Friday, March 22, 2019

AVVIZI TAL-PARROCCA 2019


PARROCCA NAXXAR                                                
Data: 24/03/2019
AVVIZI      
                    


HADD

IT- 3 HADD TAR-RANDAN
Infakkru li matul ir-Randan kuljum tinghad il-Via Sagra fis-6.00 pm

Fil-quddies ta’ dan il-week end se issir gabra specjali ghall-bzonnijiet tas-seminarju; il-post fejn jigu ippreparati is-sacerdoti tal-futur.ERBGHA

Fl-Oratorju fis-7.15 pm issir laqgha ghal dawk l-gharajjes li se jizzewgu fi zmien sitt xhur; din hija parti mill-formazzjoni mehtiega ghal dawk li se jiccelebraw zwieg nisrani.HAMIS

Fis-6.00 pm jkollna hin ta’ Adorazzjoni  mill-Grupp tar-Ruzarju u fis-6.30 pm il-quddiesa.

GIMGHA

Festa ta’ Gesu’ Redentur;
Fis-6.00 pm johrog pellegrinagg mill-Knisja Arcipretali u jghaddi min dawn it-toroq; Vjal ix-Xoghol, Vjal il 21 ta’ Settembru, Hal-Dghejf, Pjazza Darnino, San Gwann, Sta Lucija u lura lejn il-knisja; kif naslu tibda quddiesa bil-kant u bl-omelija.
HADD

Is-sezzjoni zghazagh tas-socjeta Peace bil-kollaborazzjoni tal- Kunsill Lokali se jorganizzaw  it-tberik tal-annimali; L-attivita tibda b’dimostrazzjoni minn hdejn il-knisja ta’ San Gakbu fl-10.00 am lejn il-pjazza fejn isir it-tberik.


NOTI

Nhar il-Gimgha 5 ta’ April  se sir laqgha ghar-Romol fil-monasteru tal-klarissi li jinkludi quddiesa u riflesjoni spiritwali; tluq mil-pjazza fl-4.30 pm; min hu interssat jinkiteb fis-sagrestija.

Nhar l-Erbgha u nhar il Hamis wara l-quddiesa ta’ filghaxija se nohorgu l-istatwi tal-Gimgha l-Kbira; napprezzaw kull ghajnuna li tistghu taghtuna.

Nitolbu ghar-ruh: Catherine Pirotta; Aghtiha o Mulej ....PARROCCA NAXXAR                                                
Data: 17/03/2019
AVVIZI      
                    HADD

IT- 2 HADD TAR-RANDAN
Infakkru li matul ir-Randan kuljum tinghad il-Via Sagra fis-6.00 pm


TNEJN

Fil-knisja Arcipretali fil-5.00 p.m. issir l-ewwel qrara ghat-tfal tal-Ewwel Tqarbina; inheggu lill-genituri taghhom halli huma wkoll jigu u jersqu lejn dan is-sagrament.

Fil-knisja arcipretali fis-7.15 pm jibda Kors ta’ Ezercizzi ghall-koppji mizzewga;  Il-predikatur huwa patri christopher caruana op.


TLIETA

19 ta’ Marzu; Festa ta’ San Guzepp.
Ghalkemm mhemmx obbligu xieraq li niehdu sehem fil-quddiesa.HAMIS

Fis-6.00 pm jkollna hin ta’ Adorazzjoni  mill-membri tad-Djakonija u fis-6.30 pm il-quddiesa.
GIMGHA

Fid-8.45 am jitlaq it-trasport mill-pjazza ghal dawk li gejjin Pellegrinagg ghar-rRdentur tal-Isla; ikun hemm hin ghal talb privat, Via Sagra u Quddiesa.

Fl-annexxe fis-7.15 pm l-Ghaqda Kulturali Wirt Naxxari ser toganizza laqgha bit tema: Knisja Zghira armata ghall-Gimgha l-Kbira; min jixtieq jista jattendi.


NOTI

Dawk it-tfal li jixtiequ jiehdu sehem fil-Purcissjoni tal-Gimgha l-Kbira ghandhom ikellmu  lil xi membru tal-kumitat nhar ta’ Hadd filghodu fl-Annexe.

Napprezzaw jekk f’dawn il-granet iggibulna ingredjenti relatati mal-figolli bhalma hu lumi, bajd, dqiq u l-kumplament.

Mal-bibien tal-knisja issibu ghal bejgh il-kwarezimal; grazzi tal-koperazzjoni taghkom.

Fil-quddies tal-week end li gej issir gabra specjali ghall-bzonnijiet tas-seminarju; il-post fejn jigu ippreparati is-sacerdoti tal-futur.

Nitolbu ghar-ruh: Glen Fresle, Mignon Scicluna Marshall, Patri Lawrence Gellel S.J. u Pawlu Sammut:  Aghtihom o Mulej ...PARROCCA NAXXAR                                                
Data: 10/03/2019
AVVIZI      
                 HADD

L-1 HADD TAR-RANDAN
Infakkru li matul ir-Randan kuljum tinghad il-Via Sagra fis-6.00 pm


TNEJN
Fil-knisja Arcipretali fid-9.15 am jibda l-ewwel Kors ta’ Ezercizzi ghal kulhadd. Il-predikatur huwa Patri Christian Borg Ofm Conv; kappillan ta’ Burmarrad.


HAMIS
Fis-6.00 pm jkollna hin ta’ Adorazzjoni  mill-Grupp tal-Kelma tal-Hajja u fis-6.30 pm il-quddiesa.


NOTI
Nhar il-Gimgha 22 ta’ Marzu ser norganzzaw Pellegrinagg ghar-Redentur tal-Isla; tluq mill-pjazza fid – 8.45 am Ahsbu minn kmieni ghall-biljetti.

Dawk it-tfal li jixtiequ jiehdu sehem fil-Purcissjoni tal-Gimgha l-Kbira ghandhom ikellmu  lil xi membru tal-kumitat nhar ta’ Hadd filghodu fl-annexe.

F’dawn il-granet qed jingabru l-envelops bl-offerti taghkom b’risq il-festa ta’ Marija Bambina.

Mal-bibien tal-knisja issibu ghal bejgh il-kwarezimal; grazzi tal-koperazzjoni taghkom.

Nitolbu ghar-ruh: Marija Buhagiar u Angolina Xerri;  Aghtihom o Mulej ...


PARROCCA NAXXAR                                                
Data: 03/03/2019
AVVIZI      
                    HADD

Is-8 HADD TA' MATUL IS-SENA

ERBGHA
Naghtu bidu ghaz zmien tar-Randan Imqaddes; fil-quddies kollu isir it-tberik u t-tqeghid ta’ rmied fuq ras in nies; infakkru li hemm obbligu ghas-sawm u astinenza.


HAMIS

Fis-6.00 pm jkollna hin ta’ Adorazzjoni  mill-Grupp tal-Hniena Divina u
fis-6.30 pm il-quddiesa.GIMGHA

Fl-okkazzjoni ta’ Jum il-Mara ser norganizzaw coffee morning fl-Oratorju; biljetti jinkisbu minghand il helpers.NOTI

Is-sorijiet tal-Little Sister of the Poor baghtu jirringrazzjawna il-ghaliex mill-bejgh tal-kotba gabru s-somma ta’ € 1180.

Mal-bibien tal-knisja ghandna l-bejgh ta kwarezimal; grazzi lill-helpers u lilkom li tikkoperaw maghna.PARROCCA NAXXAR                                                
Data: 24/02/2019
AVVIZI      
                    HADD

Is-7 HADD TA; MATUL IS-SENA

TNEJN
Se ssir ir-raba’ laqgha ta’ Formazzjoni Spiritwali  fl-Annexe fis-7.00 pm. Il kelliem huwa Fr John Berry; inheggu halli ma nitilfux dan il-mument ta tigdid spiritwali


GIMGHA
1 ta’ MARZU

Fis-6.00 pm jkollna hin ta’ Adorazzjoni u
fis-6.30 pm il-quddiesa.SIBT

Fl-Annexe fid-8.45 am jibda Kors ta’ gurnata dwar il-First Aid li tieghu jinghata certifikat rikonoxxut; min hu interessat jista jattendi.NOTI

Dawk il-genituri li uliedhom ghamlu l-Grizma tal-Isqof is-sena l-ohra ghandhom jaghmlu l-ordni tar-ritratti minghand Images Studio.

Fl-okkazzjoni ta’ Jum il-Mara nhar il-Gimgha 8 ta’ Marzu ser norganizzaw Coffee Morning fl-Oratorju; biljetti jinkisbu minghand il helpers.

Qed jitqassam il-Magazine Flimkien; mieghu qed inqassmu envelop sabiex taghtuna offerta ta flus b’risq il-Festa ta’ Marija Bambina; din hija wahda miz zewg gabriet ewlenin li jsiru b’risq il-festa.

Nitolbu ghar-ruh: Nicholas Schembri; Aghtih o Mulej ......


PARROCCA NAXXAR                                                
Data: 17/02/2019
AVVIZI     
                  HADD

Is-6 HADD TA’ MATUL IS-SENATNEJN

Se ssir it-tielet laqgha ta’ Formazzjoni Spiritwali  fl-Annexe fis-7.00 pm. Il kelliem huwa Fr John Berry; inheggu halli ma nitilfux dan il-mument ta tigdid spiritwaliERBGHA


Se jkollna Coffee Morning fl-Oratorju; biljetti jinkisbu minghand il-helpers. Nibdew bil-quddiesa tad-8.45 amHAMIS

Fis-6.00 pm jkollna hin ta’ Adorazzjoni mill-Grupp taz-Zghazagh u
fis-6.30 pm il-quddiesa.
GIMGHA

Fl-Annexe fis-7.00 p.m. se jkun hemm Laqgha ghar-Romol kollha;
inhegguhom jattendu.


NOTI

Nhar is-Sibt 2 ta’ Marzu fl-Oratorju mis 7.30 p.m. il-quddiem ser norganizzaw Serata tal-Karnival; inheggu lit-tfal jigu lebsin il-kostum tal-karnival. Biljetti jinkisbu minghand il-helpers.


PARROCCA NAXXAR                                                
Data: 10/02/2019
AVVIZI      
                    HADD

10 ta’ Frar - Solennita` tan-Nawfragju tal-Appostlu Missierna SAN PAWL

TNEJN

11 ta’ Frar; issir it-tifkira tal-ewwel dehra ta’ Lourdes. Jum il-Morda.

Se ssir it-tieni laqgha ta’ Formazzjoni Spiritwali  fl-Annexe fis-7.00 pm.
Il-kelliem huwa Fr John Berry; inheggu halli ma nitilfux dan il-mument ta’ tigdid spiritwali


HAMIS

Fis-6.00 pm jkollna hin ta’ Adorazzjoni mill-Grupp tal-Ministri tat-Tqarbin u fis-6.30 pm il-quddiesa.


NOTI

Il-Kor Gaudete in Domino qed jaghmel sejha ghal membri godda fi hdanu, kemm irgiel kif ukoll nisa; min hu interessat imur nhar ta’ Gimgha fl-annexe fil-5.15 pm waqt il-hin tal-provi.

Infakkru fil-wirja li hemm bhalissa fil-kazin Vittorja bl-isem ta’ Pulchritudinis; mistednin izzuruha.

Nhar l-Erbgha 20 ta’ Frar se jkollna Coffee Morning fl-Oratorju;
biljetti jinkisbu minghand il-helpers.

Nhar il-Gimgha 22 ta’ Frar fl-Annexe fis-7.00 p.m. se jkun hemm Laqgha ghar-Romol kollha; inhegguhom jattendu.

Mal-bibien tal-knisja issibu ghal bejgh l-qaghaq tal-ghasel; il-profit se jmur b’risq il-festa tal-Bambina.

Nitolbu ghar-ruh: Peter Gauci u Bro Emmanuel Theuma SJ. Aghtihom o Mulej......


PARROCCA NAXXAR                                                
Data: 03/02/2019
AVVIZI      
                    HADD

Il-High tea u tombola tal-lum mhix se ssir.

TNEJN

Se ssir l-ewwel laqgha ta Formazzjoni Spiritwali  fl-annexe fis-7.00 pm. Il kelliem huwa Fr John Berry; inheggu halli ma nitilfux dan il-mument ta tigdid spiritwali


TLIETAERBGHA
HAMIS

Fis-6.00 pm jkollna hin ta’Adorazzjoni mill-Grupp tal-Hniena Divina u
fis-6.30 pm il-quddiesa.


GIMGHASIBT

HADD10 ta’ Frar; Solennita` tan-Nawfragju tal-Appostlu Missierna San Pawl.


Nitolbu ghar-ruh: Josephine Xuereb, Ganni Falzon, Anthony Catania: Aghtihom o Mulej.....


PARROCCA NAXXAR                                                
Data: 27/01/2019
AVVIZI      

IL-HADD – 27 ta’ JANNAR
It – 3 Ħadd matul is-Sena

IT-TLIETA
Fl-Annexe fis-7.15 pm issir il-laqgha tal-Gruppi Familji Nsara.

L-ERBGHA
Fl-Annexe fis-7.15 pm issir il-laqgha tal-Kunsill Pastorali Parrokkjali.

IL-GIMGHA – 1 ta’ FRAR
Fis-6.00 pm jkollna hin ta’ Adorazzjoni mill- Grupp tac-Centru Socjali tal-Anzjani u
fis-6.30 pm il-quddiesa.

IS-SIBT – 2 ta’ FRAR
Festa tal-Prezentazzjoni tal-Mulej fit-Tempju. Jum il-Gandlora.
Fis-6.15 pm isir it-tberik tax-xemgha, purcissjoni fil-knisja u quddiesa kantata.
Mistiedna ir religjuzi li ghandna fil parrocca.

IL-HADD
Ghal quddiesa tad-9.30 am qed nistiednu lill-Adoloxxenti li ser jircievu l-Grizma tal-Isqof din is-sena flimkien mal-genituri taghhom; dawn se jweghdu li jikkooperaw bis-shih mal-katekisti fil-formazzjoni ta uliedhom.

Fl-Oratorju fis-2.30 pm ikollna High Tea u Tombola; biljetti jinkisbu minghand il-helpers.

NOTI :
F’dawn il-granet qed jitqassam il-Magazine Flimkien; fost ohrajn issibu artiklu dwar ir-restawr tal-faccata.

Issibu wkoll taghrif  u dettalji dwar Laqghat ta’ Katekezi li sa nibdew matul ix-xahar ta’ Frar fil-parrocca taghna.
  

Nitolbu ghar-ruh: Olga Bonnici, Rita Ellul, Victoria Chetcuti, Klara Camilleri: Aghtihom o Mulej.....

**********

PARROCCA NAXXAR                                                
Data: 20/01/2019
AVVIZI      

IL-HADD – 20 ta’ JANNAR
It – 2 Ħadd matul is-Sena

IT-TNEJN
Fl-Annexe fis-7.00 p.m se ssir Laqgha Socjali ghall-Ministri kollha tat-Tqarbin. Inhegguhom jattendu.

IL-HAMIS
Fl-Oratorju wara l-quddiesa tad-8.45 am jibda Coffee Morning; biljetti jinkisbu minghand il-helpers.

Fis-6.00 pm jkollna hin ta’ Adorazzjoni  mill Grupp tar-Romol u
fis-6.30 pm il-quddiesa.

IL-GIMGHA
Fil-knisja ta’ San Pawl Nawfragu fil-belt Valletta fis-6.30 p.m. tibda Celebrazzjoni Ekumenika tal-ottavarju tal-ghaqda tal-Knejjes Insara.

Min nhar il-gimgha il-Prayer Meeting ta’ kull gimgha li jsir fis-Santwarju tal-Madonna tat-Triq ghand il-Gezwiti se jibda jkun fil 5.00 pm. Min jixtieq jista jiehu sehem.

NOTI :

Nitolbu ghar-ruh: Mario Busuttil, Kenneth Vella, Charles Grech: aghtihom o ......
*****
PARROCCA NAXXAR                                                
Data: 13/01/2019
AVVIZI      

IL-HADD – 13 ta’ JANNAR
Ħadd wara l-Epifanija
Il-Magħmudija tal-Mulej

IL-HAMIS
Fis-6.00 pm jkollna hin ta’ Adorazzjoni  mill-Grupp tar-Ruzarju u
fis-6.30 pm il-Quddiesa.

Tibda gimgha ta’ talb ghall-ghaqda bejn il-knejjes insara.

IS-SIBT
Fil-kon Katidral ta’ San Gwann fil-5.30 p.m. Mons Arcisqof Charles J. Scicluna se jqaddes u jiltaqa personalment mal-gharajjes.

NOTI :
Il-gabra li saret nhar il-Hadd li ghadda b’risq ir-restawr kienet ta’ € 1240. Nirringrazjawkom.

Nitolbu ghar-ruh: Maria Concetta Testa u Catherine Bartolo: aghtihom o ......

*******

PARROCCA NAXXAR                                                
Data: 6/01/2019
AVVIZI      

IL-HADD – 6 ta’ JANNAR
Niccelebraw il-festa tal-EPIFANIJA TAL-MULEJ

IL-HAMIS – 10 ta’ JANNAR
Fis-6.00 pm jkollna hin ta’ Adorazzjoni  mill Grupp tal-Hniena Divina u
fis-6.30 pm il-quddiesa.

Fl-annexxe fis-7.00 p.m. jerga jibda jiltaqa il Grupp tal-Meditazzjoni Nisranija; min jixtieq jista jissieheb maghhom.

IL-GIMGHA – 11 ta’ JANNAR
Fl-Oratorju fis-7.30 p.m. jibda l-Kors ta’ Thejjija ghaz-Zwieg ghall-Gharajjes; filwaqt li nifirhu lil dawn il-koppji nghidu grazzi lil dawk li jmexxu dawn il-laqghat.

NOTI :
Nhar il-Hadd 13 ta’ Jannar ser norganizzaw afternoon tea u tombola fl-Oratorju mis-2.30 pm il-quddiem. Biljetti jinkisbu minghand il-helpers.

F’dawn il-granet qed ikomplu jingabru l-envelops bl-offerta / strina ghall-parrocca. Tistghu anke thalluh fis-sagrestija. Nirringrazzjawkom.

Il-gabra li saret b’risq id-Dar tal-Provvidenza fil-Knisja Arcipretali kienet ta
€ 4000.

Nitolbu ghar-ruh: Alfred Ciappara: Aghtih o Mulej