Saturday, June 16, 2018

MERHBA *** *** WELCOME


L-ahhar Updates / Latest New Updates :-
Image result for 11th sunday in ordinary time year b
IL-11 IL-HADD MATUL IS-SENA

PARROCCA NAXXAR                                                
Data: 17/06/2018
AVVIZI      

IL-HADD – 17 ta’ GUNJU
Infakkru Jum il-Missier; fic-Cimiterju fl-10.00 a.m. ikun hemm quddiesa.

Mil-lum il-Hin tal-Quddies tal-Hadd filghaxija jibda jkun fil-5.30 p.m u
fis-6.30 p.m.

L-ERBGHA - 20 ta’ GUNJU
Ikun hemm Coffee Morning fl-Oratorju; biljetti jinkisbu minghand il-helpers; nibdew bil-quddiesa tad-8.45 a.m.

IL-HAMIS – 21 ta’ GUNJU
Fis-6.00 p.m. jkun hawn hin t’a Adorazzjoni mill- Grupp Karizmatiku u
fis-6.30 p.m. il-quddiesa.

IL-GIMGHA – 22 ta’ GUNJU
Fl-annexxe fis-7.00 p.m. se ssir Laqgha ghar-Romol kollha. Imhegga jiehdu sehem.

IL-HADD – 24 ta’ GUNJU
Fil quddies tal-week end li gej  issir il gabra maghrufa bhala l-offerta ta’ San Pietru; dawn huma flus li bihom il- Papa jghin lil tant popli fil-bzonn.

NOTI:
Kull nhar ta’ Hadd li gej il-Hin tal-Quddies tal-Hadd filghaxija jkun f
il-5.30 p.m u fis-6.30 p.m.

Nhar it-Tnejn 25 ta’ Gunju jaghlqu t-tenders ghax-xoghol ta’ restawr li se jsir mal-Knisja Arcipretali taghna; aktar informazzjoni tinkiseb mis-Sezzjoni Amministrattiva tal-Kurja tal-Arcisqof.

Nhar il-Hamis 28 ta’ Gunju ser norganizzaw Harga ghall-Anzjani; tluq mill-pjazza fid-9.30 a.m.


Nitolbu ghar-ruh: Joseph Borg u Rosalie Pellegrini Petit;  Aghtihom o Mulej... ......

Image result for 11th sunday in ordinary time year b
17th JUNE 2018
********


*****
*****
NAXXAR PARISH CHURCH LIVE WEB-CAM - 
ARA U SEGWI X'QED ISIR FIL-KNISJA PARROKKJALI  mill-WEB-CAM

NAXXAR PARISH SQUARE WEB-CAM 
Misrah il-Parrocca  -  click here


Ikklikkja fuq l-istampa u tara min NIEQAmin NIEQA GUNJU 2018 - aghfas hawn

####

HINIJIET TAL-QUDDIES
FIL-PARROCCA, NAXXAR - aghfas hawn
~~~~~~
Fil-Knisja Parrokkjali
Kuljum: 6.00am, 7.00am, 8.45am u 6.30pm
Is-Sibt filghaxija: 5.00pm u 6.30pm
Il-Hdud u l-Festi Kmandati:
6.00am, 7.00am, 8.30am, 9.30am, 11.00am, 
5.00pm u 6.30pm (mill-1 ta' Ottubru - 31 ta' Mejju)
5.30pm u 6.30pm ( 1 ta' Gunju - 30 ta' Settembru )
SANTWARJU GESU' HNIENA DIVINA
Hinijiet Quddies:Mit-Tnejn sal-Gimgha: 8.30am
Il-Gimgha: 3.00pm Adorazzjoni u Quddiesa fit-3.30pm
Is-Sibt: 4.30pm  u 6.30pm
Hdud u Festi: 8.30am - 10.00am - 11.30am bl-Ingliz


********

Ufficcju Parrokkjali:
26, Misrah ir-Rebha, Naxxar NXR 1700
Tel. : 21435376; 21434673 

Hinijiet tal-Ufficcju Parrokkjali:-
It-Tlieta , il-Hamis u l-Gimgha:-
10.00am - 11.30am, u  5.00pm - 6.30pm
Is-Sibt: b'appuntament
Mhux miftuh: Festi Pubblici

************************

RITRATTI 2018
FESTA TA' CORPUS CHRISTI
3 ta' GUNJU 2018
Photos by courtesy of Mr Edward Azzopardi
ikklikkja fuq ir-ritratt u tara izjed ritratti

Next Photos by courtesy of
Mr christopher MagroFESTA TA' SAN GUSEPP
6 ta' MEJJU 2018
Photos by courtesy of Mr Christoper Magro
ikklikkja fuq ir-ritratt u tara izjed ritratti

 
Photos by the very kind courtesy of 
Mr John Magro
Images Photo Studio, Naxxar

aghfas fuq ir-ritratt u tara izjed ritratti
 

 

 

HAMIS IX-XIRKA U
ALTAR TAR-RIPOSIZZJONI
aghfas fuq ir-ritratt u tara izjed ritratti
 

 
Photos by kind courtesy of Mr John Magro

Images Photo Studio - Naxxarikklikkja fuq ir-ritratt u tara hafna izjed ritratti

PELLEGRINAGG TAR-REDENTUR
9 ta' MARZU, 2018 
- aghfas fuq ir-ritratt u tara izjed ritratti -
Above Photo by kind courtesy of Mr Edward Azzopardi


Photos by courtesy of Charles V. Farrugia 

************

RITRATTI 2015

************

aghfas fuq il-logo t'hawn fuq u tara l'website RTK####

ikklikkja fuq l-istampa t'hawn taht u

tista' taqra l-Kurunella lil Marija Bambina

All updates Posted by Charles V. Farrugia
Webmaster