MERHBA --- --- --- WELCOME

L-ahhar Updates / Latest Updates :-


Lazzru Ohrog!
AVVIZI           
Il-5 Hadd tar-Randan              
6 ta’ April 2014 - aghfas hawn

Tnejn 7:         Fis-6.30pm quddiesa bl-ahhar kors ta’ priedki tal-Ezercizzi ghal Kulhadd mill-Kan. Antoine Borg. 
Fis-7.15pm fl-Oratorju l-membri tal-MUSEUM se jmexxu attivita’ ghal kulhadd bl-isem “X’se naghmlu b’dan Gesu’?”  It-tfal u l-genituri taghhom huma mistiedna b’mod specjali.  It-tfal huma mitluba jiehdu maghhom il-Karus ta’ Mhabba li faddlu matul ir-Randan.  
Filghodu jkompli t-tindif tal-knisja qabel l-Ghid.

Hamis 10:     Mill-4.45pm ‘il quddiem ikun hawn konfessuri ghall-qrar. Kemm jista’ jkun inqerru l-Hamis u ma nhallux il-qrar ghal jum id-Duluri.  Fis-santwarju Gesu’ Hniena Divina se jkun hemm lejl imsejjah “Festa ta’ Mahfra” organizzat mill-Arcidjocesi f’diversi nhawi ma’ Malta.  Fit-8.00pm jkun hemm quddiesa u hin ta’ adorazzjoni fis-skiet kif ukoll qrar sa nofs il-lejl.  Inheggu ’l kulhadd biex japprofitta ruhu minn din l-okkazjoni u jersaq lejn is-Sagrament tar-Rikonciljazzjoni.

Gimgha 11:   Festa popolari ta’ Ommna Marija Addolorata. 
Fid-9.30am quddiesa .........ikomplu - aghfas hawn                             
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

PROGRAMM TAL-ĠIMGĦA MQADDSA
2014


Ħadd 13:   Ħadd il-Palm.  Fit-8.10am kant tal-Lawdi mas-saċerdoti tal-parroċċa.  Fl-10.15am toħroġ il-purċissjoni mill-Knisja parrokkjali għal quddiem il-kappella ta’ Sta. Luċija fejn isir it-tberik tal-palm u ż-żebbuġ (kulħadd jinġabar ħdejn il-kappella).


Wara, l-purcissjoni tkompli minn Triq Santa Luċija għall-knisja parrokkjali fejn fil-11.00am issir Konċelebrazzjoni bir-rakkont tal-Passjoni skond San Mattew.  Il-ġabra tallum tmur għall-ispejjeż tal-purċissjonijiet tal-Ġimgħa l-Kbira u l-Irxoxt.

Tnejn 14:  Fis-7.30pm Programm għall-Ġimgħa Mqaddsa b’riflessjonijiet u kant gregorjan u polifoniku mill-Kor Iubilate Deo fil-knisja parrokkjali.

Tlieta 15:  Fis-7.00pm fil-knisja parrokkjali, Konferenza ghal kulħadd mill-Kan. Carmelo Attard, Biblista, dwar “Il-Kantiċi tal-Qaddej ta’ Yahweh ta’ Iżaija li jintużaw matul il-Ġimgħa Mqaddsa”.

Erbgha 16:         Fit-8.00pm ssir Via Sagra Nazzjonali organizzata mill-Arċidjoċesi. 


Ħamis 17: Ħamis ix-Xirka
Fid-9.30am Konċelebrazzjoni f’San Ġwann, il-Belt immexxija mill-Arċisqof li fiha jitbierku ż-żjut imqaddsa.  Fis-6.30pm Konċelebrazzjoni solenni li fiha nfakkru l-Aħħar Ikla tal-Mulej u t-twaqqif tas-Saċerdozju, B204.  

Fiha jsir ħasil riġlejn l-Appostli.  

Wara Translazzjoni tas-Sagrament sal-Altar tar-Repożizzjoni. Il-Fratelli mħeġġa jieħdu sehem. Il-Viżti jsiru fit-8.30pm u d-9.30pm.  Mill-10.30pm sal-11.15pm Adorazzjoni komunitarja li tispiċċa bil-Kompieta (it-Talba ta’ Għeluq il-Jum).  Il-membri tal-għaqdiet imħeġġin jattendu għaliha.  (L-adorazzjoni fis-Santwarju Ġesu’ Ħniena Divina tibda fit-8.00pm u tibqa’ sejra l-lejl kollu.

Ġimgħa 18 :  Il-Ġimgħa l-Kbira, B211  Jum ta’ Sawm u Astinenza.
Il-Viżti jsiru fis-6.30am u s-7.30am.  Bejn it-8.30am u 12.00pm konfessuri għall-qrar. Fit-8.30am kant tal-Uffiċċju tal-Qari (Matutin) u t-Tifħir ta’ Sbieħ il-Jum (Lawdi) flimkien mas-saċerdoti tal-parroċċa.  Dan l-Uffiċċju jista’ jsir minflok il-Viżti. Ikun hemm folji apposta biex insegwu.  Fl-9.45am Siegħa Mqaddsa u fil-10.45am isiru l-aħħar Viżti. 
Fis-2.00pm ċelebrazzjoni għall-persunaġġi u reffiegħa fl-Oratorju. Fis-2.30pm tingħad il-Via Sagra fil-Knisja u fit-3.00pm Tifkira Solenni tal-Passjoni u l-Mewt tal-Mulej bil-qari tal-passjoni skond San Ġwann, Adorazzjoni tas-Salib u Tqarbin. 
Fil-5.30pm tibda ħierġa l-purċissjoni tal-Ġimgħa l-Kbira bis-sehem tal-baned Peace Vittorja.


Sibt 19:     Sibt il-Għid, B232
Fit-8.00pm tibda ċ-ċelebrazzjoni tal-Vġili tal-Għid.  Isir it-tberik tan-Nar ġdid u l-mixgħela tal-Blandun, kant tat-Tħabbira tal-Għid (Exultet), qari mill-Antik u l-Ġdid Testment, ċelebrazzjoni tal-Magħmudija u tal-Ewkaristija. 

Ħadd 20:   Ħadd il-Għid, B271
Fit-8.30am Konċelebrazzjoni Solenni tal-Għid il-Kbir.  Fid-9.30am tibda ħierġa l-purċissjoni bl-istatwa ta’ Kristu Rxoxt.

Fl-10.00am u fil-11.00am quddies ieħor.  Għall-ħabta ta’ 12.00pm fuq iz-zuntier, qabel id-dħul tal-purċissjoni fil-knisja, tberik tal-Ħrief tal-Għid tat-tfal.  Il-ġbir tallum imur għall-ispejjeż ta’ dawn il-festi.

RESURREXIT SICUT DIXIT, ALLELUIA 

*******************************

TISLIMA LILL-
Kan. Dun Mattew Magri
(ex-Vici Parroku tal-parrocca)
li miet l-Erbgha, 19 ta' Marzu 2014

Ikklikkja fuq ir-ritratt t'hawn taht u tara r-ritratti kollhaRITRATTI TAL-FUNERAL TAL-KAN. DUN MATTEW MAGRI - aghfas hawn 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

IL-MOSTA - IL-GIMGHA, 14 TA' MARZU 2014

ikklikkja fuq ir-ritratt biex tara izjed ritrattiFost il-kandidati ghas-Sacerdozju hemm James Saydon
mill-parrocca taghna tan-Naxxar
jidher fuq ix-xellug fl-ahhar ritratt
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

VOLUNTARY WORK OPPORTUNITY FOR YOUTHS OVER 18 YRS


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

L-Erbgha tar-Rmied u bidu tar-Randan Imqaddes
ASH WEDNESDAY
5 ta' Marzu 2014
RITRATTI 
aghfas hawn u fuq ir-ritratt biex tara r-ritratti kollha 
ITTRA PASTORALI TAL-ISQFIJIET - RANDAN 2014 - aghfas hawn

PASTORAL LETTER - LENT 2014 - click here
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

5th SUNDAY OF LENT
6th APRIL 2014
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
min NIEQA - APRIL - aghfas hawn  

***************** 


1.            Tiswija tal-bjut tal-knisja.  Dan ix-xoghol ghadu kif tlesta bil-hsieb li aktar tard matul is-sena jibda r-restawr tal-arzella tal-kor minn gewwa.  Jonqos ukoll induru l-bjut hdejn il-kuppletti.

2.            Restawr tal-altar ta’ San Guzepp.  Minhabba l-umdita’...........ikompli aghfas hawn

Restawr tal-altar ta' San Guzepp u ohrajn - aghfas hawn


************************ 

RITRATTI
Tal-Festa tal-Prezentazzjoni tal-Mulej fit-Tempju  il-Kandlora.
il-Hadd - 2 ta' Frar 2014


aghfas fuq ir-Ritratt u tara r-ritratti kollhaRITRATTI 
LEJLET U NHAR IL-MILIED 2013 - aghfas hawn

Ikklikkja fuq ir-ritratt t'hawn taht u tara r-ritratti kollhaKUNCERT MILIED
Ikklikkja fuq ir-ritratt biex tara ohrajn~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

GHELUQ IS-SENA TAL-FIDI
MADWAR L-EWKARISTIJA - IN-NAXXAR
24 ta' Novembru 2013
Ikklikkja fuq ir-Ritratt biex tara r-ritratti kollha - aghfas hawn

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

AVVIZI OHRA / OTHER NOTICES 

Ir-rettur tas-Santwarju Gesu’ Hniena Divina javza li l-quddiesa tat-8.30am qed ssir fis-Santwarju stess u mhux fil-Kappella ta' San Pawl tat-Targa.      

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


Ikklikkja fuq ir-ritratti biex  tara r-ritratti kollha


 

Photos by courtesy of Charles V. Farrugia


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

SPECIAL  FEATURES


Messagg tal-Arcipriet (Is-Sibt 1 ta' Marzu 2014)
Dejjiema - Kortsija - Essenzjali.......aghfas hawn


ARCHPRIEST's MESSAGE  (Is-Sibt 24 ta’ Awwissu 2013 )
Traġedji, Kumdita’, Għeluq... .......aghfas hawn

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

LILL-INSARA-KATTOLIĊI (Is-Sibt 10 ta’ Awwissu 2013 )

NGOs, Xbiek, Salib it-toroq........ aghfas hawn


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

WEDDING SEASON… THE RIGHT TIME TO MARRY? - PREPARING FOR MARRIAGE
As the fragility of marriages increases, the lavishness of weddings increases too. Is it a question of investing in form at the expense of substance? 
continue click here...PREPARING FOR MARRIAGE - CLICK HERE

~~~~~~~~~~~~~~~~~

FESTA TAL-QALB TA' GESU'
IL-HADD, 9 ta' GUNJU 2013
(Ikklikkja fuq ir-ritratt biex tara r-ritrratti kollha)IL-HADD, 2 ta' GUNJU 2013
(Ikklikkja fuq ir-ritratt biex tara r-ritrratti kollha)


~~~~

L-EWWEL TQARBINA - 25 ta' MEJJU 2013
(Ikklikkja fuq ir-ritratt biex tara r-ritrratti ohra)


FESTA SAN GUZEPP HADDIEM

~~~   ~~~   ~~~

  • LAQGHAT GHALL-PRE-ADOLEXXENTI (Forms 2, 3, 4)
  • Kull nhar ta' Gimgha, fis-7.00pm.  dettalji aghfas hawn 
  • PASTORALI TAL-ISQFIJIET - IS-SENA TAL-FIDI aghfas hawn
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

HINIJIET TAL-QUDDIES FIL-PARROCCA, NAXXAR - aghfas hawn

RITRATTI 2012
PHOTO GALLERY 2012

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

All updates Posted by Charles V. Farrugia

L-AĦĦAR POSTS