AVVIZI - 29 ta' OTTUBRU 2017

Image result for matthew 22 34-40
It-30 HADD MATUL IS-SENA
PARROCCA NAXXAR                                                
Data: 29 ta’ OTTUBRU 2017
AVVIZI


L-ERBGHA
1 ta’ Novembru; Solennita` tal-Qaddisin kollha;
Ghalkemm mhemmx obbligu xieraq li niehdu sehem fil-quddiesa.

IL-HAMIS
2 ta’ Novembru; Tifkira Solenni tal-Mejtin kollha;
Il-hin tal-quddies filghodu jkun hekk; 6.00 a.m., 7.00 a.m. 8.45 a.m. u 9.30 a.m.
Filghaxija fis-6.30 p.m. ikollna koncelebrazzjoni u tberik ta’ dawk midfuna f’din il-knisja.

Fl-annexxe fis-7.15 p.m. laqgha tal-Kunsill Pastorali Parrokkjali.

IL-GIMGHA
Fis-6.00 p.m. ikun hawn hin ta adorazzjoni u fis-6.30 p.m. il-quddiesa.

IL-HADD
Fl-okkazzjoni tal-Festival tal-Korijiet li qed isir f’Malta bhalissa nhar il-hadd li gej fil-quddiesa tal-11.00 a.m. se jiehu sehem Kor mir-Repubblika Ceka maghmul minn 40 membru.

NOTI
Fic-Cimiterju fl-4.00 p.m. jkun hemm it-tberik tal-oqbra u quddiesa.

F’dawn il-granet qed jitqassam il-magazine Flimkien ghax-xahar ta’ Novembru. Mieghu qed inqassmu basket sabiex fih taghtuna oggetti utli biex inbieghuhom fil-bazaar li jmiss.


Nhar l-Erbgha 8 ta’ Novembru ser norganizzaw Coffee Morning fl-Oratorju. Biljetti jinkisbu minghand il-helpers.

L-AĦĦAR POSTS