Friday, September 13, 2019

AVVIZI TAL-PARROCCA 2019

PARROCCA NAXXAR                                                
Data: 15/09/2019
AVVIZI      

IL-HADD – 15 ta’ SETTEMBRU
L- 24 HADD ta’ MATUL IS-SENA

IL-HAMIS – 19 ta’ SETTEMBRU
Fl-Oratorju wara l-quddiesa tad 8.45 am jkun hemm Coffee Morning; biljetti jinkisbu minghand il-helpers.

Fis-6.00 pm jkun hawn hin ta’  Adorazzjoni mill-Grupp tal-Abbatini u f
is-6.30 pm il-quddiesa.


Ninfurmaw lill-genituri li uliedhom ser jaghmlu l-Ewwel Tqarbina fl-2020 kif ukoll dawk li se jibdew l-ewwel sena tal-Grizma li jridu jirregistrawhom fil-granet li gejjin; fil-kaz tas-subien fil-qasam tal-Museum tas-subien u fl-ufficcju parrokkjali; fil-kaz tal-bniet fl-ufficcju parrokkjali biss. Infakkru li skont il-ligi tad-‘data’ iz-zewg genituri jridu jmorru flimkien u jiehdu maghhom il-karta tal-identita taghhom.
  
*****
PARROCCA NAXXAR                                                
Data: 08/09/2019
AVVIZI      

IL-HADD – 8 ta’ SETTEMBRU
8 ta’ Settembru: Solennita’ tat-Twelid tal-Vergni Mqaddsa Marija

Il-hin tal-quddies filghodu jkun fis-6 am, 7 am u fit  8 am.
Fid-9.30 am Koncelebrazzjoni Solenni bil-Panigierku;
wara jsir il-bews tar-relikwija.
Fil-5.00 pm Quddiesa letta bl-omelija
Fis-6.00 pm Kant tat-tieni Ghasar
Fis-7.00 pm tibda hierga l-Purcissjoni;
Mad-Dhul tal-Purcissjoni tinghata l-Benedizzjoni Sagramentali.

IT-TNEJN – 9 ta’ SETTEMBRU
L-ewwel quddiesa filghodu fil-parrocca tkun fis-7.00 am

IT-TLIETA – 10 ta’ SETTEMBRU
Terga tiftah il-knisja ta’ Sta Marija tax-Xaghra fejn ikun hemm Gesu’ Espost matul il-jum.

IL-HAMIS – 12 ta’ SETTEMBRU
Fid-9.15 am jitlaq it-trasport mill-pjazza ghal dawk li sejrin il-quddiesa fl-okkazzjoni tal-Jum Dinji tal-Anzjani. Min hu nteressat ghandu javvicina lil-leader tal-Group Anzjani tal-parrocca taghna

Fis-6.00 pm jkun hawn hin ta’ Adorazzjoni mill-Grupp tal-Hniena Divina u
fis-6.30 pm il-quddiesa.

Fl-Annexe fis-7.00 pm jergghu jibdew il-Laqghat tal-Meditazzjoni Nisranija; inheggu lil min jista jiehu sehem f’dan it-talb li tant jghinna f’dinja mimlija hsejjes.

IL-GIMGHA – 13 ta’ SETTEMBRU
Fis-7.15 pm jitlaq it-trasport mill-pjazza ghal dawk li sejrin l-Ikla tal-Festa. Min irid jigi ghandu javvicina l-helpers.

IS-SIBT – 14 ta’ SETTEMBRU
Filghodu niccelebraw il-Festa tal-Ezaltazzjoni tas-Salib Imqaddes.

Wara l-quddiesa tas-6.30 pm l-istatwa ta’ Marija Bambina titwassal lura lejn in-nicca taghha.
Nghidu grazzi lil dawk kollha li taw is-sehem taghhom b’diversi modi ghas-success tal-festa.


Nhar il-hamis 19 ta’ Settembru se jkollna Coffee Morning fl-Oratorju; ahsbu minn issa ghall-biljetti.

Wayne Galea, abbati mill-parrocca taghna bhalissa qed jaghti servizz Liturgiku fil-Vatikan; inheggu halli aktar subien jidhlu abbatini fil-Kolleggjata taghna.


Nitolbu ghar-ruh; Rose Cachia u Frangiska  Grech: Aghtihom o Mulej.....


******
PARROCCA NAXXAR                                                
Data: 01/09/2019
AVVIZI      

IL-HADD – 1 ta’ SETTEMBRU
IT-22 HADD TA’ MATUL IS-SENA
Fil-11.00 am Quddiesa ghall - Adolexxenti u z–Zghazagh kollha inkluz dawk taz-zewg kazini tal-baned.

Fis-6.30 p.m. il-Quddiesa tkun bis-sehem tas-Sacerdoti u Religjuzi Naxxarin filwaqt li nitolbu ghal aktar vokazzjonijiet.

IT-TNEJN – 2 ta’ SETTEMBRU
Il-Quddiesa tan-Novena tkun bis-sehem ta’ dawk il-Koppji li qeghdin ifakkru Anniversarju specjali miz-Zwieg taghhom.

IT-TLIETA – 3 ta’ SETTEMBRU
Fl-10 am Quddiesa ghall-Morda u l-Anzjani taghna.

Fil-5.00 pm Prezentazzjoni tat-Trabi u Tfal zghar lill-Bambina

Fis-6.30 pm Quddiesa ghall-membri tal-Kunsill Lokali, u l-Ghaqdiet Kulturali, Socjali, Politici u Rikreattivi.

L-ERBGHA – 4 ta’ SETTEMBRU
Nibdew Tliet ijiem ta’ Tridu
Fis-6.30 pm quddiesa bis-sehem tal-familjari ta’ dawk li mietu mill-festa tas-sena l-ohra ‘l hawn. Wara l-Vangelu issir il-Priedka tat-Tridu.

IL-HAMIS – 5 ta’ SETTEMBRU
Il-Quddiesa tas-6.30 pm tkun bis-sehem ta’ dawk li jghinu fl-armar u t-tindif tal-knisja, dawk li jqassmu l-Flimkien kif ukoll dawk li jaghtu servizz fl-attivitajiet socjali.

IL-GIMGHA – 6 ta’ SETTEMBRU
Fis-6.30 pm tibda Koncelebrazzjoni Solenni fl-okkazzjoni tal-25 Anniversarju mill-Ordinazzjoni Sacerdotali tal-Arcipriet Dun David Gauci.
Xieraq li nattendu u niehdu sehem.

IS-SIBT – 7 ta’ SETTEMBRU
Lejliet il-Festa
Fid-8.45 am Quddiesa Kantata; wara t-tqarbin jitkanta it-Te Deum – innu ta’ radd il-hajr lil Alla.

Fil-5.00 pm Quddiesa bl-omelija u
fis-6.30 pm tohrog it-Translazzjoni mill-knisja tal-Vitorja lejn il-Parrocca fejn isir il-kant tal-ewwel Ghasar tal-Bambina.

Fit-7.45 pm ikun hawn Quddiesa bl-omelija.

IL-HADD – 8 ta’ SETTEMBRU
8 ta’ Settembru: Solennita’ tat-Twelid tal-Vergni Mqaddsa Marija

Il-hin tal-quddies filghodu jkun fis-6 am, 7 am u fit  8 am.
Fid-9.30 am Koncelebrazzjoni Solenni bil-Panigierku;
wara jsir il-bews tar-relikwija.
Fil-5.00 pm Quddiesa letta bl-omelija
Fis-6.00 pm Kant tat-tieni Ghasar
Fis-7.00 pm tibda hierga l-Purcissjoni;
Mad-Dhul tal-Purcissjoni tinghata l-Benedizzjoni Sagramentali.


L-ghada tal-Festa, t-Tnejn, 9 ta’ Settembru, l-ewwel Quddiesa tkun fis-7.00 am

Aktar dettalji tal-programm tal-festi ta’ gewwa u ta’ barra issibuhom fil-web site tal-parrocca.
Infakkru lil dawk li ghadhom ma tawx l-envelop bid-donazzjoni b’risq il-festa illi jistghu ihalluh fis-sagrestija.

Fl-okkazzjoni tal-Jum dinji tal-Anzjani se ssir quddiesa fir-Rotunda tal-Mosta nhar il-Hamis 12 ta’ Settembru fl-10 am . Tluq mill-Pjazza fid-9.15 am u lura fis 1.00 pm. Min hu nteressat ghandu javvicina lil-Leader tal-Group Anzjani tal-parrocca taghna.

L-Ikla tal-Festa se ssir nhar is-Sibt 14 ta’ Settembru; ahsbu minn kmieni ghall-biljetti.


Fejn in-Nicca ta’ San Guzepp hemm Wirja ta’ Sunetti ta’ Marija Bambina; 
ta min wiehed jarahom.


Ghal beneficcju ta’ dawk li ma jafux xi tfisser Kolleggjata wiehed jista jidhol fil-web site tal-parrocca kif ukoll fil-pagna tal-face book tal-parrocca; il-quddiem ingibu dan it-taghrif ukoll fil-magazine Flimkien. 

******* 

PARROCCA NAXXAR                                                
Data: 25/08/2019
AVVIZI      

IL-HADD – 25 ta’ AWWISSU
IL-21 HADD TA’ MATUL IS-SENA

IT-TLIETA – 27 ta’ AWWISSU
Fis-6.30 pm Koncelebrazzjoni Solenni mmexxija minn Mons Pawlu Cremona Arcisqof Emeritu fl-okkazzjoni ta’ Tletin Sena mit-twaqqif tal-Banda Vittorja; kulhadd huwa mistieden.

L-ERBGHA – 28 ta’ AWWISSU
Hrug tal-Istatwa minn Nicca;
Fis-7.00 pm Quddiesa bil-kant u bl-omelija; wara isir diskors mill-Arcipriet, kant tas-Salve, Antifona u Barka Sagramentali; imbghad l-istatwa tal-Bambina titwassal sa fuq iz-zuntier fejn isir Talb u Innijiet Marjani; inheggu sabiex niehdu sehem bi hgarna ghall-programm kollu.

IL-HAMIS – 29 ta’ AWWISSU
Fis-5.45 pm tibda Dimostrazzjoni Ferrieha mit-Tfal kollha minn fejn il-Museum tas-subien sal-Knisja Arcipretali bis-sehem tal-Banda Vittorja; fis-6.30 pm quddiesa apposta ghalihom u wara jkollhom party fil-bitha tal-oratorju u jinghataw rigal .

IL-GIMGHA – 30 ta’ AWWISSU
Il-Quddiesa tan-Novena fis-6.30 pm tkun bis-sehem tal-Kumitat Festi Esterni il-group tal-armar, iz-zewg kazini tal-baned u l-membri taz-zewg kmamar tan-nar.

IS-SIBT – 31 ta’ AWWISSU
Fil-5.00 pm quddiesa bis-Sagrament tal-Maghmudija

Fis-6.15 pm nilqghu fostna lill-E.T. Mons Charles J. Scicluna Arcisqof ta’ Malta, li se jippresidi l-Koncelebrazzjoni Solenni; inheggu lil kulhadd specjalment lil Lajci Impenjati sabiex naghtu merhba sabieha lir-Raghaj taghna u niehdu sehem f’din il-quddiesa.

IL-HADD – 1 ta’ SETTEMBRU
Fil-11.00 am quddiesa ghall - Adoloxxenti u z–Zghazagh kollha inkluz dawk taz-zewg kazini tal-baned.

Fis-6.30 p.m. il-quddiesa tkun bis-sehem tas-Sacerdoti u Religjuzi Naxxarin filwaqt li nitolbu ghal aktar vokazzjonijiet.


Napprezzaw jekk ikun hawn nisa li jaghtu daqqa ta’ id fil-hasil tal-knisja; min jixtieq jinforma fis-sagrestija.

Fl-okkazzjoni tal-Jum Dinji tal-Anzjani se ssir quddiesa fir-Rotunda tal-Mosta nhar il-Hamis 12 ta’ Settembru fl-10 am .
Min hu nteressat ghandu javvicina lil-leader tal-Group Anzjani tal-parrocca taghna.


F’dawn il-granet qed jitqassam il-Ktieb tal-Festa li jinkludi fost ohrajn il-programm tal-festi ta’ gewwa u ta’ barra kif ukoll artikli interessanti; il-programm issibuh ukoll fil-web site tal-parrocca.

PARROCCA NAXXAR                                                
Data: 18/08/2019
AVVIZI      

IL-HADD – 18 ta’ AWWISSU
L-20 IL-HADD TA’ MATUL IS-SENA

IT-TNEJN – 19 ta’ AWWISSU
Il-quddiesa ta’ filghaxija  matul din il-gimgha se ssir fis-sala ta’ fuq  fl-Annexe tal-Knisja.

IL-HAMIS – 22 ta’ AWWISSU
Nhar il-Hamis, 22 ta’ Awwissu jkollna Coffee Morning fl-Oratorju; biljetti jinkisbu minghand il-helpers.

Filghaxija fis-6 pm ruzarju fis-6.30 pm quddiesa u wara jibda hin ta’ Adorazzjoni
l-intenzjoni tat-talb biex johrog hafna gid spiritwali mill-festa tal-Bambina.

IS-SIBT – 24 ta’ AWWISSU
Ikun It-TMIEN Sibt tal-Bambina;
Fis-6.00 p.m. jinghad ir-Ruzarju, Kurunella, jitkantaw is-Salve Regina kif ukoll l-Antifona, u Benedizjoni Sagramentali;
fis-6.30 pm tibda quddiesa kantata bl-omelija.


F’dawn il-granet ser jibda jitqassam il-ktieb tal-Festa li jinkludi fost ohrajn il-programm tal-festi ta’ gewwa u ta’ barra kif ukoll artikli interessanti; niehdu din l-okkazzjoni sabiex nghidu grazzi lill-membri fil-Kumitat tal-Festa u l-Group tal-Armar li jaghmlu tant hidma b’risq il-festa taghna.


Nitolbu ghar-ruh; Victor Debrincat u Doris Tanti:  Aghtihom o Mulej ......

PARROCCA NAXXAR                                                
Data: 11/08/2019
AVVIZI      

IL-HADD – 11 ta’ AWWISSU
ID-19 IL-HADD TA’ MATUL IS-SENA

L-ERBGHA – 14 ta’ AWWISSU
Fl-4.15 pm jitlaq it-trasport mill-Pjazza ghal dawk li sejrin il-Velja tal-Assunta ta’ Pinu Ghawdex.

Fil-Katidral tal-Imdina fil-4.45 pm Dun Richard Borg se jigi investit Monsinjur tal-imsemmi Katidral mill-E.T. Mons Charles Scicluna, Arcisqof ta’ Malta.
Mons Borg jistieden lil dawk li joghgobhom jinghaqdu mieghu, filwaqt li nawgurawlu.

IL-HAMIS – 15 ta’ AWWISSU
Solennita’ tat-Tlugh fis-Sema tal-Vergni Mqaddsa Marija;
Hija Festa Kmandata; ghalhekk il-hin tal-quddies ikun bhal nhar ta’ Hadd.

IL-GIMGHA – 16 ta’ AWWISSU
Il-quddiesa ta’ filghaxija se ssir fil-Kappella ta’ gewwa ta’ Loyola House ghand il-Gezwiti.

IS-SIBT – 17 ta’ AWWISSU
Ikun Is-SEBA’ Sibt tal-Bambina;
Fis-6.00 p.m. jinghad ir-Ruzarju, Kurunella, jitkantaw is-Salve Regina kif ukoll l-Antifona, u Benedizjoni Sagramentali;
fis-6.30 pm tibda quddiesa kantata bl-omelija.


Nhar il-Hamis, 22 ta’ Awwissu jkollna Coffee Morning fl-Oratorju; biljetti jinkisbu minghand il-helpers.

Il-periti responsabli mix-xoghol tar-Restawr tal-Knisja taghna talbuni nghaddi din l-informazzjoni;

Ir-restawr mal-Faccata tal-Knisja Arcipretali tan-Naxxar sar bi professjonalita kbira skont is-sengha tar-restawr u ta’ Konservazzjoni kif mitlub mil-ligi. Ix-xoghol tlesta fiz-zmien ippjanat sa mil-bidu qabel ma nbeda il-progett. Ix-xoghol kollu gie certifikat tajjeb mill-Ufficcjali tas-Sovra Intendenza tal-Patrimonju Kulturali. Il-quddiem ser jintrama scaffolding apposta madwar il-Kampnari sabiex jitkompla iktar restawr.


Nitolbu ghar-ruh; Assunta Muscat  Aghtiha o Mulej ......

*****

PARROCCA NAXXAR                                                
Data: 04/08/2019
AVVIZI      

IL-HADD – 4 ta’ AWWISSU
IT-18 IL-HADD TA’ MATUL IS-SENA

IL-HAMIS – 8 ta’ AWWISSU
Fis-6.00 pm jkun hawn hin ta’ Adorazzjoni mill-Grupp tal-Hniena Divina  u
fis-6.30 pm il-quddiesa.

IS-SIBT – 10 ta’ AWWISSU
Ikun Is-SITT Sibt tal-Bambina;
Fis-6.00 p.m. jinghad ir-Ruzarju, Kurunella, jitkantaw is-Salve Regina kif ukoll l-Antifona, u Benedizjoni Sagramentali;
fis-6.30 pm tibda quddiesa kantata bl-omelija.


L-Ikla tal-Festa din is-sena se ssir nhar il-Gimgha 13 ta’ Settembru f’lukanda ewlenija; dettalji jithabbru aktar tard.

Nitolbu ghar-ruh: Carmelo Schembri, Joseph Pace, Mikelina Borg; Aghtihom o Mulej .......

**** 

PARROCCA NAXXAR                                                
Data: 28/07/2019
AVVIZI      

IL-HADD – 28 ta’ LULJU
IS-17 IL-HADD TA’ MATUL IS-SENA

L-ERBGHA – 31 ta’ LULJU
Ser ikollna Coffee Morning fl-Oratorju; il-biljetti jinkisbu minghand il helpers.

IL-GIMGHA – 2 ta’ AWWISSU
Fis-6.00 pm jkun hawn hin ta’ Adorazzjoni  u
fis-6.30 pm il-quddiesa.

IS-SIBT – 3 ta’ AWWISSU
Ikun il-Hames Sibt tal-Bambina;
Fis-6.00 p.m. jinghad ir-Ruzarju, Kurunella, jitkantaw is-Salve Regina kif ukoll l-Antifona, u Benedizjoni Sagramentali;
fis-6.30 pm tibda quddiesa kantata bl-omelija.


Qed jitqassam il-Magazine Flimkien ghax-xahar ta’ Awwissu; mieghu qed inqassmu envelop sabiex taghtuna offerta ta’ flus b’risq il-festa ta’ Marija Bambina; nafdaw fil generozita taghkom.


Il-genituri tat-tfal tal-Ewwel Tqarbina ghandhom imorru ghand l - Images sabiex jaghmlu l-ordni tar-ritratti tal-okkazzjoni.

PARROCCA NAXXAR                                                
Data: 21/07/2019
AVVIZI      

IL-HADD – 21 ta’ LULJU
IL-16 IL-HADD TA’ MATUL IS-SENA
Infakkru fl-open week end li hemm bhalissa fil-Kurja tal-Arcisqof fejn il pubbliku jista jara fost ohrajn xoghol ta’ Restawr li sar dan l-ahhar kif ukoll wirja ta’ arti, religjon u kultura.

IT-TNEJN – 22 ta’ LULJU
Infakkru li l-bitha tal-oratorju mhux se tkun accessibli ghal parking peress li se jkun ghaddej xoghol fuq l-art  taghha.

IL-HAMIS – 25 ta’ LULJU
Fis-6.00 pm jkun hawn hin ta’ Adorazzjoni mill- Grupp taz-Zghazagh  u
fis-6.30 pm il-quddiesa.

Fl-okkazzjoni tal-Festa ta’ San Gakbu fil-knisja tieghu fis-7.00 p.m jkun hemm Ruzarju, Kurunella u
Quddiesa bl-omelija.

IS-SIBT – 27 ta’ LULJU
Ikun ir-Raba’ Sibt tal-Bambina;
Fis-6.00 p.m. jinghad ir-Ruzarju, Kurunella, jitkantaw is-Salve Regina kif ukoll l-Antifona, u Benedizjoni Sagramentali;
fis-6.30 pm tibda quddiesa kantata bl-omelija.


Nhar l-Erbgha 31 ta’ Lulju ser ikollna Coffee Morning fl-Oratorju; il-biljetti jinkisbu minghand il-helpers.

Nitolbu ghar-ruh: Marlene Pirotta; HarryAlden, u Ronald Xuereb; aghtihom o Mulej .........


PARROCCA NAXXAR                                                
Data: 14/07/2019
AVVIZI      

IL-HADD – 14 ta’ LULJU
IL-15 IL-HADD TA’ MATUL IS-SENA

IL-HAMIS – 18 ta’ LULJU
Fis-6.00 pm jkun hawn hin ta’ Adorazzjoni mill-Grupp tar-Ruzarju u
fis-6.30 pm il-quddiesa.

IS-SIBT – 20 ta’ LULJU
Ikun it-Tielet Sibt tal-Bambina;
Fis-6.00 p.m. jinghad ir-Ruzarju, Kurunella, jitkantaw is-Salve Regina kif ukoll l-Antifona, u Benedizjoni Sagramentali;
fis-6.30 pm tibda quddiesa kantata bl-omelija.


Mit-22 ta’ Lulju il-quddiem il-bitha tal-Oratorju mhux se tkun accessibli ghal parking peress li se jkun ghaddej xoghol fuq l-art  taghha.

Nhar l-Erbgha 31 ta’ Lulju ser ikollna Coffee Morning fl-Oratorju; il-biljetti jinkisbu minghand il-helpers.

Dawk li jixtiequ jerfghu fl-istatwa tal-Bambina nhar it- 8 ta’ Settembru ghandhom javvicinaw lil xi membru tal-kumitat tal-festa.PARROCCA NAXXAR                                                
Data: 07/07/2019
AVVIZI      

IL-HADD – 7 ta’ LULJU
L-14 IL-HADD MATUL IS-SENA

IL-HAMIS – 11 ta’ LULJU
Fis-6.00 pm jkun hawn hin ta’ Adorazzjoni mill-Grupp tal-Hniena Divina u
fis-6.30 pm il-quddiesa.

Fl-Annexe fis-7.15 pm issir il-laqgha tal-Kunsill Pastorali Parrokkjali.

IS-SIBT – 13 ta’ LULJU
Ikun it-tieni Sibt tal-Bambina;
Fis-6.00 p.m. jinghad ir-Ruzarju, Kurunella, jitkantaw is-Salve Regina kif ukoll l-Antifona, u Benedizjoni Sagramentali;
fis-6.30 pm tibda quddiesa kantata bl-omelija.


Infakkru dwar xi punti li kulhadd jafhom imma li ta spiss ninsewhom;
l-ilbies xieraq u dekoruz fid-dar ta Alla;
qabel tidhol il-knisja aghmel il mobile fuq silent mode;
it-tissues li tuza tarmihomx taht il-bank.
Jekk idejjek il-fan, toqoghdx hdejh u mhux titfih u jbati haddiehor.

Mit-22 ta’ Lulju il-quddiem il-bitha tal-Oratorju mhux se tkun accessibli ghal parking peress li se jkun ghaddej xoghol fuq l-art  taghha.


Nitolbu ghar-ruh:  Carmelo Attard: Aghtiha o Mulej .....


PARROCCA NAXXAR                                                
Data: 30/06/2019
AVVIZI      

IL-HADD – 30 ta’ GUNJU
Niccelebraw is-Solennita’ tal-Qalb Imqaddsa ta’ Gesu.
Fil-5.00 p.m. Koncelebrazzjoni Solenni, u wara purcissjoni bis-Santissmu Sagrament; mad-dhul tal-purcissjoni tinghad it-talba ta’ Konsagrazzjoni lil Qalb ta’ Gesu’ u Benedizzjoni Sagramentali. Imheggin niehdu sehem.

Il-quddiesa tas-6.30 pm issir is-Sghajtar

IT-TNEJN – 1 ta’ LULJU
1 ta’ Lulju: issir it-tifkira liturgika tal-Beatu Malti Nazju Falzon.

Fil-Museum tas-subien fis-7.15 pm tibda Gimgha ta’ Taghlim ghal Kulhadd; fl-istess hin it-tfal subien kollha jkollhom il-lezzjoni taghhom

IL-GIMGHA – 5 ta’ LULJU
Fis-6.00 pm jkun hawn hin ta’ Adorazzjoni u
fis-6.30 pm il-quddiesa.

Infakkru li matul is-sajf il-knisja ta’ Sta Marija tax-Xaghra tkun maghluqa. Terga tiftah fl-10 ta settembru.

Nitolbu ghar-ruh:  Dolores Farrugia: Aghtiha o Mulej .....

PARROCCA NAXXAR                                                
Data: 23/06/2019
AVVIZI      

IL-HADD – 23 ta’ GUNJU
Niccelebraw is-Solennita tal-Gisem u d-Demm Ghaziz ta’ Gesu;
Fil-5.00 p.m. Koncelebrazzjoni Solenni, u wara
Purcissjoni bis-Santissmu Sagrament;
imheggin niehdu sehem.

Il-quddiesa tas-6.30 pm issir is-Sghajtar

IT-TNEJN – 24 ta’ GUNJU
Solennita tat-Twelid ta’ San Gwann Battista;
Fil-knisja tieghu fis-7.00 pm jkun hemm quddiesa bil kant u bl-omelija.

L-ERBGHA – 26 ta’ GUNJU
Nibdew Erbghin Siegha ta’ Adorazzjoni quddiem Gesu’ Ewkaristija;
Imheggin insibu hin halli nigu naduraw u nitolbu.
Gesu Ewkaristija jkun espost sa nofs-in-nhar u
mill 4.30 pm sa qabel il-quddiesa ta’ filghaxija.

IL-HAMIS – 27 ta’ GUNJU
Ser norganizzaw Coffee Morning fl-Oratorju;
Nibdew bil-quddiesa tad-8.45 am.

IL-HADD – 30 ta’ GUNJU
Niccelebraw is-solennita’ tal-Qalb ta’ Gesu’.

Minn nhar it-Tnejn 1 ta’ Lulju fil-Museum tas-subien fis-7.15 pm tibda
gimgha ta’ taghlim ghal kulhadd; fl-istess hin it-tfal subien kollha jkollhom il-lezzjoni taghhom.Nitolbu ghar-ruh: Marija Galea: Aghtiha o Mulej .....

PARROCCA NAXXAR                                                
Data: 16/06/2019
AVVIZI      
                    

HADD

Fl-10.30 am tibda l-quddiesa li matulha tinghata l-Ewwel Tqarbina lil numru ta’ tfal gejjin mill-Oqsma tal-Museum; nifirhulhom u nitolbu ghalihom. Dak in-nhar ma jkunx hawn quddiesa fil-11.00 am

Peress li jkun ukoll Jum il-Missier, fic-cimiterju fl-10.30 am se jkun  hemm quddiesa b’suffragju tal-missirijiet taghna mejtin.

U hdejn il-Knisja tal-Familja Mqaddsa Sghajtar se jkun hemm il- Mobile Unit tad-Demm bejn it- 8.30 am u s 1.00 pm ghal dawk li jixtiequ jaghtu d-demm; importanti li wiehed jiehu mieghu l-karta tal-identita.
TNEJN

Ghall-quddiesa tas-6.30 pm qed nistiednu lit-TFAL kollha tal-Ewwel Tqarbina kif ukoll lill-genituri taghhom; matulha ikollhom il-possibilita li jersqu jitqarbnu flimkien ma uliedhom.

Fl-annexxe fis-7.15 pm issir il-laqgha tal-Gruppi Familji Nsara.HAMIS

Fis-6.00 pm jkun hawn hin ta’ Adorazzjoni  mill-Grupp tal-Kelma tal-Hajja u
fis-6.30 pm il-quddiesa.

SIBT


Fis-6.30 am jitlaq it-trasport mill-pjazza ghac-Cirkewwa ghal dawk li sejrin ta’ Pinu Ghawdex fl-okkazzjoni tad-Dehra tal-Madonna lil Karmni Grima; il-programm jinkludi sehem fil-quddiesa tal-Festa u Ikla ta’ nofs in-nhar; min hu interessat ghandu jinkiteb fis-sagrestija.

Fil-knisja Arcipretali wara l-quddiesa tas-6.30 pm se jkun hawn Kuncert minn Kor mil-Germanja flimkien mal-Kor Jubilate Deo; kulhadd huwa mistieden. Dhul huwa b’xejn.

HADD

Niccelebraw is-Solennita’ tal-
Gisem u d-Demm Ghaziz ta’ Gesu;
Fil-5.00 p.m. Koncelebrazzjoni Solenni, u wara Purcissjoni bis-Santissmu Sagrament; imheggin niehdu sehem.

Il-quddiesa tas-6.30 pm issir is-Sghajtar.NOTI


Nhar il-Hamis 27 ta’ Gunju ser norganizzaw Coffee Morning fl-Oratorju; ahsbu minn kmieni ghal biljetti.


PARROCCA NAXXAR                                                
Data: 09/06/2019
AVVIZI      
                    HADDTNEJNTLIETA

Fl-Istitut Kattoliku il-Furjana fis-7.00 pm se ssir Laqgha ghal-Lajci Impenjati fil-parrocci mill-Isqof ta’ Antwerp fil-Belgju. Tajjeb li dawk li jistghu jattendu ghal din il-laqgha ta’ formazzjoni.


ERBGHA
HAMIS

Fl-okkazzjoni ta’ Jum il-Missier fl-Oratorju fil-11.30 am se jkun hemm Ikla ghar-Irgiel u l-Missirijiet. Biljetti jinkisbu mill-Museum tas-Subien.

Fis-6.00 pm jkun hawn hin ta’ Adorazzjoni  mill-Grupp tal-Hniena Divina u
fis-6.30 pm il-quddiesa.


GIMGHA

SIBT

HADD
NOTIFl-10.30 am tibda l-quddiesa li matulha tinghata l-Ewwel Tqarbina lil numru ta’ tfal gejjin mill-Oqsma tal-Museum; nifirhulhom u nitolbu ghalihom. Dak in-nhar ma jkunx hawn quddiesa fil-11.00 am

Peress li jkun ukoll Jum il-Missier, fic-cimiterju fl-10.30 am se jkun  hemm quddiesa b’suffragju tal-missirijiet taghna mejtin.

U hdejn il-Knisja tal-Familja Mqaddsa Sghajtar se jkun hemm il- Mobile Unit tad-Demm bejn it- 8.30 am u s 1.00 pm ghal dawk li jixtiequ jaghtu d-demm; importanti li wiehed jiehu mieghu l-karta tal-identita.

Il-gabra li saret nhar il-Hadd li ghadda b’risq il-lifter kienet ta’ €1710 Grazzi.

Nhar is-Sibt 22 ta’ Gunju ser norganizzaw trasport ghal ta’ Pinu Ghawdex fl-okkazzjoni tad-dehra tal-Madonna lil Karmni Grima; il-programm jinkludi sehem fil-quddiesa tal-Festa u Ikla ta’ nofs-in-nhar; min hu interessat ghandu jinkiteb fis-sagrestija.

Nitolbu ghar-ruh:  Emanuel Micallef: Aghtih o Mulej .........PARROCCA NAXXAR                                                
Data: 2/06/2019
AVVIZI      

IL-HADD – 2 ta’ GUNJU
Festa ta’ Tlugh il-Mulej fis-Sema; ikun ukoll l-Ewwel Hadd ghalhekk issir Gabra Specjali b’risq ir-restawr tal-knisja taghna.
Millum il-Quddies tal-Hadd filghaxija jibda jkun: fil 5.30 pm u fis-6.30 pm

IT-TNEJN – 3 ta’ GUNJU
Fil-Museum tal-bniet fil-5.30 p.m. issir l-ahhar laqgha ghall-genituri tat-tfal tal-Ewwel Tqarbina; matulha jinghataw avvizi importanti dwar dak in-nhar tac-cerimonja.

L-ERBGHA – 5 ta’ GUNJU
Ser norganizzaw Coffee Morning fl-Oratorju; ahsbu minn issa ghall-biljetti.

IL-GIMGHA – 7 ta’ GUNJU
L-Ewwel Gimgha tax-Xahar
Fis-6.00 pm jkun hawn hin ta’ Adorazzjoni  u
fis-6.30 pm il-quddiesa.

Din il-gimgha spiccajna t-Tberik tal-Familji; jekk hawn min ma berikx u jixtieq ibierek jinforma li xi hadd mis-sacerdoti taghna.

Nitolbu ghar-ruh: Margherita Cachia u Emily Vella; aghtihom o Mulej .....

PARROCCA NAXXAR                                                
Data: 26/05/2019
AVVIZI      

IL-HADD – 26 ta’ MEJJU
Is - 6 HADD TAL-GHID

IL-HAMIS – 30 ta’ MEJJU
Il-Grupp Anzjani ser jorganizza harga ghal Ghawdex; tluq mill-pjazza fis-7.00 am. Min jixtieq imur ghandu jinkiteb ghand il Leader tal-Grupp.

Fis-6.00 pm jkun hawn hin ta’ adorazzjoni min-Nisa tal-Azzjoni Kattolika  u
fis-6.30 pm il-quddiesa.

Fl-Annexe fis-7.15 issir il-laqgha tal-Kunsill Pastorali Parrokkjali.

IL-GIMGHA – 31 ta’ MEJJU
Fil-kazin tal-Banda Peace fis-7.00 p.m. tibda laqgha  ta’ formazzjoni nisranija; il-kelliem huwa Emanuel Catania, Socju tal-Museum. Inheggukom biex dawk kollha li jistghu imorru ghal din il-laqgha, halli nkomplu l-esperjenza flimkien fil-fidi taghna.

IL-HADD – 2 ta’ GUNJU
Issir il-festa ta’ Tlugh il-Mulej fis-Sema; ikun ukoll l-Ewwel Hadd ghalhekk issir Gabra Specjali b’risq ir-restawr tal-knisja taghna.


Mill-Ewwel Hadd ta’ Gunju il-quddies tal-Hadd filghaxija jibda jkun: fil 5.30 pm u fis-6.30 pm

PARROCCA NAXXAR                                                
Data: 19/05/2019
AVVIZI      

IL-HADD – 19 ta’ MEJJU
IL-5 HADD TAL-GHID

L-ERBGHA – 22 ta’ MEJJU
Fl-okkazzjoni tal-Festa ta’ Sta Rita  fil-knisja ta’ San Gwann fis-7.15 pm se jkun hemm quddiesa ghar-Romol; mistiedna jiehdu sehem.

IL-HAMIS – 23 ta’ MEJJU
Fis-6.00 pm jkun hawn hin ta’ Adorazzjoni mill-Grupp taz-Zghazagh  u
fis-6.30 pm il-quddiesa

IL-GIMGHA – 24 ta’ MEJJU
Fil-Kappella ta’ Loyola House fis-6.30 p.m jkun hemm quddiesa bil-kant u bl-omelija fl-okkazzjoni tal-Festa tal-Madonna tat-Triq; kulhadd huwa mistieden jiehu sehem.

Fil-kazin tal-Banda Vittorja fis-7.00 p.m. tibda Laqgha  ta’ Formazzjoni Nisranija; il-kelliem huwa Emanuel Catania, Socju tal-Museum. Inheggukom biex dawk kollha li jistghu imorru ghal din il-laqgha halli nkomplu l-esperjenza flimkien fil-fidi taghna.


Nhar il Hamis 30 ta’ Mejju il-Grupp Anzjani ser jorganizza harga ghal Ghawdex; tluq mill-pjazza fis-7.00 am. Min jixtieq imur ghandu jinkiteb ghand il leader tal-Grupp.

Nitolbu ghar-ruh: Carmel Camilleri, Gorg Buhagiar u Carmen Bonello. Aghtihom o Mulej .....PARROCCA NAXXAR                                                
Data: 12/05/2019
AVVIZI      

IL-HADD – 12 ta’ MEJJU
Infakkru Jum l-Omm;
Fic-cimiterju fid-9.00 am jkun hemm quddiesa b’suffragju tal-ommijiet taghna mejtin.

Fil-Kon Katidral ta’ San Gwann fid-9.00 am tibda l-Ordinazzjoni ta’ Djakni godda; fost il-kandidati hemm Christopher Bugeja li qed jaghti is-servizz tieghu fil-parrocca taghna; nifirhulu u nitolbu ghalih.

IT-TNEJN – 13 ta’ MEJJU
Fl-Annexe fis-7.15 pm issir il-Laqgha tal-Kummissjoni Familja u l-Gruppi Familji Nsara.

IL-HAMIS – 16 ta’ MEJJU
Fis-6.00 pm jkun hawn hin ta’ Adorazzjoni mill-Ministri tat-Tqarbin  u
fis-6.30 pm il-quddiesa

IL-GIMGHA – 17 ta’ MEJJU
Fl-Annexxe fis-7.00 p.m. tibda Laqgha ohra ta formazzjoni nisranija; Patri Ivan Attard ser jitkellem dwar Marija fil-Hajja Nisranija taghna.
Inheggukom biex tattendu halli nkomplu din l-esperjenza flimkien fil-fidi taghna.

Fl-okkazzjoni tal-Festa ta’ Sta Rita nhar l-Erbgha 22 ta’ Mejju fil-knisja ta’ San Gwann fis-7.15 pm se jkun hemm quddiesa ghar-romol; mistiedna jiehdu sehem.

Kull nhar ta’ Erbgha matul Mejju il-membri tal-Legjun ta’ Marija se jghidu r-Ruzarju fil-berah  fis-5.45 pm kif gej:
Hdejn il-knisja tal-Hniena Divina bl-ingliz;
Fil-knisja ta’ Sta Lucija u fil-gnien ta’ Triq l-Imhalla bil-Malti.
Tajjeb li min jista jissieheb maghhom.PARROCCA NAXXAR                                                
Data: 05/05/2019
AVVIZI      

IL-HADD – 5 ta’ MEJJU
Filghaxija ssir il-Festa ta’ San Guzepp;
Fil-5.00 p.m. Quddiesa kantata bl-omelija u wara tohrog il-purcissjoni bl-istatwa ta’ San Guzepp. Il-quddiesa tas-6.30 pm issir is-Sghajtar.

Illum hija l-ahhar gurnata tal-bazaar fl-annexe tal-knisja; grazzi lil helpers kollha li taw l-ghajnuna taghhom.

IT-TNEJN – 6 ta’ MEJJU
Ikompli t-Tberik tal-Familji skont il-programm li ssibu fil-Flimkien.

Fl-annexe fis-7.15 pm issir il-Laqgha tal-Kummissjoni Familja u l-Gruppi Familji Nsara.

L-ERBGHA – 8 ta’ MEJJU
8 ta’ Mejju; Festa tal-Madonna ta’ Pompej.
Fil-knisja Arcipretali fil-11.30 am ikun hawn quddiesa, tinghad is-supplika u tinghata l-Benedizzjoni Sagramentali.

IL-HAMIS – 9 ta’ MEJJU
Ikollna l-attivita fl-okkazzjoni ta’ Jum l-Omm; din issir fl-Oratorju u tibda wara l-quddiesa tad-8.45 am. Tinkludi tombola, kafe u ikla ta’ nofs in-nhar. Biljetti jinkisbu minghand il-helpers.

Fis-6.00 pm jkun hawn hin ta’ Adorazzjoni minn nisa tal-Azzjoni Kattolika  u
fis-6.30 pm il-quddiesa

9 ta’ Mejju; Festa ta’ San Gorg Preca
Ghall-quddiesa tas-6.30 pm qed nistiednu lit-tfal kollha li jattendu fil-museum kif ukoll lill-genituri taghhom; waqt l-offertorju it-tfal joffru l-karus ta’ karita li faddlu matul ir-randan. Wara l-quddiesa ilkoll huma mistiedna fil-museum tas-subien.

Infakkru Jum l-Omm;
Fic-cimiterju fid-9.00 am jkun hemm quddiesa b’suffragju tal-ommijiet taghna mejtin.

Fil-Kon Katidral ta’ San Gwann fid-9.00 am tibda l-Ordinazzjoni ta’ Djakni godda; fost il-kandidati hemm Christopher Bugeja li qed jaghti is-servizz tieghu fil-parrocca taghna; nifirhulu u nitolbu ghalih.

NOTI:
Minn nhar l-Erbgha u kull nhar ta’ Erbgha matul Mejju il-membri tal-Legjun ta’ Marija se jghidu r-Ruzarju fil-berah  fis-5.45 pm kif gej:
Hdejn il-knisja tal-Hniena Divina bl-ingliz;
Fil-knisja ta’ Sta Lucija u fil-gnien ta’ Triq l-Imhalla bil-malti.
Tajjeb li min jista jissieheb maghhom.

Matul Mejju se nkomplu wkoll bil-Laqghat ta’ Formazzjoni Spiritwali;
l-ewwel wahda se tkun nhar il-Gimgha 17 ta’ Mejju fl-Annexe fis-7.00 p.m. Patri Ivan Attard ser jitkellem dwar Marija fil-hajja nisranija taghna.
Imheggin niehdu sehem. 


Nitolbu ghar-ruh: Alfred Zammit, Joseph Scerri u Emvin Debono. Aghtihom...

PARROCCA NAXXAR                                                
Data: 28/04/2019
AVVIZI      

IL-HADD – 28 t’ APRIL
Niccelebraw il-Festa tal-Hniena Divina; fis-Santwarju taghha fil-5.30 p.m. jkun hemm hin ta’ Adorazzjoni kif ukoll quddiesa mmexxija minn Mons Arcisqof.

L-ERBGHA – 1 ta’ MEJJU
1 ta’ Mejju; Festa ta’ San Guzepp Haddiem.
Fil-quddiesa ta’ filghaxija jsir it-tberik tal-ghodod.

Fl-Annexe fid-9.00 am jiftah il-Bazaar fejn issibu diversi oggetti utli ghad-dar; bix-xiri taghkom tkunu qed tghinu lill-parrocca taghna.

IL-GIMGHA – 3 ta MEJJU
Fis-6.00 pm jkun hawn hin ta’ Adorazzjoni  u
fis-6.30 pm il-quddiesa.

Il-prayer meeting f’Loyola House se jibda jkun fis-7.00 pm. Min jixtieq jista jiehu sehem.

IS-SIBT – 4 ta’ MEJJU
Fil-Media Room tal-Annexe fis-1.30 pm il-Kor tat-Tfal Pueri Cantores ser jorganizzaw open day.
Dawk it-tfal minn 6 snin il-fuq li jixtiequ jissiehbu mal-kor ghandhom jinkitbu fis-sagrestija

Filghaxija ssir il-Festa ta’ San Guzepp;
Fil-5.00 p.m. Quddiesa kantata bl-omelija u wara tohrog il-purcissjoni bl-istatwa ta’ San Guzepp.
Il-quddiesa tas-6.30 pm issir is-Sghajtar.

NOTI:

Nhar il-Hamis 9 ta’ Mejju jkollna l-attivita fl-okkazzjoni ta’ Jum l-Omm; din issir fl-Oratorju u tibda wara l-quddiesa tad-8.45 am. Tinkludi tombola, kafe u ikla ta’ nofs in-nhar. Biljetti jinkisbu minghand il-helpers.

F’dawn il-granet qed jitqassam il-Magazine Flimkien; jinkludi fost ohrajn il-kumplament tat-toroq tat-tberik tal-familji.


PARROCCA NAXXAR                                                
Data: 21/04/2019
AVVIZI      

IL-HADD – 21 t’ APRIL
Solennita’ tal-Qawmien tal-Mulej.
Il-hin tal-quddies filghodu jkun: 7.00 am u 8.30 am
Fid-9.30 am tohrog il-Purcissjoni bl-istatwa tal-Irxoxt;
mad-dhul tal-purcissjoni isir it-tberik tal-figolli fuq iz-zuntier.
Il-quddiesa tal-11 am issir bhas-soltu.

IT-TNEJN – 22 t’ APRIL
Fl-4.15 pm jibda t-Tberik tal-Familji; xieraq li l-familja tingabar u titlob mas-sacerdot.
Il-programm tat-toroq issibuh fil-Magazine Flimkien.

IL-HAMIS – 25 t’ APRIL
Fis-6.00 pm jkun hawn hin ta’ Adorazzjoni mill-Grupp taz-Zghazagh u
fis-6.30 pm il-Quddiesa.
  
IL-GIMGHA – 26 t’ APRIL
Ikollna l-Coffee Morning fl-oratorju; nibdew bil-quddiesa tad-8.45 am

IS-SIBT – 27 t’ APRIL
Fl-annexxe tal-knisja fid-9.00 am jiftah il-Bazaar; bix-xiri taghkom tkunu qed tghinu lill-parrocca taghna.


Niccelebraw il-Festa tal-Hniena Divina; fis-Santwarju taghha fil-5.30 p.m. jkun hemm hin ta’ Adorazzjoni kif ukoll quddiesa mmexxija minn Mons Arcisqof.

PARROCCA NAXXAR                                                
Data: 14/04/2019
AVVIZI      

IL-HADD – 14 t’ APRIL
Hadd il-Palm u Bidu tal-Gimgha Mqaddsa
Filghodu l-hin tal-quddies ikun; 6.00, 7.00. u 8.00
Fid- 9.00 am isir it-tberik tal-Palm u taz-Zebbug quddiem il-Knisja tal-Kuncizzjoni,
Purcissjoni lejn il-Knisja Arcipretali fejn titkompla quddiesa kantata. Imheggin niehdu sehem.

Fil-11.00 am tibda quddiesa ohra.

IT-TNEJN – 15 t’ APRIL
Nibdew it-Tridu tal-Gimgha Mqaddsa;
il-quddiesa ta’ filghaxija tkun bil-kant u omelija fuq il-Passjoni tal-Mulej minn Dun Dunstan Xuereb.

Fil-Knisja Arcipretali fis-7.30 p.m. il-Kor Jubilate Deo jesegwixxi kuncert fl-okkazzjoni tal-Gimgha Mqaddsa.
Kullhadd huwa mistieden.

Il-quddiesa ta’ filghaxija issir Loyola House ghand il-Gizwiti.

IT-TLIETA – 16 t’ APRIL
Fil-Knisja Arcipretali fl-10.00 am Quddiesa ghall-Morda u l-Anzjani li matulha jinghata is-Sagrament tal-Grizma tal-Morda.

L-ERBGHA - 17 t’ APRIL
Fil-belt Valletta fis-7.00 pm tibda l-Via Sagra Djocesana mmexxija minn Mons. Arcisqof.

IL-HAMIS – 18 t’ APRIL
Jum it-twaqqif tal-Ewkaristija u tas-Sacerdozju.
Fis-6.30 p.m. Koncelebrazzjoni Solenni li matulha isir ir-rit tal-Hasil tar-Riglejn;
wara t-Tqarbin isir it-trasport tas-Sagrament lejn l-Artal tar-Reposizzjoni.
Fit-8.30 p.m ikollna l-Visti u
Fl-10.00 pm Adorazzjoni komunitarja.

Fis-Santwarju tal-Hniena Divina l-Adorazzjoni tkompi l-lejl kollu.

IL-GIMGHA – 19 t’ APRIL
Infakkru li llum, il-Gimgha l-Kbira, hemm l-obbligu ghas-Sawm u Astinenza.
Tifkira Solenni tal-Mewt ta’ Gesu;
Fis-6.30 am u fis-7.30 am Visti;
fit-8.30 am Kant tas-Salmi,
fl-9.45 am Riflessjonijiet ghat-tfal kollha u
fil-10.45 am jerga jkollna l-Visti.
Fis-2.30 pm tinghad il-Via Sagra u
fit-3.00 pm tibda l-azzjoni Liturgika li tfakkar il-Mewt ta’ Gesu.
Fil-5.30 p.m. tibda hierga l-purcissjoni.

Hdejn is-Santwarju tal-Hniena Divina bejn it 8.30 am u  12.30 pm se jkun hemm il-Mobile Unit tad-Demm ghal dawk li jixtiequ jaghtu d-demm.

IS-SIBT – 20 t’ APRIL
Fit-8.00 pm tibda l-Funzjoni tal-Vgili tal-Ghid tal-Mulej li tinkludi t-tberik tan-nar u l-ilma kif ukoll is-Sagrament tal-Maghmudija.

IL-HADD – 21 t’ APRIL
Solennita’ tal-Qawmien tal-Mulej.
Il-hin tal-quddies filghodu jkun: 7.00 am u 8.30 am
Fid-9.30 am tohrog il-Purcissjoni bl-istatwa tal-Irxoxt;
mad-dhul tal-purcissjoni isir it-tberik tal-figolli fuq iz-zuntier.
Il-quddiesa tal-11 am issir bhas-soltu.

NOTI:
L-Arcipriet flimkien mal-Kleru jawguraw Ghid Qaddis lill-Famiji kollha fin-Naxxar

Nhar il-Gimgha 26 ta’ April se jkollna Coffee Morning fl-Oratorju; il-biljetti jinkisbu minghand il-helpers.

Mal-kaxxi li hemm mal-bibien tal-knisja poggejna nota sabiex nitfghu offerta ta’ flus b’risq is-Segretarjat Assisstenza Socjali matul din il-Gimgha ta’ Sagrificcju.

Napprezzaw jekk f’dawn il-granet iggibulna fjuri tal-buqari u weraq tal-belladonna ghas-Sepulkru.


Nitolbu ghar-ruh: William Grech: Aghtih o Mulej ....


PARROCCA NAXXAR                                                
Data: 07/04/2019
AVVIZI     
                    


IL-HADD

IL- 5 HADD TAR-RANDAN
Fil-quddies tad 9.30 am u 11 am Hdejn in-nicca tal-bambina issibu ghall-bejgh oggetti religjuzi marbuta ma dan iz-zmien kif ukoll lotterija b’risq l-ispejjez ta’ dawn il-festi.

Infakkru li matul ir-Randan kuljum tinghad il-Via Sagra fis-6.00 pmL-ERBGHA

Fil-Knisja Arcipretali fis-7.00 pm tibda riflessjoni spiritwali ghar-reffiegha, personaggi u dawk kollha li jiehdu sehem fil-purcissjoni tal-Gimgha l-Kbira u Irxoxt. Ikun hawn ukoll sacerdoti disponibli ghall-qrar.IL-HAMIS

Ic-Centru Socjali ghall-Anzjani ser jorganizza  harga ghall-Anzjani; tluq mill-pjazza wara l-quddiesa tad-8.45 am. Dawk interessati ghandhom ikellmu lil leader tal-Group.

Lejliet id-Duluri
Fis-5.45 pm tibda celebrazzjoni penitenzjali komunitarja bi qrara individwali;
Fis-6.30 p.m. tohrog il-Quddiesa.


IL-GIMGHAFesta ta’ Marija Addolorata taht is-Salib;
Ikollna l-qrar matul il-jum;
Fil-5.00 pm quddiesa bil-kant u bl-omelija;
fis 6.00 pm tohrog il-purcissjoni; qabel ma tidhol il-purcissjoni tinghata l-benedizzjoni sagramentali fil-pjazza.
Wara tibda quddiesa ohra fil-knisja.


IL-HADD
14 t’APRILNOTI

Hadd il-Palm u Bidu tal-Gimgha Mqaddsa
Filghodu l-hin tal-quddies ikun; 6.00, 7.00. u 8.00
Fid- 9.00 am isir it-tberik tal-Palm u taz-Zebbug quddiem il-Knisja tal-Kuncizzjoni, purcissjoni lejn il-knisja fejn titkompla quddiesa kantata. Imheggin niehdu sehem.

Fil-11.00 am tibda quddiesa ohra.

Mal-bibien tal-knisja issibu ghall-bejgh il-Figolli; bix-xiri taghkom tkunu qed tghinu lill-parrocca taghna.

Ghal dawk minnkom li juzaw it-toilets tal-knisja indunaw li ghamilna refurbishment shih li swielna l-fuq minn € 3000.


 _______________________________________

 
PARROCCA NAXXAR                                                
Data: 31/03/2019
AVVIZI     
                    


IL-HADD

IR- 4 HADD TAR-RANDAN
Infakkru li matul ir-Randan kuljum tinghad il-Via Sagra fis-6.00 pmIT-TNEJN

Fil-Knisja Arcipretali fis-7.00 p.m. jibda Kors ta’ Ezercizzi ghal kulhadd; jippriedka Dun Ryan Pace.IL-GIMGHA

Se ssir Laqgha ghar-Romol fil-Monasteru tal-Klarissi li jinkludi Quddiesa u Riflesjoni spiritwali; tluq mil-pjazza fl-4.30 pm; min hu interssat jinkiteb fis-sagrestija

Fis-6.00 pm jkollna hin ta’ Adorazzjoni  u
fis-6.30 pm il-quddiesa.


NOTI

F’dawn il-granet qed jitqassam il-Magazine Flimkien; jinkludi fost ohrajn il-programm tal-Gimgha Mqaddsa kif ukoll tat-tberik tal-familji. Aqrawh u segwu dak li hemm fih.

Nhar l-Erbgha 10 ta’ April filghaxija se ssir Riflessjoni Spiritwali ghar-reffiegha, personaggi u dawk kollha li jiehdu sehem fil-purcissjoni tal-Gimgha l-Kbira u Irxoxt. Imheggin jattendu.

Infakkru lit-tfal kollha li jixtiequ jiehdu sehem fil-purcissjoni tal-Gimgha l-Kbira sabiex jidhlu jinkitbu fl-Annexe.

Fin-Notice Board issibu Editt mahrug mill-kurja ta’ Malta sabiex jinbeda l-process tal-Beatifikazzjoni u Kanonizzazzjoni tal-Qaddej ta’ Alla Brother Louis Camilleri ta’ De La Salle.

Nitolbu ghar-ruh: Joe Said u Victor Vella;  Aghtihom o Mulej ....PARROCCA NAXXAR                                                
Data: 24/03/2019
AVVIZI      
                    


HADD

IT- 3 HADD TAR-RANDAN
Infakkru li matul ir-Randan kuljum tinghad il-Via Sagra fis-6.00 pm

Fil-quddies ta’ dan il-week end se issir gabra specjali ghall-bzonnijiet tas-seminarju; il-post fejn jigu ippreparati is-sacerdoti tal-futur.ERBGHA

Fl-Oratorju fis-7.15 pm issir laqgha ghal dawk l-gharajjes li se jizzewgu fi zmien sitt xhur; din hija parti mill-formazzjoni mehtiega ghal dawk li se jiccelebraw zwieg nisrani.HAMIS

Fis-6.00 pm jkollna hin ta’ Adorazzjoni  mill-Grupp tar-Ruzarju u fis-6.30 pm il-quddiesa.

GIMGHA

Festa ta’ Gesu’ Redentur;
Fis-6.00 pm johrog pellegrinagg mill-Knisja Arcipretali u jghaddi min dawn it-toroq; Vjal ix-Xoghol, Vjal il 21 ta’ Settembru, Hal-Dghejf, Pjazza Darnino, San Gwann, Sta Lucija u lura lejn il-knisja; kif naslu tibda quddiesa bil-kant u bl-omelija.
HADD

Is-sezzjoni zghazagh tas-socjeta Peace bil-kollaborazzjoni tal- Kunsill Lokali se jorganizzaw  it-tberik tal-annimali; L-attivita tibda b’dimostrazzjoni minn hdejn il-knisja ta’ San Gakbu fl-10.00 am lejn il-pjazza fejn isir it-tberik.


NOTI

Nhar il-Gimgha 5 ta’ April  se sir laqgha ghar-Romol fil-monasteru tal-klarissi li jinkludi quddiesa u riflesjoni spiritwali; tluq mil-pjazza fl-4.30 pm; min hu interssat jinkiteb fis-sagrestija.

Nhar l-Erbgha u nhar il Hamis wara l-quddiesa ta’ filghaxija se nohorgu l-istatwi tal-Gimgha l-Kbira; napprezzaw kull ghajnuna li tistghu taghtuna.

Nitolbu ghar-ruh: Catherine Pirotta; Aghtiha o Mulej ....PARROCCA NAXXAR                                                
Data: 17/03/2019
AVVIZI      
                    HADD

IT- 2 HADD TAR-RANDAN
Infakkru li matul ir-Randan kuljum tinghad il-Via Sagra fis-6.00 pm


TNEJN

Fil-knisja Arcipretali fil-5.00 p.m. issir l-ewwel qrara ghat-tfal tal-Ewwel Tqarbina; inheggu lill-genituri taghhom halli huma wkoll jigu u jersqu lejn dan is-sagrament.

Fil-knisja arcipretali fis-7.15 pm jibda Kors ta’ Ezercizzi ghall-koppji mizzewga;  Il-predikatur huwa patri christopher caruana op.


TLIETA

19 ta’ Marzu; Festa ta’ San Guzepp.
Ghalkemm mhemmx obbligu xieraq li niehdu sehem fil-quddiesa.HAMIS

Fis-6.00 pm jkollna hin ta’ Adorazzjoni  mill-membri tad-Djakonija u fis-6.30 pm il-quddiesa.
GIMGHA

Fid-8.45 am jitlaq it-trasport mill-pjazza ghal dawk li gejjin Pellegrinagg ghar-rRdentur tal-Isla; ikun hemm hin ghal talb privat, Via Sagra u Quddiesa.

Fl-annexxe fis-7.15 pm l-Ghaqda Kulturali Wirt Naxxari ser toganizza laqgha bit tema: Knisja Zghira armata ghall-Gimgha l-Kbira; min jixtieq jista jattendi.


NOTI

Dawk it-tfal li jixtiequ jiehdu sehem fil-Purcissjoni tal-Gimgha l-Kbira ghandhom ikellmu  lil xi membru tal-kumitat nhar ta’ Hadd filghodu fl-Annexe.

Napprezzaw jekk f’dawn il-granet iggibulna ingredjenti relatati mal-figolli bhalma hu lumi, bajd, dqiq u l-kumplament.

Mal-bibien tal-knisja issibu ghal bejgh il-kwarezimal; grazzi tal-koperazzjoni taghkom.

Fil-quddies tal-week end li gej issir gabra specjali ghall-bzonnijiet tas-seminarju; il-post fejn jigu ippreparati is-sacerdoti tal-futur.

Nitolbu ghar-ruh: Glen Fresle, Mignon Scicluna Marshall, Patri Lawrence Gellel S.J. u Pawlu Sammut:  Aghtihom o Mulej ...PARROCCA NAXXAR                                                
Data: 10/03/2019
AVVIZI      
                 HADD

L-1 HADD TAR-RANDAN
Infakkru li matul ir-Randan kuljum tinghad il-Via Sagra fis-6.00 pm


TNEJN
Fil-knisja Arcipretali fid-9.15 am jibda l-ewwel Kors ta’ Ezercizzi ghal kulhadd. Il-predikatur huwa Patri Christian Borg Ofm Conv; kappillan ta’ Burmarrad.


HAMIS
Fis-6.00 pm jkollna hin ta’ Adorazzjoni  mill-Grupp tal-Kelma tal-Hajja u fis-6.30 pm il-quddiesa.


NOTI
Nhar il-Gimgha 22 ta’ Marzu ser norganzzaw Pellegrinagg ghar-Redentur tal-Isla; tluq mill-pjazza fid – 8.45 am Ahsbu minn kmieni ghall-biljetti.

Dawk it-tfal li jixtiequ jiehdu sehem fil-Purcissjoni tal-Gimgha l-Kbira ghandhom ikellmu  lil xi membru tal-kumitat nhar ta’ Hadd filghodu fl-annexe.

F’dawn il-granet qed jingabru l-envelops bl-offerti taghkom b’risq il-festa ta’ Marija Bambina.

Mal-bibien tal-knisja issibu ghal bejgh il-kwarezimal; grazzi tal-koperazzjoni taghkom.

Nitolbu ghar-ruh: Marija Buhagiar u Angolina Xerri;  Aghtihom o Mulej ...


PARROCCA NAXXAR                                                
Data: 03/03/2019
AVVIZI      
                    HADD

Is-8 HADD TA' MATUL IS-SENA

ERBGHA
Naghtu bidu ghaz zmien tar-Randan Imqaddes; fil-quddies kollu isir it-tberik u t-tqeghid ta’ rmied fuq ras in nies; infakkru li hemm obbligu ghas-sawm u astinenza.


HAMIS

Fis-6.00 pm jkollna hin ta’ Adorazzjoni  mill-Grupp tal-Hniena Divina u
fis-6.30 pm il-quddiesa.GIMGHA

Fl-okkazzjoni ta’ Jum il-Mara ser norganizzaw coffee morning fl-Oratorju; biljetti jinkisbu minghand il helpers.NOTI

Is-sorijiet tal-Little Sister of the Poor baghtu jirringrazzjawna il-ghaliex mill-bejgh tal-kotba gabru s-somma ta’ € 1180.

Mal-bibien tal-knisja ghandna l-bejgh ta kwarezimal; grazzi lill-helpers u lilkom li tikkoperaw maghna.PARROCCA NAXXAR                                                
Data: 24/02/2019
AVVIZI      
                    HADD

Is-7 HADD TA; MATUL IS-SENA

TNEJN
Se ssir ir-raba’ laqgha ta’ Formazzjoni Spiritwali  fl-Annexe fis-7.00 pm. Il kelliem huwa Fr John Berry; inheggu halli ma nitilfux dan il-mument ta tigdid spiritwali


GIMGHA
1 ta’ MARZU

Fis-6.00 pm jkollna hin ta’ Adorazzjoni u
fis-6.30 pm il-quddiesa.SIBT

Fl-Annexe fid-8.45 am jibda Kors ta’ gurnata dwar il-First Aid li tieghu jinghata certifikat rikonoxxut; min hu interessat jista jattendi.NOTI

Dawk il-genituri li uliedhom ghamlu l-Grizma tal-Isqof is-sena l-ohra ghandhom jaghmlu l-ordni tar-ritratti minghand Images Studio.

Fl-okkazzjoni ta’ Jum il-Mara nhar il-Gimgha 8 ta’ Marzu ser norganizzaw Coffee Morning fl-Oratorju; biljetti jinkisbu minghand il helpers.

Qed jitqassam il-Magazine Flimkien; mieghu qed inqassmu envelop sabiex taghtuna offerta ta flus b’risq il-Festa ta’ Marija Bambina; din hija wahda miz zewg gabriet ewlenin li jsiru b’risq il-festa.

Nitolbu ghar-ruh: Nicholas Schembri; Aghtih o Mulej ......


PARROCCA NAXXAR                                                
Data: 17/02/2019
AVVIZI     
                  HADD

Is-6 HADD TA’ MATUL IS-SENATNEJN

Se ssir it-tielet laqgha ta’ Formazzjoni Spiritwali  fl-Annexe fis-7.00 pm. Il kelliem huwa Fr John Berry; inheggu halli ma nitilfux dan il-mument ta tigdid spiritwaliERBGHA


Se jkollna Coffee Morning fl-Oratorju; biljetti jinkisbu minghand il-helpers. Nibdew bil-quddiesa tad-8.45 amHAMIS

Fis-6.00 pm jkollna hin ta’ Adorazzjoni mill-Grupp taz-Zghazagh u
fis-6.30 pm il-quddiesa.
GIMGHA

Fl-Annexe fis-7.00 p.m. se jkun hemm Laqgha ghar-Romol kollha;
inhegguhom jattendu.


NOTI

Nhar is-Sibt 2 ta’ Marzu fl-Oratorju mis 7.30 p.m. il-quddiem ser norganizzaw Serata tal-Karnival; inheggu lit-tfal jigu lebsin il-kostum tal-karnival. Biljetti jinkisbu minghand il-helpers.


PARROCCA NAXXAR                                                
Data: 10/02/2019
AVVIZI      
                    HADD

10 ta’ Frar - Solennita` tan-Nawfragju tal-Appostlu Missierna SAN PAWL

TNEJN

11 ta’ Frar; issir it-tifkira tal-ewwel dehra ta’ Lourdes. Jum il-Morda.

Se ssir it-tieni laqgha ta’ Formazzjoni Spiritwali  fl-Annexe fis-7.00 pm.
Il-kelliem huwa Fr John Berry; inheggu halli ma nitilfux dan il-mument ta’ tigdid spiritwali


HAMIS

Fis-6.00 pm jkollna hin ta’ Adorazzjoni mill-Grupp tal-Ministri tat-Tqarbin u fis-6.30 pm il-quddiesa.


NOTI

Il-Kor Gaudete in Domino qed jaghmel sejha ghal membri godda fi hdanu, kemm irgiel kif ukoll nisa; min hu interessat imur nhar ta’ Gimgha fl-annexe fil-5.15 pm waqt il-hin tal-provi.

Infakkru fil-wirja li hemm bhalissa fil-kazin Vittorja bl-isem ta’ Pulchritudinis; mistednin izzuruha.

Nhar l-Erbgha 20 ta’ Frar se jkollna Coffee Morning fl-Oratorju;
biljetti jinkisbu minghand il-helpers.

Nhar il-Gimgha 22 ta’ Frar fl-Annexe fis-7.00 p.m. se jkun hemm Laqgha ghar-Romol kollha; inhegguhom jattendu.

Mal-bibien tal-knisja issibu ghal bejgh l-qaghaq tal-ghasel; il-profit se jmur b’risq il-festa tal-Bambina.

Nitolbu ghar-ruh: Peter Gauci u Bro Emmanuel Theuma SJ. Aghtihom o Mulej......


PARROCCA NAXXAR                                                
Data: 03/02/2019
AVVIZI      
                    HADD

Il-High tea u tombola tal-lum mhix se ssir.

TNEJN

Se ssir l-ewwel laqgha ta Formazzjoni Spiritwali  fl-annexe fis-7.00 pm. Il kelliem huwa Fr John Berry; inheggu halli ma nitilfux dan il-mument ta tigdid spiritwali


TLIETAERBGHA
HAMIS

Fis-6.00 pm jkollna hin ta’Adorazzjoni mill-Grupp tal-Hniena Divina u
fis-6.30 pm il-quddiesa.


GIMGHASIBT

HADD10 ta’ Frar; Solennita` tan-Nawfragju tal-Appostlu Missierna San Pawl.


Nitolbu ghar-ruh: Josephine Xuereb, Ganni Falzon, Anthony Catania: Aghtihom o Mulej.....


PARROCCA NAXXAR                                                
Data: 27/01/2019
AVVIZI      

IL-HADD – 27 ta’ JANNAR
It – 3 Ħadd matul is-Sena

IT-TLIETA
Fl-Annexe fis-7.15 pm issir il-laqgha tal-Gruppi Familji Nsara.

L-ERBGHA
Fl-Annexe fis-7.15 pm issir il-laqgha tal-Kunsill Pastorali Parrokkjali.

IL-GIMGHA – 1 ta’ FRAR
Fis-6.00 pm jkollna hin ta’ Adorazzjoni mill- Grupp tac-Centru Socjali tal-Anzjani u
fis-6.30 pm il-quddiesa.

IS-SIBT – 2 ta’ FRAR
Festa tal-Prezentazzjoni tal-Mulej fit-Tempju. Jum il-Gandlora.
Fis-6.15 pm isir it-tberik tax-xemgha, purcissjoni fil-knisja u quddiesa kantata.
Mistiedna ir religjuzi li ghandna fil parrocca.

IL-HADD
Ghal quddiesa tad-9.30 am qed nistiednu lill-Adoloxxenti li ser jircievu l-Grizma tal-Isqof din is-sena flimkien mal-genituri taghhom; dawn se jweghdu li jikkooperaw bis-shih mal-katekisti fil-formazzjoni ta uliedhom.

Fl-Oratorju fis-2.30 pm ikollna High Tea u Tombola; biljetti jinkisbu minghand il-helpers.

NOTI :
F’dawn il-granet qed jitqassam il-Magazine Flimkien; fost ohrajn issibu artiklu dwar ir-restawr tal-faccata.

Issibu wkoll taghrif  u dettalji dwar Laqghat ta’ Katekezi li sa nibdew matul ix-xahar ta’ Frar fil-parrocca taghna.
  

Nitolbu ghar-ruh: Olga Bonnici, Rita Ellul, Victoria Chetcuti, Klara Camilleri: Aghtihom o Mulej.....

**********

PARROCCA NAXXAR                                                
Data: 20/01/2019
AVVIZI      

IL-HADD – 20 ta’ JANNAR
It – 2 Ħadd matul is-Sena

IT-TNEJN
Fl-Annexe fis-7.00 p.m se ssir Laqgha Socjali ghall-Ministri kollha tat-Tqarbin. Inhegguhom jattendu.

IL-HAMIS
Fl-Oratorju wara l-quddiesa tad-8.45 am jibda Coffee Morning; biljetti jinkisbu minghand il-helpers.

Fis-6.00 pm jkollna hin ta’ Adorazzjoni  mill Grupp tar-Romol u
fis-6.30 pm il-quddiesa.

IL-GIMGHA
Fil-knisja ta’ San Pawl Nawfragu fil-belt Valletta fis-6.30 p.m. tibda Celebrazzjoni Ekumenika tal-ottavarju tal-ghaqda tal-Knejjes Insara.

Min nhar il-gimgha il-Prayer Meeting ta’ kull gimgha li jsir fis-Santwarju tal-Madonna tat-Triq ghand il-Gezwiti se jibda jkun fil 5.00 pm. Min jixtieq jista jiehu sehem.

NOTI :

Nitolbu ghar-ruh: Mario Busuttil, Kenneth Vella, Charles Grech: aghtihom o ......
*****
PARROCCA NAXXAR                                                
Data: 13/01/2019
AVVIZI      

IL-HADD – 13 ta’ JANNAR
Ħadd wara l-Epifanija
Il-Magħmudija tal-Mulej

IL-HAMIS
Fis-6.00 pm jkollna hin ta’ Adorazzjoni  mill-Grupp tar-Ruzarju u
fis-6.30 pm il-Quddiesa.

Tibda gimgha ta’ talb ghall-ghaqda bejn il-knejjes insara.

IS-SIBT
Fil-kon Katidral ta’ San Gwann fil-5.30 p.m. Mons Arcisqof Charles J. Scicluna se jqaddes u jiltaqa personalment mal-gharajjes.

NOTI :
Il-gabra li saret nhar il-Hadd li ghadda b’risq ir-restawr kienet ta’ € 1240. Nirringrazjawkom.

Nitolbu ghar-ruh: Maria Concetta Testa u Catherine Bartolo: aghtihom o ......

*******

PARROCCA NAXXAR                                                
Data: 6/01/2019
AVVIZI      

IL-HADD – 6 ta’ JANNAR
Niccelebraw il-festa tal-EPIFANIJA TAL-MULEJ

IL-HAMIS – 10 ta’ JANNAR
Fis-6.00 pm jkollna hin ta’ Adorazzjoni  mill Grupp tal-Hniena Divina u
fis-6.30 pm il-quddiesa.

Fl-annexxe fis-7.00 p.m. jerga jibda jiltaqa il Grupp tal-Meditazzjoni Nisranija; min jixtieq jista jissieheb maghhom.

IL-GIMGHA – 11 ta’ JANNAR
Fl-Oratorju fis-7.30 p.m. jibda l-Kors ta’ Thejjija ghaz-Zwieg ghall-Gharajjes; filwaqt li nifirhu lil dawn il-koppji nghidu grazzi lil dawk li jmexxu dawn il-laqghat.

NOTI :
Nhar il-Hadd 13 ta’ Jannar ser norganizzaw afternoon tea u tombola fl-Oratorju mis-2.30 pm il-quddiem. Biljetti jinkisbu minghand il-helpers.

F’dawn il-granet qed ikomplu jingabru l-envelops bl-offerta / strina ghall-parrocca. Tistghu anke thalluh fis-sagrestija. Nirringrazzjawkom.

Il-gabra li saret b’risq id-Dar tal-Provvidenza fil-Knisja Arcipretali kienet ta
€ 4000.

Nitolbu ghar-ruh: Alfred Ciappara: Aghtih o Mulej