MERHBA - - - ~~~~~~ - - - WELCOME

L-ahhar Updates / Latest Updates :-


B'soghba kbira nhabbru l-mewt tal-
Kan. Dun Mattew Magri
(ex-Vici Parroku tal-parrocca)
li grat l-Erbgha, 19 ta' Marzu 2014RITRATTI TAL-FUNERAL TAL-KAN. DUN MATTEW MAGRI - aghfas hawn 

Ikklikkja fuq ir-ritratti t'hawn taht u tara r-ritratti kollha


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

CERIMONJA TAL-KANDIDATI GHAS-SACERDOZJU
IL-MOSTA - IL-GIMGHA, 14 TA' MARZU 2014

Fost il-kandidati ghas-Sacerdozju hemm James Saydon
mill-parrocca taghna tan-Naxxar
jidher fuq ix-xellug fl-ahhar ritratt
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

VOLUNTARY WORK OPPORTUNITY FOR YOUTHS OVER 18 YRS


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


AVVIZI 
It-TIELET HADD TAR-RANDAN
23 ta’ Marzu 2014

Tnejn 24:      Fil-Conference Hall tal-Oratorju jibdew tliet laqghat ta’ formazzjoni ghall-gharajjes li se jizzewgu matul din is-sena organizzati mill-Kummissjoni Familja.  Dawn ikomplu il-Hamis 27 u l-Hadd 30 ta’ Marzu.

Erbgha 26:   Il-grupp tal-adolexxenti tal-parrocca se jaghmlu laqgha ghall-genituri bit-titlu “Dealing with Adolescents’ moments of Stress and Anxiety” fl-Annexe fis-7.30pm. Il-genituri huma mhegga li jattendu.

Hamis 27:     Fis-7.00pm Adorazzjoni animata mill-Legion of Mary Irgiel u Nisa.

Gimgha 28:   Fil-parrocca niccelebraw il-Festa ta’ Gesu’ Redentur.  Fis-6.00pm quddiesa u wara pellegrinagg li fih tinghad il-Via Crucis u li jghaddi minn dawn it-toroq: Pjazza, Castro, Nutar Debono, il-Parrocca, San Gorg, il-Kbira ghall-Knisja. Tajjeb li r-residenti jixghelu l-faccati tad-djar taghhom kif ukoll is-slaleb. Wara ssir celebrazzjoni ewkaristika u barka Sagramentali.
           
Sibt 29:          Fl-Oratorju ssir ikla ohra ghal Kulhadd fit-8.15pm.  Biljetti mill-Annexe il-Hamis mis-6.00pm ‘il quddiem.  Nittamaw li diversi jattendu ghaliha.

Hadd 30:       Ir-Raba’ Hadd tar-Randan.  Fit-8.10am kant tal-Lawdi mas-sacerdoti.
           

Se ssir zjara lir-Redentur tal-Isla, l-Erbgha, 26  ta’ Marzu filghodu.  Dettalji aktar tard.

Infakkru li l-hrug tal-vari tal-Gimgha l-Kbira fil-knisja se jsir it-Tnejn 31 ta’ Marzu filghodu.  Naghmlu appell lill-irgiel u guvintur biex jigu jaghtu daqqa t’id.

Infakkru fl-envelopes ghall-offerti taghkom li jinsabu fil-knisja parrokkjali b’risq ir-restawr tal-kappella tal-Kuncizzjoni mmexxija mis-sorijiet Dumnikani.  Din se tkun l-offerta taghna bhala parrocca fir-Randan ta’ din is-sena.

Se jsir pellegrinagg ghar-Redentur tal-Isla, l-Erbgha, 2 ta’ April. Wara jkun hemm harga. Dettalji aktar tard.

Il-Moviment Karizmatiku se jorganizza ‘live-in’ ta’ zmien ir-Randar, ghall-koppji mizzewgin zaghzagh , bejn l-4 u s-6 ta’ April, 2014. Dettalji izjed il-quddiem..  ..... .......aghfas hawn                                                                                             
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
L-Erbgha tar-Rmied u bidu tar-Randan Imqaddes
ASH WEDNESDAY
5 ta' Marzu 2014
RITRATTI 
aghfas hawn u fuq ir-ritratt biex tara r-ritratti kollha 
 ITTRA PASTORALI TAL-ISQFIJIET - RANDAN 2014 - aghfas hawn

PASTORAL LETTER - LENT 2014 - click here
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

3rd SUNDAY OF LENT
23 MARCH 2014

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
min NIEQA - MARZU - aghfas hawn 


Dati Importanti f'2014 - aghfas hawn

***************** 
XOGHOL GHADDEJ BHALISSA FIL-PARROCCA 

1.            Tiswija tal-bjut tal-knisja.  Dan ix-xoghol ghadu kif tlesta bil-hsieb li aktar tard matul is-sena jibda r-restawr tal-arzella tal-kor minn gewwa.  Jonqos ukoll induru l-bjut hdejn il-kuppletti.

2.            Restawr tal-altar ta’ San Guzepp.  Minhabba l-umdita’ waqghu diversi bicciet tal-irham minnu. Issa qed jiehu d-dehra originali tieghu.

3.            Refurbishment tal-Annexe.  Is-swali ta’ fuq qed isirulhom suffetti u xoghol iehor biex ikunu aktar akkoljenti meta jintuzaw ghal-laqghat ta’ diversi gruppi.

4.            Xoghol fis-sagristija l-qadima.  Tnehhew diversi gwardrobbi  li ma kienx baqalhom uzu u qed jitnaddfu l-hitan.  Il-hsieb hu li fiha jingabru xi statwi li m’ghandniex post ghalihom u li parti minnha tibda tintuza bhala crying room.

5.            Tqeghid ta’ pannelli fotovoltajici.  Il-parrocca dahlet fi skema ma’ diversi parrocci ohra ghat-tqeghid tal-PVCs b’ghajnuna minn fondi tal-EU.  Dawn se jsiru fuq il-bjut tal-Annexe u tal-Oratorju. 

Kif tistghu taraw, dawn il-progetti jinvolvu diversi spejjez.  Nitolbukom li zzommu dan f’mohhkom meta taghtu l-offerti taghkom fil-gbir li jsir fil-knisja parrokkjali kemm matul il-gimg]a kif ukoll fil-Hdud.  Grazzi tal-interess u tal-ghajnuna.

Restawr tal-altar ta' San Guzepp
 Tiswija tal-bjut tal-knisja parrokkjali
 Refurbishment tas-swali tal-Annexe


************************ 

RITRATTI
Tal-Festa tal-Prezentazzjoni tal-Mulej fit-Tempju  il-Kandlora.
il-Hadd - 2 ta' Frar 2014


aghfas fuq ir-Ritratti u tara r-ritratti kollha

RITRATTI 
LEJLET U NHAR IL-MILIED 2013 - aghfas hawn

Ikklikkja fuq ir-ritratti t'hawn taht u tara r-ritratti kollha

KUNCERT MILIED
Ikklikkja fuq ir-ritratt biex tara ohrajn~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

GHELUQ IS-SENA TAL-FIDI
MADWAR L-EWKARISTIJA - IN-NAXXAR
24 ta' Novembru 2013

Ikklikkja fuq ir-Ritratt biex tara r-ritratti kollha - aghfas hawn~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

AVVIZI OHRA / OTHER NOTICES 

Ir-rettur tas-Santwarju Gesu’ Hniena Divina javza li l-quddiesa tat-8.30am li bhalissa qed issir fil-kappella ta’ San Pawl tat-Targa, mit-Tnejn 17 ta’ Marzu se tibda ssir fis-santwarju stess fl-istess hin.      

ESPERJENZA MISSJUNARJA FIL-FILIPPINI

Il-Grupp Animazzjoni Missjunarja Teresa Nuzzo ser jorganizza grupp biex imur
erba' gimghat jaghmel xoghol volontarju fil-Filippini ghand is-sorijiet Ulied il-Qalb ta' Gesu'
li ghandhom tliet kunventi f'postijiet differenti.
Min ghandu x-xewqa li jaghmel din l-esperjenza fil-missjoni jcempel
sa mhux aktar tard mill-ahhar ta' Frar, fuq
79200343 jew 79922989 / 9922989
Ser isuru laqghat kull nhar ta' Hamis mill-5.30pm sa 7.00pm bhala preparazzjoni

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Genesis 2 Underlined Logo 2Course - Raising Resilient Children
A Course in Positive Parenting 
Raising Resilient Children
-a course in positive parenting-
(Ages 6 – 12 years)

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~Ikklikkja fuq ir-ritratti biex  tara r-ritratti kollha


 Photos by courtesy of Charles V. Farrugia~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

SPECIAL  FEATURES


Messagg tal-Arcipriet (Is-Sibt 1 ta' Marzu 2014)
Dejjiema - Kortsija - Essenzjali.......aghfas hawn


ARCHPRIEST's MESSAGE  (Is-Sibt 24 ta’ Awwissu 2013 )
Traġedji, Kumdita’, Għeluq... .......aghfas hawn

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

LILL-INSARA-KATTOLIĊI (Is-Sibt 10 ta’ Awwissu 2013 )

NGOs, Xbiek, Salib it-toroq........ aghfas hawn


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


Imigrazzjoni: Għaliex ħutna ż-żgħar ibeżżgħuna?L-Isqof Charles J.  Scicluna   |   15/07/2013
 ........aghfas hawn
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

WEDDING SEASON… THE RIGHT TIME TO MARRY? - PREPARING FOR MARRIAGE
As the fragility of marriages increases, the lavishness of weddings increases too. Is it a question of investing in form at the expense of substance? 
continue click here...PREPARING FOR MARRIAGE - CLICK HERE

~~~~~~~~~~~~~~~~~

Ikklikkja fuq l-istampa

 

~~~~~~

Xoghol u RestawrFESTA TAL-QALB TA' GESU'
IL-HADD, 9 ta' GUNJU 2013
(Ikklikkja fuq ir-ritratt biex tara r-ritrratti kollha)IL-HADD, 2 ta' GUNJU 2013
(Ikklikkja fuq ir-ritratt biex tara r-ritrratti kollha)


~~~~

L-EWWEL TQARBINA - 25 ta' MEJJU 2013
(Ikklikkja fuq ir-ritratt biex tara r-ritrratti ohra)


FESTA SAN GUZEPP HADDIEM

~~~   ~~~   ~~~

  • LAQGHAT GHALL-PRE-ADOLEXXENTI (Forms 2, 3, 4)
  • Kull nhar ta' Gimgha, fis-7.00pm.  dettalji aghfas hawn 
  • PASTORALI TAL-ISQFIJIET - IS-SENA TAL-FIDI aghfas hawn
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

HINIJIET TAL-QUDDIES FIL-PARROCCA, NAXXAR - aghfas hawn

RITRATTI 2012
PHOTO GALLERY 2012

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

All updates Posted by Charles V. Farrugia

L-AĦĦAR POSTS