AVVIZI TAL-PARROCCA - 01 / 2021

 


KOLLEĠĠJATA MARIJA BAMBINA

NAXXAR
AVVIZI

 

IL-HADD – 28 ta’ NOVEMBRU 2021

L-Ewwel Ħadd tal-Avvent

EVANĠELJU
Il-fidwa tagħkom hi fil-qrib.
Lq 21:25-28,34-36

 

 

Il-Quddiesa tal-Hadd filghaxija qed tkun fil-5.00 pm.

 

IT-TLIETA

Ser norganizzaw Coffee Morning; nitilqu mill-pjazza wara l-quddiesa tad-8.45 am. Biljetti minghand il helpers. Gibu maghkom ic certifikat tal-Vaccin.

 

IL-HAMIS

Il-Grupp tal-Irgiel huma mistiedna ghall-quddiesa tad-8.45 am u wara titkompla laqgha ghalihom; ikun hawn ukoll hin ghal qrar.

 

IL-GIMGHA

Fis-6.00 pm jkun hawn hin ta’ Adorazzjoni  mill-Ministri tat-Tqarbin u fis-6.30 pm il-quddiesa.

 

NOTI:

Infakkru li l-knisja ta’ Sta Marija tax-Xaghra tkun miftuha ghat-talb personali u fl-4.00 pm ikun hemm Adorazzjoni u Ruzarju.

 

Mill-Ewwel Hadd ta’ Dicembru, kull nhar ta’ Hadd ser terga tibda ssir quddiesa fil-knisja ta’ San Gwann fis-7.30 am u fil-knisja ta’ Sta Lucija fit-8.30 am. Infakkru li dejjem iridu jigu mharsa l-protokolli sanitarji ta’ distanza socjali, termometru tad deni u sanitizer.

 

Illum membri tal-kumitat tal-festa qed ibieghu il-qaghaq tal-ghasel; grazzi tal-koperazzjoni taghkom.

 

Nitolbu ghar ruh: Christiane Ramsay Scicluna; Aghtiha o Mulej

 AVVIZI
 
IL-HADD – 14 ta’ NOVEMBRU 2021
IT-33 HADD ta’ MATUL IS-SENA
EVANĠELJU
Jiġbor flimkien il-maħturin tiegħu mill-erbat irjieħ.
Mk 13:24-32
 
Illejla fit-3.30 pm quddiesa bic-Celebrazzjoni tas-Sagrament tal-Maghmudija.
 
Il-Quddiesa tal-Hadd filghaxija qed tkun fil-5.00 pm.
 
IL-HAMIS
Fis-6.00 pm jkun hawn hin ta’ Adorazzjoni mill-Irgiel tal-Legjun ta’ Marija u fis-6.30 pm il-quddiesa.
 
IL-HADD – 21 ta’ NOVEMBRU
Niccelebraw is-Solennita’ ta’ Kristu Re;
ic-Celebrazzjoni Djocesana se ssir fil-Bazilika ta’ Kristu Re, Rahal il-Gdid,fil-5.00 pm u titmexxa minn Mons Arcisqof.
 
NOTI:
Fil-gimghat li gejjin ser jintlaqghu Applikazzjonijiet ghad-dhul ta’ Tfal fl-iskejjel tal-knisja f’Malta. Aktar dettalji issibuhom fin- notice boards u fil-web site tal-Kurja.
 
Infakkru fl-Esebizzjoni li hemm fuq l-artal ta’ San Lawrenz imtella mill-membri tal-Legjun ta’ Marija.
 
Illum ghandna  ghal bejgh il-boroz ta’ San Martin. Grazzi ta kull ghajnuna li taghtuna.
 
Hemm il-hsieb li minn Dicembru, kull nhar ta’ Hadd biss, jerga jibda jkun hemm quddiesa fil-knisja ta’ San Gwann Battista u ta’ Sta Lucija. Dettalji inhabbruhom aktar tard.
 
Il-Velja tal-Milied, nhar l-24 ta’ Dicembru din is-sena ser tibda fit-8.30 pm b’purcisjoni bil-Bambin gol-knisja’ mit-tfal tal-MUSEUM. Mhux ser jinhargu biljetti ghal din ic-Celebrazzjoni.
 
Nitolbu ghar ruh: Manwel Gauci: Aghtih o Mulej
 
*******

AVVIZI
 
IL-HADD – 7 ta’ NOVEMBRU 2021
IT-32 HADD ta’ MATUL IS-SENA
EVANĠELJU
L-armla fqira offriet iktar minn kulħadd.
Mk 12:38-44
 
Illum fic-Cimiterju fl-4.00 pm jkun hemm Quddiesa u wara jsir it-tberik tal-Oqbra.
 
Il-Quddiesa tal-Hadd filghaxija qed tkun fil-5.00 pm.
 
IL-HAMIS
Ikomplu l-laqghat tas-Social Club tal-Anzjani. Dawn isiru fl-annexe wara l-quddiesa tad-8.45 am.
 
Fl-Oratorju jkun hemm Coffee Morning; gibu c-certifikat tal vaccin.
 
Fis-6.00 pm jkun hawn hin ta’ Adorazzjoni mill-Grupp tal-Hniena Divina u fis-6.30 pm il-quddiesa.
 
IL-GIMGHA
Fl-Annexe fis-7.00 pm ikomplu il-Laqghat tal-Meditazzjoni Nisranija. Tajjeb li niehdu sehem f’dawn il-laqghat ta’ talb fis-skiet
 
NOTI:
Illum ghandna  ghal bejgh il-Boroz ta’ San Martin. Grazzi ta’ kull ghajnuna li taghtuna.
 
Mal-bibien tal-knisja issibu l-kopji tal-Magazine Flimkien ghax-xahar ta’ Novembru kif ukoll leaflet mahrug mill-Legjun ta’ Marija.
 
Fl-okkazzjoni tal-2500 laqgha tal-Praesidium tan-Naxxar, hdejn l-artal ta’ San Lawrenz hemm esebizzjoni. Mistednin izzurhuha. Il-membri tal-Legjun ta’ Marija jiltaqghu kull nhar ta’ Tlieta fl-Annexe fis-7.00 pm
 
Illum huwa l-Ewwel Hadd tax-xahar ghalhekk nheggukom taghtu offerta generuza  ta’ flus b’risq il-Kolleggjata taghna.
 
Nitolbu ghar ruh: Mary Amato u  Giorgia Spiteri; Aghtihom o Mulej 

*******

AVVIZI
 
IL-HADD – 31 ta’ OTTUBRU 2021
IT-31 HADD ta’ MATUL IS-SENA
EVANĠELJU
Il-kmandament tal-imħabba ta’ Alla u tal-proxxmu.
Mk 12:28b-34
 
Il-Quddiesa tal-Hadd filghaxija qed tkun fil-5.00 pm.
 
IT-TNEJN – 1 ta’ NOVEMBRU
Solennita tal-Qaddisin Kollha;
Xieraq li niehdu sehem fil-quddiesa.
Fis-6.30 pm quddiesa bil-kant.
 
IT-TLIETA – 2 ta’ NOVEMBRU
Tifkira Solenni tal-Mejtin Kollha;
Fil-Kolleggjata l-hin tal-quddies ikun bhas-soltu; filghaxija fis-6.30 pm koncelebrazzjoni b’suffragju tal-Erwieh Kollha.
 
Fil-knisja ta’ San Gwann ikun hemm quddiesa fis-7.30 am u Santa Lucija fit-8.00 am
 
IL-HAMIS – 4 ta’ NOVEMBRU
Jergghu jibdew il-Laqghat tas-Social Club tal-Anzjani. Dawn isiru fl-Annexe wara l-quddiesa tad-8.45 am
 
Se ssir ukoll il-Laqgha tal-Irgiel li s-soltu ssir fil-MUSEUM; huma jigu ghall-quddiesa tad-8.45 am u titkompla laqgha wara. Ikun hawn hin ghal-qrar.
 
IL-GIMGHA – 5 ta’ NOVEMBRU
L-Ewwel Gimgha tax-Xahar;
Fis-6.00 pm jkun hawn hin ta’ Adorazzjoni u fis-6.30 pm il-quddiesa.
 
Fl-Annexxe fis-7.00 pm jergghu jibdew il-Laqghat tal- Meditazzjoni Nisranija; "Ejjew u Taraw” hija l-istedina ta’ Gesu ghal kull min jixtieq li jitlob fis-skiet.
 
IS-SIBT – 6 ta’ NOVEMBRU
Fl-Annexe bejn id 9.00 am u 12 pm se jkollna ghal bejgh il-boroz ta’ San Martin. Dan il-bejgh jkompli wkoll fil-quddies tal-weekend.
 
IL-HADD – 7 ta’ NOVEMBRU
Fic-Cimiterju fl-4.00 pm jkun hemm Quddiesa u wara jsir it Tberik tal-oqbra; infakkru fir-rispett li ghandu jkollna lejn dan il post qaddis.
 
NOTI:
Matul Novembru ic-Cimiterju jkun miftuh kuljum matul il-jum.
 
Il-Harga ta’ In-Nieqa ghax-xahar ta’ Novembru issibuha on-line fuq il-website u l-pagna ta’ face book tal-parrocca.
 
Nhar il Hamis 11 ta Novembru se jkollna Coffee Morning fl-Oratorju; biljetti jinkisbu minghand il-helpers.
 
*******

AVVIZI
 
IL-HADD – 24 ta’ OTTUBRU 2021
IT-30 HADD ta’ MATUL IS-SENA
EVANĠELJU
Mgħallem, agħmel li jiena nara.
Mk 10:46-52
 
Matul dan ix-xahar ir-Ruzarju qed  jinghad kuljum quddiem Gesu Espost qabel il-quddiesa ta’ filghaxija.
Il-quddiesa tal-Hadd filghaxija qed tkun fil-5.00 pm.
 
Qed niccelebraw il-Gurnata Missjunarja; Il-gabra tal-lum tkun b’risq il-hidma missjunarja. Inkunu generuzi.
 
L-ERBGHA
Nhar ta’ Erbgha matul Ottubru fis-6.00 pm il-membri rgiel tal-Legjun ta’ Marija qed jghidu r-Ruzarju fit-Triq l-Imhalla u Triq Raheb Kurradu hdejn l-istatwa tal-Madonna.
 
Fil-Kolleggjata fis-7.15 pm issir Laqgha ghall-Gharajjes li se jizzewgu bejn Jannar u Gunju tas-sena 2022
 
IL-HAMIS
Fis-6.00 pm jkun hawn hin ta’ Adorazzjoni mill-Grupp tal-Kelma tal-Hajja u fis-6.30 pm il-Quddiesa
 
NOTI:
Nhar il-Hamis 4 ta’ Novembru jergghu jibdew il-laqghat tas-Social Club tal-Anzjani. Dawn isiru fl-Annexxe wara l-quddiesa tad-8.45 am
 
Infakkru li l-koppji gharajjes li se jizzewgu fi zmien sentejn li jridu jkunu temmew il-Kors ta’ Kana; Fil-parrocca taghna l-kors jibda f’Jannar li gej u jsir fic-Centru Pastorali Hniena Divina, San Pawl tat-Targa. Booking mill-ufficcju parrokkjali ghal dawk li jixtiequ japplikaw.
 
Filwaqt li napprezzaw il-koperazzjoni tal-maggoranza taghkom dwar il-harsien ta’ sahhietna fil-knisja, nappellaw lil dawk il-ftit li ma humiex josservaw id-direttivi li kif ilkoll nafu huma obbligati bil-ligi.
 
Nitolbu ghar-ruh: Mary Rose Brincat: Aghtiha o Mulej…….. 
 

*******

AVVIZI
 
IL-HADD – 17 ta’ OTTUBRU 2021
ID-29 HADD ta’ MATUL IS-SENA
EVANĠELJU
Bin il-bniedem ġie biex jagħti ħajtu b’fidwa għall-kotra.
Mk 10, 35-45
 
Matul dan ix-xahar ir-Ruzarju qed  jinghad kuljum quddiem Gesu Espost qabel il-quddiesa ta’ filghaxija.
Il-quddiesa tal-Hadd filghaxija qed tkun fil-5.00 pm.
 
Fuq ix-xewqa tal-Papa Frangisku, illum il-Knisja f’Malta tinghaqad mad-djocesijiet kollha tad-Dinja biex tiehu sehem fis-Sinodu Djocesan: Lejn Mixja Sinodali – Komunjoni, Partecipazzjoni u Missjoni.
Din hija mixja flimkien ta’ smiegh u konsultazzjoni fostna lkoll.
 
L-ERBGHA
Nhar ta’ Erbgha matul Ottubru fis-6.00 pm il-membri rgiel tal-Legjun ta’ Marija qed jghidu r-Ruzarju fit-Triq l-Imhalla u Triq Raheb Kurradu hdejn l-istatwa tal-Madonna.
 
IL-HAMIS
Ikollna Coffee Morning f’Restaurant fir-Rabat. Biljetti jinkisbu minghand il-helpers. Thallux ghal ahhar peress li l-postijiet huma limitati. Nibdew bil-quddiesa tad-8.45 am
 
Fis-6.00 pm jkun hawn hin ta’ Adorazzjoni min-nisa tal-Azzjoni Kattolika u fis-6.30 pm il-Quddiesa
 
Fl-Annexe fis-7.15 pm issir il-laqgha tal-Kunsill Pastorali Parrokkjali.
 
IL-HADD
Niccelebraw il-Gurnata Missjunarja; L-envelops qed jitqassmu bil-posta fid-djar. Inkunu generuzi.
 
NOTI:
Nhar l-Erbgha, 27 ta’ Ottubru fil-Kolleggjata fis-7.15 pm issir Laqgha ghall-Gharajjes li se jizzewgu bejn Jannar u Gunju tas-sena 2022
 
Gejna infurmati biex ghalissa ma iggibux iktar hwejjeg ghar-refugjati; baghtu wkoll jirringrazjaw lil dawk kollha li ghenu ghal dan il-ghan.
 

 

*******

AVVIZI
 
IL-HADD – 10 ta’ OTTUBRU 2021
IT-28 HADD ta’ MATUL IS-SENA
EVANĠELJU
Mur, bigħ li għandek, u ejja u imxi warajja.
Mk 10:17-30
 
Matul dan ix-xahar ir-Ruzarju qed  jinghad kuljum quddiem Gesu Espost qabel il-quddiesa ta’ filghaxija.
 
Il-quddiesa tal-Hadd filghaxija qed tkun fil-5.00 pm.
 
L-ERBGHA
Nhar ta’ Erbgha matul Ottubru fis-6.00 pm il-membri rgiel tal-Legjun ta’ Marija qed jghidu r-Ruzarju fit-Triq l-Imhalla u Triq Raheb Kurradu hdejn l-istatwa tal-Madonna.
 
IL-HAMIS
Fis-6.00 pm jkun hawn hin ta’ Adorazzjoni mill-Group tal-Hniena Divina u
fis-6.30 pm il-Quddiesa
 
NOTI:
Nhar il-Hamis 21 ta’ Ottubru se jkollna coffee morning f’restaurant fir-Rabat. Biljetti jinkisbu minghand il-helpers. Thallux ghal ahhar peress li l-postijiet huma limitati.
 
Mal-bibien issibu kopji tal-Flimkien ghax xahar ta’ Ottubru.
 
Nitolbu ghar-ruh: Patri Lawrence Caruana SJ u David Stivala; Aghtihom o Mulej ……
 
*******

AVVIZI
 
IL-HADD – 3 ta’ OTTUBRU 2021
IS-27 HADD ta’ MATUL IS-SENA
EVANĠELJU
Dak li għaqqad Alla, ma għandux jifirdu l-bniedem.
Mk 10:2-16
 
Festa tal-Madonna tar-Ruzarju;
Fl-4.30 pm nesponu lil Gesu Ewkaristija, jinghad ir-Ruzarju u fil-5.00 pm tibda Quddiesa kantata bl-omelija
 
Matul dan ix-xahar ir-Ruzarju qed  jinghad kuljum quddiem Gesu Espost qabel il-quddiesa ta’ filghaxija.
 
Mil-lum il-quddiesa tal-Hadd filghaxija qed tkun fil-5.00 pm.
 
IT-TNEJN
Fl-Oratorju fis-7.30 pm jerga jibda jiltaqa il-Prayer Group tal-Karizmatici. Min jixtieq jista jinghaqad maghhom ghal dan il-hin ta’ tifhir u taghlim.
 
IT-TLIETA – 5 ta’ OTTUBRU
5 ta’ Ottubru: Festa ta’ Sta Faustina Kowalska.
Fis-Santwarju tal-Hniena Divina fis-7.30 am jkun hemm l-Esposizzjoni tal-Ewkaristija, tinghad il-kurunella tal-Hniena Divina, Ruzarju meditat u Barka Sagramentali. Fis 8.30 am tibda l-quddiesa.
 
l-istess talb jerga jsir bejn l-4.30 pm u s 6.00 pm.
 
L-ERBGHA
Jerghu jibdew il-laqghat tan-Nisa tal-Azzjoni Kattolika bil-quddiesa tad-8.45 am. Il-laqgha tkompli wara fl-Annexe tal-knisja. Inheggu lin-nisa sabiex jiehdu sehem f’dawn il-laqghat ta’ formazzjoni.
 
IL-HAMIS
Fis-6.00 pm jkun hawn hin ta’ Adorazzjoni mill-membri tal- MUSEUM tas-Subien u fis-
6.30 pm il-quddiesa.
 
NOTI:
Id-djocezi ta’ Ghawdex ippubblikat ktieb dwar Dun Mikiel Attard  li attwalment qieghed fil-process tal-Beatifikazzjoni. Min jixtieq jordna kopja tal-ktieb jista jibbukja fis-sagrestija.
 
In-Nieqa ghax-xahar ta’ Ottubru tinsab fuq il mezzi tal-media socjali u l-website tal-parrocca.
 
Infakkru li c-cimiterju qed ikun miftuh bejn 12.30 pm u l- 5.00 pm.
 
Illum huwa l-ewwel Hadd tax-xahar ghalhekk imhegga naghtu offerta ta’ flus b’risq il-Kolleggjata taghna.
 
*******

AVVIZI
 
IL-HADD – 26 ta’ SETTEMBRU 2021
IS-26 HADD ta’ MATUL IS-SENA
EVANĠELJU
Min mhux kontra tagħna, huwa magħna.
Mk 9:38-43,45,47-48
 
Fl-4.30 pm il-Vigarju Generali l-E.T. l-Isqof Joseph Galea Curmi  jamministra s-Sagrament tal-Grizma tal-Isqof lill-adoloxxenti gejjin miz-zona tal-Familja Mqaddsa – Sghajtar.,
 
Il-quddiesa tas-soltu tal-5.30 pm issir fis-Santwarju tal-Hniena Divina
 
IT-TNEJN - 27 ta’ SETTEMBRU
Fil-MUSEUM tal-bniet fil 5.30 pm se ssir laqgha ghall-genituri li uliedhom bniet huma fil-klassi tal-year 2 fl-iskola waqt li fis-6.30 pm se jkun hemm laqgha ghall-genituri li uliedhom bniet huma fil-klassi tal-year 3 fl-iskola.
 
Fl-annexxe fis-7.15 pm issir il-laqgha tal-Kummissjoni Familja u Grufan.
 
IL-HAMIS – 30 ta’ SETTEMBRU
Lejliet l-ewwel gimgha tax-xahar;
Il-Grupp tal-Irgiel jingabru ghall-quddiesa tad-8.45 am u wara jkollhom riflessjoni qasira. Ikun hawn ukoll is-servizz ta’ qrar.
 
IL-GIMGHA – 1 ta’ OTTUBRU
Nibdew ix-xahar tar-Ruzarju;
Ir-ruzarju jinghad kuljum quddiem Gesu Espost.
 
Fis-6.00 pm jkun hawn hin ta’ Adorazzjoni u jsir talb ghall-vokazzjonijet u
fis-6.30 pm il-quddiesa
 
IL-HADD – 3 ta’ OTTUBRU
Festa tal-Madonna tar-Ruzarju;
Fl-4.30 pm nesponu lil Gesu Ewkaristija, jinghad ir-Ruzarju u fil-5.00 pm tibda Quddiesa kantata bl-omelija
 
Mill-Ewwel Hadd ta’ Ottubru l-quddiesa ta’ filghaxija ta’ nhar ta’ Hadd tibda tkun fil-5.00 pm.
 
l-offerta taghkom illum se tmur b’risq il-missjoni tal-Knisja fl-Art Imqaddsa.
 

*******

 

AVVIZI
 
IL-HADD – 19 ta’ SETTEMBRU 2021
IL-25 HADD ta’ MATUL IS-SENA
EVANĠELJU
Min irid ikun l-ewwel wieħed, għandu jkun il-qaddej ta’ kulħadd.
Mk 9:30-37
 
IT-TNEJN - 20 ta’ SETTEMBRU
Il-Kappella ta’ Sta Marija tax-Xaghra se terga tkun miftuha ghall-Adorazzjoni taghna mid-9.00 am sa 12.00 pm u mill-4.00 pm sas-7.00 pm. Xieraq li fil-hin tal-ftuh ikun hemm presenza ta’ nies jitolbu.
 
L-ERBGHA – 22 ta’ SETTEMBRU
Ikollna l-Coffee Morning fl-Oratorju; gibu maghkom ic-certifikat tal-vaccin.
 
IL-HAMIS – 23 ta’ SETTEMBRU
Fis-6.00 pm jkun hawn hin ta’ Adorazzjoni mill-Grupp tar-Ruzarju  u
fis-6.30 pm il-quddiesa.
 
IL-HADD – 26 ta’ SETTEMBRU
Fl-4.30 pm se jigi ammnistrat is-Sagrament tal-Grizma tal-Isqof lill-adoloxxenti gejjin miz-zona tal-Familja Mqaddsa – Sghajtar.,
 
Il-quddiesa tas-soltu tal-5.30 pm issir fis-Santwarju tal-Hniena Divina
 
NOTI:
Caritas Malta qed tappella ghal gbir ta’ fondi b’risq il-pajjizi ta’ Haiti u Afghanistan sabiex jigu mghejjuna tant nies li ghaddejjin minn diversi forom ta’ tbatija. Ghal konvenjenza taghkom tistghu thallu l-ghotja taghkom fis-sagrestija.
 
In Nieqa ta’ dan ix-xahar tinsab fuq il mezzi tal-media socjali tal-parrocca kif ukoll fuq il web site.
 
Fl-ufficcju parrokkjali fethu l-applikazzjonijiet ghall-Kors ta Kana li jibda f’ Jannar li gej. L-gharajjes li se jizzewgu fi zmien sentejn iridu jkunu temmew dan il-kors.
 
Mill-Ewwel Hadd ta’ Ottubru l-quddiesa ta’ filghaxija ta’ nhar ta’ Hadd tibda tkun fil-5.00 pm.
 

*******

AVVIZI
 
IL-HADD – 12 ta’ SETTEMBRU 2021
L-24 HADD ta’ MATUL IS-SENA
EVANĠELJU
Hu meħtieġ li Bin il-bniedem ibati ħafna.
Mk 8:27-35
 
Fl-4.30 pm u fis-6.30 pm jigi amministrat is-Sagrament tal-Grizma tal-Isqof lill-adoloxxenti subien tal-MUSEUM.
 
Il-quddiesa tas-soltu tal-5.30 pm issir fis-Santwarju tal-Hniena Divina.
 
IT-TLIETA – 14 ta’ SETTEMBRU
Festa tal-Ezaltazzjoni tas-Salib Imqaddes
Fis-6.30 pm Quddiesa bil-kant u tinghata l-Benedizzjoni bir-Relikwi tas-Salib Imqaddes.
 
L-ERBGHA – 15 ta’ SETTEMBRU
Festa ta’ Marija Addolorata taht is Salib;
Fis-6.30 pm Quddiesa bil-kant u bl-omelija.
 
IL-HAMIS – 16 ta’ SETTEMBRU
Fis-6.00 pm jkun hawn hin ta’ Adorazzjoni mill-Grupp tad-Djakonija u fis-6.30 pm il-Quddiesa.
 
NOTI:
Caritas Malta qed tappella ghal gbir ta’ fondi b’risq il-pajjizi ta’ Haiti u Afghanistan sabiex jigu mghejjuna tant nies li ghaddejjin minn diversi forom ta’ tbatija. Ghal konvenjenza taghkom tistghu thallu l-ghotja taghkom fis-sagrestija.
 
Nghidu grazzi lil Alla ghal festa sabiha li kellna u lil dawk kollha li taw is-sehem taghhom sabiex il-festa tal-Bambina kienet success. L-attendenza ghac-celebrazzjonijiet kollha li saru kienet verament wahda posittiva. Il-hidma minn diversi volontarji u l-ghotjiet ta’ flus juru verament l-imhabba taghna lejn il-Bambina.
 
Nitolbu ghar-ruh: Lorenza Caruana, Helen Muscat u Maria Assunta Camilleri; Aghtihom o Mulej ……

 

*******

AVVIZI
 
IL-HADD – 5 ta’ SETTEMBRU 2021
Fil-11.00 am quddiesa ghaz-Zghazagh kollha inkluzi z-zghazagh fiz-zewg kazini tal-baned taghna.
 
IT-TNEJN
Il-Quddiesa ta’ filghaxija tal-ahhar jum tat-Tridu se tkun il-grazzi taghna lill-ushers u l-familji taghhom  ghas-servizz volontarju li tawna tul il-pandemija. Nies li kienu fostna tul dawn l-ahhar xhur kollha baqghu impressjonati bis-serjeta u l-organizzazzjoni fil-Kolleggjata taghna.
 
IT-TLIETA
7 ta’ Settembru; lejliet il-Festa;
Fid-8.45 am quddiesa kantata; wara t-tqarbin isir il-kant tat-Te Deum.
 
Fil-5.00 pm Quddiesa bl-omelija; fis-6.30 pm translazzjoni, kant tal-ewwel ghasar u Celebrazzjoni Ewkaristika.
Fit-7.45 pm tibda quddiesa ohra.
 
L-ERBGHA
8 ta’ SETTEMBRU
Solennita’ tat-Twelid tal-Vergni Mqaddsa Marija.
Il-hin tal-quddies filghodu jkun hekk; 6.00 am, 7.00 am u 8.00 am.
Fid-9.30 am tibda Koncelebrazzjoni solenni bis-sehem tal-Kapitlu tal-Kolleggjata u sacerdoti ohra.
 
Filghaxija fis-7.00 pm se jkollna fostna lill-E.T. Mons Charles J Scicluna, Arcisqof Metropolita ta’ Malta li se jmexxi Pontifikal Solenni.
Wara t-tqarbin tinghata l-Benedizzjoni, imbghad issir ir-Reposizzjoni tar-Relikwija tal-Madonna.
 
IL-HAMIS
L-ewwel quddiesa filghodu tkun fis-7.00 am
Fis-6.00 pm jkun hawn hin ta’ Adorazzjoni mill-Grupp tal-Hniena Divina u
fis-6.30 pm il-Quddiesa.
 
IL-GIMGHA
Fl-okkazzjoni tal-100 sena mit-twaqqif tal-Legjun ta’ Marija, se ssir celebrazzjoni fi Triq Raheb Kurradu magenb l-istatwa tal-Madonna fis-6.30 pm. li tinkludi quddiesa u kxif ta’ Lapida. Min jixtieq jista jattendi filwaqt li jittiehdu l-prekawzzjonijiet mehtiega.
 
IS-SIBT
Fil-quddiesa tas-6.30 pm se jigi amministrat is-Sagrament tal-Grizma tal-Isqof lill-adoloxxenti bniet tal-MUSEUM.
 
IL-HADD
Fl-4.30 pm u fis-6.30 pm jigi ammnistrat is-Sagrament tal-Grizma tal-Isqof lill-adoloxxenti subien tal-MUSEUM.
 
Il-quddiesa tas-soltu tal-5.30 pm issir fis-Santwarju tal-Hniena Divina.
 
NOTI:
Infakkrukom  li tistghu thallu l-envelop bl-offerta taghkom fis-sagrestija u tinghataw il-ktieb tal-Festa.
 
Ghalkemm zidna is-siggijiet fil-knisja biss xorta wahda hemm limitu ta kemm jistghu jidhlu nies fil-knisja; din il-haga kulhadd jifhimha. Ghalhekk kif ghamilna sa issa,  ejjew nibqghu inkunu responsabli taghna nfusna u ta’ xulxin.
 
Nitolbu ghar-ruh; Ninu Vella; Aghtih o Mulej …… 

*******

AVVIZI
 
IL-HADD – 29 ta’ AWWISSU 2021
Tibda n-Novena bi thejjija ghas-Solennita’ tat-Twelid tal-Vergni Mqaddsa Marija.
 
Fl-10.00 am Quddiesa ghat-Tfal li jattendu fic-centri tad-Duttrina.
 
Fil-11.30 am Quddiesa mis-sacerdot novel Fr Christopher Bugeja li wara d-djakonat tieghu, fuq ix-xewqa tal-Arcisqof baqa jservi fil-parrocca taghna.
 
Fil-5.30 pm in-Novena tkompli b’quddiesa li matulha jinghata s-Sagrament tal-Maghmudija lit-Trabi taghna.
 
Ghal kull gurnata tan-Novena stedinna diversi ghaqdiet u kategoriji ta’ nies. Wara l-quddiesa jkollna l-Kurunella, Innu, Antifona u Barka Sagramentali.
 
Ghal aktar dettalji aqraw il-programm tac-Celebrazzjonijiet li jinsab fil-ktieb tal-Festa kif ukoll fuq il mezzi socjali tal-parrocca, inkluz il-website www.bambinanaxxar.org;
fost ohrajn insemmu dan li gej;
 
Il-Gimgha 3 ta’ Settembri fil-5.00 pm fil-Kolleggjata issir il-prezentazzjoni tat-Trabi lill-Bambina.
 
Is-Sibt 4 ta’ Setttembru; l-ewwel jum tat-Tridu.
Ghall-Quddiesa tas-6.30 pm qed nistiednu lill-familjari ta’ dawk li mietu mill-festa tas-sena l-ohra sal-lum.
 
Il-Hadd 5 ta’ Settembru: fil-11.00 am quddiesa ghaz-Zghazagh kollha inkluzi z-zghazagh fiz-zewg kazini tal-baned taghna.
 
IT-TNEJN
Fl-okkazzjoni tal-Festa tal-Martirju ta’ San Gwann Battista fil-knisja tieghu fit-8.30 am jkun hemm ir-Ruzarju, Kurunella u fid-9.00 am  Quddiesa Kantata
 
NOTI:
Kif indunajtu zidna l-ammont ta’ siggijiet fil knisja; dan jitfa fuqna responsabilita akbar dwar l-ilbies sew tal-maskra sabiex nibqghu dejjem nipprotegu lilna infusna u lil xulxin.
 
L-offerta ta’ flus li se taghtu  illum hija biex inkopru l-ispejjez li l-festa ggib maghha u li huma hafna.
 
Minhabba c-cirkustanzi prezenti, t-tqassim tal-Ktieb tal-Festa se jkun limitat. Ghaldaqstant inheggukom sabiex thallu l-envelop bl-offerta generuza taghkom fis-sagrestija waqt li tinghataw kopja tal-ktieb.
 
Grazzi kbira tal-generozita li turu mal-Parrocca taghna.
 

*******

AVVIZI
 
IL-HADD – 22 ta’ AWWISSU 2021
 
Il-Wieħed u Għoxrin Ħadd taż-Żmien ta’ Matul is-Sena
EVANĠELJU  - Ġw 6:60-69
Mulej, għand min immorru? Inti għandek il-kliem tal-ħajja ta’ dejjem.
 
Fil-Hdud il-Quddiesa ta’ filghaxija fil-Kolleggjata qed tkun fil-5.30 pm.
 
IL-HAMIS
Fis-6.00 pm jkun hawn ir-Ruzarju;
fis-6.30 pm il-Quddiesa u wara jibda hin ta’ Adorazzjoni.
L-Intenzjoni tat-talb huwa ghas-success spiritwali tal-Festa. Janimaw membri mill-Grupp Karizmatiku.
 
IL-GIMGHA
Fis-6.30 pm Quddiesa;
wara tibda Akkademja Muziko-Letterarja li matulha issir il-kxif u t-tberik tal-pittura tal-artal tal-kor wara li saritilha restawr estensiv. Il-pittura turi x-xena tat-Twelid tal-Vergni Mbierka.
 
IS-SIBT
28 ta’ Awwissu; Jum il-Kolleggjata;
Fis-6.30 pm tibda Koncelebrazzjoni Solenni mmexxija mill-E.T. Mons Alessandro D’Errico, Nunzju Appostoliku ghal Malta flimkien mal-Kapitlu tan-Naxxar.
 
IL-HADD – 29 ta’ Awwissu
Tibda n-Novena ta’ Marija Bambina;
Fl-10.00 am Quddiesa ghat-Tfal li jattendu fic-centri tad-duttrina.
 
Fil-11.30 am Quddiesa mis-sacerdot novel Fr Christopher Bugeja li wara d-djakonat tieghu, fuq ix-xewqa tal-Arcisqof baqa jservi fil-parrocca taghna.
 
Fil-5.30 pm in-Novena tkompli b’quddiesa li matulha jinghata s-Sagrament tal-Maghmudija lit-Trabi taghna.
 
NOTI:
F’dawn il-granet qed jitqassam il-Ktieb tal-Festa u jingabar l-envelop bl-offerta ta’ flus b’risq il-festi ta’ gewwa ta’ Marija Bambina. Il-Programm tac-Celebrazzjonijiet ta’ Marija Bambina issibuhom ukoll fuq il-website u l-pagna ta’ facebook tal-parrocca.
 
Nitolbu ghar-ruh; Alfred Fenech u Victoria Spiteri; Aghtihom o Mulej ….
  

*******

AVVIZI
 
IL-HADD – 15 ta’ AWWISSU 2021
Festa tat-Tlugh fis-Sema tal-Vergni Mqaddsa Marija.
 
Fil-Hdud il-Quddiesa ta’ filghaxija fil-Kolleggjata qed tkun fil-5.30 pm.
 
IL-HAMIS
fis-6.30 pm il-Quddiesa.
 
IS-SIBT
Is-Seba’ Sibt tal-Bambina
Fis-6.00 pm Ruzarju, Kurunella, Kant tas-Salve, Antifona u Barka Sagramentali.
Fis-6.30 pm Quddiesa Kantata bl-Omelija.
 
NOTI:
F’dawn il-granet qed jitqassam envelop fid-djar sabiex naghtu offerta ta’ flus b’risq il-Festi ta’ gewwa ta’ Marija Bambina.
 
Nitolbu ghar-ruh: Giorgia Pirotta u Valerie Zammit:  Aghtihom o Mulej
 
 
*******

AVVIZI
 
IL-HADD – 8 ta’ AWWISSU 2021
It-19-il Hadd ta’ Matul is-Sena
 
 
Fil-Hdud il-Quddiesa ta’ filghaxija fil-Kolleggjata qed tkun fil-5.30 pm.
 
L-ERBGHA
Jkollna Coffee Morning fl-Oratorju; il-biljetti jinkisbu minghand il-helpers. Gibu maghkom ic-certifikat tal-vaccin.
 
IL-HAMIS
Fis-6.00 pm jkun hawn hin ta’ Adorazzjoni mill-Grupp tal-Hniena Divina u
fis-6.30 pm il-Quddiesa.
 
IS-SIBT
Is-Sitt Sibt tal-Bambina
Fis-6.00 pm Ruzarju, Kurunella, Kant tas-Salve, Antifona u Barka Sagramentali.
Fis-6.30 pm Quddiesa Kantata bl-Omelija.
 
Ser norganizzaw transport ghal dawk li jixtiequ jmorru  l-Velja ta’ Sta Marija f’ta Pinu Ghawdex; min hu interessat ghandu jinkiteb fis-sagrestija, u jrid ikollu ic certifikat tall-vaccin. Il-postijiet huma limitati hafna; bookings sat-Tnejn 9 ta’ Awwissu.
 
IL-HADD 15 ta’ Awwissu;
Festa tat-Tlugh fis-Sema tal-Vergni Mqaddsa Marija.
 
NOTI:
Il-magazine Flimkien ghax-xahar ta’ Awwissu jinsab fil-bibien tal-Hrug; tistghu tiehdu kopja intom u hergin. Il harga ta’ In Nieqa tinsab fil-website tal-parrocca u on-line.
 
Dawk il-genituri li uliedhom ser jircievu s-Sagrament tal-Grizma tal-Isqof din is-sena u ghadhom ma irregistrawhomx, iridu jmorru l-ufficcju parrokkjali halli jaghmlu dan mill-aktar fis.
 
Mod iehor ta kif niehdu hsieb sahhietna huwa billi ma nhallux maskri u tissues uzati fil-bankijiet; huwa wkoll mod kif nuru rispett lejn dawk li jnaddfu l-knisja.
 
Nitolbu ghar-ruh: Alfred Pullicino u Mary Bellia:  Aghtihom o Mulej

 

AVVIZI
 
IL-HADD – 1 ta’ AWWISSU 2021
It-18-il Hadd ta’ Matul is-Sena
 
 
Fil-Hdud il-Quddiesa ta’ filghaxija fil-Kolleggjata qed tkun fil-5.30 pm.
 
Illum l-ewwel Hadd tax-xahar ghalhekk inheggukom taghtu offerta generuza intom u hergin.
 
L-ERBGHA
Jibdew tliet ijiem ta’ attivitajiet ghat-tfal subien fil-bitha tal-Oratorju organizzati mill-grupp tal-Abbatini taghna.
Il-hin ikun mis-7.00 pm sad-9.00 pm
 
IL-GIMGHA
Fis-6.00 pm jkun hawn hin ta’ Adorazzjoni u jsir talb ghall- Vokazzjonijiet u
fis-6.30 pm il-quddiesa.
 
IS-SIBT
Il-HAMES Sibt tal-Bambina
Fis-6.00 pm Ruzarju, Kurunella, Kant tas-Salve, Antifona u Barka Sagramentali.
Fis-6.30 pm Quddiesa Kantata bl-Omelija.
 
NOTI:
Nhar l-Erbgha 11 ta’ Awwissu se jkollna Coffee Morning; il-biljetti jinkisbu minghand il-helpers.
 
Nitolbu ghar-ruh: Guzeppi Grech:  Aghtih o Mulej

 

AVVIZI
 
IL-HADD – 25 ta’ LULJU
Is-17-il Hadd ta’ Matul is-Sena
 
Illum il-mobile unit tad-demm se tkun fil-pjazza bejn it-8.30 am u s-1.00 pm ghal dawk li jixtiequ jaghtu d-demm. Importanti li wiehed jiehu mieghu l-karta tal-identita.
 
Illum ukoll qed jigi ccelebrat ghal-ewwel darba il-Jum Dinji tan-Nanniet u l-Anzjani mwaqqaf mill Papa Frangisku. Inroddulhom hajr tal-gid kollu li wettqu fil-familja u fis-socjeta.
 
Fil-Hdud il-Quddiesa ta’ filghaxija fil-Kolleggjata qed tkun fil-5.30 pm.
 
IT-TNEJN
Fl-okkazzjoni tal-Festa ta’ San Gakbu fil-Knisja tieghu fis-7.30 pm jkun hemm quddiesa.
 
IL-HAMIS
Fis-6.00 pm jkun hawn hin ta’ Adorazzjoni mil-Legjun ta’ Marija Rgiel  u
fis-6.30 pm il-quddiesa.
 
IS-SIBT
Ir-RABA’ Sibt tal-Bambina
Fis-6.00 pm Ruzarju, Kurunella, kant tas-Salve, Antifona u Barka Sagramentali. Fis-6.30 pm Quddiesa Kantata bl-Omelija.
 
NOTI:
Il-Kumitat tal-Festa ghandu ghal bejgh bnadar bl-arma tal-Kolleggjata kif ukoll pavaljuni bix-xbieha tal-Bambina, ideali ghal mal-galleriji. Tistghu tarawhom fuq in-notice board jew fil pagna ta’ facebook tal-kumitat. Min jixtieq jixtri ghandu jaghmel l-ordni tieghu u jhalli deposit sat-28 ta’ Lulju.
 
Nitolbu ghar-ruh: Victor Stivala, Angela Calleja, Sister Catherine Scicluna, Annie Micallef u Katrina Borg Cardona.  Aghtihom o Mulej
 
 
*******
 Il-Fakultà tat-Teoloġija se toffri kors ta’ Diploma fuq l-Apprezzament tal-Patrimonju Ekkleżjastiku fuq bażi part time għal sentejn. Dan jolqot l-interess ta’ kull min togħġbu l-arti tal-knejjes jew jgħin fil-Knejjes, il-Mużewijiet u l-Arkivji Parrokkjali. Min huwa interessat jista’ jibgħat email fuq theology@um.edu.mt
 
MESSAGG TAL-PAPA FRANGISKU GHAL JUM DINJI
TAN-NANNIET U L-ANZJANI – 25 ta’ LULJU 2021
aghfas fuq din il-link:
 
AVVIZI
 
IL-HADD – 18 ta’ LULJU
Is-16-il Hadd ta’ Matul is-Sena
 
Fil-Hdud il-Quddiesa ta’ filghaxija fil-Kolleggjata qed tkun fil-5.30 pm.
 
L-ERBGHA
Se jkollna Coffee Morning fl-Oratorju. Gibu maghkom ic-certifikat biex turu li haddtu iz-zewg dozi tal-vaccin. Nibdew bil-quddiesa tad-8.45 am
 
IL-HAMIS
Fis-6.00 pm jkun hawn hin ta’ Adorazzjoni mis-Soci tal-MUSEUM tas-Subien  u
fis-6.30 pm il-Quddiesa.
 
IS-SIBT
It-TIELET Sibt tal-Bambina
Fis-6.00 pm Ruzarju, Kurunella, kant tas-Salve, Antifona u Barka Sagramentali. Fis-6.30 pm Quddiesa Kantata bl-Omelija.
 
IL-HADD 25 ta’ Lulju
Ghall-ewwel darba se jigi ccelebrat il-Jum Dinji tan-Nanniet u l-Anzjani mwaqqaf mill-Papa Frangisku. Inroddulhom hajr tal-gid kollu li wettqu fil-familja u fis-socjeta.
 
Nhar il-Hadd li gej il-Mobile Unit tad-Demm se tkun fil-pjazza bejn it-8.30 am u s-1.00 pm ghal dawk li jixtiequ jaghtu d-demm. Importanti li wiehed jiehu mieghu l-karta tal-identita.
 
NOTI:
Il-Kumitat tal-Festa ghandu ghal bejgh bnadar bl-arma tal-Kolleggjata kif ukoll pavaljuni bix-xbieha tal-Bambina, ideali ghal mall-galleriji. Tistghu tarawhom fuq in-notice board jew fil pagna ta’ facebook tal-kumitat. Min jixtieq jixtri ghandu jaghmel l-ordni tieghu u jhalli deposit sat 28 ta’ Lulju.
 
Nitolbu ghal aktar koperazzjoni mal-ushers meta nigu l-Knisja fejn jidhlu mizuri tas-sahha fosthom l-ilbies sew tal-maskra. Fejn u min mhux jaghti kaz nafu x’inhuma l-konsegwenzi.
 
 
*******
 Il-Fakultà tat-Teoloġija se toffri kors ta’ Diploma fuq l-Apprezzament tal-Patrimonju Ekkleżjastiku fuq bażi part time għal sentejn. Dan jolqot l-interess ta’ kull min togħġbu l-arti tal-knejjes jew jgħin fil-Knejjes, il-Mużewijiet u l-Arkivji Parrokkjali. Min huwa interessat jista’ jibgħat email fuq theology@um.edu.mt
 
MESSAGG TAL-PAPA FRANGISKU GHAL JUM DINJI
TAN-NANNIET U L-ANZJANI – 25 ta’ LULJU 2021
aghfas fuq din il-link:

 

AVVIZI
 
IL-HADD – 11 ta’ LULJU
IL-15-il Hadd ta’ Matul is-Sena
 
Illejla fl-4.00 pm jkun hawn Quddiesa bic-Celebrazzjoni tas-Sagrament tal-Maghmudija.
 
Fil-Hdud il-Quddiesa ta’ filghaxija fil-Kolleggjata qed tkun fil-5.30 pm.
 
IL-HAMIS
Fis-6.00 pm jkun hawn hin ta’ Adorazzjoni mill-Grupp tal-Kelma tal-Hajja u
fis-6.30 pm il-Quddiesa.
 
IS-SIBT
It-TIENI Sibt tal-Bambina
Fis-6.00 pm Ruzarju, Kurunella, kant tas-Salve, Antifona u Barka Sagramentali. Fis-6.30 pm Quddiesa Kantata bl-Omelija.
 
NOTI:
 
Nhar l-Erbgha 21 ta’ Lulju se jkollna Coffee Morning fl-Oratorju. Gibu maghkom ic-certifikat biex turu li haddtu iz-zewg dozi tal-vaccin. Biljetti jinkisbu minghand il- helpers.
 
It-tiswija fuq l-Arlogg tal-Knisja ghada sejra; se jsir xoghol ukoll fuq il-minutieri u se jinzebghu l-arloggi minn barra kif hemm l-iscaffolding armat.
 
Ghad baqa xi kopji tal Flimkien ghal dawk li ghadhom ma hadux kopja.
 
Nitolbu ghar-ruh: Mario Agius: Aghtih o Mulej ……
 
*******
 Il-Fakultà tat-Teoloġija se toffri kors ta’ Diploma fuq l-Apprezzament tal-Patrimonju Ekkleżjastiku fuq bażi part time għal sentejn. Dan jolqot l-interess ta’ kull min togħġbu l-arti tal-knejjes jew jgħin fil-Knejjes, il-Mużewijiet u l-Arkivji Parrokkjali. Min huwa interessat jista’ jibgħat email fuq theology@um.edu.mt
 
MESSAGG TAL-PAPA FRANGISKU GHAL JUM DINJI
TAN-NANNIET U L-ANZJANI – 25 ta’ LULJU 2021
aghfas fuq din il-link:
 

 

AVVIZI
 
IL-HADD – 4 ta’ LULJU
L-14-il Hadd ta’ Matul is-Sena
 
Fil-Hdud il-Quddiesa ta’ filghaxija fil-Kolleggjata qed tkun fil-5.30 pm.
 
IL-HAMIS
Fis-6.00 pm jkun hawn hin ta’ Adorazzjoni mill-Grupp tal-Hniena Divina u fis-6.30 pm il-quddiesa.
 
IL-GIMGHA
Fit-8.00 pm tindaqq Mota Solenni sabiex thabbar il-bidu tas-Sibtijiet bi thejjija ghal festa ta’ Marija Bambina.
 
IS-SIBT
L-ewwel Sibt tal-Bambina
Fis-6.00 pm Ruzarju, Kurunella, kant tas-Salve, Antifona u Barka Sagramentali. Fis-6.30 pm Quddiesa Kantata bl-Omelija.
 
NOTI:
Il-magazine Flimkien ghax- xahar ta’ Lulju ghalkemm jinsab on line kull familja tista tiehu kopja minn fejn il bibien tal-hrug. Il-pagni tan-nofs tan-Nieqa issibuhom on line.
 
Nhar l-Erbgha 21 ta’ Lulju se jkollna Coffee Morning fl-Oratorju. Se jittiehdu l-prekawzjonijiet kollha mehtiega. Biljetti jinkisbu minghand il helpers.
 
Min ghada t-Tnejn sa l-ahhar ta’ Settembru c-Cimiterju taghna se jibda jkun miftuh bejn is-7.00 am u nofs in-nhar. Nghidu grazzi lil dawk li regolarment b’mod volontarju  qed jiehdu hsieb ic-Cimiterju.
 
Illum huwa l-Ewwel Hadd tax-xahar ghalhekk nitolbukom tkunu generuzi fl-ghotja taghkom intom u hergin.
 
Nitolbu ghar-ruh: Mikielang Camilleri: Aghtih o Mulej ……

 

*******

AVVIZI
 
IL-HADD – 27 ta’ GUNJU
It-13-il Hadd ta’ Matul is-Sena
Evanġelju
Tfajla, qiegħed ngħidlek, qum!
Mk 5:21-43
 
Fil-Hdud, il-Quddiesa ta’ filghaxija fil-Kolleggjata qed tkun fil-5.30 pm.
 
IT-TLIETA – 29 ta’GINJU
Solennita’ tal-Martirju tal-Appostli San Pietru u San Pawl.
Il-hin tal-quddies ikun bhal fost il-gimgha.
 
Il-mobile unit tad-demm se tkun fil-Pama l-Mosta bejn 8.30 am u 1.00 pm ghal dawk li jixtiequ jaghtu d-demm; importanti li wiehed jiehu mieghu l-karta tal-identita.
 
L-ERBGHA – 30 ta’ GUNJU
Fil-knisja ta’ San Gwann fis-7.00 pm jkun hemm il-laqgha tal-Abbatini.
 
IL-GIMGHA – 2 ta’ LULJU
Fis-6.00 pm jkun hawn hin ta’ Adorazzjoni u jsir talb ghall-Vokazzjonijiet u fis-6.30 pm il-quddiesa.
 
NOTI:
Nehtiegu urgenti nies li jghinu fil-hasil tal-Kolleggjata taghna; il-ftit helpers li ghandna mhumiex ilahhqu ma kollox. Nixtiequ li jkun hawn min joffri l-ghajnuna tieghu.
 
Veru li l-pandemija f’Malta hija kkontrolata, veru li bdiet is-shana imma veru wkoll li d-direttivi ghadhom fis-sehh u l-ksur taghhom ifisser multa; fost dawn id-direttivi hemm l-ilbies tal-maskra fil-knisja. Nitolbu l-koperazzjoni taghkom  u mill-gdid nghidu grazzi lill-ushers li qed jiehdu hsieb sahhitna.
 
Jekk hawn minn ghandu familjari morda jew anzjani fi djarhom u jixtiequ servizz ta’ Qrar u Tqarbin javvicinaw lil xi sacerdot tal-parrocca.
 
Illum issir il gabra b’risq il-fond ta’ karita li ghandu l-Papa biex jghin pajjizi foqra.
 
 
*******
Flimkien ta’ Lulju 2021
 
Ngħarrfukom li l-magazin Flimkien ta’ Lulju, għalkemm għadu mhux qed jitqassam fid-djar, minn dan ix-xahar tistgħu terġgħu ssibuh fil-bieb tal-knisja. Jekk jogħġobkom tiħdux aktar minn kopja waħda kull familja għax in-numru huwa limitat.
Min irid jista’ jerġa’ jaqra l-Flimkien online fuq newsbook.com fuq dawn il-links:
bil-Malti: https://newsbook.com.mt/category/madwar-il-hajja/flimkien-magazine/ 
bl-Ingliżhttps://newsbook.com.mt/en/category/lifestyle/flimkien-magazine-en/ 

 

AVVIZI
 
IL-HADD – 20 ta’ GUNJU
It-12-il Hadd ta’ matul is-Sena
Evanġelju
Dan min hu, biex saħansitra r-riħ u l-baħar jisimgħu minnu?
Mk 4:35-41
 
Infakkru Jum il-Missier;
Ic-Cimiterju jkun miftuh matul il-jum u fid-9.30 am jkun hemm quddiesa ghall-missirijiet taghna mejtin.
 
Il-quddiesa ta’ filghaxija fil-Kolleggjata tkun fil-5.30 pm.
 
IL-HAMIS – 24 ta’ GUNJU
Fis-6.00 pm jkun hawn hin ta’ Adorazzjoni mill- Grupp Socjali tal-Anzjani u fis-6.30 pm il-quddiesa.
 
NOTI:
Fl-Annexe issibu ghal bejgh fwejjah, aftershave, kejkijiet, pjanti u diversi rigali ohra fl-okkazzjoni ta’ Jum il-Missier. Grazzi ta’ kull ghajnuna li taghtuna.
 
Nitolbu ghar-ruh: Mary Pace u Lino Scerri:  Aghtihom o Mulej…….
 
*******
AVVIZI
 
IL-HADD – 13 ta’ GUNJU
Il-11-il Hadd ta’ matul is-Sana
Evanġelju
Hi l-iċken fost iż-żrieragħ kollha, imma ssir l-akbar waħda fost il-ħxejjex kollha.
Mk 4:26-34
 
Illejla fl- 4.30 pm u fis-6.30 pm jkun hawn zewg quddisiet bic-Celebrazzjoni tal-Ewwel Tqarbina ghall-bniet tal-MUSEUM.
 
Il-quddiesa tas-soltu tal-5.30 pm ssir  fis-Santwarju tal-Hniena Divina.
 
IL-HAMIS – 17 ta’ GUNJU
Fis-6.00 pm jkun hawn hin ta’ Adorazzjoni mill- MUSEUM tal-Bniet u fis-6.30 pm il-quddiesa.
 
IL-HADD – 20 ta’ GUNJU
Infakkru Jum il-Missier;
Ic-Cimiterju jkun miftuh matul il-jum u fid-9.30 am jkun hemm quddiesa ghall-missirijiet taghna mejtin.
 
Il-quddiesa ta’ filghaxija fil-Kolleggjata tkun fil-5.30 pm.
 
Fl-Annexe issibu ghal bejgh fwejjah, aftershave, kejkijiet, pjanti u diversi rigali ohra fl-okkazzjoni ta’ Jum il-Missier. Jkunu  mftuhin ukoll matul il gimgha li gejja.
 
 
Nitolbu ghar-ruh: Joe Naudi u Emanuela Magro; Aghtihom o Mulej…….
 

*******

AVVIZI
 
IL-HADD – 6 ta’ GUNJU
Il-Ġisem u d-Demm Għażiż tal-Mulej. Solennita’
Evanġelju
Dan hu ġismi. Dan hu demmi.
Mk 14:12-16,22-26
 
Illejla fl- 4.30 pm u fis-6.30 pm jkun hawn zewg quddisiet bic-Celebrazzjoni tal-Ewwel Tqarbina ghas-Subien tal-MUSEUM
 
Il-quddiesa tas-soltu tal-5.30 pm ( peress li  issa bdejna Gunju )  ssir  fis-Santwarju tal-Hniena Divina.
 
L-ERBGHA – 9 ta’ GUNJU
Jibdew il-Kwaranturi fil-Parrocca taghna; wara l-quddiesa tad-8.45 am nesponu lil Gesu Ewkaristija sa nofsinnhar u jkun hawn adorazzjoni fis-skiet.  Filghaxija wara l-quddiesa tas-6.30 pm jkun hawn adorazzjoni organizzata. Il-kwaranturi jkomplu wkoll fil-jumejn ta’ wara.
 
IL-GIMGHA – 11 ta’ GUNJU
Solennita’ tal-Qalb Imqaddsa ta’ Gesu;
Fis-6.00 pm jinghad ir-Ruzarju;
fis-6.30 pm Quddiesa kantata bl-omelija u wara ssir purcissjoni bis-Santissmu Sagrament fil-knisja bis-sehem tal-fratelli, abbatini u sacerdoti. Nispiccaw bil-Benedizzjoni Sagramentali.
 
IL-HADD – 13 ta’ GUNJU
Filghaxija 4.30 pm u fis-6.30 pm jkun hawn zewg quddisiet bic-Celebrazzjoni tal-Ewwel Tqarbina ghal-Bniet tal-MUSEUM.
 
Il-quddiesa tas-soltu tal-5.30 pm (peress li  nkunu bdejna Gunju)  ssir  fis-Santwarju tal-Hniena Divina.
 
NOTI :
Il-Magazine Flimkien ghax-xahar ta’ Gunju jinsab fuq il-mezzi tal-media socjali tal-Parrocca u tad-Djocesi.
 
Id-dipartiment tas-sahha jheggeg lil dawk li ghadhom ma hadux il-vaccin kontra Covid–19 u ma jafux kif ghandhom japplikaw jistghu jitolbu l-ghajnuna mill-Ufficcju Parrokkjali.
 
Fl-annexxe issibu ghal bejgh fwejjah, aftershave, kejkijiet, pjanti u diversi rigali ohra fl-okkazzjoni ta’ Jum il-Missier. Jkunu  mftuhin ukoll matul il-gimgha li gejja.
 
Illum huwa l-ewwel hadd tax-xahar; ghalhekk nitolbukom tkunu generuzi fl-offerta taghkom intom u hergin mil-knisja.
 
Nitolbu ghar-ruh; Dolores Sammut, Rita Caruana  Guzeppa Falzon, u Joe Naudi; Aghtihom o Mulej ……

 

*******

AVVIZI
 
IL-HADD – 30 ta’ MEJJU
It-Trinità Qaddisa - Solennità
Evanġelju
Għallmu u għammdu fl-Isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu s-Santu.
Mt 28:16-20
Illejla fl-4.30 pm u fis-6.30 pm jkun hawn zewg quddisiet bic-Celebrazzjoni tal-Ewwel Tqarbina ghat-tfal taz-zona Pastorali Familja Mqaddsa Sghajtar.
 
Il-quddiesa tas-soltu tal-5.00 pm illejla issir fis-Santwarju tal-Hniena Divina.
 
IL-GIMGHA – 4 ta’ GUNJU
Fis-6.00 pm jkun hawn hin ta’ Adorazzjoni u jsir talb ghall-Vokazzjonijiet, u
Fis-6.30 pm il-Quddiesa
 
IL-HADD – 6 ta’ GUNJU
Niccelebraw is-Solennita’ tal-Gisem u d-Demm ta’ Gesu; Corpus Domini. Il-quddiesa tal-11.00 am tkun kantata fl-okkazzjoni tal-festa.
 
Filghaxija 4.30 pm u fis-6.30 pm jkun hawn zewg quddisiet bic-Celebrazzjoni tal-Ewwel Tqarbina ghas-subien tal-MUSEUM.
 
Il-quddiesa tas-soltu tal-5.30 pm (peress li  nkunu bdejna Gunju)  ssir  fis-Santwarju tal-Hniena Divina.
 
NOTI :
Il-fuljett In-Nieqa ghax-xahar ta’ Gunju jinsab fuq il-mezzi tal-media socjali tal-parrocca; fost ohrajn issibu l-programm tal-gimgha li jinkludi il-kwaranturi.
 
Infakkru li f’Gunjuu naqilbu ghall-hin tas-sajf, u fil-Hdud, il-quddiesa tal-5.00 pm tibda ssir fil-5.30pm
 
Nitolbu ghar-ruh; Patri Anthony Micallef, SJ. Aghtih o Mulej ……
 

*******

AVVIZI
 
IL-HADD – 23 ta’ MEJJU
Għid il-Ħamsin – Solennità 
Tifkira Solenni tal-Migja ta’ l-Ispirtu s-Santu
Evanġelju
L-Ispirtu tal-verità jwassalkom għall-verità kollha.
Ġw 15:26-27; 16:12-15
 
L-ERBGHA
Fil-Media Room tal-Annexxe fis-6.30 pm  issir il-laqgha tal-Abbatini.
 
IL-HAMIS
Fis-6.00 pm jkun hawn hin ta’ Adorazzjoni mill-Ministri tat-Tqarbin u
fis-6.30 pm il-quddiesa.
 
IL-HADD – 30 ta’ MEJJU
Filghaxija 4.30 pm u fis-6.30 pm jkun hawn zewg Quddisiet bic-Celebrazzjoni ta’ l-Ewwel Tqarbina lit-Tfal li gejjin miz-Zona Pastorali Familja Mqaddsa Sghajtar.
 
Il-quddiesa tas-soltu tal-5.00 pm se ssir  fis-Santwarju tal-Hniena Divina.
 
Nitolbu ghar-ruh; Marija Mercieca, Emanuela Grech  u Carmen Borg; Aghtihom o Mulej ……
 
*******

AVVIZI
 
IL-HADD – 16 ta’ MEJJU 2021
Is-Seba’ Ħadd tal-Għid –
 Tlugħ il-Mulej fis-Sema - Solennità
Evanġelju
Il-Mulej Ġesù kien imtella’ s-sema u qagħad in-naħa tal-lemin ta’ Alla.
Mk 16:15-20
 
Fis-Santwarju tal-Hniena Divina isiru c-cerimonji tal-Ewwel Tqarbina waqt il-quddies tal-4.00 pm u s-6.00 pm. Nifirhu u nitolbu ghal dawn it tfal.
 
F’dal-week end issir il-Gabra b’risq is-Seminarju.
 
IT-TNEJN
Fic-Centru Familja Mqaddsa Sghajtar fid-9.00 am qed jerga jibda jiltaqa il-Grupp tan-Nisa tal-Legjun ta’ Marija.
 
IT-TLIETA
Jergghu jibdew il-laqghat tal-Membri tal-Legjun ta’ Marija. Il-laqgha ta’ nhar it-Tlieta, tkun ghal membri Rgiel u Nisa, fil-media room tal-Annexxe fis-7.00 pm
 
L-ERBGHA
Illum u kull nhar ta’ Erbgha matul Mejju il-membri tal-Legjun ta Marija qed jghidu r-Ruzarju fis-6.00 pm fi Gnien l-Imhalla u fi Triq Jules Verne fejn l-istatwa tal-Madonna.
 
IL-HAMIS
Fis-6.00 pm jkun hawn hin ta’ Adorazzjoni minn nisa tal-Legjun ta’ Marija u
fis-6.30 pm il-Quddiesa.
 
IL-HADD – 23 ta’ MEJJU
Għid il-Ħamsin – Solennità 
Tifkira Solenni tal-Migja ta’ l-Ispirtu s-Santu
 
Nitolbu ghar-ruh: Pawlu Sammut; Aghtih o Mulej
……

*******

AVVIZI
 
IL-HADD – 9 ta’ MEJJU 2021
Is-Sitt Ħadd tal-Għid –
Evanġelju
Ħadd ma għandu mħabba akbar minn din: li wieħed jagħti ħajtu għal ħbiebu.
Ġw 15:9-17
 
Illum infakkru Jum l-Omm;
ic-Cimiterju jkun miftuh matul il-jum u fid-9.30 am jkun hemm quddiesa ghall-ommijiet taghna mejtin.
 
L-ERBGHA – 12 ta’ MEJJU
Jergghu jibdew il-laqghat ghan-Nisa tal-Azzjoni Kattolika wara l-quddiesa tad-8.45 am
 
Kull nhar ta’ Erbgha matul Mejju il-membri tal-Legjun ta Marija qed jghidu r-Ruzarju fis-6.00 pm fi Gnien l-Imhalla u fi Triq Jules Verne fejn l-istatwa tal-Madonna.
 
IL-HAMIS – 13 ta’ MEJJU
Fis-6.00 pm jkun hawn hin ta’ Adorazzjoni mill-Grupp tal-Hniena Divina u
fis-6.30 pm il-Quddiesa.
 
IL-HADD – 16 ta’ MEJJU
Fis-Santwarju tal-Hniena Divina isiru c-cerimonji tal-Ewwel Tqarbina waqt il-quddies tal-4.00 pm u s-6.00 pm. Nifirhu u nitolbu ghal dawn it tfal.
 
NOTI :-
llum huwa l-ahhar week end li fl-Annexxe issibu tixtru pjanti kif ukoll kejkijiet. Grazzi ta’ kull ghajnuna li taghtuna.
 
Fil-week end li gej issir il-Gabra b’risq is-Seminarju.
 
Nitolbu ghar-ruh; Tereza Gauci u Carmela Borg; Aghtihom o Mulej ……
 

*******

AVVIZI
 
IL-HADD – 2 ta’ MEJJU 2021
Il-Hames Ħadd tal-Għid –
Evanġelju
Min jibqa’ fija u Jiena fih, dan jagħmel ħafna frott.
Ġw 15:1-8
 
Illum qed niccelebraw il-Festa ta’ San Guzepp;
Illejla fil-5.00 pm jkollna Quddiesa kantata bl-omelija u nispiccaw bil-Benedizzjoni Sagramentali.
 
Millum ukoll il-Ministri tat-Tqarbin ser jergghu jibdew iqarbnu lill-morda u l-anzjani fi djarhom. Jekk hawn min ghandu xi membru tal-familja li ma jistax johrog ghal xi raguni valida u jkun jixtieq jitqarben jinforma lill-Arcipriet.
 
Illum huwa l-Ewwel Hadd tax-xahar ghalhekk nitolbukom tkunu generuzi fl-offerta taghkom intom u hergin.
 
L-ERBGHA – 5 ta’ MEJJU
Millum, l-Erbgha u tul l-Erbghat ta’ Mejju il-membri tal-Legjun ta’ Marija ser jghidu r-Ruzarju fis-6.00 pm fi Gnien l-Imhalla u fi Triq Jules Verne fejn l-istatwa tal-Madonna.
 
IL-GIMGHA – 7 ta’ MEJJU
Fis-6.00 pm jkun hawn hin ta’ Adorazzjoni u jsir talb ghall-vokazzjonijiet;
fis-6.30 pm il-Quddiesa.
 
IL-HADD – 9 ta’ MEJJU
Fl-okkazzjoni ta’ Jum l-Omm fl-Annexxe issibu tixtru pjanti kif ukoll kejkijiet; il-hinijiet huma mis-7.00 am sa 12 pm u mill-5.00 pm sas-7.00 pm. Tistghu anke taghmlu l-ordni ghal kejk tal-ghazla taghkom.
 
NOTI :-
L-Abbatini hargu edizzjoni ohra tar-rivista taghhom. Wara l-quddiesa se jkunu fil-bieb tal-hrug; japprezzaw donazzjoni ghal ispejjez.
 
Infakkru fin-necessita li tinzamm id-distanza socjali f’kull hin; kemm qabel kif ukoll ahna u dehlin fil-knisja, kif ukoll fejn inpoggu bilqeghda.
 
Il-magazine Flimkien ghax-xahar ta’ Mejju isisbuh fuq il-mezzi tal-media socjali tal-parrocca u tal-Knisja f’Malta.
 
Nitolbu ghar-ruh; Victor Borg u Guzeppi Grech: Aghtihom o Mulej.

*******************

 AVVIZI
 
IL-HADD – 25 ta’ APRIL 2021
Ir-Raba' Ħadd tal-Għid –
Evanġelju
Ir-Ragħaj it-Tajjeb jagħti ħajtu għan-nagħaġ tiegħu.
Ġw 10:11-18
 
Illum qed niccelebraw Jum il-Vokazzjonijiet; nitolbu lill-Sid il-Hsad halli jkompli jibghat Rghajja skont il-Qalb Tieghu.
 
IL-HAMIS – 29 ta’ APRIL
Fil-Kolleggjata fl-4.30 pm issir l-ewwel qrara ghat-tfal subien tal-Ewwel Tqarbina;
 
Fis-6.00 pm jkun hawn hin ta’ Adorazzjoni mill-Grupp tal-Azzjoni Kattolika u fis-6.30 pm il-Quddiesa.
 
NOTI :-
Id-dati tac-cerimonji tal-Ewwel Tqarbina ghal din is-sena huma dawn;
Il-Hadd 16 ta’ Mejju fil-5.30 pm fis-Santwarju tal-Hniena Divina ghat-tfal tac-centru.
Il-Hadd 30 ta’ Mejju fl-4.30 pm u fis-6.30 pm fil-Kolleggjata ghat-tfal tas-Sghajtar.
Il-Hadd 6 ta’ Gunju fl-4.30 pm u fis-6.30 pm fil-Kolleggjata ghas-Subien tal-MUSEUM.
Il-Hadd 13 ta’ Gunju fl-4.30 pm u fis-6.30 pm fil-Kolleggjata ghal-Bniet tal-MUSEUM.
 
Illum il-Mobile Unit tad-Demm qieghed il-PAMA ghal dawk li jixtiequ jaghtu d-Demm bejn it-8.30 am u s-1.00 pm. Wiehed irid jiehu mieghu il-karta tal-Identita.
 

 

*******

AVVIZI
IL-HADD – 18 ta’ APRIL 2021
It-Tielet Ħadd tal-Għid –
Evanġelju
Kif hemm miktub fl-Iskrittua: il-Messija kellu jbati u jqum mill-imwiet fit-tielet jum.
Lq 24, 35-48
 
Kif tafu millum il-Knejjes taghna regghu fethu ghall-quddies bil-presenza tal-pubbliku, dejjem bl-istess protokol sanitarju. Fil-kaz tal-Kolleggjata l-hin tal-quddies se jibqa kif inhu sakemm ic-cirkustanzi ma jkunux jitolbu mod iehor.
 
Importanti li kull min jidhol jipprova t-temperatura tad-deni u jaghmel is-sanitizer; ejjew inkunu responsabli maghna nfusna u ma xulxin.
 
Min qalbna nirringrazjaw lill-ushers li minkejja kollox baqghu ghaddejjin bil-hidma taghhom ghas-sigurta tas-sahha taghna f’dan il-post qaddis.
 
Il-Knisja f’Malta ticcelebra Jum il-Karita;
Ghal dan il-ghan fuq il mezzi tal-media socjali kemm tal-Knisja f’Malta kif ukoll fuq tal-parrocca issibu informazzjoni dwar diversi inizjattivi marbuta ma’ dan il-Jum.
 
Infakkru li fil-Kolleggjata mit-Tnejn sas-Sibt:
fis-6.00 pm jinghad ir-Ruzarju (il-Hamis ikun hemm Adorazzjoni minflok ir-Ruzarju), Benedizzjoni Sagramentali u fis 6.30 pm il-Quddiesa.
 
IT-TLIETA – 20 ta’ APRIL
L-Ufficcju Parrokkjali jerga jibda jiftah bil-hinijiet tas-soltu; id-dettalji ssibuhom fil-web site tal-parrocca.
 
IL-HAMIS – 22 ta’ APRIL
Fil-Kolleggjata fl-4.30 pm issir l-ewwel qrara ghat-tfal bniet tal-Ewwel Tqarbina;
 
Fis-6.00 pm jkun hawn hin ta’ Adorazzjoni mill-Grupp tad-Djakonija.
 
Fis-6.15 pm laqgha on line ghall-genituri li uliedhom ser jircievu s-Sagrament tal-Grizma tal-Isqof din is-sena.
 
NOTI :-
It-Tqarbin tal-morda fid-djar jista jerga jibda jsir bil-kundizzjoni li l-morda jkunu hadu iz-zewg dozi tal-vaccin; il-familjari taghhom ghandhom jikkuntatjaw lis-sacerdot li kien iqarbinhom qabel dan gie sospiz.
 
Nixtiequ nirringrazzjaw lil dawk kollha li qed jghinuna finanzjarment sabiex inkunu nistghu nkomplu bil-hidma taghna fil-parrocca; dwar l-arlogg tal-knisja il-hidma ghadha ghaddejja imma kif diga ghidnielkom hemm hsarat u spejjez iktar milli wiehed haseb.
 
Dawk li jixtiequ ftit ilma imbierek ghandhom igibu flixkun zghir u jitolbu lis-sagristan jaghtihom. Imbghad intom stess, kif qal l-Arcisqof bierku lill-familji u d-djar taghkom.
 
*******
 
HINIJIET TAL-QUDDIES FIL-PARROCCA, NAXXAR
Il-hin tal-quddies fil-Kolleggjata huma hekk:
Matul il-Gimgha: 
6.00 am,  7.00 am, 7.45 am, 8.45 am u 6.30 pm.
Is-Sibt filghaxija: 5.00 pm u 6.30 pm
Il-Hadd: 6, 7, 8, 9, 10, 11 am u 5.00 pm
 
Mhux se jkun hemm quddies fil-Kappelel u fic-Cimiterju.
 
*********
Ufficcju Parrokkjali:
Fl-Ewwel Sular tal-Annexe tal-Knisja Arcipretali
Dhul mill-genb tal-Knisja
Tel. : 21435376; 21434673 
E-Mail: bambinanaxxar@gmail.com
 
Hinijiet tal-Ufficcju Parrokkjali:-
It-Tlieta , il-Hamis u l-Gimgha:-
10.00am – 11.15am
5.00pm - 6.15pm
Mhux miftuh fil-Festi Pubblici
 
******
SANTWARJU GESU' HNIENA DIVINA
Hinijiet Quddies:Mit-Tnejn sal-Gimgha: 8.30am
Is-Sibt: 4.30pm  u 6.30pm
Hdud u Festi: 8.30am - 10.00am - 11.30am bl-Ingliz

**************
AVVIZI

 
Infakkru li sas-Sibt li gej, 17 ta' April l-attivitajiet religjuzi kollha ghadhom maghluqa ghal-pubbliku, inkluz il-quddies, minbarra dawk tal-funerali u tigijiet.
 
Il-Knisja tkun miftuha kuljum ghat-talb privat biss. 
Filghodu mis-7.00 am sal-10.00 am u 
Filghaxija mill-4.30 pm sas-6.00 pm. 
 
Importanti li kull min jidhol jipprova t-temperatura tad-deni u jaghmel is-sanitizer; ejjew inkunu responsabli maghna nfusna u ma xulxin.
 
L-Ufficcju Parrokkjali se jkun miftuh nhar ta’ Hamis filghodu bejn l-10.00 am u l-11.15 am u l-Gimgha filghaxija bejn il 5.00 pm u s -6.15 pm. Jinqdew biss dawk li jkunu ghamlu appuntament minn qabel halli nharsu sahhet xulxin.
 
Infakkru li kuljum fil-Kolleggjata fis-6.00 pm jinghad ir-Ruzarju, Benedizzjoni Sagramentali u fis 6.30 pm il-quddiesa.
 
Dawn mhux miftuhin ghall-publiku, izda tistghu issegwu dejjem fuq il-mezzi tal-media socjali tal-parrocca.
 
IL-HADD – 11 ta’ APRIL 2021
It-Tieni Ħadd tal-Għid –
il-Ħadd tal-Ħniena Divina  
Evanġelju
Tmintijiem wara gie Gesu’
Ġw 20:19-31
Fid-9.30 am fis-Santwarju tal-Hniena Divina
l-Arcisqof Charles J. Scicluna imexxi quddiesa fl-okkazzjoni tal-Festa tal-Hniena Divina; din se tixxandar dirett fuq TVM 2.
Din mhux miftuha ghall-publiku.
 
IL-HAMIS – 15 ta’ APRIL
Fis-6.00 pm jkun hawn hin ta’ Adorazzjoni - din tkun fil-maghluq.
Segwu dejjem fuq il-mezzi tal-media socjali tal-Parrocca.
 
IL-HADD – 18 ta’ APRIL
Millum il-Quddies fil-Kolleggjata jkun miftuh ghall-pubbliku bl-istess protocol ta’ qabel inghalqu; bl-istess mizuri  ta’ mitigazzjoni.
Il-hin tal-quddies ikun:-
Fis - 6, 7, 8, 9, 10, 11 am u 5.00 pm
 
Il-Knisja f’Malta ticcelebra Jum il-Karita;
Ghal dan il-ghan fuq il mezzi tal-media socjali kemm tal-Knisja f’Malta kif ukoll fuq tal-parrocca issibu informazzjoni dwar diversi inizjattivi marbuta ma’ dan il-Jum.
 
Nitolbu ghar-ruh; Mary Ciappara; Aghtiha o Mulej…..

 **********************


AVVIZI
 
Infakkru li sal-11 ta' April se jitwaqqfu l-attivitajiet religjuzi kollha inkluz il-quddies, minbarra dawk tal-funerali.
 
Il-Knisja tkun miftuha kuljum ghat-talb privat biss. 
Filghodu mis-7.00 am sal-10.00 am u 
Filghaxija mill-4.30 pm sas-6.00 pm. 
 
Importanti li kull min jidhol jipprova t-temperatura tad-deni u jaghmel is-sanitizer; ejjew inkunu responsabli maghna nfusna u ma xulxin.
 
L-Ufficcju Parrokkjali se jkun miftuh nhar ta’ Hamis filghodu bejn l-10.00 am u l-11.15 am u l-Gimgha filghaxija bejn il 5.00 pm u s -6.15 pm. Jinqdew biss dawk li jkunu ghamlu appuntament minn qabel halli nharsu sahhet xulxin.
 
Infakkru li kuljum fil-Kolleggjata fis-6.00 pm tinghad il-Via Sagra, Benedizzjoni Sagramentali u fis 6.30 pm il-quddiesa.
 
Dawn mhux miftuhin ghall-publiku, izda tistghu issegwu dejjem fuq il-mezzi tal-media socjali tal-parrocca.
 
IL-HADD – 4 ta’ APRIL 2021
L-Għid il-Kbir
Solennita’ tal-Qawmien ta’ Kristu mill-mewt;
Evanġelju
Kristu kellu jqum mill-imwiet.
Ġw 20:1-9
Fil-11.am Koncelebrazzjoni mis-sacerdoti tal-parrocca taghna; din tkun fil-maghluq.
Segwu dejjem fuq il-mezzi tal-media socjali tal-Parrocca.
 
IL-HAMIS – 8 ta’ APRIL
Fis-6.00 pm jkun hawn hin ta’ Adorazzjoni mill-Grupp tal-Hniena Divina; din tkun fil-maghluq.
 
Segwu dejjem fuq il-mezzi tal-media socjali tal-Parrocca.
 
IL-HADD – 11 ta’ APRIL
Fis-Santwarju tal-Hniena Divina fid-9.30 am l-Arcisqof Charles J. Scicluna imexxi quddiesa fl-okkazzjoni tal-Festa tal-Hniena Divina; din se tixxandar dirett fuq TVM 2.
Din mhux miftuha ghall-publiku.
 
NOTI:
Nitolbu ghar-ruh: Salvu Ellul u Karmenu Zerafa; Aghtihom o Mulej…..


AVVIZI
 
Infakkru li sal-11 ta' April se jitwaqqfu l-attivitajiet religjuzi kollha inkluz il-quddies, minbarra dawk tal-funerali.
 
Il-Knisja tkun miftuha kuljum ghat-talb privat biss. 
Filghodu mis-7.00 am sal-10.00 am u 
Filghaxija mill-4.30 pm sas-6.00 pm. 
 
Importanti li kull min jidhol jipprova t-temperatura tad-deni u jaghmel is-sanitizer; ejjew inkunu responsabli maghna nfusna u ma xulxin.
 
L-Ufficcju Parrokkjali se jkun miftuh nhar ta’ Hamis filghodu bejn l-10.00 am u l-11.15 am u l-Gimgha filghaxija bejn il 5.00 pm u s -6.15 pm. Jinqdew biss dawk li jkunu ghamlu appuntament minn qabel halli nharsu sahhet xulxin.
 
Infakkru li kuljum fil-Kolleggjata fis-6.00 pm tinghad il-Via Sagra, Benedizzjoni Sagramentali u fis 6.30 pm il-quddiesa.
 
Dawn mhux miftuhin ghall-publiku, izda tistghu issegwu dejjem fuq il-mezzi tal-media socjali tal-parrocca.
 
IL-HADD – 28 ta’ MARZU 2021
Ħadd il-Palm u l-Passjoni tal-Mulej
Evanġelju
Mk 14:1–15:47
Il-Passjoni ta’ Sidna Ġesù Kristu skont San Mark
 
IT-TNEJN – 29 ta’ MARZU 2021
Nibdew it-Tridu tal-Gimgha l-Kbira.
Mit-Tnejn sal-Erbgha fis-6.30 pm jkollna quddiesa bil-kant u bl-omelija bi preparazzjoni ghall-Gimgha l-Kbira, din tkun fil-maghluq.
 
IL-HAMIS – 1 ta’ APRIL
Hamis ix-Xirka;
Jum it-twaqqif tas-Sacerdozju u tal-Ewkaristija.
Fis-6.30 pm Koncelebrazzjoni Solenni; wara t-tqarbin isir it-translazzjoni tal-Ewkaristija lejn l-Artal tar-Reposizzjoni, din tkun fil-maghluq.
 
Mit-8.30 pm sal-10.30 pm il-knisja tiftah ghat-talb privat biss; mhumiex permessi la visti u lanqas talb organizzat.
 
Segwu dejjem fuq il-mezzi tal-media socjali tal-Parrocca.
 
IL-GIMGHA – 2 ta’ APRIL
Tifkira Solenni tal-Mewt ta’ Kristu.
 
Infakkru li hemm obbligu ghas-sawm u l-astinenza.
 
Il-knisja tiftah mis-7.00 am sa 12 pm. ghat-talb privat biss.
 
Fis-2.30 pm tinghad il-Via Sagra u fit -3.00 pm tibda t-Tifkira Solenni tal-Mewt ta’ Kristu bir-rakkont tal-passjoni, din tkun fil-maghluq.
 
Dawn mhux miftuhin ghall-publiku, izda tistghu issegwu dejjem fuq il-mezzi tal-media socjali tal-parrocca.
 
IS-SIBT – 3 ta’ APRIL
Fit-8.00 pm tibda Koncelebrazzjoni Solenni tal-Vgili tal-Ghid li tinkludi t-tberik tan-nar u tal-ilma, din tkun fil-maghluq.
Segwu dejjem fuq il-mezzi tal-media socjali tal-Parrocca.
 
NOTI:
L-arlogg tal-knisja fih hafna hsarat, se jiehu iktar zmien biex jissewwa u fih hafna aktar spejjez. Komplu ghinuna halli t-tiswija titkompla.
 
Dan il-week-end fl-Oratorju u fl-Annexxe issibu ghall-bejgh il-figolli; L-abbatini wkoll qed jorganizzaw lotterija; grazzi lil kull min jghin.
 
Mal-kaxxa li hemm hdejn il-bieb ta’ barra poggejna nota sabiex nitfghu offerta ta’ flus b’risq is-Segretarjat Assistenza Socjali.
 
Fuq il-kancell ta’ madwar il-Presbiterju hawn il weraq taz-zebbug imbierek; tistghu tiehdu minnu.
 
Nitolbu ghar-ruh; Marija Ria Carbonaro; Aghtiha o Mulej 

AVVIZI
 
Infakkru li sal-11 ta' April se jitwaqqfu l-attivitajiet religjuzi kollha inkluz il-quddies, minbarra dawk tal-funerali.
 
Il-Knisja tkun miftuha kuljum ghat-talb privat biss. 
Filghodu mis-7.00 am sal-10.00 am u 
Filghaxija mill-4.30 pm sas-6.00 pm. 
 
Importanti li kull min jidhol jipprova t-temperatura tad-deni u jaghmel is-sanitizer; ejjew inkunu responsabli maghna nfusna u ma xulxin.
 
L-Ufficcju Parrokkjali se jkun miftuh nhar ta’ Hamis filghodu bejn l-10.00 am u l-11.15 am u l-Gimgha filghaxija bejn il 5.00 pm u s -6.15 pm. Jinqdew biss dawk li jkunu ghamlu appuntament minn qabel halli nharsu sahhet xulxin.
 
Infakkru li kuljum fil-Kolleggjata fis-6.00 pm tinghad il-Via Sagra, Benedizzjoni Sagramentali u fis 6.30 pm il-quddiesa.
 
Dawn mhux miftuhin ghall-publiku, izda tistghu issegwu dejjem fuq il-mezzi tal-media socjali tal-parrocca.
 
IL-HADD – 21 ta’ MARZU 2021
IL-HAMES’ ĦADD tar-RANDAN
Evanġelju
Jekk il-ħabba tal-qamħ, li taqa’ fl-art, tmut hi tagħmel ħafna frott.
Ġw 12:20-33
 
IL-HAMIS – 25 ta’ MARZU
Lejliet id-Duluri;
Fis-6.00 pm jkun hawn celebrazzjoni penitenzjali u
fis-6.30 pm il-quddiesa. Segwu dejjem fuq il-mezzi tal-media socjali tal-Parrocca.
 
IL-GIMGHA – 26 ta’ MARZU
Festa ta’ Marija Addolorata taht is-Salib.
Fil-Kolleggjata se jkun hawn dawn il-quddies;
Fis-7.00 am u fit-7.45 am.  Fil-5.00 pm u fis-6.30 pm
Dawn mhux miftuhin ghall-publiku, izda tistghu issegwu dejjem fuq il-mezzi tal-media socjali tal-parrocca.
 
IL-HADD – 28 ta’ MARZU
Hadd il-Palm u l-Passjoni tal-Mulej;
Fil-11.00 am isir it-Tberik tal-palm u taz-zebbug u titkompla koncelebrazzjoni solenni.
Segwu dejjem fuq il-mezzi tal-media socjali tal-Parrocca.
 
NOTI:
Dan il week-end fl-Oratorju u fl-Annexe issibu ghall-bejgh il-figolli; L-abbatini wkoll qed jorganizzaw lotterija; grazzi lil kull min jghin.
 
Nitolbu ghar-ruh; Marija Camilleri; Aghtiha o Mulej …..AVVIZI
 
B'effett mill-11 ta' Marzu sal-11 ta' April se jitwaqqfu l-attivitajiet religjuzi kollha inkluz il-quddies, minbarra dawk tal-funerali.
 
Il-Knisja tkun miftuha kuljum ghat-talb privat biss. 
Filghodu mis-7.00 am sal-10.00 am u 
Filghaxija mill-4.30 pm sas-6.00 pm. 
 
Importanti li kull min jidhol jipprova t-temperatura tad-deni u jaghmel is-sanitizer; ejjew inkunu responsabli maghna nfusna u ma xulxin.
 
IL-HADD – 14 ta’ MARZU 2021
IR-RABA’ ĦADD tar-RANDAN
Evanġelju
Alla bagħat lil Ibnu fid-dinja biex bih hija ssalva.
     Ġw 3:14-21
 
IT-TNEJN
Millum fil-Kolleggjata fis-6.00 pm tinghad il-via sagra, Benedizzjoni Sagramentali u fis 6.30 pm il-quddiesa.
Dawn mhux miftuhin ghall-publiku, izda tistghu issegwu dejjem fuq il-mezzi tal-media socjali tal-parrocca.
 
L-ERBGHA
Fis-6.00 pm se ssir laqgha on line ghall-genituri li uliedhom ser jircievu l-ewwel tqarbina din is-sena; inhegguhom jissiehbu ghal din il-laqgha.
 
IL-GIMGHA
19 ta’ Marzu - Solennita ta’ San Guzepp’
Fis-6.30 pm quddiesa bil-kant; wara l-vangelu ssir ir-raba priedka tal-ezercizzi spiritwali ghal matul dan ir-Randan
Dawn mhux miftuhin ghall-publiku, izda tistghu issegwu dejjem fuq il-mezzi tal-media socjali tal-parrocca.
  
NOTI:
Dan il-weekend fl-Oratorju bejn id-9.00am u 12.00 pm  issibu ghall-bejgh il-figolli; grazzi lil kull min jghin.
 
Nitolbu ghar-ruh; Godwin Grech,  Kola Muscat u Joe Bellia; Aghtihom o Mulej …..

AVVIZI

IL-HADD – 7 ta’ MARZU 2021

IT-TIELET ĦADD tar-RANDAN
Evanġelju
Ħottu dan it-tempju, u fi tlitt ijiem nerġa’ ntellgħu.
Ġw 2:13-25
Infakkru li matul ir-Randan kuljum fis 6.00 pm tinghad il-Via Crucis.
 
IL-HAMIS
Fis-6.00 pm jkun hawn hin ta’ Adorazzjoni  mill-Grupp tal-Hniena Divina u
fis-6.30 pm il-Quddiesa.
 
IL-GIMGHA
Fis-6.30 pm il-Quddiesa u wara l-Vangelu issir it-tielet priedka tal-ezercizzi spiritwali.
  
NOTI:
Infakkru fil- bejgh ta’ Bnadar bix-xbieha tad-Duluri, ideali biex jiddendlu mal-galleriji. Min jixtieq jixtri ghandu jidhol fis-sagrestija.
 
Dawk li nkitbu biex jigu ghall-Funzjonijiet tat-Ttridu tal-Ghid ghandhom jigbru l-biljett mis-sagrestija fil-week end ta’ Hadd il-Palm; qed navzaw minn kmieni apposta biex hadd ma jghid li ma kienx jaf. Tafu kif inhi is-sitwazzjoni tal-pandemija ghaldaqstant jehtieg li nagixxu b’hafna ghaqal u prudenza.
 
Wiehed mill-modi ta’ kif nuru rispett lejn ic Cimiterju, li kif tafu, huwa post qaddis, huwa billi nzommu dan il-post nadif; mela fjuri nexfin tarmihomx mall-art hdejn l-iskips imma go fihom.
 
Nhar il-Hadd li gej issir il-gabra ghall-bzonnijiet tas-Seminarju.
 
L-abbatini qed iqassmu it-tieni harga tar-rivista taghhom b ártikli ta’ interess; japprezzaw donazzjoni.
 
Illum l-Ewwel Hadd tax-xahar ghalhekk inheggukom taghtuna offerta generuza ta’ flus halli tghinuna nkompru l-ispejjez li ghandna u li huma hafna.

 ******

IL-HADD – 28 ta’ FRAR 2021

IT-TIENI ĦADD tar-RANDAN
Evanġelju
Dan hu Ibni l-Għażiż.
Mk 9:2-10
Infakkru li matul ir-Randan kuljum fis 6.00 pm tinghad il-Via Crucis.
 
L-ERBGHA – 3 ta’ MARZU 2021
Fl-Annexe fis-6.30 pm se ssir il-Laqgha tal-Abbatini kif ukoll laqgha ohra ghall-genituri taghhom.
 
IL-GIMGHA
Fis-6.00 pm jkun hawn hin ta’ Adorazzjoni  u jsir talb ghall-vokazzjonijiet;
fis-6.30 pm il-Quddiesa u wara l-Evangelu issir it-tieni priedka tal-Ezercizzi Spiritwali.
Infakkru li kemm fuq xi stazzjonijiet tar-radju kif ukoll fuq il mezzi tal-media socjali issibu korsijiet ta’ Ezercizzi Spiritwali on-line.
 
NOTI:
Il-magazine Flimkien ghax-xahar ta’ Marzu jinsab fuq il-mezzi tal-media socjali tal-parrocca taghna.
 
Il-grupp organizzattiv tal-gimgha l-kbira ghandu ghal bejgh Bnadar bix-xbieha tad-Duluri, ideali biex jiddendlu mal-galleriji. Hemm wahda minnhom intom u dehlin il-knisja. Min jixtieq jixtri ghandu jidhol fis-sagrestija.
 
Illum il-fund raising group qed ibieghu l-kwarezimal; grazzi tal-koperazzjoni taghkom.
 
L-arlogg tal-knisja taghna hafna drabi qed ikun wieqaf; mhux ghax ikun bla habel imma ghax ghandu hafna hsarat; nixtiequ li nirrangawh imma ghandna spiza; jekk int tixtieq li jibqa jahdem nitolbuk taghtina donazzjoni.
 
AVVIZ MILL-KURJA
Matul dan ir-Randan:
·        Minn nhar it-Tnejn li għadda, fuq il-paġna ta’ Facebook tal-Arċidjoċesi ta’ Malta beda jittella’ banner bi frażi mill-Ittra Pastorali tal-Isqfijiet. L-iskop hu li l-messaġġ ikompli jitwassal permezz tas-social media b’mod konċiż u effettiv.
·        Kull nhar ta’ Ġimgħa filgħaxija qed jittella’ wkoll filmat b’riflessjoni qasira ta’ tliet minuti minn Mons. Arċisqof dwar il-Ħdud tar-Randan.

 

AVVIZI
 
IL-HADD – 21 ta’ FRAR 2021
L-EWWEL ĦADD tar-RANDAN
Evanġelju
Kien imġarrab mix-xitan, u l-anġli kienu jaqduh.
Mk 1:12-15
Infakkru li matul ir-Randan kuljum fis 6.00 pm tinghad il-Via Crucis.
 
IL-HAMIS
Fis-6.00 pm jkun hawn hin ta’ Adorazzjoni mill-Membri Rgiel tal-Legjun ta’ Marija u
fis-6.30 pm il-Quddiesa.
 
IL-GIMGHA
Nhar il-Gimgha u kull nhar ta’ Gimgha matul il-hames gimghat tar-Randan, fil-quddiesa ta’ filghaxija wara l-Vangelu issir il-Priedka tal-Ezercizzi Spiritwali. Infakkru li tistghu issegwu dejjem minn fuq il-web cam tal-knisja taghna, li ssibuha wkoll fil-web site tal-parrocca taghna www.bambinanaxxar.org
 
NOTI:
Id-dati tal-Ewwel Tqarbina u tal-Grizma tal-Isqof ghal din is-sena issibuhom fuq il-web site tal-parrocca taghna.
 
Nafu li xi whud ma lahqux jibbukjaw post ghall-Funzjonijiet tal-Gimgha Mqaddsa; imma intom tafu li hemm direttivi li lkoll jehtieg nosservaw u dan biex inharsu sahhitna u sahhet xulxin. Inkomplu nitolbu specjalment matul dan ir-Randan halli ma ndumux ma nehilsu minn din il-pandemija.
 
Illum il-fund raising group qed ibieghu l-kwarezimal; dan hu mod kif tistghu tghinu finanzjarjament lill-parrocca taghna.
 
Nitolbu ghar-ruh: Francis Deguara; Aghtih o Mulej ……AVVIZI
 
IL-HADD – 14 ta’ FRAR 2021
Is-Sitt Ħadd ta’ Matul is-Sena
Evanġelju
Il-ġdiem marlu u ġismu ndaf.
Mk 1, 40-45
 
L-ERBA’  – 17 ta’ Frar
Bidu taz-zmien Qaddis tar-Randan.
Il-hin tal-quddies filghodu jkun bhas-soltu waqt li filghaxija jkollna zewg quddisiet:
fil-5.00 pm u fis-6.30 pm.
 
F’kull quddiesa isir it-tberik u t-Tqeghid ta’ Rmied fuq ras in-nies.
Infakkru li hemm l-obbligu ghas-sawm u l-astinenza.
 
Matul ir-Randan kuljum fis 6.00 pm tinghad il-Via Crucis.
 
IL-HAMIS
Fis-6.00 pm jkun hawn hin ta’ Adorazzjoni mill-membri tal-Azzjoni Kattolika,
fis-6.30 pm il-quddiesa.
 
NOTI:
Dawk li jixtiequ jigu ghall-funzjonijiet tat-Tridu tal-Ghid, jigifieri Hamis ix-Xirka, Gimgha l-Kbira u Sibt il-Ghid iridu jibbukjaw fis-sagrestija. Kif tafu in-numru huwa limitat halli niehdu hsieb sahhitna u sahhet xulxin.
 
Nitolbu ghar-ruh:  Carmelo Vella u Jenny Cilia; Aghtihom o Mulej ……


AVVIZI
 
IL-HADD – 7 ta’ FRAR 2021
Il-Hames Ħadd ta’ Matul is-Sena
Evanġelju
Ġesù jfejjaq ħafna morda minn bosta mardiet.
Mk 1, 29-39
 
L-ERBA’  – 10 ta’ Frar
Solennita’ tan-Nawfragju ta’ San Pawl f’Malta;
Xieraq li niehdu sehem fil-quddiesa; il-hin ikun bhal nhar ta’ Hadd.
 
IL-HAMIS
Fis-6.00 pm jkun hawn hin ta’ Adorazzjoni mill-Grupp Hniena Divina,
fis-6.30 pm il-quddiesa.
 
NOTI:
Fuq il-website u l-mezzi tal-media socjali tal-parrocca issibu l-magazine Flimkien ghax-xahar ta’ Frar; fost ohrajn tistghu taqraw il-messagg tal-Arcipriet kif ukoll il-programm tax-xahar.
  
Nitolbu ghar-ruh:   Godfrey Camilleri u James Frank Bell;                Aghtihom o Mulej ……


AVVIZI
 
IL-HADD – 31 ta’ JANNAR 2021
Ir-Raba’ Ħadd ta’ Matul is-Sena
Evanġelju
Kien jgħallimhom bħal wieħed li għandu s-setgħa.
Mk 1:21-28
 
IT-TLIETA – 2 ta’ Frar
Festa tal-Prezentazzjoni tal-Mulej fit-Tempju; il-Gandlora
Fis-6.00 pm r-Ruzarju, Tberik tax-xema, Purcissjoni fil-knisja u titkompla Quddiesa kantata bl-Omelija.
 
 
IL-GIMGHA
Fis-6.00 pm jkun hawn hin ta’ Adorazzjoni u jsir talb ghall-vokazzjonijiet u
fis-6.30 pm il-quddiesa.
 
NOTI:
Filwaqt li nirringrazjawkom tal-koperazzjoni li turu mal-ushers, infakkru li d-distanza trid tinzamm f’kull hin; jigifieri kemm ahna u dehlin fil-knisja kemm waqt il-quddiesa, kif ukoll ahna u hergin. Tajjeb  ukoll li nahsbu kmieni meta nigu ghall-quddies.
 
Id-dati tal-Precett ghat-tfal tal-museum ghal din is sena huma dawn:
Ghas-subien il-Hadd 6 ta’ Gunju fil-5.30 pm.
Ghall-bniet il-Hadd 13 ta’ Gunju fil-5.30 pm
 
Waqt li l-Grizma se tkun hekk;
Ghal-bniet is-Sibt 11 ta’ Settembru fis-6.30 pm
Ghas-subien il-Hadd 12 ta’ Settembru fl-4.30 m u fis-6.30 pm
 
Nitolbu ghar-ruh: Josephine Sant u Carmelo Scicluna: Aghtihom o Mulej ……
 

*******

AVVIZI
 
IL-HADD – 24 ta’ JANNAR 2021
It-Tielet Ħadd ta’ Matul is-Sena
Evanġelju
Indmu u emmnu fl-Evanġelju.
Mk 1:14-20
 
IT-TNEJN – 25 ta’ jannar
Festa tal-Konverzjoni tal-Appostlu Missierna San Pawl
  
IL-HAMIS
Fis-6.00 pm jkun hawn hin ta’ Adorazzjoni mis- Soci tal-MUSEUM tas-subien u  
fis-6.30 pm il-quddiesa.
 
NOTI:
Il-Parrocca qed tahdem fuq progett fejn fost ohrajn qed tigbor informazzjoni dwar l-Istorja taghha u tal-Komunita Naxxarija biex il-quddiem tkun provduta lil dawk li jzuruna fosthom barranin. Jekk hawn min hu interessat li jaqsam maghna xi esperjenza jew grajjiet tal-imghoddi jinforma lill-Arcipriet.
 
Wara l-appell li ghamilna sabiex nghinu finanzjarjament lill-parrocca nixtiequ minn hawn nghidu grazzi wkoll lil dawk li taw l-offerta taghhom permezz ta’ bank transfer.
 
Dwar il-process tad-dhul fl-iskejjel tal-Knisja f’Malta 2021 – 2022 ninfurmawkom li mid 29 ta’ Jannar jintlaqghu l-applikazzjonijiet on line ta’ applikanti ohra. Aktar informazzjoni minn fuq in notice board jew il web site tal-knisja.
 
Nitolbu ghar-ruh: Tony Dougall u Joseph Sammut: Aghtihom o Mulej ……

AVVIZI
 
IL-HADD – 17 ta’ JANNAR 2021
It-Tieni Ħadd taż-Żmien ta’ Matul is-Sena
Evanġelju
Marru u raw fejn kien jgħammar il-Mulej.
Ġw 1:35-42
Fis-Santwarju tal-Grazzja Haz-Zabbar fl-4.00 pm se ssir quddiesa b’suffragju ta’ Marija Caruana, omm l-ex Arcipriet tan-Naxxar.
 
IT-TNEJN
Tibda l-gimgha ta’ Talb ghall-Ghaqda fost il-Knejjes Insara. Nitolbu li lkoll inkunu merhla wahda taht Raghaj wiehed.
 
 
IL-HAMIS
Fis-6.00 pm jkun hawn hin ta’ Adorazzjoni mill-Grupp tal-Abbatini u
fis-6.30 pm il-quddiesa.
 
NOTI:
Nitolbu ghar-ruh: Joseph Falzon; Aghtih o Mulej ……

APPELL 

Il-Papa Franġisku ħeġġeġ lill-Insara kollha biex jieħdu l-vaċċin tal-Covid-19, kif għamel l-Papa stess ftit tal-jiem ilu. 

L-Awtoritajiet tas-Saħħa jixtiequ jfakkru li fil-jiem li ġejjin, l-anzjani ser jirċievu ittra bl-appuntament sabiex jieħdu dan il-vaċċin u b’ hekk inkunu qed inħarsu saħħitna u nieħdu ħsieb xulxin. 

Nappellaw lill-anzjani kollha sabiex jattendu għall-appuntament li jingħataw u biex ħadd ma jitlef iċ-ċans tiegħu. Dawk li ma jridux jieħdu l-vaċċin għandhom iċemplu fuq in-numru 145 biex javżaw lill-Awtoritajiet tas-Saħħa.

***********

AVVIZI
 
IL-HADD – 10 ta’ JANNAR 2021
Niccelebraw il-Festa tal-Maghmudija tal-Mulej.
Evanġelju
Inti ibni l-għażiż; fik sibt l-għaxqa tiegħi.
Mk 1:7-11
Fit-3.30 pm jkun hawn quddiesa bic-Celebrazzjoni tas-Sagrament tal-Maghmudija.
 
IL-HAMIS
Fis-6.00 pm jkun hawn hin ta’ Adorazzjoni mill-Grupp tal-Hniena Divina u
fis-6.30 pm il-quddiesa.
 
NOTI:
Il-gabra / strina li saret fil-quddies tal-weekend li ghadda lahqet is-somma ta’ madwar 4000 euro. Grazzi hafna tal-generozita taghkom b’risq il-parrocca taghna.
 


AVVIZI
 
IL-HADD – 3 ta’ JANNAR 2021
Niccelebraw is-Solennita tal-Epifanija.
Evanġelju
Ġejna mil-Lvant nagħtu qima lis-Sultan.
Mt 2, 1-12
IL-HAMIS
Fis-6.00 pm jkun hawn hin ta’ Adorazzjoni u
fis-6.30 pm il-quddiesa.
 
IL-GIMGHA
Fl-Oratorju fis-7.30 pm jibda l-Kors ta’ thejjija ghaz-Zwieg ghall-gharajjes; filwaqt li nawguraw lil dawn il-koppji, nghidu grazzi lill-koppji mexxejja ta’ dan il-kors.
 
IL-HADD
Niccelebraw il-Festa tal-Maghmudija tal-Mulej;
Fit-3.30 pm jkun hawn quddiesa bic-Celebrazzjoni tas-Sagrament tal-Maghmudija.
 
NOTI:
F’-isem il-familji fil-bzonn li ghandna fil-parrocca nirringrazzja lil dawk il benefatturi li ghenu b’diversi modi lil dawn l-istess familji specjalment f’dawn iz-zminjijiet difficcli.
 
Il-Magazine Flimkien ghax-xahar ta’ Jannar jinsab fuq il-website tal-parrocca, www.bambinanaxxar.org
U fuq il-pagna ta’ Facebook tal-Kolleggjata u fuq il website tad-Djocesi.

*******

 


L-AĦĦAR POSTS