Saturday, February 27, 2021

MERHBA 2021 - WELCOME 2021

  L-ahhar Updates / Latest New Updates :-

KOLLEĠĠJATA MARIJA BAMBINA
NAXXAR

********

NAXXAR PARISH CHURCH LIVE WEB-CAM - 
ARA U SEGWI X'QED ISIR FIL-KNISJA PARROKKJALI  mill-WEB-CAM

*****
IT-TIENI HADD TAR-RANDAN 
28 ta' FRAR 2021

 AVVIZI

 
IL-HADD – 28 ta’ FRAR 2021
IT-TIENI ĦADD tar-RANDAN
Evanġelju
Dan hu Ibni l-Għażiż.
Mk 9:2-10
Infakkru li matul ir-Randan kuljum fis 6.00 pm tinghad il-Via Crucis.
 
L-ERBGHA – 3 ta’ MARZU 2021
Fl-Annexe fis-6.30 pm se ssir il-Laqgha tal-Abbatini kif ukoll laqgha ohra ghall-genituri taghhom.
 
IL-GIMGHA
Fis-6.00 pm jkun hawn hin ta’ Adorazzjoni  u jsir talb ghall-vokazzjonijiet;
fis-6.30 pm il-Quddiesa u wara l-Evangelu issir it-tieni priedka tal-Ezercizzi Spiritwali.
Infakkru li kemm fuq xi stazzjonijiet tar-radju kif ukoll fuq il mezzi tal-media socjali issibu korsijiet ta’ Ezercizzi Spiritwali on-line.
 
NOTI:
Il-magazine Flimkien ghax-xahar ta’ Marzu jinsab fuq il-mezzi tal-media socjali tal-parrocca taghna.
 
Il-grupp organizzattiv tal-Gimgha l-Kbira ghandu ghal bejgh Bnadar bix-xbieha tad-Duluri, ideali biex jiddendlu mal-galleriji. Hemm wahda minnhom intom u dehlin il-knisja. Min jixtieq jixtri ghandu jidhol fis-sagrestija.
 
Illum il-fund raising group qed ibieghu l-kwarezimal; grazzi tal-koperazzjoni taghkom.
 
L-arlogg tal-knisja taghna hafna drabi qed ikun wieqaf; mhux ghax ikun bla habel imma ghax ghandu hafna hsarat; nixtiequ li nirrangawh imma ghandna spiza; jekk int tixtieq li jibqa jahdem nitolbuk taghtina donazzjoni.

*******

SECOND SUNDAY OF LENT
28 FEBRUARY 2021

AVVIZ MILL-KURJA

Matul dan ir-Randan:

·        Minn nhar it-Tnejn li għadda, fuq il-paġna ta’ Facebook tal-Arċidjoċesi ta’ Malta beda jittella’ banner bi frażi mill-Ittra Pastorali tal-Isqfijiet. L-iskop hu li l-messaġġ ikompli jitwassal permezz tas-social media b’mod konċiż u effettiv.

·        Kull nhar ta’ Ġimgħa filgħaxija qed jittella’ wkoll filmat b’riflessjoni qasira ta’ tliet minuti minn Mons. Arċisqof dwar il-Ħdud tar-Randan.



MARZU - IX-XAHAR TA' SAN GUZEPP

TALBA LILL-SAN GUZEPP 

Sliem għalik, harries tal-Feddej,
u għarus tal-Verġni Marija.
Lilek Alla fdalek lil Ibnu:
fik Marija qiegħdet
il-fiduċja tagħha;
miegħek Kristu trawwem
bħala raġel adult.
 
O Mqaddes Ġużeppi,
kun missier għalina wkoll,
u mexxina fit-triq tal-ħajja.
Aqlgħalna l-grazzja,
il-ħniena u l-kuraġġ,
u harisna minn kull deni.
 
Ammen.

*******

MESSAGG TAL-ARCISQOF
LILL-KOPPJI LI ZZEWGU FL-2020
aghfas fuq i-istampa hawn taht

********

******

HINIJIET TAL-QUDDIES FIL-PARROCCA, NAXXAR


Il-hin tal-quddies fil-Kolleggjata ser ikun hekk;
Matul il-Gimgha: 
6.00 am,  7.00 am, 7.45 am, 8.45 am u 6.30 pm.
Is-Sibt filghaxija: 5.00 pm u 6.30 pm
Il-Hadd: 6, 7, 8, 9, 10, 11 am u 5.00 pm

Mhux se jkun hemm quddies fil-Kappelel u fic-Cimiterju.

******
SANTWARJU GESU' HNIENA DIVINA
Hinijiet Quddies:Mit-Tnejn sal-Gimgha: 8.30am
Is-Sibt: 4.30pm  u 6.30pm
Hdud u Festi: 8.30am - 10.00am - 11.30am bl-Ingliz

NAXXAR PARISH CHURCH LIVE WEB-CAM - 
ARA U SEGWI X'QED ISIR FIL-KNISJA PARROKKJALI  mill-WEB-CAM

NAXXAR PARISH SQUARE WEB-CAM 
Misrah il-Parrocca  -  click here

Ufficcju Parrokkjali:
Fl-Ewwel Sular tal-Annexe tal-Knisja Arcipretali
Dhul mill-genb tal-Knisja
Tel. : 21435376; 21434673 

Hinijiet tal-Ufficcju Parrokkjali:-
It-Tlieta , il-Hamis u l-Gimgha:-
10.00 am  -  11.15 am
5.00pm - 6.15pm
Mhux miftuh fil-Festi Pubblici

************************

aghfas fuq l-istampa biex tara l-Magazine



All updates Posted by Charles V. Farrugia
Webmaster