Friday, January 23, 2015

MERHBA ~~~~~~ WELCOME

L-ahhar Updates / Latest Updates :- 


IL-PUSSESS TAL-W.R. DUN DAVID GAUCI
BHALA ARCIPRIET TAL-PARROCCA 
ARCIMATRICI U ARCIPRETALI - NAXXAR

il-Hadd, 1 ta' Marzu 2015, fis-6.00 p.m.
Koncelebrazzjoni mmexxija mill- 
E.T. Mons Charles J. Scicluna
wara nkomplu naqsmu l-ferh flimkien fl-Oratorju.

******************


Tifkira tal-Konverzjoni ta' l-Appostlu Missierna San Pawl
AVVIZI 
IT-TIELET HADD TAS-SENA
25 ta' JANNAR 2015

HADD - 25 ta' Jannar -

IT-TIELET HADD TAS-SENA

TNEJN - 26 ta' JANNAR


Fil-Media room tal-Annexxe fis-7.00 p.m. se ssir laqgha ghall-Ministri  tat-Tqarbin li jaghtu servizz fil-knisja parrokkjali u lill-morda fi djarhom.
HAMIS - 29 ta' JANNAR - 
Fis-6.00 p.m. Jinghad ir-Ruzarju;
Fis-6.30 p.m. Quddiesa u wara jitkompla hin ta' Adorazzjoni mmexxija mill-grupp Kelma tal-Hajja


SIBT – 31 ta’ JANNAR

Fil-Media Room tal-Annexxe fis-7.15 p.m. il-Kummissjoni Familja ser torganizza talk minn Patri Pawl Chetcuti S.J  ghall-koppji mizzewgin; inhegguhom jattendu.


HADD - 1 ta' FRAR


Ikun l-ewwel Hadd tax-xahar ghalhekk issir gabra specjali ghall-bzonnijiet tal-knisja.

Nhar il-Hadd 8 ta' Frar Dun Evan Caruana ser jinghata l-pussess ta' Kappillan ta' Haz-Zabbar waqt quddiesa li tibda fil-5.30 p.m. Ser norganizzaw trasport li jitlaq mill-pjazza fl-4.30 p.m. Dawk interessati ghandhom jinkitbu fis-sagrestija.

Nitolbu ġħar-ruh: Chanelle Bezzina, Maria Carmela Sammut; Aghtihom o Mulej .....


*****

Infakkrukom li:


IL-pussess tal-Arcipriet il-gdid Fr David se jsir nhar il-Hadd, 1 ta’ Marzu 2015 waqt koncelebrazzjoni li tibda fis-6.00 p.m.


**********************
AVVIZI OHRA

IL-KORS TA' KANA TA' JANNAR, FIL-PARROCCA TAN-NAXXAR, HUWA MIMLI
~~~~~~~~~


Kummissjoni Familja thabbar zewg tahditiet, li se jsiru fil-Media Room, fl'Annexe tal-Parrocca:-

31 Jannar 2015  at 7:15pm  - 
Fr. Paul Chetcuti SJ  - KIF NISTA' NĦOBBOK JEKK MA NAFEKX? KIF NISTA' NSIR NAFEK JEKK MA NĦOBBOKX?

28 Frar 2015  at 7:15pm  - 
Dr Joseph Cassar  Psychiatrist -  “How to identify and shed baggage of our life prior to marriage" 


************************

DATI IMPORTANTI FL-2015 - aghfas hawn

~~~~~~~~~~~~~

 
THE THIRD SUNDAY OF THE YEAR
25th January, 2015 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

L-Ewwel Messagg tal-Arcipriet Dun David Gauci

 Gheziez, 

Dan huwa l-ewwel messagg tieghi lilkom ilkoll il-familji li toqghodu f'din il-parrocca ghaziza taghna tan-Naxxar, iddedikata lit-twelid tal-Vergni Mqaddsa Marija - il-Bambina.

Qed jaslilkom kwazi fil-bidu ta’ xahar gdid ta' sena gdida minn Arcipriet gdid. Irrid min hawn f'isimkom irrodd hajr lill-predecessuri tieghi li hadmu f'din il-parrocca matul is-snin. Irrid min hawn insellem personalment lil kull wiehed u wahda minnkom.

Il-quddiem ikollna cans niltaqghu f'diversi okkazzjonijiet.
Ix-xewqa tieghi hi li nghinkom ilkoll, u jien maghkom, ninbnew f'komunita` ta’ fidi, tama u imhabba. U hsiebi jmur lejn kull membru ta’ din il-komunita` parrokkjali; miz-zghar taghna sal-anzjani taghna; tislima specjali tmur lejn dawk li jhossuhom imwarrbin, dawk li huma wehidhom, il-morda taghna.

Irrid inkun qrib ta’ dawk li huma fil-periferija; fil-periferija nifhem nghid mhux biss dawk li joqghodu fiz-zoni tas-Sghajtar u ta’ San Pawl tat-Targa u Birguma; dawk ukoll; imma fil-periferija qed nifhem (anke kif inhi ix-xewqa tal-Papa Frangisku) inkun qrib ta' dawk li jhossuhom il-boghod mill-knisja.

Ghax kif tafu intom stess, tista tkun tghix taht il-kampnar tal-knisja u xorta wahda thossok il-boghod minnha.

Insellem lill-familji kollha li joqghodu fil-qalbha tar-rahal taghna tan-Naxxar.

Ix-xewqa tieghi hi li inkun tassew raghaj tal-merhla kbira afdata f'idejja u li bil-kelma u bl-ezempju ikolli tassew fuqi ir-riha tan-naghag.

Minn qalbi nawgura sena mimlija barka fil-Mulej u Marija Bambina tkun maghna.


Fr David Gauci********************************* Ikklikkja fuq l-istampa u tara 'min Nieqa'
*******************
RITRATTI

Prezentazzjoni tar-Rigal mill-Parrocca lid-
Dar L-Anzjani Familja Mqaddsa, Naxxar, 
4 ta' Jannar 2015

ikklikkja fuq ir-ritratt u tara izjed ritratti 

LEJLET IL-MILIED FIL-KNISJA ARCIPRETALI - NAXXAR
24 ta' DICEMBRU 2014
illikkja fuq ir-ritratt u tara bosta ritratti ohraKONCELEBBRAZZJONI TA' RADD TA' HAJR MILL-ARCIPRIET
W. R. KAN. EVAN CARUANA - 14 ta' DICEMBRU 2014
ikklikkja fuq ir-ritratt u tara bosta ritratti ohra************************

RITRATTI TAL-KUNCERT TAL-MILIED
15 ta' DICEMBRU 2014
KOR JUBILATE DEO U PUERI CANTORES
u L-MALTA PHILARMONIC ORCHESTRA
ikklikkja fuq ir-ritratt u tara bosta ritratti ohra


*********************

HINIJIET TAL-QUDDIES FIL-PARROCCA, NAXXAR - aghfas hawn

~~~~~~~~~~~~~~~***************************************


Se jibdew jitqassmu l-folji b’talb u salmi meħudin mill-Uffiċċju Divin sabiex il-familja tqaddes il-Jum tal-Ħadd.  Barra l-quddiesa, il-familji huma mħeġġa jinġabru f’diversi ħinijiet tal-ġurnata tal-Ħadd biex jitolbu flimkien f’darhom.  Din hi inizjattiva li l-parroċċa qed tieħu fl-okkażjoni tas-Sinodu tal-Familja.

Fil-knisja parrokkjali hemm l-envelopes għar-rigal li se nagħtu lid-Dar tal-Anzjani Familja Mqaddsa fi żmien il-Milied.  Tistgħu tieħdu envelope u tirritoranawh bl-offerta tagħkom fis-sagristija.


***************************** 
L-AHHAR MESSAGG TAL-ARCIPRIET  
Rev. EVAN CARUANA 

Gheziez,
Din hi l-ahhar darba li qed nikkomunika maghkom qabel ma ghada ntemm il-ministeru tieghi wara hdax-il sena Arcipriet ta’ din il-parrocca ghaziza. 

Kif konna habbarna xi zmien ilu fl-okazzjoni tas-Sinodu tal-Familja li beda jiltaqa’ din is-sena f’Ruma u se jkompli f’Ottubru li gej, kif ukoll, fiz-zmien tal-Avvent, il-parrocca qed toffri dan it-talb għall-familja kollha sabiex inqaddsu ahjar il-jum tal-Hadd.

Diversi jaħsbu li hu biżżejjed il-quddiesa tal-Hadd imma min irid jiehu l-fidi tieghu nisranija b’aktar serjeta, ghandu jaghmel xi haga iktar. Il-Knisja qed tirrakkomanda li l-lajci, bhal ma jaghmlu s-sacerdoti, ghandhom jissiehbu maghha f’dak li jissejjah l-Ufficcju Divin...aghfas hawn

Dan jikkonsisti f’talb matul diversi hinijiet tal-gurnata. Ghalhekk bi pjacir qed inwasslilkom dan it-talb ghall-familja mehud mill-Ufficcju Divin tal-Knisja biex tghiduh flimkien. Tistghu tghidu parti minnu jew inkella kollu kemm hu.

Inheggigkom hafna biex il-jum tal-Hadd tqaddsuh mhux biss bil-quddiesa imma anke b’dan it-talb flimkien.

Jiena nawguralkom li l-familja taghkom tissahhah halli b’hekk ikollna familji aktar umani u aktar insara.

Nirringrazzjakom hafna tal-imhabba u apprezzament li dejjem urejtuni u nittama li tkomplu taghmlu l-istess mal-Arcipriet il-gdid.

Insellmilkom u nittama li narakom ghada l-Hadd 14 ta’ Dicembru fis-6.30 ghall-quddiesa ta’ radd il-hajr li jiena se niccelebra. Wara nsellmu lil xulxin fl-Oratorju.

Minn issa stess nawguralkom il-festi t-tajba.


Arcipriet Evan CaruanaGRAZZI TA' KOLLOX, GHAZIZ Fr EVAN - AHNA L-PARRUCCANI TAN-NAXXAR NIRRINGRAZZJAWK MINN QALBNA TA' DAK KOLLU LI GHAMILT MAGHNA U NACCERTAWK LI TKUN FIT-TALB TAGHNA - 

AWGURI MILL-ISBAH U L-FESTI TAJBA

***************************

LAQGHA MAZ-ZEWG ARCIPRIETI

1 ta' DICEMBRU 2014
ikklikkja fuq ir-ritratt u tara r-ritratti kollha


RITRATTI GRIZMA NOVEMBRU 2014

ikklikkja fuq ir-ritratt u tara ritratti ohra

WIRJA FIL-MUZEW TAL-PARROCCA

ikklikkja fiq ir-ritratt u tara izjed ritratti

IKLA TA' RADD TA' HAJR LILL-ARCIPRIET 

Fr EVAN CARUANA
mill-KUNSILL PASTORALI PARROKKJALI
ikklikkja fuq ir-ritratt u tara izjed ritratti

***************
FEATURE IV
 ESPERJENZA FIR-RUMANIJA aghfas hawn


Bejn l-1 u s-17 ta’ Awwissu, grupp ta’ 14-il zghazugh u zaghzugha, il-parti kbira minnhom mill-parrocca taghna, marru Chitila qrib Bucharest biex jahdmu mas-Sisters ta’ Mother Tereza.

Huma gew wicc imb’ wicc ma’ realta’ li ma tantx jiltaqghu maghha f’ Malta.H}admu ma’ tfal b’dizabilta’ severa, drug addicts,  organizzaw kampijiet ghat-tfal tal-gypsies kif ukoll ghamlu xoghol ta’ maintenance fid-Dar tas-Sisters

Il-Hsieb hu li kull sena, grupp ta’ zghazagh mill-parrocca taghna jaghmlu esperjenza simili f’Chitila jew f’postijiet ohra.

aghfas fuq ir-ritratt u tara l-'feature' u ritratti ohra
***************** 

RITRATTI TAL-FESTA TA' MARIJA BAMBINA - 2014 

Ikklikkja fuq kull ritratt ta' hawn taht u tara r-ritratti kollha

HRUG TAL-ISTATWA MINN NICCA

 NOVENA LAJCI MPENJATI - Mons JOE ALESSANDRO

 NOVENA LAJCI MPENJATI - Mons JOE ALESSANDRO

 PREZENTAZZJONI TAT-TRABI LIL MARIJA BAMBINA

FESTA TAL-VITORJA MILL-ISTAT - IL-HADD 7 SETTEMBRU 

QUDDIESA FESTA TA' MARIJA BAMBINA

 QUDDIESA FESTA TA' MARIJA BAMBINA

PURCISSJONI TAL-FESTA TA' MARIJA BAMBINA

PURCISSJONI TAL-FESTA TA' MARIJA BAMBINA
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

L-ahhar jiem ta' thejjija ghall-Festa ta'
Marija Bambina 2014*********************************** 
SPECIAL  FEATURES DWAR IL-PARROCCA

Għall-benefiċju ta’ dawk li jaċċessaw il-website tagħna se nibdew ngħaddulkom xi features minn żmien għal żmien biex ikollkom ideja aħjar tal-ħidma tagħna fil-parroċċa.


FEATURE I


Settur importanti mill-ħidma tal-parroċċa żgur li huma ż-żgħażagħ u l-pre-adoloxxenti. Dawn ir-ritratti juru xi ftit mill-ħidma li ssir miż-żgħażagħ tagħna........ikomplu aghfas hawn 

IKKLIKKJA FUQ IR-RITRATT BIEX TKABBAR U TARA R-RITRATTI L-OHRA 
****************************

ATTIVITA' TAZ-ZGHAZAGH U PRE-ADOLEXXENTI
WAQT 'LIVE-IN'
AGHFAS FUQ IR-RITRATT U TARA RITRATTI OHRA

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

FESTA TAL-QALB TA' GESU'
Aghfas fuq ir-ritratt u tara ritratti ohraFESTA TA' CORPUS DOMINI

Aghfas fuq ir-ritratt u tara ritratti ohra

It-Tfal tal-precett - 14 u 15 ta' Gunju 2014
ikklikkja fuq ir-ritratt u tara izjed ritratti

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Il-Pre-adolexxenti li se jaghmlu l-Grizma
Photo courtesy of  Mr. Charles MuscatIl-Pre-adolexxenti li se jagħmlu l-Griżma tal-Isqof f’Novembru li ġej miġburin flimkien għall-quddiesa ta’ nhar Pentekoste. Kienu preżenti ukoll il-ġenituri u l-parrini tagħhom.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

OLDER FEATURES

Messagg tal-Arcipriet (Is-Sibt 1 ta' Marzu 2014)
Dejjiema - Kortsija - Essenzjali.......aghfas hawnARCHPRIEST's MESSAGE  (Is-Sibt 24 ta’ Awwissu 2013 )
Traġedji, Kumdita’, Għeluq... .......aghfas hawn

LILL-INSARA-KATTOLIĊI (Is-Sibt 10 ta’ Awwissu 2013 )

NGOs, Xbiek, Salib it-toroq........ aghfas hawn

WEDDING SEASON… THE RIGHT TIME TO MARRY? - PREPARING FOR MARRIAGE
As the fragility of marriages increases, the lavishness of weddings increases too. Is it a question of investing in form at the expense of substance? 
continue click here...PREPARING FOR MARRIAGE - CLICK HERE 

~~~~~~~~~~~~~~~~~ 


AN EXTRAORDINARY BOOK 
ABOUT 

by FR. JOHN CARUANA 
at MARINGA DIOCESE, BRAZIL
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

ikklikkja fuq ir-ritratt u tara r-ritratti kollhaikklikkja fuq ir-ritratt biex tara r-ritratti kollha 
ikklikkja fuq ir-ritratt biex tara r-ritratti kollha

ikklikkja fuq ir-ritratt biex tara r-ritratti kollha 

Tifkira Devozzjoni tal-Vergni Mqaddsa tad-Duluri 

ikklikkja fuq ir-ritratt biex tara r-ritratti kollha
 

IL-MOSTA - IL-GIMGHA, 14 TA' MARZU 2014
ikklikkja fuq ir-ritratt biex tara izjed ritratti


Fost il-kandidati ghas-Sacerdozju hemm James Saydon
mill-parrocca taghna tan-Naxxar
jidher fuq ix-xellug fl-ahhar ritratt
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

L-Erbgha tar-Rmied u bidu tar-Randan Imqaddes
ASH WEDNESDAY
5 ta' Marzu 2014


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

1.            Tiswija tal-bjut tal-knisja.  Dan ix-xoghol ghadu kif tlesta bil-hsieb li aktar tard matul is-sena jibda r-restawr tal-arzella tal-kor minn gewwa.  Jonqos ukoll induru l-bjut hdejn il-kuppletti.

2.            Restawr tal-altar ta’ San Guzepp.  Minhabba l-umdita’...........ikompli aghfas hawn


Restawr tal-altar ta' San Guzepp u ohrajn - aghfas hawn
************************ 


RITRATTI

Tal-Festa tal-Prezentazzjoni tal-Mulej fit-Tempju 
il-Kandlora.
il-Hadd - 2 ta' Frar 2014 
aghfas fuq ir-Ritratt u tara r-ritratti kollha

Ikklikkja fuq ir-ritratt t'hawn taht u tara r-ritratti kollha
KUNCERT MILIED
Ikklikkja fuq ir-ritratt biex tara ohrajn

 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
GHELUQ IS-SENA TAL-FIDI
MADWAR L-EWKARISTIJA - IN-NAXXAR
24 ta' Novembru 2013

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

AVVIZI OHRA / OTHER NOTICES Ir-rettur tas-Santwarju Gesu’ Hniena Divina javza li l-quddiesa tat-8.30am qed ssir fis-Santwarju stess u mhux fil-Kappella ta' San Pawl tat-Targa.

...............................................    


Ikklikkja fuq ir-ritratti biex  tara r-ritratti kollha 

 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

  • LAQGHAT GHALL-PRE-ADOLEXXENTI (Forms 2, 3, 4)
  • Kull nhar ta' Gimgha, fis-7.00pm.  dettalji aghfas hawn 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

All updates Posted by Charles V. Farrugia
Photos by courtesy of Charles V. Farrugia