MERHBA ~~#~~ WELCOME


L-ahhar Updates / Latest New Updates :-

ikklikkja fuq l-istampa t'hawn taht u 
tista' taqra l-Kurunella lil Marija Bambina

NAXXAR PARISH CHURCH LIVE WEB-CAM - 
click here / aghfas hawn
ARA U SEGWI X'QED ISIR FIL-KNISJA PARROKKJALI  mill-WEB-CAM

NAXXAR PARISH SQUARE WEB-CAM 
Misrah il-Parrocca  -  click hereFACEBOOK - PARROCCA MARIJA BAMBINA - click here

********
Related image
Il-31 HADD MATUL IS-SENA
PARROCCA NAXXAR                                                
Data: 05/11/2017
AVVIZI      
                         


HADD

Fl-okkazzjoni tal-Festival tal-Korijiet li qed isir f’Malta bhalissa illum fil-quddiesa tal-11.00 a.m. se jiehu sehem Kor mir-Repubblika Ceka maghmul minn 40 membru.


TNEJN

Fl-okkazzjoni tal-Festival tal-Korijiet fis-Santwarju tal-Hniena Divina fis-6.00 p.m. se jkun hemm kuncert minn kor mil-Lituania.


TLIETAERBGHA


Ser norganizzaw coffee morning fl-oratorju. Nibdew bil-quddiesa tad-8.45 a.m. Biljetti jinkisbu minghand il-helpers.

  
HAMIS

Fis-6.00 p.m. ikun hawn hin ta' Adorazzjoni mill-grupp tal-Hniena Divina u fis-6.30 p.m. il-quddiesa


GIMGHA


Infakkru li nhar ta' Gimgha fl-Annexe mis-7.15 p.m il-quddiem ikun hemm laqghat ghal-adoloxxenti u z-zghazagh taghna; aktar dettalji jinkisbu mis-sagrestija; nghidu grazzi lil min jorganizza dawn il-laqghat.


SIBT

HADD

Fil-weekend li gej wara l-quddies fuq iz-zuntier se jkollna ghall-bejgh il-boroz ta' San Martin.

Id-direzzjoni tal-Hospice Movement baghtu jinfurmawna u jirringrazzjawna ghas-somma ta € 680 li ingabret meta kienu fostna.

Ninfurmaw li fil-knisja ta san pawl tat-targa matul il-gimgha jkun hemm quddiesa fil-5.30 p.m. waqt li nhar ta sibt tkun fis-6.00 p.m.

Infakkru li kull min jinvista ic-cimiterju fl-ewwel gimgha ta novembru u jitlob ghal mejtin jirbah indulgenza plenarja dejjem bil-kundizzjonijiet rekwiziti.

Napprezzaw jekk fil-granet li gejjin taghtuna oggetti li nkunu nistghu inbieghuhom fil-bazaar li jmiss; dan huwa wkoll mod kif tkunu tghinu lill-parrocca taghna.

Nitolbu ghar-ruh: Sebiastian Privitera: Aghtih o Mulej .....
*****
ikklikkja fuq l-istampa biex tkabbar

******

SANTWARJU GESU' HNIENA DIVINA
Mill-Gimgha 20 ta’ Ottubru nergghu nibdew is-siegha 
tal-Hniena Divina fit-3.00 pm.
Mis-Sibt, 21 ta' Ottubru, il-Quddies nhar ta' Sibt ikun 
4.30 pm
6.30 pm
~~~~~

QADDEJ TA’ ALLA P. AVERTAN FENECH, KARMELITAN
Ċirkulari mill-Arċidjoċesi ta’ Malta - aghfas hawn
~~~~~~~
 
~~~~~
OTTUBRU X-XAHAR TAR-RUŻARJU
Related image

RITRATTI FESTA MADONNA TAR-RUZARJU
ikklikkja fuq ir-ritratt u tara izjed ritratti


RITRATTI VESTIZZJONI ABBATINI
ikklikkja fuq ir-ritratt u tara izjed ritrattiRITRATTI FESTA MARIJA BAMBINA 2017
ikklikkja fuq ir-ritratt u tara izjed ritratti
TRANSLAZZJONI 7 ta' SETTEMBRU

Photos by courtesy of Images Photo Studio


****

QUDDIESA SOLENNI NHAR IL-FESTA
8 ta' Settembru 2017
Mons PAWLU CREMONA - ARCISQOF EMERITU

Photos by courtesy of Charles V. Farrugia


****

PURCISSJONI MARIJA BAMBINA
SETT TA' RITRATTI 'A'
9 ta' SETTEMBRU 2017


Photos by courtesy of Images Photo Studio


*****

PURCISSJONI MARIJA BAMBINA
SETT TA' RITRATTI 'B'
9 ta' SETTEMBRU 2017Photos by courtesy of Charles V. Farrugia

*****
QUDDIESA tat-TRIDU 
Mons CHARLES J SCICLUNA
ARCISQOF TA' MALTA
ikklikkja fuq ir-ritratt u tara izjed ritratti


Photos by courtesy of Charles V. Farrugia
*****
HRUG TAL-VARA MINN NICCA
ikklikkja fuq ir-ritratt u tara izjed ritratti

Photos by courtesy of Mr Edward Azzopardi

******
SILTIET mill-PROGRAMM TAL-FESTA 2017
TA' MARIJA BAMBINA 
ikklikkja fuq l-istampa u tara izjed pagni


******

Latest Updates  by Charles V. Farrugia - Webmaster
~~~~~~~ 

******
RITRATTI 2017 

*******

Ikklikkja fuq ir-ritratti u tara izjed ritratti


HADD IL-PALM - 09 APRIL 2017

9 ta' April 2017 - aghfas hawn

PELLEGRINAGG TAR-RENDENTUR
 

24 ta' MARZU 2017 - aghfas hawn

FESTA TAL-GANDLORA 

2 ta' Frar 2017 - aghfas hawn

******

HINIJIET TAL-QUDDIES 
FIL-PARROCCA, NAXXAR - aghfas hawn
~~~~~~
Fil-Knisja Parrokkjali
Kuljum: 6.00am, 7.00am, 8.45am u 6.30pm
Is-Sibt filghaxija: 5.00pm u 6.30pm
Il-Hdud u l-Festi Kmandati:
6.00am, 7.00am, 8.30am, 9.30am, 11.00am, 
5.00pm u 6.30pm (mill-1 ta' Ottubru - 31 ta' Mejju)
5.30pm u 6.30pm ( 1 ta' Gunju - 30 ta' Settembru )

********

Ufficcju Parrokkjali:
26, Misrah ir-Rebha, Naxxar NXR 1700
Tel. : 21435376; 21434673 

Hinijiet tal-Ufficcju Parrokkjali:-
It-Tlieta , il-Hamis u l-Gimgha:-
10.00am - 11.30am, u  5.00pm - 6.30pm
Is-Sibt: b'appuntament
Mhux miftuh: Festi PubbliciPhotos by courtesy of Charles V. Farrugia 

************

RITRATTI 2015

************


aghfas fuq il-logo t'hawn fuq u tara l'website RTK
http://www.newsbook.com.mt/

All updates Posted by Charles V. Farrugia
Webmaster

L-AĦĦAR POSTS