Saturday, April 22, 2017

MERHBA ~ ~ ~ WELCOME


L-ahhar Updates / Latest New Updates :- 
Image result for DIVINE MERCY
IT-TIENI HADD TAL-GHID


Akklamazzjoni qabel l-Evanġelju
Ġw 20, 29

Hallelujah. R/. Hallelujah
Tumas, emmint għax rajtni, jgħid il-Mulej;
henjin dawk li ma rawx u emmnu.
R/. Hallelujah

Evanġelju
Tmint ijiem wara ġie Ġesù.
Ġw 20, 19-31

Qari mill-Evanġelju skond San Ġwann

Dakinhar fil-għaxija, fl-ewwel jum tal-ġimgħa, meta d-dixxipli kienu flimkien imbeżżgħa mil-Lhud, bil-bibien magħluqa, ġie Ġesù u qagħad f’nofshom; u qalilhom: “Is-sliem għalikom!”. Kif qal hekk, uriehom idejh u ġenbu. Id-dixxipli ferħu meta raw lill-Mulej. Imbagħad Ġesù tenna jgħidilhom: “Is-sliem għalikom! Kif il-Missier bagħat lili, hekk jien nibgħat lilkom”. Kif qal hekk, nefaħ fuqhom u qalilhom: “Ħudu l-Ispirtu s-Santu. Dawk li taħfrulhom dnubiethom ikunu maħfura, u dawk li żżommuhomlhom ikunu miżmuma”.

Tumas, wieħed mit-Tnax, jgħidulu t-Tewmi, ma kienx magħhom meta ġie Ġesù. Għalhekk id-dixxipli l-oħra qalulu: “Rajna lill-Mulej”. Iżda hu qalilhom: “Jekk ma narax f’idejh il-marka tal-imsiemer u ma nqigħedx sebgħi fuq il-marka tal-imsiemer u idi fuq ġenbu, jien ma nemminx”. Tmint ijiem wara, id-dixxipli reġgħu kienu ġewwa, u Tumas magħhom. Il-bibien kienu magħluqa, imma Ġesù daħal, qagħad f’nofshom, u qalilhom: “Is-sliem għalikom!”.

Imbagħad qal lil Tumas: “Ġib sebgħek hawn u ara idejja, u ressaq idek u qegħedha fuq ġenbi; tkunx bniedem bla fidi, iżda emmen”. Wieġeb Tumas u qallu: “Mulej tiegħi u Alla tiegħi!”. Qallu Ġesù: “Emmint għax rajtni! Henjin dawk li ma rawx u emmnu”.

Hemm ħafna sinjali oħra li Ġesù għamel quddiem id-dixxipli tiegħu u li m’humiex imniżżla f’dan il-ktieb. 1Iżda dawn inkitbu sabiex intom temmnu li Ġesù hu l-Messija l-Iben ta’ Alla, u biex bit-twemmin tagħkom ikollkom il-ħajja f’ismu.

Il-Kelma tal-Mulej
R/. Tifħir lilek Kristu

PARROCCA NAXXAR                                                
Data: 23/04/2017
AVVIZI

IT-TIENI HADD TAL-GHID

IL-HADD
It-Tieni Hadd tal-Ghid; Festa tal-Hniena Divina.
Fis-Santwarju taghha fil-5.00 p.m. tibda  Adorazzjoni u wara quddiesa bil-kant; imexxi l-E.T. Mons Charles J Scicluna, Arcisqof ta’ Malta.

IT-TLIETA
Il-quddiesa ta’ filghaxija se ssir fl-annexe.

L-ERBGHA
Ikollna coffee morning fl-Oratorju; nibdew bil-qudiesa tad-8.45 a.m. biljetti jinkisbu minghand il-helpers.

IL-HAMIS
Fis-6.00 p.m. jkun hawn hin ta’ Adorazzjoni mill-membri tal-Legjun ta’ Marija u
fis-6.30 p.m. il-quddiesa.

Fis-7.00 p.m. is-Scjeta tal-Museum ser jorganizzaw attivita tal-Ghid ghal kulhadd li ggib l-isem ta’ Crosslight.

IS-SIBT
Nhar is-Sibt jibda l-Bazaar fl-annexe tal-knisja; napprezzaw jekk f’dawn il-granet iggibulna oggetti sabiex jinbieghu f’dan il-bazaar; biss mhux hwejjeg uzati.

IL-HADD
Niccelebraw Jum il-Karita; Fil-quddies kollu issir il-gabra ghal karita b’risq l-istituti tal-karita f’Malta.

NOTI
Filwaqt li nirringrazzjaw lil dawk kollha li taw is-sehem taghhom fil-festi li ghaddew, dawk li ghandhom ilbiesi relatati mal-Gimgha l-Kbira jirritornawhom fis-sagrestija matul din il-gimgha.

Kif tistghu taraw intramat l-ewwel linfa restawrata mill-hamsa li ghandna. Veru li d-donazzjonijiet bdew dehlin izda ghadna lura hafna hafna. Biss xorta hassejna li ghandna nibdew dan il-progett bil-ghan li meta wiehed jara b’ghajnejh jitqanqal iktar u jaghmel l-offerta tieghu b’imhabba lejn Marija Bambina.

Ir-restawr ta’ kull linfa jiswa € 6, 500. Hawn min qed jistaqsi: mela kif issemmiet ic-cifra ta € 11, 000 ? Din ic-cifra tapplika jekk issir linfa kompletament gdida u mhux restawr, li fil-kaz taghna dan ma japplikax. Min jixtieq jaghti donazzjoni ta’ flus jista jiehu envelop min hdejn l-artal ta’ San Guzepp jew javvicina lill Arcipriet.


Bhal dejjem napprezzaw il-kummenti taghkom sakemm dawn ikunu fid-dawl tad-disinn tal-linfa originali i.e. tal-1890 meta kienu saru.

*****

RITRATTI
Latest Updates  by Charles V. Farrugia - Webmaster
~~~~~~~
  
Image result for our lady of lourdes pictures
ID-DATI TAD-DEHRIET F’LOURDES

Il-Madonna dehret f’Lourdes lil Santa Bernardetta Soubirous f’dawn il-jiem fis-sena 1858:
Frar: 11, 14, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 27, 28
Marzu: 1, 2, 3, 4, 25
April: 7
Lulju: 16.
******
Related image

  
SECOND SUNDAY OF EASTER  -   23 APRIL 2017

Gospel                                  

On the evening of that first day of the week,
when the doors were locked, where the disciples were,
for fear of the Jews,
Jesus came and stood in their midst
and said to them, "Peace be with you."
When he had said this, he showed them his hands and his side.
The disciples rejoiced when they saw the Lord.
Jesus said to them again, "Peace be with you.
As the Father has sent me, so I send you."
And when he had said this, he breathed on them and said to them,
"Receive the Holy Spirit.
Whose sins you forgive are forgiven them,
and whose sins you retain are retained."

Thomas, called Didymus, one of the Twelve,
was not with them when Jesus came.
So the other disciples said to him, "We have seen the Lord."
But he said to them,
"Unless I see the mark of the nails in his hands
and put my finger into the nailmarks
and put my hand into his side, I will not believe."

Now a week later his disciples were again inside
and Thomas was with them.
Jesus came, although the doors were locked,
and stood in their midst and said, "Peace be with you."
Then he said to Thomas, "Put your finger here and see my hands,
and bring your hand and put it into my side,
and do not be unbelieving, but believe."
Thomas answered and said to him, "My Lord and my God!"
Jesus said to him, "Have you come to believe because you have seen me?
Blessed are those who have not seen and have believed."

Now, Jesus did many other signs in the presence of his disciples
that are not written in this book.
But these are written that you may come to believe
that Jesus is the Christ, the Son of God,
and that through this belief you may have life in his name.


(All above posted by Charles V. Farrugia WebMaster)
*****************

HINIJIET TAL-QUDDIES 
FIL-PARROCCA, NAXXAR - aghfas hawn
~~~~~~
Fil-Knisja Parrokkjali
Kuljum: 6.00am, 7.00am, 8.45am u 6.30pm
Is-Sibt filghaxija: 5.00pm u 6.30pm
Il-Hdud u l-Festi Kmandati:
6.00am, 7.00am, 8.30am, 9.30am, 11.00am, 
5.00pm u 6.30pm (mill-1 ta' Ottubru - 31 ta' Mejju)
5.30pm u 6.30pm ( 1 ta' Gunju - 30 ta' Settembru )

********
TALBA
Gesu' timxix quddiemi
ghax ghandni mnejn ma nilhqekx

Gesu' timxix warajja
ghax forsi ma narakx

Gesu' imxi hdejja
biex jekk noghtor 
inzomm Mieghek

Gesu' meta tkun ghaddej
tibqax sejjer, 

Idhol ghandi
*****
~~~~~~~~~~~~~~~
Ufficcju Parrokkjali:
26, Misrah ir-Rebha, Naxxar NXR 1700
Tel. : 21435376; 21434673 

Hinijiet tal-Ufficcju Parrokkjali:-
It-Tlieta , il-Hamis u l-Gimgha:-
10.00am - 11.30am, u  5.00pm - 6.30pm
Is-Sibt: b'appuntament
Mhux miftuh: Festi Pubblici

RITRATTI 2016

aghfas hawn / click here

PHOTOS 2016Photos by courtesy of Charles V. Farrugia 

************


**********

RITRATTI 2015
aghfas hawn*************************** 
All updates Posted by Charles V. Farrugia

Photos by courtesy of Charles V. Farrugia