Friday, April 17, 2015

MERHBA ~~~ ~~~ WELCOME

L-ahhar Updates / Latest New Updates :- 

   

AVVIZI 
IT- 3 HADD TAL-GHID
19 ta' APRIL 2015

IL-HADD
Il-knisja f’Malta ticcelebra Jum il-Karita; fil-quddies kollu ssir gabra specjali b’risq il-hidmiet u d-djar ta’ karita li l-knisja ghandha f’Malta. Mal-bibien tal-knisja se jkun hemm ukoll kaxxi apposta biex fihom npoggu oggetti tal-ikel.

IL-HAMIS
Fis-6.00 p.m. jkun hawn hin ta’ Adorazzjoni mmexxija mill-Ministri Straordinarji tat-Tqarbin  u
Fis-6.30 p.m. il-Quddiesa.

IS-SIBT
Jiftah il-bazaar fl-annexxe tal-knisja; napprezzaw jekk f’dawn il-granet iggibulna fajjenza, hwejjeg godda, preserves, kotba biex jinbieghu fil-bazaar li jibqa miftuh sat-3 ta’ Mejju mit-8.00 sa 12.00 p.m u mill- 5.00 p.m. sas 7.00 p.m.

Il-gbir li sar b’risq il-festi li ghaddew kien ta’ € 3260. Grazzi tal-generozita taghkom.

Min ghandu l-hwejjeg li bihom ha sehem fil-purcissjonijiet li ghaddew jekk jogghbu jaghtihom lura f’dawn il-granet.

L-ahhar zviluppi dwar ic-cimiterju;  ix-xoghol fuq il-hitan huwa kollu lest; qed isir xoghol ta’ manutenzjoni fuq il-hadid; qed tkompli tigi studjata l-problema tal-ilma; hadna sample tieghu minn diversi oqbra u mill-giebja u qed isir analizi fuqhom.


Nitolbu ghar-ruh: Giovanna Bezzina, Patri Anton Azzoppardi S.J., Guzeppi Attard, Carmen Fenech. Aghtihom o Mulej .....

********************
aghfas fuq l-istampa biex tkabbar
*****************

Ufficcju Parrokkjali:

26, Misrah ir-Rebha, Naxxar NXR 1700

Tel: & Fax: 21435376; 21434673 Hinijiet tal-Ufficcju Parrokkjali:-
It-Tlieta , il-Hamis u l-Gimgha:-
10.00am - 11.30am, u  5.00pm - 6.30pm
Is-Sibt: b'appuntament
Mhux miftuh: Festi Pubblici

************************


THIRD SUNDAY OF EASTER
19th APRIL, 2015 
RITRATTI - L-GHID IL-KBIR - L-IRXOXT
5 ta' APRIL 2015 - aghfas hawn
ikklikkja fuq ir-ritratt u tara izjed ritratti
  

  RITRATTI - VGILI TAL-GHID
4 ta' APRIL 2015 - aghfas hawn
ikklikkja fuq ir-ritratt u tara izjed ritrattiRITRATTI FUNZJONI TAL-GIMGHA L-KBIRA
3 ta' APRIL 2015 - aghfas hawn
ikklikkja fuq ir-ritratt u tara izjed ritratti


RITRATTI TA' HAMIS IX-XIRKA
2 ta' APRIL 2015 - aghfas hawn
ikklikkja fuq ir-ritratt u tara izjed ritratti

RITRATTI - HADD IL-PALM - 29 ta' MARZU 2015- aghfas hawn
Ikklikkja fuq ir-ritratt u tara izjed ritrattiNifirhu lill-E. T. Mons. Arcisqof


Mons. Charles J. Scicluna
***************

RITRATTI PELLEGRINAGG REDENTUR  
13 ta' MARZU 2015
ikklikkja fuq ir-ritratt u tara izjed ritratti

************************

IL-PUSSESS TAL-W.R. DUN DAVID GAUCI
BHALA ARCIPRIET TAL-PARROCCA 
ARCIMATRICI U ARCIPRETALI - NAXXAR
********************** 
 Ikklikkja fuq l-istampa u tara 'min Nieqa'
*******************


HINIJIET TAL-QUDDIES FIL-PARROCCA, NAXXAR - aghfas hawn

~~~~~~~~~~~~~~~

DATI IMPORTANTI FL-2015 - aghfas hawn

~~~~~~~~~~~~~  

 *************************
RITRATTI
Festa tal-Prezentazzjoni tal-Mulej - Gandlora
2 ta' Frar 2015
ikklikkja fuq ir-ritratt u tara ritratti ohra


****************
Prezentazzjoni tar-Rigal mill-Parrocca lid-
Dar L-Anzjani Familja Mqaddsa, Naxxar, 
4 ta' Jannar 2015

ikklikkja fuq ir-ritratt u tara izjed ritratti 
************************************************************


Se jibdew jitqassmu l-folji b’talb u salmi meħudin mill-Uffiċċju Divin sabiex il-familja tqaddes il-Jum tal-Ħadd.  Barra l-quddiesa, il-familji huma mħeġġa jinġabru f’diversi ħinijiet tal-ġurnata tal-Ħadd biex jitolbu flimkien f’darhom.  Din hi inizjattiva li l-parroċċa qed tieħu fl-okkażjoni tas-Sinodu tal-Familja.

***************************** 


*************************** 
  • LAQGHAT GHALL-PRE-ADOLEXXENTI (Forms 2, 3, 4)
  • Kull nhar ta' Gimgha, fis-7.00pm.  dettalji aghfas hawn 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

All updates Posted by Charles V. Farrugia
Photos by courtesy of Charles V. Farrugia