XOGHOL GHADDEJ BHALISSA FIL-PARROCCA

XOGHOL GHADDEJ BHALISSA FIL-PARROCCA 

1.            Tiswija tal-bjut tal-knisja.  Dan ix-xoghol ghadu kif tlesta bil-hsieb li aktar tard matul is-sena jibda r-restawr tal-arzella tal-kor minn gewwa.  Jonqos ukoll induru l-bjut hdejn il-kuppletti.

2.            Restawr tal-altar ta’ San Guzepp.  Minhabba l-umdita’ waqghu diversi bicciet tal-irham minnu. Issa qed jiehu d-dehra originali tieghu.

3.            Refurbishment tal-Annexe.  Is-swali ta’ fuq qed isirulhom suffetti u xoghol iehor biex ikunu aktar akkoljenti meta jintuzaw ghal-laqghat ta’ diversi gruppi.

4.            Xoghol fis-sagristija l-qadima.  Tnehhew diversi gwardrobbi  li ma kienx baqalhom uzu u qed jitnaddfu l-hitan.  Il-hsieb hu li fiha jingabru xi statwi li m’ghandniex post ghalihom u li parti minnha tibda tintuza bhala crying room.

5.            Tqeghid ta’ pannelli fotovoltajici.  Il-parrocca dahlet fi skema ma’ diversi parrocci ohra ghat-tqeghid tal-PVCs b’ghajnuna minn fondi tal-EU.  Dawn se jsiru fuq il-bjut tal-Annexe u tal-Oratorju. 

Kif tistghu taraw, dawn il-progetti jinvolvu diversi spejjez.  Nitolbukom li zzommu dan f’mohhkom meta taghtu l-offerti taghkom fil-gbir li jsir fil-knisja parrokkjali kemm matul il-gimg]a kif ukoll fil-Hdud.  Grazzi tal-interess u tal-ghajnuna.

Restawr tal-altar ta' San Guzepp
 Tiswija tal-bjut tal-knisja parrokkjali
 Refurbishment tas-swali tal-Annexe
Pannelli fuq bejt tal-Knisja parrokkjali************************ 

Xoghol u Restawr iehor

  1. Restawr ta' kwadru li jintuza fil-Milied


Kcina gdida fl-Annexe


Restawr tal-armar tal-festa

Kisi tal-Pedestalli bl-Irham


PA System gdid ghall-purcissjonijiet

Photos by courtesy of Charles V. Farrugia


L-AĦĦAR POSTS