Saturday, December 3, 2016

MERHBA --- ~~~~ --- WELCOME


L-ahhar Updates / Latest New Updates :- 
Image result for second sunday of advent 2016 
IT-TIENI HADD TAL-AVVENT
Akklamazzjoni qabel l-Evanġelju
Lq 3, 4.6

Hallelujah. R/. Hallelujah
Ħejju t-triq tal-Mulej,
iddrittaw il-mogħdijiet tiegħu.
Il-bnedmin kollha jaraw is-salvazzjoni ta’Alla.
R/. Hallelujah

Evanġelju
Indmu għax is-Saltna tas-Smewwiet waslet.
Mt 3, 1-12

Qari mill-Evanġelju skond San Mattew

F’dawk il-jiem, deher Ġwanni l-Battista jippriedka fid-deżert tal-Lhudija u jgħid: “Indmu, għax is-saltna tas-smewwiet waslet”. Għax għalih kien ingħad permezz tal-profeta Isaija, meta qal: “Leħen ta’ wieħed jgħajjat fid-deżert: Ħejju t-triq tal-Mulej, iddrittaw il-mogħdijiet tiegħu”.

Dan Ġwanni kellu fuqu libsa tax-xagħar tal-ġemel, bi ħżiem tal-ġild madwar qaddu, u l-ikel tiegħu kien ġradijiet u għasel selvaġġ. U kienet tmur għandu Ġerusalemm u l-Lhudija kollha u l-inħawi kollha ta’ madwar il-Ġordan, 6u kienu jitgħammdu minnu fix-xmara Ġordan huma u jistqarru dnubiethom.

Kif ra bosta mill-Fariżej u mis-Sadduċej ġejjin għall-magħmudija tiegħu, qalilhom: “Ja nisel il-lifgħat, min uriekom kif għandkom taħarbu mill-korla li ġejja? Agħmlu mela frott xieraq tal-indiema, u taħsbux li tistgħu tgħidu fikom infuskom: “Għandna b’missier lil Abraham”. Ngħidilkom li Alla, minn dan l-istess ġebel, jista’ jqajjem ulied lil Abraham. Il-mannara ġa tressqet ma’ għerq is-siġra; u għalhekk, kull siġra li ma tagħmilx frott tajjeb titqaċċat u tinxteħet fin-nar. Jien, ngħid għalija, ngħammidkom bl-ilma għall-indiema; imma min ġej warajja hu aqwa minni, u jien ma jistħoqqlix inġorr il-qorq tiegħu. Hu jgħammidkom bl-Ispirtu s-Santu u n-nar. Il-midra qiegħda f’idu, biex iderri l-qiegħa tiegħu u jiġbor il-qamħ fil-maħżen, imma t-tiben jaħarqu b’nar li ma jintefiex”.

Il-Kelma tal-Mulej

R/. Tifħir lilek Kristu

PARROCCA NAXXAR                                                
Data: 04/12/2016
AVVIZI

L-ERBGHA 
Fid-Dar Generali tal-Museum tal-Bniet fil-Furjana fis-6.00 p.m. se tibda sensiela ta’ laqghat dwar San Gorg Preca; kulhadd huwa mistieden

IL-HAMIS
Related image
8 ta’ Dicembru; Solennita tal-Immakulata Kuncizzjoni.
Ghalkemm mhemmx obbligu tal-quddies, xieraq imma li niehdu sehem fil-quddiesa; il-hin ikun bhal nhar ta’ xoghol.

Fis-6.00 p.m. jkun hawn hin ta’ Adorazzjoni mid-devoti tal-Hniena Divina u fis-6.30 p.m. il-quddiesa.

IL-GIMGHA 
Fil-knisja ta’ Sta Lucija jibdew tliet ijiem ta’ preparzzjoni spiritwali fl-okkazzjoni tal-festa taghha. Fil-5.30 p.m. jinghad ir-Ruzarju u
fis-6.00 p.m. quddiesa bl-omelija.

NOTI :
Infakkrukom li dan hu l-ahhar week end tal-Bazaar fl-annexxe tal-knisja.

Nhar it-Tlieta 13 ta’ Dicembru fl-Oratorju fis-2.30 p.m. se jkollna Afternoon Tea u tombola. Biljetti jinkisbu minghand il-helpers.

Nhar l-Erbgha 14 ta’ Dicembru fil-Knisja Arcipretali fis-7.30 p.m. il-kor Jubilate Deo se jtella l-kuncert annwali tieghu fl-okkazzjoni tal-festi tal-Milied.
Aktar informazzjoni anke dwar biljetti ghal dan il-kuncert jinkisbu mill-website tal-istess kor.

Infakkru lil dawk id-distributuri li ghadhom ma gabrux il-kopji taghhom tal-Flimkien mill-annexxe ghax-xahar ta’ Dicembru.


Nitolbu ghar-ruh: Mary Caruana, Claudia Grech Formosa;  Aghtihom o Mulej

********

Image result for second sunday of advent 2016

SECOND SUNDAY OF ADVENT -  4th DECEMBER 2016
TODAY'S GOSPEL:
John the Baptist appeared, preaching in the desert of Judea
and saying, “Repent, for the kingdom of heaven is at hand!”
It was of him that the prophet Isaiah had spoken when he said:
A voice of one crying out in the desert,
Prepare the way of the Lord,
make straight his paths.
John wore clothing made of camel’s hair 
and had a leather belt around his waist.
His food was locusts and wild honey.
At that time Jerusalem, all Judea,
and the whole region around the Jordan
were going out to him
and were being baptized by him in the Jordan River
as they acknowledged their sins.

When he saw many of the Pharisees and Sadducees
coming to his baptism, he said to them, “You brood of vipers!
Who warned you to flee from the coming wrath?
Produce good fruit as evidence of your repentance.
And do not presume to say to yourselves, 
‘We have Abraham as our father.’
For I tell you, 
God can raise up children to Abraham from these stones.
Even now the ax lies at the root of the trees.
Therefore every tree that does not bear good fruit 
will be cut down and thrown into the fire.
I am baptizing you with water, for repentance, 
but the one who is coming after me is mightier than I.
I am not worthy to carry his sandals.
He will baptize you with the Holy Spirit and fire.
His winnowing fan is in his hand.
He will clear his threshing floor 
and gather his wheat into his barn, 
but the chaff he will burn with unquenchable fire.”


(All above posted by Charles V. Farrugia WebMaster)
*****************

******
HINIJIET TAL-QUDDIES FIL-PARROCCA, NAXXAR - aghfas hawn

Fil-Knisja Parrokkjali
Kuljum: 6.00am, 6.45am, 7.45am, 8.45am u 6.30pm
Is-Sibt filghaxija: 5.00pm u 6.30pm
Il-Hdud u l-Festi Kmandati:
6.00am, 7.00am, 8.30am, 9.30am, 11.00am, 
5.00pm u 6.30pm (mill-1 ta' Ottubru - 31 ta' Mejju)
5.30pm u 6.30pm ( 1 ta' Gunju - 30 ta' Settembru )

~~~~~~~~~~~~~~~
Ufficcju Parrokkjali:
26, Misrah ir-Rebha, Naxxar NXR 1700
Tel. & Fax: 21435376; 21434673 

Hinijiet tal-Ufficcju Parrokkjali:-
It-Tlieta , il-Hamis u l-Gimgha:-
10.00am - 11.30am, u  5.00pm - 6.30pm
Is-Sibt: b'appuntament
Mhux miftuh: Festi Pubblici

************************
RITRATTI  - KONSAGRAZZJONI
SANTWARJU GESU' HNIENA DIVINA
Ikklikkja fuq ir-ritratt u tara izjed ritratti
aghfas hawn

*******
Nifirhu u nawguraw lill-Arcipriet taghna
Dun David Gauci
li gie elevat fl-Ordni Sovran Militari u Ospedallier
ta' San Gwann ta' Gerusalemm, Rodi u Malta
bhala
Kappillan Magisterjali ad honorem


RITRATTI - FESTA TAR-RUZARJU
ikklikkja fuq ir-ritratt u tara izjed ritratti 
aghfas hawn


RITRATTI - VESTIZZJONI TAL-ABBATINI
ikklikkja fuq ir-ritratt u tara izjed ritratti 
aghfas hawnRITRATTI - L-QUDDIESA JUM IL-FESTA
8 ta' SETTEMBRU 2016
aghfas hawn
ikklikkja fuq ir-ritratt u tara izjed ritratti RITRATTI - JUM IL-FESTA - PURCISSJONI
8 ta' SETTEMBRU 2016
aghfas hawn
ikklikkja fuq ir-ritratt u tara izjed ritratti
Photos by courtesy of Charles V. Farrugia
******

SILTIET MILL-PROGRAMM TAL-FESTA TA' MARIJA BAMBINA 
aghfas hawn
ikklikkja fuq l-istampa ta' hawn taht u tara izjed
 


******
PROGRAMM TAL-FESTA TA' MARIJA BAMBINA 
(aghfas hawn)

*******
RITRATTI - HRUG TAL-BAMBINA
28 ta' AWWISSU 2016
aghfas hawn
Ikklikkja fuq ir-ritratt u tara izjed ritrattiRITRATTI - NOVENA u MONS. ARCISQOF
29 ta' AWWISSU 2016
aghfas hawn
Ikklikkja fuq ir-ritratt u tara izjed ritratti******


RITRATTI 2016

PHOTOS 2016

RITRATTI TAT-TBERIK TAL-BIBIEN GODDA TAL-BRONZ
TAS-SANTWARJU TA' GESU' HNIENA DIVINA
17 ta' Lulju 2016
ikklikkja fuq ir-ritratt u tara izjed ritratti
click on the photo hereunder and view more photos


the above photos by kind courtesy of 
Ms Katerina Vella Ryabkova

*******

RITRATTI TAL-FESTA TAL-QALB TA' GESU'
IL-HADD 5 ta' GUNJU 2016
aghfas hawn
ikklikkja fuq ir-ritratt u tara izjed ritratti
RITRATTI TAL-FESTA TA' CORPUS
IL-HADD, 29 ta' MEJJU 2016
aghfas hawn
ikklikkja fuq ir-ritratt u tara izjed ritratti

RITRATTI TA' L-EWWEL TQARBINA
IL-HADD, 22 MEJJU 2016
aghfas hawn
ikklikkja fuq ir-ritratt u tara izjed ritratti


******
aghfas fuq ir-ritratt biex tara izjed ritratti
(click on photo to see more photos)

RITRATTI HAMIS IX-XIRKA - 24 MARZU 2016 - aghfas hawn
PHOTOS MAUNDY THURSDAY - 24 MARCH 2016 - click here
aghfas fuq ir-ritratt biex tara izjed ritratti
(click on photo to see more photos)

aghfas fuq ir-ritratt biex tara izjed ritratti
(click on photo to see more photos)

aghfas fuq ir-ritratt biex tara izjed ritratti
(click on photo to see more photos)

All Photos by courtesy of Charles V. Farrugia 

**********
IL-GUBLEW TAL-HNIENA
ikklikkja fuq l-istampa biex tkabbar
ikklikkja fuq l-istampa biex tkabbar
 
Din hija t-Talba tal-Papa Frangisku ghall-Gublew tal-Hniena.  Inheggukom taghmlu ‘print-out’ ta’ din it-Talba u tghiduha spiss mal-familja kollha tul din is-Sena tal-Gublew tal-Hniena.

************


**********

RITRATTI 2015
aghfas hawn*************************** 
All updates Posted by Charles V. Farrugia
Photos by courtesy of Charles V. Farrugia