Saturday, October 18, 2014

MERHBA ~~~ WELCOME

L-ahhar Updates / Latest Updates :- REV. KAN. EVAN CARUANA 
L-Arċisqof Pawlu Cremona O.P. għadu kemm habbar li ħatar lil Dun Evan Caruana bħala kappillan tal-parroċċa Madonna tal-Grazzja, Ħaż-Żabbar.
Dun Evan Caruana twieled fit-2 ta' Frar 1959. Huwa rċieva l-edukazzjoni tiegħu fil-Kulleġġ De La Salle, il-Birgu. Kompla l-istudju terzjarji (Filosofija u Teoloġija) fil-Fakultà tat-Teoloġija fl-Università ta’ Malta.
Dun Evan ġie ordnat saċerdot fil-11 ta' Lulju 1986. Huwa beda l-ħidma pastorali tiegħu fil-parroċċa ta' San Pietru fil-Ktajjen, Birżebbuġa. Fl-1991 inhatar kappillan tal-parroċċa ta’ Santa Marija, il-Gudja, fejn serva għal 13-il sena. Għal dawn l-aħħar ħdax-il sena huwa kien l-Arċipriet taghna, fil-parroċċa Marija Bambina, in-Naxxar.
Il-parroċċa ta’ Ħaż-Żabbar tiġbor fiha madwar 17,000 persuna f’5,400 familja. Hija akbar mill-parrocca taghna, jigifieri, Fr Evan ser ikollu izjed responsabbilta' u izjed xoghol!;  Ahna l-parruccani Naxxarin ser inhossu n-nuqqas tieghu bil-kbir, wara tant hidma fin-Naxxar;
NAWGURAWLU l-isbah Xewqat u nitolbu ghalih biex il-Mulej jghinu halli jkompli jwettaq dak li Hu jrid minnhu. Grazzi mill-qalb, Fr Evan ta' dak kollu li ghamilt maghna fin-Naxxar. GRAZZI
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


L-Arcisqof Pawlu Cremona OP hatar il-Dun David Gauci bhala Arcipriet tal-parrocca Marija Bambina, Naxxar
Dun David Gauci twieled fit-2 ta' Marzu, 1965. Huwa rcieva l-edukazzjoni primarja u sekondarja fl-Iskola St. Monica u fis-Seminarju Minuri, Tal-Virtu u l-edukazzjoni post sekondarja fil-kullegg Stella Maris, il-Gzira. Kompla l-istudju terzjarji (Filosofija u Teologija) fil-Fakolta' tat-Teologija fl-Universita ta' Malta

Dun David gie ordnat sacerdot fit-8 ta' Lulju 1994. Huwa beda l-hidma pastorali tieghu bhala vici kappillan fil-parrocca tal-Mosta fejn serva ghal erba snin u wara fil-parrocca ta' H-Attard ghal perijodu ta' sentejn.
Fi-sena 2000 gie mahtur kappillan tal-Parrocca ta' Hal-Lija.
Huwa wkoll kappillan magisterjali tal-Ordni tal-Kavallieri ta' Malta


MERHBA DUN DAVID


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
AVVIZ
il-Quddies tal-Hadd filghaxija jibqa' jsir 
fil-5.30pm u fis-7.00pm 
sa l-ahhar Hadd ta' Ottubru.
Tas-Sibt filghaxija jibqghu kif inhuma
-----
IMPORTANT NOTICE 
Sundays evening Mass are at 
5.30pm and 7.00pm
until last Sunday of October
Saturday evenings will remain the  same
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

RITRATTI TAL-FESTA TA' MARIJA BAMBINA - 2014

Ikklikkja fuq kull ritratt ta' hawn taht u tara r-ritratti kollha


HRUG TAL-ISTATWA MINN NICCA

 NOVENA LAJCI MPENJATI - Mons JOE ALESSANDRO


 NOVENA LAJCI MPENJATI - Mons JOE ALESSANDRO

 PREZENTAZZJONI TAT-TRABI LIL MARIJA BAMBINA


FESTA TAL-VITORJA MILL-ISTAT - IL-HADD 7 SETTEMBRU 


QUDDIESA FESTA TA' MARIJA BAMBINA

 QUDDIESA FESTA TA' MARIJA BAMBINA


PURCISSJONI TAL-FESTA TA' MARIJA BAMBINA

PURCISSJONI TAL-FESTA TA' MARIJA BAMBINA
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 


AVVIZI
ID-29 HADD ta' MATUL IS-SENA
19 ta’ Ottubru 2014 

Hadd 20: Illum tahbat il-Gurnata Missjunarja.  Tajjeb niftakru li ahna lkoll imsejhin biex inkunu missjunarji fost hutna billi nwasslu l-Bxara t-Tajba bi kliemna u ghemilna.  Nitolbu wkoll ghal dawk li hallew art twelidna, sacerdoti, religjuzi u lajci biex iwasslu l-vangelu f’artijiet ohra biex ikomplu jwettqu din il-hidma importanti tal-Knisja bl-imhabba kollha.
Naghmlu appell liz-zghazagh biex imorru jaghmlu esperjenza volontarja f’dawn il-pajjizi.  Il-parrocca ghandha l-hsieb li fis-sajf tas-sena d-diehla, bhal ma sar dis-sena, grupp ta’ zghazagh imorru r-Rumanija ghall-hidma mas-sisters ta’ M. Teresa.  Min hu nteressat, javvicinana.

Tnejn 21: Fis-7.15pm, fl-Annexe, issir it-tieni laqgha fil-kors ta’ formazzjoni ghall-Ministri Straordinarji tat-Tqarbin.

Hamis 3: Fis-7.00pm adorazzjoni animata mill-Muzew  Subien.

Sibt 25: Fis-6.00pm Ghasar kantat bil-Malti fl-okkazjoni tal-Konsagrazzjoni tal-Knisja parrokkjali tgahna.  Xieraq nattendu ghal din it-Talba ta’ Filghaxija tal-Knisja.  Fis-6.30pm quddiesa bl-omelija.

Hadd 26: Fil-knisja parrokkjali niccelebraw l-anniversarju mill-Konsagrazzjoni tal-Knisja.  Fid-9.30am Koncelebrazzjoni fejn naghtu qima lill-Altar u s-slaleb tal-Konsagrazzjoni wara li kienu indilku biz-Zejt tal-Grizma.  Fil-kappelli l-ohra ssir il-liturgija tat-30 Hadd matul is-sena.
Il-quddiesa tal-11.00am se tkun animata mill-Grupp tal-pre-adolexxenti tal-parrocca li jiltaqa’ kull nhar ta’ Gimgha.  Dan il-grupp issa wasal biex jilqa’ membri godda fl-eta’ bejn 12-14 il sena.  Min hu nteressat jista’ jkellimna jew jibghat email.         

Il-gimgha li ghaddiet l-Arcisqof Cremona hatar lil DUN DAVID GAUCI bhala l-Arcipriet il-gdid tal-parrocca taghna.  Nitolbu ghalih u nikkoperaw mieghu sabiex il-parrocca taghna ssir dejjem aktar komunita’ ta’ fidi, tama u mhabba

Infakkru li l-gbir kollu li se jsir illum fil-knejjes kollha tal-parrocca se jkun ghall-missjonijiet.  Nittamaw hafna fil-generozita’ ...............ikomplu aghfas hawn 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


min NIEQA - OTTUBRU - aghfas hawn 

*****************

29th SUNDAY OF THE YEAR
19th October 2014
*************** 

FEATURE III     - aghfas hawn
L-ahhar jiem ta' thejjija ghall-Festa ta'
Marija Bambina 2014

ARMAR
aghfas fuq ir-ritratti u tara ritratti ohra

Uhud mill-Abbatini fil-jum tan-Novena ddedikata lilhom

*********************************** 
SPECIAL  FEATURES DWAR IL-PARROCCA


Għall-benefiċju ta’ dawk li jaċċessaw il-website tagħna se nibdew ngħaddulkom xi features minn żmien għal żmien biex ikollkom ideja aħjar tal-ħidma tagħna fil-parroċċa.


FEATURE II - L-ABBATINI FIL-PARROCCA - aghfas hawn 
Bħalissa, l-knisja Parrokkjali għandha mat-30 abbati jservi fiha. 
Huma jkollhom laqgħa ta’ formazzjoni umana u spiritwali kull nhar ta’ Sibt filgħodu kif ukoll attivitajiet soċjali li jgħinuhom jikbru kemm bħala persuni umani kif ukoll bħala insara tajbin.
Min irid idaħħal lit-tifel tiegħu bħala abbatini, ikellem lill-Arċipriet.FEATURE I

Settur importanti mill-ħidma tal-parroċċa żgur li huma ż-żgħażagħ u l-pre-adoloxxenti. Dawn ir-ritratti juru xi ftit mill-ħidma li ssir miż-żgħażagħ tagħna........ikomplu aghfas hawn 

IKKLIKKJA FUQ IR-RITRATT BIEX TKABBAR U TARA R-RITRATTI L-OHRA 
****************************

ATTIVITA' TAZ-ZGHAZAGH U PRE-ADOLEXXENTI
WAQT 'LIVE-IN'
AGHFAS FUQ IR-RITRATT U TARA RITRATTI OHRA


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

FESTA TAL-QALB TA' GESU'
Aghfas fuq ir-ritratt u tara ritratti ohra

FESTA TA' CORPUS DOMINI
Aghfas fuq ir-ritratt u tara ritratti ohra

It-Tfal tal-precett - 14 u 15 ta' Gunju 2014
ikklikkja fuq ir-ritratt u tara izjed ritratti

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Il-Pre-adolexxenti li se jaghmlu l-Grizma
Photo courtesy of  Mr. Charles Muscat

Il-Pre-adolexxenti li se jagħmlu l-Griżma tal-Isqof f’Novembru li ġej miġburin flimkien għall-quddiesa ta’ nhar Pentekoste. Kienu preżenti ukoll il-ġenituri u l-parrini tagħhom.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

OLDER FEATURES

Messagg tal-Arcipriet (Is-Sibt 1 ta' Marzu 2014)
Dejjiema - Kortsija - Essenzjali.......aghfas hawn


ARCHPRIEST's MESSAGE  (Is-Sibt 24 ta’ Awwissu 2013 )
Traġedji, Kumdita’, Għeluq... .......aghfas hawn

LILL-INSARA-KATTOLIĊI (Is-Sibt 10 ta’ Awwissu 2013 )

NGOs, Xbiek, Salib it-toroq........ aghfas hawn

WEDDING SEASON… THE RIGHT TIME TO MARRY? - PREPARING FOR MARRIAGE
As the fragility of marriages increases, the lavishness of weddings increases too. Is it a question of investing in form at the expense of substance? 
continue click here...PREPARING FOR MARRIAGE - CLICK HERE 

~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

AN EXTRAORDINARY BOOK 
ABOUT 
THE MALTESE MISSIONARY EXPERIENCE 

by FR. JOHN CARUANA 
at MARINGA DIOCESE, BRAZIL
to view/read the whole book - click here
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

GIMGHA L-KBIRA - RITRATTI - 18 ta' APRIL 2014 - aghfas hawn
Good Friday Photos - click here
ikklikkja fuq ir-ritratt u tara r-ritratti kollhaHAMIS IX-XIRKA - KONCELEBRAZZJONI SOLENNI - 17 ta' APRIL 2014 
RITRATTI - aghfas hawn
Maundy Thursday Photos - click here 
ikklikkja fuq ir-ritratt biex tara r-ritratti kollha 

KUNCERT KOR JUBILATE DEO - 14 ta' APRIL 2014
RITRATTI - aghfas hawn
ikklikkja fuq ir-ritratt biex tara r-ritratti kollha

HADD IL-PALM - 13 TA' APRIL 2014 - RITRATTI - aghfas hawn
Palm Sunday Photos - click here 
ikklikkja fuq ir-ritratt biex tara r-ritratti kollha 

Tifkira Devozzjoni tal-Vergni Mqaddsa tad-Duluri 

PELLEGRINAGG PENITENZJALI 
TAD-DULURI APRIL 2014 - aghfas hawn
Our Lady of Sorrows Procession - click here
ikklikkja fuq ir-ritratt biex tara r-ritratti kollha
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
TISLIMA LILL-
Kan. Dun Mattew Magri
(ex-Vici Parroku tal-parrocca)
li miet l-Erbgha, 19 ta' Marzu 2014

Ikklikkja fuq ir-ritratt t'hawn taht u tara r-ritratti kollhaRITRATTI TAL-FUNERAL TAL-KAN. DUN MATTEW MAGRI - aghfas hawn 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


IL-MOSTA - IL-GIMGHA, 14 TA' MARZU 2014
ikklikkja fuq ir-ritratt biex tara izjed ritrattiFost il-kandidati ghas-Sacerdozju hemm James Saydon
mill-parrocca taghna tan-Naxxar
jidher fuq ix-xellug fl-ahhar ritratt
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

L-Erbgha tar-Rmied u bidu tar-Randan Imqaddes
ASH WEDNESDAY
5 ta' Marzu 2014
RITRATTI 
aghfas hawn u fuq ir-ritratt biex tara r-ritratti kollha ITTRA PASTORALI TAL-ISQFIJIET - RANDAN 2014 - aghfas hawn

PASTORAL LETTER - LENT 2014 - click here

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

1.            Tiswija tal-bjut tal-knisja.  Dan ix-xoghol ghadu kif tlesta bil-hsieb li aktar tard matul is-sena jibda r-restawr tal-arzella tal-kor minn gewwa.  Jonqos ukoll induru l-bjut hdejn il-kuppletti.

2.            Restawr tal-altar ta’ San Guzepp.  Minhabba l-umdita’...........ikompli aghfas hawn

Restawr tal-altar ta' San Guzepp u ohrajn - aghfas hawn************************ 

RITRATTI
Tal-Festa tal-Prezentazzjoni tal-Mulej fit-Tempju 
il-Kandlora.
il-Hadd - 2 ta' Frar 2014 
aghfas fuq ir-Ritratt u tara r-ritratti kollhaRITRATTI 
LEJLET U NHAR IL-MILIED 2013 - aghfas hawn

Ikklikkja fuq ir-ritratt t'hawn taht u tara r-ritratti kollhaKUNCERT MILIED
Ikklikkja fuq ir-ritratt biex tara ohrajn

 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
GHELUQ IS-SENA TAL-FIDI
MADWAR L-EWKARISTIJA - IN-NAXXAR
24 ta' Novembru 2013
Ikklikkja fuq ir-Ritratt biex tara r-ritratti kollha - aghfas hawn

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

AVVIZI OHRA / OTHER NOTICES 

Ir-rettur tas-Santwarju Gesu’ Hniena Divina javza li l-quddiesa tat-8.30am qed ssir fis-Santwarju stess u mhux fil-Kappella ta' San Pawl tat-Targa.

...............................................    


Ikklikkja fuq ir-ritratti biex  tara r-ritratti kollha 

 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

  • LAQGHAT GHALL-PRE-ADOLEXXENTI (Forms 2, 3, 4)
  • Kull nhar ta' Gimgha, fis-7.00pm.  dettalji aghfas hawn 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

HINIJIET TAL-QUDDIES FIL-PARROCCA, NAXXAR - aghfas hawn

RITRATTI 2012
PHOTO GALLERY 2012

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

All updates Posted by Charles V. Farrugia
Photos by courtesy of Charles V. Farrugia