QADDEJ TA’ ALLA P. AVERTAN FENECH, KARMELITAN

Arċidjoċesi ta’ Malta


Ċirkulari Numru 33


Lir-Reverendi Arċiprieti, Kappillani, Retturi ta’ Knejjes u Superjuri Reliġjużi


GĦELUQ TAL-INKJESTA DJOĊESANA
GĦALL-KAWŻA TAL-BEATIFIKAZZJONI U KANONIZZAZZJONI
TAL-QADDEJ TA’ ALLA P. AVERTAN FENECH, KARMELITAN

“Faħħru lill-Mulej għaliex hu tajjeb, għax għal dejjem it-tjieba tiegħu” (Salm 118, 2). B’dawn is-sentimenti f’qalbna ta’ ferħ spiritwali u radd ta’ ħajr lil Alla, inħabbru li bil-għajnuna ta’ Alla waslet fi tmiemha l-Inkjesta Djoċesana dwar il-ħajja tal-virtù, il-fama tal-qdusija fil-ħajja u wara l-mewt tal-Qaddej ta’ Alla P. Avertan Fenech, Karmelitan, flimkien mal-inkjesta dwar il-fama tal-għeġubijiet maqlugħa minn Alla bl-interċessjoni ta’ dan il-Qaddej ta’ Alla.

Għaldaqstant, wara li t-Tribunal imwaqqaf minn Mons. Arċisqof nhar it-2 ta’ Frar 2017, għarbel lil dawk miġjuba b’xhieda quddiemu u lil bosta oħrajn li resqu minn rajhom, wara li l-membri tal-Kummissjoni Storika  għal din l-Inkjesta ġabru d-dokumentazzjoni dwar dan il-każ, u wara l-parir pożittiv mogħti mit-teoloġi magħżula biex jgħarblu l-kitbiet tal-Qaddej ta’ Alla, l-għeluq tal-Inkjesta Djoċesana dwar il-ħajja qaddisa, il-fama tal-qdusija u l-għeġubijiet, tal-Qaddej ta’ Alla P. Avertan Fenech, Karmelitan, se jiġi ċċelebrat nhar l-1 ta’ Novembru 2017, Solennità tal-Qaddisin Kollha u l-jum li fih huwa għadda għall-ħajja ta’ dejjem.

Iċ-ċelebrazzjoni se ssir fil-Kon-Kattidral ta’ San Ġwann, il-Belt Valletta, bir-Rit Kanoniku tal-Għeluq tal-Inkjesta Djoċesana fil-5.00 p.m. u wara ssir il-Quddiesa Solenni ta’ Radd il-Ħajr lil Alla għall-għeluq ta’ din l-Inkjesta fil-Kawża tal-Beatifikazzjoni u Kanonizzazzjoni tal-Qaddej ta’ Alla P. Avertan Fenech.

Għaldaqstant inħeġġu lill-Poplu ta’ Alla biex iħejji ruħu spiritwalment għal din il-ġrajja ta’ grazzja fl-Arċidjoċesi ta’ Malta, u li dakinhar tal-1 ta’ Novembru ningħaqdu lkoll flimkien fil-Kon-Kattidral ta’ San Ġwann, il-Belt Valletta, għaċ-ċelebrazzjoni tal-għeluq tal-Inkjesta Djoċesana f’din il-Kawża ta’ Beatifikazzjoni biex infaħħru lil Alla u nroddulu ħajr talli huwa dejjem iqajjem fost il-poplu tiegħu eżempji u mudelli jiddu ta’ ħajja nisranija u evanġelika.

Maħruġa mill-Kurja Arċiveskovili ta’ Malta, illum, 12 ta’ Ottubru 2017.
Lawrence Gatt                                                                                Joseph Galea Curmi
Kanċillier                                                                                             Vigarju Ġenerali


L-AĦĦAR POSTS