Friday, May 18, 2018

MERHBA *** *** WELCOME


L-ahhar Updates / Latest New Updates :-
Related image


PARROCCA NAXXAR                                                
Data: 20/05/2018
AVVIZI      
                    


HADD

Fis-Santwarju tal-Hniena Divina fil-5.30 p.m. Mons Arcisqof Charles Scicluna jamministra is-Sagrament tal-Konfirmazzjoni lil numru ta adoloxxenti.


TNEJN

Ghall-ewwel darba fuq ordni tal-Papa Frangisku ser niccelebraw it-tifkira obbligatorja ta Marija Omm il-Knisja. Din se tibda tigi ccelebrata kull sena l-ghada ta’ Ghid il-hamsin.
Fis-6.30 p.m. jkollna quddiesa bil-kant u riflesjoni wara l-vangelu.


TLIETA

Fl-okkazzjoni tal-Festa ta’ Sta Rita fil-knisja ta’ San Gwann fis-7.30 p.m. se jkun hemm quddiesa ghar-romol.


ERBGHA  
HAMIS

Fis-6.00 p.m. jkun hawn hin ta’ Adorazzjoni mill-Grupp tal-Hniena Divina u
fis-6.30 p.m. il-quddiesa

Fis-Santwarju ta’ Loyola house issir il-Festa tal-Madonna tat-Triq;
fis-6.30 p.m. jkun hemm quddiesa bil-kant u bl-omelija.

Fl-annexxe fis-7.15 p.m. jkun hemm il-laqgha tal-Kunsill Pastorali Parrokkjali.


GIMGHA


L-Ghaqda Kulturali wirt Naxxari se torganizza tahdita bit-tema: Is-snin ta’ wara l-gwerra fin-Naxxar. Din se ssir fl-Annexxe tal-knisja u tibda fis-7.15 p.m. Kulhadd huwa mistieden.


SIBT

HADDFl-10.30 a.m, ikollna quddiesa li matulha tfal mill-oqsma tal-Museum jircievu lil Gesu Ewkaristija ghall-ewwel darba; nifirhulhom u nitolbu ghalihom u nghidu grazzi mill-qalb lill-katekisti kollha.

Nhar it-Tlieta 29 ta’ Mejju ser norganizzaw Quddiesa kif ukoll Coffee Morning fil-bini tal-fergha Ewkaristika Haz-Zebbug; il-biljetti jinkisbu minghand il-helpers.

Nhar l-Erbgha 30 ta’ Mejju in-nisa tal-Azzjoni Kattolika ser jorganizzaw harga li tinkludi Quddiesa u Buffet Breakfast; min hu interessat ghandu jinkiteb ghand xi membru tal-azzjoni stess.


~~~~~
Related image


20th  MAY 2018
********
*****
*****
NAXXAR PARISH CHURCH LIVE WEB-CAM - 
ARA U SEGWI X'QED ISIR FIL-KNISJA PARROKKJALI  mill-WEB-CAM

NAXXAR PARISH SQUARE WEB-CAM 
Misrah il-Parrocca  -  click here


Ikklikkja fuq l-istampa u tara min NIEQA
  


####RITRATTI 2018

FESTA TA' SAN GUSEPP
6 ta' MEJJU 2018
Photos by courtesy of Mr Christoper Magro
ikklikkja fuq ir-ritratt u tara izjed ritratti

 

IL-GIMGHA MQADDSA
Photos by the very kind courtesy of 
Mr John Magro
Images Photo Studio, Naxxar

aghfas fuq ir-ritratt u tara izjed ritratti
 

 

 

HAMIS IX-XIRKA U
ALTAR TAR-RIPOSIZZJONI
aghfas fuq ir-ritratt u tara izjed ritratti
 

 
Photos by kind courtesy of Mr John Magro

Images Photo Studio - Naxxarikklikkja fuq ir-ritratt u tara hafna izjed ritratti

PELLEGRINAGG TAR-REDENTUR
9 ta' MARZU, 2018 
- aghfas fuq ir-ritratt u tara izjed ritratti -
Above Photo by kind courtesy of Mr Edward Azzopardi

HINIJIET TAL-QUDDIES 
FIL-PARROCCA, NAXXAR - aghfas hawn
~~~~~~
Fil-Knisja Parrokkjali
Kuljum: 6.00am, 7.00am, 8.45am u 6.30pm
Is-Sibt filghaxija: 5.00pm u 6.30pm
Il-Hdud u l-Festi Kmandati:
6.00am, 7.00am, 8.30am, 9.30am, 11.00am, 
5.00pm u 6.30pm (mill-1 ta' Ottubru - 31 ta' Mejju)
5.30pm u 6.30pm ( 1 ta' Gunju - 30 ta' Settembru )
SANTWARJU GESU' HNIENA DIVINA
Hinijiet Quddies:Mit-Tnejn sal-Gimgha: 8.30am
Il-Gimgha: 3.00pm Adorazzjoni u Quddiesa fit-3.30pm
Is-Sibt: 4.30pm  u 6.30pm
Hdud u Festi: 8.30am - 10.00am - 11.30am bl-Ingliz


********

Ufficcju Parrokkjali:
26, Misrah ir-Rebha, Naxxar NXR 1700
Tel. : 21435376; 21434673 

Hinijiet tal-Ufficcju Parrokkjali:-
It-Tlieta , il-Hamis u l-Gimgha:-
10.00am - 11.30am, u  5.00pm - 6.30pm
Is-Sibt: b'appuntament
Mhux miftuh: Festi Pubblici

******************************Photos by courtesy of Charles V. Farrugia 

************

RITRATTI 2015

************

aghfas fuq il-logo t'hawn fuq u tara l'website RTK####

ikklikkja fuq l-istampa t'hawn taht u

tista' taqra l-Kurunella lil Marija Bambina

All updates Posted by Charles V. Farrugia
Webmaster