Saturday, March 25, 2017

MERHBA ~ ~ ~ WELCOME


L-ahhar Updates / Latest New Updates :- 

IR-RABA' HADD TAR-RANDAN
Akklamazzjoni qabel l-Evanġelju
Ara Ġw 8, 12

R/. Glorja u tifħir lilek, Kristu!
Jiena d-dawl tad-dinja,
jgħid il-Mulej;
min jiġi warajja jkollu d-dawl tal-ħajja.
R/. Glorja u tifħir lilek, Kristu!

Evanġelju
Mort, inħsilt, u ġejt nara.
Ġw 9, 1-41

Qari mill-Evanġelju skond San Ġwann

F’dak iż-żmien, kif kien għaddej, Ġesù lemaħ raġel agħma minn twelidu, u d-dixxipli tiegħu staqsewh: “Rabbi, dan twieled agħma għax dineb hu stess, jew għax dinbu l-ġenituri tiegħu?”. Ġesù wieġeb: “Mhux għax dineb hu jew il-ġenituri tiegħu, imma ġralu hekk biex l-għemil ta’ Alla jidher fih. akemm għadu binhar, jeħtiġilna nagħmlu x-xogħol ta’ dak li bagħatni, għax jasal il-lejl meta ħadd ma jkun jista’ jaħdem. Sakemm għadni fid-dinja, jiena hu d-dawl tad-dinja”.

Kif qal dan, beżaq fl-art, għamel minnu qisu tajn, u dilek bih għajnejn ir-raġel agħma u qallu: “Mur inħasel fil-menqgħa ta’ Silwam”. Din tfisser “il-Mibgħut”. Mela dak mar, inħasel u ġie jara. Il-ġirien u dawk li s-soltu kienu jarawh, għax hu kien tallab, qalu: “Dan mhuwiex dak li kien joqgħod bilqiegħda jittallab?”. Xi wħud qalu: “Iva, hu”. Oħrajn qalu: “Le, imma jixbhu”. Iżda hu qalilhom: “Jiena hu”. Qalulu: “Mela kif infetħulek għajnejk?”. Weġibhom: “Wieħed raġel, jgħidulu Ġesù, għamel ftit tajn, dilikli għajnejja bih, u qalli: “Mur fis-Silwam u nħasel hemm”. Mort, inħsilt, u ġejt nara”. Qalulu: “Fejn huwa dan ir-raġel?” Qalilhom: “Ma nafx”. Lil dan il-bniedem li fl-imgħoddi kien agħma ħaduh għand il-Fariżej. Issa dakinhar li Ġesù għamel it-tajn u fetaħ għajnejn l-agħma nzerta kien is-Sibt. Il-Fariżej ukoll staqsew mill-ġdid
lill-agħma kif sar jara. U hu qalilhom: “Qegħedli ftit tajn fuq għajnejja, mort ninħasel, u issa qiegħed nara”.

Xi wħud mill-Fariżej qalu: “Dan il-bniedem mhuwiex ġej mingħand Alla, għax ma jħarisx is-Sibt”. Iżda oħrajn qalu: “Kif jista’ wieħed midneb jagħmel sinjali bħal dawn?” U ma qablux bejniethom.

U reġgħu qalu lill-agħma: “Int x’jidhirlek minnu, issa li fetaħlek għajnejk?” Qalilhom: “Dak profeta”. Il-Lhud ma ridux jemmnu li hu kien agħma u ħa d-dawl qabel ma bagħtu għall-ġenituri ta’ dak li sar jara, u staqsewhom: “Dan, li intom qegħdin tgħidu li twieled agħma, dan binkom? Mela issa kif ġie jara?”. Il-ġenituri tiegħu wieġbu u qalulhom: “Nafu li dan hu t-tifel tagħna u li twieled agħma; imma kif issa ġie jara, dan ma nafuhx, u anqas ma nafu min fetaħlu għajnejh. Staqsu lilu: żmien għandu, ħa jitkellem hu għalih innifsu”. Il-ġenituri tiegħu wieġbu hekk għaliex beżgħu mil-Lhud, għax il-Lhud kienu ġa ftiehmu bejniethom li jekk xi ħadd jistqarr li Ġesù hu l-Messija, isib ruħu barra mis-sinagoga. Kien għalhekk li l-ġenituri wieġbu: “Żmien għandu, staqsu lilu”.

Għal darb’oħra reġgħu bagħtu għal dak li kien agħma u qalulu: “Agħti glorja lil Alla! Aħna nafu li dan il-bniedem huwa midneb”. Dak weġibhom: “Jekk hux midneb ma nafx. Ħaġa waħda naf: li jien kont agħma u issa qiegħed nara”. Qalulu: “Imma hu x’għamillek? Kif fetaħhomlok għajnejk?”. U hu weġibhom: “Ġa għedtilkom u ma smajtux! Xi tridu tisimgħu iżjed? Jaqaw tridu intom ukoll issiru dixxipli tiegħu?”. U qabdu jgħajruh u qalulu: “Dak int dixxiplu tiegħu! Aħna ta’ Mosè dixxipli! Aħna nafu li lil Mosè kellmu Alla, imma dan ma nafux minn fejn hu!”. Weġibhom ir-raġel u qalilhom: “Sewwa! Hawn qiegħed l-għaġeb, li intom ma tafux minn fejn inqala’, u madankollu lili fetaħli għajnejja! Aħna nafu li Alla mhux se jisma’ lill-midinbin; iżda mbagħad jekk wieħed ikun iqim lil Alla u jagħmel ir-rieda tiegħu, lil dan jisimgħu. Qatt fid-dinja ma nstema’ li xi ħadd fetaħ għajnejn wieħed agħma mit-twelid. Li kieku dan ma kienx ġej mingħand Alla, xejn ma kien ikollu ħila jagħmel”. Imbagħad qabżu u qalulu: “Int se tgħallem lilna, int li twelidt dnubiet waħdek”. U keċċewh ’il barra.

Ġesù sama’ li keċċewh ’il barra; sabu u qallu: “Temmen inti f’Bin il-bniedem?” Dak wieġeb u qallu: “Min hu, Mulej, biex nemmen fih?”. Qallu Ġesù: “Mhux biss rajtu, imma huwa dak stess li qiegħed ikellmek”. Qallu: “Nemmen, Mulej!”. U nxteħet għarkubbtejh quddiemu. Imbagħad Ġesù qal: “Jien ġejt fid-dinja biex nagħmel ħaqq, biex min ma jarax isir jara, u min jara jagħma”. Xi wħud mill-Fariżej li kienu hemm madwaru semgħuh jgħid dan u staqsewh: “Aħna wkoll għomja?”. Weġibhom Ġesù: “Li kieku kontu għomja, ma kontux tkunu ħatja ta’ dnub. Imma issa qegħdin tgħidu: “Aħna naraw,” mela d-dnub tagħkom għadu fuqkom”.

Il-Kelma tal-Mulej
R/. Tifħir lilek Kristu

PARROCCA NAXXAR                                                
Data: 26/03/2017
AVVIZI

IR-RABA’ HADD TAR-RANDAN

IT-TNEJN
Fil-knisja Arcipretali fil-5.00 p.m. jkun hawn l-ewwel qrara ghat-Tfal tal-Ewwel Tqarbina. Se jkun hawn ukoll konfessuri disposti ghall-qrar tal-genituri tat-tfal.

Wara l-quddiesa ta’ filghaxija jibda l-ahhar kors ta’ Ezercizzi ghal Kulhadd; il-predikatur huwa Patri Damjan Cachia OC.

IT-TLIETA
Fid-8.45 a.m. jitlaq it-trasport mill-pjazza ghal dawk li gejjin il- Quddiesa u riflessjoni spiritwali ghand is-Sorijiet tal-Klarissi San Giljan. Wara jkun hemm hin ghal kafe. Min jixtieq jigi ghandu jinkiteb ghand il-helpers

IL-HAMIS
Fis-6.00 p.m. jkun hawn hin ta’ Adorazzjoni mill-Ministri tat-Tqarbin u
fis-6.30 p.m. il-quddiesa.

NOTI :
Illum wara l-quddiesa hdejn il-bibien tal-knisja se jkun hemm il-bejgh ta’ kwarezimal kif ukoll ta’ oggetti religjuzi marbutin mal-Gimgha Mqaddsa.

Nhar it-Tnejn, 3 ta’ April fil-Knisja Arcipretali fis-7.00 p.m. se ssir laqgha ta’ formazzjoni spiritwali ghar-reffiegha kollha u ghall-personaggi kollha li se jiehdu sehem fil-purcissjonijet tal-Gimgha l-Kbira u l-irxoxt. Nesigi li lkoll ikunu prezenti.

Dawk it-tfal li jixtiequ jiehdu sehem fil-purcissjoni tal-Gimgha l-Kbira ghandhom ikellmu lil xi membru tal-kumitat. Inheggu sabiex hafna tfal jimpenjaw ruhhom u jaghtu s-sehem taghhom.
***** 
TALBA
Gesu' timxix quddiemi
ghax ghandni mnejn ma nilhqekx

Gesu' timxix warajja
ghax forsi ma narakx

Gesu' imxi hdejja
biex jekk noghtor 
inzomm Mieghek

Gesu' meta tkun ghaddej
tibqax sejjer, 
Idhol ghandi

FTUĦ TAL-KAWŻA GĦALL-BEATIFIKAZZJONI U GĦALL-KANONIZZAZZJONI TAL-QADDEJ TA’ ALLA, P. AVERTAN FENECH, KARMELITAN (1871-1943) aghfas hawn) 


~~~~~~~~  
Image result for our lady of lourdes pictures
ID-DATI TAD-DEHRIET F’LOURDES

Il-Madonna dehret f’Lourdes lil Santa Bernardetta Soubirous f’dawn il-jiem fis-sena 1858:
Frar: 11, 14, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 27, 28
Marzu: 1, 2, 3, 4, 25
April: 7
Lulju: 16.
******
 Related image 
FOURTH SUNDAY OF LENT -   26th MARCH 2017

TODAY'S GOSPEL:
As Jesus passed by he saw a man blind from birth.
His disciples asked him,
"Rabbi, who sinned, this man or his parents, 
that he was born blind?"
Jesus answered,
"Neither he nor his parents sinned; 
it is so that the works of God might be made visible through him.
We have to do the works of the one who sent me while it is day.
Night is coming when no one can work.
While I am in the world, I am the light of the world."
When he had said this, he spat on the ground
and made clay with the saliva,
and smeared the clay on his eyes,
and said to him, 
"Go wash in the Pool of Siloam" —which means Sent—.
So he went and washed, and came back able to see.

His neighbors and those who had seen him earlier as a beggar said, 
"Isn't this the one who used to sit and beg?"
Some said, "It is, "
but others said, "No, he just looks like him."
He said, "I am."
So they said to him, "How were your eyes opened?"
He replied,
"The man called Jesus made clay and anointed my eyes
and told me, 'Go to Siloam and wash.'
So I went there and washed and was able to see."
And they said to him, "Where is he?"
He said, "I don't know."

They brought the one who was once blind to the Pharisees.
Now Jesus had made clay and opened his eyes on a sabbath.
So then the Pharisees also asked him how he was able to see.
He said to them,
"He put clay on my eyes, and I washed, and now I can see."
So some of the Pharisees said,
"This man is not from God,
because he does not keep the sabbath."
But others said,
"How can a sinful man do such signs?"
And there was a division among them.
So they said to the blind man again, 
"What do you have to say about him,
since he opened your eyes?"
He said, "He is a prophet."

Now the Jews did not believe 
that he had been blind and gained his sight 
until they summoned the parents of the one who had gained his sight.
They asked them,
"Is this your son, who you say was born blind?
How does he now see?"
His parents answered and said, 
"We know that this is our son and that he was born blind.
We do not know how he sees now,
nor do we know who opened his eyes.
Ask him, he is of age;
he can speak for himself."
His parents said this because they were afraid of the Jews, 
for the Jews had already agreed 
that if anyone acknowledged him as the Christ,
he would be expelled from the synagogue.
For this reason his parents said,
"He is of age; question him."

So a second time they called the man who had been blind 
and said to him, "Give God the praise!
We know that this man is a sinner."
He replied,
"If he is a sinner, I do not know.
One thing I do know is that I was blind and now I see."
So they said to him,
"What did he do to you?
How did he open your eyes?"
He answered them,
"I told you already and you did not listen.
Why do you want to hear it again?
Do you want to become his disciples, too?"
They ridiculed him and said, 
"You are that man's disciple;
we are disciples of Moses!
We know that God spoke to Moses, 
but we do not know where this one is from."
The man answered and said to them,
"This is what is so amazing, 
that you do not know where he is from, yet he opened my eyes.
We know that God does not listen to sinners, 
but if one is devout and does his will, he listens to him.
It is unheard of that anyone ever opened the eyes of a person born blind.
If this man were not from God,
he would not be able to do anything."
They answered and said to him,
"You were born totally in sin,
and are you trying to teach us?"
Then they threw him out.

When Jesus heard that they had thrown him out,
he found him and said, "Do you believe in the Son of Man?"
He answered and said, 
"Who is he, sir, that I may believe in him?"
Jesus said to him,
"You have seen him,
the one speaking with you is he."
He said,
"I do believe, Lord," and he worshiped him.
Then Jesus said,
"I came into this world for judgment, 
so that those who do not see might see, 
and those who do see might become blind."

Some of the Pharisees who were with him heard this 
and said to him, "Surely we are not also blind, are we?"
Jesus said to them,
"If you were blind, you would have no sin; 
but now you are saying, 'We see,' so your sin remains.


(All above posted by Charles V. Farrugia WebMaster)
*****************

HINIJIET TAL-QUDDIES FIL-PARROCCA, NAXXAR - aghfas hawn

Fil-Knisja Parrokkjali
Kuljum: 6.00am, 7.00am, 8.45am u 6.30pm
Is-Sibt filghaxija: 5.00pm u 6.30pm
Il-Hdud u l-Festi Kmandati:
6.00am, 7.00am, 8.30am, 9.30am, 11.00am, 
5.00pm u 6.30pm (mill-1 ta' Ottubru - 31 ta' Mejju)
5.30pm u 6.30pm ( 1 ta' Gunju - 30 ta' Settembru )

~~~~~~~~~~~~~~~
Ufficcju Parrokkjali:
26, Misrah ir-Rebha, Naxxar NXR 1700
Tel. : 21435376; 21434673 

Hinijiet tal-Ufficcju Parrokkjali:-
It-Tlieta , il-Hamis u l-Gimgha:-
10.00am - 11.30am, u  5.00pm - 6.30pm
Is-Sibt: b'appuntament
Mhux miftuh: Festi Pubblici

************************

RITRATTI 2016

aghfas hawn / click here

PHOTOS 2016Photos by courtesy of Charles V. Farrugia 

************


**********

RITRATTI 2015
aghfas hawn*************************** 
All updates Posted by Charles V. Farrugia

Photos by courtesy of Charles V. Farrugia