Thursday, December 16, 2021

IN-NIEQA - KELMA TAL-ARCIPRIET U L-MAGAZIN FLIMKIENFLIMKIEN

 

IL - KELMA TAL- ARCIPRIET - JANNAR 2022

Il-Kelma tal-Arċipriet
 
Qabel ma poggejt bilqeghda nikteb dan il messagg fittitx x kont ktibt fil messagg tieghi ta jannar tas sena 2021. U kont ghidt li kellna genn biex tispicca s-sena 2020 minhabba l-pandemija bit tama li s-sena 2021 tkun hafna ahjar min dik ta qabilha.
 
Ghalkemm ma ninsabux f lock down ( sakemm qed nikteb ) u ghalkemm in negozji u l-knejjes huma miftuha u ghalkemm nistghu inzuru lill familjari taghna fid-djar tal-anzjani biss xorta wahda ghadna bil mizuri tal-protokoll sanitarju.
 
Ic-cifri telghin u jekk naghtu harsa lejn pajjizi ewropej naraw li is sitwazzjoni ma tanxt hija felici. Donnu ha ndumu ma nibdew nghixu l-hekk imsejha normalita gdida.
 
Irrid min hawn imma nelenka b sodisfazjon li fl-aspett intern taghha stajna niccelebraw festa dekoruza u ta gieh lill-ommna marija bambina b funzjonijiet sbieh u li ghalihom kellna attendenza tajba hafna ( naturalment dejjem fil limiti imposti ).
 
Bhalma kien ukoll ta sodisfazzjoni kbir li l-komunita naxxarija ghax gharfet is-servizz tant utli u bzonjuz li qed jaghti l-grupp tal-ushers tal-kolleggjata taghna, innominah ghal prempju sens civiku naxxari
 
Zgur li l-pandemija qed tghallimna hafna u ghajb ghalina jekk ma nitghalmux min din l-esperjenza qarsa li qatt hadd ma kien jimmagina li ser nghaddu minnha. Kien hemm xihadd qalli; Tant snin ilu l-bniedem kien kapaci jitla fil qamar u llum bl-avvvanz kollu fil-qasam tal-medicina u ma sibnix rimedju ghal dan il virus ?
 
Daqsxejn ta virus li qatel tant eluf ta eluf madwar id dinja.  Jehtieg illi minkejja kollox nibqghu naghmlu l-ahjar taghna possibli, nibqghu nibzghu ghal xulxin, ma niehdu qatt lil xulxin for granted, niehdu hsieb lil gheziez taghna ghax xi darba ghad ikun tard wisq.
 
l-ewwel granet ta sena gdida huma ideali ghal dawk li ahna insejhu proponimenti.
 
Int se tiehu proponiment ? aghzel proponiment wiehed biss wara aghmel proponiment li se zzomm il proponiment tieghek tul is sena kollha.
 
 
Fr David Gauci

Programm għax-xahar ta' Jannar 2022
 
Sibt, 1           Solennita ta’Marija Omm Alla; hija festa kmandata  
                      Mess C.  pġ   
 
Ħadd, 2         Solennita tal-Epifanija tal-Mulej. Mess C  pġ
    
Gimgha, 7     Fis-6.00 p.m. Adorazzjoni u Quddiesa 
Fis-7.30 pm fic-centru hniena divina jibda l-kors ta kana ghall-gharajjes.
 
Ħadd, 9         Festa tal- Maghmudija tal-Mulej.
  Mess C  pġ   
  Fit-3.30 p.m. Quddiesa biċ-Ċelebrazzjoni tas-Sagrament tal-         Magħmudija
 
Ħamis, 13  Fis-6.00 p.m. Adorazzjoni u Quddiesa                                                                         
 
Ħadd, 16     It-Tieni Ħadd ta matul is-sena. Jum il-Kelma ta Alla
                    Mess C    pġ
 
Tlieta, 18    Jibda Ottavarju ta Talb għall-għaqda fost il-Knejjes Insara
 
Ħamis, 20   Fis-6.00 p.m. Adorazzjoni u Quddiesa
 
Ħadd, 23     It-Tielet Ħadd ta matul is-sena
                    Mess C  pġ
 
Tlieta, 25    Festa tal-konverzjoni tal-Appostlu San Pawl
 
Hamis, 27   Fis-6.00 pm Adorazzjoni u Quddiesa


 
                 Dati importanti matul is-sena 2022 

Ras ir-Randan    2 Marzu

Duluri 8 April

Ħadd il-Palm 10 April

Ġimgħa l-Kbira 12 April

Għid il-Kbir 17 April

San Ġuzepp 1 Mejju

Pentecoste 5 Gunju

L-Ewwel Tqarbina (Museum) 12 Gunju

Corpus 19 Ġunju

Qalb ta Ġesu 26 Ġunju

Kristu Sultan 20 Novembru

**********

 

IL - KELMA TAL- ARCIPRIET - DICEMBRU 2021
 
Kif avzajna diga mill-ewwel Hadd ta dan ix-xahar ser nergghu nifthu l-knejjes ta San Gwann Battista u ta Santa Lucija sabiex fihom niccelebraw il-quddiesa; San Gwann fis-7.30 am u Santa Lucija fit-8.30 am. Fit-13 tax xahar niccelebraw il-festa ta santa Lucija; fil-knisja taghha fis-6.00 pm jkun hemm quddiesa kantata bl-omelija.
 
Din is-sena wkoll il-Milied ser ikollna nergghu niccelebrawh b’mod differenti minn kif is-soltu naghmlu u dan minhabba r-restrizzjonijiet tal-Covid – 19. Ghalhekk il-Velja tal-Milied ser tibda fit-8.30 pm.   
 
Nafu li minhabba l-Covid- 19 xejn baqa normali; Sakemm qieghed nikteb dan il messagg, l-ewropa ghaddejja mir-raba fazi tal-pandemija. Diversi bliet ewropej kellhom jergghu imorru lura ghal lock down. F’Malta ghalkemm qed naraw zieda fil-kazijiet biss ghadha taht kontroll.
 
Filwaqt li nheggeg lil kul min jista sabiex il-quddiesa tal-hadd jiehu sehem fiha billi jigi fizikament il-knisja; biss dawk li ghal xi raguni ma jistghux inheggeg sabiex isegwuha minn fuq il mezzi socjali u jaghmlu it-tqarbina tax-xewqa.
 
Biss ha nghidha cara; mhux sew li ma niddejqux u ma nibzghux imorru hafna postijiet u l-knisja nghidu li nibzghu imorru. Kif jaf kulhadd il-kolleggjata taghna altru milli hija safe.
 
Il-hidma assidwa u d-dedikazzjoni tal-ushers taghna qed joffru ambjent sikur ghal ahhar; dan qed jaghmluh billi ( kif ahna obligati naghmlu ) jassiguraw li kull min jidhol il-knisja isegwi id-diretivi sanitarji kollha.
 
Infakkar sabiex regolarment izzuru l-website tal-parrocca taghna li jkun fiha minjiera ta informazzjoni; kif ukoll il-pagna tal-facebook tal-parrocca, tal-kolleggjata u anke l-pagna tal-face book tal-grupp tal-abbatini taghna.
Zommu lilkom infuskom interessati f’dak li jkun ghaddej fil-parrocca.
 
Kif tafu wkoll issa rega huwa permess it tqarbina fid dajr ghall-morda taghna. Jekk hawn xi morda fid djar li jehtiegu is-servizz ta qrar u jew tqarbin javvicinaw lil xi wiehed mis-sacerdoti taghna.
 
Nawguralkom milied qaddis mimli bil-ferh li ggib maghha t-tarbija ta betlem.
 
Fr David Gauci

Programm ghax-xahar ta Diċembru

 

Gimgha, 3        Fis-6.00 ħin ta’ Adorazzjoni u fis-6.30 p.m. il-quddiesa

 

Ħadd, 5            It-Tieni Ħadd tal-Avvent.

       Messalin C  

  

Erbgha, 8         Sollennita tal-Kuncizzjoni Immakulata

              Fil-knisja taghha fil-5.00 pm quddiesa kantata bl-omelija

 

Hamis, 9          Fis-6.00 ħin ta’ Adorazzjoni u fis-6.30 p.m. il-quddiesa

 

Sibt 11           Sollennita tal-Konsagrazzjoni tal-Kolleggjata taghna

                       Fil-5.00 pm Quddiesa kantata bl-omelija.

                      

Hadd, 12         It-Tielet  Hadd tal-Avvent

                       Messalin C 

             Fit-3.30 p.m. Quddiesa biċ-Celebrazzjoni tal-Magħmudija.

 

Tnejn 13,        Festa ta Santa Lucija

                       Fis-6.00 pm quddiesa kantata bl-omelija

 

Erbgha,  15      Tibda n-Novena tal-Milied;

   Fis-6.30 p.m. Quddiesa u Riflessjoni wara l-Vanġelu bis-sehem tal-

   Ghaqdiet Religjuzi li ghandna fil-parrocca.

 

Hadd, 19       Ir-Raba Hadd tal-Avvent 

                      Mess C

                      Waqt il-quddiesa tal-10 am isir it tberik tal-Bambini lit-tfal

 

Gimgha , 24      Lejliet il-Milied.  Ikun hawn il-qrar qabel kull quddiesa.

    Fil-5.00 p.m. u fis- 6.30 p.m. Quddies tal-Vġili tal-Milied

 

  Fit-8.30 p.m. tibda l-funzjoni tal-lejl tal-milied li tinkludi

  Ghanjiet tal-Milied, Priedka tat-tifel, Purċissjoni bil-Bambin u    Konċelebrazzjoni Solenni.  

 

Sibt, 25           Solennita tat-Twelid tas-Sinjur tagħna Ġesu Kristu

    Messalin C    pġ 

   Il-hin tal-quddies ikun bhal nhar ta Hadd

 

Ħadd, 26        Festa tal-Familja Mqaddsa

                      Mess  C  pġ   

 

Hamis, 30     Fis-6.00 pm Adorazzjoni u fis-6.30 pm Quddiesa  

 

Gimgha, 31    L-aħħar jum tas-sena 2021; Ikun hawn il-qrar qabel kull quddiesa.

                    Fil-5.00 p.m. Quddiesa

          Fis-6.30 p.m. Konċelebrazzjoni Solenni, purcissjoni bl-Ewkaristija 

          Wara t-Tqarbin waqt il-kant tat-Te Deum; nispiccaw bil benedizzjoni

           Sagramentali.                         

Fl-Annexxe tal-Knisja Arcipretali tan-Naxxar
sall-Ħadd 12 ta’ Diċembru 2021
Mid-9.00 a.m. sa 12.00 p.m u mill-5.00 p.m. sas-7.00 p.m.
Fost oħrajn issibu: pjanti, qaghaq tal-ghasel, ponsjetti inbejjed kejkijiet
u tant affarijiet ohra
Ejjew u ixtru u ħudu gost u fl-istess ħin tkunu qed tgħinu lill-parroċċa .