Saturday, September 25, 2021

MERHBA --- WELCOME

     L-ahhar Updates / Latest New Updates :-

KOLLEĠĠJATA MARIJA BAMBINA
NAXXAR

 

LIVE STREAMING TAL-QUDDIES

Mit-Tnejn sas-Sibt: 
6:00pm  Rużarju (il-Ħamis ikun hemm Adorazzjoni minnflok ir-Rużarju)
6:30pm Quddiesa
 
Il-Ħadd:
11:00am Quddiesa 

YOUTUBE:  Agħfas  hawn 

FACEBOOK:  Agħfas hawn 

Ix-xandira live tibda tidher fuq YouTube u Facebook ftit minuti qabel il-ħinijiet imsemmija hawn fuq. 

Inħeġġukom biex fuq YouTube tgħafsu il-buttuna 'Subscribe' u l-buttuna bil-qanpiena fuqha sabiex YouTube jinfurmakom meta nkunu qed inxandru live jew meta ntellgħu xi vidjows ġodda. 

******

Naxxar Parish Church Live Web-Cam 
ARA U SEGWI X'QED ISIR FIL-KNISJA PARROKKJALI  mill-WEB-CAM

**********

 
IS-26 HADD TA' MATUL IS-SENA
26 ta' SETTEMBRU 2021

AVVIZI
 
IL-HADD – 26 ta’ SETTEMBRU 2021
IS-26 HADD ta’ MATUL IS-SENA
EVANĠELJU
Min mhux kontra tagħna, huwa magħna.
Mk 9:38-43,45,47-48
 
Fl-4.30 pm il-Vigarju Generali l-E.T. l-Isqof Joseph Galea Curmi  jamministra s-Sagrament tal-Grizma tal-Isqof lill-adoloxxenti gejjin miz-zona tal-Familja Mqaddsa – Sghajtar.,
 
Il-quddiesa tas-soltu tal-5.30 pm issir fis-Santwarju tal-Hniena Divina
 
IT-TNEJN - 27 ta’ SETTEMBRU
Fil-MUSEUM tal-bniet fil 5.30 pm se ssir laqgha ghall-genituri li uliedhom bniet huma fil-klassi tal-year 2 fl-iskola waqt li fis-6.30 pm se jkun hemm laqgha ghall-genituri li uliedhom bniet huma fil-klassi tal-year 3 fl-iskola.
 
Fl-annexxe fis-7.15 pm issir il-laqgha tal-Kummissjoni Familja u Grufan.
 
IL-HAMIS – 30 ta’ SETTEMBRU
Lejliet l-ewwel gimgha tax-xahar;
Il-Grupp tal-Irgiel jingabru ghall-quddiesa tad-8.45 am u wara jkollhom riflessjoni qasira. Ikun hawn ukoll is-servizz ta’ qrar.
 

IL-GIMGHA – 1 ta’ OTTUBRUNibdew ix-xahar tar-Ruzarju;
Ir-ruzarju jinghad kuljum quddiem Gesu Espost.
 
Fis-6.00 pm jkun hawn hin ta’ Adorazzjoni u jsir talb ghall-vokazzjonijet u
fis-6.30 pm il-quddiesa
 

IL-HADD – 3 ta’ OTTUBRU
Festa tal-Madonna tar-Ruzarju;
Fl-4.30 pm nesponu lil Gesu Ewkaristija, jinghad ir-Ruzarju u fil-5.00 pm tibda Quddiesa kantata bl-omelija
 
Mill-Ewwel Hadd ta’ Ottubru l-quddiesa ta’ filghaxija ta’ nhar ta’ Hadd tibda tkun fil-5.00 pm.
 
l-offerta taghkom illum se tmur b’risq il-missjoni tal-Knisja fl-Art Imqaddsa.
 

*******

26th SUNDAY OF THE yEAR
26th SEPTEMBER 2021

*******

WAQT IL-FESTA TA' MARIJA BAMBINA 
ikklikkja fuq ir-ritratti ta' hawn taht u tara izjed ritratti
aghfas hawn

Hajr lis-Sur John Magro - Images Photo Studio, Naxxar
ta' dawn ir-ritratti


*******

Il-Fakultà tat-Teoloġija se toffri kors ta’ Diploma fuq l-Apprezzament tal-Patrimonju Ekkleżjastiku fuq bażi part time għal sentejn. Dan jolqot l-interess ta’ kull min togħġbu l-arti tal-knejjes jew jgħin fil-Knejjes, il-Mużewijiet u l-Arkivji Parrokkjali. Min huwa interessat jista’ jibgħat email fuq theology@um.edu.mt

********


HINIJIET TAL-QUDDIES FIL-PARROCCA, NAXXAR

Il-hin tal-quddies fil-Kolleggjata huma hekk:
Matul il-Gimgha: 
6.00 am,  7.00 am, 7.45 am, 8.45 am u 6.30 pm.
Is-Sibt filghaxija: 5.00 pm u 6.30 pm
Il-Hadd: 6, 7, 8, 9, 10, 11 am u 5.30 pm

Mill-Ewwel Hadd ta’ Ottubru l-quddiesa ta’ filghaxija ta’ nhar ta’ Hadd tibda tkun fil-5.00 pm.

Mhux se jkun hemm quddies fil-Kappelel u fic-Cimiterju.

 
*********
Ufficcju Parrokkjali:
Fl-Ewwel Sular tal-Annexe tal-Knisja Arcipretali
Dhul mill-genb tal-Knisja
Tel. : 21435376; 21434673 
E-Mail: bambinanaxxar@gmail.com
 
Hinijiet tal-Ufficcju Parrokkjali:-
It-Tlieta , il-Hamis u l-Gimgha:-
10.00am – 11.15am
5.00pm - 6.15pm
Mhux miftuh fil-Festi Pubblici

F'kaz ta' htiega urgenti mill-ufficcju dejjem tista
ccempel lill-Arcipriet Fr David Gauci fuq 79604754

******

SANTWARJU GESU' HNIENA DIVINA
Hinijiet Quddies:Mit-Tnejn sal-Gimgha: 8.30am

Is-Sibt: 4.30pm  u 6.30pm
Hdud u Festi: 8.30am - 10.00am - 11.30am bl-Ingliz

******** 

***** 

NAXXAR PARISH CHURCH LIVE WEB-CAM - 

ARA U SEGWI X'QED ISIR FIL-KNISJA PARROKKJALI  mill-WEB-CAM

NAXXAR PARISH SQUARE WEB-CAM 
Misrah il-Parrocca  -  click hereFACEBOOK - PARROCCA MARIJA BAMBINA - click here
~~~~~

DATI IMPORTANTI  FL-2021 - aghfas hawn 

****************

*******

MESSAGG TAL-ARCISQOF

LILL-KOPPJI LI ZZEWGU FL-2020
aghfas fuq i-istampa hawn taht

 

******

******

MIN - NIEQA SETTEMBRU 2021

KELMA TAL-ARCIPRIET - SETTEMBRU 2021
Marija Bambina.

Din hija l-Omelija li ghamel l-Arcipriet fis-Solennita' tat-Twelid ta' Marija Bambina fil-Kolleggjata nhar it-8 ta Settembru 2021 waqt il-quddiesa tat-8.00 am.

  
Mat-twelid tal-Bambina beda l-process biex Alla jerga jinzel fil-gnien tal-umanita biex jimxi pass pass mal-bniedem. Alla ghazel li jerga jkun habib tal-bniedem kif inhu u mhux kif suppost ikun. Hafna drabi ahna nizbaljaw meta nistennew li l-bniedem ikun perfett.
 
Il-bniedem li Alla jrid jirrelata mieghu huwa l-bniedem li jgorr fuqu l-marki tad-dinjita kif ukoll tad-dghufija, tal-kobor u tal-mizerja, tal-gmiel u fl-istess waqt tal-kruha.
 
Ghax hija omm Kristu Marija Bambina hija omm il-bnedmin kollha. Huwa ghalhekk li qatt ma nstema li xi had resaq ghandna u t-talb tieghu ma kienx mismugh. Bizzejjed wiehed ihares lejn l-istorja ta pajjizna matul is-sekli; ir-rebhiet li missirijietna garbu bl-intercessjoni tal-bambina. Mhux ta b xejn li nghidulha; bi twelidek rebbahtna.
 
Il-maternita ta Marija ssib il-kontinwazzjoni taghha fil-maternita tal-knisja. Kif bl-imhabba materna taghha Marija ghamlet accessibli l-hniena ta Alla, hekk il knisja Omm ghandha l-missjoni liddewwaq din il-hniena ta Alla lill-umanita feruta taghna.
 
Il-knisja u meta qed nghid il-knisja qed nifhem ahna – kull wiehed u wahda minna – u hemm bzonn li  nifhmuha din il-haga. Ghax meta tara certi kummenti fuq fb jaqbdek il-biki; kemm meta tara l-injoranza ta uhud minna imma izjed minn hekk meta tara – ippermettuli nuza kelma iebsa- meta tara l-hdura ta uhud lejn xulxin inkluz lejn il-ministri tal-knisja.
 
Il-knisja ghandha missjoni u f’din il-missjoni ma tistax titraskura lil-bniedem kif inhu llum; veru li l-bniedem jista jkun ahjar – imma hekk hu l-bniedem.
 
Il-knisja omm bhal marija bambina ghandha taghmel l-ghazla preferenzjali ta dawk li jinsabu fil-periferija eziztenzjali; uhud minn dawn huma dawk li qatghu qalbhom mill-hajja, mil-knisja, mis-socjeta u forsi wkoll minn Alla.
 
Hemm dawk li tant bkew li ma ghadx fadlilhom dmugh f’ghajnejhom. Hemm dawk li huma foqra materjalment u intelletwalment. Hemm dawk li jhossuhom eskluzi minhabba pregudizzju sesswali, razzjali jew kulturali. Hemm dawk li huma bla Alla.
 
Dawn ir-realtajiet hargu iktar fil-berah tul ix xhur tal-pandemija u jien kburi li l-kolleggjata taghna konna fuq quddiem biex naghtu u fil fatt tajna kull ghajnuna possibli li dawk li kienu jehtieguha. Ghax marija bambina dan titlob minna kontinwament jigifieri biex naghmlu dak li jghidilna Binha.
 
U fost ohrajn Binha Gesu jghidilna hekk; kont bil guh u tmajtuni kont bil ghatx u sqejtuni, kont marid u gejtu izzuruni. Bhalma jghidilna wkoll; tiggudikawx biex ma tkunux iggudikati, tikkundannawx biex ma tkunux ikkundannati; hennu u ssibu hniena. Hobbu lil xulxin kif habbejtkom jien.
 
Ahna lkoll ahwa maltin, ahna lkoll ulied marija bambina. Tajjeb li indendlu x-xbieha tal-bambina mal-galleriji taghna, tajjeb li ndendlu xbieha taghha fil-karozzi taghna, imma nqisu li fuq kollox hajjietna tkun xbieha ta dak li kienet u ghexet marija bambina f’kull mument tal-hajja taghha.
 
Niftakru li dik l-iva li qalet lil arkanglu gabrijel f nazareth waslitha biex tkun addolorata fuq il kalvarju.
 
Naghlaq bir-refrain sabih li intennu fil-kurunella taghha u f isimkom nghidilha;
O Bambina kollok glorja bhar Regina inberkuk biex taghnina bil vittorja o hanina nitolbuk.

Infakkru li mill-ewwel Hadd ta' Ottubru l-ħin tal-quddiesa tal-Ħadd filgħaxija jibda jkun fil-5.00 p.m.
 
 
Adorazzjoni fil-Kappella ta’ Santa Marija tax-Xagħra

Nixtiequ nfakkru li  mill-20 ta’ Settembru, il-kappella ta’ Santa Marija tax-Xagħra tkun miftuħa għall-Adorazzjoni quddiem Ġesù Ewkaristija.

Tajjeb li matul il-ġurnata nsibu ħin fejn nieqfu quddiem Ġesù f’dan is-Sagrament kbir ta’ mħabba lejna. 
 
 
Programm ghax-xahar ta Settembru
 
Ħadd, 19        L-25   Ħadd matul is-sena.
    Messalin B  Paġna  
 
Ħamis, 23    Fis-6.00 p.m. Adorazzjoni u fis-6.30 p.m. il-Quddiesa
          
Ħadd, 26      Is-26  Ħadd matul is-sena                
                     Messalin B   Paġna
                
 
L-Erbgha, 29    Festa tal-Arkanġli Mqaddsa: Mikiel, Gabriel u Rafel.

*************TALBA LILL-SAN GUZEPP 

Sliem għalik, harries tal-Feddej,
u għarus tal-Verġni Marija.
Lilek Alla fdalek lil Ibnu:
fik Marija qiegħdet
il-fiduċja tagħha;
miegħek Kristu trawwem
bħala raġel adult.
 
O Mqaddes Ġużeppi,
kun missier għalina wkoll,
u mexxina fit-triq tal-ħajja.
Aqlgħalna l-grazzja,
il-ħniena u l-kuraġġ,
u harisna minn kull deni.
 
Ammen.

*******


****


*********AVVIZI OHRA - aghfas hawn

Min jixtieq jikri
s-SALA ta' l-ORATORJU - NAXXAR
icempel lill-ARCIPRIET
Rev. Kan. DAVID GAUCI
fuq 79604754
****
Min jixtieq jibghat e-mail personali
lill-Arcipriet, Rev. Kan. David Gauci
ghandu jibghatha fuq dan l-indirizz elettroniku

davidgauci7@gmail.com

********

Photos by courtesy of Charles V. Farrugia 

************
aghfas fuq il-logo t'hawn fuq u tara l'website RTK

####

All updates Posted by Charles V. Farrugia
Webmaster