MERHBA - - - WELCOME

    L-ahhar Updates / Latest New Updates :-

KOLLEĠĠJATA MARIJA BAMBINA
NAXXAR

 


LIVE STREAMING TAL-QUDDIES

Mit-Tnejn sas-Sibt: 
6:00pm  Rużarju (il-Ħamis ikun hemm Adorazzjoni minnflok ir-Rużarju)
6:30pm Quddiesa
 
Il-Ħadd:
11:00am Quddiesa 

YOUTUBE:  Agħfas  hawn 

FACEBOOK:  Agħfas hawn 

Ix-xandira live tibda tidher fuq YouTube u Facebook ftit minuti qabel il-ħinijiet imsemmija hawn fuq. 

Inħeġġukom biex fuq YouTube tgħafsu il-buttuna 'Subscribe' u l-buttuna bil-qanpiena fuqha sabiex YouTube jinfurmakom meta nkunu qed inxandru live jew meta ntellgħu xi vidjows ġodda. 

******

Naxxar Parish Church Live Web-Cam 
ARA U SEGWI X'QED ISIR FIL-KNISJA PARROKKJALI  mill-WEB-CAM

**********

 

AVVIZI
 
IL-HADD – 5 ta’ SETTEMBRU 2021
Fil-11.00 am quddiesa ghaz-Zghazagh kollha inkluzi z-zghazagh fiz-zewg kazini tal-baned taghna.
 
IT-TNEJN
Il-Quddiesa ta’ filghaxija tal-ahhar jum tat-Tridu se tkun il-grazzi taghna lill-ushers u l-familji taghhom  ghas-servizz volontarju li tawna tul il-pandemija. Nies li kienu fostna tul dawn l-ahhar xhur kollha baqghu impressjonati bis-serjeta u l-organizzazzjoni fil-Kolleggjata taghna.
 
IT-TLIETA
7 ta’ Settembru; lejliet il-Festa;
Fid-8.45 am quddiesa kantata; wara t-tqarbin isir il-kant tat-Te Deum.
 
Fil-5.00 pm Quddiesa bl-omelija; fis-6.30 pm translazzjoni, kant tal-ewwel ghasar u Celebrazzjoni Ewkaristika.
Fit-7.45 pm tibda quddiesa ohra.
 
L-ERBGHA
8 ta’ SETTEMBRU
Solennita’ tat-Twelid tal-Vergni Mqaddsa Marija.
Il-hin tal-quddies filghodu jkun hekk; 6.00 am, 7.00 am u 8.00 am.
Fid-9.30 am tibda Koncelebrazzjoni solenni bis-sehem tal-Kapitlu tal-Kolleggjata u sacerdoti ohra.
 
Filghaxija fis-7.00 pm se jkollna fostna lill-E.T. Mons Charles J Scicluna, Arcisqof Metropolita ta’ Malta li se jmexxi Pontifikal Solenni.
Wara t-tqarbin tinghata l-Benedizzjoni, imbghad issir ir-Reposizzjoni tar-Relikwija tal-Madonna.
 
IL-HAMIS
L-ewwel quddiesa filghodu tkun fis-7.00 am
Fis-6.00 pm jkun hawn hin ta’ Adorazzjoni mill-Grupp tal-Hniena Divina u
fis-6.30 pm il-Quddiesa.
 
IL-GIMGHA
Fl-okkazzjoni tal-100 sena mit-twaqqif tal-Legjun ta’ Marija, se ssir celebrazzjoni fi Triq Raheb Kurradu magenb l-istatwa tal-Madonna fis-6.30 pm. li tinkludi quddiesa u kxif ta’ Lapida. Min jixtieq jista jattendi filwaqt li jittiehdu l-prekawzzjonijiet mehtiega.
 
IS-SIBT
Fil-quddiesa tas-6.30 pm se jigi amministrat is-Sagrament tal-Grizma tal-Isqof lill-adoloxxenti bniet tal-MUSEUM.
 
IL-HADD
Fl-4.30 pm u fis-6.30 pm jigi ammnistrat is-Sagrament tal-Grizma tal-Isqof lill-adoloxxenti subien tal-MUSEUM.
 
Il-quddiesa tas-soltu tal-5.30 pm issir fis-Santwarju tal-Hniena Divina.
 
NOTI:
Infakkrukom  li tistghu thallu l-envelop bl-offerta taghkom fis-sagrestija u tinghataw il-ktieb tal-Festa.
 
Ghalkemm zidna is-siggijiet fil-knisja biss xorta wahda hemm limitu ta kemm jistghu jidhlu nies fil-knisja; din il-haga kulhadd jifhimha. Ghalhekk kif ghamilna sa issa,  ejjew nibqghu inkunu responsabli taghna nfusna u ta’ xulxin.
 
Nitolbu ghar-ruh; Ninu Vella; Aghtih o Mulej …… 

*******

PROGRAMM TAL-FESTA TA'
MARIJA BAMBINA - 2021

Ikklikkja fuq l-istampa ta' hawn taht u 
tara l-programm kollu


Messagg tal-Arcipriet ghall-Festa

ikklikkja fuq l-istampa biex tkabbar


********
Inheggukom ukoll izzuru l-website tal-Kor Jubilate Deo
biex tara il-programm tal-Kor ghal-Festa
http://www.jubilatedeo.com/n/whats-on/

*******
AVVIZ - LEĠJUN TA' MARIJA

BOLLOL KOMMEMORATTIVI 100 SENA - LEĠJUN TA' MARIJA
 
Għeżież,
 
Kif ħafna jafu, fis- 7 ta' Settembru li ġej, l-Leġjun ta' Marija ser jiċċelebra l- 100 sena li twaqqaf fl-Irlanda, fis-sena 1921.
 
Biex jikkommemora dan, Il-Leġjun ikkuntatja lill-Maltapost u dan ħareġ sett bollol kommemorattivi (ritratt) . Dawn mhux ser jinbiegħu mill-ħwienet.
 
Prezz hu 20 euro is-sett. 
 
Min hu nteressat li jakkwista sett u fl-istess ħin jgħin lil-Leġjun hu mitlub jibghat SMS fuq 79008966.
 
Grazzi tal-għajnuna.
 
Kenneth Abela
Uffiċċjal Tal-Leġjun (Curia ORT)
Naxxar

 Nhar il-Ġimgħa li ġej, 10 tax-xahar, ser issir ċelebrazzjoni qasira fi Triq Raheb Kurradu, ma’ ġemb l-istatwa tal-Madonna. Dan biex jitfakkar il-100 sena tat-twaqqif tal-Leġjun ta' Marija fid-dinja. Jingħad ir-rużarju fis-6.30 pm fil-beraħ u wara jkun hemm quddiesa. Issir kxif ta' lapida li tfakkar dan iċ-ċentinajrju. Kulħadd hu mistieden li jattendi, iżda bil-prekawzjonijiet li issa drajna bihom. 


*********

Il-Fakultà tat-Teoloġija se toffri kors ta’ Diploma fuq l-Apprezzament tal-Patrimonju Ekkleżjastiku fuq bażi part time għal sentejn. Dan jolqot l-interess ta’ kull min togħġbu l-arti tal-knejjes jew jgħin fil-Knejjes, il-Mużewijiet u l-Arkivji Parrokkjali. Min huwa interessat jista’ jibgħat email fuq theology@um.edu.mt

********


HINIJIET TAL-QUDDIES FIL-PARROCCA, NAXXAR

Il-hin tal-quddies fil-Kolleggjata huma hekk:
Matul il-Gimgha: 
6.00 am,  7.00 am, 7.45 am, 8.45 am u 6.30 pm.
Is-Sibt filghaxija: 5.00 pm u 6.30 pm
Il-Hadd: 6, 7, 8, 9, 10, 11 am u 5.30 pm
 
Mhux se jkun hemm quddies fil-Kappelel u fic-Cimiterju.
 
*********
Ufficcju Parrokkjali:
Fl-Ewwel Sular tal-Annexe tal-Knisja Arcipretali
Dhul mill-genb tal-Knisja
Tel. : 21435376; 21434673 
E-Mail: bambinanaxxar@gmail.com
 
Hinijiet tal-Ufficcju Parrokkjali:-
It-Tlieta , il-Hamis u l-Gimgha:-
10.00am – 11.15am
5.00pm - 6.15pm
Mhux miftuh fil-Festi Pubblici

F'kaz ta' htiega urgenti mill-ufficcju dejjem tista
ccempel lill-Arcipriet Fr David Gauci fuq 79604754

******

SANTWARJU GESU' HNIENA DIVINA
Hinijiet Quddies:Mit-Tnejn sal-Gimgha: 8.30am

Is-Sibt: 4.30pm  u 6.30pm
Hdud u Festi: 8.30am - 10.00am - 11.30am bl-Ingliz

******** 

***** 

NAXXAR PARISH CHURCH LIVE WEB-CAM - 
*****TALBA LILL-SAN GUZEPP 

Sliem għalik, harries tal-Feddej,
u għarus tal-Verġni Marija.
Lilek Alla fdalek lil Ibnu:
fik Marija qiegħdet
il-fiduċja tagħha;
miegħek Kristu trawwem
bħala raġel adult.
 
O Mqaddes Ġużeppi,
kun missier għalina wkoll,
u mexxina fit-triq tal-ħajja.
Aqlgħalna l-grazzja,
il-ħniena u l-kuraġġ,
u harisna minn kull deni.
 
Ammen.

*******


****


*********AVVIZI OHRA - aghfas hawn

Min jixtieq jikri
s-SALA ta' l-ORATORJU - NAXXAR
icempel lill-ARCIPRIET
Rev. Kan. DAVID GAUCI
fuq 79604754
****
Min jixtieq jibghat e-mail personali
lill-Arcipriet, Rev. Kan. David Gauci
ghandu jibghatha fuq dan l-indirizz elettroniku

davidgauci7@gmail.com

********

Photos by courtesy of Charles V. Farrugia 

************
aghfas fuq il-logo t'hawn fuq u tara l'website RTK

####

All updates Posted by Charles V. Farrugia
Webmaster

L-AĦĦAR POSTS