Friday, March 22, 2019

MERHBA - - - WELCOME 2019

L-ahhar Updates / Latest New Updates :-
Image result for luke 13 1-9

PARROCCA NAXXAR                                                
Data: 24/03/2019
AVVIZI      
                    HADD

IT- 3 HADD TAR-RANDAN
Infakkru li matul ir-Randan kuljum tinghad il-Via Sagra fis-6.00 pm

Fil-quddies ta’ dan il-week end se issir gabra specjali ghall-bzonnijiet tas-seminarju; il-post fejn jigu ippreparati is-sacerdoti tal-futur.ERBGHA

Fl-Oratorju fis-7.15 pm issir laqgha ghal dawk l-gharajjes li se jizzewgu fi zmien sitt xhur; din hija parti mill-formazzjoni mehtiega ghal dawk li se jiccelebraw zwieg nisrani.HAMIS

Fis-6.00 pm jkollna hin ta’ Adorazzjoni  mill-Grupp tar-Ruzarju u fis-6.30 pm il-quddiesa.

GIMGHA

Festa ta’ Gesu’ Redentur;
Fis-6.00 pm johrog pellegrinagg mill-Knisja Arcipretali u jghaddi min dawn it-toroq; Vjal ix-Xoghol, Vjal il 21 ta’ Settembru, Hal-Dghejf, Pjazza Darnino, San Gwann, Sta Lucija u lura lejn il-knisja; kif naslu tibda quddiesa bil-kant u bl-omelija.
HADD

Is-sezzjoni zghazagh tas-socjeta Peace bil-kollaborazzjoni tal- Kunsill Lokali se jorganizzaw  it-tberik tal-annimali; L-attivita tibda b’dimostrazzjoni minn hdejn il-knisja ta’ San Gakbu fl-10.00 am lejn il-pjazza fejn isir it-tberik.


NOTI

Nhar il-Gimgha 5 ta’ April  se sir laqgha ghar-Romol fil-monasteru tal-klarissi li jinkludi quddiesa u riflesjoni spiritwali; tluq mil-pjazza fl-4.30 pm; min hu interssat jinkiteb fis-sagrestija.

Nhar l-Erbgha u nhar il Hamis wara l-quddiesa ta’ filghaxija se nohorgu l-istatwi tal-Gimgha l-Kbira; napprezzaw kull ghajnuna li tistghu taghtuna.

Nitolbu ghar-ruh: Catherine Pirotta; Aghtiha o Mulej ....
 ******
NAXXAR PARISH CHURCH LIVE WEB-CAM - 
ARA U SEGWI X'QED ISIR FIL-KNISJA PARROKKJALI  mill-WEB-CAM

NAXXAR PARISH SQUARE WEB-CAM 
Misrah il-Parrocca  -  click here

Ikklikkja fuq l-istampa u tara min NIEQA


min NIEQA MARZU 2019 - aghfas hawn

####

HINIJIET TAL-QUDDIES
FIL-PARROCCA, NAXXAR - aghfas hawn
~~~~~~
Fil-Knisja Parrokkjali
Kuljum: 6.00am, 7.00am, 8.45am u 6.30pm
Is-Sibt filghaxija: 5.00pm u 6.30pm
Il-Hdud u l-Festi Kmandati:
6.00am, 7.00am, 8.30am, 9.30am, 11.00am, 
5.00pm u 6.30pm (mill-1 ta' Ottubru - 31 ta' Mejju)
5.30pm u 6.30pm ( 1 ta' Gunju - 30 ta' Settembru )
SANTWARJU GESU' HNIENA DIVINA
Hinijiet Quddies:Mit-Tnejn sal-Gimgha: 8.30am
Il-Gimgha: 3.00pm Adorazzjoni u Quddiesa fit-3.30pm
Is-Sibt: 4.30pm  u 6.30pm
Hdud u Festi: 8.30am - 10.00am - 11.30am bl-Ingliz


********

Ufficcju Parrokkjali:
26, Misrah ir-Rebha, Naxxar NXR 1700
Tel. : 21435376; 21434673 

Hinijiet tal-Ufficcju Parrokkjali:-
It-Tlieta , il-Hamis u l-Gimgha:-
10.00am - 11.30am, u  5.00pm - 6.30pm
Is-Sibt: b'appuntament
Mhux miftuh: Festi Pubblici

************************

RITRATTI 2018


Photos by courtesy of Charles V. Farrugia 

************

RITRATTI 2015

************

aghfas fuq il-logo t'hawn fuq u tara l'website RTK

####

ikklikkja fuq l-istampa t'hawn taht u
tista' taqra l-Kurunella lil Marija Bambina

All updates Posted by Charles V. Farrugia
Webmaster