Friday, August 10, 2018

MERHBA *** *** WELCOME


L-ahhar Updates / Latest New Updates :-


Related image
ID-18 IL-HADD TA' MATUL IS-SENA

PARROCCA NAXXAR                                                
Data: 12/08/2018
AVVIZI      

IT-TLIETA – 14 ta’ AWWISSU
Fl-4.30 p.m. jitlaq it-trasport mill-pjazza ghal dawk li sejrin il-Velja tal-Assunta f’ta’ Pinu Ghawdex; dawk interessati ghandhom jinkitbu fis-sagristija illum.

L-ERBGHA – 15 ta’ AWWISSU
Solennita tat-Tlugh fis-Sema tal-Vergni Marija;
Hija festa kmandata ghalhekk hemm obbligu ghas-smiegh tal-quddies; il-hin tal-quddies ikun bhal nhar ta’ Hadd.

IL-HAMIS – 16 ta’ AWWISSU
Fis-6.00 p.m. jkun hawn hin ta’ Adorazzjoni mill-grupp tar-Ruzarju  u
fis-6.30 p.m. il-quddiesa.

NOTI:
Il-Hamis 23 ta’ Awwissu se jkollna Coffee Morning fl-Oratorju; il-biljetti jinkisbu minghand il-helpers.

Nhar il-Gimgha 14 ta’ Settembru filghaxija ser norganizzaw Ikla f’lukanda ewlenija fl-okkazzjoni tal-festa tal-Bambina. Dettalji jithabbru aktar tard.

Il-genituri li uliedhom ghamlu l-Ewwel Tqarbina din is-sena ghandhom jigbru DVD mill-Museum tas-subien nhar ta’ Tnejn u Hamis bejn 5.30 p.m. u 6.30 p.m.

Man-notice boards issibu l-Hinijiet tal-Quddies kollu li jsir fin-Naxxar kemm matul il-gimgha kif ukoll fil-week end. Il-kelma lussu mhix bizzejjed biex tesprimi is-servizz li noffru.

Qed jingabru l-envelops bl-offerta taghkom b’risq il-festa tal-Bambina; ghal-konvenjenza taghkom tistghu anke thalluhom fis-sagrestija.

******


******

Image result for john 6 41-51
19th SUNDAY OF THE YEAR
*************
*****
NAXXAR PARISH CHURCH LIVE WEB-CAM - 
ARA U SEGWI X'QED ISIR FIL-KNISJA PARROKKJALI  mill-WEB-CAM

NAXXAR PARISH SQUARE WEB-CAM 
Misrah il-Parrocca  -  click here

Ikklikkja fuq l-istampa u tara min NIEQAmin NIEQA AWWISSU 2018 - aghfas hawn

####

HINIJIET TAL-QUDDIES
FIL-PARROCCA, NAXXAR - aghfas hawn
~~~~~~
Fil-Knisja Parrokkjali
Kuljum: 6.00am, 7.00am, 8.45am u 6.30pm
Is-Sibt filghaxija: 5.00pm u 6.30pm
Il-Hdud u l-Festi Kmandati:
6.00am, 7.00am, 8.30am, 9.30am, 11.00am, 
5.00pm u 6.30pm (mill-1 ta' Ottubru - 31 ta' Mejju)
5.30pm u 6.30pm ( 1 ta' Gunju - 30 ta' Settembru )
SANTWARJU GESU' HNIENA DIVINA
Hinijiet Quddies:Mit-Tnejn sal-Gimgha: 8.30am
Il-Gimgha: 3.00pm Adorazzjoni u Quddiesa fit-3.30pm
Is-Sibt: 4.30pm  u 6.30pm
Hdud u Festi: 8.30am - 10.00am - 11.30am bl-Ingliz


********

Ufficcju Parrokkjali:
26, Misrah ir-Rebha, Naxxar NXR 1700
Tel. : 21435376; 21434673 

Hinijiet tal-Ufficcju Parrokkjali:-
It-Tlieta , il-Hamis u l-Gimgha:-
10.00am - 11.30am, u  5.00pm - 6.30pm
Is-Sibt: b'appuntament
Mhux miftuh: Festi Pubblici

************************

RITRATTI 2018
FESTA TAL-QALB TA' GESU'
10 ta' GUNJU 2018
Photos by courtesy of Mr Christopher Magro
ikklikkja fuq ir-ritratt u tara izjed ritrattiFESTA TA' CORPUS CHRISTI
3 ta' GUNJU 2018
Photos by courtesy of Mr Edward Azzopardi
ikklikkja fuq ir-ritratt u tara izjed ritratti

Next Photos by courtesy of
Mr christopher MagroFESTA TA' SAN GUSEPP
6 ta' MEJJU 2018
Photos by courtesy of Mr Christoper Magro
ikklikkja fuq ir-ritratt u tara izjed ritratti

 
Photos by the very kind courtesy of 
Mr John Magro
Images Photo Studio, Naxxar

aghfas fuq ir-ritratt u tara izjed ritratti
 

 

 

HAMIS IX-XIRKA U
ALTAR TAR-RIPOSIZZJONI
aghfas fuq ir-ritratt u tara izjed ritratti
 

 
Photos by kind courtesy of Mr John Magro

Images Photo Studio - Naxxarikklikkja fuq ir-ritratt u tara hafna izjed ritratti

PELLEGRINAGG TAR-REDENTUR
9 ta' MARZU, 2018 
- aghfas fuq ir-ritratt u tara izjed ritratti -
Above Photo by kind courtesy of Mr Edward Azzopardi


Photos by courtesy of Charles V. Farrugia 

************

RITRATTI 2015

************

aghfas fuq il-logo t'hawn fuq u tara l'website RTK

####

ikklikkja fuq l-istampa t'hawn taht u
tista' taqra l-Kurunella lil Marija Bambina

All updates Posted by Charles V. Farrugia
Webmaster