Friday, October 9, 2015

MERHBA --- *** --- WELCOME

L-ahhar Updates / Latest New Updates :- 

PARROCCA NAXXAR                                                
Data: 11/10/2015
AVVIZI                          
                         

HADD

Mil-lum il-hin tal-Quddies nhar ta’ Hadd filghaxija jibda jkun fil-5.00 p.m. u fis-6.30 p.m.


TNEJNTLIETA

Fl-okkazzjoni tat-tifkira tal-Beata Alessandrina fil-knisja tal-Hniena Divina fil-5.30 p.m. se jkun hemm Adorazzjoni, kurunella tal-hniena divina u quddiesa. Kulhadd huwa mistieden.


ERBGHA  
HAMIS

Fl-annexe fis-7.15 p.m. qed isiru laqghat dwar il-Meditazzjoni fuq il-kelma ta’ Alla.


GIMGHA


Fl-okkazzjoni tat-80 sena mill-ftuh tal-Museum tas-subien fin-Naxxar ser norganizzaw pellegrinagg ghall-kappella tal-Midalja Mirakoluza fil-Blata l-Bajda li jinkludi zjara lir-relikwi ta’ San Gorg Preca kif ukoll quddiesa; nitilqu minn hdejn il-knisja fil-5.30 p.m. dawk li jixtiequ jigu ghandhom jinkitbu fl-oqsma tal-Museum jew fis-sagrestija.


SIBT

HADDNiccelebraw il-Gurnata Missjunarja; il-gbir kollu li jsir  fil-quddies imur ghall-bzonnijiet tal-Missjoni; u f’dawn il-granet qed jingabru l-envelops tal-Missjoni mid-djar.

Dawk li ghadhom ma nkitbux  ghat-tilqima kontra l-influenza ghandhom  imorru l-ufficcju tal-kunsill sa nhar it-tlieta li gejjin.

Nhar is-Sibt 31 ta’ Ottubru ser tittellgha attivita kongunta bejn il-parrocca tan-Naxxar u l-Kunsill lokali; din se tkun ikla fil-pjazza; il-biljetti jinsabu ghall-bejgh minghand l-ghaqdiet kollha religjuzi u socjali.

Il-gabra li saret nhar il-Hadd li ghadda kienet ta € 1075. Niringrazzjawkom.

Il-kant jilghab parti importanti hafna waqt il-liturgija; fil-parrocca taghna ghandna Kor ta’ livell gholi hafna; qed naghmlu appell lil min hu interessat li jifforma parti mill- Kor Iubilate Deo sabiex jaghmel notament fis-sagrestija.

Fl-okkazzjoni tal-Festa ta’ Sant Agatha ser norganizzaw gita ghal Sqallija bejn it-3 u s-7 ta’ Frar li gej; aktar dettalji mill-ufficcju parrokkjali.


~~~~~~~~~~~~~~~
RITRATTI
VESTIZZJONI TAL-ABBATINI  
3 ta' Ottubru 2015
ikklikkja fuq ir-ritratt u tara izjed ritratti

FESTA TAL-MADONNA TAR-RUZARJU
4 ta' OTTUBRU 2015
ikklikkja fuq ir-ritratt u tara izjed ritratti


Ikklikkja fuq l-istampa biex tkabbar

AVVIZ IMPORTANTI
L-ADORAZZJONI FIL-KAPPELLA TA' SANTA MARIA TAX-XAGHRA 
REGGHET BDIET.
KULJUM MIT-TNEJN sal - GIMGHA
mid-9AM sa l-12PM
u mill - 4PM sa s-7PM
**************
HINIJIET TAL-QUDDIES FIL-PARROCCA, NAXXAR - aghfas hawn

Fil-Knisja Parrokkjali

Kuljum: 6.00am, 6.45am, 7.45am, 8.45am u 6.30pm
Is-Sibt filghaxija: 5.00pm u 6.30pm
Il-Hdud u l-Festi Kmandati:
6.00am, 7.00am, 8.30am, 9.30am, 11.00am, 
5.30pm u 6.30pm ( 1 ta' Gunju - 30 ta' Settembru )
5.00pm u 6.30pm (mill-11 ta' Ottubru - 31 ta' Mejju)
~~~~~~~~~~~~~~~
Ufficcju Parrokkjali:

26, Misrah ir-Rebha, Naxxar NXR 1700

Tel: & Fax: 21435376; 21434673 Hinijiet tal-Ufficcju Parrokkjali:-
It-Tlieta , il-Hamis u l-Gimgha:-
10.00am - 11.30am, u  5.00pm - 6.30pm
Is-Sibt: b'appuntament
Mhux miftuh: Festi Pubblici

************************
min NIEQA OTTUBRU 2015 - aghfas hawn

RITRATTI


JUM IL-FESTA 
PURCISSJONI TA' MARIJA BAMBINA
8 ta' SETTEMBRU 2015
ikklikkja fuq ir-ritratt u tara izjed ritratti jew 
aghfas hawn

RITRATTI
JUM IL-FESTA TA' MARIJA BAMBINA
QUDDIESA SOLENNI
8 ta' SETTEMBRU 2015
ikklikkja fuq ir-ritratt u tara izjed ritratti jew
aghfas hawnRITRATTI
TRANZLAZZJONI TAR-RELIKWA
7 ta' SETTEMBRU 2015
ikklikkja fuq ir-ritratt u tara izjed ritratti jew
aghfas hawnRITRATTI
E. T. L-ARCISQOF, MONS. CHARLES J. SCICLUNA 
WAQT IN-NOVENA U T-TBERIK TAL-PAVALJUN
31 ta' AWWISSU 2015
ikklikkja fuq ir-ritratt u tara izjed ritratti************ 
Ara Siltiet mill-Programm tal-Festa
ikklikkja fuq l-istampa - aghfas hawn
 

********************* 

RITRATTI
PURCISSJONI TAL-QALB TA' GESU'
14 ta' GUNJU 2015 - aghfas hawn

Ikklikkja fuq ir-ritratt u tara izjed ritratti

RITRATTI
PURCISSJONI CORPUS - 7 ta' GUNJU 2015 - aghfas hawn
Ikklikkja fuq ir-ritratt u tara izjed ritratti


RITRATTI
L-EWWEL TQARBINA - TFAL - MUSEUM - aghfas hawn
Ikklikkja fuq ir-ritratt u tara izjed ritratti

 

#######

RITRATTI
L-EWWEL TQARBINA - TFAL - SGHAJTAR - aghfas hawn
Ikklikkja fuq ir-ritratt u tara izjed ritratti


**************
RITRATTI - L-GHID IL-KBIR - L-IRXOXT
5 ta' APRIL 2015 - aghfas hawn
ikklikkja fuq ir-ritratt u tara izjed ritratti


RITRATTI - VGILI TAL-GHID
4 ta' APRIL 2015 - aghfas hawn
ikklikkja fuq ir-ritratt u tara izjed ritratti


RITRATTI FUNZJONI TAL-GIMGHA L-KBIRA
3 ta' APRIL 2015 - aghfas hawn
ikklikkja fuq ir-ritratt u tara izjed ritratti 

RITRATTI TA' HAMIS IX-XIRKA
2 ta' APRIL 2015 - aghfas hawn
ikklikkja fuq ir-ritratt u tara izjed ritratti

RITRATTI - HADD IL-PALM - 29 ta' MARZU 2015- aghfas hawn
Ikklikkja fuq ir-ritratt u tara izjed ritratti***************
RITRATTI - PELLEGRINAGG REDENTUR
13 ta' Marzu 2015 - aghfas hawn
ikklikkja fuq ir-ritratt u tara izjed ritratti

************************

IL-PUSSESS TAL-W.R. DUN DAVID GAUCI
BHALA ARCIPRIET TAL-PARROCCA 
ARCIMATRICI U ARCIPRETALI - NAXXAR**********************  
 *************************
RITRATTI
Festa tal-Prezentazzjoni tal-Mulej - Gandlora
2 ta' Frar 2015
ikklikkja fuq ir-ritratt u tara ritratti ohra

****************
Prezentazzjoni tar-Rigal mill-Parrocca lid-
Dar L-Anzjani Familja Mqaddsa, Naxxar, 
4 ta' Jannar 2015

ikklikkja fuq ir-ritratt u tara izjed ritratti 
*********************

All updates Posted by Charles V. Farrugia
Photos by courtesy of Charles V. Farrugia