AVVIZI TAL-PARROCCA 2019 / 2020

KOLLEĠĠJATA MARIJA BAMBINA
NAXXAR

AVVIZI 

IL-HADD – 27 ta’ DICEMBRU 2020
Niccelebraw il-festa tal-Familja Mqaddsa
Il-Familja Mqaddsa ta’ Ġesù, Marija u Ġużeppi
Evanġelju
It-tifel baqa’ jikber u jissaħħaħ, mimli bil-għerf.
Lq 2, 22.39-40
 
IL-HAMIS – 31 ta’ DICEMBRU 2020
L-Ahhar jum tas-sena, 2020.
Filghaxija mill-4.30 pm il-quddiem ikun hawn il-qrar;
Fil-5.00 p.m ikun hawn quddiesa bl-omelija u
fis-6.30 pm Koncelebrazzjoni Solenni;
wara t-tqarbin issir purcissjoni gol-Knisja bl-Ewkaristija waqt il-kant tat- Te Deum; nispiccaw bil-Benedizzjoni Sagramentali.
 
Kif tafu tistghu issegwu dawn ic-celebrazzjonijiet anke fuq il-webcam tal-website tal-parrocca www.bambinanaxxar.org
U fuq il-pagna ta’ facebook u ta’ Youtube tal-parrocca taghna.
 
IL-GIMGHA – 1 ta’ JANNAR 2021
Solennita tal-Maternita’ ta’ Marija.
Il-hin tal-quddies ikun bhal nhar ta’ Hadd bl-ewwel quddiesa tkun fis-6.00 am.
 
IL-HADD – 3 ta’ JANNAR 2021
Niccelebraw is-Solennita tal-Epifanija.
 
Nitolbu ghar-ruh: Alfred Portelli, Antonia Zarb u Domenic Attard: Aghtihom o Mulej ……
 

*******


AVVIZI
 
IL-HADD – 20 ta’ DICEMBRU 2020
IR-RABA’ HADD TAL-AVVENT – SENA B
Evanġelju
Int se tnissel fi ħdanek u jkollok iben.
Lq 1, 26-38
 
Fil-Quddiesa ta’ filghaxija tkompli in-Novena tal-Milied.
 
IL-HAMIS – 24 ta’ DICEMBRU 2020
Lejliet il-Milied.
Filghaxija mill-4.30 pm il-quddiem ikun hawn il-qrar;
Il-hin tal-Quddies filghaxija ikun fil-5.00 p.m u fis-6.30 pm
Fit-8.00 pm tibda l-Velja tal-Milied li tinkludi ghanjiet tal-Milied, Priedka mit-Tfal, Translazzjoni bil-Bambin u Koncelebrazzjoni Solenni.
Id-dhul ghal din il-Velja huwa ghal dawk li ghandhom il-biljett;
Infakkru li c-celebrazjonijiet kollha jintwerew fuq skyline web cam. Li tistghu taccessawha minn fuq il-website tal-parrocca – www.bambinanaxxar.org
 
IL-GIMGHA – 25 ta’ DICEMBRU 2020
Solennita’ tat-Twelid ta’ Gesu’ Bambin.
Il-hin tal-Quddies ikun bhal nhar ta’ Hadd bl-ewwel quddiesa tkun fis-7.00 am.
 
Inheggu sabiex f’dawn il-granet ta’ Festi li gejjin tahsbu minn kmieni ghall-quddies minhabba ir-restrizzjonijiet tad-dhul. Certi quddies qed tindunaw li jekk tigu kwarta qabel huwa tard hafna ghax il-knisja tkun diga bil-postijiet kollha mehuda
 
IL-HADD – 27 ta’ DICEMBRU 2020
Niccelebraw il-festa tal-Familja Mqaddsa
 
 
NOTI:-
In-numri rebbieha tal-lotterija li ghamlu l-abbatini jinsabu fin-notice board tal-knisja.
 
Nitolbu ghar-ruh: Helen Cassar, Carmen Spiteri u Marjanna Borg: Aghtihom o Mulej ……AVVIZI
 
IL-HADD – 13 ta’ DICEMBRU 2020

IT-TIELET HADD TAL-AVVENT – SENA B

Evanġelju

F’nofskom hemm dak li intom ma tafuhx.

Ġw 1, 6-8.19-28

 

IT-TLIETA – 15 ta’ DICEMBRU 2020

Tibda in-Novena tal-Milied.

Fis-6.00 pm Ruzarju, Kurunella u Barka Sagramentali.

Fis-6.30 pm Quddiesa bil-kant u bl-omelija. Ghal kull jum ikunu mistiedna diversi ghaqdiet kemm religjuzi kif ukoll socjali.

 NOTI:-

Fil-Quddiesa tal-10 am isir it-Tberik tal-Bambini;
it-tfal imhegga igibu maghhom il-Bambin tal-Milied jew il-Grotta bil-Presepju.
 
Ghad fadal xi ftit maskri washable bl-Istatwa tal-Bambina u l-Arma tal-Kolleggjata; dawn jinkisbu mis-sagrestija ghal donazzjoni ta’ sitt euro.
 
Membri tal-kumitat tal-festa qed ibieghu ponsjetti kif ukoll ikel relatat mal-milied; issibu tixtru ukol kalendarju tas-sena l-gdida.
 
Nitolbu ghar-ruh: Magdalen Gauci: Aghtiha o Mulej ……  


AVVIZI


IL-HADD – 6 ta’ DICEMBRU 2020
IT-TIENI HADD TAL-AVVENT – SENA B
Ħejju t-triq tal-Mulej, iddrittaw il-mogħdijiet tiegħu.
Mk 1,1-8 

IT-TLIETA – 8 ta’ DICEMBRU 2020
8 ta’ Dicembru; Solennita’ tal-Kuncizzjoni Immakulata.
Xieraq li niehdu sehem fil-quddiesa; il-hin ikun bhal fost il-gimgha. 

L-ERBGHA – 9 ta’ DICEMBRU 2020
Fil-quddiesa tad-8.45 am se jsir it-Tesserament tan-nisa tal-Azzjoni Kattolika; inheggu aktar nisa jiehdu sehem f’dawn il-laqghat ta’ formazzjoni. 

IL-HAMIS – 10 ta’ DICEMBRU 2020
Fis-6.00 pm jkollna hin ta’ Adorazzjoni mill-Grupp tal-Hniena Divina u  
fis-6.30 pm il-quddiesa 

NOTI:-
Il-Magazine Flimkien ghax-xahar ta’ Dicembru jinsab fuq il-website tad-Djocesi kif ukoll fuq il-website tal-Parrocca taghna;
 

Dawk li ghandhom biljett ghal Velja tal-Milied li din is-sena se tibda fit-8.00 pm u forsi ghal xi raguni mhux ser jattendu, napprezzaw jekk iggibulna lura il-biljett peress li kellna domanda qawwija minn dawk li jixtiequ jigu u ma lahqux biljett.
 

Ghad fadal xi ftit maskri washable bl-Istatwa tal-Bambina u l-Arma tal-Kolleggjata; dawn jinkisbu mis-sagrestija ghal donazzjoni ta’ sitt euro.
 

Membri tal-kumitat tal-festa qed ibieghu qaghaq tal-ghasel kif ukoll ponsjetti ghal min jixtieq.
 

Nitolbu ghar-ruh: Manuela Camilleri: Aghtiha o Mulej …..


KOLLEĠĠJATA MARIJA BAMBINA

NAXXAR

AVVIZI
IL-HADD – 29 ta’ NOVEMBRU 2020
L-EWWEL HADD TAL-AVVENT – SENA B
Evanġelju
Ishru għax ma tafux meta jerġa’ jiġi sid id-dar.
Mk 13, 33-37
Fil-Quddies issir il-gabra favur l-Art Imqaddsa.
Illum l-Abbatini qed jaghmlu lotterija; nikkoperaw maghhom.
 
L-ERBGHA – 2 ta’ DICEMBRU 2020
Fil-Board Room tal-Annexe fis-6.30 pm issir il-Laqgha tal-Abbatini; dawk it-tfal subien li jixtiequ jidhlu abbatini jkellmu lill-Arcipriet.
 
IL-GIMGHA – 4 ta’ DICEMBRU 2020
Fis-6.00 pm jkollna hin ta’ Adorazzjoni u
fis-6.30 pm il-quddiesa
 
NOTI:-
Mons Arcisqof baghat lil Dun Karm Tanti – ex kappillan tal-Mellieha u tal-Gzira sabiex jghin fil-hidma pastorali tal-parrocca taghna; nilqghuh fostna u nawgurawlu hidma ta’ gid.
 
Biex inkomplu nghinu fil-glieda kontra l-firxa tal-virus il-parrocca hadet l-inizjattiva li tordna ammont limitat ta’ Maskri Washable. Fuq naha ghandhom ix-xbieha tal-bambina u fuq in- naha l-ohra l-arma tal-Kolleggjata. Dawn jinkisbu mis-sagrestija u tinghata donazzjoni ta’ sitt euro.
 
Nitolbu ghar-ruh: Mary Rose Muscat, Giorgia Calleya u William Hugh Naudi: Aghtihom o Mulej ….. 

*******

KOLLEĠĠJATA MARIJA BAMBINA

NAXXAR
 
AVVIZI
 
IL-HADD – 22 ta’ NOVEMBRU 2020
It-34 Ħadd taż-Żmien ta’ Matul is-Sena Sidna Ġesù Kristu Sultan tal-Ħolqien Kollu
Evanġelju
Joqgħod fuq it-tron glorjuż tiegħu u jifred il-ġnus minn xulxin.
Mt 25, 31-46
Qeghdin niccelebraw is-Solennita ta’ Kristu Re;
Illejla fil-Bazilika Kristu Re f’Rahal Gdid fil-5.00 pm Mons Arcisqof imexxi hin ta’ Talb.
 
IL-HAMIS
Fis-6.00 pm jkollna hin ta’ Adorazzjoni mill-membri Nisa tal-Legion of Mary  u
fis-6.30 pm il quddiesa.
 
IL-HADD
Nibdew Sena Liturgika gdida bl-Ewwel Hadd tal-Avvent - Sena B.
U fil-Quddies tal-week-end issir il-gabra favur l-Art Imqaddsa.
 
NOTI:-
Kif tafu din il-gimgha hargu direttivi aggornati marbuta mal-pandemija: dawn ikomplu jenfazizzaw fuq l-importanza tal-mitigazzjoni socjali;  ghaldaqstant hija mehtiega hafna il-koperazzjoni taghkom lkoll mal-ushers meta jghidulna fejn inpoggu fil-knisja;
Mizura ohra hi li mhux permess tqarbin tal-morda fid-djar sakemm ma jkunx kaz ta’ xi hadd moribond.
 
Nitolbu ghar-ruh: Joseph Libreri, Carmela Dimech, Marion Ellul Sullivan, u P. Pierre Grech Marguerat SJ : Aghtihom o Mulej …..
 

*******

 

HINIJIET TAL-QUDDIES FIL-PARROCCA, NAXXAR

Il-hin tal-quddies fil-Kolleggjata huma hekk;

Matul il-Gimgha: 
6.00 am,  7.00 am, 7.45 am, 8.45 am u 6.30 pm.

Is-Sibt filghaxija: 5.00 pm u 6.30 pm

Il-Hadd: 6, 7, 8, 9, 10, 11 am u 5.00 pm

 

Mhux se jkun hemm quddies fil-Kappelel u fic-Cimiterju.

 

******

SANTWARJU GESU' HNIENA DIVINA
Hinijiet Quddies:Mit-Tnejn sal-Gimgha: 8.30am

Is-Sibt: 4.30pm  u 6.30pm
Hdud u Festi: 8.30am - 10.00am - 11.30am bl-Ingliz

 

 

 


KOLLEĠĠJATA MARIJA BAMBINA
NAXXAR
 
AVVIZI
 
IL-HADD – 15 ta’ NOVEMBRU 2020
It-33 Ħadd taż-Żmien ta’ Matul is-Sena
Evanġelju
Int kont fidil fil-ftit: idħol fil-hena ta’ sidek.
Mt 25, 14-30
 
IL-HAMIS
Fis-6.00 pm jkollna hin ta’ Adorazzjoni mic-Centru Socjali tal-Anzjani u
fis-6.30 pm il quddiesa.
 
NOTI:-
Il-Kwadru Titulari tan-Nativita’ ta’ Marija Bambina hadnih biex isirlu xoghol ta’ restawr; bil-ghajnuna generuza taghkom inkunu nistghu nkomplu nippreservaw il-patrimonju li l-parrocca taghna thaddan fiha.
 
Din is-sena minhabba c-cirkustanzi, il-Velja tal-Milied ser tibda fit-8.00 pm u mhux fil-11 pm ta’ bil-lejl; dawk li jixtiequ jigu ghandhom jiksbu biljett mis-sagrestija halli jaccertaw ruhhom li zgur se jidhlu l-knisja u jkollhom post.
 
 
Nitolbu ghar-ruh: Marjanna Borg u Alfred Schembri: Aghtihom o Mulej …..
 

HINIJIET TAL-QUDDIES FIL-PARROCCA, NAXXAR

Il-hin tal-quddies fil-Kolleggjata huma hekk;

Matul il-Gimgha: 
6.00 am,  7.00 am, 7.45 am, 8.45 am u 6.30 pm.

Is-Sibt filghaxija: 5.00 pm u 6.30 pm

Il-Hadd: 6, 7, 8, 9, 10, 11 am u 5.00 pm

 

Mhux se jkun hemm quddies fil-Kappelel u fic-Cimiterju.

 

******

SANTWARJU GESU' HNIENA DIVINA
Hinijiet Quddies:Mit-Tnejn sal-Gimgha: 8.30am

Is-Sibt: 4.30pm  u 6.30pm
Hdud u Festi: 8.30am - 10.00am - 11.30am bl-Ingliz

 


KOLLEĠĠJATA MARIJA BAMBINA
NAXXAR
Data: 8/11/2020
 
AVVIZI
 
IL-HADD – 8 ta’ NOVEMBRU 2020
It-32 Ħadd taż-Żmien ta’ Matul is-Sena
Evanġelju
Ara l-għarus! Oħorġu ilqgħuh!
Mt 25, 1-13
 
L-ERBGHA
Se jkollna Coffee Morning fl-Oratorju; il-biljetti jinkisbu minghand il-helpers.
 
IL-HAMIS
Fis-6.00 pm jkollna hin ta’ Adorazzjoni mill-Grupp tal-Hniena Divina u
fis-6.30 pm il-Quddiesa.
 
Nitolbu ghar-ruh: Fr Eddie Mercieca SJ., Maria Carmela Camilleri, Joseph Galea, u Fr Robert Wirth SJ. Aghtihom o Mulej …..
 
NOTI:-
 
Nappellaw sabiex insegwu l-istruzzjonijet moghtija lilna mill-ushers anke dwar kemm u fejn nistghu noqghodu bilqeghda fil-knisja specjalment fil-quddies tal-weekend  fejn il-kappelluni jkunu rizervati ghall-genituri bit-tfal. Nirringrazzjaw u napprezzaw il-hidma kollha taghhom b’mod volontarju. U naghmlu sejha biex jekk hawn min jista’ jaghti sehem f’din il-hidma javvicina lill-Arcipriet.
 
Kif wiehed jista jinnota, il-proġett tal-istawa tal-Madonna fi Triq Jules Verne miexi sew. Jonqos issa it-tkaħħil tal-pedestal, irhama b'talba mal-faċċata, u titpoġġa l-istatwa tal-Madonna. Għalhekk billi għad fadal spejjes mhux hażin, kull donazzjoni tibqa' tiġi apprezzata. Donazzjonijiet jisghu jithallew fis-sagristija, jew jintbghat 'cheque' indirizzat lill-Arcipriet


KOLLEĠĠJATA MARIJA BAMBINA
NAXXAR
Data: 1/11/2020
 
AVVIZI
 
IL-HADD – 1 ta’ NOVEMBRU 2020
Solennita’ tal-Qaddisin kollha.
EvanġeljU SKONT SAN MATTEW
Mt 5:1-12a
 
IT-TNEJN – 2 ta’ NOVEMBRU 2020
Tifkira Solenni tal-Mejtin kollha
L-ewwel quddiesa fil-Kolleggjata matul il-gimgha filghodu terga’ tibda tkun fis-6.00 am.
Filghaxija fis-6.30 pm quddiesa kantata u jsir it-tberik tal-oqbra fil-knisja.
 
IL-GIMGHA – 6 ta’ NOVEMBRU 2020
Fis-6.00 pm jkollna hin ta’ Adorazzjoni u jsir talb ghall-Vokazzjonijiet;
fis-6.30 pm il-Quddiesa.
 
NOTI:-
Nhar l-Erbgha 11 ta’ Novembru se jkollna Coffee Morning fl-Oratorju; il-biljetti jinkisbu minghand il-helpers.
 
Matul Novembru ic-Cimiterju jkun miftuh matul il-jum; infakkru fl-obbligu tal-maskra, u tad-distanza socjali minn xulxin anke fic-cimiterju. Din is-sena t-tberik tac-cimiterju mhux se jsir minhabba d-direttivi marbuta mal-pandemija.
 
Nappellaw sabiex insegwu l-istruzzjonijet moghtija lilna mill-ushers anke dwar kemm u fejn nistghu noqghodu bilqeghda fil-knisja specjalment fil-quddies tal-weekend  fejn il-kappelluni jkunu rizervati ghall-genituri bit-tfal. Nirringrazzjaw u napprezzaw il-hidma kollha taghhom b’mod volontarju. U naghmlu sejha biex jekk hawn min jista’ jaghti sehem f’din il-hidma javvicina lill-Arcipriet.
 
Illum wara l-quddiesa intom u hergin issibu ghall-bejgh il-qaghaq tal-ghasel; grazzi tal-koperazzjoni taghkom.
 
Nitolbu ghar-ruh: Giovanna Fenech;, Jason Fenech, Fr Lino Cardona SJ, u Alfred Bonavia:  Aghtihom o Mulej …..

 

 


KOLLEĠĠJATA MARIJA BAMBINA
NAXXAR
Data: 25/10/2020
 
AVVIZI
 
IL-HADD – 25 ta’ OTTUBRU 2020
It- 30 HADD TA’ MATUL IS-SENA
Evanġelju
Ħobb lill-Mulej, Alla tiegħek, u lil għajrek bħalek nnifsek.
Mt 22, 34-40
Infakkru il-Konsagrazzjoni tal-Knisja Kolleggjata taghna;
fil-5.00 pm jkollna Quddiesa Kantata bit-talba tal-Ghasar u
fl-Offertorju jigu incensati s-Slaleb tal-Konsagrazzjoni li ghandna mal-pilastri tal-Knisja.
 
IT-TNEJN – 26 ta’ OTTUBRU 2020
Fis-7.15 pm fl-Annexxe issir il-laqgha tal-Kummissjoni Familja.
 
L-ERBGHA – 28 Tta’ OTTUBRU 2020
Il-membri tal-Legjun ta’ Marija Irgiel ser jghidu ghall-ahhar darba r-Ruzarju fil-gnien ta’ Triq l-Imhalla fis-6.00 pm.
 
IL-HAMIS – 29 ta’ OTTUBRU 2020
Fis-6.00 pm jkollna hin ta’ Adorazzjoni  u
fis-6.30 pm il quddiesa.
 
IL-HADD – 1 ta’ NOVEMBRU 2020
Solennita’ tal-Qaddisin kollha.
 
NOTI:-
Nhar l-Erbgha, 11 ta’ Novembru se jkollna Coffee Morning fl-Oratorju;
il-biljeti jinkisbu minghand il-helpers.
 
Dawk li ghadhom ma tawx l-envelop tal-Missjoni jistghu ihalluh fis-sagrestija jew ma xi hadd mis-sacerdoti.
 
Kif tafu id-dipartiment tas-sahha jirrakkomanda sabiex dawk li juzaw il-visor jilbsu wkoll il-maskra; inkomplu niehdu hsieb is-sahha ta’ xulxin.

 


KOLLEĠĠJATA MARIJA BAMBINA
NAXXAR
Data: 18/10/2020
 
AVVIZI
 

IL-HADD – 18 ta’ OTTUBRU 2020
Id- 29 HADD TA’ MATUL IS-SENA
Evanġelju
Agħtu lil Ċesari dak li hu ta’ Ċesari, u lil Alla dak li hu ta’ Alla.
Mt 22, 15-21
Ilum hija l-Gurnata Missjunarja;
il-gbir kollu tal-quddies imur b’risq il-Missjoni, u l-envelops tal-Missjoni tistghu thalluhom fis-sagrestija.
 
L-ERBGHA – 21 ta’ OTTUBRU 2020
Jergghu jibdew il-laqghat tan-nisa tal-Azzjoni Kattolika bil-quddiesa tad-8.45 am u wara titkompla l-laqgha fil-media room tal-annexxe.
Inheggu lin-nisa jiehdu sehem.
 
IL-HAMIS – 22 ta’ OTTUBRU 2020
Fis-6.00 pm jkollna hin ta’ Adorazzjoni mill-Grupp taz-Zghazagh u
fis-6.30 pm il quddiesa.
 
IS-SIBT – 24 ta’ OTTUBRU 2020
Infakkru l-Konsagrazzjoni tal-Knisja Kolleggjata taghna;
fil-5.00 pm jkollna quddiesa kantata bit-talba tal-Ghasar u
fl-Offertorju jigu incensati s-Slaleb tal-Konsagrazzjoni li ghandna mal-pilastri tal-knisja.
 
Nitolbu ghar-ruh:
Mikiel Xerri; aghtih o Mulej ........

 


KOLLEĠĠJATA MARIJA BAMBINA
NAXXAR
Data: 11/10/2020
 
AVVIZI
 
IL-HADD – 11 ta’ OTTUBRU 2020
IT- 28 HADD TA’ MATUL IS-SENA
Evanġelju
Sejħu għall-festa lil kull min issibu.
Mt 22, 1-14
 
L-ERBGHA – 14 ta’ OTTUBRU 2020
Nhar l-Erbgha 14 ta’ Ottubru jkollna Coffee Morning fl-Oratorju; ahsbu minn kmieni ghal biljetti.
 
Minn nhar l-Erbgha u kull nhar ta’ Erbgha il-membri tal-Legjun ta’ Marija irgiel ser jghidu r-Ruzarju fil-gnien ta’ Triq l-Imhalla fis-6.00 pm.
 
IL-HAMIS – 15 ta’ OTTUBRU 2020
Fis-6.00 pm jkollna hin ta’ Adorazzjoni mill-Grupp Karizmatiku u
fis-6.30 pm il quddiesa.
 
IL-HADD – 18 ta’ OTTUBRU 2020
Niccelebraw il-Gurnata Missjunarja; din is-sena minhabba l-pandemija, l-envelops f’kull dar tqassmu  bil-posta; ghal-konvenjenza taghkom tistghu thallu l-offerta taghkom fis-sagrestija.
 
NOTI :-
Fin-notice board issibu Avviz ta’ Konkors mahrug mid- deputazzjoni tal-legati taz-zwieg. Min jinteressah jista jaqrah.
 
Infakkru lill-genituri li uliedhom twieldu fis-sena 2014 li jridu jmorru jirregistrawhom ghal-katekizmu; il-bniet fl-ufficcju parrokkjali u tas-subien fl-ufficcju parrokkjali kif ukoll fil-MUSEUM.
 
Ghad fadal xi postijiet ghal dawk l-gharajjes li jixtiequ jaghmlu l-Kors ta’ Kana fil-parrocca taghna f’Jannar li gej sabiex imorru jinkitbu fl-Ufficcju Parrokkjali.
 
 

KOLLEĠĠJATA MARIJA BAMBINA
NAXXAR
Data: 4/10/2020
 
AVVIZI 

IL-HADD – 4 ta’ OTTUBRU 2020

IS- 27 HADD TA’ MATUL IS-SENA

Evanġelju

Il-għalqa jqabbilha lil bdiewa oħra.

Mt 21:33-43

Infakkru li matul ix-xahar ta’ Ottubru ir-Ruzarju jinghad kuljum quddiem Gesu espost qabel il-quddiesa ta’ filghaxija

Infakkru wkoll li millum il-quddiesa ta’ filghaxija ta’ nhar ta Hadd se tibda tkun fil-5.00 pm 

L-ERBGHA – 7 ta’ OTTUBRU 2020

Festa tal-Madonna tar-Ruzarju;

Fis-6.30 pm jkollna quddiesa bil-kant u bl-omelija. 

Wara l-quddiesa issir il-laqgha tal-Abbatini fl-annexxe. 

IL-HAMIS – 8 ta’ OTTUBRU 2020

Fis-6.00 pm jkollna hin ta’ Adorazzjoni mill-Grupp tal-Hniena Divina u

fis-6.30 pm il quddiesa 

NOTI :- 

Nhar l-Erbgha 14 ta’ ottubru jkollna Coffee Morning fl-Oratorju; ahsbu minn kmieni ghal biljetti. 

Hija x-xewqa tal-Q.T. il-Papa Franġisku, li fil-Quddies kollu li jiġi ċċelebrat fil-knejjes tal-Arċidjoċesi tagħna nhar is-Sibt filgħaxija u l-Ħadd 3 u 4 ta’ Ottubru 2020 ssir il-Ġabra magħrufa bħala l-“Offerta ta’ San Pietru”. 

Il-magazine Flimkien ghax-xahar ta’ Ottubru issibuh online u fuq il-website tal-parrocca, www.bambinanaxxar.org - issibu wkoll il-Kelma tal-Arcipriet kif ukoll il-programm tax-xahar. 

Nitolbu ghar-ruh:  Emanuel Calleya; Aghtih o Mulej.....

 *****

KOLLEĠĠJATA MARIJA BAMBINA
NAXXAR

Data: 27/09/2020

AVVIZI
 
IL-HADD – 27 ta’ SETTEMBRU 2020
IS- 26 HADD TA’ MATUL IS-SENA
Evanġelju
Il-pubblikani jaslu qabilkom fis-Saltna ta’ Alla.
Mt 21, 28-32 
IL-HAMIS – 1 ta’ OTTUBRU 2020
Nibdew ix-xahar tar-Ruzarju.
Ir-Ruzarju jinghad kuljum quddiem Gesu Espost qabel il-quddiesa ta’ filghaxija. 
IL-GIMGHA – 2 ta’ OTTUBRU 2020
L-EWWEL GIMGHA TAX-XAHAR
Fis-6.00 pm jkollna hin ta’ Adorazzjoni li tinkludi talb ghall-vokazzjonijiet u fis-6.30 pm il quddiesa
 
NOTI :-
Infakkru lill-genituri li uliedhom twieldu fis-sena 2014 li jridu jirregistrawhom ghad-Duttrina bi preparazzjoni ghall-Ewwel Tqarbina;
fil-kaz tas-Subien ir-registrazzjoni ssir kemm fil-MUSEUM kif ukoll fl-ufficcju parrokkjali filwaqt li tal-Bniet fl-ufficcju parrokkjali biss.
Importanti li z-zewg genituri jridu jmorru biex jirregistraw.
 
Ninfurmaw li mill-ewwel Hadd ta’ Ottubru il-quddiesa ta’ filghaxija ta’ nhar ta’ Hadd tibda tkun fil-5.00 pm.
 
Nhar l-Erbgha 14 ta’ Ottubru se jkollna Coffee Morning fl-Oratorju; biljetti jinkisbu minghand il helpers.
 
Il-magazine Flimkien ghax-xahar ta’ Ottubru issibuh online u fuq il-website tal-parrocca, www.bambinanaxxar.org - issibu wkoll il-Kelma tal-Arcipriet kif ukoll il-programm tax-xahar.
 
F’korrispondenza mibghutha mil-Vigarju Generali lill-parrocci kollha tinsisti dwar li nkomplu nosservaw id-direttivi fil-knejjes biex nkomplu niehdu hsieb is-sahha ta’ xulxin; ghalhekk nitolbu l-koperazzjoni taghkom mal-ushers 

*****

KOLLEĠĠJATA MARIJA BAMBINA

NAXXAR

Data: 20/09/2020 

AVVIZI 

IL-HADD – 20 ta’ SETTEMBRU 2020

IL- 25 HADD TA’ MATUL IS-SENA

Evanġelju

Qiegħed tgħir għax jien qalbi tajba?

Mt 20, 1-16

Fil-5.00 pm jkun hawn Quddiesa li matulha jinghata is-Sagrament tal-Konfirmazzjoni lill-Adolexxenti miz-zona Familja Mqaddsa Sghajtar. 

Il-quddiesa tal-5.30 p.m. issir fis-Santwarju tal-Hniena Divina. 

IT-TNEJN – 21 ta’ SETTEMBRU 2020

Fil-5.00 pm jkun hawn quddiesa li matulha jinghata is-Sagrament tal-Konfirmazzjoni lill-Adolexxenti ohra miz-zona Familja Mqaddsa Sghajtar. 

Il-quddiesa tas-6.30 p.m. issir fis-Santwarju tal-Hniena Divina. 

IL-HAMIS – 24 ta’ SETTEMBRU 2020

Fis-6.00 pm jkollna hin ta’ Adorazzjoni mill-Group taz-Zghazagh u

fis-6.30 pm il-Quddiesa. 

NOTI :-

Ninfurmaw li mill-ewwel Hadd ta’ Ottubru il-Quddiesa ta’ filghaxija ta’ nhar ta’ Hadd tibda tkun fil-5.00 pm. 

Kellna domanda qawwija ghas-sunett miktub mill-Arcisqof fl-okkazzjoni tal-Festa ta’ Marija Bambina; ghaldaqstant ergajna ipprintjajna iktar kopji; tistghu tiehdu kopja mis-sagrestija.

Nitolbu ghar-ruh: Guzeppi Ciappara; aghtih o Mulej ......

 ******

KOLLEĠĠJATA MARIJA BAMBINA
NAXXAR
Data: 13/09/2020

AVVIZI

IL-HADD – 13 ta’ SETTEMBRU 2020
L- 24 HADD TA’ MATUL IS-SENA
Evanġelju
Ma ngħidlekx taħfer sa seba’ darbiet, imma sa sebgħa u sebgħin darba.
Mt 18, 21-35
IT-TNEJN – 14 ta’ SETTEMBRU 2020
Festa tal-Ezaltazzjoni tas-Salib Imqaddes.
Fis-6.00 pm tinghad il-Via Sagra u wara tinghata l-Benedizzjoni bir-Relikwiji tas-Salib Imqaddes;
fis-6.30 pm jkun hawn Quddiesa bil-kant u hsieb wara l-vangelu.

IT-TLIETA – 15 ta’ SETTEMBRU 2020
Festa liturgika ta’ Marija Addolorata taht is-Salib
Xieraq li niehdu sehem fil-quddiesa.
                                           
IL-HAMIS – 17 ta’ SETTEMBRU 2020
Se jkollna Coffee Morning fl-Oratorju; biljetti jinkisbu minghand il helpers.

Fis-6.00 pm jkollna hin ta’ Adorazzjoni mill-group tal-Legjun ta’ Marija u
fis-6.30 pm il quddiesa.

IL-HADD – 20 ta’ SETTEMBRU 2020
Fil-5.00 pm jkun hawn Quddiesa li matulha jinghata is-Sagrament tal-Konfirmazzjoni lill-adolexxenti miz-zona Familja Mqaddsa Sghajtar.

Il-Quddiesa tal-5.30 p.m. issir fis-Santwarju tal-Hniena Divina.

NOTI :-
Dawk l-gharajjes li jixtiequ jaghmlu l-Kors ta’ Kana fil-parrocca taghna f’Jannar li gej ghandhom imorru jinkitbu fl-ufficcju parrokkjali

Inheggukom tkomplu ssegwu l-istruzzjonijiet moghtija lilna mill-ushers dwar  fejn nistghu noqghodu bil-qeghda u kemm jidhlu nies fil knisja sabiex tibqa mharsa id-distanza kif ukoll dwar l-uzu tal-visor jew maskra sabiex niprotegu lil xulxin.

Nixtieq min hawn ukoll nghid grazzi lil dawk kollha li taw sehemhom ghas-success tal-festa tal-Bambina; min b‘mod dirett permezz tal-hidma tieghu kif ukoll dawk li ghenu bid-donazzjonijiet b’risq il-festa.


 ***********

KOLLEĠĠJATA MARIJA BAMBINA
NAXXAR
Data: 6/09/2020

AVVIZI

IL-HADD – 6 ta’ SETTEMBRU 2020
IT- 23 HADD TA’ MATUL IS-SENA
Evanġelju
Jekk jisma’ minnek, tkun irbaħt ’il ħuk.
Mt 18, 15-20

IT-TNEJN – 7 ta’ SETTEMBRU 2020
Lejliet il-Festa;
Fid-8.45 am Quddiesa kantata u wara t-tqarbin jitkanta it-Te Deum.
Filghaxija l-programm ikun hekk:
Fil-5.30 pm Quddiesa bil-kant u bl-omelija;

Fis-7.00 pm Translazzjoni tar-Relikwija tal-Bambina ghal fuq l-Artal Maggur;
Innu, Antifona u Koncelebrazzjoni mis-sacerdoti tal-parrocca. Nispiccaw bil-Benedizzjoni Sagramentali.
Il-knisja tibqa miftuha sad-9.30 pm.

IT-TLIETA – 8 ta’ SETTEMBRU 2020
Solennita’ tat-Twelid tal-Vergni Mqaddsa Marija;
Il-hin tal-quddies filghodu jkun hekk; 6.am, 7 am, 8 am.
Fid-9.30 am Pontifikal Solenni mmexxi mil-E.T. Mons Arcisqof Charles J. Scicluna flimkien mall-Kapitlu tan-Naxxar u sacerdoti ohra.
L-Arcisqof innifsu se jinseg il-Panigierku.
Din il-quddiesa se tkun trasmessa dirett fuq TVM 2
Minhabba c-cirkostanzi prezenti, il-Pellegrinagg bil-vara ta’ Marija Bambina mhux se jsir.
Filghaxija fis-6.30 pm nirrecitaw it-Tieni Ghasar tal-Bambina u Quddiesa bil-kant u bl-omelija.
                                           
IL-HAMIS – 10 ta’ SETTEMBRU 2020
Fis-6.00 pm jkollna hin ta’ Adorazzjoni mill-Group tal-Hniena Divina u
fis-6.30 pm il-Quddiesa.

IL-GIMGHA – 11 ta’ SETTEMBRU 2020
Fl-4.30 pm u fis-6.30 pm jkun hawn zewg quddisiet li matulhom adoloxxenti mill-MUSEUM tas-subien jircievu is-Sagrament tal-Konfirmazzjoni.

Il-Quddiesa tas-6.30 p.m. issir fis-Santwarju tal-Hniena Divina.

NOTI :-
Nhar il-Hamis 17 ta’ Settembru se jkollna Coffee Morning fl-Oratorju; biljetti jinkisbu minghand il helpers.

Filwaqt li nirringrazzjaw lil dawk kollha li taw donazzjoni b’risq il-festa; ghal konvenjenza ta’ ohrajn jistghu ihallu l-offerta taghhom fis-sagristija.

Qed naghmlu sejha lil dawk is-subien minn  7 snin il-fuq u li jixtiequ jinghaqdu mal-Group tal-Abbatini fil-Kolleggjata sabiex javvicinaw lill-Arcipriet li qed jiehu hsieb dan il-group.


Il-Legjun ta’ Marija Naxxar, bl-approvazzjoni tal-Parrocca u tal-Kunsill lokali nieda progett fejn ser tigi installata statwa tal-Madonna fil-kantuniera tal-gnien li hemm bejn Triq Jules Verne u Raheb Kurradu. Napprezaw donazzjoni ghal dan il-ghan li tista tithalla fis-sagristija.

KOLLEĠĠJATA MARIJA BAMBINA
NAXXAR
Data: 30/08/2020

******

AVVIZI

IL-HADD – 30 ta’ AWWISSU 2020
IT- 22 HADD TA’ MATUL IS-SENA
Evanġelju
Jekk xi ħadd irid jiġi warajja, għandu jiċħad lilu nnifsu.
Mt 16, 21-27

IL-GIMGHA – 4 ta’ SETTEMBRU 2020
Fis-6.00 pm tibda Quddiesa li matulha jinghata s-Sagrament tal-Konfermazzjoni lill-bniet li jattendu l-MUSEUM.

Il-quddiesa tas-6.30 p.m. issir fis-Santwarju tal-Hniena Divina.

NOTI :-
Bi preparazzjoni spiritwali ghal Festa tal-Bambina, tul il-granet tan-Novena il-quddiesa ta’ filghaxija tkun mehuda mill-missal tal-Vergni Mqaddsa Marija, u wara l-Vangelu issir riflessjoni marbuta mat-tema.

Dawk li jixtiequ Programm tal-Festa ghandhom jiehdu wiehed mis-sagrestija u jhallu d-donazzjoni taghhom. Minhabba nuqqas ta’ helpers ma kienx possibli li nduru it-toroq kollha

Nehtiegu nisa sabiex jghinu fil-hasil tal-knisja; min jista joffri din l-ghajnuna jinforma fis-sagrestija. Napprezzaw hafna din l-ghajnuna.

Hdejn l-artal ta’ San Lawrenz min fejn tidhlu tistghu taraw id-disinn tal-mazza li l-parrocca se jkollha l-quddiem bhala parti mill-insigni tal-Kapitlu tal-Kolleggjata taghna. Nehtiegu l-ghotjiet taghkom biex inkunu nistghu inwetqu wkoll din l-opra.

Nirringrazzjaw lil membri tal-Group Organizzattiv tal-Kolleggjata li ghal dawn l-ahhar xhur hadem bis-shih ghas-success tal-Investitura tal-ewwel Kanonci; grazzi wkoll lil ushers li b’tant dedikazzjoni qed joffru servizz lilna lkoll biex jiggarantixxu is-sahha taghna, biss importanti hafna li nibqghu nsegwu d-direttivi li jaghtuna.

Il-Leġjun ta’ Marija tan-Naxxar, bl-approvazzjoni tal-Parrocca u l-Kunsill Lokali, nieda proġett fejn ser tiġi nstallata Statwa tal-Madonna fuq pedestal, fil-kantuniera tal-ġnien li hemm bejn Triq Jules Verne u Raħeb Kurradu. Min jixtieq jghati donazzjoni għal dan il-għan nobbli hu mitlub jgħaddi dan lil-Arċipriet jew lir-Retturi taż-żoni. Tingħata irċevuta għal kull donazzjoni. Nirringrazzjawkom.


 *******

KOLLEĠĠJATA MARIJA BAMBINA
NAXXAR
Data: 23/08/2020

AVVIZI

IL-HADD – 23 ta’ AWWISSU 2020
IL- 21 HADD TA’ MATUL IS-SENA
Inti Pietru: jiena nagħtik l-imfietaħ tas-Saltna tas-Smewwiet.
Mt 16, 13-20
IL-HAMIS – 27 ta’ AWWISSU 2020
Fis-6.30 pm Mons Vigarju jmexxi l-investitura tal-Kanonci l-godda tal-Kapitlu tan-Naxxar. Se jkun hawn numru limitat ta postijiet ghal din l-Investitura; se nimxu bil policy ta’ first come first served. Biss ghal-konvenjenza ta’ kulhadd ic-Cerimonja se tkun trasmessa fuq il web cam kif ukoll fuq  il-pagna tal-Facebook tal parrocca. Dak in nhar ma jkunx hawn quddiesa filghaxija.

IL-GIMGHA – 28 ta’ AWWISSU 2020
28 ta’ Awwissu; l-Ewwel Anniversarju tat-twaqqif tal-Kollegjata tan-Naxxar
Fil-Kolleggjata fis-6.30 pm tibda l-Ewwel Quddiesa Kapitulari bil-kanonci l-godda u wara isir l-inawgurazzjoni u t-tberik tal-Lapida li tfakkar it-twaqqif tal-Kolleggjata.

Ta min ifakkar li f’dawn ic-Celebrazzjonijiet dejjem iridu jigu mharsa id-direttivi ta’ mitigazzjoni fil-knisja inkluz il-massimu ta’ nies li jistghu jidhlu fil-knisja,
l-uzu tal-maskri jew visors.

NOTI :-
Dwar is-Sopraporta tal-Pavaljun ta’ Marija Bambina dahlu 325 euro; nittamaw li jingabru  985 euro li fadal. Grazzi bil-quddiem.

Nitolbu ghar-ruh: Marija Fenech u Carrie Micallef; Aghtihom o Mulej ......KOLLEĠĠJATA MARIJA BAMBINA
NAXXAR                                                                                                      
Data: 16/08/2020

AVVIZI      
                


HADD

Infakkru fil mizuri ta mitigazzjoni fil-knisja li huma kollha obbligatorji; i.e. it-termometru, is-sanitizer, il-maskra kif ukoll id-distanza socjali. Ejjew niehdu hsieb sahhitna u sahhet xulxin. Ejjew nikkoperaw mal-istruzzjonijiet li jaghtuna l-ushers.


TNEJN

Fil-kolleggjata fis-6.30 pm fr stefan galea ser jiccelebra quddiesa ta ringrazjament fi tmiem il-hidma tieghu fostna. Nirringrazzajawh u nweghduh it talb taghna.


TLIETA

Jibdew jingabru l-envelops bl-offerti taghkom b’risq il-festa tal-bambina u jitqassam il-programm ghal din is-sena li kif tafu huwa limitat ghall-quddiesa solenni biss peress li l-pellegrinaggi thassru kollha.


ERBGHA


Fil-kolleggjata fis-7.15 pm issir laqgha ghall-genituri u l-parrini tal-adoloxxenti subien li ser jircievu l-grizma f’settembru li gej.


HAMIS

Fis-6.00 pm jkun hawn hin ta adorazzjoni mill-group tal-fokolarini u fis-6.30 pm il-quddiesa.


GIMGHA


Fil-kolleggjata fis-7.15 pm issir laqgha ghall-genituri u l-parrini tal-adoloxxenti bniet li ser jircievu l-grizma f’settembru li gej.


SIBTHADD

Nhar il-Hamis 27 ta awwissu fis-6.30 pm mons vigarju jmexxi l-investitura tal-kanonci l-godda tal-kapitlu tan-naxxar; kif tafu sena ilu l-arcisqof  waqqaf il-parrocca tan naxxar bhala kolleggjata.

Fuq l-artal ta san guzepp tistghu taraw ix-xoghol ta restawr li sar fuq is-soppraporta li tahtha jintrama l-pavaljun tal-bambina  Hekk issa temmejna ir-restawr kollu relatat mal-pavaljun. Grazzi lil min ha hsieb dan il-progett u grazzi lill-benefatturi. Ir-restawr ta din is-sopraporta swielna 5000 euro li minnhom jonqosna nhallsu 1600 euro. Jalla bil-generozita taghkom inkunu nistghu intemmu ghal kollox dan il-progett.

KOLLEĠĠJATA MARIJA BAMBINA
NAXXAR
Data: 9/08/2020

AVVIZI

IL-HADD – 9 ta’ AWWISSU 2020
Id-19-IL HADD TA’ MATUL IS-SENA
Evanġelju
Ordnali niġi ħdejk fuq l-ilma.
Mt 14, 22-33

Jekk uhud mill-mizuri ta’ mitigazzjoni kienu biss rakkomandati fil-knisja, issa b’effett millum huma kollha obbligatorji;
i.e. it-termometru, is-sanitizer, il-maskra kif ukoll id-distanza socjali.
Ejjew niehdu hsieb sahhitna u sahhet xulxin. Ejjew nikkoperaw mal-istruzzjonijiet li jaghtuna l-ushers.

IL-HAMIS – 13 ta’ AWWISSU 2020
Ikollna l-Coffee Morning fl-Oratorju; biljetti jinkisbu minghand il helpers

Fis-6.00 pm jkun hawn hin ta’ Adorazzjoni mill-Group tal-Hniena Divina u
fis-6.30 pm il-quddiesa.

IS-SIBT – 15 ta’ AWWISSU 2020
15 ta’ Awwissu; Solennita’ tat-Tlugh fis-Sema tal-Vergni Marija;
 Il-hin tal-quddies ikun bhal nhar ta’ Hadd; biss filghaxija jkollna zewg quddisiet; fil-5.00 pm u fis-6.30 pm

NOTI :-
Qed ikomplu jitqassmu l-envelopes sabiex naghtu offerta ta’ flus b’risq il-festa tal-Bambina; id-distributuri tal-Flimkien ghandhom jiehdu l envelops ghat-toroq taghhom mill-Annexe.

L-Arcisqof innomina lil Dun Stefan Galea Vici Arcipriet fil-parrocca tal-Furjana; ghalhekk nhar it-Tnejn 17 ta’ Awwissu fil-ghaxija huwa ser jiccelebra quddiesa ta’ ringrazjament. Filwaqt li ninghaqdu mieghu nirringrazzjawh tal-hidma tieghu fostna u nawgurawlu fil-parrocca l-gdida.

Nitolbu ghar-ruh: James Philip Vella u Antoinette Borg Bonaci;  Aghtihom o Mulej .....


Il-magazine Flimkien ghax-xahar ta’ Awwissu jinsab on line, fuq il-web site tal-parrocca.

**********

KOLLEĠĠJATA MARIJA BAMBINA
NAXXAR
Data: 2/08/2020

AVVIZI

IL-HADD – 2 ta’ AWWISSU 2020
It-18-IL HADD TA’ MATUL IS-SENA
Evanġelju
Kulħadd kiel u xaba’.
Mt 14, 13-21

IL-HAMIS – 6 ta’ AWWISSU 2020
Fis-6.00 pm jkun hawn hin ta’ Adorazzjoni  u
fis-6.30 pm il-Quddiesa.

IS-SIBT – 8 ta’ AWWISSU 2020
Il-Hames Sibt tal-Bambina.
Fis-6.00 pm Ruzarju, Kurunella, kant tas-Salve, Antifona u Barka Sagramentali;
Fis-6.30 pm Quddiesa bil-kant u bl-omelija.

NOTI :-
Nhar il-Hamis, 13 ta’ Awwissu ser norganizzaw Coffee Morning fl-Oratorju; ahsbu minn kmieni ghall-biljetti.

F’dawn il-granet ser jitqassmu l-envelops sabiex naghtu offerta ta’ flus b’risq il-Festa tal-Bambina; ghalhekk id-distributuri tal-flimkien ghandhom jigbru l-envelops ghat-toroq taghhom mill-annexxe; nafdaw fil-generozita taghkom.

Il-magazine Flimkien ghax-xahar ta’ Awwissu jinsab on line, fuq il-web site tal-parrocca kif ukoll fuq il-pagna tal-face book.

Cirkulari mahruga mill-Vigarju Generali tfakkar dwar l-importanza tal-uzu tal-visor  jew maskra,  u sanitizer fil-knisja kif ukoll tad-distanza socjali halli nkomplu niehdu hsieb sahhitna u sahhet xulxin.

Nitolbu ghar-ruh: Francis Xavier Formosa u Ganni Scerri; aghtihom o Mulej ....


***********

KOLLEĠĠJATA MARIJA BAMBINA
NAXXAR
Data: 26/07/2020

AVVIZI

IL-HADD – 26 ta’ LULJU 2020
Is-17-IL HADD TA’ MATUL IS-SENA
Evanġelju
Imur ibigħ kull ma jkollu u jixtri dik l-għalqa.
Mt 13, 44-52
Fil-Kolleggjata fil-5.30 pm tibda l-Quddiesa tal-Precett ghal kumplament tat-tfal li jattendu l-katekizmu fiz-zona tas-Sghajtar.
Ghaldaqstant fis-Santwarju tal-Hniena Divina fil-5.30 pm jkun hemm quddiesa li s-soltu ssir fil-parrocca fil-ghaxija.

IL-HAMIS – 30 ta’ LULJU 2020
Fis-6.00 pm jkun hawn hin ta’ Adorazzjoni mill-membri Nisa tal-Legjun ta’ Marija u
fis-6.30 pm il-Quddiesa.

IL-GIMGHA – 31 ta’ LULJU 2020
Fis-Santwarju tal-Hniena Divina fis-6.00 pm tibda l-Quddiesa li matulha jigi amminstrat is-Sagrament tal-Konfirmazzjoni lill-adoloxxenti tal-istess zona pastorali.

IS-SIBT – 1 ta’ AWWISSU 2020
Ir-Raba’ Sibt tal-Bambina.
Fis-6.00 pm Ruzarju, Kurunella, kant tas-Salve, Antifona u Barka Sagramentali;
Fis-6.30 pm Quddiesa bil-kant u bl-omelija.

NOTI :-
L-Investitura tal-Kanonci l-godda tal-Kolleggjata Marija Bambina, Naxxar, se ssir nhar il-Hamis 27 ta’ Awwissu fis-6.30 pm u titmexxa mill-E.T Mons Joe Galea Curmi, Vigarju Generali.

Nitolbu ghar-ruh: Jane Blanco. Aghtiha o Mulej .......


****************************

KOLLEĠĠJATA MARIJA BAMBINA
NAXXAR
Data: 19/07/2020

AVVIZI

IL-HADD – 19 ta’ LULJU 2020
Is-16-IL HADD TA’ MATUL IS-SENA
Evanġelju
Erħulhom jikbru t-tnejn flimkien.
Mt 13, 24-43

IL-HAMIS – 23 ta’ LULJU 2020
Fis-6.00 pm jkun hawn hin ta’ Adorazzjoni mill-Group taz-Zghazagh u
fis-6.30 pm il-quddiesa.

IS-SIBT – 25 ta’ LULJU 2020
Fil-Kolleggjata fl-10.30 tibda l-Quddiesa tal-Precett ghat-tfal subien li jattendu l-MUSEUM.

It-Tielet Sibt tal-Bambina.
Fis-6.00 pm Ruzarju, Kurunella, kant tas-Salve, Antifona u Barka Sagramentali;
Fis-6.30 pm quddiesa bil-kant u bl-omelija.

IL-HADD – 26 ta’ LULJU 2020
Fil-Kolleggjata fil-5.30 pm tibda l-Quddiesa tal-Precett ghal kumplament tat-tfal li jattendu l-katekizmu fiz-zona tas-Sghajtar.
Ghaldaqstant fis-Santwarju tal-Hniena Divina fil-5.30 pm jkun hemm quddiesa li s-soltu ssir fil-parrocca fil-ghaxija.

NOTI :-
Infakkru fl-applikazzjonijiet ghal dawk l-irgiel u guvintur li jixtiequ jerfghu fl-istatwa ta’ Marija Bambina waqt il-Pellegrinagg tat-8 ta’ Settembru. L-applikazzjonijiet jaghlqu is-Sibt 25 ta’ Lulju fl-12.00 pm. Min hu interessat ghandu jigbor applikazzjoni mis-sagrestija li maghha hemm marbuta xi kundizzjonijiet.

Filwaqt li nirringrazzjaw lil ushers tal-hidma siewja taghhom nappellaw ghal aktar koperazzjoni mal-istruzzjonijiet li jaghtuna halli nibzghu ghas-sahha ta’ xulxin.

Il-FLIMKIEN ta’ SETTEMBRU ser jerga jkun ipprintjat b’forma ta’ Magazine biex jitqassam fid-djar mid-distributuri tas-soltu.
Ghandna bzonn izjed distributuri. Ghalhekk dawk li jixtiequ joffru s-servizz taghhom ta’ distributuri biex jghinu fit-tqassim tal-Magazine jibghatu email fuq cvfdaksy@gmain.com jew ihallu isimhom u t-telephone number fis-sagristija. - Grazzi


*************

KOLLEĠĠJATA MARIJA BAMBINA
NAXXAR
Data: 12/07/2020

AVVIZI

IL-HADD – 12 ta’ LULJU 2020
L-15-IL HADD TA’ MATUL IS-SENA
Evanġelju
Wieħed bidwi ħareġ jiżra’. Mt 13, 1-23

IT-TLIETA – 14 ta’ LULJU 2020
Fil-media room tal-Annexxe fis-7.00 pm jerghu ikomplu l-laqghat ghal-Irgiel tal-Legion of Mary.

L-ERBGHA – 15 ta’ LULJU 3030
Se jkollna Coffee Morning fl-Oratorju. Nibdew bil-quddiesa tad-8.45 am. Biljetti jinkisbu minghand il helpers.

IL-HAMIS – 16 ta’ LULJU 2020
Fis-6.00 pm jkun hawn hin ta’ Adorazzjoni u
fis-6.30 pm il-quddiesa.

IS-SIBT – 18 ta’ LULJU 2020
Fil-Kolleggjata fl-10.30 tibda l-Quddiesa tal-Precett ghat-tfal bniet li jattendu l-MUSEUM.

It-Tieni Sibt tal-Bambina.
Fis-6.00 pm ruzarju, kurunella, kant tas-salve, antifona u Barka Sagramentali;
Fis-6.30 pm quddiesa bil-kant u bl-omelija.

IL-HADD – 19 ta’ LULJU 2020
Fil-Kolleggjata fil-5.30 pm tibda l-Quddiesa tal-Precett ghat-tfal li jattendu l-katekizmu fiz-zona tas-Sghajtar.
Ghaldaqstant fis-Santwarju tal-Hniena Divina fil-5.30 pm jkun hemm quddiesa li s-soltu ssir fil-parrocca fil-ghaxija.

NOTI :-
Nhar is-Sibt 18 ta’ Lulju jinfethu l-applikazzjonijiet ghal dawk l-irgiel u guvintur li jixtiequ jerfghu fl-istatwa ta’ Marija Bambina waqt il-Pellegrinagg tat-8 ta’ Settembru. L-applikazzjonijiet jaghlqu is-Sibt 25 ta’ Lulju fl-12.00 pm. Min hu interessat ghandu jigbor applikazzjoni mis-sagrestija li maghha hemm marbuta xi kundizzjonijiet.

Nitolbu ghar-ruh; Guzeppa Falzon; Aghtiha o Mulej .....

*********

KOLLEĠĠJATA MARIJA BAMBINA
NAXXAR
Data: 5/07/2020

AVVIZI

IL-HADD – 5 ta’ LULJU 2020
L-14-IL HADD TA’ MATUL IS-SENA
Evanġelju - Jien ta’ qalb ħelwa u umli.
Mt 11, 25-30

IL-HAMIS – 9 ta’ LULJU 2020
Fis-6.00 pm jkun hawn hin ta’ Adorazzjoni mill-Group tal-Hniena Divina u fis-6.30 pm il-quddiesa.

NOTI :-
Fl-4.00 pm jkollna quddiesa bic-celebrazzjoni tas-Sagrament tal-Maghmudija; dawk li jixtiequ jghammdu lit-tarbija taghhom ghandhom jinkitbu fl-ufficcju parrokkjali.

Nhar l-Erbgha 15 ta’ Lulju se jkollna Coffee Morning fl-Oratorju. Nibdew bil-quddiesa tad-8.45 am. Biljetti jinkisbu minghand il helpers.

Fuq il-web site tal-parrocca – www.bambinanaxxar.org  -  issibu l-magazine Flimkien u l-Kelma tal-Arcipriet, ghax-xahar ta’ Lulju.

Inkomplu nheggu ghal koperazzjoni taghkom mal-ushers meta tigu ghall-quddies; skont l-ahhar direttivi tal-knisja f’Malta iheggu sabiex nibqghu napplikaw il-mizuri kollha; grazzi lill-ushers tas-servizz taghhom.

Nitolbu ghar-ruh; Manwel Azzopardi; Aghtih o Mulej ......

Il-hin tal-Quddies fil-KOLLEGGJATA taghna:
Matul il-Gimgha; 6 am,  7 am, 7.45 am, 8.45 am u 6.30 pm.
Is-Sibt filghaxija; 5.00 pm u 6.30 pm
Il-Hadd; 6 am, 7 am, 8 am, 9 am, 10 am, 11 am u 5.30 pm
Il-massimu ta’ nies li jistghu jidhlu ghal kull quddiesa fil-Kolleggjata taghna huwa ta’ 112.
Il-Knisja taghna filghodu tiftah fis-5.40 am u filghaxija tiftah fis-6.00 pm

SANTWARJU GESU' HNIENA DIVINA
Hinijiet Quddies: Mit-Tnejn sal-Gimgha: 8.30am
Is-Sibt: 4.30pm  u 6.30pm
Hdud u Festi: 8.30am - 10.00am - 11.30am bl-Ingliz

Kappella Familja Mqaddsa (Sgħajtar)
Internal Capacity: 51
L-Erbgħa / Wednesday     19:00 
Is-Sibt / Saturday             09:30
Is-Sibt / Saturday             18:30
Is-Sibt / Saturday             20:00
Il-Ħadd / Sunday              08:00
Il-Ħadd / Sunday              11:00KOLLEĠĠJATA MARIJA BAMBINA
NAXXAR
Data: 28/06/2020

AVVIZI
IL-HADD – 28 ta’ GUNJU 2020
Fil-Katidral tal-Imdina fis-6.30 pm Mons Arcisqof imexxi Koncelebrazzjoni li fiha ibierek iz-Zjut Imqaddsa; Zjut li bihom jindilku t-Trabi godda taghna, l-Adoloxxenti li se jircievu l-Grizma tal-Isqof kif ukoll id-Djaknu taghna Rev. Christopher Bugeja li ghada  (l-Imnarja ) se jigi ordnat Sacerdot; nifirhulu u nitolbu ghalih.

Minhabba s-social distancing l-Ordinazzjoni tistghu issegwuha fuq TVM 2 jew fuq il-web site tad-Djocesi.

IT-TNEJN – 29 ta’ GUNJU 2020
29 ta’ Gunju; Solennita tal-Martirju tal-Appostli San Pietru u San Pawl
Xieraq li niehdu sehem fil-quddiesa. Il-quddies ikun bhal fost il-gimgha.

NOTI :-
Nhar il-Hadd 12 ta’ Lulju fl-4.00 pm jkollna quddiesa bic-celebrazzjoni tas-Sagrament tal-Maghmudija; dawk li jixtiequ jghammdu lit-tarbija taghhom ghandhom jinkitbu fl-Ufficcju Parrokkjali.

Il-Caritas qed tniedi progett msejjah Solidarity Boxes; dawn jinkludu fihom oggetti tal-ikel, tad-tindif, u ingredjenti ohra; jekk hawn xi familji li ghaddejjin minn diffikultajiet serji  u jehtiegu din it tip ta’ ghajnuna ikelmu lill-Arcipriet;
Il-Caritas tkompli tapprezza wkoll donazzjonijiet ghal dan il-ghan.
 Il-hin tal-Quddies fil-Kolleggjata taghna:
Matul il-Gimgha; 6 am,  7 am, 7.45 am, 8.45 am u 6.30 pm.
Is-Sibt filghaxija; 5.00 pm u 6.30 pm
Il-Hadd; 6 am, 7 am, 8 am, 9 am, 10 am, 11 am u 5.30 pm
Il-massimu ta’ nies li jistghu jidhlu ghal kull quddiesa fil-Kolleggjata taghna huwa ta’ 112.
Il-Knisja taghna filghodu tiftah fis-5.40 am u filghaxija tiftah fis-6.00 pm


KOLLEĠĠJATA MARIJA BAMBINA
NAXXAR
Data: 21/06/2020

AVVIZI

IL-HADD – 21 ta’ GUNJU 2020
Niccelebraw is-Solennita’ tal-Qalb ta’ Gesu;
Wara l-quddiesa tal-5.30 pm jkollna hin ta’ Adorazzjoni organizzata, tinghad it-talba ta’ Konsagrazzjoni lill-Qalb Imqaddsa ta’ Gesu u nispiccaw bil-Benedizzjoni Sagramentali.

Fl-okkazzjoni ta’ Jum il-Missier illum ic-Cimiterju jkun miftuh matul il-jum.

Nergghu infakkru l-hin tal-Quddies fil-Kolleggjata taghna:
Matul il-Gimgha; 6 am,  7 am, 7.45 am, 8.45 am u 6.30 pm.
Is-Sibt filghaxija; 5.00 pm u 6.30 pm
Il-Hadd; 6 am, 7 am, 8 am, 9 am, 10 am, 11 am u 5.30 pm
Il-massimu ta’ nies li jistghu jidhlu ghal kull quddiesa fil-Kolleggjata taghna huwa ta’ 112.
Il-Knisja taghna filghodu tiftah fis-5.40 am u filghaxija tiftah fis-6.00 pm

NOTI :-
Nhar il-Hadd 12 ta’ Lulju fl-4.00 pm jkollna quddiesa bic-celebrazzjoni tas-Sagrament tal-Maghmudija;
dawk li jixtiequ jghammdu lit-tarbija taghhom ghandhom jmorru jinkitbu fl-Ufficcju Parrokkjali.

Fil-web site tal-parrocca www.bambinanaxxar.org  issibu fejn u meta se jigi ccelebrat is-Sagrament tal-Grizma tal-Isqof fin-Naxxar ghal din is-sena.

Nixtiequ nirringrazzjawkom tal koperazzjoni li qed insibu minn ghandkom meta tigu ghall-quddiesa; grazzi kbira lill ushers li qed jaghtu servizz impekkabli.


 ***************

KOLLEĠĠJATA MARIJA BAMBINA
NAXXAR
Data: 14/06/2020

AVVIZI

IL-HADD – 14 ta’ GUNJU 2020
CORPUS DOMINI
SOLENNITA’ TAL-GISEM U D-DEMM TA’ KRISTU

Mil-lum il-Knejjes taghna regghu fethu ghall-Quddies; biss tafu li hemm numru ta’ prekawzzjonijiet li jridu jigu osservati.
Nitolbu il-koperazzjoni taghkom.
Il-hin tal-quddies fil-Kolleggjata huwa hekk;
Matul il-Gimgha; 6 am,  7 am, 7.45 am, 8.45 am u 6.30 pm.
Is-Sibt filghaxija; 5.00 pm u 6.30 pm
Il-Hadd; 6 am, 7 am, 8 am, 9 am, 10 am, 11 am u 5.30 pm
Il-massimu ta’ nies li jistghu jidhlu ghal kull quddiesa fil-Kolleggjata taghna huwa ta’ 112.
Il-Knisja taghna filghodu tiftah fis-5.40 am u filghaxija tiftah fis-6.00 pm

Mhux se jkun hemm quddies fil-Kappelli u fic-Cimiterju.

Fl-okkazzjoni tal-Festa ta’ Corpus illejla minflok l-Purcissjoni wara l-Quddiesa tal-5.30 pm nesponu lil Gesu’ Ewkaristija u jkollna nofs siegha Adorazzjoni fis-skiet; nispiccaw bil-Benedizzjoni Sagramentali.

IL-HADD 21 ta’ GUNJU
Niccelebraw is-Solennita’ tal-Qalb ta’ Gesu’;
Wara l-quddiesa tal-5.30 pm jkollna hin ta’ Adorazzjoni organizzata, tinghad it-talba ta’ Konsagrazzjoni lill-Qalb Imqaddsa ta’ Gesu’ u nispiccaw bil-Benedizzjoni Sagramentali.

NOTI :-
Nehtiegu iktar voluntiera sabiex jaghtu servizz lil dawk li jkunu gejjin ghall-quddies; dawk li mhumiex vulnerabli u jixtiequ jaghtu dan is-servizz javvicinawni.

Fost il-mizuri li qed jittiehdu hemm dik li l-gbir fil-quddies ma jistax isir kif is-soltu jsir; minflok se jkun hemm l-ushers fil-bieb ta’ hdejn in-nicca ta’ San Guzepp jilqghu l-offerti taghkom, peress li l-hrug irid isir min dak il-bieb.

Mill-gimgha li gejja l-Ufficcju Parrokkjali jerga jibda jiftah bhas-soltu; hemm il-htiega li wiehed ikun liebes il-maskra jew il- visor.

Ic-Celebrazzjoni tal-Ewwel Tqarbina ghal-Bniet se ssir nhar is-Sibt 18 ta’ Lulju fl-10.30 am waqt li ghas-Subien se ssir nhar is-Sibt 25 ta’ Lulju fl-10.30 am

Fuq il-web site tal-parrocca kif ukoll fuq il-pagna tal-facebook issibu wkoll dawn  l-hinijiet godda tal-quddies.

Nitolbu ghar-ruh: Mary Grech Marguerat, Emmanuela Camilleri u Francesca Vella; Aghtihom o Mulej....


************
KOLLEĠĠJATA MARIJA BAMBINA
NAXXAR
Data: 07/06/2020

AVVIZI

IL-HADD – 7 ta’ GUNJU 2020
IT-TRINITA’ QADDISA

Kif tafu fil-week-end li gej Solennita tal-Gisem u d-Demm ta’ Kristu,
il-knejjes taghna ser jergghu jifthu ghall-quddies; biss tafu li hemm numru ta’ prekawzzjonijiet li jridu jigu osservati.

Il-hin tal-quddies fil-kolleggjata ser ikun hekk;
Matul il-Gimgha: 
6.00 am,  7.00 am, 7.45 am, 8.45 am u 6.30 pm.
Is-Sibt filghaxija: 5.00 pm u 6.30 pm
Il-Hadd: 6, 7, 8, 9, 10, 11 am u 5.30 pm

Mela l-ewwel quddiesa miftuha ghall-pubbliku ser tkun nhar is-Sibt li gej fil-5.00 p.m.

Mhux se jkun hemm quddies fil-kappelel u fic-cimiterju.

Fuq il-web site tal-parrocca kif ukoll fuq il-pagna tal-facebook issibu wkoll dawn  l-hinijiet godda tal-quddies.

Nitolbu ghar-ruh: Laura Depasquale; Aghtiha o Mulej ......

Ghal min hu interessat ghandna mejda tal-kewkba li tizzarma li mhemmx uzu ghaliha fl-ufficini l-godda; min jixtieqha jaghmel kuntant maghna; napprezzaw donazzjoni ghaliha.

KOLLEĠĠJATA MARIJA BAMBINA
NAXXAR
Data: 31/05/2020

AVVIZI

IL-HADD – 31 ta’ MEJJU 2020
L-GHID IL-HAMSKIN
TIFKIRA TAL-MIGJA TA’ L-ISPIRTU S-SANTU

Fuq il-website tal-Parrocca - www.bambinanaxxar.org
kif ukoll fuq il pagna tal-facebook tal-parrocca, kif ukoll ta’ l-Arcipriet, issibu l-harga tal-Magazine Flimkien ghax-xahar ta’ Gunju fost ohrajn l-messagg tieghu ghalikom ilkoll

Bhalissa l-Parrocca ghaddejja bit-thejjijiet sabiex meta jasal il-waqt ( li nittamaw li mhux fil-boghod) inkunu f’posizzjoni li nifthu l-knisja gradwalment ghal-pubbliku biex ikun jista jiehu sehem fic-celebrazjoni tal-Ewkaristija hekk kif konna ppreparati wkoll sabiex naghtu l-ahhar tislima lill-gheziez taghna bil-quddiesa presente cadaverae.


Nitolbu ghar-ruh: Emmanuel Grech; Aghtih o Mulej ....

*************

KOLLEĠĠJATA MARIJA BAMBINA
NAXXAR
Data: 24/05/2020

AVVIZI

IL-HADD – 24 ta’ MEJJU 2020
IS-SEBA’ HADD TAL-GHID
TLUGH IL-MULEJ FIS-SEMA

L-Isfqijiet Maltin wara laqgha li kellhom mal-Awtoritajiet tas-Sahha, qed jaghtu l-permess li l-funerali jergghu jibdew isiru bil-quddiesa, naturalment b’certi restrizzjonijiet biex tigi salvagwardjata is-sahha ta’ kulhadd. Aktar dettalji issibuhom fuq il mezzi tal-media socjali.

Nitolbu ghar-ruh: Anna Stanley, Joseph Mifsud, Rita Sammut u Paul Gravina; Aghtihom o Mulej ....

NOTI:
Infakkru li l-Parrocca taghna qed toffri dan is-servizz:-

Mit-Tnejn sas-Sibt ikollna Quddiesa fil-5.00 pm u wara jinghad ir-Ruzarju.
Nhar ta’ Hadd il-Quddiesa tkun fil-11.00 am

Tistghu issegwu dawn is-servizzi ta’ kuljum
min fuq il-WEB CAM tal-Parrocca tan-Naxxar li tinsab fil-web site
tal-parrocca stess - www.bambinanaxxar.org

Il-Knisja Kolleggjata tkun miftuha kuljum ghat-talb privat  :-
bejn is-7.00 am u l- 10.00 am kif ukoll bejn il-5.30 pm u s-7.00 pm.


*********

KOLLEĠĠJATA MARIJA BAMBINA
NAXXAR
Data: 17/05/2020

AVVIZI

IL-HADD – 17 ta’ MEJJU 2020
IS-SITT HADD TAL-GHID
Filwaqt li nghidu grazzi mill-qalb lil dawk li taw donazzjoni f’dan iz-zmien difficcli, inheggu lil min jista sabiex jaghti offerta ta’ flus lill-parrocca sabiex tkun tista tkopri l-ispejjez rikurrenti minn zmien ghal zmien.

Nitolbu ghar-ruh: Joseph Camilleri; Aghtih o Mulej ....

NOTI:
Infakkru li l-Parrocca taghna qed toffri dan is-servizz:-

Mit-Tnejn sas-Sibt ikollna Quddiesa fil-5.00 pm u wara jinghad ir-Ruzarju.
Nhar ta’ Hadd il-Quddiesa tkun fil-11.00 am

Tistghu issegwu dawn is-servizzi ta’ kuljum
min fuq il-WEB CAM tal-Parrocca tan-Naxxar li tinsab fil-web site
tal-parrocca stess - www.bambinanaxxar.org

Il-Knisja Kolleggjata tkun miftuha kuljum ghat-talb privat  :-
bejn is-7 .00 am u l- 10.00 am kif ukoll bejn il-5.30 pm u s-7.00 pm.

AVVIZ MINN GHAND L-ARCIPRIET
Il-Parroċċa tan-Naxxar trodd ħajr lilkom li qegħdin tkunu magħna b’mod virtwali permezz tax-xandiriet  fuq il-webcam tal-parroċċa. F’dan il-mument ser induru fuq il-ġenerożità tagħkom biex tghinuna b’mod finanzjarju. Kull għajnuna tgħodd. Tista’ titfa’ donazzjoni fil-letterbox tad-dar tal-Arċipriet, jew tibgħat donazzjoni permezz ta’ transfer bankarja (BOV) fuq: MT39VALL 220 130 000 000 1630510 3052. 

Grazzi mill-qalb,
Dun David Gauci

 *********

KOLLEĠĠJATA MARIJA BAMBINA
NAXXAR
Data: 03/05/2020

AVVIZI

IL-HADD – 10 ta’ MEJJU 2020
IL-HAMES HADD TAL-GHID
Illum qed niccelebraw Jum l-Omm.
Min hawn nawguraw lin-nisa kollha mizzewga u lil dawk li huma ommijiet hafna barka u gid fil-Mulej.
Illum ic-cimiterju jkun miftuh mit-8.00 am sal 4.00 pm.
Infakkru li hemm l-obbligu li nzommu d-distanza minn ma xulxin anke f’dan il-post.

Nitolbu ghar-ruh: Josephine Fenech; Aghtiha o Mulej ....

NOTI:
Infakkru li l-Parrocca taghna qed toffri dan is-servizz:-

Mit-Tnejn sas-Sibt ikollna Quddiesa fil-5.00 pm u wara jinghad ir-Ruzarju.
Nhar ta’ Hadd il-Quddiesa tkun fil-11.00 am

Tistghu issegwu dawn is-servizzi ta’ kuljum
min fuq il-WEB CAM tal-Parrocca tan-Naxxar li tinsab fil-web site
tal-parrocca stess - www.bambinanaxxar.org

Il-Knisja Kolleggjata tkun miftuha kuljum ghat-talb privat  :-
bejn is-7 .00 am u l- 10.00 am kif ukoll bejn il-5.30 pm u s-7.00 pm.

AVVIZ MINN GHAND L-ARCIPRIET
Il-Parroċċa tan-Naxxar trodd ħajr lilkom li qegħdin tkunu magħna b’mod virtwali permezz tax-xandiriet  fuq il-webcam tal-parroċċa. F’dan il-mument ser induru fuq il-ġenerożità tagħkom biex tghinuna b’mod finanzjarju. Kull għajnuna tgħodd. Tista’ titfa’ donazzjoni fil-letterbox tad-dar tal-Arċipriet, jew tibgħat donazzjoni permezz ta’ transfer bankarja (BOV) fuq: MT39VALL 220 130 000 000 1630510 3052. 

Grazzi mill-qalb,
Dun David Gauci

 ********

AVVIZ MINN GHAND L-ARCIPRIET


Il-Parroċċa tan-Naxxar trodd ħajr lilkom li qegħdin tkunu magħna b’mod virtwali
permezz tax-xandiriet  fuq il-webcam tal-parroċċa. 

F’dan il-mument ser induru fuq il-ġenerożità tagħkom biex tghinuna b’mod finanzjarju. 
Kull għajnuna tgħodd. Tista’ titfa’ donazzjoni fil-letterbox tad-dar tal-Arċipriet, jew tibgħat donazzjoni permezz ta’ transfer bankarja (BOV) fuq: MT39VALL 220 130 000 000 1630510 3052. 

Grazzi mill-qalb,
Dun David Gauci


*********

KOLLEĠĠJATA MARIJA BAMBINA
NAXXAR
Data: 03/05/2020

AVVIZI

IL-HADD – 3 ta’ MEJJU 2020
IR-RABA’ HADD TAL-GHID
Illum qed niccelebraw Jum il-Vokazzjonijiet;
Nitolbu sabiex il-Mulej ikompli jibghat rghajja skont il-qalb tieghu.

IL-GIMGHA – 8 ta’ MEJJU 2020
Nicccelebraw il-Festa ta’ San Gorg Preca fundatur tas-Socjeta tal-Museum.

IL-HADD – 10 ta’ MEJJU 2020
Niccelebraw Jum l-Omm.

NOTI:
Infakkru li c-Cimiterju qed ikun miftuh mit-Tnejn sal-Gimgha bejn l-4.00 pm u l- 5.00 pm waqt li nhar ta’ Sibt u nhar ta’ Hadd  bejn it-8.00 am u 12.00 pm. Infakkru li hemm l-obbligu li nzommu d-distanza minn ma xulxin anke f’dan il-post.

Ghadu kemm tqassam Kliem il-Hajja ghax-xhur bejn Mejju u Awwissu; jekk ghal xi raguni hawn min hu abbonat izda ma ircevix kopja ghandu jaghmel kuntatt mal-Arcipriet.

Fuq il-web site tal-parrocca kif ukoll fuq il-pagna tal-face book tal-parrocca, u tal-festa  issibu l-Magazine Flimkien ghax-xahar ta’ Mejju; fost ohrajn hemm  il-messagg tal-Arcipriet.

Infakkru li l-Parrocca taghna qed toffri dan is-servizz:-

Mit-Tnejn sas-Sibt ikollna Quddiesa fil-5.00 pm u wara jinghad ir-Ruzarju.
Nhar ta’ Hadd il-Quddiesa tkun fil-11.00 am

Tistghu issegwu dawn is-servizzi ta’ kuljum
min fuq il-WEB CAM tal-Parrocca tan-Naxxar li tinsab fil-web site
tal-parrocca stess - www.bambinanaxxar.org

Il-Knisja Kolleggjata tkun miftuha kuljum ghat-talb privat  :-
bejn is-7 .00 am u l- 10.00 am kif ukoll bejn il-5.30 pm u s-7.00 pm.


*********** 

KOLLEĠĠJATA MARIJA BAMBINA
NAXXAR
Data: 26/04/2020

AVVIZI

IL-HADD – 26 ta’ APRIL 2020
IT-TIELET HADD TAL-GHID

Infakkru li l-Parrocca taghna qed toffri dan is-servizz:-

Mit-Tnejn sas-Sibt ikollna Quddiesa fil-5.00 pm u wara jinghad ir-Ruzarju.
Nhar ta’ Hadd il-Quddiesa tkun fil-11.00 am

Tistghu issegwu dawn is-servizzi ta’ kuljum
min fuq il-WEB CAM tal-Parrocca tan-Naxxar li tinsab fil-web site
tal-parrocca stess - www.bambinanaxxar.org

Il-Knisja Kolleggjata tkun miftuha kuljum ghat-talb privat  :-
bejn is-7 .00 am u l- 10.00 am kif ukoll bejn il-5.30 pm u s-7.00 pm.

Nitolbu ghar-ruh: Paul Sultana; Aghtih o Mulej .....

NOTI:
Kliem il-Hajja - Il-ktejjeb Kliem il-Hajja ghax-xhur Mejju - Awwissu 2020 ghadu kemm tqassam. Billi minhabba c-cirkostanzi kien hemm distributuri godda, jekk hemm minn ma rceviehx hu mitlub jikkuntatja lid-Distributur Koordinatur tan-Naxxar fuq 21415747. Dan japplika wkoll ghal min jixtieq jabbona fih. 


*******

KOLLEĠĠJATA MARIJA BAMBINA
NAXXAR
Data: 19/04/2020

AVVIZI

IL-HADD – 19 ta’ APRIL 2020
IT-TIENI HADD TAL-GHID
Illum qed naghmlu l-Festa tal-Hniena Divina;
Fil-5.00 pm jkun hawn hin ta’ Adorazzjoni.

Infakkru li intom tistghu ssegwu il-Quddiesa ta’ kuljum
min fuq il-WEB CAM tal-Parrocca tan-Naxxar li tinsab fil-web site
tal-parrocca stess - www.bambinanaxxar.org

 il-hin tal-quddies huwa hekk:

Mit-Tnejn sas-Sibt fil-5.00 pm; u l-Hadd fil-11.00 am

Infakkru wkoll li l-Knisja tkun miftuha kuljum bejn is-7.00 am u l–10.00 am
kif ukoll bejn il-5.30 pm u s-7.00 pm.

Nitolbu ghar-ruh: Francis Galea, Maria Rosaria Attard, Mary Bonavia, u Alex Borg; Aghtihom o Mulej .....


*********

KOLLEĠĠJATA MARIJA BAMBINA
NAXXAR
Data: 12/04/2020

AVVIZI

IL-HADD – 12 ta’ APRIL 2020
L-GHID IL-KBIR
Il-Qawmien tal-Mulej mill-Imwiet

Infakkru li intom tistghu ssegwu il-Quddiesa ta’ kuljum
min fuq il-WEB CAM tal-Parrocca tan-Naxxar li tinsab fil-web site
tal-parrocca stess - www.bambinanaxxar.org

 il-hin tal-quddies huwa hekk:

Mit-Tnejn sas-Sibt fil-5.00 pm; u l-Hadd fil-11.00 am

Infakkru wkoll li l-Knisja tkun miftuha kuljum bejn is-7.00 am u l–10.00 am
kif ukoll bejn il-5.30 pm u s-7.00 pm.

Il-Magazine Flimkien ghax-xahar ta’ April jinsab on line fil-web site tal-parrocca taghna.

NOTI :

Ghal xi bzonn pastorali jew htiega urgenti mill-Ufficcju Parrokkjali cemplu direttament lill-Arcipriet.

******** 

KOLLEĠĠJATA MARIJA BAMBINA
NAXXAR
Data: 05/04/2020

AVVIZI

IL-HADD – 5 ta’ APRIL 2020
HADD IL - PALM

Infakkru li intom tistghu ssegwu dawn is-servizzi msemmijin hawn taht,
min fuq il-WEB CAM tal-Parrocca tan-Naxxar li tinsab fil-web site
tal-parrocca stess - www.bambinanaxxar.org

IL-HAMIS – 9 ta’ APRIL 2020
Tifkira Solenni tat-Twaqqif tas-Sacerdozju u tal-Ewkaristija;
Fis-6.30 pm Quddiesa bl-omelija
Wara jibda hin ta’  Adorazzjoni quddiem Gesu Ewkaristija.

IL-GIMGHA – 10 ta’ APRIL 2020
Tifkira Solenni tal-Mewt ta’ Sidna Gesu’ Kristu;
Fis-2.10 pm tinghad il-Via Sagra u
fis-2.30 pm tibda t-Tifkira Solenni tal-Mewt ta’ Sidna Gesu’ Kristu.

Illum hemm obbligu ghas-Sawm u Astinenza.

IS-SIBT – 11 ta’ APRIL 2020
Fis-7.30 pm tibda l-funzjoni tal-Vgili tal-Ghid li tinkludi t-tberik tal-ilma;

IL-HADD – 12 ta’ APRIL 2020
SOLENNITA’ TAL-GHID IL-KBIR
Il-Qawmien tal-Mulej mill-Imwiet

il-hin tal-Quddies huwa hekk;

Mit-Tnejn sas-Sibt fil-5.00 pm; u l-Hadd fil-11.00 am

NOTI :
Il-harga tal-FLIMKIEN u min NIEQA mhux ser jitqassam u ser ikun biss fil-versjoni online u ga qieghed fuq il-website tal-parrocca - www.bambinanaxxar.org
Inheggigkom biex tarawh

Jekk hawn xi genituri li kienu isselfu ilbies ghal uliedhom ghal purcissjoni tal-Gimgha l-Kbira nitolbuhom sabiex jirritornawhom.

Ninfurmaw li l-Precett gie postpost ghal data ohra meta s-sitwazzjoni fil-pajjiz tkun tippermetti;
waqt li l-Festa tal-Bambina jekk ic-cirkustanzi jibqghu kif inhuma issa, tithassar ghal kollox.

Ghal xi bzonn pastorali jew htiega urgenti mill-Ufficcju Parrokkjali cemplu direttament lill-Arcipriet. ******* 

KOLLEĠĠJATA MARIJA BAMBINA
NAXXAR
Data: 29/03/2020

AVVIZI

IL-HADD – 29 ta’ MARZU
IL-HAMES HADD TAR-RANDAN

Infakkru li intom tistghu ssegwu dawn is-servizzi msemmijin hawn taht,
min fuq il-WEB CAM tal-Parrocca tan-Naxxar li tinsab fil-web site
tal-parrocca stess - www.bambinanaxxar.org

IL-GIMGHA – 3 ta’ APRIL 2020
Festa ta’ Marija Addolorata taht is-Salib;
Fil-4.40 pm tinghad il-Via Sagra
Fil-5.00 pm Quddiesa bl-omelija; wara nesponu lil Gesu Ewkaristija u jinghad Ruzarju Meditat;
nispiccaw bil-Benedizzjoni Sagramentali;

IL-HADD – 5 ta’ APRIL 2020
Hadd il-Palm u l-Passjoni tal-Mulej;
Fil-11.00 am Quddiesa li fiha isir ir-rakkont tal-Passjoni tal-Mulej.

il-hin tal-Quddies huwa hekk;

Mit-Tnejn sas-Sibt fil-5.00 pm; u l-Hadd fil-11.00 am

NOTI :
Ninfurmaw li l-Precett gie postpost ghal data ohra meta s-sitwazzjoni fil-pajjiz tkun tippermetti;
waqt li l-Festa tal-Bambina jekk ic-cirkustanzi jibqghu kif inhuma issa, tithassar ghal kollox.

Ghal xi bzonn pastorali jew htiega urgenti mill-Ufficcju Parrokkjali cemplu direttament lill-Arcipriet.

Nitolbu ghar-ruh: Carmelina Somerville; Aghtiha o Mulej ......


****************

KOLLEĠĠJATA MARIJA BAMBINA
NAXXAR
Data: 22/03/2020

AVVIZI

IL-HADD – 22 ta’ MARZU
IR-RABA HADD TAR-RANDAN

Infakkru li intom tistghu ssegwu l-Quddiesa fuq il-web cam tal-Parrocca tan-Naxxar li tinsab fil-web site tal-parrocca stess;
il-hin tal-quddies ikun hekk:

Mit-Tnejn sas-Sibt fil-5.00 pm;

Il-Hadd; fid-9.30 am, fil-11.00 am u fil-5.00 pm


Ic-Cimiterju qed jkun miftuh f’dawn il-hinijiet;

Is-Sibt u l-Hadd mit-8.00 am sa Nofs-in-Nhar.

Il-Knisja Kolleggjata qed tkun miftuha ghat-talb privat f’dawn il-hinijiet;

Mis-6.30 am sal-10.00 am u mil- 5.30 pm sas-7.00 pm

NOTI :
Ircevejna nota minghand Mons Vigarju li tghid hekk:
·       Minhabba c-cirkustanzi prezenti, ghal din is-sena 2020, mhux se jsiru l-manifestazzjonijiet pubbblici tad-Duluri u dawk tul il-Gimgha Mqaddsa, inkluz tal-Gimgha l-Kbira u tal-Ghid il-Kbir.

·       Il-quddiem jinghataw direttivi rigward il-Funzjonijiet tal-Gimgha Mqaddsa.


Nitolbu ghar-ruh: Mariella Borg:  Aghtiha o Mulej ............

********

KOLLEĠĠJATA MARIJA BAMBINA
NAXXAR
Data: 15/03/2020

AVVIZI

IL-HADD – 15 ta’ MARZU
IT-TIELET HADD TAR-RANDAN

Sakemm jinhareg avviz iehor int tista ssegwi il-Quddiesa fuq il-web cam tal-Parrocca tan-Naxxar; il-hin tal-quddies ikun hekk;

Mit-Tnejn sas-Sibt fil-5.00 pm;

Il-Hadd; fid-9.30 am, fil-11.00 am u fil-5.00 pm


L-Ufficcju Parrokkjali se jkun miftuh f’dawn il-hinijiet;

Tlieta, Hamis u Gimgha

5.00 pm sas-6.15 pm


Il-Knisja Kolleggjata ser tkun miftuha ghat-talb privat f’dawn il-hinijiet;

Mis-6.30 am sal-10.00 am u mil- 5.30 pm sas-7.00 pm

NOTI :


Fuq il-pagna tal-Facebook u l-website tal-parrocca – www.bambinanaxxar.org -  issibu  taghrif dwar l-Insinji li jintuzaw waqt ir-Rit tat-Twaqqif tal-Kolleggjata;  jigifieri is-Salib u l-Virga.; Tajjeb izzuru din il-pagna.

*******

KOLLEĠĠJATA MARIJA BAMBINA
NAXXAR
Data: 08/03/2020

AVVIZI

IL-HADD – 8 ta’ MARZU
IT-TIENI HADD TAR-RANDAN

IT-TNEJN – 9 ta’ MARZU
Wara l-quddiesa ta’ filghaxija jibda Kors ta’ Ezercizzi ghall-Koppji Mizzewga; il-predikatur huwa Dun Jimmy Bonnici.

IL-HAMIS – 12 ta’ MARZU
Il-Grupp Socjali tal-Anzjani ser jorganizza Harga ghall-Anzjani; tluq mill-pjazza fid-9.15 am. Min jixtieq imur ghandu jinkiteb ghand il leader tal-grupp.

Fis-6.00 pm jkun hawn hin ta’ Adorazzjoni mill-Grupp tal-Hniena Divina
fis 6.30 pm il-Quddiesa.

IL-GIMGHA – 13 ta’ MARZU
Fil-MUSEUM tas-Subien fis-7.00 pm se jkun hemm Ezercizzi apposta ghall-genituri tat-tfal li jattendu l-Museum; inheggguhom jkunu prezenti.

NOTI :
Illum bejn it -8.30 am u s-1.00 pm il-Mobile Unit se tkun fil-pjazza ghal dawk li jixtiequ jaghtu d-demm; importanti li wiehed jiehu mieghu il-karta tal-identita.

Mal-bibien tal-knisja wara l-quddies se jkollna ghal-bejgh il-Kwarezimal;

Fuq il-pagna tal-Facebook u l-website tal-parrocca – www.bambinanaxxar.org -  illum issibu  taghrif dwar il-programm ta’ Celebrazjonijiet li se jsiru bejn 24 u 26 ta’ April; Tajjeb izzuru din il-pagna.

Nhar il-Hadd li gej l-Ufficcju Missjunarju ser jorganizza maratona fuq l-istazzjonijiet ewlenin tat-televizjoni bejn nofs in-nhar u nofs il-lejl biex jingabru fondi ghall artijiet tal-Missjoni.

Infakkru fil-Pellegrinagg li se norganizzaw ghal Medjugorge bejn it 8 u l- 15 ta awwissu; u dwar il ktieb kommemorattiv dwar iz zjara tal Papa Frangisku f’Malta; dettalji dwar dawn mill-Ufficcju Parrokkjali

Fil-quddies kollu tal-week end li gej issir il-gabra b’risq is-Seminarju.


************

KOLLEĠĠJATA MARIJA BAMBINA
NAXXAR
Data: 01/03/2020

AVVIZI

IL-HADD – 1 ta’ MARZU
L-EWWEL HADD TAR-RANDAN (A)

IT-TNEJN – 2 ta’ MARZU
Wara l-quddiesa tad-8.45 am jibda Kors ta’ Ezercizzi ghal Kulhadd; il-predikatur huwa Dun Gorg Schembri.

Fil-Museum tas-subien fis-5.45 pm se jkun hemm Ezercizzi apposta ghall-genituri tat-tfal li jattendu l-Museum; inheggguhom jkunu prezenti.

IL-HAMIS – 5 ta’ MARZU
Fit-8.30 am jitlaq it-trasport mill-pjazza ghal dawk li gejjin il- Buffet Breakfast fl-okkazzjoni ta’ Jum il-Mara; il-biljetti jinkisbu minghand il-helpers.

IL-GIMGHA – 6 ta’ MARZU
Fis-6.00 pm jkun hawn hin ta’ Adorazzjoni u jsir talb ghal aktar Vokazzjonijiet;
fis 6.30 pm il-Quddiesa

NOTI :
Fil-week end li gej wara l-quddies se jkollna ghal-bejgh il-Kwarezimal;

Fuq il-pagna tal-Facebook u l-website tal-parrocca, www.bambinanaxxar.org illum issibu  taghrif u informazzjoni dwar l-arma tal-kolleggjata; Tajjeb izzuruhom.

Qed jitqassam il-magazine Flimkien; mieghu qed inqasmu envelop sabiex taghtuna offerta ta’ flus b’risq il-festa ta’ Marija Bambina; din hija wahda miz-zewg gabriet ewlenin li jsiru b’risq il-festa taghna.

Il-Kurja tinforma li sakemm johorg avviz iehor, it-tqarbin irid isir biss fuq l-idejn u mhux fuq l-ilsien.

Matul ir-Randan fil-knisja ta’ Sta Marija tax-Xaghra fl-3.40 pm jkun hemm il-Via Sagra.

Nitolbu ghar-ruh : Erminia Rizzo, Patri Tony Galea sj u Guzeppa Farrugia: Aghtihom o Mulej .....

*********

KOLLEĠĠJATA MARIJA BAMBINA
NAXXAR
Data: 23/02/2020

AVVIZI

IL-HADD – 23 ta’ FRAR
IS-7 HADD ta’ MATUL IS-SENA  (A)

IT-TNEJN – 24 ta’ FRAR
Fl-Annexe fis-7.15 pm issir il-laqgha tal-Kummissjoni Familja u l-Grufan.

L-ERBGHA – 26 ta’ FRAR
Nibdew iz-zmien qaddis tar-Randan;
Fil-quddies kollu isir it-tberik u t-tqeghid ta’ rmied fuq ras in-nies; infakkru li hemm obbligu ghas-sawm u astinenza.
Infakkru li kul jum matul ir-Randan il-Via Sagra tinghad qabel l-quddiesa ta’ filghaxija.

IL-HAMIS – 27 ta’ FRAR
Fis-6.00 pm jkun hawn hin ta’ Adorazzjoni mill-Grupp taz-Zghazagh  u
fis 6.30 pm il-Quddiesa

IL-GIMGHA – 28 ta’ FRAR
Fl-Annexe fis-7.00 pm se jkun hemm Laqgha ghar-Romol; imhegga jattendu

NOTI :
Fl-okkazzjoni ta’ Jum il-Mara nhar il-Hamis 5 ta’ Marzu ser norganizzaw Buffet Breakfast f’lukanda ewlenija; ahsbu min kmieni ghall-biljetti.

Mill-week end li gej fuq il-pagna tal-facebook tal-parrocca ser nibdew intelghu taghrif u informazzjoni dwar it-twaqqif tal-Kolleggjata u l-pussess tal-kanonci tal-kapitlu tan-Naxxar. Tajjeb izzuru din il-pagna.

Fl-okkazzjoni taz-zjara tal-Papa Frangisku f’Malta, il-knisja ser tohrog ktieb kommemorattiv; min jaghmel l-ordni tieghu minn issa jinghata skont specjali; tistghu taghmlu l-ordni taghkom mill-ufficcju parrokkjali.


Nitolbu ghar-ruh : Carmelo Stivala: Aghtih o .....

*************

KOLLEĠĠJATA MARIJA BAMBINA
NAXXAR
Data: 16/02/2020

AVVIZI

IL-HADD – 16 ta’ FRAR
IS-6 HADD ta’ MATUL IS-SENA  (A)

IL-HAMIS – 20 ta’ FRAR
Il-Group Socjali tal-Anzjani ser jorganizza Harga ghall-Anzjani; tluq mill-pjazza fid-9.15 am.  Min hu interessat ikellem lil leader tal-Group.

Fis-6.00 pm jkun hawn hin ta’ Adorazzjoni mill-Kummissjoni Djakonija  u
fis 6.30 pm il-Quddiesa

IS-SIBT – 22 ta’ FRAR
Fl-Oratorju fit-8.00 pm tibda Serata / Ikla tal-Karnival. Biljetti jinkisbu minghand il-helpers.

NOTI :
Tul il-gimghat tar-randan fil-Knisja tal-Kuncizzjoni fil-5.00 pm se jkun hemm il-Via Sagra; il-Hadd issir qabel il-quddiesa tas-7.00 am

Nehtiegu voluntiera biex jaghtu servizz ta’ letturi kif ukoll animaturi fil-liturgija; min jista jghin ghandu javvicina lil xi sacerdot fis-sagrestija.

Nhar il-Gimgha 28 ta’ Frar fl-Annexe fis-7.00 pm se jkun hemm Laqgha ghar-Romol; imhegga jattendu.

Illum mal-bibien tal-knisja issibu ghal bejgh il-Qaghaq tal-ghasel b’risq il-festa tal-Bambina.

Hawnhekk ghandkom il-link tal-Video tat-Talk li ta Mr Joseph Farrugia Segretarju ghall-Lajci fil-5 ta’ Frar,  in-Naxxar


Nitolbu ghar-ruh : Walter Ellul Sullivan u Patri Alfred Darmanin SJ: Aghtihom o Mulej .....

*********

KOLLEĠĠJATA MARIJA BAMBINA
NAXXAR
Data: 9/02/2020

AVVIZI

IL-HADD – 9 ta’ FRAR
IL-5 HADD ta’ MATUL IS-SENA

IT-TNEJN – 10 ta’ FRAR
Solennita’ tan-Nawfragju ta’ San Pawl f’Malta;
Hemm obbligu ghas-smiegh tal-quddies; il-hin ikun bhal nhar ta’ Hadd.

IT-TLIETA – 11 ta’ FRAR
Tifkira tal-Ewwel dehra tal-Madonna ta’ Lourdes u Jum il-Morda
Fis-Santwarju ta’ Santa Tereza B’Kara fl-10 am se jkun hemm quddiesa ghal-morda immexxija minn Mons Vigarju.

L-ERBGHA – 12 ta’ FRAR
Ikollna Coffee Morning fl-Oratorju; il-biljetti jinkisbu minghand il-helpers.

Fis-Sala tal-Kazin tal-Banda Vittorja fis-7.15 pm se jkun hemm tahdita dwar l-iskultur Censu Apap u n-Naxxar. Min jixieq jista jatendi.

IL-HAMIS – 13 ta’ FRAR
Fis-6.00 pm jkun hawn hin ta’ Adorazzjoni mill-Group tal-Hniena Divina  u
fis 6.30 pm il-quddiesa

NOTI :
Nhar is-Sibt 22 ta’ Frar fl-Oratorju ser norganizzaw Serata / Ikla tal-Karnival. Biljetti jinkisbu minghand il-helpers.


Nitolbu ghar-ruh: Doris Galea; Aghtiha o Mulej ......

*********

KOLLEĠĠJATA MARIJA BAMBINA
NAXXAR
Data: 2/02/2020

AVVIZI

IL-HADD – 2 ta’ FRAR
Festa tal-Prezentazzjoni tal-Mulej - il-Gandlora.
Fis-6.30 pm isir it-tberik tax-xemgha, purcissjoni gol-knisja u titkompla quddiesa kantata;

L-ERBGHA – 5 ta’ FRAR
Fl-Annexe fis-7.00 pm inkomplu bil-Laqghat ta’ Formazzjoni Nisranija;  Joe Farrugia delegat tal-Arcisqof ghal Lajci jitkellem dwar il-ko responsabilita’ Nisranija; imhegga niehdu sehem fihom.

IL-GIMGHA – 7 ta’ FRAR
Fis-6.00 pm jkun hawn hin ta’ Adorazzjoni u jsir talb ghall aktar vokazzjonijet sacerdotali u religjuzi u
fis 6.30 pm il-quddiesa

Fis-Santwarju tal-Hniena Divina fis-7.30 pm se jkun hemm Kuncert mill-Banda tal-Forzi Armati fl-okkazzjoni tal-hamsin sena mit-twaqqif taghha.

NOTI :
Nhar l-Erbgha 12 ta’ Frar ser norganizzaw Coffee Morning fl-Oratorju; il-biljetti jinkisbu minghand il-helpers.

Bejn it–8 u l-15 ta’ Awwissu ser norganizzaw Pellegrinagg ghall-Medjugorje; aktar dettalji jinkisbu mill-ufficcju parrokkjali.

Bdew jintlaqghu applikazzjonijiet ghad-dhul fl-iskejjel tal-knisja ta’ applikanti ohra min skejjel tal-gvern u indipendenti. Aktar dettalji jinkisbu mill-website tal-Kurja.


Nitolbu ghar-ruh: Raymond Brincat u Raymond Galea: Aghtihom o Mulej ......

**********

KOLLEĠĠJATA MARIJA BAMBINA
NAXXAR
Data: 26/1/2020

AVVIZI

IL-HADD – 26 ta’ JANNAR
IT-TIELET HADD TA’ MATUL IS-SENA (A)
Ghal-quddiesa tad-9.30 am qed nistiednu lill-Adoloxxenti li din is-sena ser jircievu is-Sagrament tal-Konfirmazzjoni kif ukoll lill-Genituri taghhom; dawn se jwieghdu li jikkoperaw bis-shih mal-ketekisti fil-formazzjoni ta’ uliedhom.

L-ERBGHA – 29 ta’ JANNAR
Fl-Annexe fis-7.00 pm inkomplu bil-lLqghat ta’ Formazzjoni Nisranija;  Joe Farrugia delegat tal-Arcisqof ghal Lajci jitkellem dwar il-ko responsabilita nisranija; imhegga niehdu sehem fihom.

IL-HAMIS – 30 ta’ JANNAR
Fis-6.00 pm jkun hawn hin ta’ Adorazzjoni mil-Group tar-Romol u
fis 6.30 pm il-Quddiesa

Il-laqghat tal-Meditazzjoni Nisranija isiru fil-Parlatorju ta’ Loyola House ghand il-Gezwiti u jibdew fis-7.00 pm . Imheggin niehdu sehem.

IL-HADD – 2 ta’ FRAR
Festa tal-Prezentazzjoni tal-Mulej - il-Gandlora.
Fis-6.30 pm isir it-tberik tax-xemgha, purcissjoni gol-knisja u titkompla quddiesa kantata;

NOTI :
Il-kor Jubilate Deo qed jaghmel sejha lil dawk il-guvintur kif ukoll irgiel li jixtiequ jinghaqdu mal-kor; min hu interessat jista jkellem lill-Arcipriet jew jaghmel kuntatt permezz tal-pagna tal-face book jew tal-website tal-istess kor.

Din is-sena ic-cerimonja tal-Ewwel Tqarbina se ssir nhar il-Hadd 7 ta’ Gunju waqt quddiesa li tibda fl-10.30 am. Is-Sagrament tal-Grizma tal-Isqof ser jinghata nhar il-Hadd 8 ta’ Novembru waqt il-quddiesa tal-.5.00 pm.

Fl-okkazjoni tal- 50 Sena mit-twaqqif tal-Forzi ta' Malta, il-Banda ta’ l-istess Forzi Armati ser ttella Kuncert fis-Santwarju Hniena Divina nhar il-Gimgha  7 ta’Frar fis-7.30pm. Kullhadd mistieden jattendi.


Nitolbu ghar-ruh: Alfred Vella; Aghtih o Mulej....

************

KOLLEĠĠJATA MARIJA BAMBINA
NAXXAR
Data: 19/1/2020

AVVIZI

IL-HADD – 19 ta’ JANNAR
IT-TIENI HADD TA’ MATUL IS-SENA (A)

L-ERBGHA – 22 ta’ JANNAR
Fl-Annexxe fis-7.00 pm inkomplu bil-Laqghat ta’ Formazzjoni Nisranija; Patri Christopher Caruana OP jitkellem dwar id-Dixxerniment Nisrani; imhegga niehdu sehem fihom.

IL-HAMIS – 23 ta’ JANNAR
Il-Grupp Socjali tal-Anzjani ser jorganizza Harga; tluq mill-Pjazza fid-9.15 am. Min jixtieq imur ghandu jinkiteb ghand il-Leader tal-Grupp.

Fis-6.00 pm jkun hawn hin ta’ Adorazzjoni mill-Group taz-Zghazagh u
Fis-6.30 pm il-Quddiesa

IL-GIMGHA – 24 ta’ JANNAR
Fil-Pro Katidral Anglikan ta’ San Pawl fil-Belt Valletta fis-6.30 pm jibda Servizz Ekumeniku; min jixtieq jista jattendi. Tajjeb li fuq ix-xewqa ta’ Gesu dejjem nitolbu sabiex issehh il-ghaqda bejn l-insara.

IL-HADD – 26 ta’ JANNAR
Ghal-quddiesa tad-9.30 am qed nistiednu lill-Adoloxxenti li din is-sena ser jircievu is-Sagrament tal-Konfirmazzjoni kif ukoll lill-Genituri taghhom; dawn se jwieghdu li jikkoperaw bis-shih mal-ketekisti fil-formazzjoni ta’ uliedhom.

NOTI :
Infakkru lil dawk li ghadhom ma tawx u jixtiequ jaghtu offerta / strina lill-parrocca permezz tal-envelop li qassamna fil-familji; grazzi tal-generozita taghkom.

Il-parrocca taghna ser torganizza Pellegrinagg ghal-Padre Pio mit - 18 sat 22 ta’ Marzu li gej immexxi minn Mons Richard Borg; ghal aktar informazzjoni u booking tistghu tkellmu lilu.

Nitolbu ghar-ruh: Maria Dolores Catania, Nazzareno Galdes u Joseph Fenech: Aghtihom o Mulej


 ****************

KOLLEĠĠJATA MARIJA BAMBINA
NAXXAR
Data: 12/1/2020

AVVIZI

IL-HADD – 12 ta’ JANNAR
Niccelbraw il-Festa tal-Maghmudija tal-Mulej;
Fid-9.30 am jkollna Quddiesa bic-Celebrazzjoni tal-Maghmudija.

IT-TNEJN – 13 ta’ JANNAR
Fl-Annexe fis-7.15 pm. se jkun hemm hin ta’ Talb u Laqgha Socjali ghall-Ministri kollha tat-Tqarbin. Imhegga jattendu.

IT-TLIETA – 14 ta’ JANNAR
Fl-Oratorju jkun hemm il-Coffee Morning; il-biljetti jinkisbu minghand il-helpers.

IL-HAMIS – 16 ta’ JANNAR
Fis-6.00 pm jkun hawn hin ta’ Adorazzjoni mic-Centru Socjali tal-Anzjani u
fis 6.30 pm il-Quddiesa

NOTI :
Nhar l-Erbgha 22 ta’ Jannar fl-Annexe fis-7.00 pm inkomplu bil-laqghat ta’ Formazzjoni Nisranija; Patri Christopher Caruana O.P. jitkellem dwar id-Dixxerniment Nisrani; imhegga niehdu sehem f’dawn il-laqghat li jghinuna nkunu insara maturi.

Infakkru li l-Ufficcju Parrokkjali, tan-Naxxar jinsab fl-ewwel sular tal-Annexe tal-Knisja Arcipretali; dhul mil-bieb tal-genb tal-knisja.

Nitolbu ghar-ruh: Grace Attard: Aghtiha o Mulej ......

 **********


KOLLEĠĠJATA MARIJA BAMBINA
NAXXAR
Data: 5/1/2020

AVVIZI

HADD – 5 ta’ JANNAR 2020
L-EPIFANIJA TAL-MULEJ

IT-TNEJN – 6 ta’ JANNAR
Terga tiftah il-Knisja ta’ Sta Marija tax-Xaghra fejn ikun hemm Gesu’ espost ghall-Adorazzjoni taghna.

IL-HAMIS – 9 ta’ JANNAR
Fis-6.00 pm jkun hawn hin ta’ Adorazzjoni mill-Grupp tal-Hniena Divina u
fis 6.30 pm il-Quddiesa

IL-GIMGHA – 10 ta’ JANNAR
Fl-Oratorju fis-7.30 pm jibda l-Kors ta’ thejjija ghaz-Zwieg ghall-gharajjes; nawgurawlhom u nghidu grazzi lill-koppji mexxejja.

IS-SIBT – 11 ta' JANNAR
Fil-Kon Katidral ta’ San Gwann fil 5.30 pm Mons Arcisqof se jqaddes ghal dawk il-Koppji li zzewgu matul is-sena li ghaddiet u jaghtihom tifkira.

IL-HADD – 12 ta’ JANNAR
Niccelbraw il-Festa tal-Maghmudija tal-Mulej;
Fid-9.30 am jkollna Quddiesa bic-Celebrazzjoni tal-Maghmudija.

NOTI :

Infakkru li l-Ufficcju Parrokkjali, tan-Naxxar jinsab fl-ewwel sular tal-Annexe tal-Knisja Arcipretali;
dhul mil-bieb tal-genb tal-knisja.

Qed jingabru l-envelops bl-offerta / strina lill parrocca; ghal konvenjenza taghkom tistghu anke thalluhom fis-sagrestija. Nirringrazzjawkom.

Minn nhar il-Hamis, 9 ta' Jannar, il-laqgha tal-Meditazzjoni Nisranija, ser tibda ssir fil-parlatorju ta' Loyola House, ghand il-Gizwiti.
Il-hin ikun fis-7.OOpm  kull nhar ta' Hamis. Nirringrazzjaw lill-komunita' tal-Gizwiti li offritilna dan il-post.
Inheggu lil dawk kollha li jistghu biex jinghaqdu maghna.

Nitolbu ghar-ruh: Carmel Bonanno; Aghtih o Mulej ........


 **********************************

KOLLEĠĠJATA MARIJA BAMBINA
NAXXAR
Data: 29/12/2019

AVVIZI

HADD – 29 ta’ DICEMBRU
Il-Familja Mqaddsa ta’ Gesu`, Marija u Guzeppi

IT-TLIETA – 31 ta’ DICEMBRU
31 ta’ Dicembru: l-ahhar jum tas-sena
Ikun hawn il-qrar matul il-jum.
Filghaxija il-hin tal-quddies ikun:
5.00 pm Quddiesa bl-omelija u
6.30 p.m. Koncelebrazzjoni Solenni;
wara t-tqarbin issir purcissjoni fil-knisja bl-Ewkaristija waqt il-kant tat-Te Deum.

L-ERBGHA – 1 ta’ JANNAR 2020
Solennita’ ta’ Marija Omm Alla.
Il-hin tal-quddies ikun bhal nhar ta’ Hadd bl-ewwel quddiesa tkun fis-7.00 am.

IL-GIMGHA – 3 ta’ JANNAR
Fis-6.00 pm jkun hawn hin ta’ Adorazzjoni mill-Grupp taz-Zghazagh u
fis 6.30 pm il-Quddiesa.

NOTI :
F’dawn il-granet qed jitqassam il-magazine Flimkien; mieghu qed inqassmu envelop sabiex taghtu offerta / strina lill-parrocca taghna.

Infakkru li mis-sena l-gdida l-Ufficcju Parrokkjali se jkun fl-ewwel sular tal-Annexe tal-Knisja. Irrid min hawn nghid grazzi kbira lill helpers kollha li jghinu f’dan l-ufficcju.

Nitolbu ghar-ruh: Guzeppi Psaila, Paul Spiteri, u Dun Karm Catania: Aghtihom o Mulej .....

 ***** 

KOLLEĠĠJATA MARIJA BAMBINA
NAXXAR                                                
Data: 22/12/2019
AVVIZI      

IL-HADD – 22 ta’ DICEMBRU                                           
IR – RABA’ HADD TAL-AVVENT

IT-TLIETA – 24 ta’ DICEMBRU
Lejliet il-Milied.
Ikun hawn il-qrar matul il-jum.
Filghaxija il-hin tal-quddies ikun: 5.00 pm u 6.30 p.m.
Fis-5.45 pm tohrog il-Purcissjoni bil-Bambin organizzata mis-Socjeta tal-Museum.
Fil-11.00 pm tibda l-funzjoni tal-Lejl tal-Milied li tinkludi muzika minn Four Winds Clarinett Quartette, priedka mit-tfal u purcissjoni bil-Bambin kif ukoll Koncelebrazzjoni Solenni.

L-ERBGHA – 25 ta’ DICEMBRU
Solennita’ tat-Twelid tas-Salvatur;
Il-hin tal-quddies ikun bhal nhar ta’ Hadd bl-ewwel quddiesa tkun fis-7.00 am.

IL-HAMIS – 26 ta’ DICEMBRU
Fis-6.00 pm jkun hawn hin ta’ Adorazzjoni mill-Grupp taz-Zghazagh u
fis 6.30 pm il-quddiesa.

Matul dan il-week end inheggukom zzuru l-Wirja li hemm fl-Annexxe tal-Knisja bl-isem  il-Kultura tal-Festi fin-Naxxar;
il-hinijiet tal-ftuh huma:-
is-Sibt bejn il-5.30 pm u 8.30 pm.
Waqt li l-Hadd mid 9.00 am sa 12.00 pm u mit 3.00 pm sat 9.00 pm.

F’dawn il-granet ta’ festi il-knisja ta’ Sta Marija tax-Xaghra se tkun maghluqa. Terga tiftah fit-tieni gimgha ta’ Jannar.

Kif stajtu taqraw fil-Magazine Flimkien l-Ufficcju Parrokkjali mhux se jibqa fil-binja fejn jinsab bhalissa; B’effett mill l-ewwel ta’ Jannar se jkun fl-ewwel sular tal-Annexe. Ghal daqstant fil-granet li gejjin l-ufficcju se jkun maghluq sabiex isir dan it-trasferiment.

Nitolbu ghar-ruh: Brian Smith: Aghtih o Mulej .....


************

KOLLEĠĠJATA MARIJA BAMBINA
NAXXAR
Data: 15/12/2019

AVVIZI

HADD – 15 ta’ DICEMBRU
IT-TIELET HADD TAL-AVVENT

Tibda n-Novena tal-Milied.
Il-quddiesa ta’ filghaxija tkun bis-sehem ta’ diversi Ghaqdiet u Kummissjonijiet; issir riflessjoni qasira wara l-Vangelu

IT-TNEJN – 16 ta’ DICEMBRU
Fil-Knisja Kolleggjata fis-7.30 pm jibda Kuncert tal-Milied mil-Kor Jubilate Deo; kulhadd huwa mistieden.
Il-quddiesa tas-6.30 pm issir fl-Annexe

IT-TLIETA – 17 ta’ DICEMBRU
Fl-10.00 am se jkollna quddiesa ghal Morda u l-Anzjani taghna li matulha jigi amministrat id-Dilka tal-Morda.

L-ERBGHA – 18 ta’ DICEMBRU
Fid-8.45 am jitlaq it-trasport mill-pjazza ghal dawk li sejrin Harga li tinkludi wkoll quddiesa ghand is-sorijiet tal-fergha Ewkaristika Haz-Zebbug; ahsbu minn kmieni ghal biljetti.

IL-HAMIS – 19 ta’ DICEMBRU
Fis-Santwarju tal-Hniena Divina fis-7.00 pm se jkun hemm Kuncert tal-Milied; kulhadd huwa mistieden.

IL-GIMGHA – 20 ta’ DICEMBRU
Il-Kultura tal-Festi fin-Naxxar huwa l-isem ta’ wirja li qed tittella fis-sala tal-annexe tal-Knisja Kolleggjata taghna; mistednin izzuruha dan il-week end bejn il-5.30 pm u t- 8.30 pm

IS-SIBT – 21 ta’ DICEMBRU
Wara l-quddiesa tas-6.30 pm il-Kor Gaudete in Domino se jtella kuncert ta’ ghanjiet tal-Milied; kulhadd huwa mistieden.

IL-HADD – 22 ta’ DICEMBRU
Ghal quddiesa tad-9.30 am qed nistiednu lit-Tfal Kollha li jattendu fil-Museum ghaliex matulha ser inbierku il-Bambini tal-Milied. Il-genituri mhegga jigu wkoll.

NOTI :
Id-direzzjoni tad-Dar Familja Mqaddsa fin-Naxxar qed jistiednu lil dawk il persuni li nhar il-Milied se jkunu wahedhom biex imorru ghal-Pranzu ta’ Nofs-in-Nhar mar-residenti tad-dar. Aktar informazzjoni minghand l-Arcipriet.

Din is-sena wkoll ser norganizzaw l-Ikla tal-Ahhar tas-Sena fl-Oratorju; ahsbu min issa ghal biljetti.


Nitolbu ghar-ruh: Joseph Azzopardi: Aghtih o Mulej ......

********** 

KOLLEĠĠJATA MARIJA BAMBINA
NAXXAR
Data: 8/12/2019

AVVIZI

HADD – 8 ta’ DICEMBRU
Illum il-Festa tal-Immakulata Kunċizzjoni

Illum hija l-ahhar gurnata tal-bazaar fl-Annexe tal-Knisja; nghidu grazzi lil helpers kollha.

HAMIS – 12 ta’ DICEMBRU
Fl-Oratorju fil-11.30 am se jkun hemm Ikla miftuha ghal kulhadd; il-biljetti jinkisbu minghand il-helpers.

Fis-6.00 pm jkun hawn hin ta’ Adorazzjoni mill-Grupp tal-Hniena Divina u
fis-6.30 pm il-quddiesa

HADD – 15 ta’ DICEMBRU
Tibda n-Novena tal-Milied.
Kuljum fil-quddiesa ta’ filghaxija issir riflessjoni wara l-Vangelu; in-Novena tkun bil-partecipazzjoni tal-ghaqdiet taghna.

NOTI :
It-Tnejn 16 ta’ Dicembru fil-Knisja Kolleggjata fis-7.30 pm jibda Kuncert tal-Milied mill-Kor Jubilate Deo; kulhadd huwa mistieden.
Il-quddiesa tas 6.30 pm issir fl-annexxe.

Nhar l-Erbgha 18 ta’ Dicembru filghodu ser norganizzaw Harga li tinkludi wkoll quddiesa ghand is-Sorijiet tal-Fergha Ewkaristika Haz-Zebbug; ahsbu minn kmieni ghall-biljetti.

Niftakru li c-Cimiterju huwa post sagru fejn hemm l-gheziez taghna mejtin; forsi jkun ahjar jekk ma indahlux maghna il-kelb; hemm min hassu offiz b’dan l-agir.

Id-Direzzjoni tad-Dar Familja Mqaddsa fin-Naxxar qed jistiednu lil dawk il-persuni li nhar il-Milied se jkunu wahedhom biex imorru ghal-Pranzu ta’ Nofs in nhar mar-residenti tad-dar. Aktar informazzjoni minghand l-Arcipriet.

Nitolbu ghar-ruh: Patri Joe Zerafa sj: Aghtih o Mulej .......

*************
KOLLEĠĠJATA MARIJA BAMBINA
NAXXAR
Data: 01/12/2019

AVVIŻI

il-Ħadd
1 ta’
Dictembru
L-1 ĦADD TAL-AVVENT SENA A

Fetaħ il-Bazaar fl-Annexe. Dan jibqa’ miftuħ sal-Ħadd li ġej filgħaxija.  Inħeġġukom sabiex wara din il-quddiesa tidħlu tixtru. Bix-xiri tagħkom tkunu qegħdin tgħinu lill-parroċċa.

It-Tnejn


It-Tlieta


l-Erbgħa

sa nhar il-Ħadd fil-Kappella tal-Kunċizzjoni ikun hemm quddiesa bl-omelija fil-5pm fl-okkażżjoni tal-festa.

Il-Ħamis

7.15-9pm l-Assembleja Parrokkjali fl-Annexe. Huwa importanti li kulħadd jattendi b’mod speċjali l-għaqdiet kollha tal-parroċċa u tal-lokalità.

Il-Ġimgħa

L-Ewwel Ġimgħa tax-Xahar, ġurnata ta’ riparazzjoni f’ġieħ il-Qalb Imqaddsa ta’ Ġesù. 6pm Adorazzjoni immexxija  mill-Ministri Straordinarji tat-Tqarbin u wara l-quddiesa.

7.30pm Kunċert minn diversi korijiet fl-okkażżjoni tal-The Malta International Christmas Choir Festival.

Is-Sibt
Il-Ħadd li ġej

Il-quddies kollu ħa jkun tal-Immakulata Kunċizzjoni u mhux tat-2 Ħadd tal-Avvent wara li l-Kongregazzjoni tar-Riti u l-Kult Divin laqgħet it-talba tal-isqfijiet tagħna sabiex din il-festa tiġi ċelebrata l-Ħadd minflok l-għada.


Il-Kunċert tal-Milied tal-Kor Iubilate Deo ħa jsir it-Tnejn 16 ta’ Diċembru fis-7.30pm.
KOLLEĠĠJATA MARIJA BAMBINA
NAXXAR
Data: 24/11/2019

AVVIZI

HADD – 24 ta’ NOVEMBRU
Niccelebraw is-Solennita` ta’ Kristu Re;
Fil-5.00 pm tibda mixja ta’ Fidi min hdejn il-monument ta’ Kristu Re fil-Furjana sal-Kon Katidral ta’ San Gwann fejn tinghad it-talba tal-Ghasar. Imheggin nattendu.

HAMIS – 28 ta’ NOVEMBRU
Filghodu se jkollna Timpana and Tombola fl-Oratorju; ahsbu minn kmieni ghall-biljetti.

Fis-6.00 pm jkun hawn hin ta’ Adorazzjoni mill-Grupp taz-Zghazagh u
fis-6.30 pm il-Quddiesa

GIMGHA – 29 ta’ NOVEMBRU
Fil-knisja ta’ Sta Lucija fis-7.15 pm se jkun hemm quddiesa b’suffragju ta’ dawk li tilfu lil marthom jew lil zwieghom din l-ahhar sena.

HADD – 1 ta’ DICEMBRU 
Jibda il-bazaar fl-Annexe tal-knisja;
napprezzaw jekk iggibulna oggetti ta’ preserves sabiex jinbieghu fil-bazaar; grazzi lil helpers kollha.

Nibdew sena liturgika gdida bl-Ewwel Hadd tal-Avvent bl-uzu tal-messalin A.

Nhar il-Hamis 5 ta’ Dicembru mis-7.15 pm sad-9.00 pm se ssir l-Assemblea Parrokkjali fil-parrocca taghna; dan huwa mument importanti hafna fil-hajja tal-Parrocca. Dak in-nhar il-membri kollha tal-ghaqdiet, religjuzi kollha ghandhom jiehdu sehem fiha. Rapprezentanti minn ghaqdiet ohra huma mistiedna wkoll.

Ghad fadal xi postijiet ghal dawk l-gharajjes li jixtiequ jaghmlu l-Kors ta’ Kana fin-Naxxar f’Jannar li gej; applikazzjonijiet mill-ufficcju parrokkjali.

Nitolbu ghar-ruh: Michael Xuereb: Aghtih o Mulej .....PARROCCA NAXXAR                                                
Data: 17/11/2019
AVVIZI      

IL-HADD – 17 ta’ NOVEMBRU                                           
IT – 33 HADD TA’ MATUL IS-SENA
Fejn il-Knisja tal-Familja Mqaddsa fis-Sghajtar bejn 8.30 am u 1.00 pm se jkun hemm il-Mobile Unit tad-Demm ghal dawk li jixtiequ jaghmlu dan l-att ta’ karita; hudu maghkom il-karta tal-identita.

IL-HAMIS – 21 ta’ NOVEMBRU
Il-Grupp Anzjani se jorganizzaw HARGA, tluq mill-Pjazza fid-9.15am. Min jixtieq jattendi ikellem lil Leader tal-Grupp

Fis-6.00 pm jkun hawn hin ta’ Adorazzjoni mill-Grupp tal-Legjun ta’ Marija u
fis-6.30 pm il-Quddiesa

IL-HADD - 24 ta’ NOVEMBRU
Niccelebraw is-Solennita ta’ Kristu Re


Nhar il-Hamis 28 ta’ Novembru filghodu se jkollna Timpana and Tombola fl-Oratorju; ahsbu minn kmieni ghall-biljetti.

Nhar il-Gimgha 29 ta’ Novembru fil-Knisja ta’ Sta Lucija fis-7.15 pm se jkun hemm Quddiesa b’suffragju ta’ dawk li tilfu li marthom jew lil zwieghom din l-ahhar sena.

Nhar il-Hamis 5 ta’ Dicembru mis-7.15  pm sad-9.00 pm se ssir l-Assemblea Parrokkjali fil-parrocca taghna; dan huwa mument importanti hafna fil-hajja tal-parrocca. Dak in nhar il-membri kollha tal-ghaqdiet religjuzi kollha ghandhom jiehdu sehem fiha. Rapprezentanti minn ghaqdiet ohra huma mistiedna wkoll.


 Nitolbu ghar-ruh: Antoinette Galea, : Aghtiha o Mulej .....

PARROCCA NAXXAR                                                
Data: 10/11/2019
AVVIZI      

IL-HADD – 10 ta’ NOVEMBRU                                           
IT – 32 HADD TA’ MATUL IS-SENA

IL-HAMIS – 14 ta’ NOVEMBRU
Fis-6.00 pm jkun hawn hin ta’ Adorazzjoni mill-Grupp tal-Hniena Divina  u
fis-6.30 pm il-quddiesa

IS-SIBT - 16 ta’ NOVEMBRU
Fil-quddiesa tal-5.00 p.m. Mons Charles Cordina Vigarju Episkopali ghad-Djakonija jamminisra is-Sagrament tal-Konfermazzjoni lill-adoloxxenti gejjin mill-oqsma tal-Museum; nifirhulhom u nitolbu ghalihom.
Il-quddiesa tas 6.30 pm ma ssirx.


Nhar il-Hamis 28 ta’ Novembru filghodu se jkollna Timpana and Tombola fl-Oratorju; ahsbu minn kmieni ghall-biljetti.

Fi ftit gimghat ohra se ssir l-Assemblea Parrokkjali fil-parrocca taghna; dan huwa mument importanti hafna fil-hajja tal-parrocca. Nistedinkom sabiex minn issa  zzommuha fit-talb taghkom. Il quddiem naghtukom aktar dettalji.

Illum mal-bibien tal-knisja issibu ghal bejgh il-boroz ta’ San Martin; grazzi tal-koperazzjoni taghkom.


Nitolbu ghar-ruh: Charlie Gatt: Aghtih o Mulej .....


PARROCCA NAXXAR                                                
Data: 3/11/2019
AVVIZI      

IL-HADD – 3 ta’ NOVEMBRU                                           
IL – 31 HADD TA’ MATUL IS-SENA
Fic-Cimiterju fl-4.00 pm jkun hemm quddiesa kif ukoll it-Tberik tal-Oqbra. Filwaqt li nirringrazzjaw lil dawk li regolarment inaddfu c-cimiterju, napellaw lil kull min jaghmel uzu min dan il-post sabiex izommu nadif.

L-ERBGHA – 6 ta’ NOVEMBRU
Fl-Annexe fis-7.00 pm tibda t-tielet Laqgha ta’ Formazzjoni Nisranija miftuha ghal kulhadd; Patri Martin Micallef studjuz tal-Iskrittura Mqaddsa ikompli jitkellem dwar persunaggi li ltaqghu ma’ Gesu’ kif rakkuntati fil-Vangelu ta’ San Gwann. Imheggin nattendu.

IL-HAMIS – 7 ta’ NOVEMBRU
Fis-6.00 pm jkun hawn hin ta’ Adorazzjoni mill-Grupp tal-Legjun ta’ Marija  u
fis-6.30 pm il-Quddiesa

IL-GIMGHA - 8 ta’ NOVEMBRU
Fl-Annexe fis-7.00 pm se ssir laqgha dwar il-Madonna ta’ Gwadalupe; min jixtieq jista jattendi.


Illum mal-bibien tal-knisja issibu ghal bejgh il-boroz ta’ San Martin; grazzi tal-koperazzjoni taghkom.

Illum hija l-ahhar gurnata tal-Bazaar ghand is-Sorijiet Dumnikani.


Nitolbu ghar-ruh: Emanuel Gauci; aghtih o Mulej ......
PARROCCA NAXXAR                                                
Data: 3/11/2019
AVVIZI      

IL-HADD – 3 ta’ NOVEMBRU                                           
IL – 31 HADD TA’ MATUL IS-SENA
Fic-Cimiterju fl-4.00 pm jkun hemm quddiesa kif ukoll it-Tberik tal-Oqbra. Filwaqt li nirringrazzjaw lil dawk li regolarment inaddfu c-cimiterju, napellaw lil kull min jaghmel uzu min dan il-post sabiex izommu nadif.

L-ERBGHA – 6 ta’ NOVEMBRU
Fl-Annexe fis-7.00 pm tibda t-tielet Laqgha ta’ Formazzjoni Nisranija miftuha ghal kulhadd; Patri Martin Micallef studjuz tal-Iskrittura Mqaddsa ikompli jitkellem dwar persunaggi li ltaqghu ma’ Gesu’ kif rakkuntati fil-Vangelu ta’ San Gwann. Imheggin nattendu.

IL-HAMIS – 7 ta’ NOVEMBRU
Fis-6.00 pm jkun hawn hin ta’ Adorazzjoni mill-Grupp tal-Legjun ta’ Marija  u
fis-6.30 pm il-Quddiesa

IL-GIMGHA - 8 ta’ NOVEMBRU
Fl-Annexe fis-7.00 pm se ssir laqgha dwar il-Madonna ta’ Gwadalupe; min jixtieq jista jattendi.


Illum mal-bibien tal-knisja issibu ghal bejgh il-boroz ta’ San Martin; grazzi tal-koperazzjoni taghkom.

Illum hija l-ahhar gurnata tal-Bazaar ghand is-Sorijiet Dumnikani.


Nitolbu ghar-ruh: Emanuel Gauci; aghtih o Mulej ......

PARROCCA NAXXAR                                                
Data: 27/10/2019
AVVIZI      

IL-HADD – 27 ta’ OTTUBRU                                           
IT – 30 HADD TA’ MATUL IS-SENA
JUM IL-BIBBJA

L-ERBGHA – 30 ta’ Ottubru
Fl-Annexe fis-7.00 pm ikomplu l- Laqghat ta’ Formazzjoni Nisranija miftuha ghal kulhadd; Patri Martin Micallef studjuz tal-Iskrittura Mqaddsa ikompli jitkellem dwar persunaggi li ltaqghu ma’ Gesu’ kif rakkuntati fil-Vangelu ta’ San Gwann. Imheggin nattendu.

IL-HAMIS – 31 ta’ OTTUBRU
Fl-Annexe fis-7.15 pm issir il-laqgha tal-Kunsill Pastorali Parrokkjali.

IL-GIMGHA - 1 ta’ NOVEMBRU
Solenita’ tal-Qaddisin kollha; xieraq li niehdu sehem fil-quddiesa.

Fis-6.00 pm jkun hawn hin ta’ Adorazzjoni  u fis-6.30 pm il-quddiesa.

Il-Prayer Meeting li jsir f ‘Loyola House jibda jkun fil-5.00 pm.

IS-SIBT – 2 ta’ NOVEMBRU
Tifkira Solenni tal-Mejtin kollha

IL-HADD – 3 ta’ NOVEMBRU
Fic-Cimiterju fl-4.00 pm jkun hemm quddiesa kif ukoll it-Tberik tal-oqbra.


Il-gbir li sar fil-quddies tal-week end b’risq il-Missjoni kien ta’ € 2216;

Fil-week end li gej ikollna ghal bejgh il-boroz ta’ San Martin.

Nitolbu ghar-ruh: David Sciberras; aghtih o Mulej ......PARROCCA NAXXAR                                                
Data: 20/10/2019
AVVIZI      

IL-HADD – 20 ta’ OTTUBRU                                           
Niccelebraw il-Gurnata Missjunarja
F’dawn il-granet  qed jingabru l-envelops bl-offerti taghkom ghal dan il-ghan; tistghu anke thalluhom fis-sagristija.

L-ERBGHA – 23 ta’ Ottubru
Fil-quddiesa tas-6.30 pm isir it-Tesserament tal-ferghat tal-Azzjoni Kattolika li ghandna fil-parrocca taghna.

Fl-Annexe fis-7.00 pm ikomplu l- Laqghat ta’ Formazzjoni Nisranija miftuha ghal kulhadd; Patri Martin Micallef, studjuz tal-Iskrittura Mqaddsa ikompli jitkellem dwar persunaggi li ltaqghu ma’ Gesu’ kif rakkuntati fil-Vangelu ta’ San Gwann. Imheggin nattendu.

Fl-Oratorju fis-7.15 pm jkun hemm Laqgha ta’ Thejjija ghall-gharajjes li se jizzewgu fi zmien sitt xhur; fl-ahhar tal-laqgha jinghataw Certifikat ta’ Attendenza.

IL-HAMIS – 24 ta’ OTTUBRU
Fis-6.00 pm jkun hawn hin ta’ Adorazzjoni mill-Grupp taz-Zghazagh u
fis-6.30 pm il-quddiesa.

IL-GIMGHA - 25 ta’ OTTUBRU
Fl-Annexe fis-7.00 pm jkun hemm Laqgha ghar-Romol; imheggin jattendu.


Nitolbu ghar-ruh: Angelo  Galea, Alfred Chetcuti, Fredu Sciberras u Angelo Deguara:: Aghtihom o Mulej .....
PARROCCA NAXXAR                                                
Data: 13/10/2019
AVVIZI      

IL-HADD – 13 ta’ OTTUBRU
It-28 HADD TA’ MATUL IS-SENA

Millum u kull nhar ta’ Hadd fil-MUSEUM tas-subien fis-6.00 pm se jibda jkun hemm laqgha ghal kulhadd.

IT-TNEJN – 14 ta’ OTTUBRU
It-tfal kollha li jattendu l-MUSEUM flimkien mal-genituri taghhom u l-katekisti jiehdu sehem fil-quddiesa tas-6.30 pm fl-okkazzjoni ta’ Sena Kateketika gdida.

Is-sacerdoti qed ikomplu biz-Zjarat u t-Tberik fil-familji fiz-zoni u l-konfini tal-parrocca taghna. Xieraq li l-familja tkun prezenti u titlob mas-sacerdot.

IT-TLIETA – 15 ta’ OTTUBRU
Il-bitha tal-Oratorju mhix se tkun accessibli ghal-parking peress li se jkunu qeghdin isiru il-linji mal-art ghal parkegg.

L-ERBGHA – 16 ta’ Ottubru
Fit-8.30 am jitlaq it-trasport mill-pjazza ghal dawk li gejjin il- Harga li tinkludi quddiesa ghand il-Patrijiet Karmelitani fl-Imdina u wara Coffee Morning.

IL-HAMIS – 17 ta’ OTTUBRU
Fis-6.00 pm jkun hawn hin ta’ Adorazzjoni mill-Grupp tal-Azzjoni Kattolika u fis-6.30 pm il-quddiesa.

Infakkru fil-laqghat tal- Meditazzjoni Nisranija kull nhar ta’ Hamis fl-Annexe fis 7.00 pm. Min jixtieq jista jiehu sehem.

IL-HADD – 20 ta’ OTTUBRU
Niccelebraw il-Gurnata Missjunarja
Il-gbir kollu li jsir fil-quddies kollu imur ghall-bzonnijiet tal-hidma missjunarja fid-dinja; f’dawn il-granet ukoll qed jingabru l-envelops bl-offerti taghkom ghal dan il-ghan.

Fl-Oratorju fil-5.30 p.m. jibda Seminar ghall-Adolexxenti li ser jircievu l-Grizma tal-Isqof f’Novembru li gej; kif ukoll ghal genituri u l-parrini taghhom. Matul dan is-seminar li jinkludi wkoll quddiesa, l-adolexxenti jinghataw biljett li bih ikunu jistghu jersqu biex jircievu dan is-sagrament.

Nhar l-Erbgha 23 ta’ Ottubru fl-Annexe fis-7.15 pm nibdew sensiela ohra ta’ tliet Laqghat ta’ Formazzjoni Nisranija miftuha ghal kulhadd; Patri Martin Micallef, studjuz tal-Iskrittura Mqaddsa ser jitkellem dwar persunaggi li ltaqghu ma’ Gesu’ kif rakkuntati fil-Vangelu ta’ San Gwann. Imheggin nattendu.

Nhar il-Gimgha 25 ta’ Ottubru fl-Annexe fis-7.00 pm jkun hemm Laqgha ghar-Romol; imheggin jattendu.

Intom u hergin wara l-quddiesa issibu ghal bejgh Qaghaq tal-Ghasel; tkunu qed tghinu fl-ispejjez marbuta mal-Festa tal-Bambina.

Nitolbu ghar-ruh: Paul Micallef; Aghtih o Mulej ....PARROCCA NAXXAR                                                
Data: 06/10/2019
AVVIZI      

IL-HADD – 6 ta’ OTTUBRU
Qeghdin niccelebraw il-Festa tal-Madonna tar-Ruzarju;
fil-5.00 pm Quddiesa bil-kant u bl-omelija u wara tohrog il-Purcissjoni bl-istatwa tal-Madonna; imheggin niehdu sehem.
Il-quddiesa tas-6.30 pm issir is-Sghajtar.
  
IT-TNEJN – 7 ta’ OTTUBRU
Fl-Annexe fis-7.15 pm issir il-Laqgha tal-Kummissjoni Familja u Gruppi Familji Nsara.

IL-HAMIS – 10 ta’ OTTUBRU
Fis-6.00 pm jkun hawn hin ta’ Adorazzjoni mill-Grupp tal-Hniena Divina u
fis-6.30 pm il-Quddiesa.

IL-GIMGHA – 11 ta’ OTTUBRU
Fl-Annexe fis-7.15 pm l-Ghaqda Kulturali Wirt Naxxari ser torganizza laqgha bit tema: Tieqa fuq l-istorja.
Kulhadd hu mistieden.

NOTI:-

Nhar l-Erbgha 16 ta’ Ottubru filghodu ser norganizzaw Harga li tinkludi Quddiesa ghand il-Patrijiet Karmelitani fl-Imdina u wara Coffee Morning is-Saqqajja.
Il-biljetti jinkisbu minghand il-helpers.

Dawk l-Gharajjes li jixtiequ jaghmlu l-Kors ta’ Kana fil-parrocca taghna f’Jannar li gej, ghandhom imorru l-Ufficcju Parrokkjali sabiex japplikaw.


Nitolbu ghar-ruh: Guzeppa Vella u Nenu Borg; Aghtihom o Mulej......

PARROCCA NAXXAR                                                
Data: 29/09/2019
AVVIZI      

IL-HADD – 29 ta’ SETTEMBRU
L- 26 HADD ta’ MATUL IS-SENA

IT-TLIETA – 1 ta’ OTTUBRU
Nibdew ix-xahar tar-Ruzarju; kuljum qabel il-quddiesa ta’ filghaxija jinghad ir-Ruzarju quddiem Gesu’ Espost.
Imheggin nitolbu anke bit-talba tar-Ruzarju.

L-ERBGHA – 2 ta’ OTTUBRU

Minn nhar l-Erbgha u kull nhar ta’ Erbgha f’Ottubru fis-5.45 pm il-membri tal-Legjun ta’ Marija Irgiel ser jghidu ir-Ruzarju fil-knisja ta’ Sta Lucija u fil-Gnien ta’ Triq l-Imhalla; tajjeb li min ikun jista jissieheb maghhom.

IL-HAMIS – 3 ta’ OTTUBRU
Wara l-Quddiesa tad-8.45 am, fl-Annexe jergghu jibdew il-Laqghat tal-Anzjani; inheggu l-Anzjani tal-parrocca biex jattendu ghal dawn il-laqghat interessanti u jzommu ruhhom attivi.

Fis-6.00 pm jkun hawn hin ta’ Adorazzjoni u
fis-6.30 pm il-Quddiesa.

IS-SIBT – 5 ta’ OTTUBRU
Festa ta’ Santa Fawstina fis-Santwarju tal-Hniena Divina bejn 8.00 am u d-9.00 am
Via Sagra, Quddiesa bl-Omelija, Kurunella, Adorazzjoni u Barka Sagramentali.

IL-HADD – 6 ta’ OTTUBRU
Min dan il-Hadd il-Quddies tal-Hadd Filghaxija jibda jkun fil-5.00 pm u fis-6.30 pm

Niccelebraw il-Festa tal-Madonna tar-Ruzarju; fil-5.00 pm quddiesa bil-kant u bl-Omelija u wara tohrog il-Purcissjoni bl-istatwa tal-Madonna; imheggin niehdu sehem. Il-quddiesa tas-6.30 pm issir is-Sghajtar.


Infakkru li minn Ottubru il-hin tal-quddies tal-Hadd Filghaxija jibda jkun fil-5.00 pm u fis-6.30 pm

Nhar l-Erbgha 16 ta’ Ottubru filghodu ser norganizzaw Harga li tinkludi quddiesa ghand il-Patrijiet Karmelitani fl-Imdina u wara Coffee Morning is-Saqqajja. Il-biljetti jinkisbu minghand il-helpers.

Dawk l-gharajjes li jixtiequ jaghmlu l-Kors ta’ Kana fil-parrocca taghna f’Jannar li gej, ghandhom imorru l-ufficcju parrokkjali sabiex japplikaw.

Nitolbu ghar-ruh: Maria Dolores Azzopardi: Aghtiha o Mulej......

 *****

PARROCCA NAXXAR                                                
Data: 22/09/2019
AVVIZI      

IL-HADD – 22 ta’ SETTEMBRU
L- 25 HADD ta’ MATUL IS-SENA

IL-HAMIS – 26 ta’ SETTEMBRU
Fis-6.00 pm jkun hawn hin ta’ Adorazzjoni mill-Grupp taz-Zghazagh u
fis-6.30 pm il-Quddiesa.

IL-GIMGHA – 27 ta’ SETTEMBRU
Fl-Istitut Kattoliku l-Furjana fis-7.00 pm se ssir Laqgha ghall-Operaturi Pastorali fil-qasam tal-familja. Imhegga jattendu.


Mill- Ewwel Hadd ta’ Ottubru il-quddies tal - Hadd Filghaxija jibda jkun fil-5.00 pm u fis-6.30 pm

Nitolbu ghar-ruh: Bertu Mifsud; Aghtih o Mulej ...


***** 

PARROCCA NAXXAR                                                
Data: 15/09/2019
AVVIZI      

IL-HADD – 15 ta’ SETTEMBRU
L- 24 HADD ta’ MATUL IS-SENA

IL-HAMIS – 19 ta’ SETTEMBRU
Fl-Oratorju wara l-quddiesa tad 8.45 am jkun hemm Coffee Morning; biljetti jinkisbu minghand il-helpers.

Fis-6.00 pm jkun hawn hin ta’  Adorazzjoni mill-Grupp tal-Abbatini u f
is-6.30 pm il-quddiesa.


Ninfurmaw lill-genituri li uliedhom ser jaghmlu l-Ewwel Tqarbina fl-2020 kif ukoll dawk li se jibdew l-ewwel sena tal-Grizma li jridu jirregistrawhom fil-granet li gejjin; fil-kaz tas-subien fil-qasam tal-Museum tas-subien u fl-ufficcju parrokkjali; fil-kaz tal-bniet fl-ufficcju parrokkjali biss. Infakkru li skont il-ligi tad-‘data’ iz-zewg genituri jridu jmorru flimkien u jiehdu maghhom il-karta tal-identita taghhom.
  
*****
PARROCCA NAXXAR                                                
Data: 08/09/2019
AVVIZI      

IL-HADD – 8 ta’ SETTEMBRU
8 ta’ Settembru: Solennita’ tat-Twelid tal-Vergni Mqaddsa Marija

Il-hin tal-quddies filghodu jkun fis-6 am, 7 am u fit  8 am.
Fid-9.30 am Koncelebrazzjoni Solenni bil-Panigierku;
wara jsir il-bews tar-relikwija.
Fil-5.00 pm Quddiesa letta bl-omelija
Fis-6.00 pm Kant tat-tieni Ghasar
Fis-7.00 pm tibda hierga l-Purcissjoni;
Mad-Dhul tal-Purcissjoni tinghata l-Benedizzjoni Sagramentali.

IT-TNEJN – 9 ta’ SETTEMBRU
L-ewwel quddiesa filghodu fil-parrocca tkun fis-7.00 am

IT-TLIETA – 10 ta’ SETTEMBRU
Terga tiftah il-knisja ta’ Sta Marija tax-Xaghra fejn ikun hemm Gesu’ Espost matul il-jum.

IL-HAMIS – 12 ta’ SETTEMBRU
Fid-9.15 am jitlaq it-trasport mill-pjazza ghal dawk li sejrin il-quddiesa fl-okkazzjoni tal-Jum Dinji tal-Anzjani. Min hu nteressat ghandu javvicina lil-leader tal-Group Anzjani tal-parrocca taghna

Fis-6.00 pm jkun hawn hin ta’ Adorazzjoni mill-Grupp tal-Hniena Divina u
fis-6.30 pm il-quddiesa.

Fl-Annexe fis-7.00 pm jergghu jibdew il-Laqghat tal-Meditazzjoni Nisranija; inheggu lil min jista jiehu sehem f’dan it-talb li tant jghinna f’dinja mimlija hsejjes.

IL-GIMGHA – 13 ta’ SETTEMBRU
Fis-7.15 pm jitlaq it-trasport mill-pjazza ghal dawk li sejrin l-Ikla tal-Festa. Min irid jigi ghandu javvicina l-helpers.

IS-SIBT – 14 ta’ SETTEMBRU
Filghodu niccelebraw il-Festa tal-Ezaltazzjoni tas-Salib Imqaddes.

Wara l-quddiesa tas-6.30 pm l-istatwa ta’ Marija Bambina titwassal lura lejn in-nicca taghha.
Nghidu grazzi lil dawk kollha li taw is-sehem taghhom b’diversi modi ghas-success tal-festa.


Nhar il-hamis 19 ta’ Settembru se jkollna Coffee Morning fl-Oratorju; ahsbu minn issa ghall-biljetti.

Wayne Galea, abbati mill-parrocca taghna bhalissa qed jaghti servizz Liturgiku fil-Vatikan; inheggu halli aktar subien jidhlu abbatini fil-Kolleggjata taghna.


Nitolbu ghar-ruh; Rose Cachia u Frangiska  Grech: Aghtihom o Mulej.....


******
PARROCCA NAXXAR                                                
Data: 01/09/2019
AVVIZI      

IL-HADD – 1 ta’ SETTEMBRU
IT-22 HADD TA’ MATUL IS-SENA
Fil-11.00 am Quddiesa ghall - Adolexxenti u z–Zghazagh kollha inkluz dawk taz-zewg kazini tal-baned.

Fis-6.30 p.m. il-Quddiesa tkun bis-sehem tas-Sacerdoti u Religjuzi Naxxarin filwaqt li nitolbu ghal aktar vokazzjonijiet.

IT-TNEJN – 2 ta’ SETTEMBRU
Il-Quddiesa tan-Novena tkun bis-sehem ta’ dawk il-Koppji li qeghdin ifakkru Anniversarju specjali miz-Zwieg taghhom.

IT-TLIETA – 3 ta’ SETTEMBRU
Fl-10 am Quddiesa ghall-Morda u l-Anzjani taghna.

Fil-5.00 pm Prezentazzjoni tat-Trabi u Tfal zghar lill-Bambina

Fis-6.30 pm Quddiesa ghall-membri tal-Kunsill Lokali, u l-Ghaqdiet Kulturali, Socjali, Politici u Rikreattivi.

L-ERBGHA – 4 ta’ SETTEMBRU
Nibdew Tliet ijiem ta’ Tridu
Fis-6.30 pm quddiesa bis-sehem tal-familjari ta’ dawk li mietu mill-festa tas-sena l-ohra ‘l hawn. Wara l-Vangelu issir il-Priedka tat-Tridu.

IL-HAMIS – 5 ta’ SETTEMBRU
Il-Quddiesa tas-6.30 pm tkun bis-sehem ta’ dawk li jghinu fl-armar u t-tindif tal-knisja, dawk li jqassmu l-Flimkien kif ukoll dawk li jaghtu servizz fl-attivitajiet socjali.

IL-GIMGHA – 6 ta’ SETTEMBRU
Fis-6.30 pm tibda Koncelebrazzjoni Solenni fl-okkazzjoni tal-25 Anniversarju mill-Ordinazzjoni Sacerdotali tal-Arcipriet Dun David Gauci.
Xieraq li nattendu u niehdu sehem.

IS-SIBT – 7 ta’ SETTEMBRU
Lejliet il-Festa
Fid-8.45 am Quddiesa Kantata; wara t-tqarbin jitkanta it-Te Deum – innu ta’ radd il-hajr lil Alla.

Fil-5.00 pm Quddiesa bl-omelija u
fis-6.30 pm tohrog it-Translazzjoni mill-knisja tal-Vitorja lejn il-Parrocca fejn isir il-kant tal-ewwel Ghasar tal-Bambina.

Fit-7.45 pm ikun hawn Quddiesa bl-omelija.

IL-HADD – 8 ta’ SETTEMBRU
8 ta’ Settembru: Solennita’ tat-Twelid tal-Vergni Mqaddsa Marija

Il-hin tal-quddies filghodu jkun fis-6 am, 7 am u fit  8 am.
Fid-9.30 am Koncelebrazzjoni Solenni bil-Panigierku;
wara jsir il-bews tar-relikwija.
Fil-5.00 pm Quddiesa letta bl-omelija
Fis-6.00 pm Kant tat-tieni Ghasar
Fis-7.00 pm tibda hierga l-Purcissjoni;
Mad-Dhul tal-Purcissjoni tinghata l-Benedizzjoni Sagramentali.


L-ghada tal-Festa, t-Tnejn, 9 ta’ Settembru, l-ewwel Quddiesa tkun fis-7.00 am

Aktar dettalji tal-programm tal-festi ta’ gewwa u ta’ barra issibuhom fil-web site tal-parrocca.
Infakkru lil dawk li ghadhom ma tawx l-envelop bid-donazzjoni b’risq il-festa illi jistghu ihalluh fis-sagrestija.

Fl-okkazzjoni tal-Jum dinji tal-Anzjani se ssir quddiesa fir-Rotunda tal-Mosta nhar il-Hamis 12 ta’ Settembru fl-10 am . Tluq mill-Pjazza fid-9.15 am u lura fis 1.00 pm. Min hu nteressat ghandu javvicina lil-Leader tal-Group Anzjani tal-parrocca taghna.

L-Ikla tal-Festa se ssir nhar is-Sibt 14 ta’ Settembru; ahsbu minn kmieni ghall-biljetti.


Fejn in-Nicca ta’ San Guzepp hemm Wirja ta’ Sunetti ta’ Marija Bambina; 
ta min wiehed jarahom.


Ghal beneficcju ta’ dawk li ma jafux xi tfisser Kolleggjata wiehed jista jidhol fil-web site tal-parrocca kif ukoll fil-pagna tal-face book tal-parrocca; il-quddiem ingibu dan it-taghrif ukoll fil-magazine Flimkien. 

******* 

PARROCCA NAXXAR                                                
Data: 25/08/2019
AVVIZI      

IL-HADD – 25 ta’ AWWISSU
IL-21 HADD TA’ MATUL IS-SENA

IT-TLIETA – 27 ta’ AWWISSU
Fis-6.30 pm Koncelebrazzjoni Solenni mmexxija minn Mons Pawlu Cremona Arcisqof Emeritu fl-okkazzjoni ta’ Tletin Sena mit-twaqqif tal-Banda Vittorja; kulhadd huwa mistieden.

L-ERBGHA – 28 ta’ AWWISSU
Hrug tal-Istatwa minn Nicca;
Fis-7.00 pm Quddiesa bil-kant u bl-omelija; wara isir diskors mill-Arcipriet, kant tas-Salve, Antifona u Barka Sagramentali; imbghad l-istatwa tal-Bambina titwassal sa fuq iz-zuntier fejn isir Talb u Innijiet Marjani; inheggu sabiex niehdu sehem bi hgarna ghall-programm kollu.

IL-HAMIS – 29 ta’ AWWISSU
Fis-5.45 pm tibda Dimostrazzjoni Ferrieha mit-Tfal kollha minn fejn il-Museum tas-subien sal-Knisja Arcipretali bis-sehem tal-Banda Vittorja; fis-6.30 pm quddiesa apposta ghalihom u wara jkollhom party fil-bitha tal-oratorju u jinghataw rigal .

IL-GIMGHA – 30 ta’ AWWISSU
Il-Quddiesa tan-Novena fis-6.30 pm tkun bis-sehem tal-Kumitat Festi Esterni il-group tal-armar, iz-zewg kazini tal-baned u l-membri taz-zewg kmamar tan-nar.

IS-SIBT – 31 ta’ AWWISSU
Fil-5.00 pm quddiesa bis-Sagrament tal-Maghmudija

Fis-6.15 pm nilqghu fostna lill-E.T. Mons Charles J. Scicluna Arcisqof ta’ Malta, li se jippresidi l-Koncelebrazzjoni Solenni; inheggu lil kulhadd specjalment lil Lajci Impenjati sabiex naghtu merhba sabieha lir-Raghaj taghna u niehdu sehem f’din il-quddiesa.

IL-HADD – 1 ta’ SETTEMBRU
Fil-11.00 am quddiesa ghall - Adoloxxenti u z–Zghazagh kollha inkluz dawk taz-zewg kazini tal-baned.

Fis-6.30 p.m. il-quddiesa tkun bis-sehem tas-Sacerdoti u Religjuzi Naxxarin filwaqt li nitolbu ghal aktar vokazzjonijiet.


Napprezzaw jekk ikun hawn nisa li jaghtu daqqa ta’ id fil-hasil tal-knisja; min jixtieq jinforma fis-sagrestija.

Fl-okkazzjoni tal-Jum Dinji tal-Anzjani se ssir quddiesa fir-Rotunda tal-Mosta nhar il-Hamis 12 ta’ Settembru fl-10 am .
Min hu nteressat ghandu javvicina lil-leader tal-Group Anzjani tal-parrocca taghna.


F’dawn il-granet qed jitqassam il-Ktieb tal-Festa li jinkludi fost ohrajn il-programm tal-festi ta’ gewwa u ta’ barra kif ukoll artikli interessanti; il-programm issibuh ukoll fil-web site tal-parrocca.

PARROCCA NAXXAR                                                
Data: 18/08/2019
AVVIZI      

IL-HADD – 18 ta’ AWWISSU
L-20 IL-HADD TA’ MATUL IS-SENA

IT-TNEJN – 19 ta’ AWWISSU
Il-quddiesa ta’ filghaxija  matul din il-gimgha se ssir fis-sala ta’ fuq  fl-Annexe tal-Knisja.

IL-HAMIS – 22 ta’ AWWISSU
Nhar il-Hamis, 22 ta’ Awwissu jkollna Coffee Morning fl-Oratorju; biljetti jinkisbu minghand il-helpers.

Filghaxija fis-6 pm ruzarju fis-6.30 pm quddiesa u wara jibda hin ta’ Adorazzjoni
l-intenzjoni tat-talb biex johrog hafna gid spiritwali mill-festa tal-Bambina.

IS-SIBT – 24 ta’ AWWISSU
Ikun It-TMIEN Sibt tal-Bambina;
Fis-6.00 p.m. jinghad ir-Ruzarju, Kurunella, jitkantaw is-Salve Regina kif ukoll l-Antifona, u Benedizjoni Sagramentali;
fis-6.30 pm tibda quddiesa kantata bl-omelija.


F’dawn il-granet ser jibda jitqassam il-ktieb tal-Festa li jinkludi fost ohrajn il-programm tal-festi ta’ gewwa u ta’ barra kif ukoll artikli interessanti; niehdu din l-okkazzjoni sabiex nghidu grazzi lill-membri fil-Kumitat tal-Festa u l-Group tal-Armar li jaghmlu tant hidma b’risq il-festa taghna.


Nitolbu ghar-ruh; Victor Debrincat u Doris Tanti:  Aghtihom o Mulej ......

PARROCCA NAXXAR                                                
Data: 11/08/2019
AVVIZI      

IL-HADD – 11 ta’ AWWISSU
ID-19 IL-HADD TA’ MATUL IS-SENA

L-ERBGHA – 14 ta’ AWWISSU
Fl-4.15 pm jitlaq it-trasport mill-Pjazza ghal dawk li sejrin il-Velja tal-Assunta ta’ Pinu Ghawdex.

Fil-Katidral tal-Imdina fil-4.45 pm Dun Richard Borg se jigi investit Monsinjur tal-imsemmi Katidral mill-E.T. Mons Charles Scicluna, Arcisqof ta’ Malta.
Mons Borg jistieden lil dawk li joghgobhom jinghaqdu mieghu, filwaqt li nawgurawlu.

IL-HAMIS – 15 ta’ AWWISSU
Solennita’ tat-Tlugh fis-Sema tal-Vergni Mqaddsa Marija;
Hija Festa Kmandata; ghalhekk il-hin tal-quddies ikun bhal nhar ta’ Hadd.

IL-GIMGHA – 16 ta’ AWWISSU
Il-quddiesa ta’ filghaxija se ssir fil-Kappella ta’ gewwa ta’ Loyola House ghand il-Gezwiti.

IS-SIBT – 17 ta’ AWWISSU
Ikun Is-SEBA’ Sibt tal-Bambina;
Fis-6.00 p.m. jinghad ir-Ruzarju, Kurunella, jitkantaw is-Salve Regina kif ukoll l-Antifona, u Benedizjoni Sagramentali;
fis-6.30 pm tibda quddiesa kantata bl-omelija.


Nhar il-Hamis, 22 ta’ Awwissu jkollna Coffee Morning fl-Oratorju; biljetti jinkisbu minghand il-helpers.

Il-periti responsabli mix-xoghol tar-Restawr tal-Knisja taghna talbuni nghaddi din l-informazzjoni;

Ir-restawr mal-Faccata tal-Knisja Arcipretali tan-Naxxar sar bi professjonalita kbira skont is-sengha tar-restawr u ta’ Konservazzjoni kif mitlub mil-ligi. Ix-xoghol tlesta fiz-zmien ippjanat sa mil-bidu qabel ma nbeda il-progett. Ix-xoghol kollu gie certifikat tajjeb mill-Ufficcjali tas-Sovra Intendenza tal-Patrimonju Kulturali. Il-quddiem ser jintrama scaffolding apposta madwar il-Kampnari sabiex jitkompla iktar restawr.


Nitolbu ghar-ruh; Assunta Muscat  Aghtiha o Mulej ......

*****

PARROCCA NAXXAR                                                
Data: 04/08/2019
AVVIZI      

IL-HADD – 4 ta’ AWWISSU
IT-18 IL-HADD TA’ MATUL IS-SENA

IL-HAMIS – 8 ta’ AWWISSU
Fis-6.00 pm jkun hawn hin ta’ Adorazzjoni mill-Grupp tal-Hniena Divina  u
fis-6.30 pm il-quddiesa.

IS-SIBT – 10 ta’ AWWISSU
Ikun Is-SITT Sibt tal-Bambina;
Fis-6.00 p.m. jinghad ir-Ruzarju, Kurunella, jitkantaw is-Salve Regina kif ukoll l-Antifona, u Benedizjoni Sagramentali;
fis-6.30 pm tibda quddiesa kantata bl-omelija.


L-Ikla tal-Festa din is-sena se ssir nhar il-Gimgha 13 ta’ Settembru f’lukanda ewlenija; dettalji jithabbru aktar tard.

Nitolbu ghar-ruh: Carmelo Schembri, Joseph Pace, Mikelina Borg; Aghtihom o Mulej .......

**** 

PARROCCA NAXXAR                                                
Data: 28/07/2019
AVVIZI      

IL-HADD – 28 ta’ LULJU
IS-17 IL-HADD TA’ MATUL IS-SENA

L-ERBGHA – 31 ta’ LULJU
Ser ikollna Coffee Morning fl-Oratorju; il-biljetti jinkisbu minghand il helpers.

IL-GIMGHA – 2 ta’ AWWISSU
Fis-6.00 pm jkun hawn hin ta’ Adorazzjoni  u
fis-6.30 pm il-quddiesa.

IS-SIBT – 3 ta’ AWWISSU
Ikun il-Hames Sibt tal-Bambina;
Fis-6.00 p.m. jinghad ir-Ruzarju, Kurunella, jitkantaw is-Salve Regina kif ukoll l-Antifona, u Benedizjoni Sagramentali;
fis-6.30 pm tibda quddiesa kantata bl-omelija.


Qed jitqassam il-Magazine Flimkien ghax-xahar ta’ Awwissu; mieghu qed inqassmu envelop sabiex taghtuna offerta ta’ flus b’risq il-festa ta’ Marija Bambina; nafdaw fil generozita taghkom.


Il-genituri tat-tfal tal-Ewwel Tqarbina ghandhom imorru ghand l - Images sabiex jaghmlu l-ordni tar-ritratti tal-okkazzjoni.

PARROCCA NAXXAR                                                
Data: 21/07/2019
AVVIZI      

IL-HADD – 21 ta’ LULJU
IL-16 IL-HADD TA’ MATUL IS-SENA
Infakkru fl-open week end li hemm bhalissa fil-Kurja tal-Arcisqof fejn il pubbliku jista jara fost ohrajn xoghol ta’ Restawr li sar dan l-ahhar kif ukoll wirja ta’ arti, religjon u kultura.

IT-TNEJN – 22 ta’ LULJU
Infakkru li l-bitha tal-oratorju mhux se tkun accessibli ghal parking peress li se jkun ghaddej xoghol fuq l-art  taghha.

IL-HAMIS – 25 ta’ LULJU
Fis-6.00 pm jkun hawn hin ta’ Adorazzjoni mill- Grupp taz-Zghazagh  u
fis-6.30 pm il-quddiesa.

Fl-okkazzjoni tal-Festa ta’ San Gakbu fil-knisja tieghu fis-7.00 p.m jkun hemm Ruzarju, Kurunella u
Quddiesa bl-omelija.

IS-SIBT – 27 ta’ LULJU
Ikun ir-Raba’ Sibt tal-Bambina;
Fis-6.00 p.m. jinghad ir-Ruzarju, Kurunella, jitkantaw is-Salve Regina kif ukoll l-Antifona, u Benedizjoni Sagramentali;
fis-6.30 pm tibda quddiesa kantata bl-omelija.


Nhar l-Erbgha 31 ta’ Lulju ser ikollna Coffee Morning fl-Oratorju; il-biljetti jinkisbu minghand il-helpers.

Nitolbu ghar-ruh: Marlene Pirotta; HarryAlden, u Ronald Xuereb; aghtihom o Mulej .........


PARROCCA NAXXAR                                                
Data: 14/07/2019
AVVIZI      

IL-HADD – 14 ta’ LULJU
IL-15 IL-HADD TA’ MATUL IS-SENA

IL-HAMIS – 18 ta’ LULJU
Fis-6.00 pm jkun hawn hin ta’ Adorazzjoni mill-Grupp tar-Ruzarju u
fis-6.30 pm il-quddiesa.

IS-SIBT – 20 ta’ LULJU
Ikun it-Tielet Sibt tal-Bambina;
Fis-6.00 p.m. jinghad ir-Ruzarju, Kurunella, jitkantaw is-Salve Regina kif ukoll l-Antifona, u Benedizjoni Sagramentali;
fis-6.30 pm tibda quddiesa kantata bl-omelija.


Mit-22 ta’ Lulju il-quddiem il-bitha tal-Oratorju mhux se tkun accessibli ghal parking peress li se jkun ghaddej xoghol fuq l-art  taghha.

Nhar l-Erbgha 31 ta’ Lulju ser ikollna Coffee Morning fl-Oratorju; il-biljetti jinkisbu minghand il-helpers.

Dawk li jixtiequ jerfghu fl-istatwa tal-Bambina nhar it- 8 ta’ Settembru ghandhom javvicinaw lil xi membru tal-kumitat tal-festa.PARROCCA NAXXAR                                                
Data: 07/07/2019
AVVIZI      

IL-HADD – 7 ta’ LULJU
L-14 IL-HADD MATUL IS-SENA

IL-HAMIS – 11 ta’ LULJU
Fis-6.00 pm jkun hawn hin ta’ Adorazzjoni mill-Grupp tal-Hniena Divina u
fis-6.30 pm il-quddiesa.

Fl-Annexe fis-7.15 pm issir il-laqgha tal-Kunsill Pastorali Parrokkjali.

IS-SIBT – 13 ta’ LULJU
Ikun it-tieni Sibt tal-Bambina;
Fis-6.00 p.m. jinghad ir-Ruzarju, Kurunella, jitkantaw is-Salve Regina kif ukoll l-Antifona, u Benedizjoni Sagramentali;
fis-6.30 pm tibda quddiesa kantata bl-omelija.


Infakkru dwar xi punti li kulhadd jafhom imma li ta spiss ninsewhom;
l-ilbies xieraq u dekoruz fid-dar ta Alla;
qabel tidhol il-knisja aghmel il mobile fuq silent mode;
it-tissues li tuza tarmihomx taht il-bank.
Jekk idejjek il-fan, toqoghdx hdejh u mhux titfih u jbati haddiehor.

Mit-22 ta’ Lulju il-quddiem il-bitha tal-Oratorju mhux se tkun accessibli ghal parking peress li se jkun ghaddej xoghol fuq l-art  taghha.


Nitolbu ghar-ruh:  Carmelo Attard: Aghtiha o Mulej .....


PARROCCA NAXXAR                                                
Data: 30/06/2019
AVVIZI      

IL-HADD – 30 ta’ GUNJU
Niccelebraw is-Solennita’ tal-Qalb Imqaddsa ta’ Gesu.
Fil-5.00 p.m. Koncelebrazzjoni Solenni, u wara purcissjoni bis-Santissmu Sagrament; mad-dhul tal-purcissjoni tinghad it-talba ta’ Konsagrazzjoni lil Qalb ta’ Gesu’ u Benedizzjoni Sagramentali. Imheggin niehdu sehem.

Il-quddiesa tas-6.30 pm issir is-Sghajtar

IT-TNEJN – 1 ta’ LULJU
1 ta’ Lulju: issir it-tifkira liturgika tal-Beatu Malti Nazju Falzon.

Fil-Museum tas-subien fis-7.15 pm tibda Gimgha ta’ Taghlim ghal Kulhadd; fl-istess hin it-tfal subien kollha jkollhom il-lezzjoni taghhom

IL-GIMGHA – 5 ta’ LULJU
Fis-6.00 pm jkun hawn hin ta’ Adorazzjoni u
fis-6.30 pm il-quddiesa.

Infakkru li matul is-sajf il-knisja ta’ Sta Marija tax-Xaghra tkun maghluqa. Terga tiftah fl-10 ta settembru.

Nitolbu ghar-ruh:  Dolores Farrugia: Aghtiha o Mulej .....

PARROCCA NAXXAR                                                
Data: 23/06/2019
AVVIZI      

IL-HADD – 23 ta’ GUNJU
Niccelebraw is-Solennita tal-Gisem u d-Demm Ghaziz ta’ Gesu;
Fil-5.00 p.m. Koncelebrazzjoni Solenni, u wara
Purcissjoni bis-Santissmu Sagrament;
imheggin niehdu sehem.

Il-quddiesa tas-6.30 pm issir is-Sghajtar

IT-TNEJN – 24 ta’ GUNJU
Solennita tat-Twelid ta’ San Gwann Battista;
Fil-knisja tieghu fis-7.00 pm jkun hemm quddiesa bil kant u bl-omelija.

L-ERBGHA – 26 ta’ GUNJU
Nibdew Erbghin Siegha ta’ Adorazzjoni quddiem Gesu’ Ewkaristija;
Imheggin insibu hin halli nigu naduraw u nitolbu.
Gesu Ewkaristija jkun espost sa nofs-in-nhar u
mill 4.30 pm sa qabel il-quddiesa ta’ filghaxija.

IL-HAMIS – 27 ta’ GUNJU
Ser norganizzaw Coffee Morning fl-Oratorju;
Nibdew bil-quddiesa tad-8.45 am.

IL-HADD – 30 ta’ GUNJU
Niccelebraw is-solennita’ tal-Qalb ta’ Gesu’.

Minn nhar it-Tnejn 1 ta’ Lulju fil-Museum tas-subien fis-7.15 pm tibda
gimgha ta’ taghlim ghal kulhadd; fl-istess hin it-tfal subien kollha jkollhom il-lezzjoni taghhom.Nitolbu ghar-ruh: Marija Galea: Aghtiha o Mulej .....

PARROCCA NAXXAR                                                
Data: 16/06/2019
AVVIZI      
                    

HADD

Fl-10.30 am tibda l-quddiesa li matulha tinghata l-Ewwel Tqarbina lil numru ta’ tfal gejjin mill-Oqsma tal-Museum; nifirhulhom u nitolbu ghalihom. Dak in-nhar ma jkunx hawn quddiesa fil-11.00 am

Peress li jkun ukoll Jum il-Missier, fic-cimiterju fl-10.30 am se jkun  hemm quddiesa b’suffragju tal-missirijiet taghna mejtin.

U hdejn il-Knisja tal-Familja Mqaddsa Sghajtar se jkun hemm il- Mobile Unit tad-Demm bejn it- 8.30 am u s 1.00 pm ghal dawk li jixtiequ jaghtu d-demm; importanti li wiehed jiehu mieghu l-karta tal-identita.
TNEJN

Ghall-quddiesa tas-6.30 pm qed nistiednu lit-TFAL kollha tal-Ewwel Tqarbina kif ukoll lill-genituri taghhom; matulha ikollhom il-possibilita li jersqu jitqarbnu flimkien ma uliedhom.

Fl-annexxe fis-7.15 pm issir il-laqgha tal-Gruppi Familji Nsara.HAMIS

Fis-6.00 pm jkun hawn hin ta’ Adorazzjoni  mill-Grupp tal-Kelma tal-Hajja u
fis-6.30 pm il-quddiesa.

SIBT


Fis-6.30 am jitlaq it-trasport mill-pjazza ghac-Cirkewwa ghal dawk li sejrin ta’ Pinu Ghawdex fl-okkazzjoni tad-Dehra tal-Madonna lil Karmni Grima; il-programm jinkludi sehem fil-quddiesa tal-Festa u Ikla ta’ nofs in-nhar; min hu interessat ghandu jinkiteb fis-sagrestija.

Fil-knisja Arcipretali wara l-quddiesa tas-6.30 pm se jkun hawn Kuncert minn Kor mil-Germanja flimkien mal-Kor Jubilate Deo; kulhadd huwa mistieden. Dhul huwa b’xejn.

HADD

Niccelebraw is-Solennita’ tal-
Gisem u d-Demm Ghaziz ta’ Gesu;
Fil-5.00 p.m. Koncelebrazzjoni Solenni, u wara Purcissjoni bis-Santissmu Sagrament; imheggin niehdu sehem.

Il-quddiesa tas-6.30 pm issir is-Sghajtar.NOTI


Nhar il-Hamis 27 ta’ Gunju ser norganizzaw Coffee Morning fl-Oratorju; ahsbu minn kmieni ghal biljetti.


PARROCCA NAXXAR                                                
Data: 09/06/2019
AVVIZI      
                    HADDTNEJNTLIETA

Fl-Istitut Kattoliku il-Furjana fis-7.00 pm se ssir Laqgha ghal-Lajci Impenjati fil-parrocci mill-Isqof ta’ Antwerp fil-Belgju. Tajjeb li dawk li jistghu jattendu ghal din il-laqgha ta’ formazzjoni.


ERBGHA
HAMIS

Fl-okkazzjoni ta’ Jum il-Missier fl-Oratorju fil-11.30 am se jkun hemm Ikla ghar-Irgiel u l-Missirijiet. Biljetti jinkisbu mill-Museum tas-Subien.

Fis-6.00 pm jkun hawn hin ta’ Adorazzjoni  mill-Grupp tal-Hniena Divina u
fis-6.30 pm il-quddiesa.


GIMGHA

SIBT

HADD
NOTIFl-10.30 am tibda l-quddiesa li matulha tinghata l-Ewwel Tqarbina lil numru ta’ tfal gejjin mill-Oqsma tal-Museum; nifirhulhom u nitolbu ghalihom. Dak in-nhar ma jkunx hawn quddiesa fil-11.00 am

Peress li jkun ukoll Jum il-Missier, fic-cimiterju fl-10.30 am se jkun  hemm quddiesa b’suffragju tal-missirijiet taghna mejtin.

U hdejn il-Knisja tal-Familja Mqaddsa Sghajtar se jkun hemm il- Mobile Unit tad-Demm bejn it- 8.30 am u s 1.00 pm ghal dawk li jixtiequ jaghtu d-demm; importanti li wiehed jiehu mieghu l-karta tal-identita.

Il-gabra li saret nhar il-Hadd li ghadda b’risq il-lifter kienet ta’ €1710 Grazzi.

Nhar is-Sibt 22 ta’ Gunju ser norganizzaw trasport ghal ta’ Pinu Ghawdex fl-okkazzjoni tad-dehra tal-Madonna lil Karmni Grima; il-programm jinkludi sehem fil-quddiesa tal-Festa u Ikla ta’ nofs-in-nhar; min hu interessat ghandu jinkiteb fis-sagrestija.

Nitolbu ghar-ruh:  Emanuel Micallef: Aghtih o Mulej .........PARROCCA NAXXAR                                                
Data: 2/06/2019
AVVIZI      

IL-HADD – 2 ta’ GUNJU
Festa ta’ Tlugh il-Mulej fis-Sema; ikun ukoll l-Ewwel Hadd ghalhekk issir Gabra Specjali b’risq ir-restawr tal-knisja taghna.
Millum il-Quddies tal-Hadd filghaxija jibda jkun: fil 5.30 pm u fis-6.30 pm

IT-TNEJN – 3 ta’ GUNJU
Fil-Museum tal-bniet fil-5.30 p.m. issir l-ahhar laqgha ghall-genituri tat-tfal tal-Ewwel Tqarbina; matulha jinghataw avvizi importanti dwar dak in-nhar tac-cerimonja.

L-ERBGHA – 5 ta’ GUNJU
Ser norganizzaw Coffee Morning fl-Oratorju; ahsbu minn issa ghall-biljetti.

IL-GIMGHA – 7 ta’ GUNJU
L-Ewwel Gimgha tax-Xahar
Fis-6.00 pm jkun hawn hin ta’ Adorazzjoni  u
fis-6.30 pm il-quddiesa.

Din il-gimgha spiccajna t-Tberik tal-Familji; jekk hawn min ma berikx u jixtieq ibierek jinforma li xi hadd mis-sacerdoti taghna.

Nitolbu ghar-ruh: Margherita Cachia u Emily Vella; aghtihom o Mulej .....

PARROCCA NAXXAR                                                
Data: 26/05/2019
AVVIZI      

IL-HADD – 26 ta’ MEJJU
Is - 6 HADD TAL-GHID

IL-HAMIS – 30 ta’ MEJJU
Il-Grupp Anzjani ser jorganizza harga ghal Ghawdex; tluq mill-pjazza fis-7.00 am. Min jixtieq imur ghandu jinkiteb ghand il Leader tal-Grupp.

Fis-6.00 pm jkun hawn hin ta’ adorazzjoni min-Nisa tal-Azzjoni Kattolika  u
fis-6.30 pm il-quddiesa.

Fl-Annexe fis-7.15 issir il-laqgha tal-Kunsill Pastorali Parrokkjali.

IL-GIMGHA – 31 ta’ MEJJU
Fil-kazin tal-Banda Peace fis-7.00 p.m. tibda laqgha  ta’ formazzjoni nisranija; il-kelliem huwa Emanuel Catania, Socju tal-Museum. Inheggukom biex dawk kollha li jistghu imorru ghal din il-laqgha, halli nkomplu l-esperjenza flimkien fil-fidi taghna.

IL-HADD – 2 ta’ GUNJU
Issir il-festa ta’ Tlugh il-Mulej fis-Sema; ikun ukoll l-Ewwel Hadd ghalhekk issir Gabra Specjali b’risq ir-restawr tal-knisja taghna.


Mill-Ewwel Hadd ta’ Gunju il-quddies tal-Hadd filghaxija jibda jkun: fil 5.30 pm u fis-6.30 pm

PARROCCA NAXXAR                                                
Data: 19/05/2019
AVVIZI      

IL-HADD – 19 ta’ MEJJU
IL-5 HADD TAL-GHID

L-ERBGHA – 22 ta’ MEJJU
Fl-okkazzjoni tal-Festa ta’ Sta Rita  fil-knisja ta’ San Gwann fis-7.15 pm se jkun hemm quddiesa ghar-Romol; mistiedna jiehdu sehem.

IL-HAMIS – 23 ta’ MEJJU
Fis-6.00 pm jkun hawn hin ta’ Adorazzjoni mill-Grupp taz-Zghazagh  u
fis-6.30 pm il-quddiesa

IL-GIMGHA – 24 ta’ MEJJU
Fil-Kappella ta’ Loyola House fis-6.30 p.m jkun hemm quddiesa bil-kant u bl-omelija fl-okkazzjoni tal-Festa tal-Madonna tat-Triq; kulhadd huwa mistieden jiehu sehem.

Fil-kazin tal-Banda Vittorja fis-7.00 p.m. tibda Laqgha  ta’ Formazzjoni Nisranija; il-kelliem huwa Emanuel Catania, Socju tal-Museum. Inheggukom biex dawk kollha li jistghu imorru ghal din il-laqgha halli nkomplu l-esperjenza flimkien fil-fidi taghna.


Nhar il Hamis 30 ta’ Mejju il-Grupp Anzjani ser jorganizza harga ghal Ghawdex; tluq mill-pjazza fis-7.00 am. Min jixtieq imur ghandu jinkiteb ghand il leader tal-Grupp.

Nitolbu ghar-ruh: Carmel Camilleri, Gorg Buhagiar u Carmen Bonello. Aghtihom o Mulej .....PARROCCA NAXXAR                                                
Data: 12/05/2019
AVVIZI      

IL-HADD – 12 ta’ MEJJU
Infakkru Jum l-Omm;
Fic-cimiterju fid-9.00 am jkun hemm quddiesa b’suffragju tal-ommijiet taghna mejtin.

Fil-Kon Katidral ta’ San Gwann fid-9.00 am tibda l-Ordinazzjoni ta’ Djakni godda; fost il-kandidati hemm Christopher Bugeja li qed jaghti is-servizz tieghu fil-parrocca taghna; nifirhulu u nitolbu ghalih.

IT-TNEJN – 13 ta’ MEJJU
Fl-Annexe fis-7.15 pm issir il-Laqgha tal-Kummissjoni Familja u l-Gruppi Familji Nsara.

IL-HAMIS – 16 ta’ MEJJU
Fis-6.00 pm jkun hawn hin ta’ Adorazzjoni mill-Ministri tat-Tqarbin  u
fis-6.30 pm il-quddiesa

IL-GIMGHA – 17 ta’ MEJJU
Fl-Annexxe fis-7.00 p.m. tibda Laqgha ohra ta formazzjoni nisranija; Patri Ivan Attard ser jitkellem dwar Marija fil-Hajja Nisranija taghna.
Inheggukom biex tattendu halli nkomplu din l-esperjenza flimkien fil-fidi taghna.

Fl-okkazzjoni tal-Festa ta’ Sta Rita nhar l-Erbgha 22 ta’ Mejju fil-knisja ta’ San Gwann fis-7.15 pm se jkun hemm quddiesa ghar-romol; mistiedna jiehdu sehem.

Kull nhar ta’ Erbgha matul Mejju il-membri tal-Legjun ta’ Marija se jghidu r-Ruzarju fil-berah  fis-5.45 pm kif gej:
Hdejn il-knisja tal-Hniena Divina bl-ingliz;
Fil-knisja ta’ Sta Lucija u fil-gnien ta’ Triq l-Imhalla bil-Malti.
Tajjeb li min jista jissieheb maghhom.PARROCCA NAXXAR                                                
Data: 05/05/2019
AVVIZI      

IL-HADD – 5 ta’ MEJJU
Filghaxija ssir il-Festa ta’ San Guzepp;
Fil-5.00 p.m. Quddiesa kantata bl-omelija u wara tohrog il-purcissjoni bl-istatwa ta’ San Guzepp. Il-quddiesa tas-6.30 pm issir is-Sghajtar.

Illum hija l-ahhar gurnata tal-bazaar fl-annexe tal-knisja; grazzi lil helpers kollha li taw l-ghajnuna taghhom.

IT-TNEJN – 6 ta’ MEJJU
Ikompli t-Tberik tal-Familji skont il-programm li ssibu fil-Flimkien.

Fl-annexe fis-7.15 pm issir il-Laqgha tal-Kummissjoni Familja u l-Gruppi Familji Nsara.

L-ERBGHA – 8 ta’ MEJJU
8 ta’ Mejju; Festa tal-Madonna ta’ Pompej.
Fil-knisja Arcipretali fil-11.30 am ikun hawn quddiesa, tinghad is-supplika u tinghata l-Benedizzjoni Sagramentali.

IL-HAMIS – 9 ta’ MEJJU
Ikollna l-attivita fl-okkazzjoni ta’ Jum l-Omm; din issir fl-Oratorju u tibda wara l-quddiesa tad-8.45 am. Tinkludi tombola, kafe u ikla ta’ nofs in-nhar. Biljetti jinkisbu minghand il-helpers.

Fis-6.00 pm jkun hawn hin ta’ Adorazzjoni minn nisa tal-Azzjoni Kattolika  u
fis-6.30 pm il-quddiesa

9 ta’ Mejju; Festa ta’ San Gorg Preca
Ghall-quddiesa tas-6.30 pm qed nistiednu lit-tfal kollha li jattendu fil-museum kif ukoll lill-genituri taghhom; waqt l-offertorju it-tfal joffru l-karus ta’ karita li faddlu matul ir-randan. Wara l-quddiesa ilkoll huma mistiedna fil-museum tas-subien.

Infakkru Jum l-Omm;
Fic-cimiterju fid-9.00 am jkun hemm quddiesa b’suffragju tal-ommijiet taghna mejtin.

Fil-Kon Katidral ta’ San Gwann fid-9.00 am tibda l-Ordinazzjoni ta’ Djakni godda; fost il-kandidati hemm Christopher Bugeja li qed jaghti is-servizz tieghu fil-parrocca taghna; nifirhulu u nitolbu ghalih.

NOTI:
Minn nhar l-Erbgha u kull nhar ta’ Erbgha matul Mejju il-membri tal-Legjun ta’ Marija se jghidu r-Ruzarju fil-berah  fis-5.45 pm kif gej:
Hdejn il-knisja tal-Hniena Divina bl-ingliz;
Fil-knisja ta’ Sta Lucija u fil-gnien ta’ Triq l-Imhalla bil-malti.
Tajjeb li min jista jissieheb maghhom.

Matul Mejju se nkomplu wkoll bil-Laqghat ta’ Formazzjoni Spiritwali;
l-ewwel wahda se tkun nhar il-Gimgha 17 ta’ Mejju fl-Annexe fis-7.00 p.m. Patri Ivan Attard ser jitkellem dwar Marija fil-hajja nisranija taghna.
Imheggin niehdu sehem. 


Nitolbu ghar-ruh: Alfred Zammit, Joseph Scerri u Emvin Debono. Aghtihom...

PARROCCA NAXXAR                                                
Data: 28/04/2019
AVVIZI      

IL-HADD – 28 t’ APRIL
Niccelebraw il-Festa tal-Hniena Divina; fis-Santwarju taghha fil-5.30 p.m. jkun hemm hin ta’ Adorazzjoni kif ukoll quddiesa mmexxija minn Mons Arcisqof.

L-ERBGHA – 1 ta’ MEJJU
1 ta’ Mejju; Festa ta’ San Guzepp Haddiem.
Fil-quddiesa ta’ filghaxija jsir it-tberik tal-ghodod.

Fl-Annexe fid-9.00 am jiftah il-Bazaar fejn issibu diversi oggetti utli ghad-dar; bix-xiri taghkom tkunu qed tghinu lill-parrocca taghna.

IL-GIMGHA – 3 ta MEJJU
Fis-6.00 pm jkun hawn hin ta’ Adorazzjoni  u
fis-6.30 pm il-quddiesa.

Il-prayer meeting f’Loyola House se jibda jkun fis-7.00 pm. Min jixtieq jista jiehu sehem.

IS-SIBT – 4 ta’ MEJJU
Fil-Media Room tal-Annexe fis-1.30 pm il-Kor tat-Tfal Pueri Cantores ser jorganizzaw open day.
Dawk it-tfal minn 6 snin il-fuq li jixtiequ jissiehbu mal-kor ghandhom jinkitbu fis-sagrestija

Filghaxija ssir il-Festa ta’ San Guzepp;
Fil-5.00 p.m. Quddiesa kantata bl-omelija u wara tohrog il-purcissjoni bl-istatwa ta’ San Guzepp.
Il-quddiesa tas-6.30 pm issir is-Sghajtar.

NOTI:

Nhar il-Hamis 9 ta’ Mejju jkollna l-attivita fl-okkazzjoni ta’ Jum l-Omm; din issir fl-Oratorju u tibda wara l-quddiesa tad-8.45 am. Tinkludi tombola, kafe u ikla ta’ nofs in-nhar. Biljetti jinkisbu minghand il-helpers.

F’dawn il-granet qed jitqassam il-Magazine Flimkien; jinkludi fost ohrajn il-kumplament tat-toroq tat-tberik tal-familji.


PARROCCA NAXXAR                                                
Data: 21/04/2019
AVVIZI      

IL-HADD – 21 t’ APRIL
Solennita’ tal-Qawmien tal-Mulej.
Il-hin tal-quddies filghodu jkun: 7.00 am u 8.30 am
Fid-9.30 am tohrog il-Purcissjoni bl-istatwa tal-Irxoxt;
mad-dhul tal-purcissjoni isir it-tberik tal-figolli fuq iz-zuntier.
Il-quddiesa tal-11 am issir bhas-soltu.

IT-TNEJN – 22 t’ APRIL
Fl-4.15 pm jibda t-Tberik tal-Familji; xieraq li l-familja tingabar u titlob mas-sacerdot.
Il-programm tat-toroq issibuh fil-Magazine Flimkien.

IL-HAMIS – 25 t’ APRIL
Fis-6.00 pm jkun hawn hin ta’ Adorazzjoni mill-Grupp taz-Zghazagh u
fis-6.30 pm il-Quddiesa.
  
IL-GIMGHA – 26 t’ APRIL
Ikollna l-Coffee Morning fl-oratorju; nibdew bil-quddiesa tad-8.45 am

IS-SIBT – 27 t’ APRIL
Fl-annexxe tal-knisja fid-9.00 am jiftah il-Bazaar; bix-xiri taghkom tkunu qed tghinu lill-parrocca taghna.


Niccelebraw il-Festa tal-Hniena Divina; fis-Santwarju taghha fil-5.30 p.m. jkun hemm hin ta’ Adorazzjoni kif ukoll quddiesa mmexxija minn Mons Arcisqof.

PARROCCA NAXXAR                                                
Data: 14/04/2019
AVVIZI      

IL-HADD – 14 t’ APRIL
Hadd il-Palm u Bidu tal-Gimgha Mqaddsa
Filghodu l-hin tal-quddies ikun; 6.00, 7.00. u 8.00
Fid- 9.00 am isir it-tberik tal-Palm u taz-Zebbug quddiem il-Knisja tal-Kuncizzjoni,
Purcissjoni lejn il-Knisja Arcipretali fejn titkompla quddiesa kantata. Imheggin niehdu sehem.

Fil-11.00 am tibda quddiesa ohra.

IT-TNEJN – 15 t’ APRIL
Nibdew it-Tridu tal-Gimgha Mqaddsa;
il-quddiesa ta’ filghaxija tkun bil-kant u omelija fuq il-Passjoni tal-Mulej minn Dun Dunstan Xuereb.

Fil-Knisja Arcipretali fis-7.30 p.m. il-Kor Jubilate Deo jesegwixxi kuncert fl-okkazzjoni tal-Gimgha Mqaddsa.
Kullhadd huwa mistieden.

Il-quddiesa ta’ filghaxija issir Loyola House ghand il-Gizwiti.

IT-TLIETA – 16 t’ APRIL
Fil-Knisja Arcipretali fl-10.00 am Quddiesa ghall-Morda u l-Anzjani li matulha jinghata is-Sagrament tal-Grizma tal-Morda.

L-ERBGHA - 17 t’ APRIL
Fil-belt Valletta fis-7.00 pm tibda l-Via Sagra Djocesana mmexxija minn Mons. Arcisqof.

IL-HAMIS – 18 t’ APRIL
Jum it-twaqqif tal-Ewkaristija u tas-Sacerdozju.
Fis-6.30 p.m. Koncelebrazzjoni Solenni li matulha isir ir-rit tal-Hasil tar-Riglejn;
wara t-Tqarbin isir it-trasport tas-Sagrament lejn l-Artal tar-Reposizzjoni.
Fit-8.30 p.m ikollna l-Visti u
Fl-10.00 pm Adorazzjoni komunitarja.

Fis-Santwarju tal-Hniena Divina l-Adorazzjoni tkompi l-lejl kollu.

IL-GIMGHA – 19 t’ APRIL
Infakkru li llum, il-Gimgha l-Kbira, hemm l-obbligu ghas-Sawm u Astinenza.
Tifkira Solenni tal-Mewt ta’ Gesu;
Fis-6.30 am u fis-7.30 am Visti;
fit-8.30 am Kant tas-Salmi,
fl-9.45 am Riflessjonijiet ghat-tfal kollha u
fil-10.45 am jerga jkollna l-Visti.
Fis-2.30 pm tinghad il-Via Sagra u
fit-3.00 pm tibda l-azzjoni Liturgika li tfakkar il-Mewt ta’ Gesu.
Fil-5.30 p.m. tibda hierga l-purcissjoni.

Hdejn is-Santwarju tal-Hniena Divina bejn it 8.30 am u  12.30 pm se jkun hemm il-Mobile Unit tad-Demm ghal dawk li jixtiequ jaghtu d-demm.

IS-SIBT – 20 t’ APRIL
Fit-8.00 pm tibda l-Funzjoni tal-Vgili tal-Ghid tal-Mulej li tinkludi t-tberik tan-nar u l-ilma kif ukoll is-Sagrament tal-Maghmudija.

IL-HADD – 21 t’ APRIL
Solennita’ tal-Qawmien tal-Mulej.
Il-hin tal-quddies filghodu jkun: 7.00 am u 8.30 am
Fid-9.30 am tohrog il-Purcissjoni bl-istatwa tal-Irxoxt;
mad-dhul tal-purcissjoni isir it-tberik tal-figolli fuq iz-zuntier.
Il-quddiesa tal-11 am issir bhas-soltu.

NOTI:
L-Arcipriet flimkien mal-Kleru jawguraw Ghid Qaddis lill-Famiji kollha fin-Naxxar

Nhar il-Gimgha 26 ta’ April se jkollna Coffee Morning fl-Oratorju; il-biljetti jinkisbu minghand il-helpers.

Mal-kaxxi li hemm mal-bibien tal-knisja poggejna nota sabiex nitfghu offerta ta’ flus b’risq is-Segretarjat Assisstenza Socjali matul din il-Gimgha ta’ Sagrificcju.

Napprezzaw jekk f’dawn il-granet iggibulna fjuri tal-buqari u weraq tal-belladonna ghas-Sepulkru.


Nitolbu ghar-ruh: William Grech: Aghtih o Mulej ....


PARROCCA NAXXAR                                                
Data: 07/04/2019
AVVIZI     
                    


IL-HADD

IL- 5 HADD TAR-RANDAN
Fil-quddies tad 9.30 am u 11 am Hdejn in-nicca tal-bambina issibu ghall-bejgh oggetti religjuzi marbuta ma dan iz-zmien kif ukoll lotterija b’risq l-ispejjez ta’ dawn il-festi.

Infakkru li matul ir-Randan kuljum tinghad il-Via Sagra fis-6.00 pmL-ERBGHA

Fil-Knisja Arcipretali fis-7.00 pm tibda riflessjoni spiritwali ghar-reffiegha, personaggi u dawk kollha li jiehdu sehem fil-purcissjoni tal-Gimgha l-Kbira u Irxoxt. Ikun hawn ukoll sacerdoti disponibli ghall-qrar.IL-HAMIS

Ic-Centru Socjali ghall-Anzjani ser jorganizza  harga ghall-Anzjani; tluq mill-pjazza wara l-quddiesa tad-8.45 am. Dawk interessati ghandhom ikellmu lil leader tal-Group.

Lejliet id-Duluri
Fis-5.45 pm tibda celebrazzjoni penitenzjali komunitarja bi qrara individwali;
Fis-6.30 p.m. tohrog il-Quddiesa.


IL-GIMGHAFesta ta’ Marija Addolorata taht is-Salib;
Ikollna l-qrar matul il-jum;
Fil-5.00 pm quddiesa bil-kant u bl-omelija;
fis 6.00 pm tohrog il-purcissjoni; qabel ma tidhol il-purcissjoni tinghata l-benedizzjoni sagramentali fil-pjazza.
Wara tibda quddiesa ohra fil-knisja.


IL-HADD
14 t’APRILNOTI

Hadd il-Palm u Bidu tal-Gimgha Mqaddsa
Filghodu l-hin tal-quddies ikun; 6.00, 7.00. u 8.00
Fid- 9.00 am isir it-tberik tal-Palm u taz-Zebbug quddiem il-Knisja tal-Kuncizzjoni, purcissjoni lejn il-knisja fejn titkompla quddiesa kantata. Imheggin niehdu sehem.

Fil-11.00 am tibda quddiesa ohra.

Mal-bibien tal-knisja issibu ghall-bejgh il-Figolli; bix-xiri taghkom tkunu qed tghinu lill-parrocca taghna.

Ghal dawk minnkom li juzaw it-toilets tal-knisja indunaw li ghamilna refurbishment shih li swielna l-fuq minn € 3000.


 _______________________________________

 
PARROCCA NAXXAR                                                
Data: 31/03/2019
AVVIZI     
                    


IL-HADD

IR- 4 HADD TAR-RANDAN
Infakkru li matul ir-Randan kuljum tinghad il-Via Sagra fis-6.00 pmIT-TNEJN

Fil-Knisja Arcipretali fis-7.00 p.m. jibda Kors ta’ Ezercizzi ghal kulhadd; jippriedka Dun Ryan Pace.IL-GIMGHA

Se ssir Laqgha ghar-Romol fil-Monasteru tal-Klarissi li jinkludi Quddiesa u Riflesjoni spiritwali; tluq mil-pjazza fl-4.30 pm; min hu interssat jinkiteb fis-sagrestija

Fis-6.00 pm jkollna hin ta’ Adorazzjoni  u
fis-6.30 pm il-quddiesa.


NOTI

F’dawn il-granet qed jitqassam il-Magazine Flimkien; jinkludi fost ohrajn il-programm tal-Gimgha Mqaddsa kif ukoll tat-tberik tal-familji. Aqrawh u segwu dak li hemm fih.

Nhar l-Erbgha 10 ta’ April filghaxija se ssir Riflessjoni Spiritwali ghar-reffiegha, personaggi u dawk kollha li jiehdu sehem fil-purcissjoni tal-Gimgha l-Kbira u Irxoxt. Imheggin jattendu.

Infakkru lit-tfal kollha li jixtiequ jiehdu sehem fil-purcissjoni tal-Gimgha l-Kbira sabiex jidhlu jinkitbu fl-Annexe.

Fin-Notice Board issibu Editt mahrug mill-kurja ta’ Malta sabiex jinbeda l-process tal-Beatifikazzjoni u Kanonizzazzjoni tal-Qaddej ta’ Alla Brother Louis Camilleri ta’ De La Salle.

Nitolbu ghar-ruh: Joe Said u Victor Vella;  Aghtihom o Mulej ....PARROCCA NAXXAR                                                
Data: 24/03/2019
AVVIZI      
                    


HADD

IT- 3 HADD TAR-RANDAN
Infakkru li matul ir-Randan kuljum tinghad il-Via Sagra fis-6.00 pm

Fil-quddies ta’ dan il-week end se issir gabra specjali ghall-bzonnijiet tas-seminarju; il-post fejn jigu ippreparati is-sacerdoti tal-futur.ERBGHA

Fl-Oratorju fis-7.15 pm issir laqgha ghal dawk l-gharajjes li se jizzewgu fi zmien sitt xhur; din hija parti mill-formazzjoni mehtiega ghal dawk li se jiccelebraw zwieg nisrani.HAMIS

Fis-6.00 pm jkollna hin ta’ Adorazzjoni  mill-Grupp tar-Ruzarju u fis-6.30 pm il-quddiesa.

GIMGHA

Festa ta’ Gesu’ Redentur;
Fis-6.00 pm johrog pellegrinagg mill-Knisja Arcipretali u jghaddi min dawn it-toroq; Vjal ix-Xoghol, Vjal il 21 ta’ Settembru, Hal-Dghejf, Pjazza Darnino, San Gwann, Sta Lucija u lura lejn il-knisja; kif naslu tibda quddiesa bil-kant u bl-omelija.
HADD

Is-sezzjoni zghazagh tas-socjeta Peace bil-kollaborazzjoni tal- Kunsill Lokali se jorganizzaw  it-tberik tal-annimali; L-attivita tibda b’dimostrazzjoni minn hdejn il-knisja ta’ San Gakbu fl-10.00 am lejn il-pjazza fejn isir it-tberik.


NOTI

Nhar il-Gimgha 5 ta’ April  se sir laqgha ghar-Romol fil-monasteru tal-klarissi li jinkludi quddiesa u riflesjoni spiritwali; tluq mil-pjazza fl-4.30 pm; min hu interssat jinkiteb fis-sagrestija.

Nhar l-Erbgha u nhar il Hamis wara l-quddiesa ta’ filghaxija se nohorgu l-istatwi tal-Gimgha l-Kbira; napprezzaw kull ghajnuna li tistghu taghtuna.

Nitolbu ghar-ruh: Catherine Pirotta; Aghtiha o Mulej ....PARROCCA NAXXAR                                                
Data: 17/03/2019
AVVIZI      
                    HADD

IT- 2 HADD TAR-RANDAN
Infakkru li matul ir-Randan kuljum tinghad il-Via Sagra fis-6.00 pm


TNEJN

Fil-knisja Arcipretali fil-5.00 p.m. issir l-ewwel qrara ghat-tfal tal-Ewwel Tqarbina; inheggu lill-genituri taghhom halli huma wkoll jigu u jersqu lejn dan is-sagrament.

Fil-knisja arcipretali fis-7.15 pm jibda Kors ta’ Ezercizzi ghall-koppji mizzewga;  Il-predikatur huwa patri christopher caruana op.


TLIETA

19 ta’ Marzu; Festa ta’ San Guzepp.
Ghalkemm mhemmx obbligu xieraq li niehdu sehem fil-quddiesa.HAMIS

Fis-6.00 pm jkollna hin ta’ Adorazzjoni  mill-membri tad-Djakonija u fis-6.30 pm il-quddiesa.
GIMGHA

Fid-8.45 am jitlaq it-trasport mill-pjazza ghal dawk li gejjin Pellegrinagg ghar-rRdentur tal-Isla; ikun hemm hin ghal talb privat, Via Sagra u Quddiesa.

Fl-annexxe fis-7.15 pm l-Ghaqda Kulturali Wirt Naxxari ser toganizza laqgha bit tema: Knisja Zghira armata ghall-Gimgha l-Kbira; min jixtieq jista jattendi.


NOTI

Dawk it-tfal li jixtiequ jiehdu sehem fil-Purcissjoni tal-Gimgha l-Kbira ghandhom ikellmu  lil xi membru tal-kumitat nhar ta’ Hadd filghodu fl-Annexe.

Napprezzaw jekk f’dawn il-granet iggibulna ingredjenti relatati mal-figolli bhalma hu lumi, bajd, dqiq u l-kumplament.

Mal-bibien tal-knisja issibu ghal bejgh il-kwarezimal; grazzi tal-koperazzjoni taghkom.

Fil-quddies tal-week end li gej issir gabra specjali ghall-bzonnijiet tas-seminarju; il-post fejn jigu ippreparati is-sacerdoti tal-futur.

Nitolbu ghar-ruh: Glen Fresle, Mignon Scicluna Marshall, Patri Lawrence Gellel S.J. u Pawlu Sammut:  Aghtihom o Mulej ...PARROCCA NAXXAR                                                
Data: 10/03/2019
AVVIZI      
                 HADD

L-1 HADD TAR-RANDAN
Infakkru li matul ir-Randan kuljum tinghad il-Via Sagra fis-6.00 pm


TNEJN
Fil-knisja Arcipretali fid-9.15 am jibda l-ewwel Kors ta’ Ezercizzi ghal kulhadd. Il-predikatur huwa Patri Christian Borg Ofm Conv; kappillan ta’ Burmarrad.


HAMIS
Fis-6.00 pm jkollna hin ta’ Adorazzjoni  mill-Grupp tal-Kelma tal-Hajja u fis-6.30 pm il-quddiesa.


NOTI
Nhar il-Gimgha 22 ta’ Marzu ser norganzzaw Pellegrinagg ghar-Redentur tal-Isla; tluq mill-pjazza fid – 8.45 am Ahsbu minn kmieni ghall-biljetti.

Dawk it-tfal li jixtiequ jiehdu sehem fil-Purcissjoni tal-Gimgha l-Kbira ghandhom ikellmu  lil xi membru tal-kumitat nhar ta’ Hadd filghodu fl-annexe.

F’dawn il-granet qed jingabru l-envelops bl-offerti taghkom b’risq il-festa ta’ Marija Bambina.

Mal-bibien tal-knisja issibu ghal bejgh il-kwarezimal; grazzi tal-koperazzjoni taghkom.

Nitolbu ghar-ruh: Marija Buhagiar u Angolina Xerri;  Aghtihom o Mulej ...


PARROCCA NAXXAR                                                
Data: 03/03/2019
AVVIZI      
                    HADD

Is-8 HADD TA' MATUL IS-SENA

ERBGHA
Naghtu bidu ghaz zmien tar-Randan Imqaddes; fil-quddies kollu isir it-tberik u t-tqeghid ta’ rmied fuq ras in nies; infakkru li hemm obbligu ghas-sawm u astinenza.


HAMIS

Fis-6.00 pm jkollna hin ta’ Adorazzjoni  mill-Grupp tal-Hniena Divina u
fis-6.30 pm il-quddiesa.GIMGHA

Fl-okkazzjoni ta’ Jum il-Mara ser norganizzaw coffee morning fl-Oratorju; biljetti jinkisbu minghand il helpers.NOTI

Is-sorijiet tal-Little Sister of the Poor baghtu jirringrazzjawna il-ghaliex mill-bejgh tal-kotba gabru s-somma ta’ € 1180.

Mal-bibien tal-knisja ghandna l-bejgh ta kwarezimal; grazzi lill-helpers u lilkom li tikkoperaw maghna.PARROCCA NAXXAR                                                
Data: 24/02/2019
AVVIZI      
                    HADD

Is-7 HADD TA; MATUL IS-SENA

TNEJN
Se ssir ir-raba’ laqgha ta’ Formazzjoni Spiritwali  fl-Annexe fis-7.00 pm. Il kelliem huwa Fr John Berry; inheggu halli ma nitilfux dan il-mument ta tigdid spiritwali


GIMGHA
1 ta’ MARZU

Fis-6.00 pm jkollna hin ta’ Adorazzjoni u
fis-6.30 pm il-quddiesa.SIBT

Fl-Annexe fid-8.45 am jibda Kors ta’ gurnata dwar il-First Aid li tieghu jinghata certifikat rikonoxxut; min hu interessat jista jattendi.NOTI

Dawk il-genituri li uliedhom ghamlu l-Grizma tal-Isqof is-sena l-ohra ghandhom jaghmlu l-ordni tar-ritratti minghand Images Studio.

Fl-okkazzjoni ta’ Jum il-Mara nhar il-Gimgha 8 ta’ Marzu ser norganizzaw Coffee Morning fl-Oratorju; biljetti jinkisbu minghand il helpers.

Qed jitqassam il-Magazine Flimkien; mieghu qed inqassmu envelop sabiex taghtuna offerta ta flus b’risq il-Festa ta’ Marija Bambina; din hija wahda miz zewg gabriet ewlenin li jsiru b’risq il-festa.

Nitolbu ghar-ruh: Nicholas Schembri; Aghtih o Mulej ......


PARROCCA NAXXAR                                                
Data: 17/02/2019
AVVIZI     
                  HADD

Is-6 HADD TA’ MATUL IS-SENATNEJN

Se ssir it-tielet laqgha ta’ Formazzjoni Spiritwali  fl-Annexe fis-7.00 pm. Il kelliem huwa Fr John Berry; inheggu halli ma nitilfux dan il-mument ta tigdid spiritwaliERBGHA


Se jkollna Coffee Morning fl-Oratorju; biljetti jinkisbu minghand il-helpers. Nibdew bil-quddiesa tad-8.45 amHAMIS

Fis-6.00 pm jkollna hin ta’ Adorazzjoni mill-Grupp taz-Zghazagh u
fis-6.30 pm il-quddiesa.
GIMGHA

Fl-Annexe fis-7.00 p.m. se jkun hemm Laqgha ghar-Romol kollha;
inhegguhom jattendu.


NOTI

Nhar is-Sibt 2 ta’ Marzu fl-Oratorju mis 7.30 p.m. il-quddiem ser norganizzaw Serata tal-Karnival; inheggu lit-tfal jigu lebsin il-kostum tal-karnival. Biljetti jinkisbu minghand il-helpers.


PARROCCA NAXXAR                                                
Data: 10/02/2019
AVVIZI      
                    HADD

10 ta’ Frar - Solennita` tan-Nawfragju tal-Appostlu Missierna SAN PAWL

TNEJN

11 ta’ Frar; issir it-tifkira tal-ewwel dehra ta’ Lourdes. Jum il-Morda.

Se ssir it-tieni laqgha ta’ Formazzjoni Spiritwali  fl-Annexe fis-7.00 pm.
Il-kelliem huwa Fr John Berry; inheggu halli ma nitilfux dan il-mument ta’ tigdid spiritwali


HAMIS

Fis-6.00 pm jkollna hin ta’ Adorazzjoni mill-Grupp tal-Ministri tat-Tqarbin u fis-6.30 pm il-quddiesa.


NOTI

Il-Kor Gaudete in Domino qed jaghmel sejha ghal membri godda fi hdanu, kemm irgiel kif ukoll nisa; min hu interessat imur nhar ta’ Gimgha fl-annexe fil-5.15 pm waqt il-hin tal-provi.

Infakkru fil-wirja li hemm bhalissa fil-kazin Vittorja bl-isem ta’ Pulchritudinis; mistednin izzuruha.

Nhar l-Erbgha 20 ta’ Frar se jkollna Coffee Morning fl-Oratorju;
biljetti jinkisbu minghand il-helpers.

Nhar il-Gimgha 22 ta’ Frar fl-Annexe fis-7.00 p.m. se jkun hemm Laqgha ghar-Romol kollha; inhegguhom jattendu.

Mal-bibien tal-knisja issibu ghal bejgh l-qaghaq tal-ghasel; il-profit se jmur b’risq il-festa tal-Bambina.

Nitolbu ghar-ruh: Peter Gauci u Bro Emmanuel Theuma SJ. Aghtihom o Mulej......


PARROCCA NAXXAR                                                
Data: 03/02/2019
AVVIZI      
                    HADD

Il-High tea u tombola tal-lum mhix se ssir.

TNEJN

Se ssir l-ewwel laqgha ta Formazzjoni Spiritwali  fl-annexe fis-7.00 pm. Il kelliem huwa Fr John Berry; inheggu halli ma nitilfux dan il-mument ta tigdid spiritwali


TLIETAERBGHA
HAMIS

Fis-6.00 pm jkollna hin ta’Adorazzjoni mill-Grupp tal-Hniena Divina u
fis-6.30 pm il-quddiesa.


GIMGHASIBT

HADD10 ta’ Frar; Solennita` tan-Nawfragju tal-Appostlu Missierna San Pawl.


Nitolbu ghar-ruh: Josephine Xuereb, Ganni Falzon, Anthony Catania: Aghtihom o Mulej.....


PARROCCA NAXXAR                                                
Data: 27/01/2019
AVVIZI      

IL-HADD – 27 ta’ JANNAR
It – 3 Ħadd matul is-Sena

IT-TLIETA
Fl-Annexe fis-7.15 pm issir il-laqgha tal-Gruppi Familji Nsara.

L-ERBGHA
Fl-Annexe fis-7.15 pm issir il-laqgha tal-Kunsill Pastorali Parrokkjali.

IL-GIMGHA – 1 ta’ FRAR
Fis-6.00 pm jkollna hin ta’ Adorazzjoni mill- Grupp tac-Centru Socjali tal-Anzjani u
fis-6.30 pm il-quddiesa.

IS-SIBT – 2 ta’ FRAR
Festa tal-Prezentazzjoni tal-Mulej fit-Tempju. Jum il-Gandlora.
Fis-6.15 pm isir it-tberik tax-xemgha, purcissjoni fil-knisja u quddiesa kantata.
Mistiedna ir religjuzi li ghandna fil parrocca.

IL-HADD
Ghal quddiesa tad-9.30 am qed nistiednu lill-Adoloxxenti li ser jircievu l-Grizma tal-Isqof din is-sena flimkien mal-genituri taghhom; dawn se jweghdu li jikkooperaw bis-shih mal-katekisti fil-formazzjoni ta uliedhom.

Fl-Oratorju fis-2.30 pm ikollna High Tea u Tombola; biljetti jinkisbu minghand il-helpers.

NOTI :
F’dawn il-granet qed jitqassam il-Magazine Flimkien; fost ohrajn issibu artiklu dwar ir-restawr tal-faccata.

Issibu wkoll taghrif  u dettalji dwar Laqghat ta’ Katekezi li sa nibdew matul ix-xahar ta’ Frar fil-parrocca taghna.
  

Nitolbu ghar-ruh: Olga Bonnici, Rita Ellul, Victoria Chetcuti, Klara Camilleri: Aghtihom o Mulej.....

**********

PARROCCA NAXXAR                                                
Data: 20/01/2019
AVVIZI      

IL-HADD – 20 ta’ JANNAR
It – 2 Ħadd matul is-Sena

IT-TNEJN
Fl-Annexe fis-7.00 p.m se ssir Laqgha Socjali ghall-Ministri kollha tat-Tqarbin. Inhegguhom jattendu.

IL-HAMIS
Fl-Oratorju wara l-quddiesa tad-8.45 am jibda Coffee Morning; biljetti jinkisbu minghand il-helpers.

Fis-6.00 pm jkollna hin ta’ Adorazzjoni  mill Grupp tar-Romol u
fis-6.30 pm il-quddiesa.

IL-GIMGHA
Fil-knisja ta’ San Pawl Nawfragu fil-belt Valletta fis-6.30 p.m. tibda Celebrazzjoni Ekumenika tal-ottavarju tal-ghaqda tal-Knejjes Insara.

Min nhar il-gimgha il-Prayer Meeting ta’ kull gimgha li jsir fis-Santwarju tal-Madonna tat-Triq ghand il-Gezwiti se jibda jkun fil 5.00 pm. Min jixtieq jista jiehu sehem.

NOTI :

Nitolbu ghar-ruh: Mario Busuttil, Kenneth Vella, Charles Grech: aghtihom o ......
*****
PARROCCA NAXXAR                                                
Data: 13/01/2019
AVVIZI      

IL-HADD – 13 ta’ JANNAR
Ħadd wara l-Epifanija
Il-Magħmudija tal-Mulej

IL-HAMIS
Fis-6.00 pm jkollna hin ta’ Adorazzjoni  mill-Grupp tar-Ruzarju u
fis-6.30 pm il-Quddiesa.

Tibda gimgha ta’ talb ghall-ghaqda bejn il-knejjes insara.

IS-SIBT
Fil-kon Katidral ta’ San Gwann fil-5.30 p.m. Mons Arcisqof Charles J. Scicluna se jqaddes u jiltaqa personalment mal-gharajjes.

NOTI :
Il-gabra li saret nhar il-Hadd li ghadda b’risq ir-restawr kienet ta’ € 1240. Nirringrazjawkom.

Nitolbu ghar-ruh: Maria Concetta Testa u Catherine Bartolo: aghtihom o ......

*******

PARROCCA NAXXAR                                                
Data: 6/01/2019
AVVIZI      

IL-HADD – 6 ta’ JANNAR
Niccelebraw il-festa tal-EPIFANIJA TAL-MULEJ

IL-HAMIS – 10 ta’ JANNAR
Fis-6.00 pm jkollna hin ta’ Adorazzjoni  mill Grupp tal-Hniena Divina u
fis-6.30 pm il-quddiesa.

Fl-annexxe fis-7.00 p.m. jerga jibda jiltaqa il Grupp tal-Meditazzjoni Nisranija; min jixtieq jista jissieheb maghhom.

IL-GIMGHA – 11 ta’ JANNAR
Fl-Oratorju fis-7.30 p.m. jibda l-Kors ta’ Thejjija ghaz-Zwieg ghall-Gharajjes; filwaqt li nifirhu lil dawn il-koppji nghidu grazzi lil dawk li jmexxu dawn il-laqghat.

NOTI :
Nhar il-Hadd 13 ta’ Jannar ser norganizzaw afternoon tea u tombola fl-Oratorju mis-2.30 pm il-quddiem. Biljetti jinkisbu minghand il-helpers.

F’dawn il-granet qed ikomplu jingabru l-envelops bl-offerta / strina ghall-parrocca. Tistghu anke thalluh fis-sagrestija. Nirringrazzjawkom.

Il-gabra li saret b’risq id-Dar tal-Provvidenza fil-Knisja Arcipretali kienet ta
€ 4000.

Nitolbu ghar-ruh: Alfred Ciappara: Aghtih o Mulej

L-AĦĦAR POSTS