MERHBA ~ ~ ~ WELCOME


L-ahhar Updates / Latest New Updates :- 
Jesus with the disciples at Emmaus
IT-TIELET HADD TAL-GHID


Akklamazzjoni qabel l-Evanġelju
ara Lq 24, 32

Hallelujah R/. Hallelujah
Mulej, Ġesù, fissrilna l-Iskrittura;
ħeġġilna qalbna, int u tkellimna.
R/. Hallelujah

Evanġelju
Ibqa’ magħna, għax issa sar ħafna ħin.
Lq 24, 13-35

Qari mill-Evanġelju skond San Luqa

Dakinhar stess fl-ewwel jum tal-ġimgħa, ġara li tnejn mid-dixxipli kienu sejrin lejn raħal jismu Għemmaws, xi sittin stadju bogħod minn Ġerusalemm, jitħaddtu bejniethom fuq kull ma kien ġara. Huma u jitħaddtu u jitkixxfu bejniethom, Ġesù nnifsu resaq lejhom u baqa’ miexi magħhom. Imma għajnejhom kellhom xi jżommhom u ma setgħux jagħrfuh. U hu qalilhom: “X’intom tgħidu bejnietkom intom u miexja?”U huma waqfu, b’ħarsa ta’ niket fuq wiċċhom. Imbagħad wieħed minnhom, jismu Kleofa, wieġeb u qallu: “Inti waħdek il-barrani f’Ġerusalemm li ma tafx x’ġara hemmhekk f’dawn il-jiem?”.

X’ġara?” staqsiehom Ġesù. Qalulu: “Dak li ġara lil Ġesù ta’ Nażaret, li kien profeta setgħan fl-għemil u fil-kliem quddiem Alla u quddiem il-poplu kollu, kif il-qassisin il-kbar u l-kapijiet tagħna tawh f’idejn il-gvernatur biex ikun ikkundannat għall-mewt u sallbuh. Aħna konna nittamaw li hu kien dak li kellu jifdi lil Iżrael; iżda issa, fuq kollox ġa għaddew tlitt ijiem minn dawn il-ġrajja!

Issa wkoll xi wħud min-nisa tagħna ħasduna, għax marru kmieni ħdejn il-qabar u l-katavru tiegħu ma sabuhx; ġew jgħidu wkoll li dehrulhom xi anġli li qalulhom li hu ħaj. Imbagħad marru ħdejn il-qabar xi wħud minn tagħna u sabu kollox kif kienu qalu n-nisa, imma lilu ma rawhx!”.

Qalilhom Ġesù: “Kemm intom boloh u tqal biex temmnu kull ma qalu l-profeti! U ma kellux il-Messija jbati dan kollu u hekk jidħol fil-glorja tiegħu?”. U beda minn Mosè u l-profeti kollha jfissrilhom kull ma kien hemm fl-Iskrittura fuqu.

Meta qorbu lejn ir-raħal fejn kienu sejrin hu għamel tabirruħu li kien se jibqa’ sejjer aktar ’il bogħod. Iżda huma ġegħluh jibqa’ magħhom u qalulu: “Ibqa’ magħna, għax issa sar ħafna ħin u l-jum ġa wasal biex jintemm”. Imbagħad daħal biex joqgħod magħhom. U waqt li kien fuq il-mejda magħhom, qabad il-ħobż, qal il-barka, qasmu u tahulhom. Imbagħad infetħulhom għajnejhom u għarfuh, iżda hu għab minn quddiemhom. U wieħed lill-ieħor bdew jgħidu: “Ma kinitx imkebbsa qalbna ġewwa fina huwa u jkellimna fit-triq u jfissrilna l-Iskrittura?”.

Dak il-ħin stess qamu u reġgħu lura Ġerusalemm. Hemm sabu lill-Ħdax u lil sħabhom miġbura flimkien, u dawn qalulhom: “Il-Mulej qam tassew, u deher lil Xmun!”. U huma wkoll tarrfulhom x’kien ġralhom fit-triq, u kif kienu għarfuh fil-qsim tal-ħobż.

Il-Kelma tal-Mulej
R/. Tifħir lilek Kristu

PARROCCA NAXXAR                                                
Data: 30/04/2017
AVVIZI

IT-TIELET HADD TAL-GHID

IL-HADD
Niccelebraw Jum il-Karita; Fil-quddies kollu issir il-gabra ghal karita b’risq l-istituti tal-karita f’Malta. Ghal dan il-ghan qed jitqassam ukoll envelop mal-magazine Flimkien ghax-xahar ta’ Mejju.

IT-TNEJN
1 ta’ Mejju; Festa ta’ San Guzepp Haddiem.
Related image
Ghalkemm mhemmx obbligu xieraq li niehdu sehem fil-quddiesa.
Fil-quddiesa ta’ filghaxija isir it-tberik tal-ghodod.

L-ERBGHA
Kull nhar ta’ Erbgha matul Mejju il-membri tal-Legjun ta’ Marija se jghidu ir-Ruzarju fil-berah; hdejn il-knisja ta’ Sta lucija fis-6.00 p.m. u Triq l-Imhalla fis-6.30 p.m.

IL-GIMGHA
L-ewwel Gimgha tax-Xahar;
Fis-6.00 p.m. jkun hawn hin ta’ Adorazzjoni u fis-6.30 p.m. il-quddiesa.

IL-HADD
4 Hadd tal-Ghid; Infakkru Jum il-Vokazzjonijiet.
Filghaxija niccelebraw il-festa ta’ San Guzepp;
fil-5.00 p.m. quddiesa kantata bl-omelija u wara tohrog il-purcissjoni.
Il-quddiesa tas-6.30 p.m. issir is-Sghajtar.

NOTI :-
Nhar il-Hamis, 11 ta’ Mejju ser norganizzaw ikla fl-okkazjoni ta’ Jum l-Omm. Nibdew bil-quddiesa ta’ 8.45 a.m. wara l-programm ikompli fl-oratorju u jinkludi tombla, kafe u ikla.

Matul din il-gimgha ikompli l-bazaar fl-annexe tal-knisja; Bix-xiri taghkom tkunu qed tghinu lill-parrocca taghna.

Qed jitqassam il-magazine Flimkien; fih issibu l-kumplament tat-toroq tat-tberik kif ukoll envelop sabiex naghtu offerta lill-Istituti ta’ Karita li ghandna f’Malta.


Nitolbu ghar-ruh: Emanuel Mallia; Aghtih o Mulej ......

*****
FESTA TA' SAN GUZEPP 
Related image
IL-HADD 7 ta' MEJJU
5.00 p.m Quddiesa Kantatabl-Omelija 
mill-W.Rev Patri Christian Borg OFM Conv. 
Kappillan ta' Burmarrad
6.00 p.m. Purcissjoni bit-Talba tar-Ruzarju
Fid-Dhul issir it-Talba ta' San Guzepp u tinghata 
l-Barka Sagramentali
(Il-Quddiesa tas-6.30pm issir is-Sghajtar)
******
RITRATTI
Latest Updates  by Charles V. Farrugia - Webmaster
~~~~~~~
  
Image result for our lady of lourdes pictures
ID-DATI TAD-DEHRIET F’LOURDES

Il-Madonna dehret f’Lourdes lil Santa Bernardetta Soubirous f’dawn il-jiem fis-sena 1858:
Frar: 11, 14, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 27, 28
Marzu: 1, 2, 3, 4, 25
April: 7
Lulju: 16.
******


Related image  
THIRD SUNDAY OF EASTER  -   30 APRIL 2017

Gospel                                  

That very day, the first day of the week, 
two of Jesus' disciples were going
to a village seven miles from Jerusalem called Emmaus,
and they were conversing about all the things that had occurred.
And it happened that while they were conversing and debating,
Jesus himself drew near and walked with them,
but their eyes were prevented from recognizing him.
He asked them, 
"What are you discussing as you walk along?"
They stopped, looking downcast.
One of them, named Cleopas, said to him in reply,
"Are you the only visitor to Jerusalem
who does not know of the things
that have taken place there in these days?"
And he replied to them, "What sort of things?"
They said to him, 
"The things that happened to Jesus the Nazarene,
who was a prophet mighty in deed and word
before God and all the people,
how our chief priests and rulers both handed him over
to a sentence of death and crucified him.
But we were hoping that he would be the one to redeem Israel;
and besides all this,
it is now the third day since this took place.
Some women from our group, however, have astounded us:
they were at the tomb early in the morning 
and did not find his body;
they came back and reported
that they had indeed seen a vision of angels
who announced that he was alive.
Then some of those with us went to the tomb
and found things just as the women had described,
but him they did not see."
And he said to them, "Oh, how foolish you are!
How slow of heart to believe all that the prophets spoke!
Was it not necessary that the Christ should suffer these things
and enter into his glory?"
Then beginning with Moses and all the prophets,
he interpreted to them what referred to him
in all the Scriptures.
As they approached the village to which they were going,
he gave the impression that he was going on farther.
But they urged him, "Stay with us,
for it is nearly evening and the day is almost over."
So he went in to stay with them.
And it happened that, while he was with them at table,
he took bread, said the blessing,
broke it, and gave it to them.
With that their eyes were opened and they recognized him,
but he vanished from their sight.
Then they said to each other,
"Were not our hearts burning within us
while he spoke to us on the way and opened the Scriptures to us?"
So they set out at once and returned to Jerusalem
where they found gathered together
the eleven and those with them who were saying,
"The Lord has truly been raised and has appeared to Simon!"
Then the two recounted 
what had taken place on the way
and how he was made known to them in the breaking of bread.


(All above posted by Charles V. Farrugia WebMaster)
*****************

HINIJIET TAL-QUDDIES 
FIL-PARROCCA, NAXXAR - aghfas hawn
~~~~~~
Fil-Knisja Parrokkjali
Kuljum: 6.00am, 7.00am, 8.45am u 6.30pm
Is-Sibt filghaxija: 5.00pm u 6.30pm
Il-Hdud u l-Festi Kmandati:
6.00am, 7.00am, 8.30am, 9.30am, 11.00am, 
5.00pm u 6.30pm (mill-1 ta' Ottubru - 31 ta' Mejju)
5.30pm u 6.30pm ( 1 ta' Gunju - 30 ta' Settembru )

********
TALBA
Gesu' timxix quddiemi
ghax ghandni mnejn ma nilhqekx

Gesu' timxix warajja
ghax forsi ma narakx

Gesu' imxi hdejja
biex jekk noghtor 
inzomm Mieghek

Gesu' meta tkun ghaddej
tibqax sejjer, 

Idhol ghandi
*****
~~~~~~~~~~~~~~~
Ufficcju Parrokkjali:
26, Misrah ir-Rebha, Naxxar NXR 1700
Tel. : 21435376; 21434673 

Hinijiet tal-Ufficcju Parrokkjali:-
It-Tlieta , il-Hamis u l-Gimgha:-
10.00am - 11.30am, u  5.00pm - 6.30pm
Is-Sibt: b'appuntament
Mhux miftuh: Festi Pubblici

RITRATTI 2016

aghfas hawn / click here

PHOTOS 2016Photos by courtesy of Charles V. Farrugia 

************


**********

RITRATTI 2015
aghfas hawn*************************** 
All updates Posted by Charles V. Farrugia

Photos by courtesy of Charles V. Farrugia

L-AĦĦAR POSTS