL-QALB IMQADDSA TA' GESU'
Image result for sacred heart of jesus image
*****


NAXXAR PARISH CHURCH LIVE WEB-CAM - 
ARA U SEGWI X'QED ISIR FIL-KNISJA PARROKKJALI  mill-WEB-CAM

NAXXAR PARISH SQUARE WEB-CAM 
Misrah il-Parrocca  -  click here

Ikklikkja fuq l-istampa u tara min NIEQA


HINIJIET TAL-QUDDIES
FIL-PARROCCA, NAXXAR - aghfas hawn
~~~~~~
Fil-Knisja Parrokkjali
Kuljum: 6.00am, 7.00am, 8.45am u 6.30pm
Is-Sibt filghaxija: 5.00pm u 6.30pm
Il-Hdud u l-Festi Kmandati:
6.00am, 7.00am, 8.30am, 9.30am, 11.00am, 
5.00pm u 6.30pm (mill-1 ta' Ottubru - 31 ta' Mejju)
5.30pm u 6.30pm ( 1 ta' Gunju - 30 ta' Settembru )
***
SANTWARJU GESU' HNIENA DIVINA
Hinijiet Quddies:Mit-Tnejn sal-Gimgha: 8.30am
Il-Gimgha: 3.00pm Adorazzjoni u Quddiesa fit-3.30pm
Is-Sibt: 4.30pm  u 6.30pm
Hdud u Festi: 8.30am - 10.00am - 11.30am bl-Ingliz********

Ufficcju Parrokkjali:
26, Misrah ir-Rebha, Naxxar NXR 1700
Tel. : 21435376; 21434673 

Hinijiet tal-Ufficcju Parrokkjali:-
It-Tlieta , il-Hamis u l-Gimgha:-
10.00am - 11.30am, u  5.00pm - 6.30pm
Is-Sibt: b'appuntament
Mhux miftuh: Festi PubbliciPhotos by courtesy of Charles V. Farrugia 

************

RITRATTI 2015

************

aghfas fuq il-logo t'hawn fuq u tara l'website RTK

####

ikklikkja fuq l-istampa t'hawn taht u
tista' taqra l-Kurunella lil Marija Bambina

All updates Posted by Charles V. Farrugia
Webmaster