MERHBA - - - WELCOME

      L-ahhar Updates / Latest New Updates :-

KOLLEĠĠJATA MARIJA BAMBINA
NAXXAR

 

LIVE STREAMING TAL-QUDDIES

Mit-Tnejn sas-Sibt: 
6:00pm  Rużarju (il-Ħamis ikun hemm Adorazzjoni minnflok ir-Rużarju)
6:30pm Quddiesa
 
Il-Ħadd:
11:00am Quddiesa 

YOUTUBE:  Agħfas  hawn 

FACEBOOK:  Agħfas hawn 

Ix-xandira live tibda tidher fuq YouTube u Facebook ftit minuti qabel il-ħinijiet imsemmija hawn fuq. 

Inħeġġukom biex fuq YouTube tgħafsu il-buttuna 'Subscribe' u l-buttuna bil-qanpiena fuqha sabiex YouTube jinfurmakom meta nkunu qed inxandru live jew meta ntellgħu xi vidjows ġodda. 

******

Naxxar Parish Church Live Web-Cam 
ARA U SEGWI X'QED ISIR FIL-KNISJA PARROKKJALI  mill-WEB-CAM

**********

AVVIZI

XEWQAT SBIEH GHAL SENA GDIDA
MIMLIJA BARKA, SLIEM U SAHHA

BEST WISHES FOR A HAPPY HEALTHY NEW YEAR

 

IL-GIMGHA – 31 TA’ DICEMBRU 2021
L-ahhar jum tas-sena:
Il-hin tal-quddies filghodu jkun bhas-soltu;
Filghaxija fil-5.00 pm Quddiesa bl-omelija u fis-6.30 pm Koncelebrazzjoni Solenni; wara t-tqarbin waqt il kant tat-Te Deum issir purcissjoni fil-Kolleggjata bis-Santissmu Sagrament u nispiccaw bil-Benedizzjoni Sagramentali.
 
IS-SIBT – 1 TA’ JANNAR 2022Solennita’ tal-Maternita ta’ Marija.
Il-hin tal-quddies ikun bhal nhar ta’ Hadd;
filghaxija jkun hawn quddiesa wahda fil-5.00 pm.
 
IL-HADD – 2 TA’ JANNAR 2022
Solennita’ tal-Epifanija tal-Mulej.
EVANĠELJU
Ġejna mil-Lvant nagħtu qima lis-Sultan.
Mt 2, 1-12
 
Kull nhar ta’ Hadd qed ikun hemm quddiesa fil-knisja ta’ San Gwann fis-7.30 am u fil-knisja ta’ Sta Lucija fit-8.30 am.
 
Il-Quddiesa tal-Hadd filghaxija qed tkun fil-5.00 pm.
 
IL-GIMGHA – 7 ta’ JANNAR 2022
Fis-6.00 pm jkun hawn hin ta’ Adorazzjoni u jsir talb ghall-vokazzjonijiet u fis 6.30 pm il quddiesa.
 
Fl-annexe fis-7.00 pm jergghu jibdew il-laqghat tal-Meditazzjoni Nisranija. Min jixtieq jista’ jiehu sehem.
 
Fic-Centru Pastorali Hniena Divina jibda l-kors ta’ thejjija taz-Zwieg ghall-gharajjes. Nawgurawlhom u nirringrazzjaw lill-koppji mexxejja.
 
IL-HADD – 9 TA’ JANNAR
Festa tal-Maghmudija tal-Mulej.
Fit-3.30 pm quddiesa bic-celebrazzjoni tas-Sagrament tal-Maghmudija.
 
NOTI:
Il-harga tan-Nieqa ghax-xahar ta’ Jannar tinsab fuq il-website u l-mezzi socjali tal-parrocca taghna.
 
B’effett immedjat minhabba l-pandemija ser jitwaqfu l-laqghat tac-Centru Socjali tal-Anzjani li jiltaqa nhar ta’ Hamis.
 
L-offerta tieghek illum inqisuha bhala l-istrina tieghek lill-Kolleggjata taghna li f’dawn ix xhur kollha offriet l-ahjar servizz biex tassigura is-sahha taghna lkoll. Grazzi tal generozita taghkom maghna.
 
Nitolbu ghar-ruh; Valentino Muscat, Marjanna Camilleri u Carmela Muscat; Aghtihom o Mulej ….


*******

Minn NIEQA 
IL - KELMA TAL-ARCIPRIET - JANNAR 2022

Qabel ma poggejt bilqeghda nikteb dan il messagg fittitx x kont ktibt fil messagg tieghi ta jannar tas sena 2021. U kont ghidt li kellna genn biex tispicca s-sena 2020 minhabba l-pandemija bit tama li s-sena 2021 tkun hafna ahjar min dik ta qabilha.
 
Ghalkemm ma ninsabux f lock down ( sakemm qed nikteb ) u ghalkemm in negozji u l-knejjes huma miftuha u ghalkemm nistghu inzuru lill familjari taghna fid-djar tal-anzjani biss xorta wahda ghadna bil mizuri tal-protokoll sanitarju.
 
Ic-cifri telghin u jekk naghtu harsa lejn pajjizi ewropej naraw li is sitwazzjoni ma tanxt hija felici. Donnu ha ndumu ma nibdew nghixu l-hekk imsejha normalita gdida.
 
Irrid min hawn imma nelenka b sodisfazjon li fl-aspett intern taghha stajna niccelebraw festa dekoruza u ta gieh lill-ommna marija bambina b funzjonijiet sbieh u li ghalihom kellna attendenza tajba hafna ( naturalment dejjem fil limiti imposti ).
 
Bhalma kien ukoll ta sodisfazzjoni kbir li l-komunita naxxarija ghax gharfet is-servizz tant utli u bzonjuz li qed jaghti l-grupp tal-ushers tal-kolleggjata taghna, innominah ghal prempju sens civiku naxxari
 
Zgur li l-pandemija qed tghallimna hafna u ghajb ghalina jekk ma nitghalmux min din l-esperjenza qarsa li qatt hadd ma kien jimmagina li ser nghaddu minnha. Kien hemm xihadd qalli; Tant snin ilu l-bniedem kien kapaci jitla fil qamar u llum bl-avvvanz kollu fil-qasam tal-medicina u ma sibnix rimedju ghal dan il virus ?
 
Daqsxejn ta virus li qatel tant eluf ta eluf madwar id dinja.  Jehtieg illi minkejja kollox nibqghu naghmlu l-ahjar taghna possibli, nibqghu nibzghu ghal xulxin, ma niehdu qatt lil xulxin for granted, niehdu hsieb lil gheziez taghna ghax xi darba ghad ikun tard wisq.
 
l-ewwel granet ta sena gdida huma ideali ghal dawk li ahna insejhu proponimenti.
 
Int se tiehu proponiment ? aghzel proponiment wiehed biss wara aghmel proponiment li se zzomm il proponiment tieghek tul is sena kollha.
 
 
Fr David Gauci

Programm għax-xahar ta' Jannar 2022
 
Sibt, 1           Solennita ta’Marija Omm Alla; hija festa kmandata  
                      Mess C.  pġ   
 
Ħadd, 2         Solennita tal-Epifanija tal-Mulej. Mess C  pġ
    
Gimgha, 7     Fis-6.00 p.m. Adorazzjoni u Quddiesa 
Fis-7.30 pm fic-centru hniena divina jibda l-kors ta kana ghall-gharajjes.
 
Ħadd, 9         Festa tal- Maghmudija tal-Mulej.
  Mess C  pġ   
  Fit-3.30 p.m. Quddiesa biċ-Ċelebrazzjoni tas-Sagrament tal-         Magħmudija
 
Ħamis, 1 Fis-6.00 p.m. Adorazzjoni u Quddiesa                                                                         
 
Ħadd, 1    It-Tieni Ħadd ta matul is-sena. Jum il-Kelma ta Alla
                    Mess C    pġ
 
Tlieta, 18    Jibda Ottavarju ta Talb għall-għaqda fost il-Knejjes Insara
 
Ħamis, 20   Fis-6.00 p.m. Adorazzjoni u Quddiesa
 
Ħadd, 23     It-Tielet Ħadd ta matul is-sena
                    Mess C  pġ
 
Tlieta, 25    Festa tal-konverzjoni tal-Appostlu San Pawl
 
Hamis, 27   Fis-6.00 pm Adorazzjoni u Quddiesa   

Dati importanti matul is-sena 2022 

Ras ir-Randan    2 Marzu

Duluri 8 April

Ħadd il-Palm 10 April

Ġimgħa l-Kbira 12 April

Għid il-Kbir 17 April

San Ġuzepp 1 Mejju

Pentecoste 5 Gunju

L-Ewwel Tqarbina (Museum) 12 Gunju

Corpus 19 Ġunju

Qalb ta Ġesu 26 Ġunju

Kristu Sultan 20 Novembru


Il-Fakultà tat-Teoloġija se toffri kors ta’ Diploma fuq l-Apprezzament tal-Patrimonju Ekkleżjastiku fuq bażi part time għal sentejn. Dan jolqot l-interess ta’ kull min togħġbu l-arti tal-knejjes jew jgħin fil-Knejjes, il-Mużewijiet u l-Arkivji Parrokkjali. Min huwa interessat jista’ jibgħat email fuq theology@um.edu.mt
********

HINIJIET TAL-QUDDIES FIL-PARROCCA, NAXXAR

Il-hin tal-quddies fil-Kolleggjata huma hekk:
Matul il-Gimgha: 
6.00 am,  7.00 am, 7.45 am, 8.45 am u 6.30 pm.
Is-Sibt filghaxija: 5.00 pm u 6.30 pm
Il-Hadd: 6, 7, 8, 9, 10, 11 am u 5.00 pm

Kull nhar ta’ Hadd  ikun hemm quddiesa fil-knisja ta’ San Gwann fis-7.30 am u fil-Knisja ta’ Sta Lucija fit-8.30 am.

*********

Ufficcju Parrokkjali:
Fl-Ewwel Sular tal-Annexe tal-Knisja Arcipretali
Dhul mill-genb tal-Knisja
Tel. : 21435376; 21434673 
E-Mail: bambinanaxxar@gmail.com
 
Hinijiet tal-Ufficcju Parrokkjali:-
It-Tlieta , il-Hamis u l-Gimgha:-
10.00am – 11.15am
5.00pm - 6.15pm
Mhux miftuh fil-Festi Pubblici

F'kaz ta' htiega urgenti mill-ufficcju dejjem tista
ccempel lill-Arcipriet Fr David Gauci fuq 79604754

******

SANTWARJU GESU' HNIENA DIVINA
Hinijiet Quddies:Mit-Tnejn sal-Gimgha: 8.30am

Is-Sibt: 4.30pm  u 6.30pm
Hdud u Festi: 8.30am - 10.00am - 11.30am bl-Ingliz

******** 

NAXXAR PARISH CHURCH LIVE WEB-CAM - 

*****TALBA LILL-SAN GUZEPP 

Sliem għalik, harries tal-Feddej,
u għarus tal-Verġni Marija.
Lilek Alla fdalek lil Ibnu:
fik Marija qiegħdet
il-fiduċja tagħha;
miegħek Kristu trawwem
bħala raġel adult.
 
O Mqaddes Ġużeppi,
kun missier għalina wkoll,
u mexxina fit-triq tal-ħajja.
Aqlgħalna l-grazzja,
il-ħniena u l-kuraġġ,
u harisna minn kull deni.
 
Ammen.

*******


****


*********

AVVIZI OHRA - aghfas hawn

Min jixtieq jikri
s-SALA ta' l-ORATORJU - NAXXAR
icempel lill-ARCIPRIET
Rev. Kan. DAVID GAUCI
fuq 79604754
****
Min jixtieq jibghat e-mail personali
lill-Arcipriet, Rev. Kan. David Gauci
ghandu jibghatha fuq dan l-indirizz elettroniku

davidgauci7@gmail.com

******** 

Photos by courtesy of Charles V. Farrugia 

************

aghfas fuq il-logo t'hawn fuq u tara l'website RTK

####

All updates Posted by Charles V. Farrugia
Webmaster

L-AĦĦAR POSTS