Saturday, January 22, 2022

MEHBRA --- 2022 --- WELCOME

       L-ahhar Updates / Latest New Updates :-

KOLLEĠĠJATA MARIJA BAMBINA
NAXXAR

 

LIVE STREAMING TAL-QUDDIES

Mit-Tnejn sas-Sibt: 
6:00pm  Rużarju (il-Ħamis ikun hemm Adorazzjoni minnflok ir-Rużarju)
6:30pm Quddiesa
 
Il-Ħadd:
11:00am Quddiesa 

YOUTUBE:  Agħfas  hawn 

FACEBOOK:  Agħfas hawn 

Ix-xandira live tibda tidher fuq YouTube u Facebook ftit minuti qabel il-ħinijiet imsemmija hawn fuq. 

Inħeġġukom biex fuq YouTube tgħafsu il-buttuna 'Subscribe' u l-buttuna bil-qanpiena fuqha sabiex YouTube jinfurmakom meta nkunu qed inxandru live jew meta ntellgħu xi vidjows ġodda. 

******

Naxxar Parish Church Live Web-Cam 
ARA U SEGWI X'QED ISIR FIL-KNISJA PARROKKJALI  mill-WEB-CAM

**********
IT-TIELET HADD TAS-SENA
23 ta' JANNAR 2022

AVVIZI
 
IL-HADD – 23 ta’ JANNAR 2022
IT-TIELET HADD MATUL IS-SENA
EVANĠELJU
Din il-kitba seħħet illum.
Lq 1:1-4; 4:14-21
 
Il-Quddiesa tal-Kurja li tixxandar illum fuq TVM fid-9.30 am se tkun mill-Knisja ta’ San Pawl tat-Targa.
 
Kull nhar ta’ Hadd qed ikun hemm quddiesa fil-knisja ta’ San Gwann fis-7.30 am u fil-knisja ta’ Sta Lucija fit-8.30 am.
 
IL-HAMIS – 27 ta’ JANNAR 2022
Fis-6.00 pm jkun hawn hin ta’ Adorazzjoni mill-Grupp tad-Djakonija u fis-6.30 pm il-quddiesa.
 
NOTI :-
Id-direzzjoni tal-Kor Gaudete in Domino qed jaghmlu sejha ghall-membri godda fi hdan l-istess kor kemm nisa kif ukoll irgiel. Huma jiltaqghu darba f’gimgha ghal provi u jkantaw nhar ta’ Hadd fil-quddiesa tal-11.00 am. Min hu interessat ghandu jinforma fis-sagrestija.
 
Sa issa l-hsieb hu li d-dati ghac-Cerimonji tal-Ewwel Tqarbina fil-parrocca tan-Naxxar ghal din is-sena huma dawn;
Fil-Kolleggjata ghat-tfal tas-Sghajtar il-Hadd 22 ta Mejju fil-5.00 pm
Fis-Santwarju tal-Hniena Divina l-Hadd 29 ta Mejju fil-5.30 pm
Fil-Kolleggjata ghat-tfal tal-MUSEUM l-Hadd 12 ta Gunju fl-10.30 am
 
Is-Sagrament tal-Grizma tal-Isqof se jsir fix-xahar ta’ Novembru.
 
Nitolbu ghar-ruh: Marija Borg; Aghtiha o Mulej….


*******


THIRD SUNDAY OF THE YEAR
23rd JANUARY 2022

HINIJIET TAL-QUDDIES FIL-PARROCCA, NAXXAR

Il-hin tal-quddies fil-Kolleggjata huma hekk:
Matul il-Gimgha: 
6.00 am,  7.00 am, 7.45 am, 8.45 am u 6.30 pm.
Is-Sibt filghaxija: 5.00 pm u 6.30 pm
Il-Hadd: 6, 7, 8, 9, 10, 11 am u 5.00 pm

Kull nhar ta’ Hadd  ikun hemm quddiesa fil-knisja ta’ San Gwann fis-7.30 am u fil-Knisja ta’ Sta Lucija fit-8.30 am.

Mhux qed ikun hemm quddies fic-Cimiterju.

*********

Ufficcju Parrokkjali:
Fl-Ewwel Sular tal-Annexe tal-Knisja Arcipretali
Dhul mill-genb tal-Knisja
Tel. : 21435376; 21434673 
E-Mail: bambinanaxxar@gmail.com
 
Hinijiet tal-Ufficcju Parrokkjali:-
It-Tlieta , il-Hamis u l-Gimgha:-
10.00am – 11.15am
5.00pm - 6.15pm
Mhux miftuh fil-Festi Pubblici

F'kaz ta' htiega urgenti mill-ufficcju dejjem tista
ccempel lill-Arcipriet Fr David Gauci fuq 79604754

******

SANTWARJU GESU' HNIENA DIVINA
Hinijiet Quddies:Mit-Tnejn sal-Gimgha: 8.30am

Is-Sibt: 4.30pm  u 6.30pm
Hdud u Festi: 8.30am - 10.00am - 11.30am bl-Ingliz

******** 

NAXXAR PARISH CHURCH LIVE WEB-CAM - 

*****TALBA LILL-SAN GUZEPP 

Sliem għalik, harries tal-Feddej,
u għarus tal-Verġni Marija.
Lilek Alla fdalek lil Ibnu:
fik Marija qiegħdet
il-fiduċja tagħha;
miegħek Kristu trawwem
bħala raġel adult.
 
O Mqaddes Ġużeppi,
kun missier għalina wkoll,
u mexxina fit-triq tal-ħajja.
Aqlgħalna l-grazzja,
il-ħniena u l-kuraġġ,
u harisna minn kull deni.
 
Ammen.

*******


****


*********

AVVIZI OHRA - aghfas hawn

Min jixtieq jikri
s-SALA ta' l-ORATORJU - NAXXAR
icempel lill-ARCIPRIET
Rev. Kan. DAVID GAUCI
fuq 79604754
****
Min jixtieq jibghat e-mail personali
lill-Arcipriet, Rev. Kan. David Gauci
ghandu jibghatha fuq dan l-indirizz elettroniku

davidgauci7@gmail.com

******** 

Photos by courtesy of Charles V. Farrugia 

************

aghfas fuq il-logo t'hawn fuq u tara l'website RTK

####

All updates Posted by Charles V. Farrugia
Webmaster