Friday, January 11, 2019

AVVIZI TAL-PARROCCA 2019

PARROCCA NAXXAR                                                
Data: 13/01/2019
AVVIZI      

IL-HADD – 13 ta’ JANNAR
Ħadd wara l-Epifanija
Il-Magħmudija tal-Mulej

IL-HAMIS
Fis-6.00 pm jkollna hin ta’ Adorazzjoni  mill-Grupp tar-Ruzarju u
fis-6.30 pm il-Quddiesa.

Tibda gimgha ta’ talb ghall-ghaqda bejn il-knejjes insara.

IS-SIBT
Fil-kon Katidral ta’ San Gwann fil-5.30 p.m. Mons Arcisqof Charles J. Scicluna se jqaddes u jiltaqa personalment mal-gharajjes.

NOTI :
Il-gabra li saret nhar il-Hadd li ghadda b’risq ir-restawr kienet ta’ € 1240. Nirringrazjawkom.


Nitolbu ghar-ruh: Maria Concetta Testa u Catherine Bartolo: aghtihom o ......

PARROCCA NAXXAR                                                
Data: 6/01/2019
AVVIZI      

IL-HADD – 6 ta’ JANNAR
Niccelebraw il-festa tal-EPIFANIJA TAL-MULEJ

IL-HAMIS – 10 ta’ JANNAR
Fis-6.00 pm jkollna hin ta’ Adorazzjoni  mill Grupp tal-Hniena Divina u
fis-6.30 pm il-quddiesa.

Fl-annexxe fis-7.00 p.m. jerga jibda jiltaqa il Grupp tal-Meditazzjoni Nisranija; min jixtieq jista jissieheb maghhom.

IL-GIMGHA – 11 ta’ JANNAR
Fl-Oratorju fis-7.30 p.m. jibda l-Kors ta’ Thejjija ghaz-Zwieg ghall-Gharajjes; filwaqt li nifirhu lil dawn il-koppji nghidu grazzi lil dawk li jmexxu dawn il-laqghat.

NOTI :
Nhar il-Hadd 13 ta’ Jannar ser norganizzaw afternoon tea u tombola fl-Oratorju mis-2.30 pm il-quddiem. Biljetti jinkisbu minghand il-helpers.

F’dawn il-granet qed ikomplu jingabru l-envelops bl-offerta / strina ghall-parrocca. Tistghu anke thalluh fis-sagrestija. Nirringrazzjawkom.

Il-gabra li saret b’risq id-Dar tal-Provvidenza fil-Knisja Arcipretali kienet ta
€ 4000.

Nitolbu ghar-ruh: Alfred Ciappara: Aghtih o Mulej