AVVIZI TAL-PARROCCA 2021 / 02

 

KOLLEGGJATA MARIJA BAMBINA
NAXXAR

AVVIZI
 
IL-HADD – 16 ta’ JANNAR 2022
IT-TIENI HADD MATUL IS-SENA
EVANĠELJU
Dan li għamel Ġesù f’Kana tal-Galilija kien l-ewwel wieħed fost is-sinjali tiegħu.
Ġw 2:1-11
 
Kull nhar ta’ Hadd qed ikun hemm quddiesa fil-knisja ta’ San Gwann fis-7.30 am u fil-knisja ta’ Sta Lucija fit-8.30 am.
 
IT-TLIETA – 18 TA’ JANNAR
Jibda l-Ottavarju ta’ Talb ghall-ghaqda bejn il-Knejjes Insara; nitolbu halli ssehh ix-xewqa ta’ Gesu li nkunu lkoll merhla wahda taht raghaj wiehed.
 
IL-HAMIS – 20 ta’ JANNAR 2022
Fis-6.00 pm jkun hawn hin ta’ Adorazzjoni mill-Grupp Karizmatiku u fis 6.30 pm il-quddiesa.
 
IL-GIMGHA – 21 ta’ JANNAR 2022
Fis-Santwarju Bazilika tal-Madonna tal-Karmnu fil-Belt Valletta fis 6.30 pm jibda servizz Ekumeniku ta’ Talb.
 
NOTI :-
Nhar il-Hamis 20 ta’ Jannar se jkollna Coffee Morning fl-Oratorju; biljetti jinkisbu minghand il-helpers.
 
Nitolbu ghar-ruh; Marija Grech; Aghtiha o Mulej ….
 

AVVIZI
 
IL-HADD – 9 ta’ JANNAR 2022
EVANĠELJU
Ġesù tgħammed u waqt li kien qiegħed jitlob,
is-smewwiet infetħu. Lq 3:15-16,21-22
 
Kull nhar ta’ Hadd qed ikun hemm quddiesa fil-knisja ta’ San Gwann fis-7.30 am u fil-knisja ta’ Sta Lucija fit-8.30 am.
 
IL-HADD – 9 TA’ JANNAR
Festa tal-Maghmudija tal-Mulej.
Fit-3.30 pm quddiesa bic-celebrazzjoni tas-Sagrament tal-Maghmudija.
 
Il-Quddiesa tal-Hadd filghaxija qed tkun fil-5.00 pm.
 
IL-HAMIS – 13 ta’ JANNAR 2022
Fis-6.00 pm jkun hawn hin ta’ Adorazzjoni mill-Grupp tal-Hniena Divina u fis-6.30 pm il quddiesa.
 
IL-GIMGHA – 14 ta’ JANNAR 2022
Fl-annexe fis-7.00 pm ikomplu l laqghat tal-Meditazzjoni Nisranija. Min jixtieq jista jiehu sehem.

****Minhabba ragunijiet ta' sahha, ser ikollna nwaqqfu l-laqghat tal-Meditazzjoni Nisranija.  
 
IS-SIBT – 15 ta’ JANNAR 2022
Fil-Kon Katidral ta’ San Gwann fis 5.45 pm l-Arcisqof ser iqaddes u jiltaqa mal-Koppji Gharajjes li se jizzewgu tul is-sena 2022.
 
Nitolbu ghar-ruh: Charlie Grech: Aghtih o Mulej ….
 

AVVIZI

IL-HADD – 2 ta’ JANNAR 2022
Solennita’ tal-Epifanija tal-Mulej.
EVANĠELJU
Ġejna mil-Lvant nagħtu qima lis-Sultan.
Mt 2, 1-12
 
Kull nhar ta’ Hadd qed ikun hemm quddiesa fil-knisja ta’ San Gwann fis-7.30 am u fil-knisja ta’ Sta Lucija fit-8.30 am.
 
Il-Quddiesa tal-Hadd filghaxija qed tkun fil-5.00 pm.
 
IL-GIMGHA – 7 ta’ JANNAR 2022
Fis-6.00 pm jkun hawn hin ta’ Adorazzjoni u jsir talb ghall-vokazzjonijiet u fis 6.30 pm il quddiesa.
 
Fl-annexe fis-7.00 pm jergghu jibdew il-laqghat tal-Meditazzjoni Nisranija. Min jixtieq jista’ jiehu sehem.
 
Fic-Centru Pastorali Hniena Divina jibda l-kors ta’ thejjija taz-Zwieg ghall-gharajjes. Nawgurawlhom u nirringrazzjaw lill-koppji mexxejja.
 
IL-HADD – 9 TA’ JANNAR
Festa tal-Maghmudija tal-Mulej.
Fit-3.30 pm quddiesa bic-celebrazzjoni tas-Sagrament tal-Maghmudija.
 
NOTI:
Il-harga tan-Nieqa ghax-xahar ta’ Jannar tinsab fuq il-website u l-mezzi socjali tal-parrocca taghna.
 
B’effett immedjat minhabba l-pandemija ser jitwaqfu l-laqghat tac-Centru Socjali tal-Anzjani li jiltaqa nhar ta’ Hamis.
 
L-offerta tieghek illum inqisuha bhala l-istrina tieghek lill-Kolleggjata taghna li f’dawn ix xhur kollha offriet l-ahjar servizz biex tassigura is-sahha taghna lkoll. Grazzi tal generozita taghkom maghna.
 
Nitolbu ghar-ruh; Valentino Muscat, Marjanna Camilleri u Carmela Muscat; Aghtihom o Mulej ….
  

*******

IL-HADD – 26 ta’ DICEMBRU 2021
Il-Ħadd fl-Ottava tal-Milied
Festa tal-Familja Mqaddsa ta’ Ġesù, Marija u Ġużeppi
EVANĠELJU
Il-ġenituri sabu lil Ġesù fit-tempju, bilqiegħda f’nofs l-għalliema.
Lq 2, 41-52
 
Kull nhar ta’ Hadd qed ikun hemm quddiesa fil-knisja ta’ San Gwann fis-7.30 am u fil-knisja ta’ Sta Lucija fit-8.30 am.
 
Il-Quddiesa tal-Hadd filghaxija qed tkun fil-5.00 pm.
 
IL-HAMIS – 30 ta’ DICEMBRU 2021
Fis-6.00 pm jkun hawn hin ta’ Adorazzjoni mic-Centru Socjali tal-Anzjani, u fis 6.30 pm il-quddiesa.
 
IL-GIMGHA – 31 TA’ DICEMBRU 2021
L-ahhar jum tas-sena:
Il-hin tal-quddies filghodu jkun bhas-soltu;
Filghaxija fil-5.00 pm Quddiesa bl-omelija u fis-6.30 pm Koncelebrazzjoni Solenni; wara t-tqarbin waqt il kant tat-Te Deum issir purcissjoni fil-Kolleggjata bis-Santissmu Sagrament u nispiccaw bil-Benedizzjoni Sagramentali.
 
IS-SIBT – 1 TA’ JANNAR 2022
Solennita’ tal-Maternita ta’ Marija.
Il-hin tal-quddies ikun bhal nhar ta’ Hadd;
filghaxija jkun hawn quddiesa wahda fil-5.00 pm.
 
IL-HADD – 2 TA’ JANNAR
Solennita’ tal-Epifanija tal-Mulej.
 
NOTI:
Illum membri tal-kumitat tal-Festa qeghdin ibieghu l-kalendarju taghhom ghas-sena l-gdida.
 
Fid-dawl tac-cirkustanzi li ghaddejjin minnhom bhalissa fil-pandemija nergghu infakkru dwar l-obbligu tal-uzu tal-maskra, is-sanitizer kif ukoll tad-distanza socjali fil-knisja.
 
Nitolbu ghar-ruh; Antoinette Tabone u Alfred Cortis; Aghtihom o Mulej …. 

************

IL-HADD – 19 ta’ DICEMBRU 2021
IR-RABA’ HADD TAL-AVVENT
EVANĠELJU
U minn fejn ġieni dan li omm il-Mulej tiegħi tiġi għandi?
Lq 1:39-45
 
Kull nhar ta’ Hadd qed ikun hemm quddiesa fil-knisja ta’ San Gwann fis-7.30 am u fil-knisja ta’ Sta Lucija fit-8.30 am.
 
Il-Quddiesa tal-Hadd filghaxija qed tkun fil-5.00 pm.
 
IT-TNEJN – 20 ta’ DICEMBRU
Tkompli n-Novena ta’ Gesu Bambin.
Fis-6.00 pm  Ruzarju, Kurunella tal-Bambin u
fis 6.30 pm Quddiesa bl-omelija animata minn diversi gruppi u ghaqdiet li ghandna fil Parrocca.
 
IL-GIMGHA – 24 TA’ DICEMBRU
Lejliet il-Milied.
Il-hin tal-quddies filghodu jkun bhas-soltu;
Filghaxija fil-5.00 pm u fis-6.30 pm jkollna Quddiesa bl-omelija
Fit-8.30 pm tibda l-Funzjoni tal-Vgili tal-Milied li tinkludi purcisjoni bil bambin mit tfal tal-MUSEUM, siltiet muzikali, priedka mit-tfal u Koncelebrazzjoni Solenni.
 
IS-SIBT – 25 TA’ DICEMBRU
Solennita’ tat-Twelid ta’ Gesu Bambin;
Il-hin tal-quddies ikun bhal nhar ta’ Hadd; jigifieri nhar is-Sibt li gej filghaxija jkun hawn quddiesa wahda fil-5.00 pm.
 
IL-HADD – 26 TA’ DICEMBRU
Niccelebraw il-Festa tal-Familja Mqaddsa.
 
NOTI:
Ghad fadal tliet postijiet biss jekk hawn xi koppji gharajjes li jixtiequ jaghmlu l-Kors ta’ Kana, li minn  Jannar li gej  se jibda jsir fic-Centru Pastorali Hniena Divina, San Pawl tat-Targa.
 
Il-Grupp tal-Ushers tal-Kolleggjata taghna jirringrazzjaw lil komunita parrokkjali tan-Naxxar talli ghogobha tinnominah ghal Prempju Sens Civiku Naxxari.
 
Carols under the Stars hija t-tema ta’ diversi attivitajiet li ser jittelghu bejn l-20 u s-27 ta Dicembru quddiem il-knisja ta’ Sta Marija tax-Xaghra. Il-pubbliku li jattendi ser jintalab jaghti donazzjoni b’risq id-Dar tal-Provvidenza. F’dawn l-istess granet il-knisja mhix ser tkun miftuha ghall-Adorazzjoni personali.
 
Ghall-ewwel darba f’din il-Kolleggjata nistghu ingawdu x-xena tan-nativita f’dawn il-granet sbieh. Din tistghu tarawha fuq l-artal ta’ San Lawrenz. Napprezzaw donazzjoni ghall-ispejjez taghha.
 
Nitolbu ghar-ruh; Giovanna Mifsud. Frans Cachia u Victoria Deguara; Aghtihom o Mulej ….

AVVIZI

 

AVVIZI
 
IL-HADD – 12 ta’ DICEMBRU 2021
IT-TIELET HADD TAL-AVVENT
EVANĠELJU
U aħna, x’għandna nagħmlu?
Lq 3:10-18
 
Millum u kull nhar ta’ Hadd qed ikun hemm quddiesa fil-knisja ta’ San Gwann fis-7.30 am u fil-knisja ta’ Sta Lucija fit-8.30 am.
 
Il-Quddiesa tal-Hadd filghaxija qed tkun fil-5.00 pm.
 
IT-TNEJN – 13 ta’ DICEMBRU
Festa ta’ Sta Lucija, Vergni u Martri
Fil-knisja taghha fis-6.00 pm jkun hemm Quddiesa kantata bl-omelija.
 
L-ERBGHA - 15 ta’ Dicembru
Tibda n-Novena ta’ Gesu Bambin.
Fis-6.00 pm Ruzarju, Kurunella tal-Bambin u fis 6.30 pm Quddiesa bl-omelija animata minn diversi gruppi u ghaqdiet li ghandna fil- Parrocca.
 
Fl-Annexe fis-7.15 pm issir il laqgha tal-Kummissjoni Familja.
 
Fil-Kumpless tal-Pama fil-Mosta  filghodu se jkun hemm il-Mobile Unit ghal dawk li jixtiequ jaghtu d-demm; wiehed irid jiehu mieghu l-karta tal-identita.
 
IL-HAMIS – 16 ta’ DICEMBRU
Ikollna Coffee Morning fl-Oratorju; biljetti jinkisbu minghand il helpers. Nibdew bil-quddiesa tad-8.45 am.
 
IL-GIMGHA – 17 TA’ DICEMBRU
Wara l-quddiesa tan-Novena il-Kor Gaudete in Domino se jtella Kuncert fil-Kolleggjata b’ghanjiet tal-Milied. Min jixtieq jsta jattendi.
 
IL-HADD – 19 TA’ DICEMBRU
Ghall-quddiesa tal-10 am qed nistiednu lit tfal kollha sabiex igibu maghhom il-Bambin jew il-Grotta biex isir it-tberik taghhom.
 
NOTI:
Illum hija l-ahhar gurnata fl-Anexxe fejn issibu ghall-bejgh hafna affarijiet relatati mal-Milied. Grazzi ta’ kull ghajnuna.
 
Nitolbu ghar-ruh; Michael Galea u John Cilia; Aghtihom o Mulej
 
AVVIZ
​L-Organizzaturi tal-ikla li kellha ssir fin-Nigret nhar il-Hamis 16 ta’ Diċembru iħabbru li minħabba ċirkostanzi li ma għandomx kontroll fuqom, din l-ikla mhux ser issir iżda dak inhar stess, Il-Ħamis 16 ta’ Diċembru, ser isir coffee morning fl-Oratorju fid- 9.30 am. Booking mill-helpers tas-soltu . Grazzi

AVVIZ
Il-Grupp Meditazzjoni Nisranija javza li mhux ser ikun hemm Laqghat nhar il-Gimgha li gej, lanqas leljlet il-Milied u lejlet l-1 tas-Sena.  Il-Laqghat jergaw jibdew nhar il-Gimgha s-7 ta' Jannar 2022.

 AVVIZ MILL-KURJA,
 
 
Kif forsi smajtu, bħalissa hemm petizzjoni biex il-Gvern jemenda l-abbozz tal-liġi dwar il-kannabis rikreattiva.
 
Jekk tixtieq ixxerred din il-petizzjoni mal-komunità tiegħek, tista’ ssib il-link hawn taħt:
 
https://www.parlament.mt/en/petition/?id=146&page=1&itemsPerPage=50
 
 

AVVIZI
 
IL-HADD – 5 ta’ DICEMBRU 2021
IT-TIENI HADD TAL-AVVENT
EVANĠELJU
Il-bnedmin kollha jaraw is-salvazzjoni ta’ Alla.
Lq 3:1-6
Millum u kull nhar ta’ Hadd qed ikun hemm quddiesa fil-knisja ta’ San Gwann fis-7.30 am u fil-knisja ta’ Sta Lucija fit-8.30 am.
 
Il-Quddiesa tal-Hadd filghaxija qed tkun fil-5.00 pm.
 
L-ERBGHA - 8 ta’ Dicembru
Solennita tal-Immakulata Kuncizzjoni
Fil-knisja taghha fil-5.00 pm jkun hemm quddiesa kantata bl-omelija.
 
Fil-knisja ta’ Sta Lucija fid-9.00 am jkun hemm quddiesa u wara titkompla l-laqgha ghat-Terzjarji Karmelitani.
 
Il-mobile unit tad-demm se tkun hdejn ir-Rotunda tal-Mosta bejn it 8.30 am u 1.00 pm ghal dawk li jixtiequ jaghtu d-demm. Importanti li wiehed jiehu mieghu l-karta tal-identita.
 
IL-HAMIS – 9 ta’ DICEMBRU
Fis-6.00 pm jkun hawn hin ta’ Adorazzjoni  mill-grupp tal-Hniena Divina u fis-6.30 pm il-quddiesa.
 
IS-SIBT – 11 TA’ DICEMBRU
Infakkru l-Anniversarju tal-Konsagrazzjoni tal-Kolleggjata taghna; fil-quddies kollu issir il-quddiesa votiva u fil-5.00 pm jkollna quddiesa kantata bl-omelija u matulha jigu incensati is-Slaleb tal-Konsagrazzjoni.
 
NOTI:
Illum fl-annexxe issibu ghall-bejgh hafna affarijiet relatati mal-Milied fosthom ponsjetti, helu, inbejjed, pjanti u kejkijiet.
 
Il-Magazine Flimkien kif ukoll il-harga ta’ In-Nieqa issibuhom on  line kemm fuq il-website kif ukoll fuq il pagna ta’ Facebook tal-parrocca.
 
Illum huwa l-Ewwel Hadd tax-xahar ghalhekk ahna mhegga naghtu offerta generuza ta’ flus b’ risq il-knisja taghna intom u hergin.
 
Nitolbu ghar-ruh; Guzeppa Cortis u Victor Grima; Aghtihom o Mulej ……L-AĦĦAR POSTS