Monday, July 27, 2020

FLIMKLIEN - min NIEQA

AWWISSU 2020
Il-Kelma tal-Arċipriet

Se nkompli bil-katekezi tieghi lilkom dwar il-jum tal-Hadd b’riflessjonijiet mehuda minn Dies Domini ta San Gwanni Pawlu 11.

Il-Hadd – dan hu l-jum li ghamel il-Mulej – ha nifirhu u nithennew fih. Hu jum ta talb, u radd il hajr, imhabba grazzja u ferh. Niehdu sehem shih fih. Hu jum li ma nistghux nghaddu minghajru. Jibda minn lejliet – il-quddiesa tas-sibt hi l-quddiesa festiva tal-Hadd.

Hu jum li jfakkarna li Alla johloq u jsalva. Alla bierek is-seba jum u qaddsu. Fih neskopru l-istorja tal-imhabba ta Alla. Il-Hadd hu jum ta djalogu bejn Alla u l-bniedem. Hu fil-qalba tal-qima lil Alla.

Kull nhar ta Hadd niccelebraw l-Ghid. Nghixu, ingawdu u habbru l-misteru tal-Ghid. Nhar ta Hadd b’mod specjali Gesu hu f’nofs il-poplu tieghu. Hu hin li naghtu lill-Mulej. Jghidilna ejjew u ahna nghidulu ejja Mulej Gesu. Il-qdusija ta Gesu tidher fic-celebrazzjonijet ta Marija u l-qaddisin.

Hu jum l-insara; hu ta siwi u vitali ghall-bini tal-komunita. Hu jum li jaghni lill-komunita. Il-hadd niltaqghu ma Kristu u l-Knisja. Fih naqsmu hobza wahda Hu jum ta gid ghas-socjeta.

L-Ewkaristija hija ic-centru, il-quccata u l-ghajn tal hajja nisranija. Qieghda fil-qalbha tal-hadd. Timpenjana biex naghtu qima, inhabbru l-kelma ta Alla u naqdu lil-hutna.

Jekk m’’ghandekx raguni valida, kif tista ma tissehibx ma hutek fil-komunita ghall-quddiesa tal-hadd ? Kif tista tibqa tirraguna u tghid li ahjar toqghod issegwiha min fuq it televizzjoni ?
  
Fr David Gauci
  
 Programm għax-xahar ta Awwissu

Ħadd, 2            It-18 il-Ħadd matul is-sena
                        Messalin A   pġ 

Hamis, 6           Festa tat-Trasfigurazzjoni tal-Mulej.

Gimgha, 7         Fis-6.00 p.m. Adorazzjoni u fis-6.30 p.m. il-Quddiesa
          
Sibt, 8              Ikomplu s-Sibtijiet tal-Bambina.
                        Fis-6.00 p.m. Ruzarju, Kurunella, Salve u Antifona.
                        Fis-6.30 p.m. Quddiesa kantata bl-omelija.

Ħadd, 9            Id-Dsatax  il-Ħadd matul is-sena.
      Messalin A.  Paġna  
      Fl-4.00 pm Quddiesa biċ-ċelebrazzjoni tas-Sagrament tal-   
     Magħmudija.    

Hamis, 13       Fis-6.00 p.m. Adorazzjoni u fis-6.30 p.m. il-Quddiesa
          
Sibt  15         Solennita tat-Tlugħ fis-sema tal-Verġni Marija.
                      Hija festa kmandata u l-ħin tal-Quddies ikun bħal nhar ta Ħadd.
                   
Ħadd, 16      L- Għoxrin  Ħadd matul is-sena.
                      Messalin A    paġna  

Ħamis, 20    Fis-6.00 p.m. Ruzarju; Fis-6.30 p.m. Quddiesa

Gimgha, 21   Fis-7.15 pm fil-Kolleggjata laqgha ghall-genituri u l-parrini tal-
                       Adoloxxenti tal-Grizma tal-isqof.
                                                   
Ħadd, 23    Il-Wieħed u Għoxrin Ħadd ta matul is-sena
                   Mess A paġna

Hamis, 27   Fis-6.30 pm fil-Kolleggjata tibda l-Investitura tal-Kanonci l-godda tal-
                    Kapitlu Marija Bambina Naxxxar.

Gimgha, 28  Fis-6.30 pm tibda l-ewwel koncelebrazzjoni kapitulari u kxif ta lapida
                     Kommemorattiva.

- - - - - -

LULJU 2020
Il-Kelma tal-Arċipriet

Ma nistax ma nibdiex dan il-messaġġ tiegħi jekk mhux biex f’isem il-parroċċa tagħna nifirħu u nkomplu nitolbu għas-saċerdot novell Dun Christopher Bugeja li għadu kemm ġie ordnat nhar id-29 ta’ Ġunju li għadda, Solennità tal-Martirju tal-Appostli San Pietru u San Pawl.

Dawn il-presbiteri se jmexxu l-pastorali ġdida tal-Knisja f’Malta wara l-COVID-19, fuq l-eżortazzjoni appostolika Evangelii Gaudium, li titkellem dwar dawn il-kwalitajiet li l-Knisja teħtieġ li jkollha:

-        Knisja li tisma’
Iktar minn qabel, il-Knisja teħtieġ li tisma’ l-Kelma t’Alla u l-weġgħat tan-nies. Trid tkun Knisja li tisma’ wkoll x’qed jitlob minna l-ħolqien illum.

-        Knisja li tilqa’
Minkejja li qegħdin fiż-żmien li matulu rridu nżommu d-distanza soċjali u li ma nistgħux nieħdu b’idejn xulxin, aħna rridu nippreżentaw Knisja inklussiva, Knisja li tibni pontijiet u mhux ħitan.

-        Knisja li takkumpanja
Din il-kwalità timbuttana biex ma nibżgħux nużaw is-social media, li nagħmlu minn djarna skejjel ta’ talb, li nappoġġjaw lill-ġenituri biex ikunu edukaturi ta’ wliedhom u sabiex isibu modi ġodda ta’ kif jgħaddu l-fidi tagħhom lil uliedhom.

-        Knisja li toħroġ
Dan ifisser li nkunu ta’ servizz billi nfittxu lil dawk li jkunu fil-periferija tas-soċjetà, l-imwarrbin, dawk bi problemi ta’ saħħa mentali, vittmi tal-vjolenza domestika, ir-refuġjati, dawk li tilfu x-xogħol, fost ħafna nies oħra li għaddejjin minn diffikultajiet u tbatija, u li xi drabi ma jidhrux jew jinsabu moħbija.

Issa huwa ż-żmien tal-konverżjoni, tal-integrità, tal-koerenza fit-twemmin tagħna.

Nawguraw ħidma sfiqa fil-għalqa tal-Mulej lis-saċerdoti l-ġodda. Ad multos annos!

Fr David Gauci

Programm ghax-xahar ta Lulju

Erbgha,   1      Tifkira tal-Beatu Malti Nazju Falzon
              
Ġimgħa, 3     Fis-6.00 p.m. ħin ta adorazzjoni u fis-6.30 p.m. il-quddiesa

Ħadd, 5         L-14  il-Ħadd matul is-sena.
    Messalin A  Paġna  

Hamis, 9       Fis-6.00 p.m. Adorazzjoni u fis-6.30 p.m. il-Quddiesa
                      

Ġimgħa, 10    Fit-8.00 p.m. tindaqq mota solenni biex tħabbar il-bidu tas-sibtijiet
                       bi thejjija għal-festa tal-Bambina.

Sibt, 11           L-Ewwel Sibt tal-Bambina.
                       Fis-6.00 p.m. Ruzarju, Kurunella, Salve u Antifona.
                       Fis-6.30 p.m. Quddiesa bl-omelija.

Ħadd, 12        Il-15 - il Ħadd matul is-sena                
                      Messalin A   paġna
    Fl-4.00 p.m. Quddiesa biċ-ċelebrazzjoni tas-Sagrament tal-   
    Magħmudija.    

Ħamis, 16     Fis-6.00 p.m. Adorazzjoni u fis-6.30 p.m. il-Quddiesa

Sibt, 18         Fl-10.30 am it-tfal bniet li jattendu l-museum jircievu l-ewwel
                      tqarbina

Ħadd, 19        Is 16 - il Ħadd matul is-sena                
                      Messalin A  paġna
                
Ħamis, 23     Fis-6.00 p.m. Adorazzjoni u fis-6.30 p.m. il-Quddiesa

Sibt, 25         Fl-10.30 a.m it-tfal subien li jattendu l-museum jircievu l-ewwel    
                     tqarbina
                  
Ħadd, 26     Is- 17 il Ħadd matul is-sena.
                    Messalin A    paġna 


ikklikkja fuq l-istampa biex tara
l-Magazine


FLIMKIEN - GUNJU 2020
aghfas hawn iew fuq l-istampa
aghfas hawn taht 
https://church.mt/flimkien-may-2020-2/

KELMA TAL-ARCIPRIET
GUNJU 2020
Il-Kelma tal-Arċipriet

Meta se jiftħu l-knejjes Arċipriet? Meta se nkunu nistgħu nerġgħu nibdew niġu l-knisja? Meta se nkunu nistgħu nibdew nisimgħu l-quddiesa u nitqarbnu kif konna nagħmlu?

Dawn huma ftit mill-mistoqsijiet li diversi minnkom qegħdin jistaqsu. U bir-raġun! Issa ilna iktar min xahrejn bil-knejjes magħluqa u n-nies bdiet tiddejjaq. Irrid ngħid li jien (għalkemm waħdi minħabba ċ-ċirkostanzi li żviluppaw) mill-ewwel ġurnata bqajt nagħti s-servizz tiegħi lill-poplu ta’ Alla. Kif tafu, kuljum ikollna s-servizz tal-quddiesa mill-Kolleġġjata fil-5.00 p.m. u nhar ta’ Ħadd fil-11.00 a.m.

Min kellu bżonn is-sagrament tar-rikonċiljazzjoni, ingħata wkoll dan is-servizz; il-knisja baqgħet tiftaħ kuljum għat-talb privat; min kien jeħtieġ servizz mill-uffiċċju parrokkjali dejjem sab l-għajnuna; komplejna ngħinu familji u individwi fil-bżonn.

Issa, kif mistenni, dawk li kellhom tarbija qed jitolbu l-magħmudija għat-tarbija tagħhom peress li ż-żmien qed jgħaddi. Minkejja l-limitazzjonijiet, kulħadd sab u ingħata s-servizz li xtaq.

Dwar il-quddies il-pożizzjoni hija din: bħalissa hemm il-permess li l-funerali jerġgħu jibdew isiru bil-quddiesa – jew fil-knisja (għal min għandu knisja bil-kobor meħtieġ bħalma hi tagħna) jew fil-beraħ. Fi żmien qarib, l-isqfijiet tagħna ser jerġgħu jkollhom laqgħa mal-awtoritajiet tas-saħħa biex jevalwaw is-sitwazzjoni tal-mument u jiddeċiedu dwar il-pass li jkun imiss. Nistennew u naraw.

Importanti li nibqgħu insostnu lil xulxin fit-talb u wkoll bl-għajnuna finanzjarja lill-parroċċa sabiex tkun tista’ tlaħħaq ma’ dawk kollha li jirrikorru għall-għajnuna. Niftakru li l-Mulej ipattielna bil-mija fil-wieħed.
                                                 

FLIMKIEN - MEJJU 2020


aghfas hawn taht 
https://church.mt/flimkien-may-2020/

KELMA TAL-ARCIPRIET 
MEJJU 2020


FLIMKIEN - min NIEQA 
Ikklikkja fuq l-istampa biex tkabbar

APRIL 2020
aghfas hawn taht / click hereunerMARZU 2020


FRAR 2020 JANNAR 2020

DICEMBRU 2019

NOVEMBRU 2019


OTTUBRU 2019

SETTEMBRU 2019


AWWISSU  2019

LULJU 2019

GUNJU 2019

MEJJU 2019


APRIL 2019

MARZU 2019

FRAR 2019

JANNAR  2019DICEMBRU 2018
NOVEMBRU 2018


OTTUBRU 2018SETTEMBRU 2018

AWWISSU 2018


LULJU 2018

GUNJU 2018

MEJJU 2018

APRIL 2018MARZU 2018
 


FRAR 2018
 

JANNAR 2018  

 
 ~~~~~~~~~~~~~~ 

DICEMBRU 2017


NOVEMBRU 2017


OTTUBRU 2017


SETTEMBRU 2017


AWWISSU 2017


LULJU 2017 

GUNJU 2017

 
MEJJU 2017

APRIL 2017Posted by Charles V. Farrugia
WebMaster