Thursday, November 14, 2019

MERHBA - - - - WELCOME

L-ahhar Updates / Latest New Updates :-

Image result for luke 21 5-19
IT-33 HADD TA' MATUL IS-SENA

PARROCCA NAXXAR                                                
Data: 17/11/2019
AVVIZI      

IL-HADD – 17 ta’ NOVEMBRU                                           
IT – 33 HADD TA’ MATUL IS-SENA
Fejn il-Knisja tal-Familja Mqaddsa fis-Sghajtar bejn 8.30 am u 1.00 pm se jkun hemm il-Mobile Unit tad-Demm ghal dawk li jixtiequ jaghmlu dan l-att ta’ karita; hudu maghkom il-karta tal-identita.

IL-HAMIS – 21 ta’ NOVEMBRU
Il-Grupp Anzjani se jorganizzaw HARGA, tluq mill-Pjazza fid-9.15am. Min jixtieq jattendi ikellem lil Leader tal-Grupp

Fis-6.00 pm jkun hawn hin ta’ Adorazzjoni mill-Grupp tal-Legjun ta’ Marija u
fis-6.30 pm il-Quddiesa

IL-HADD - 24 ta’ NOVEMBRU
Niccelebraw is-Solennita ta’ Kristu Re


Nhar il-Hamis 28 ta’ Novembru filghodu se jkollna Timpana and Tombola fl-Oratorju; ahsbu minn kmieni ghall-biljetti.

Nhar il-Gimgha 29 ta’ Novembru fil-Knisja ta’ Sta Lucija fis-7.15 pm se jkun hemm Quddiesa b’suffragju ta’ dawk li tilfu li marthom jew lil zwieghom din l-ahhar sena.

Nhar il-Hamis 5 ta’ Dicembru mis-7.15  pm sad-9.00 pm se ssir l-Assemblea Parrokkjali fil-parrocca taghna; dan huwa mument importanti hafna fil-hajja tal-parrocca. Dak in nhar il-membri kollha tal-ghaqdiet religjuzi kollha ghandhom jiehdu sehem fiha. Rapprezentanti minn ghaqdiet ohra huma mistiedna wkoll.
Nitolbu ghar-ruh: Antoinette Galea, : Aghtiha o Mulej .....


PARROCCA NAXXAR                                                
Data: 10/11/2019
AVVIZI      

IL-HADD – 10 ta’ NOVEMBRU                                           
IT – 32 HADD TA’ MATUL IS-SENA

IL-HAMIS – 14 ta’ NOVEMBRU
Fis-6.00 pm jkun hawn hin ta’ Adorazzjoni mill-Grupp tal-Hniena Divina  u
fis-6.30 pm il-quddiesa

IS-SIBT - 16 ta’ NOVEMBRU
Fil-quddiesa tal-5.00 p.m. Mons Charles Cordina Vigarju Episkopali ghad-Djakonija jamminisra is-Sagrament tal-Konfermazzjoni lill-adoloxxenti gejjin mill-oqsma tal-Museum; nifirhulhom u nitolbu ghalihom.
Il-quddiesa tas 6.30 pm ma ssirx.


Nhar il-Hamis 28 ta’ Novembru filghodu se jkollna Timpana and Tombola fl-Oratorju; ahsbu minn kmieni ghall-biljetti.

Fi ftit gimghat ohra se ssir l-Assemblea Parrokkjali fil-parrocca taghna; dan huwa mument importanti hafna fil-hajja tal-parrocca. Nistedinkom sabiex minn issa  zzommuha fit-talb taghkom. Il quddiem naghtukom aktar dettalji.

Illum mal-bibien tal-knisja issibu ghal bejgh il-boroz ta’ San Martin; grazzi tal-koperazzjoni taghkom.


Nitolbu ghar-ruh: Charlie Gatt: Aghtih o Mulej .....


Image result for IX-XAHAR TAL-ERWIEH 
NOVEMBRU - IX-XAHAR TAL -ERWIEH

******
Image result for luke 21 5-19
33rd SUNDAY OF THE YEAR

*****

ikklikkja fuq l-istampi hawn taht  biex tkabbar

XI TFISSER KOLLEGGJATA - aghfas hawn

*********
NAXXAR PARISH CHURCH LIVE WEB-CAM - 
ARA U SEGWI X'QED ISIR FIL-KNISJA PARROKKJALI  mill-WEB-CAM

NAXXAR PARISH SQUARE WEB-CAM 
Misrah il-Parrocca  -  click hereFACEBOOK - PARROCCA MARIJA BAMBINA - click here
~~~~~
DATI IMPORTANTI  FL-2019 - aghfas hawn 


****************

 ~~~~~~
HINIJIET TAL-QUDDIES
FIL-PARROCCA, NAXXAR - aghfas hawn

~~~~~~
Fil-Knisja Parrokkjali
Kuljum: 6.00am, 7.00am, 8.45am u 6.30pm
Is-Sibt filghaxija: 5.00pm u 6.30pm
Il-Hdud u l-Festi Kmandati:
6.00am, 7.00am, 8.30am, 9.30am, 11.00am, 
5.30pm u 6.30pm ( 1 ta' Gunju - 30 ta' Settembru)
5.00pm u 6.30pm (mill-1 ta' Ottubru - 31 ta' Mejju)  

***
SANTWARJU GESU' HNIENA DIVINA

Hinijiet Quddies:Mit-Tnejn sal-Gimgha: 8.30am
Il-Gimgha: 3.00pm Adorazzjoni u Quddiesa fit-3.30pm
Is-Sibt: 4.30pm  u 6.30pm
Hdud u Festi: 8.30am - 10.00am - 11.30am bl-Ingliz


********

Ufficcju Parrokkjali:
26, Misrah ir-Rebha, Naxxar NXR 1700
Tel. : 21435376; 21434673 

Hinijiet tal-Ufficcju Parrokkjali:-
It-Tlieta , il-Hamis u l-Gimgha:-
10.00am - 11.30am, u  5.00pm - 6.30pm
Mhux miftuh fil-Festi Pubblici

RITRATTI

FESTA TA' MARIJA BAMBINA 2019
ALL PHOTOS BY COURTESY OF CHARLES V. FARRUGIA

JUM IL-FESTA TA'
MARIJA BAMBINA
8 ta' SETTEMBRU 2019
ikklikkja fuq ir-ritratt u tara izjed ritratti
*****
Rev. Dun DAVID GAUCI, ARCIPRIET
QUDDIESA FL-OKAZZJONI TAL- 25 SENA ANNIVERSARJU
6 ta' SETTEMBRU 2019
ikklikkja fuq ir-ritratt u tara izjed ritratti

*****
ZJARA TAL- E.T. Mons. CHARLES J. SCICLUNA
31 ta' AWWISSU 2019
ikklikkja fuq ir-ritratt u tara izjed ritratti

HRUG minn NICCA  
28 TA' AWWISSU 2019
ikklikkja fuq ir-ritratt u tara izjed ritratti
 
ALL PHOTOS BY COURTESY OF 
CHARLES V. FARRUGIA
******


Photos by courtesy of Charles V. Farrugia 

************

RITRATTI 2015

************

aghfas fuq il-logo t'hawn fuq u tara l'website RTK

####

All updates Posted by Charles V. Farrugia
Webmaster