Saturday, April 10, 2021

AVVIZI TAL-PARROCCA - 2021

 


KOLLEĠĠJATA MARIJA BAMBINA
NAXXAR

KOLLEĠĠJATA MARIJA BAMBINA

NAXXAR

 

AVVIZI
 
Infakkru li sas-Sibt li gej, 17 ta' April l-attivitajiet religjuzi kollha ghadhom maghluqa ghal-pubbliku, inkluz il-quddies, minbarra dawk tal-funerali u tigijiet.
 
Il-Knisja tkun miftuha kuljum ghat-talb privat biss. 
Filghodu mis-7.00 am sal-10.00 am u 
Filghaxija mill-4.30 pm sas-6.00 pm. 
 
Importanti li kull min jidhol jipprova t-temperatura tad-deni u jaghmel is-sanitizer; ejjew inkunu responsabli maghna nfusna u ma xulxin.
 
L-Ufficcju Parrokkjali se jkun miftuh nhar ta’ Hamis filghodu bejn l-10.00 am u l-11.15 am u l-Gimgha filghaxija bejn il 5.00 pm u s -6.15 pm. Jinqdew biss dawk li jkunu ghamlu appuntament minn qabel halli nharsu sahhet xulxin.
 
Infakkru li kuljum fil-Kolleggjata fis-6.00 pm jinghad ir-Ruzarju, Benedizzjoni Sagramentali u fis 6.30 pm il-quddiesa.
 
Dawn mhux miftuhin ghall-publiku, izda tistghu issegwu dejjem fuq il-mezzi tal-media socjali tal-parrocca.
 
IL-HADD – 11 ta’ APRIL 2021
It-Tieni Ħadd tal-Għid –
il-Ħadd tal-Ħniena Divina  
Evanġelju
Tmintijiem wara gie Gesu’
Ġw 20:19-31
Fid-9.30 am fis-Santwarju tal-Hniena Divina
l-Arcisqof Charles J. Scicluna imexxi quddiesa fl-okkazzjoni tal-Festa tal-Hniena Divina; din se tixxandar dirett fuq TVM 2.
Din mhux miftuha ghall-publiku.
 
IL-HAMIS – 15 ta’ APRIL
Fis-6.00 pm jkun hawn hin ta’ Adorazzjoni - din tkun fil-maghluq.
Segwu dejjem fuq il-mezzi tal-media socjali tal-Parrocca.
 
IL-HADD – 18 ta’ APRIL
Millum il-Quddies fil-Kolleggjata jkun miftuh ghall-pubbliku bl-istess protocol ta’ qabel inghalqu; bl-istess mizuri  ta’ mitigazzjoni.
Il-hin tal-quddies ikun:-
Fis - 6, 7, 8, 9, 10, 11 am u 5.00 pm
 
Il-Knisja f’Malta ticcelebra Jum il-Karita;
Ghal dan il-ghan fuq il mezzi tal-media socjali kemm tal-Knisja f’Malta kif ukoll fuq tal-parrocca issibu informazzjoni dwar diversi inizjattivi marbuta ma’ dan il-Jum.
 
Nitolbu ghar-ruh; Mary Ciappara; Aghtiha o Mulej…..

 **********************

HINIJIET TAL-QUDDIES FIL-PARROCCA, NAXXAR
Il-hin tal-quddies fil-Kolleggjata huma hekk;
Matul il-Gimgha: 
6.00 am,  7.00 am, 7.45 am, 8.45 am u 6.30 pm.
Is-Sibt filghaxija: 5.00 pm u 6.30 pm
Il-Hadd: 6, 7, 8, 9, 10, 11 am u 5.00 pm
 
Mhux se jkun hemm quddies fil-Kappelel u fic-Cimiterju.
 
******
SANTWARJU GESU' HNIENA DIVINA
Hinijiet Quddies:Mit-Tnejn sal-Gimgha: 8.30am
Is-Sibt: 4.30pm  u 6.30pm

Hdud u Festi: 8.30am - 10.00am - 11.30am bl-Ingliz


AVVIZI
 
Infakkru li sal-11 ta' April se jitwaqqfu l-attivitajiet religjuzi kollha inkluz il-quddies, minbarra dawk tal-funerali.
 
Il-Knisja tkun miftuha kuljum ghat-talb privat biss. 
Filghodu mis-7.00 am sal-10.00 am u 
Filghaxija mill-4.30 pm sas-6.00 pm. 
 
Importanti li kull min jidhol jipprova t-temperatura tad-deni u jaghmel is-sanitizer; ejjew inkunu responsabli maghna nfusna u ma xulxin.
 
L-Ufficcju Parrokkjali se jkun miftuh nhar ta’ Hamis filghodu bejn l-10.00 am u l-11.15 am u l-Gimgha filghaxija bejn il 5.00 pm u s -6.15 pm. Jinqdew biss dawk li jkunu ghamlu appuntament minn qabel halli nharsu sahhet xulxin.
 
Infakkru li kuljum fil-Kolleggjata fis-6.00 pm tinghad il-Via Sagra, Benedizzjoni Sagramentali u fis 6.30 pm il-quddiesa.
 
Dawn mhux miftuhin ghall-publiku, izda tistghu issegwu dejjem fuq il-mezzi tal-media socjali tal-parrocca.
 
IL-HADD – 4 ta’ APRIL 2021
L-Għid il-Kbir
Solennita’ tal-Qawmien ta’ Kristu mill-mewt;
Evanġelju
Kristu kellu jqum mill-imwiet.
Ġw 20:1-9
Fil-11.am Koncelebrazzjoni mis-sacerdoti tal-parrocca taghna; din tkun fil-maghluq.
Segwu dejjem fuq il-mezzi tal-media socjali tal-Parrocca.
 
IL-HAMIS – 8 ta’ APRIL
Fis-6.00 pm jkun hawn hin ta’ Adorazzjoni mill-Grupp tal-Hniena Divina; din tkun fil-maghluq.
 
Segwu dejjem fuq il-mezzi tal-media socjali tal-Parrocca.
 
IL-HADD – 11 ta’ APRIL
Fis-Santwarju tal-Hniena Divina fid-9.30 am l-Arcisqof Charles J. Scicluna imexxi quddiesa fl-okkazzjoni tal-Festa tal-Hniena Divina; din se tixxandar dirett fuq TVM 2.
Din mhux miftuha ghall-publiku.
 
NOTI:
Nitolbu ghar-ruh: Salvu Ellul u Karmenu Zerafa; Aghtihom o Mulej…..


AVVIZI
 
Infakkru li sal-11 ta' April se jitwaqqfu l-attivitajiet religjuzi kollha inkluz il-quddies, minbarra dawk tal-funerali.
 
Il-Knisja tkun miftuha kuljum ghat-talb privat biss. 
Filghodu mis-7.00 am sal-10.00 am u 
Filghaxija mill-4.30 pm sas-6.00 pm. 
 
Importanti li kull min jidhol jipprova t-temperatura tad-deni u jaghmel is-sanitizer; ejjew inkunu responsabli maghna nfusna u ma xulxin.
 
L-Ufficcju Parrokkjali se jkun miftuh nhar ta’ Hamis filghodu bejn l-10.00 am u l-11.15 am u l-Gimgha filghaxija bejn il 5.00 pm u s -6.15 pm. Jinqdew biss dawk li jkunu ghamlu appuntament minn qabel halli nharsu sahhet xulxin.
 
Infakkru li kuljum fil-Kolleggjata fis-6.00 pm tinghad il-Via Sagra, Benedizzjoni Sagramentali u fis 6.30 pm il-quddiesa.
 
Dawn mhux miftuhin ghall-publiku, izda tistghu issegwu dejjem fuq il-mezzi tal-media socjali tal-parrocca.
 
IL-HADD – 28 ta’ MARZU 2021
Ħadd il-Palm u l-Passjoni tal-Mulej
Evanġelju
Mk 14:1–15:47
Il-Passjoni ta’ Sidna Ġesù Kristu skont San Mark
 
IT-TNEJN – 29 ta’ MARZU 2021
Nibdew it-Tridu tal-Gimgha l-Kbira.
Mit-Tnejn sal-Erbgha fis-6.30 pm jkollna quddiesa bil-kant u bl-omelija bi preparazzjoni ghall-Gimgha l-Kbira, din tkun fil-maghluq.
 
IL-HAMIS – 1 ta’ APRIL
Hamis ix-Xirka;
Jum it-twaqqif tas-Sacerdozju u tal-Ewkaristija.
Fis-6.30 pm Koncelebrazzjoni Solenni; wara t-tqarbin isir it-translazzjoni tal-Ewkaristija lejn l-Artal tar-Reposizzjoni, din tkun fil-maghluq.
 
Mit-8.30 pm sal-10.30 pm il-knisja tiftah ghat-talb privat biss; mhumiex permessi la visti u lanqas talb organizzat.
 
Segwu dejjem fuq il-mezzi tal-media socjali tal-Parrocca.
 
IL-GIMGHA – 2 ta’ APRIL
Tifkira Solenni tal-Mewt ta’ Kristu.
 
Infakkru li hemm obbligu ghas-sawm u l-astinenza.
 
Il-knisja tiftah mis-7.00 am sa 12 pm. ghat-talb privat biss.
 
Fis-2.30 pm tinghad il-Via Sagra u fit -3.00 pm tibda t-Tifkira Solenni tal-Mewt ta’ Kristu bir-rakkont tal-passjoni, din tkun fil-maghluq.
 
Dawn mhux miftuhin ghall-publiku, izda tistghu issegwu dejjem fuq il-mezzi tal-media socjali tal-parrocca.
 
IS-SIBT – 3 ta’ APRIL
Fit-8.00 pm tibda Koncelebrazzjoni Solenni tal-Vgili tal-Ghid li tinkludi t-tberik tan-nar u tal-ilma, din tkun fil-maghluq.
Segwu dejjem fuq il-mezzi tal-media socjali tal-Parrocca.
 
NOTI:
L-arlogg tal-knisja fih hafna hsarat, se jiehu iktar zmien biex jissewwa u fih hafna aktar spejjez. Komplu ghinuna halli t-tiswija titkompla.
 
Dan il-week-end fl-Oratorju u fl-Annexxe issibu ghall-bejgh il-figolli; L-abbatini wkoll qed jorganizzaw lotterija; grazzi lil kull min jghin.
 
Mal-kaxxa li hemm hdejn il-bieb ta’ barra poggejna nota sabiex nitfghu offerta ta’ flus b’risq is-Segretarjat Assistenza Socjali.
 
Fuq il-kancell ta’ madwar il-Presbiterju hawn il weraq taz-zebbug imbierek; tistghu tiehdu minnu.
 
Nitolbu ghar-ruh; Marija Ria Carbonaro; Aghtiha o Mulej 

AVVIZI
 
Infakkru li sal-11 ta' April se jitwaqqfu l-attivitajiet religjuzi kollha inkluz il-quddies, minbarra dawk tal-funerali.
 
Il-Knisja tkun miftuha kuljum ghat-talb privat biss. 
Filghodu mis-7.00 am sal-10.00 am u 
Filghaxija mill-4.30 pm sas-6.00 pm. 
 
Importanti li kull min jidhol jipprova t-temperatura tad-deni u jaghmel is-sanitizer; ejjew inkunu responsabli maghna nfusna u ma xulxin.
 
L-Ufficcju Parrokkjali se jkun miftuh nhar ta’ Hamis filghodu bejn l-10.00 am u l-11.15 am u l-Gimgha filghaxija bejn il 5.00 pm u s -6.15 pm. Jinqdew biss dawk li jkunu ghamlu appuntament minn qabel halli nharsu sahhet xulxin.
 
Infakkru li kuljum fil-Kolleggjata fis-6.00 pm tinghad il-Via Sagra, Benedizzjoni Sagramentali u fis 6.30 pm il-quddiesa.
 
Dawn mhux miftuhin ghall-publiku, izda tistghu issegwu dejjem fuq il-mezzi tal-media socjali tal-parrocca.
 
IL-HADD – 21 ta’ MARZU 2021
IL-HAMES’ ĦADD tar-RANDAN
Evanġelju
Jekk il-ħabba tal-qamħ, li taqa’ fl-art, tmut hi tagħmel ħafna frott.
Ġw 12:20-33
 
IL-HAMIS – 25 ta’ MARZU
Lejliet id-Duluri;
Fis-6.00 pm jkun hawn celebrazzjoni penitenzjali u
fis-6.30 pm il-quddiesa. Segwu dejjem fuq il-mezzi tal-media socjali tal-Parrocca.
 
IL-GIMGHA – 26 ta’ MARZU
Festa ta’ Marija Addolorata taht is-Salib.
Fil-Kolleggjata se jkun hawn dawn il-quddies;
Fis-7.00 am u fit-7.45 am.  Fil-5.00 pm u fis-6.30 pm
Dawn mhux miftuhin ghall-publiku, izda tistghu issegwu dejjem fuq il-mezzi tal-media socjali tal-parrocca.
 
IL-HADD – 28 ta’ MARZU
Hadd il-Palm u l-Passjoni tal-Mulej;
Fil-11.00 am isir it-Tberik tal-palm u taz-zebbug u titkompla koncelebrazzjoni solenni.
Segwu dejjem fuq il-mezzi tal-media socjali tal-Parrocca.
 
NOTI:
Dan il week-end fl-Oratorju u fl-Annexe issibu ghall-bejgh il-figolli; L-abbatini wkoll qed jorganizzaw lotterija; grazzi lil kull min jghin.
 
Nitolbu ghar-ruh; Marija Camilleri; Aghtiha o Mulej …..AVVIZI
 
B'effett mill-11 ta' Marzu sal-11 ta' April se jitwaqqfu l-attivitajiet religjuzi kollha inkluz il-quddies, minbarra dawk tal-funerali.
 
Il-Knisja tkun miftuha kuljum ghat-talb privat biss. 
Filghodu mis-7.00 am sal-10.00 am u 
Filghaxija mill-4.30 pm sas-6.00 pm. 
 
Importanti li kull min jidhol jipprova t-temperatura tad-deni u jaghmel is-sanitizer; ejjew inkunu responsabli maghna nfusna u ma xulxin.
 
IL-HADD – 14 ta’ MARZU 2021
IR-RABA’ ĦADD tar-RANDAN
Evanġelju
Alla bagħat lil Ibnu fid-dinja biex bih hija ssalva.
     Ġw 3:14-21
 
IT-TNEJN
Millum fil-Kolleggjata fis-6.00 pm tinghad il-via sagra, Benedizzjoni Sagramentali u fis 6.30 pm il-quddiesa.
Dawn mhux miftuhin ghall-publiku, izda tistghu issegwu dejjem fuq il-mezzi tal-media socjali tal-parrocca.
 
L-ERBGHA
Fis-6.00 pm se ssir laqgha on line ghall-genituri li uliedhom ser jircievu l-ewwel tqarbina din is-sena; inhegguhom jissiehbu ghal din il-laqgha.
 
IL-GIMGHA
19 ta’ Marzu - Solennita ta’ San Guzepp’
Fis-6.30 pm quddiesa bil-kant; wara l-vangelu ssir ir-raba priedka tal-ezercizzi spiritwali ghal matul dan ir-Randan
Dawn mhux miftuhin ghall-publiku, izda tistghu issegwu dejjem fuq il-mezzi tal-media socjali tal-parrocca.
  
NOTI:
Dan il-weekend fl-Oratorju bejn id-9.00am u 12.00 pm  issibu ghall-bejgh il-figolli; grazzi lil kull min jghin.
 
Nitolbu ghar-ruh; Godwin Grech,  Kola Muscat u Joe Bellia; Aghtihom o Mulej …..

AVVIZI

IL-HADD – 7 ta’ MARZU 2021

IT-TIELET ĦADD tar-RANDAN
Evanġelju
Ħottu dan it-tempju, u fi tlitt ijiem nerġa’ ntellgħu.
Ġw 2:13-25
Infakkru li matul ir-Randan kuljum fis 6.00 pm tinghad il-Via Crucis.
 
IL-HAMIS
Fis-6.00 pm jkun hawn hin ta’ Adorazzjoni  mill-Grupp tal-Hniena Divina u
fis-6.30 pm il-Quddiesa.
 
IL-GIMGHA
Fis-6.30 pm il-Quddiesa u wara l-Vangelu issir it-tielet priedka tal-ezercizzi spiritwali.
  
NOTI:
Infakkru fil- bejgh ta’ Bnadar bix-xbieha tad-Duluri, ideali biex jiddendlu mal-galleriji. Min jixtieq jixtri ghandu jidhol fis-sagrestija.
 
Dawk li nkitbu biex jigu ghall-Funzjonijiet tat-Ttridu tal-Ghid ghandhom jigbru l-biljett mis-sagrestija fil-week end ta’ Hadd il-Palm; qed navzaw minn kmieni apposta biex hadd ma jghid li ma kienx jaf. Tafu kif inhi is-sitwazzjoni tal-pandemija ghaldaqstant jehtieg li nagixxu b’hafna ghaqal u prudenza.
 
Wiehed mill-modi ta’ kif nuru rispett lejn ic Cimiterju, li kif tafu, huwa post qaddis, huwa billi nzommu dan il-post nadif; mela fjuri nexfin tarmihomx mall-art hdejn l-iskips imma go fihom.
 
Nhar il-Hadd li gej issir il-gabra ghall-bzonnijiet tas-Seminarju.
 
L-abbatini qed iqassmu it-tieni harga tar-rivista taghhom b ártikli ta’ interess; japprezzaw donazzjoni.
 
Illum l-Ewwel Hadd tax-xahar ghalhekk inheggukom taghtuna offerta generuza ta’ flus halli tghinuna nkompru l-ispejjez li ghandna u li huma hafna.

 ******

IL-HADD – 28 ta’ FRAR 2021

IT-TIENI ĦADD tar-RANDAN
Evanġelju
Dan hu Ibni l-Għażiż.
Mk 9:2-10
Infakkru li matul ir-Randan kuljum fis 6.00 pm tinghad il-Via Crucis.
 
L-ERBGHA – 3 ta’ MARZU 2021
Fl-Annexe fis-6.30 pm se ssir il-Laqgha tal-Abbatini kif ukoll laqgha ohra ghall-genituri taghhom.
 
IL-GIMGHA
Fis-6.00 pm jkun hawn hin ta’ Adorazzjoni  u jsir talb ghall-vokazzjonijiet;
fis-6.30 pm il-Quddiesa u wara l-Evangelu issir it-tieni priedka tal-Ezercizzi Spiritwali.
Infakkru li kemm fuq xi stazzjonijiet tar-radju kif ukoll fuq il mezzi tal-media socjali issibu korsijiet ta’ Ezercizzi Spiritwali on-line.
 
NOTI:
Il-magazine Flimkien ghax-xahar ta’ Marzu jinsab fuq il-mezzi tal-media socjali tal-parrocca taghna.
 
Il-grupp organizzattiv tal-gimgha l-kbira ghandu ghal bejgh Bnadar bix-xbieha tad-Duluri, ideali biex jiddendlu mal-galleriji. Hemm wahda minnhom intom u dehlin il-knisja. Min jixtieq jixtri ghandu jidhol fis-sagrestija.
 
Illum il-fund raising group qed ibieghu l-kwarezimal; grazzi tal-koperazzjoni taghkom.
 
L-arlogg tal-knisja taghna hafna drabi qed ikun wieqaf; mhux ghax ikun bla habel imma ghax ghandu hafna hsarat; nixtiequ li nirrangawh imma ghandna spiza; jekk int tixtieq li jibqa jahdem nitolbuk taghtina donazzjoni.
 
AVVIZ MILL-KURJA
Matul dan ir-Randan:
·        Minn nhar it-Tnejn li għadda, fuq il-paġna ta’ Facebook tal-Arċidjoċesi ta’ Malta beda jittella’ banner bi frażi mill-Ittra Pastorali tal-Isqfijiet. L-iskop hu li l-messaġġ ikompli jitwassal permezz tas-social media b’mod konċiż u effettiv.
·        Kull nhar ta’ Ġimgħa filgħaxija qed jittella’ wkoll filmat b’riflessjoni qasira ta’ tliet minuti minn Mons. Arċisqof dwar il-Ħdud tar-Randan.

 

AVVIZI
 
IL-HADD – 21 ta’ FRAR 2021
L-EWWEL ĦADD tar-RANDAN
Evanġelju
Kien imġarrab mix-xitan, u l-anġli kienu jaqduh.
Mk 1:12-15
Infakkru li matul ir-Randan kuljum fis 6.00 pm tinghad il-Via Crucis.
 
IL-HAMIS
Fis-6.00 pm jkun hawn hin ta’ Adorazzjoni mill-Membri Rgiel tal-Legjun ta’ Marija u
fis-6.30 pm il-Quddiesa.
 
IL-GIMGHA
Nhar il-Gimgha u kull nhar ta’ Gimgha matul il-hames gimghat tar-Randan, fil-quddiesa ta’ filghaxija wara l-Vangelu issir il-Priedka tal-Ezercizzi Spiritwali. Infakkru li tistghu issegwu dejjem minn fuq il-web cam tal-knisja taghna, li ssibuha wkoll fil-web site tal-parrocca taghna www.bambinanaxxar.org
 
NOTI:
Id-dati tal-Ewwel Tqarbina u tal-Grizma tal-Isqof ghal din is-sena issibuhom fuq il-web site tal-parrocca taghna.
 
Nafu li xi whud ma lahqux jibbukjaw post ghall-Funzjonijiet tal-Gimgha Mqaddsa; imma intom tafu li hemm direttivi li lkoll jehtieg nosservaw u dan biex inharsu sahhitna u sahhet xulxin. Inkomplu nitolbu specjalment matul dan ir-Randan halli ma ndumux ma nehilsu minn din il-pandemija.
 
Illum il-fund raising group qed ibieghu l-kwarezimal; dan hu mod kif tistghu tghinu finanzjarjament lill-parrocca taghna.
 
Nitolbu ghar-ruh: Francis Deguara; Aghtih o Mulej ……AVVIZI
 
IL-HADD – 14 ta’ FRAR 2021
Is-Sitt Ħadd ta’ Matul is-Sena
Evanġelju
Il-ġdiem marlu u ġismu ndaf.
Mk 1, 40-45
 
L-ERBA’  – 17 ta’ Frar
Bidu taz-zmien Qaddis tar-Randan.
Il-hin tal-quddies filghodu jkun bhas-soltu waqt li filghaxija jkollna zewg quddisiet:
fil-5.00 pm u fis-6.30 pm.
 
F’kull quddiesa isir it-tberik u t-Tqeghid ta’ Rmied fuq ras in-nies.
Infakkru li hemm l-obbligu ghas-sawm u l-astinenza.
 
Matul ir-Randan kuljum fis 6.00 pm tinghad il-Via Crucis.
 
IL-HAMIS
Fis-6.00 pm jkun hawn hin ta’ Adorazzjoni mill-membri tal-Azzjoni Kattolika,
fis-6.30 pm il-quddiesa.
 
NOTI:
Dawk li jixtiequ jigu ghall-funzjonijiet tat-Tridu tal-Ghid, jigifieri Hamis ix-Xirka, Gimgha l-Kbira u Sibt il-Ghid iridu jibbukjaw fis-sagrestija. Kif tafu in-numru huwa limitat halli niehdu hsieb sahhitna u sahhet xulxin.
 
Nitolbu ghar-ruh:  Carmelo Vella u Jenny Cilia; Aghtihom o Mulej ……


AVVIZI
 
IL-HADD – 7 ta’ FRAR 2021
Il-Hames Ħadd ta’ Matul is-Sena
Evanġelju
Ġesù jfejjaq ħafna morda minn bosta mardiet.
Mk 1, 29-39
 
L-ERBA’  – 10 ta’ Frar
Solennita’ tan-Nawfragju ta’ San Pawl f’Malta;
Xieraq li niehdu sehem fil-quddiesa; il-hin ikun bhal nhar ta’ Hadd.
 
IL-HAMIS
Fis-6.00 pm jkun hawn hin ta’ Adorazzjoni mill-Grupp Hniena Divina,
fis-6.30 pm il-quddiesa.
 
NOTI:
Fuq il-website u l-mezzi tal-media socjali tal-parrocca issibu l-magazine Flimkien ghax-xahar ta’ Frar; fost ohrajn tistghu taqraw il-messagg tal-Arcipriet kif ukoll il-programm tax-xahar.
  
Nitolbu ghar-ruh:   Godfrey Camilleri u James Frank Bell;                Aghtihom o Mulej ……


AVVIZI
 
IL-HADD – 31 ta’ JANNAR 2021
Ir-Raba’ Ħadd ta’ Matul is-Sena
Evanġelju
Kien jgħallimhom bħal wieħed li għandu s-setgħa.
Mk 1:21-28
 
IT-TLIETA – 2 ta’ Frar
Festa tal-Prezentazzjoni tal-Mulej fit-Tempju; il-Gandlora
Fis-6.00 pm r-Ruzarju, Tberik tax-xema, Purcissjoni fil-knisja u titkompla Quddiesa kantata bl-Omelija.
 
 
IL-GIMGHA
Fis-6.00 pm jkun hawn hin ta’ Adorazzjoni u jsir talb ghall-vokazzjonijiet u
fis-6.30 pm il-quddiesa.
 
NOTI:
Filwaqt li nirringrazjawkom tal-koperazzjoni li turu mal-ushers, infakkru li d-distanza trid tinzamm f’kull hin; jigifieri kemm ahna u dehlin fil-knisja kemm waqt il-quddiesa, kif ukoll ahna u hergin. Tajjeb  ukoll li nahsbu kmieni meta nigu ghall-quddies.
 
Id-dati tal-Precett ghat-tfal tal-museum ghal din is sena huma dawn:
Ghas-subien il-Hadd 6 ta’ Gunju fil-5.30 pm.
Ghall-bniet il-Hadd 13 ta’ Gunju fil-5.30 pm
 
Waqt li l-Grizma se tkun hekk;
Ghal-bniet is-Sibt 11 ta’ Settembru fis-6.30 pm
Ghas-subien il-Hadd 12 ta’ Settembru fl-4.30 m u fis-6.30 pm
 
Nitolbu ghar-ruh: Josephine Sant u Carmelo Scicluna: Aghtihom o Mulej ……
 

*******

AVVIZI
 
IL-HADD – 24 ta’ JANNAR 2021
It-Tielet Ħadd ta’ Matul is-Sena
Evanġelju
Indmu u emmnu fl-Evanġelju.
Mk 1:14-20
 
IT-TNEJN – 25 ta’ jannar
Festa tal-Konverzjoni tal-Appostlu Missierna San Pawl
  
IL-HAMIS
Fis-6.00 pm jkun hawn hin ta’ Adorazzjoni mis- Soci tal-MUSEUM tas-subien u  
fis-6.30 pm il-quddiesa.
 
NOTI:
Il-Parrocca qed tahdem fuq progett fejn fost ohrajn qed tigbor informazzjoni dwar l-Istorja taghha u tal-Komunita Naxxarija biex il-quddiem tkun provduta lil dawk li jzuruna fosthom barranin. Jekk hawn min hu interessat li jaqsam maghna xi esperjenza jew grajjiet tal-imghoddi jinforma lill-Arcipriet.
 
Wara l-appell li ghamilna sabiex nghinu finanzjarjament lill-parrocca nixtiequ minn hawn nghidu grazzi wkoll lil dawk li taw l-offerta taghhom permezz ta’ bank transfer.
 
Dwar il-process tad-dhul fl-iskejjel tal-Knisja f’Malta 2021 – 2022 ninfurmawkom li mid 29 ta’ Jannar jintlaqghu l-applikazzjonijiet on line ta’ applikanti ohra. Aktar informazzjoni minn fuq in notice board jew il web site tal-knisja.
 
Nitolbu ghar-ruh: Tony Dougall u Joseph Sammut: Aghtihom o Mulej ……

AVVIZI
 
IL-HADD – 17 ta’ JANNAR 2021
It-Tieni Ħadd taż-Żmien ta’ Matul is-Sena
Evanġelju
Marru u raw fejn kien jgħammar il-Mulej.
Ġw 1:35-42
Fis-Santwarju tal-Grazzja Haz-Zabbar fl-4.00 pm se ssir quddiesa b’suffragju ta’ Marija Caruana, omm l-ex Arcipriet tan-Naxxar.
 
IT-TNEJN
Tibda l-gimgha ta’ Talb ghall-Ghaqda fost il-Knejjes Insara. Nitolbu li lkoll inkunu merhla wahda taht Raghaj wiehed.
 
 
IL-HAMIS
Fis-6.00 pm jkun hawn hin ta’ Adorazzjoni mill-Grupp tal-Abbatini u
fis-6.30 pm il-quddiesa.
 
NOTI:
Nitolbu ghar-ruh: Joseph Falzon; Aghtih o Mulej ……

APPELL 

Il-Papa Franġisku ħeġġeġ lill-Insara kollha biex jieħdu l-vaċċin tal-Covid-19, kif għamel l-Papa stess ftit tal-jiem ilu. 

L-Awtoritajiet tas-Saħħa jixtiequ jfakkru li fil-jiem li ġejjin, l-anzjani ser jirċievu ittra bl-appuntament sabiex jieħdu dan il-vaċċin u b’ hekk inkunu qed inħarsu saħħitna u nieħdu ħsieb xulxin. 

Nappellaw lill-anzjani kollha sabiex jattendu għall-appuntament li jingħataw u biex ħadd ma jitlef iċ-ċans tiegħu. Dawk li ma jridux jieħdu l-vaċċin għandhom iċemplu fuq in-numru 145 biex javżaw lill-Awtoritajiet tas-Saħħa.

***********

AVVIZI
 
IL-HADD – 10 ta’ JANNAR 2021
Niccelebraw il-Festa tal-Maghmudija tal-Mulej.
Evanġelju
Inti ibni l-għażiż; fik sibt l-għaxqa tiegħi.
Mk 1:7-11
Fit-3.30 pm jkun hawn quddiesa bic-Celebrazzjoni tas-Sagrament tal-Maghmudija.
 
IL-HAMIS
Fis-6.00 pm jkun hawn hin ta’ Adorazzjoni mill-Grupp tal-Hniena Divina u
fis-6.30 pm il-quddiesa.
 
NOTI:
Il-gabra / strina li saret fil-quddies tal-weekend li ghadda lahqet is-somma ta’ madwar 4000 euro. Grazzi hafna tal-generozita taghkom b’risq il-parrocca taghna.
 


AVVIZI
 
IL-HADD – 3 ta’ JANNAR 2021
Niccelebraw is-Solennita tal-Epifanija.
Evanġelju
Ġejna mil-Lvant nagħtu qima lis-Sultan.
Mt 2, 1-12
IL-HAMIS
Fis-6.00 pm jkun hawn hin ta’ Adorazzjoni u
fis-6.30 pm il-quddiesa.
 
IL-GIMGHA
Fl-Oratorju fis-7.30 pm jibda l-Kors ta’ thejjija ghaz-Zwieg ghall-gharajjes; filwaqt li nawguraw lil dawn il-koppji, nghidu grazzi lill-koppji mexxejja ta’ dan il-kors.
 
IL-HADD
Niccelebraw il-Festa tal-Maghmudija tal-Mulej;
Fit-3.30 pm jkun hawn quddiesa bic-Celebrazzjoni tas-Sagrament tal-Maghmudija.
 
NOTI:
F’-isem il-familji fil-bzonn li ghandna fil-parrocca nirringrazzja lil dawk il benefatturi li ghenu b’diversi modi lil dawn l-istess familji specjalment f’dawn iz-zminjijiet difficcli.
 
Il-Magazine Flimkien ghax-xahar ta’ Jannar jinsab fuq il-website tal-parrocca, www.bambinanaxxar.org
U fuq il-pagna ta’ Facebook tal-Kolleggjata u fuq il website tad-Djocesi.

*******