MERHBA ~ ~ ~ WELCOME

L-ahhar Updates / Latest Updates :- 


IS-SIBTIJIET TA' MARIJA BAMBINA
 

****************************

  Hamis 21:     L-Adorazzjoni tal-Hamis din il-gimgha hija wahda specjali ghax tkun bi thejjija ghall-festa li gejja.  Tajjeb ilkoll nissiehbu f’din l-adorazzjoni biex nitolbu halli l-festa thalli l-gid mixtieq fil-komunita’ taghna.  Ikun hawn talb, tifhir u adorazzjoni animata mill-Grupp Karizmatiku tal-parrocca.

Gimgha 22:   Billi dak in-nhar tahbat il-festa ta’ Marija Regina se ssir serata ta’ talb fis-7.00pm fil-bitha tas-santwarju  tal-Madonna fil-Mellieha biex isir talb ghall-paci fil-pajjizi li fihom hemm il-glied u ghall-harsien ta’ hutna insara fejn f’bosta pajjizi qed jigu ippersegwitati. Barra li heggew ghat-talb, l-Isqfijiet qed jaghmlu appell biex kull min jixtieq jaghmel xi donazzjoni ghal dawn hutna jistghu jghadduha lill-Kappillani li mbaghad jghadduhom fil-fond imwaqqaf apposta.  Nittamaw li nghinuhom halli jtaffu t-tbatija li ghaddejjin minnha bhalissa billi spiccaw rifugjati ‘il boghod minn arthom fl-Iraq.

Sibt 23:          Is-Seba’ Sibt tal-Bambina.  Fis-6.00 pm kurunella, kant tas-Salve Regina Antifona u Barka sagramentali.  Fis-6.30pm quddiesa bl-omelija. 

Matul din il-gimgha jkomplu jingabru l-envelopes mid-djar ghall-festa mid-distributuri.  Nittamaw li kulhadd jghin mill-ahjar li jista’  ..............ikomplu aghfas hawn 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

ATTIVITA' TAZ-ZGHAZAGH U PRE-ADOLEXXENTI
WAQT 'LIVE-IN'
AGHFAS FUQ IR-RITRATT U TARA RITRATTI OHRA


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
AVVIZ
il-Quddies tal-Hadd filghaxija qed isir 
fil-5.30pm u fis-7.00pm
Tas-Sibt filghaxija jibqghu kif inhuma
-----
IMPORTANT NOTICE 
Sundays evening Mass are at 5.30pm and 7.00pm
Saturday evenings will remain the  same
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


AN EXTRAORDINARY BOOK 
ABOUT 
THE MALTESE MISSIONARY EXPERIENCE 

by FR. JOHN CARUANA 
at MARINGA DIOCESE, BRAZIL
to view/read the whole book - click here
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
FESTA TAL-QALB TA' GESU'
Aghfas fuq ir-ritratt u tara ritratti ohra

FESTA TA' CORPUS DOMINI
Aghfas fuq ir-ritratt u tara ritratti ohra

It-Tfal tal-precett - 14 u 15 ta' Gunju 2014

ikklikkja fuq ir-ritratt u tara izjed ritratti

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Il-Pre-adolexxenti li se jaghmlu l-Grizma
Photo courtesy of  Mr. Charles Muscat

Il-Pre-adolexxenti li se jagħmlu l-Griżma tal-Isqof f’Novembru li ġej miġburin flimkien għall-quddiesa ta’ nhar Pentekoste. Kienu preżenti ukoll il-ġenituri u l-parrini tagħhom.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

SPECIAL  FEATURES DWAR IL-PARROCCA


Għall-benefiċju ta’ dawk li jaċċessaw il-website tagħna se nibdew ngħaddulkom xi features minn żmien għal żmien biex ikollkom ideja aħjar tal-ħidma tagħna fil-parroċċa.


Feature 1

Settur importanti mill-ħidma tal-parroċċa żgur li huma ż-żgħażagħ u l-pre-adoloxxenti. Dawn ir-ritratti juru xi ftit mill-ħidma li ssir miż-żgħażagħ tagħna........ikomplu aghfas hawn 


IKKLIKKJA FUQ IR-RITRATT BIEX TKABBAR U TARA R-RITRATTI L-OHRA 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
min NIEQA - AWWISSU - aghfas hawn 


*****************
20th Sunday of the Year
17th August 2014


OLDER FEATURES

Messagg tal-Arcipriet (Is-Sibt 1 ta' Marzu 2014)
Dejjiema - Kortsija - Essenzjali.......aghfas hawn


ARCHPRIEST's MESSAGE  (Is-Sibt 24 ta’ Awwissu 2013 )
Traġedji, Kumdita’, Għeluq... .......aghfas hawn

LILL-INSARA-KATTOLIĊI (Is-Sibt 10 ta’ Awwissu 2013 )

NGOs, Xbiek, Salib it-toroq........ aghfas hawn

WEDDING SEASON… THE RIGHT TIME TO MARRY? - PREPARING FOR MARRIAGE
As the fragility of marriages increases, the lavishness of weddings increases too. Is it a question of investing in form at the expense of substance? 
continue click here...PREPARING FOR MARRIAGE - CLICK HERE


~~~~~~~~~~~~~~~~~


GIMGHA L-KBIRA - RITRATTI - 18 ta' APRIL 2014 - aghfas hawn
Good Friday Photos - click here
ikklikkja fuq ir-ritratt u tara r-ritratti kollhaHAMIS IX-XIRKA - KONCELEBRAZZJONI SOLENNI - 17 ta' APRIL 2014 
RITRATTI - aghfas hawn
Maundy Thursday Photos - click here 
ikklikkja fuq ir-ritratt biex tara r-ritratti kollha 

KUNCERT KOR JUBILATE DEO - 14 ta' APRIL 2014
RITRATTI - aghfas hawn
ikklikkja fuq ir-ritratt biex tara r-ritratti kollha

HADD IL-PALM - 13 TA' APRIL 2014 - RITRATTI - aghfas hawn
Palm Sunday Photos - click here 
ikklikkja fuq ir-ritratt biex tara r-ritratti kollha 

Tifkira Devozzjoni tal-Vergni Mqaddsa tad-Duluri 

PELLEGRINAGG PENITENZJALI 
TAD-DULURI APRIL 2014 - aghfas hawn
Our Lady of Sorrows Procession - click here
ikklikkja fuq ir-ritratt biex tara r-ritratti kollha
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
TISLIMA LILL-
Kan. Dun Mattew Magri
(ex-Vici Parroku tal-parrocca)
li miet l-Erbgha, 19 ta' Marzu 2014

Ikklikkja fuq ir-ritratt t'hawn taht u tara r-ritratti kollhaRITRATTI TAL-FUNERAL TAL-KAN. DUN MATTEW MAGRI - aghfas hawn 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


IL-MOSTA - IL-GIMGHA, 14 TA' MARZU 2014

ikklikkja fuq ir-ritratt biex tara izjed ritrattiFost il-kandidati ghas-Sacerdozju hemm James Saydon
mill-parrocca taghna tan-Naxxar
jidher fuq ix-xellug fl-ahhar ritratt
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

VOLUNTARY WORK OPPORTUNITY FOR YOUTHS OVER 18 YRS


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

L-Erbgha tar-Rmied u bidu tar-Randan Imqaddes
ASH WEDNESDAY
5 ta' Marzu 2014
RITRATTI 
aghfas hawn u fuq ir-ritratt biex tara r-ritratti kollha ITTRA PASTORALI TAL-ISQFIJIET - RANDAN 2014 - aghfas hawn

PASTORAL LETTER - LENT 2014 - click here
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

1.            Tiswija tal-bjut tal-knisja.  Dan ix-xoghol ghadu kif tlesta bil-hsieb li aktar tard matul is-sena jibda r-restawr tal-arzella tal-kor minn gewwa.  Jonqos ukoll induru l-bjut hdejn il-kuppletti.

2.            Restawr tal-altar ta’ San Guzepp.  Minhabba l-umdita’...........ikompli aghfas hawn

Restawr tal-altar ta' San Guzepp u ohrajn - aghfas hawn************************ 

RITRATTI
Tal-Festa tal-Prezentazzjoni tal-Mulej fit-Tempju  il-Kandlora.
il-Hadd - 2 ta' Frar 2014


aghfas fuq ir-Ritratt u tara r-ritratti kollhaRITRATTI 
LEJLET U NHAR IL-MILIED 2013 - aghfas hawn

Ikklikkja fuq ir-ritratt t'hawn taht u tara r-ritratti kollha
KUNCERT MILIED
Ikklikkja fuq ir-ritratt biex tara ohrajn

 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
GHELUQ IS-SENA TAL-FIDI
MADWAR L-EWKARISTIJA - IN-NAXXAR
24 ta' Novembru 2013
Ikklikkja fuq ir-Ritratt biex tara r-ritratti kollha - aghfas hawn

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

AVVIZI OHRA / OTHER NOTICES 

Ir-rettur tas-Santwarju Gesu’ Hniena Divina javza li l-quddiesa tat-8.30am qed ssir fis-Santwarju stess u mhux fil-Kappella ta' San Pawl tat-Targa.

...............................................    


Ikklikkja fuq ir-ritratti biex  tara r-ritratti kollha 

 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

FESTA TAL-QALB TA' GESU'
IL-HADD, 9 ta' GUNJU 2013
(Ikklikkja fuq ir-ritratt biex tara r-ritrratti kollha)IL-HADD, 2 ta' GUNJU 2013
(Ikklikkja fuq ir-ritratt biex tara r-ritrratti kollha)


~~~~

L-EWWEL TQARBINA - 25 ta' MEJJU 2013
(Ikklikkja fuq ir-ritratt biex tara r-ritrratti ohra)
 
FESTA SAN GUZEPP HADDIEM

~~~   ~~~   ~~~
  • LAQGHAT GHALL-PRE-ADOLEXXENTI (Forms 2, 3, 4)
  • Kull nhar ta' Gimgha, fis-7.00pm.  dettalji aghfas hawn 
  • PASTORALI TAL-ISQFIJIET - IS-SENA TAL-FIDI aghfas hawn
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

HINIJIET TAL-QUDDIES FIL-PARROCCA, NAXXAR - aghfas hawn

RITRATTI 2012
PHOTO GALLERY 2012

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

All updates Posted by Charles V. Farrugia
Photos by courtesy of Charles V. Farrugia

L-AĦĦAR POSTS