MERHBA LILL-PAPA FRANGISKU

        L-ahhar Updates / Latest New Updates :-

KOLLEĠĠJATA MARIJA BAMBINA
NAXXAR

 

LIVE STREAMING TAL-QUDDIES

Mit-Tnejn sas-Sibt: 
6:00pm  Rużarju (il-Ħamis ikun hemm Adorazzjoni minnflok ir-Rużarju)
6:30pm Quddiesa
 
Il-Ħadd:
11:00am Quddiesa 

YOUTUBE:  Agħfas  hawn 

FACEBOOK:  Agħfas hawn 

Ix-xandira live tibda tidher fuq YouTube u Facebook ftit minuti qabel il-ħinijiet imsemmija hawn fuq. 

Inħeġġukom biex fuq YouTube tgħafsu il-buttuna 'Subscribe' u l-buttuna bil-qanpiena fuqha sabiex YouTube jinfurmakom meta nkunu qed inxandru live jew meta ntellgħu xi vidjows ġodda. 

******

Naxxar Parish Church Live Web-Cam 
ARA U SEGWI X'QED ISIR FIL-KNISJA PARROKKJALI  mill-WEB-CAM

**********
IL-HAMES HADD TAR-RANDAN

3 ta' APRIL 2022

AVVIZI
 
IL-HADD – 3 ta’ APRIL 2022
IL-HAMES HADD TAR-RANDAN
EVANĠELJU
Min fostkom hu bla dnub jitfgħalha hu l-ewwel ġebla.
Ġw 8:1-11
 
IL-HADD – 3 ta’ APRIL 2022
Il-hin tal-Quddies fil-Kolleggjata llum  huwa hekk;
6.00 am, 7.00 am. 8.00 am u 5.00 pm


Fl-10.15 am fuq il-fosos il-Papa Frangisku jiccelebra Quddiesa u jwassal il-messagg tieghu lilna lkoll.  Xieraq li nsegwu il-vjagg tieghu f’Malta minn fuq il-mezzi ta’ komunikazzjoni.

 
Fis-Santwarju tal-Hniena Divina filghaxija se jkun hemm quddiesa fl-4.30 pm
 
IL-HAMIS - 7 ta’ APRIL 2022
Lejliet id-Duluri;
Fis-5.45pm jkun hawn Celebrazzjoni Penitenzjali komunitarja u fis- 6.30 pm jkollna l-Quddiesa
 
IL-GIMGHA – 8 ta’ APRIL 2022
Festa ta’ Marija Addolorata taht is Salib.
Il-hin tal-quddies filghodu jkun bhas soltu;
Filghaxija l-programm ikun hekk; fil-5.00 pm u fid-6.00 pm quddiesa bl-omelija u fit-8.00 pm jibda kuncert ta’ Muzika Sagra mill-Banda Peace.
 
IL-HADD – 10 ta’ APRIL 2022
Hadd il-Palm u l-Passjoni tal-Mulej;
Il-programm filghodu jkun hekk; ikun hawn quddies fis-6.00 am, 7.00 8.00 u 9.00 am.
Fl-10.30 am isir it-tberik tal-Palm u taz-Zebbug fuq iz-zuntier tal-knisja ta’ Sta Lucija u nitilghu purcissjoni lejn il-Kolleggjata fejn titkompla quddiesa kantata.
 
Il-programm dettaljat tal-Gimgha Mqaddsa issibuh fuq in-notice board kif ukoll fuq il-mezzi tal-media socjali tal-parrocca.
 
NOTI :-
Mal-kaxxi li hemm mal-bibien tal-knisja poggejna nota sabiex naghtu offerta ta’ flus b’ risq is-Segretarjat Assisstenza Socjali.
 
Illum qed jitkompla l-bejgh tal-Figolli fl-Annexe. Grazzi tal-ghajnuna u s-sapport taghkom.
 
Nitolbu ghar-ruh: Carmela Cachia; Aghtiha o Mulej …..*******

FIFTH SUNDAY OF LENT
3rd APRIL 2022

********

PROGRAMM TAL-ĠIMGĦA MQADDSA 2022

 

Il-Ħadd 10 ta’ April Ħadd il-Palm

Il-ħin tal-quddies filgħodu jkun hekk: fis-6.00 a.m., fis-7.00 a.m., fit-8.00 a.m. u fid-9.00 a.m. Fl-10.30 a.m. ninġabru lkoll ħdejn il-knisja ta’ Santa Luċija fejn isir it-tberik tal-palm u taż-żebbuġ. Wara nimxu proċessjonalment lejn il-knisja parrokkjali fejn titkompla quddiesa kantata. Jinqara r-Rakkont tal-Passjoni, din is-sena skont San Luqa.  Il-ġbir kollu li jsir fil-quddies matul il-jum ikun b’risq il-festi tal-Ġimgħa l-Kbira u l-Għid il-Kbir.

 

It-Tnejn 11 ta’ April

Fis-6.30 p.m., quddiesa bil-kant u bl-omelija fuq il-Passjoni ta’ Sidna Ġesù Kristu.

 

It-Tlieta 12 ta’ April

Fil-5.30 p.m., quddiesa u fis-6.00 p.m. wara pellegrinaġġ bil-vara ta’ Marija Addolorata.

 

L-Erbgħa 13 ta’ April

Fis-6.30 p.m., quddiesa bil-kant u bl-omelija fuq il-Passjoni ta’ Sidna Ġesù Kristu.

Fis-7.15 p.m. il-Mixja tas-Salib madwar il-knisja u fil-pjazza organizzata u mmexxija mill-abbatini.

 

Il-Ħamis 14 ta’ April Ħamis ix-Xirka

Jum it-Twaqqif tal-Ewkaristija u tas-Saċerdozju

Fis-6.30 p.m. Konċelebrazzjoni Solenni. Wara t-tqarbin issir translazzjoni tas-Sagrament lejn          l-Artal tar-Repożizzjoni. Fit-8.30 p.m. isiru l-Visti. Fl-10.00 p.m. issir Adorazzjoni.

 

Il-Ġimgħa 15 ta’ April Il-Ġimgħa l-Kbira

Illum ikun hemm l-obbligu tas-sawm u l-astinenza.

Fis-6.30 a.m. u fis-7.30 a.m. isiru l-Visti.

Fit-8.30 a.m. isir il-Kant tal-Uffiċċju tal-Qari u ta’ Sbiħ il-Jum.

Fid-9.30 a.m. riflessjonijiet u talb għat-tfal.

Fl-10.30 a.m. isiru l-Visti.

Fis-2.30 p.m. tingħad il-Via Sagra.

Fit-3.00 p.m. tibda l-Azzjoni Liturġika li fiha nfakkru l-mewt ta’ Ġesù bil-qari tal-passjoni, il-bews tas-salib u t-tqarbin.

Fil-5.30 p.m. tibda ħierġa l-purċissjoni tal-Ġimgħa l-Kbira bis-sehem taż-żewġ baned.

 

Is-Sibt 16 ta’ April |  Sibt il-Għid

Fit-8.00 p.m. tibda l-Funzjoni tal-Vġili tal-Għid tal-Mulej li tinkludi t-tberik tan-nar il-ġdid u l-mixgħela tal-Blandun, kant tal-Exultet, qari mill-Kotba Mqaddsa, u ċelebrazzjoni tal-Magħmudija u tal-Ewkaristija.

 

Il-Ħadd 17 ta’ April |  Il-Qawmien ta’ Ġesù mill-Mewt

Filgħodu l-ħin tal-quddies ikun fis-6.00 a.m., fis-7.00 a.m., fit-8.00 a.m. u fid-9.00 a.m. Fl-10.00 a.m. tibda ħierġa l-purċissjoni bil-vara ta’ Kristu Rxoxt. Fil-11.00 a.m. quddiesa fil-Kolleġġjata.

F’12.00 p.m. tidħol il-purċissjoni.

Il-ġbir  kollu li jsir fil-quddies matul il-jum ikun b’risq il-festi tal-Ġimgħa l-Kbira u l-Għid il-Kbir. 


ĠBIR TA’ FONDI GĦALL-UKRAJNA 
CARITAS MALTA B’SEJĦA TA’ EMERĠENZA

AVVIZ No. 01

 Segretarjat Parroċċi

Qed isiru t-tħejjijiet meħtieġa biex jintagħżlu ushers biex jgħinu waqt l-attivitajiet skedati fil-programm taż-żjara tal-Papa Franġisku fostna fit-2 u t-3 ta’ April 2022. Nitolbuk sabiex tgħaddi dan il-link https://papafrangisku.mt/ushers lill-operaturi pastorali tal-parroċċa/knisja tiegħek li inti tixtieq tistedinhom sabiex ikunu jistgħu japplikaw bħala voluntiera fiż-żjara tal-Papa. L-applikazzjoni trid issir sa mhux aktar tard minn nhar il-Ħamis 10 ta’ Marzu. Tajjeb li tinforma lill-applikanti li peress illi n-numru ta’ ushers meħtieġa huwa limitat, mhux neċessarjament jintgħażlu n-nies kollha li japplikaw. Iktar dettalji jingħataw iktar ’il quddiem.

 Email parrocci@maltadiocese.org -  www.church.mtTALBA GĦAŻ-ŻJARA APPOSTOLIKA

TAL-PAPA FRANĠISKU F'MALTA

2 u 3 ta' April 2022

Mulej Ġesù Kristu,

għalik tixxennaq ruħna.

Agħmel, nitolbuk,

li ż-żjara tal-Papa Franġisku fostna

tkun waħda li tlaqqagħna miegħek

biex nitgħaxxqu bi mħabbtek

u, fl-Ispirtu tiegħek,

nagħrfu lkoll li aħna

wlied ta’ Missier wieħed,

u ngħixu r-rabta tagħna ma’ xulxin

fis-sliem

Ammen.

*******

LINKS GODDA - NEW LINKS :-

http://djakonija.org/

http://ilqauhaddan.knisja.mt/

https://behold.mt/ghalfejn-mose-jaghmlulu-l-qrun-fuq-rasu/

NAPPREZZAW UKOLL META TAGĦMLU SHARE TAL-POSTS TAL-MEDIA SOĊJALI:
https://www.facebook.com/347699968601331/posts/4961437817227500/
LEGAT 

NICOL'ANGELO MACCANUZIO

aqrah hawnhekk

*******


HINIJIET TAL-QUDDIES FIL-PARROCCA, NAXXAR

Il-hin tal-quddies fil-Kolleggjata huma hekk:
Matul il-Gimgha: 
6.00 am,  7.00 am, 7.45 am, 8.45 am u 6.30 pm.
Is-Sibt filghaxija: 5.00 pm u 6.30 pm
Il-Hadd: 6, 7, 8, 9, 10, 11 am u 5.00 pm

Kull nhar ta’ Hadd  ikun hemm quddiesa 
fil-knisja ta’ San Gwann fis-7.30 am u 
fil-Knisja ta’ Sta Lucija fit-8.30 am.

Ic-Cimiterju jkun miftuh :-
Tnejn sal-Gimgha 12.30 pm sa 4.30 pm 
Is-Sibt u l-Hadd 7.30 am sa 12.30 pm
Mhux qed ikun hemm quddies fic-Cimiterju

*********


Ufficcju Parrokkjali:
Fl-Ewwel Sular tal-Annexe tal-Knisja Arcipretali
Dhul mill-genb tal-Knisja
Tel. : 21435376; 21434673 
E-Mail: bambinanaxxar@gmail.com
 
Hinijiet tal-Ufficcju Parrokkjali:-
It-Tlieta , il-Hamis u l-Gimgha:-
10.00am – 11.15am
5.00pm - 6.15pm
Mhux miftuh fil-Festi Pubblici

F'kaz ta' htiega urgenti mill-ufficcju dejjem tista
ccempel lill-Arcipriet Fr David Gauci fuq 79604754

******

SANTWARJU GESU' HNIENA DIVINA
Hinijiet Quddies:Mit-Tnejn sal-Gimgha: 8.30am

Is-Sibt: 4.30pm  u 6.30pm
Hdud u Festi: 8.30am - 10.00am - 11.30am bl-Ingliz

******** 

NAXXAR PARISH CHURCH LIVE WEB-CAM - 

*****TALBA LILL-SAN GUZEPP 

Sliem għalik, harries tal-Feddej,
u għarus tal-Verġni Marija.
Lilek Alla fdalek lil Ibnu:
fik Marija qiegħdet
il-fiduċja tagħha;
miegħek Kristu trawwem
bħala raġel adult.
 
O Mqaddes Ġużeppi,
kun missier għalina wkoll,
u mexxina fit-triq tal-ħajja.
Aqlgħalna l-grazzja,
il-ħniena u l-kuraġġ,
u harisna minn kull deni.
 
Ammen.

*******


****


*********

AVVIZI OHRA - aghfas hawn

Min jixtieq jikri
s-SALA ta' l-ORATORJU - NAXXAR
icempel lill-ARCIPRIET
Rev. Kan. DAVID GAUCI
fuq 79604754
****
Min jixtieq jibghat e-mail personali
lill-Arcipriet, Rev. Kan. David Gauci
ghandu jibghatha fuq dan l-indirizz elettroniku

davidgauci7@gmail.com

******** 

Photos by courtesy of Charles V. Farrugia 

************

aghfas fuq il-logo t'hawn fuq u tara l'website RTK

####

All updates Posted by Charles V. Farrugia
Webmaster

Comments

L-AĦĦAR POSTS