Friday, February 5, 2016

MERHBA ~~ & ~~ WELCOME

L-ahhar Updates / Latest New Updates :- 
ASH WEDNESDAY

L-ERBGHA TA' L-IRMIED - RAS IR-RANDAN
~~~~~~~~PARROCCA NAXXAR                                                
Data: 7/02/2016
IL-HAMES HADD TA’ MATUL IS-SENA
AVVIZI
L-ERBGHA
10 ta’ Frar; Bidu taz-zmien qaddis tar-Randan.
Fil-quddies kollu isir it-tberik u tqeghid ta’ rmied fuq ras in-nies;
filghaxija fis-6.30 p.m. koncelebrazzjoni solenni.
Hemm obbligu ghas-sawm u astinenza .
Matul ir-Randan qabel il-quddiesa ta’ filghaxija tinghad il-via sagra.

IS-SIBT
Fl-oratorju fis-7.30 pm. se jkun hemm ikla fl-okkazzjoni ta’ San Valentinu; biljetti jinkisbu minghand il-helpers.

IL-HADD
Fid-9.30 a.m. Quddiesa bic-celebrazzjoni tas-sagrament tal-Maghmudija.

NOTI
Nhar l-Erbgha 24 ta’ Frar filghodu se mmorru Pellegrinagg ir-Redentur tal-Isla u nghaddu mill-Bieb tal-Hniena; biljetti jinkisbu minghand il-helpers.

Dawk it-tfal li jixtiequ jiehdu sehem fil-purcisjoni tal-Gimgha l-Kbira ghandhom ikellmu lil xi membru tal-kumitat.

Din is-sena l-Ewwel Tqarbina ghat-tfal tal-MUSEUM se ssir nhar il-Hadd 22 ta’ Mejju fl-10.30 a.m. waqt li s-Sagrament tal-Grizma tal-Isqof ghall-adoloxxenti tal-MUSEUM se ssir nhar is-Sibt 12 ta’ Novembru fil-5.00 p.m.

**************
IR-RANDAN IMQADDES
15-19 ta’ Frar - 9.15 am EŻERĊIZZI GĦAL KULĦADD
Dun Darren Pace

7-11 ta’ Marzu - 7pm EŻERĊIZZI GĦALL- MIŻŻEWĠIN
W.Rev. Provinċjal Patri Ġorġ Żammit OFM Conv.

14-17 ta’ Marzu - 6.30pm EŻERĊIZZI GĦAL KULĦADD
Patri Aurelio Mulé Stagno SDB

*******

HINIJIET TAL-QUDDIES FIL-PARROCCA, NAXXAR - aghfas hawn

Fil-Knisja Parrokkjali

Kuljum: 6.00am, 6.45am, 7.45am, 8.45am u 6.30pm
Is-Sibt filghaxija: 5.00pm u 6.30pm
Il-Hdud u l-Festi Kmandati:
6.00am, 7.00am, 8.30am, 9.30am, 11.00am, 
5.30pm u 6.30pm ( 1 ta' Gunju - 30 ta' Settembru )
5.00pm u 6.30pm (mill-11 ta' Ottubru - 31 ta' Mejju)
~~~~~~~~~~~~~~~
Ufficcju Parrokkjali:
26, Misrah ir-Rebha, Naxxar NXR 1700
Tel. & Fax: 21435376; 21434673 

Hinijiet tal-Ufficcju Parrokkjali:-
It-Tlieta , il-Hamis u l-Gimgha:-
10.00am - 11.30am, u  5.00pm - 6.30pm
Is-Sibt: b'appuntament
Mhux miftuh: Festi Pubblici

************************
IL-GUBLEW TAL-HNIENA
ikklikkja fuq l-istampa biex tkabbar
ikklikkja fuq l-istampa biex tkabbar
 
Din hija t-Talba tal-Papa Frangisku ghall-Gublew tal-Hniena.  Inheggukom taghmlu ‘print-out’ ta’ din it-Talba u tghiduha spiss mal-familja kollha tul din is-Sena tal-Gublew tal-Hniena.

************
Ikklikkja fuq l-istampa u tara min NIEQA
min NIEQA FRAR 2016 - aghfas hawn

**********

RITRATTI 2015
aghfas hawn*************************** 
All updates Posted by Charles V. Farrugia
Photos by courtesy of Charles V. Farrugia