Friday, September 22, 2017

MERHBA ~~#~~ WELCOME


L-ahhar Updates / Latest New Updates :-

ikklikkja fuq l-istampa t'hawn taht u 
tista' taqra l-Kurunella lil Marija Bambina

NAXXAR PARISH CHURCH LIVE WEB-CAM - 
click here / aghfas hawn
ARA U SEGWI X'QED ISIR FIL-KNISJA PARROKKJALI  mill-WEB-CAM

NAXXAR PARISH SQUARE WEB-CAM 
Misrah il-Parrocca  -  click here

FACEBOOK - PARROCCA MARIJA BAMBINA - click here

********
Image result for matthew 20 1-16

IL-25 HADD MATUL IS-SENA
PARROCCA NAXXAR                                                
24 SETTEMBRU 2017
AVVIZI

IT-TNEJN
Terga tiftah il-knisja ta’ Sta Marija tax-Xaghra ghall-Adorazzjoni taghna quddies Gesu’ Ewkaristija espost.

IL-HAMIS
Jergghu jibdew il-laqghat ghall-Anzjani taghna fl-annexe. Jibdew bil-quddiesa tad-8.45 a.m. inhegguhom jattendu u nghid grazzi lil min imexxi dawn il-laqghat.

Fis-6.00 p.m. ikun hawn hin ta’ Adorazzjoni mmexxija mill-Azzjoni Kattolika Nisa u fis-6.30 p.m. il-quddiesa.

Fl-Annexxe fis-7.00 p.m. ikomplu l-laqghat tal-Meditazzjoni Nisranija; min hu interessat jista jiehu sehem.

IL-HADD
1 ta’ Ottubru; Festa tal-Madonna tar-Ruzarju.
Fil-5.00 p.m. quddiesa bil-kant u bl-omelija u wara tohrog il-purcissjoni bl-istatwa tal-Madonna tar-Ruzarju.
Il-quddiesa tas-6.30 p.m. issir is-Sghajtar.

NOTI
Matul Ottubru fis-6.00 p.m. jinghad ir-ruzarju quddiem Gesu espost.

Minn ottubru ukoll ser jergghu jibdew il-lezzjonijiet tal-line dancing fl-oratorju; min jixtieq jibbukkja ghandu jmur l-oratorju nhar l-erbgha u nhar il-hamis mis-6.00 p.m. il-quddiem.

Minn ottubru il-hin tal-quddies tal-hadd filghaxija jkunu:-
fil-5.00 p.m. u fis-6.30 p.m.
******
DIVINE MERCY SANCTUARY
DOCUMENTARY
"LEADERSHIP AND POPE FRANCIS'
Following its premier at the Vatican, this
45 minutes documentary will be screened
next Saturday, 23rd September @ 7.30pm
at the Divine Mercy.
Afterwards, the Director of 'Rome Reports'
who produced the documentary,
will answer questions from those attending
EVERYONE IS INVITED
~~~~~
FESTA TAL-MADONNA TAR-RUŻARJU
Related image
Is-Sibt, 30 ta' Settembru
fis-6.00pm  Rużarju quddiem Ġesù Espost u Benedizzjoni
fis-6.30pm  Quddiesa bil-Vestizzjoni u l-Weghdiet tal-Abbatini

Il-Hadd, 1 ta' Ottubru
5pm Quddiesa Kantata bl-omelija mill-W.Rev. Patri Michael Attard OFM Conv. Kappillan ta’ San Pawl il-Baħar
6pm Purċissjoni bit-Talba tar-Rużarju
u wara Ċelebrazzjoni Ewkaristika bil-Benedizzjoni.

Il-quddiesa tas-6.30pm issir is-Sgħajtar.

####

RITRATTI FESTA MARIJA BAMBINA 2017
ikklikkja fuq ir-ritratt u tara izjed ritratti
TRANSLAZZJONI 7 ta' SETTEMBRU

Photos by courtesy of Images Photo Studio


****

QUDDIESA SOLENNI NHAR IL-FESTA
8 ta' Settembru 2017
Mons PAWLU CREMONA - ARCISQOF EMERITU

Photos by courtesy of Charles V. Farrugia


****

PURCISSJONI MARIJA BAMBINA
SETT TA' RITRATTI 'A'
9 ta' SETTEMBRU 2017


Photos by courtesy of Images Photo Studio


*****

PURCISSJONI MARIJA BAMBINA
SETT TA' RITRATTI 'B'
9 ta' SETTEMBRU 2017Photos by courtesy of Charles V. Farrugia
*****
QUDDIESA tat-TRIDU 
Mons CHARLES J SCICLUNA
ARCISQOF TA' MALTA
ikklikkja fuq ir-ritratt u tara izjed ritratti


Photos by courtesy of Charles V. Farrugia
*****
HRUG TAL-VARA MINN NICCA
ikklikkja fuq ir-ritratt u tara izjed ritratti

Photos by courtesy of Mr Edward Azzopardi

******
SILTIET mill-PROGRAMM TAL-FESTA 2017
TA' MARIJA BAMBINA 
ikklikkja fuq l-istampa u tara izjed pagni


L-EWWEL ĊENTINARJU
      MID-DEHRIET 
TAL-MADONNA ĠEWWA FATIMA 1917-2017
13 ta’ Mejju - 13 ta’ Ġunju - 13 ta’ Lulju
19 ta’ Awwissu - 13 ta’ Settembru  u
13 ta' Ottubru 

Latest Updates  by Charles V. Farrugia - Webmaster
~~~~~~~ 

******
RITRATTI 2017 

*******

Ikklikkja fuq ir-ritratti u tara izjed ritratti


HADD IL-PALM - 09 APRIL 2017

9 ta' April 2017 - aghfas hawn

PELLEGRINAGG TAR-RENDENTUR
 

24 ta' MARZU 2017 - aghfas hawn

FESTA TAL-GANDLORA 

2 ta' Frar 2017 - aghfas hawn

******

HINIJIET TAL-QUDDIES 
FIL-PARROCCA, NAXXAR - aghfas hawn
~~~~~~
Fil-Knisja Parrokkjali
Kuljum: 6.00am, 7.00am, 8.45am u 6.30pm
Is-Sibt filghaxija: 5.00pm u 6.30pm
Il-Hdud u l-Festi Kmandati:
6.00am, 7.00am, 8.30am, 9.30am, 11.00am, 
5.00pm u 6.30pm (mill-1 ta' Ottubru - 31 ta' Mejju)
5.30pm u 6.30pm ( 1 ta' Gunju - 30 ta' Settembru )

********

Ufficcju Parrokkjali:
26, Misrah ir-Rebha, Naxxar NXR 1700
Tel. : 21435376; 21434673 

Hinijiet tal-Ufficcju Parrokkjali:-
It-Tlieta , il-Hamis u l-Gimgha:-
10.00am - 11.30am, u  5.00pm - 6.30pm
Is-Sibt: b'appuntament
Mhux miftuh: Festi PubbliciPhotos by courtesy of Charles V. Farrugia 

************

RITRATTI 2015


All updates Posted by Charles V. Farrugia