MERHBA -- ~~~ -- WELCOME

L-ahhar Updates / Latest Updates :-


ID-DISKORS TAL-MUNTANJA

AVVIZI
Is-7 Hadd ta' matul is-Sena
23 ta’ Frar 2014


Hadd 23:   Fil-12.15pm, fil-knisja parrokkjali, se ssir il-quddiesa tal-gheluq tal-kors ta’ Kana ghall-gharajjes.li jinghataw ukoll ic-certifikati ta’ attendenza.  Din id-darba huma mistiedna wkoll il-genituri biex jissiehbu maghhom.

Tnejn 24:  Fis-7.15pm laqgha ghal dawk kollha involuti fil-Liturgija: letturi, animaturi, ministri tat-Tqarbin u organisti fil-Media Room tal-Annexe.  Dawk li ma attendewx ghas-Seminar fil-bidu ta’ Frar ghandhom opportunita’ biex jattendu ghal din il-laqgha.  Huma mistiedna wkoll dawk tas-Sghajtar u Gesu’ Hniena Divina.

Hamis 27: Fis-7.00pm adorazzjoni animata mill-Koppji Mizzewgin Azzjoni Kattolika.

Gimgha 28:       Fis-7.15pm laqgha ohra ghar-romol tal-parrocca fl-Annexe.Fil-week-end li gej nisimghu l-Pastorali tal-Isqfijiet ghal zmien ir-Randan li dis-sena se jibda fil-5 ta’ Marzu.

Nitolbu lid-distributuri tal-FLIMKIEN biex jekk joghgobhom, jidhlu fl-Annexe ghall-harga ta’ Marzu.  Nirringrazzjawkom jekk taghtu offerta ghall-ispejjez tieghu lid-distributuri. Ma din il-harga qed jitqassam l-envolope ghal ewwel gabra mid-djar ghall-festa ta’ Marija Bambina. Nittamaw li kulhadd jghin mill-ahjar li jista’. Dawn l-envelopes jingabru aktar tard mid-distributuri.

Is-sorijiet Dumnikani se jorganizzaw ikla fic-centru tas-Sghajtar b’risq ir-restawr tal-kappella tal-Kuncizzjoni il-Hadd 2 ta’ Marzu fil-12.15pm.  Biljetti m’ghand is-sorijiet stess.


Infakkru li llum  se ssir il-gabra ta’ kull sena ghas-SEMINARJU il-post fejn jigu ffurmati s-seminaristi ta’ ghada.  L-offerta taghna tista’ tkun bhala wahda mill-opri tal-Karita’ li ahna mheggin naghmlu fi zmien ir-Randan.  Wiehed mis-seminaristi huwa mill-parrocca taghna ghalhekk dan ghandu jheggigna biex inkunu aktar generuzi ma’ din l-istituzzjoni li hi msejha bhala ‘il-qalb tad-Djocesi”.... .......aghfas hawn


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

LAQGHA TA' FORMAZZJONI GHALL-MIZZEWGIN

IS-SIBT, 15 ta' FRAR 2014, FIS-7.30pm
FL-ANNEXE TAL-PARROCCA

“Il-Mahfra - the power of forgiveness" 
immexxija mill-koppja Godfrey u Anna Cutajar, 
  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


RITRATTI
Tal-Festa tal-Prezentazzjoni tal-Mulej fit-Tempju  il-Kandlora.
il-Hadd - 2 ta' Frar 2014


RITRATTI 
LEJLET U NHAR IL-MILIED 2013 - aghfas hawn

Ikklikkja fuq ir-ritratti t'hawn taht u tara r-ritratti kollhaRas ir-Randan........................................05 ta' Marzu

Pellegrinagg Redentur..............................28 ta' Marzu

Purcissjoni tad-Duluri...............................11 ta' April

Hadd il-Palm...........................................13 ta' April

Gimgha l-Kbira........................................18 ta' April

Ghid il-Kbir.............................................20 ta' April

San Guzepp............................................04 ta' Mejju

Pentecoste - Ghid il-Hamsin......................08 ta' Gunju

L-Ewwel Tqarbina: Centru Sghajtar............14 ta' Gunju (PM)


L-Ewwel Tqarbina: Museum Bniet u Subien...15 ta' Gunju (AM)


Purcissjoni ta' Corpus Domini.....................22 ta' Gunju

L-Ewwel Tqarbina: San Pawl tat-Targa.......09 ta' Gunju


Kwaranturi.............................................25 ta' Gunju


Kwaranturi.............................................26 ta' Gunju


Kwaranturi.............................................27 ta' Gunju


Purcissjoni Qalb ta' Gesu..........................29 ta' Gunju


L-Ewwel Sibt tal-Bambina.........................12 ta' Lulju

Hrug tal-Bambina min-nicca......................28 ta' Awwissu


Festa Marija Bambina..............................08 ta' Settembru


Purcissjoni tal-Madonna tar-Ruzarju...........05 ta' Ottubru


Festa Kristu Re......................................23 ta' Novembru


Grizma ta' l-Isqof - Sghajtar...............29 ta' Novembru (PM)


Grizma ta' l-Isqof - Museum................30 ta' Novembru (PM)


Bidu ta' l-Avvent....................................30 ta' Novembru~~~~~~~~~~~~~~~~~

Ikklikkja fuq il-Poster u/jew ir-ritratti biex tara ohrajn

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

GHELUQ IS-SENA TAL-FIDI
MADWAR L-EWKARISTIJA - IN-NAXXAR
24 ta' Novembru 2013
IS- 7 HADD TA' MATUL IS-SENA
23 TA' FRAR 2014

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
ESPERJENZA MISSJUNARJA FIL-FILIPPINI

Il-Grupp Animazzjoni Missjunarja Teresa Nuzzo ser jorganizza grupp biex imur
erba' gimghat jaghmel xoghol volontarju fil-Filippini ghand is-sorijiet Ulied il-Qalb ta' Gesu'
li ghandhom tliet kunventi f'postijiet differenti.
Min ghandu x-xewqa li jaghmel din l-esperjenza fil-missjoni jcempel
sa mhux aktar tard mill-ahhar ta' Frar, fuq
79200343 jew 79922989 / 9922989
Ser isuru laqghat kull nhar ta' Hamis mill-5.30pm sa 7.00pm bhala preparazzjoni

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Genesis 2 Underlined Logo 2Course - Raising Resilient Children
A Course in Positive Parenting 
Raising Resilient Children
-a course in positive parenting-
(Ages 6 – 12 years)


No matter how much we love our children, we are often left feeling exhausted, frustrated and helpless by the challenges we are faced with daily, in our efforts to raise well-adjusted confident children.

Encouraged by the positive feedback we have received following the inception course, Raising Resilient Children (Ages 0-6 years), we are pleased to announce the follow-up course, Raising Resilient Children (Ages 6-12 year). Details below.

Course Objective: The course traces the psychological, cognitive, social and emotional development of a child during the sensitive formative years (ages 6-12), teaching the skills required to influence positively this development and the child’s developing personality. Reflecting on various characteristic traits in the child’s behaviour during this period, it encourages positive parenting. The course is academic, researched and very practical, allowing time for discussion during the sessions.

Speakers: Joyce Callus and Sue Mohnani (professional counsellors)

Commencing: Monday 27th January 2014, and the following six consecutive Mondays

Time: 7.30 – 9.30 pm

Course Language: English

Where: Genesis2, Institute for Marriage and Family, 1, Oratory Street, Naxxar

Who should attend: Parents and grandparents

Contribution: €50 per person, or, €75 if both parents attending together

Bookings: Kindly book by sending an email to info@genesis2.org.mt or phone 99429907, followed by sending a cheque for the relevant amount of contribution to Genesis2 Institute for Marriage and Family, 1, Oratory Street, Naxxar. Cheques to be made payable to Genesis2. Applications cannot be processed until payment is received.

Early booking is recommend since number of participants is restricted due to the interactive structure of the course. Applications will be accepted on a first come basis.

For more information contact Anthony Rutter Giappone on info@genesis2.org.mt or phone 99429907.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~EZERCIZZJI TAR-RANDAN
al persuni li għaddew minn separazzjoni
organizzati mill-

Kummissjoni Djocesana Familja

Moviment ta’ Kana u Caritas

Dati: Mill-10 ta’ Marzu sal-14 ta’ Marzu 2014 - Hin 7pm


Post: Knisja tas-Sarrija, il-Furjana


Predikatur: Dun Kevin Schembri


******************~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~`

Grupp mill-Ghana waqt Quddiesa ghal Missjoni fil-Parrocca - Ottubru 2013


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


Ikklikkja fuq ir-ritratti biex  tara r-ritratti kollha

(siltiet) 

 

Photos by courtesy of Charles V. Farrugia
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

SPECIAL PAST FEATURES

ARCHPRIEST's MESSAGE  (Is-Sibt 24 ta’ Awwissu 2013 )
Traġedji, Kumdita’, Għeluq

Għeżież,

1. IL-FATT LI AĦNA POPLU ŻGĦIR U NGĦIXU FUQ GŻIRA ŻGĦIRA, aħna meħlusa minn traġedji ta’ proporzjonijiet kbar bħal ma nisimgħu jiġru kważi kuljum f’diversi pajjiżi. Biex insemmi xi wħud: il-vjolenza li qed taħkem l-Eġittu u s-Sirja; l-inċidenti gravi tat-tren f’Santiago de Compostella u tal-coach fin-naħa t’isfel tal-Italja; l-għarqa ta’ vaporetto bil-passiġġieri fil-Filippini u l-isplużjoni ta’ submarine Indjan; it-terremoti fiċ-Ċina u nħawi oħra; it-trombi tal-arja fl-Amerika ta’ Fuq u l-maltemp qawwi f’diversi nħawi tad-dinja... Il-lista hi twila u ma tispiċċa qatt. Ilkoll kemm aħna “nirringrazzjaw ‘l Alla” għax traġedji bħal dawn lilna rari jmissuna. Tajjeb iżda li ninteressaw ruħna f’dak li jkun qed jiġri fid-dinja għax dawk li qed jiġu effettwati huma bnedmin bħalna. U t-tbatija ta’ kull bniedem għandha dejjem tinteressana.

2. MIN-NAĦA L-OĦRA, FUQ IX-XTUT TAL-MEDITERRAN QED ISSEĦĦ TRAĠEDJA OĦRA – dik tal-immigranti. Kull meta nara l-filmati ta’ dgħajjes b’immigranti, uħud minnhom nofshom mejta, deħlin f’pajjiżna, aktar milli naħseb fil-problema li dawn se jikkawzawlna, nipprova naħseb fuq il-problema li jkunu għadhom kemm għaddew minnha huma. Aħna, minn djarna, ma nistgħux nimmaġinaw eżatt dawn in-nies minn xhiex ikunu għaddew biex waslu fostna. Il-vjaġġi twal biex ħallew pajjiżhom, daħlu l-Libja, qasmu l-Mediterran huma u jaraw uħud minn sħabhom imutu mgħarrqin quddiem għajnejhom, is-sħana u n-nixfa li jġarrbu bejn sema u ilma... .......ikompli aghfas hawn

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

LILL-INSARA-KATTOLIĊI (Is-Sibt 10 ta’ Awwissu 2013 )

NGOs, Xbiek, Salib it-toroq

Għeżież,

KIF TAFU, IŻ-ŻJARA TAL-PAPA FRANĠISKU fil-Brażil ġiet u marret.  Nistgħu ngħidu bla tlaqliq li kienet suċċess u żgur li ħalliet impatt kemm fuq dawk li kienu preżenti kif ukoll fuqna li segwejniha permezz tal-media.  Din kienet l-ewwel żjara tiegħu barra mill-Vatikan u allura kien hemm ċerta aspettattiva.  Il-ġesti tiegħu, uħud minnhom innovattivi, ġibduna lkoll.  Tajjeb iżda li ma nibqgħux fuq il-ġesti iżda nixtarru wkoll id-diskorsi tiegħu li meta wieħed jirrifletti fuqhom jinduna kemm huma prattiċi u kemm jistgħu jgħinuna fil-ħajja tagħna umana u Nisranija.  Illum  se nieħu xi siltiet mill-ħafna diskorsi li għamel fil-Brażil fl-okkażjoni tat-28 Jum Dinji taż-Żgħażagħ għar-riflessjoni tagħna:

1.                 FL-ISPTAR SAN FRANĠISK D’ASSISI GĦAD-DIPENDENTI MID-DROGA U L-ALKOĦOL:
“It-tnaqqis fit-tixrid u l-influwenza tad-droga ma nilħquhx billi nilliberalizzaw id-droga kif qed jiġi propost f’diversi partijiet tal-Amerika Latina.  Huwa aktar neċessarju   ikompli aghfas hawn


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


Imigrazzjoni: Għaliex ħutna ż-żgħar ibeżżgħuna?L-Isqof Charles J.  Scicluna   |   15/07/2013

Dan l-aħħar qamet diskussjoni kbira dwar il-limiti għall-ospitalità li nistgħu noffru aħna l-Maltin għall-vittmi tal-immigrazzjoni forzata. Hemm limiti ovvji - il-fatt li aħna gżira, popolazzjoni żgħira, u fl-istess ħin fuq art żgħira. Malta għandha l-iżjed densità qawwija ta’ popolazzjoni fl-Ewropa. L-impatt ta’ mijiet ta’ immigranti forzati fuq is-socjetà tagħna ...ikompli aghfas hawn

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

WEDDING SEASON… THE RIGHT TIME TO MARRY? - PREPARING FOR MARRIAGE
As the fragility of marriages increases, the lavishness of weddings increases too. Is it a question of investing in form at the expense of substance?

People may and do disagree about what marriage is. But all newly-weds seem to agree that weddings are becoming a costly nightmare. I often wonder if investing more in marriage than in weddings would result in longer-lasting and happier families. Who knows?  continue click here...PREPARING FOR MARRIAGE - CLICK HERE

~~~~~~~~~~~~~~~~~

Ikklikkja fuq l-istampa

 

 


~~~~~~

Xoghol u RestawrFESTA TAL-QALB TA' GESU'
IL-HADD, 9 ta' GUNJU 2013
(Ikklikkja fuq ir-ritratt biex tara r-ritrratti kollha)IL-HADD, 2 ta' GUNJU 2013
(Ikklikkja fuq ir-ritratt biex tara r-ritrratti kollha)


~~~~

L-EWWEL TQARBINA - 25 ta' MEJJU 2013
(Ikklikkja fuq ir-ritratt biex tara r-ritrratti ohra)
FESTA SAN GUZEPP HADDIEM

~~~   ~~~   ~~~

  • LAQGHAT GHALL-PRE-ADOLEXXENTI (Forms 2, 3, 4)
  • Kull nhar ta' Gimgha, fis-7.00pm.  dettalji aghfas hawn 
  • PASTORALI TAL-ISQFIJIET - IS-SENA TAL-FIDI aghfas hawn
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

HINIJIET TAL-QUDDIES FIL-PARROCCA, NAXXAR - aghfas hawn

RITRATTI 2012
PHOTO GALLERY 2012

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

All updates Posted by Charles V. Farrugia

Comments

L-AĦĦAR POSTS