Friday, February 24, 2017

MERHBA ~ ~ ~ WELCOME


L-ahhar Updates / Latest New Updates :-  IT-TMIEN HADD TAS-SENA
Akklamazzjoni qabel l-Evanġelju
Lhud 4, 12

Hallelujah. R/. Hallelujah
Il-kelma ta’ Alla hi ħajja u qawwija,
u tgħarbel il-ħsibijiet u l-fehmiet tal-qalb.
R/. Hallelujah

Evanġelju
Toqogħdux tħabblu raskom għall-għada.
Mt 6, 24-34

Qari mill-Evanġelju skond San Mattew

F’dak iż-żmien Ġesù qal lid-dixxipli tiegħu: Ħadd ma jista’ jaqdi żewġ sidien; għax jew ikun jobgħod lil wieħed u jħobb lill-ieħor, jew jintrabat ma’ wieħed u jistmell lill-ieħor. Ma tistgħux taqdu lil Alla u lill-flus.

Għalhekk ngħidilkom: tinkwetawx ruħkom għal ħajjitkom, x’se tieklu jew x’tixorbu, anqas għal ġisimkom x’se tilbsu. Jaqaw il-ħajja m’hijiex aqwa mill-ikel, u l-ġisem aqwa mill-ilbies? Ħarsu lejn l-għasafar tas-sema; la jiżirgħu u lanqas jaħsdu u lanqas igeddsu fl-imħażen, u madankollu Missierkom li hu fis-smewwiet jitmagħhom! Intom ma tiswewx aktar minnhom?

U min minnkom, bl-inkwiet kollu tiegħu, se jseħħlu jtawwal għomru mqar b’jum wieħed biss? U għall-ilbies għalfejn tinkwetaw ruħkom? Ħarsu lejn il-ġilji tal-għelieqi, kif jikbru! U la jitħabtu u lanqas jinsġu. Madankollu, ngħidilkom, anqas Salamun, fil-glorja kollha tiegħu, ma kien jilbes bħal wieħed minnhom.

Mela jekk Alla jlibbes hekk imqar ħaxixa selvaġġa li llum hawn u għada tinxteħet fil-forn, kemm aktar lilkom, nies ta’ fidi ċkejkna! Għalhekk toqogħdux tinkwetaw ruħkom u tgħidu: “X’se nieklu? X’se nixorbu? X’se nilbsu?”, għax dawn huma kollha ħwejjeġ li jfittxuhom il-pagani. Imma Missierkom li hu fis-smewwiet jaf li dan kollu teħtiġuh. Mela fittxu l-ewwel is-Saltna u l-ġustizzja ta’ Alla, u dan kollu jingħatalkom ukoll. Mela toqogħdux tħabblu raskom
għall-għada, għax il-jum ta’ għada jħabbel rasu hu għalih innifsu. Biżżejjed hu għall-jum it-taħbit tal-ġurnata”.

Il-Kelma tal-Mulej
R/. Tifħir lilek Kristu

PARROCCA NAXXAR                                                
Data: 26/02/2017
AVVIZI

IL-HADD 26 ta’ FRAR
IT-TMIEN HADD TA’ MATUL IS-SENA (A)

L-ERBGHA
Bidu taz-zmien qaddis tar-Randan.
Fil-quddies kollu isir it-tberik u t-tqeghid ta’ rmied fuq ras in-nies.
Filghaxija jkollna quddiesa kantata bl-omelija; hemm obbligu ghas-sawm u astinenza.

IL-HAMIS
Ser norganizzaw buffet breakfast f’lukanda ewlenija; ahsbu minn kmieni ghall-biljetti. Nitilqu mill-pjazza fid-8.45 a.m.

IL-GIMGHA
Fis-6.00 p.m. jkun hawn hin ta’ Adorazzjoni u
fis-6.30 p.m. il-quddiesa.

IL-HADD – 5 ta’ MARZU
L-EWWEL HADD TAR-RANDAN

NOTI :
Dawk it-tfal li jixtiequ jilbsu kostum fil-purcissjoni tal-Gimgha l-Kbira ghandhom ikellmu lil xi membru tal-kumitat nhar ta’ Hadd bejn it-8.30 a.m. u l- 11.00 a.m.

F’dawn il-granet ser jitqassam il-magazine Flimkien. Mieghu qed inqassmu envelop sabiex taghtuna offerta ta’ flus b’risq il-festa tal-bambina; din hija wahda min zewg gabriet ewlenin li jsiru b’risq il-festa taghna. Fost ohrajn fil-pagni tan-nofs issibu l-programm tal-Ezercizzi Spiritwali.  Il-messagg tieghi jitratta is-sitwazzjoni finanzjarja fil-parrocca taghna. Inheggiggkom taqrawh.

Nitolbu ghar-ruh: Alfred Zammit u Carmela Buhagiar: Aghtihom o Mulej .....


FTUĦ TAL-KAWŻA GĦALL-BEATIFIKAZZJONI U GĦALL-KANONIZZAZZJONI TAL-QADDEJ TA’ ALLA, P. AVERTAN FENECH, KARMELITAN (1871-1943) aghfas hawn) 


~~~~~~~~  
Image result for our lady of lourdes pictures
ID-DATI TAD-DEHRIET F’LOURDES

Il-Madonna dehret f’Lourdes lil Santa Bernardetta Soubirous f’dawn il-jiem fis-sena 1858:
Frar: 11, 14, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 27, 28
Marzu: 1, 2, 3, 4, 25
April: 7
Lulju: 16.
******

 
EIGHTH SUNDAY OF THE YEAR -   26th FEBRUARY 2017

TODAY'S GOSPEL:
Jesus said to his disciples:
"No one can serve two masters.
He will either hate one and love the other,
or be devoted to one and despise the other.
You cannot serve God and mammon.

"Therefore I tell you, do not worry about your life,
what you will eat or drink,
or about your body, what you will wear.
Is not life more than food and the body more than clothing?
Look at the birds in the sky;
they do not sow or reap, they gather nothing into barns,
yet your heavenly Father feeds them.
Are not you more important than they?
Can any of you by worrying add a single moment to your life-span?
Why are you anxious about clothes?
Learn from the way the wild flowers grow.
They do not work or spin.
But I tell you that not even Solomon in all his splendor
was clothed like one of them.
If God so clothes the grass of the field,
which grows today and is thrown into the oven tomorrow,
will he not much more provide for you, O you of little faith?
So do not worry and say, 'What are we to eat?'
or 'What are we to drink?'or 'What are we to wear?'
All these things the pagans seek.
Your heavenly Father knows that you need them all.
But seek first the kingdom of God and his righteousness,
and all these things will be given you besides.
Do not worry about tomorrow; tomorrow will take care of itself.
Sufficient for a day is its own evil."


(All above posted by Charles V. Farrugia WebMaster)
*****************

HINIJIET TAL-QUDDIES FIL-PARROCCA, NAXXAR - aghfas hawn

Fil-Knisja Parrokkjali
Kuljum: 6.00am, 7.00am, 8.45am u 6.30pm
Is-Sibt filghaxija: 5.00pm u 6.30pm
Il-Hdud u l-Festi Kmandati:
6.00am, 7.00am, 8.30am, 9.30am, 11.00am, 
5.00pm u 6.30pm (mill-1 ta' Ottubru - 31 ta' Mejju)
5.30pm u 6.30pm ( 1 ta' Gunju - 30 ta' Settembru )

~~~~~~~~~~~~~~~
Ufficcju Parrokkjali:
26, Misrah ir-Rebha, Naxxar NXR 1700
Tel. : 21435376; 21434673 

Hinijiet tal-Ufficcju Parrokkjali:-
It-Tlieta , il-Hamis u l-Gimgha:-
10.00am - 11.30am, u  5.00pm - 6.30pm
Is-Sibt: b'appuntament
Mhux miftuh: Festi Pubblici

************************

RITRATTI 2016

aghfas hawn / click here

PHOTOS 2016Photos by courtesy of Charles V. Farrugia 

************


**********

RITRATTI 2015
aghfas hawn*************************** 
All updates Posted by Charles V. Farrugia

Photos by courtesy of Charles V. Farrugia