min-NIEQA - u FLIMKIEN 2021

Min NIEQA NOVEMBRU 2021

Il-Kelma tal-Arċipriet

 Minn Hawn u minn Hemm
 
Ghal-grazzja ta Alla minkejja l-effetti hziena li l-Pandemija Covid – 19 gabet maghha, fosthom nuqqas ta dhul finanzjarju ghall-parrocca, izjed spejjez relatati mad-direttivi bhalma huma sanitizers, termometri tad deni, maskli;
 
aktar hidma ghall-ushers taghna li minkejja li ghaddew tant xhur baqghu leali u vigilanti fix-xoghol taghhom u li kien dejjem apprezzat mill-maggoranza tan-nies taghna u ta dawk li jidhlu fil-kolleggjata taghna;
 
xorta wahda, grazzi ghall-generozita taghkom ilkoll, ta xi benefatturi partikolari, l-ghajnuna mil fondi ewropej u mill finanzi tal-parrocca frott tal-attivitajiet li jwettaq il fund raising group ( grazzi dejjem ) bqajna mexjin b ritmu tajjeb fejn jidhol xoghol ta restawr u manutenzjoni. L-istess jghodd ghall membri tal kumitat tal-festa ; dawn baqghu ghaddejjin bil hidma taghhom fejn jidhol l-armar tal-festa tal-bambina.
 
Dwar ir-restawr tal-kolleggjata, issa ninsabu fl-ahhar fazi skont il ftehim originali; tiftakru li bil budget li kellna ghad-dispozizzjoni taghna stajna naghmlu xoghol ta restawr fuq il faccata ta quddiem, il-koppla kif ukoll iz-zewg kampnari – u hekk sar u qed isir.
 
Ix-xoghol ta restawr fuq l-istatwa tal-Madonna tal-Karmnu qed joqrob fi tmiemu; tifhmu li l-pandmeija harbtet kull qasam tax-xoghol, min mod u min iehor.
 
Ghamilna studju u rapport u se napplikaw forsi ninghataw fondi halli naghmlu restawr fuq il-knisja ta san gwann battista.
 
Hemm ippjanat ukoll li ssir manutenzjoni fuq is-sedji li ghandna fil kor tal-kolleggjata taghna; min kien prezenti lejliet il festa tal-bambina seta jara l-kanonci migbura jitolbu it talba ta filghaxija.
 
Saret hidma kbira fic-cimiterju; servizz ta ilma mad-dawra kollha, pompa biex tiffacilita dan is servizz, manutenzjoni fuq il bieb tal kappella, se ninstallaw sistema gdida tal-elettriku fl-istess kappella. Grazzi lil dawk il voluntiera li ta kuljum qed jiehdu hsieb l-indafa tal-post.
 
U l-Arlogg tal-Knisja ? l-Arlogg tal-knisja kif tafu, gejna infurmati li fih hafna aktar hsarat milli wiehed kien jahseb u allura ghalhekk huwa gustifikat il-hafna dewmin; haga ohra hi li inghatajna parir li kif ahna fiz-zifna – kif nghidu bil-malti, naghmluh jahdem bl-elettriku – biss naturlament iktar spejjez.
 
Jekk int wiehed minn dawk li tixtieq li l-arlogg tal-knisja jerga jibda jahdem ghax imdorrija thares lejn u ssegwi lilu biex tara x hin hu, inheggek tkun generuz u taghtina ghotja ta flus. Irrid ukoll min hawn nirringrazzja lil dawk li diga flus ghal dan il-ghan.
 
Spiza ohra kbira se tkun il-manutenzjoni fl-oratorju; fuq il bejt hemm diversi bicciet ta membrane li jridu jinbidlu ( ilhom li saru snin twal ) it-twieqi tal-koppla tal-oratorju ukoll jehtiegu dawra sewwa. U kif tafu kull ma tmiss spejjez.
 
Ix-xahar ta Novembru kif ilkoll nafu huwa marbut mal-gheziez mejtin taghna; dawk li hallewna u ghaddew ghall-hajja ta dejjem.
 
Hija drawwa sabieha li f’dan ix-xahar ahna immorru ninvistaw u nitolbu u inzejnu l-oqbra taghna li ghandna fic-cimiterju.
 
Barra min hekk niftakru li c-cimiterju huwa post qaddis, post ta talb ghal gheziez taghna; mela l-imgieba taghna trid turi li ahna verament insara.
 
 
Fr David Gauci
 
 
Programm ghax-xahar ta Novembru
 
Tnejn 1                  Sollennita tal-Qaddisin Kollha.
                                
                         
Tlieta, 2                 Tifkira Solenni tal-Mejtin kollha.
Fis-6.30 pm koncelebrazzjoni solenni u tberik tal-oqbra fil-Kolleggjata
 
Gimgha, 5            Fis-6.00 p.m. Adorazzjoni u fis-6.30 p.m. il-Quddiesa
 
Ħadd, 7                It-32 Ħadd ta’ matul is-sena.
                            Fl-4.00 pm fic cimiterju quddiesa u tberik tal-oqbra.
 
Ħamis, 11           Fis-6.00 p.m. Adorazzjoni u fis-6.30 p.m. il-Quddiesa
 
Ħadd, 14             It-33 Ħadd matul is-sena.
                           
                            Fit-3.30 p.m. Quddiesa biċ-Ċelebrazzjoni tas-Sagrament tal-  
                            Magħmudija.             
 
Ħamis, 18           Fis-6.00 p.m. Adorazzjoni u fis-6.30 p.m. il-Quddiesa
 
Ħadd, 21            Sollennita ta Sidna Ġesu Kristu, Sultan tal-Ħolqien kollu.
                           
 
Ħamis, 25          Fis-6.00 p.m. Adorazzjoni u fis-6.30 p.m. il-Quddiesa
 
Hadd, 28             L-Ewwel Hadd tal-Avvent  - Sena C

                          

Min NIEQA OTTUBRU 2021

Il-Kelma tal-Arcipriet  -  OTTUBRU 2021
 
Kulhadd kelma wahda: il-poplu issa xeba, U ghalhekk li dan is-sajf rajna il-bajjiet u x-xtut tal-gzira taghna iffullati bin-nies. Il-poplu xeba u ghahekk li l-postijiet tad-divertiment u l-istabbilimenti tal-ikel f’Malta regghu hadu r-ruh b’hafna familji u hbieb migburin madar l-imwejjed ghal ikel.
 
Il-poplu xeba u ghalhekk li fl ajruport ergajna bdejna naraw hafna minna gejjin jew sejrin ghal btala barra minn Malta biex ma insemmux l-eluf ta Maltin li ghazlu lil Ghawdex bhala d-destinazzjoni taghhom.
 
Il poplu xeba u ghalhekk l-ghajta kostanti mill eluf ta dilettanti li jridu lura il festi maltin fosthom dawk tal-gimgha l-kbira u l-Irxoxt. L-istess dawk li jhobbu il-karnival.  Dan kollu lili xejn ma jinkwetani.
 
Tafu x jinkwetani lili ? Li hafna min nies taghna, nifhem nghid nies li suppost ghandhom formazzjoni religjuza u katekezi b sahhitha, u xorta wahda ghadhom ma xebghux isegwu l-quddiesa minn fuq il mezzi tal-media socjali.
 
Jinkwetani li hafna nies ma jibzghux imorru f hafna postijiet u ghal knisja – l-iktar post sikur ( il-kolleggjata taghna fuq quddiem nett ) jghidulek li jibzghu imorru. Din jien ma nifimhix.
 
U nistaqsi; x hemm wara kollox ?  x inhi r-raguni vera ? Biza  jew indifferenza u bruda spiriwtali ? u forsi xi drabi ghazz ghax nippreferi noqghod insegwi quddiesa bilqgheda fuq sufan ?
 
Bdejna x-xahar ta Ottubru- tibda l iskola u tibda wkoll il-hajja pastorali fil-parrocca ( wara l-festa tant sabieha u ghaziza li lkoll iccelebrajna b mod tassew dinjituz ad unur marija bambina ).
 
Bdew ic-centri tad duttrina taghna, bdew il-laqghat ta formazzjoni fil kummissjonijiet u l-ghaqdiet fi hdan il parrocca.
 
Jonqos biss li int taghti sehmek; kun prezenti u aghti l-kontribut tieghek
Kif dejjem nghid il bibien tal parrocca huma miftuha ghal kulhadd.
 
 
Fr David Gauci
 
Programm ghax-xahar ta Ottubru
 
Ġimgħa, 1       Fis-6.00 p.m. Adorazzjoni u fis-6.30 p.m. il-Quddiesa
 
Sibt, 2             Festa tal-Arkangli Mqaddsa Mikiel, Gabrijel u Rafel.
 
Ħadd, 3           Is-27 Hadd matul is-sena.  Mess B   pg
                       Mil lum il-quddiesa ta filghaxija tibda tkun fil-5.00 pm
                       Fl-4.30 pm ruzarju u fil 5.00 pm quddiesa bl-omelija
 
Hamis, 7        Festa Liturgika tal-Madonna tar-Ruzarju.  
                      Fis-6.00 p.m. Adorazzjoni u fis-6.30 p.m. il-Quddiesa
          
Ħadd, 10      It-28 Hadd matul is-sena. Messalin B 
Fit-3.30 p.m. quddiesa biċ-ċelebrazzjoni tal-magħmudija
 
Ħamis, 14    Fis-6.00 p.m. Adorazzjoni u fis-6.30 p.m. il-Quddiesa
          
Ħadd, 17     Id-29 Hadd matul is-sena. Messalin A 
                    
Ħamis, 21    Fis-6.00 p.m. Adorazzjoni u fis-6.30 p.m. il-Quddiesa
 
Hadd, 24      Niccelebraw il-Gurnata Missjunarja. Il-ġbir kollu li jsir fil-
                    Quddies ikun b’risq il-missjoni.
 
Hamis, 28    Fis-6.00 p.m. Adorazzjoni u fis-6.30 p.m. il-Quddiesa
 
Ħadd, 31      Festa tal-Konsagrazzjoni tal-Knisja.
 
                                                              Avviz
 
Infakkru li matul ix-xahar ta Ottubru, r-Ruzarju jingħad quddiem Ġesu Ewkaristija Espost fil-Kolleggjata:-
kuljum fis-6.00 p.m. is-Sibt fis-6.00 p.m., u l-Hadd fl-4.30 pm
 
Inħeġġu ħalli lkoll insibu ħin biex ninġabru u nitolbu bit-talba tant għaziza għall-Madonna. 


FLIMKIEN OTTUBRU 2921
aghfas fuq l-istampa u tara l-Magazin
MIN - NIEQA SETTEMBRU 2021

KELMA TAL-ARCIPRIET - SETTEMBRU 2021
Marija Bambina.

Din hija l-Omelija li ghamel l-Arcipriet fis-Solennita' tat-Twelid ta' Marija Bambina fil-Kolleggjata nhar it-8 ta Settembru 2021 waqt il-quddiesa tat-8.00 am.

  
Mat-twelid tal-Bambina beda l-process biex Alla jerga jinzel fil-gnien tal-umanita biex jimxi pass pass mal-bniedem. Alla ghazel li jerga jkun habib tal-bniedem kif inhu u mhux kif suppost ikun. Hafna drabi ahna nizbaljaw meta nistennew li l-bniedem ikun perfett.
 
Il-bniedem li Alla jrid jirrelata mieghu huwa l-bniedem li jgorr fuqu l-marki tad-dinjita kif ukoll tad-dghufija, tal-kobor u tal-mizerja, tal-gmiel u fl-istess waqt tal-kruha.
 
Ghax hija omm Kristu Marija Bambina hija omm il-bnedmin kollha. Huwa ghalhekk li qatt ma nstema li xi had resaq ghandna u t-talb tieghu ma kienx mismugh. Bizzejjed wiehed ihares lejn l-istorja ta pajjizna matul is-sekli; ir-rebhiet li missirijietna garbu bl-intercessjoni tal-bambina. Mhux ta b xejn li nghidulha; bi twelidek rebbahtna.
 
Il-maternita ta Marija ssib il-kontinwazzjoni taghha fil-maternita tal-knisja. Kif bl-imhabba materna taghha Marija ghamlet accessibli l-hniena ta Alla, hekk il knisja Omm ghandha l-missjoni liddewwaq din il-hniena ta Alla lill-umanita feruta taghna.
 
Il-knisja u meta qed nghid il-knisja qed nifhem ahna – kull wiehed u wahda minna – u hemm bzonn li  nifhmuha din il-haga. Ghax meta tara certi kummenti fuq fb jaqbdek il-biki; kemm meta tara l-injoranza ta uhud minna imma izjed minn hekk meta tara – ippermettuli nuza kelma iebsa- meta tara l-hdura ta uhud lejn xulxin inkluz lejn il-ministri tal-knisja.
 
Il-knisja ghandha missjoni u f’din il-missjoni ma tistax titraskura lil-bniedem kif inhu llum; veru li l-bniedem jista jkun ahjar – imma hekk hu l-bniedem.
 
Il-knisja omm bhal marija bambina ghandha taghmel l-ghazla preferenzjali ta dawk li jinsabu fil-periferija eziztenzjali; uhud minn dawn huma dawk li qatghu qalbhom mill-hajja, mil-knisja, mis-socjeta u forsi wkoll minn Alla.
 
Hemm dawk li tant bkew li ma ghadx fadlilhom dmugh f’ghajnejhom. Hemm dawk li huma foqra materjalment u intelletwalment. Hemm dawk li jhossuhom eskluzi minhabba pregudizzju sesswali, razzjali jew kulturali. Hemm dawk li huma bla Alla.
 
Dawn ir-realtajiet hargu iktar fil-berah tul ix xhur tal-pandemija u jien kburi li l-kolleggjata taghna konna fuq quddiem biex naghtu u fil fatt tajna kull ghajnuna possibli li dawk li kienu jehtieguha. Ghax marija bambina dan titlob minna kontinwament jigifieri biex naghmlu dak li jghidilna Binha.
 
U fost ohrajn Binha Gesu jghidilna hekk; kont bil guh u tmajtuni kont bil ghatx u sqejtuni, kont marid u gejtu izzuruni. Bhalma jghidilna wkoll; tiggudikawx biex ma tkunux iggudikati, tikkundannawx biex ma tkunux ikkundannati; hennu u ssibu hniena. Hobbu lil xulxin kif habbejtkom jien.
 
Ahna lkoll ahwa maltin, ahna lkoll ulied marija bambina. Tajjeb li indendlu x-xbieha tal-bambina mal-galleriji taghna, tajjeb li ndendlu xbieha taghha fil-karozzi taghna, imma nqisu li fuq kollox hajjietna tkun xbieha ta dak li kienet u ghexet marija bambina f’kull mument tal-hajja taghha.
 
Niftakru li dik l-iva li qalet lil arkanglu gabrijel f nazareth waslitha biex tkun addolorata fuq il kalvarju.
 
Naghlaq bir-refrain sabih li intennu fil-kurunella taghha u f isimkom nghidilha;
O Bambina kollok glorja bhar Regina inberkuk biex taghnina bil vittorja o hanina nitolbuk.

Infakkru li mill-ewwel ħadd ta' Ottubru l-ħin tal-quddiesa tal-Ħadd filgħaxija jibda jkun fil-5.00 p.m.
 
 
Adorazzjoni fil-Kappella ta’ Santa Marija tax-Xagħra

Nixtiequ nfakkru li  mill-20 ta’ Settembru, il-kappella ta’ Santa Marija tax-Xagħra tkun miftuħa għall-Adorazzjoni quddiem Ġesù Ewkaristija.

Tajjeb li matul il-ġurnata nsibu ħin fejn nieqfu quddiem Ġesù f’dan is-Sagrament kbir ta’ mħabba lejna. 
 
 
Programm ghax-xahar ta Settembru
 
Ħadd, 19        L-25   Ħadd matul is-sena.
    Messalin B  Paġna  
 
Ħamis, 23    Fis-6.00 p.m. Adorazzjoni u fis-6.30 p.m. il-Quddiesa
          
Ħadd, 26      Is-26  Ħadd matul is-sena                
                     Messalin B   Paġna
                
 
L-Erbgha, 29    Festa tal-Arkanġli Mqaddsa: Mikiel, Gabriel u Rafel.
 

IL-KELMA TAL-ARCIPRIET - AWWISSU 2021

Tul dan ix-xahar ta Awwissu l-eqqel tas-sajf il-knisja ticcelebra festi kbar marbuta ma sidtna marija. Propju f nofs ix-xahar niccelebraw it-tlugh fis-sema tal-vergni mqaddsa marija. Il-messagg ewlieni ta din il festa huwa wiehed ta tama.
 
Hekk kif Ommna Marija wara li temmet il-mixja taghha fuq din l-art giet imtellgha fis-sema bir-ruh u bil-gisem u issa qeghda ssaltan ma Alla l-Missier; ahna wkoll ghad jasal il mument meta dak li nkunu ittamajna fih u ghexna ghalih imbghad narawh fi glorja kollha tieghu.
 
Imbghad fit 22 tax xahar, propju sebat ijiem fuq il festa ta Santa Marija naghmlu t-tifkira ta Marija Regina. Fil litanija tar ruzarju mqaddes lil Marija naghtuha hafna titli sbieh fosthom dak ta Sultana – ta Regina. Hi li nisslet lil Iben ta Alla maghmul bniedem kien jisthoqqilha li tkun inkurunta Regina tas-Sema u l-art.
 
Ftit granet wara imbghad nibdew ic-celebrazzjonijiet fil-kolleggjata taghna li jwassluna biex fit 8 ta settembru niccelebraw  it twelid ta Marija Bambina.
 
Fitt 28 ta awwissu se jkollna maghna lil E.T in Nunzju Appostoliku sabiex jippresidi koncelebrazjoni flimkien mal Kapitlu tan Naxxar fl-okkazzjoni tat-tieni anniversarju mit twaqqif tal-Kolleggjata taghna.
 
Aqraw il-ktieb tal-festa li fih programm dettaljat ta kull gurnata tan novena; kif taraw din is-sena fil-kolleggjata se jsir kollox; Iva naghtu kaz tal-protokol sanitarju halli niehdu hsieb sahhietna – biss minghajr hafna biza u pre okkupazzjoni zejda. Intom tafu li hawn nies li ma mardux bil covid 19 imma imsieken mardu psikologikament u mentalment. Dawn jehtiegu is-sapport u t talb kollu taghna.
 
Tul il-pandemija il kolleggjatata taghna kienet min ta quddiem li konkretament ghenet u kienet ta sosten iva anke dak finanzjarju lil dawk milquta. Ahna nemmnu li dan hu fil prattika xi tfisser meta qed nghidu knisja li tisma, knisja li takkompanja, knisja li tohrog. U b dan il mod li fuq ix-xewqa tal Papa Frangisku ikollna fuqna ir riha tan nghag.
 
Jalla jkun dan l ispirtu li jmexxina wkoll fil granet tal-festa.
 
fr david gauci
                         
 
 
 Programm għax-xahar ta Awwissu
 
Ħadd, 2            It-18 il-Ħadd matul is-sena
                        Messalin B
 
Gimgha 6                Festa tat-Trasfigurazzjoni tal-Mulej.
 Fis-6.00 p.m. Adorazzjoni u fis-6.30 p.m. il-Quddiesa
          
Sibt, 7             Ikomplu s-Sibtijiet tal-Bambina.
                        Fis-6.00 p.m. Ruzarju, Kurunella, Salve u Antifona.
                        Fis-6.30 p.m. Quddiesa kantata bl-omelija.
 
Ħadd, 8           Id-Dsatax  il-Ħadd matul is-sena.
      Messalin B     
      Fl-4.00 pm Quddiesa biċ-ċelebrazzjoni tas-Sagrament tal-   
     Magħmudija.    
 
Hamis, 12       Fis-6.00 p.m. Adorazzjoni u fis-6.30 p.m. il-Quddiesa
          
Hadd, 15         Solennita tat-Tlugħ fis-sema tal-Verġni Marija.
                   
Ħamis, 19      Fis-6.00 p.m. Ruzarju; Fis-6.30 p.m. Quddiesa
 
Ħadd, 22        Il-Wieħed u Għoxrin Ħadd ta matul is-sena
                       Mess B
 
Hamis, 26     Fis-7.00 pm Adorazzjoni ghas-success spiritwali tal-festa.
 
Gimgha, 27   Fis-6.30 pm Quddiesa mill-Arcipriet u wara jsir il-kxif tar-restawr
                      tal-pittura li hemm fl-artal tal-Kor.
 
Sibt, 28         Fis-6.30 pm koncelebrazzjoni kapitulari mmexxija minn Nunzju
                    Appostoliku  
 
Ara l-kumplament fil-ktieb tal-festa mahrug apposta fl-okkazzjoni ta Marija Bambina.
 

FLIMKIEN LULJU 2021

Il-Kelma tal-Arċipriet - LULJU 2021

F’dan ix-xahar nibdew biex nghid hekk it-thejjija spiritwali  remota bi preparazzjoni ghas-sollennita tat-twelid tal-vergni mqaddsa marija nhar it 8 ta settembru. Dan naghmluh b’dawk li insejhulhom is-sibtijiet tal-Bambina fejn ghal disa sibtijiet ikollna taghlim dwar il vergni mbierka.

 

Ma jkunx korrett ghall-ahhar min qed jghid li din is-sena mhux se jsiru l-festi.

Kif kulhadd jaf, il-funzjonijiet religjuzi gol kolleggjata se jsiru kollha bhalma kienu jsiru qabel ma dhalna fil-covid 19; naturlament dejjem skont id-direttivi moghtija mid dipartiment tas-sahha minn zmien ghal zmien.

 

Issa huwa veru wkoll li din is-sena mhux permessi l-attivitajiet marbuta mal-aspett estern tal-festa bhalma huma il-marci u l-loghob tan-nar. Hu veru wkoll li dawn huma parti integrali mill festa maltija.

 

Ix-xewqa tieghi hi li naghmlu hilitna u niehdu sehem u nippartecipaw fil-funzjonijiet religjuzi li se jsiru tul il-granet tan-novena u fil-jumejn tal-festa. Dan hu l-ahjar mod ta kif niccelebraw il-festa tal-bambina; nifhem nghid billi nisimghu l-kelma ta Alla, nitghalmu kif Marija wetqet ir-rieda ta Alla tul hajjietha u niehdu sehem fic-celebrazjoni tal-quddiesa. U naturalment (skont il-bzonn ) qrara sinciera.

 

Fuq nota ohra irrid minn hawn ukoll nghid grazzi li dawk il benefatturi li tul il-pandemija sostnuta bl-ghajnuna finanzjarja taghhom kemm biex stajna nkompli l-hidma taghna kif ukoll biex stajna nkunu ta sosten ghall-persuni u familji li habbtu l-bibienn taghna jitolbuna l-ghajna. Marija Bambina tbierek il-generozita taghkom. 

Fr David Gauci 

Programm ghax-xahar ta Lulju

 

Hamis,   1      Tifkira tal-Beatu Malti Nazju Falzon

              

Ġimgħ, 2        Fis-6.00 p.m. ħin ta adorazzjoni u jsir talb ghall-vokazzjonijiet fis-

                       6.30 pm il-Quddiesa

 

Ħadd, 4         L-14  il-Ħadd matul is-sena.

    Messalin B  Paġna  

 

Hamis, 8       Fis-6.00 p.m. Adorazzjoni u fis-6.30 p.m. il-Quddiesa

                      

 Ġimgħa, 9     Fit-8.00 p.m. tindaqq mota solenni biex tħabbar il-bidu tas-sibtijiet

                      bi thejjija għal-festa tal-Bambina.

 

Sibt, 10          L-Ewwel Sibt tal-Bambina.

                       Fis-6.00 p.m. Ruzarju, Kurunella, Salve u Antifona.

                       Fis-6.30 p.m. Quddiesa bl-omelija.

 

Ħadd, 11        Il-15 - il Ħadd matul is-sena                

                      Messalin B   paġna

    Fl-4.00 p.m. Quddiesa biċ-ċelebrazzjoni tas-Sagrament tal-   

    Magħmudija.    

 

Ħamis, 15     Fis-6.00 p.m. Adorazzjoni u fis-6.30 p.m. il-Quddiesa

 

Sibt, 17         It-tieni Sibt tal-Bambina

 

Ħadd, 18        Is 16 - il Ħadd matul is-sena                

                      Messalin A  paġna

                

Ħamis, 22     Fis-6.00 p.m. Adorazzjoni u fis-6.30 p.m. il-Quddiesa

 

Sibt, 24        It-Tielet Sibt tal-Bambina

                  

Ħadd, 25     Is- 17 il Ħadd matul is-sena.

                    Messalin A    paġna 

 

Hamis, 29    Fis-6.00 p.m. Adorazzjoni u fis-6.30 p.m. il-Quddiesa

 

 


IKKLIKKJA FUQ L-ISTAMPA BIEX TARA L-MAGAZINEIl-Kelma tal-Arċipriet
 
 
Nahseb jekk hemm xewqa kbira fil-qalb taghna hi li mill-aktar fis jirnexxielna nohorgu ghall-kollox mill-Pandemija tal-Covid-19 kif ukoll mill-mizuri kollha li gew imposti fuqna ( naturalment ghas-sahha taghna ).
 
Ilkoll nixtiequ li nigu l-knisja u ma jkunx hemm minn jghidilna biex nippruvaw it temperatura tad-deni, biex naghmlu s-sanitizer u juruna fejn nistghu inpoggu.
 
Imma nahseb li lkoll nixtiequ wkoll nghidu grazzi kbira mil-qalb lil dawk l-ishers li ghal aktar minn hmistax il xahar iddedikaw hin prezjuz minn taghhom sabiex lilna li konna nigu l-knisja iharsulna sahhietna. Irri nghid li l-maggoranza tan-nies fehmu, apprezzaw u kkoperaw mad-direttivi moghtija lilhom.
 
Sakemm tkunu qed taqraw dan il-messagg nittamaw li nkunu f’sitwazzjoni ahjar min dik attwali ta meta qed nikteb dan il-messagg.
 
Huwa veru li d-dinja wara Covid 19 mhix se tkun bhalma kienet qabel il-Covid 19. Din hija realta li hadd ma jista jinnega. Ilkoll sibna u se jkollna nkomplu nsibu modi u manjieri ta kif nghixu, nahdmu u nirrelataw ma xulxin.
 
Hija verita li llum in nies qed insibuhom fid-dinja virtwali. Araw ftit l-istatistika u taraw fejn qeghdin in-nies, fejn qed jixxandar dak kollu li jigri madwarna – jekk hux fil-platform tas-social media jigifieri Face book, Instagram Linked In, Tik Tok u Twitter.
 
Dawn saru il-pulptu mhux biss tas-socjeta u tal-istat izda wkoll tal-knisja. Jekk mhux ser naghmlu din il-qabza se naqghu lura u nsiru irrelevanti ghan-nies tal-lum.
 
B’sens kbir ta sodisfazzjon nghid li l-parrocca taghna tan-Naxxar  hija aggornata sew fejn tidhol il-media socjali ( grazzi ghal ghajnuna professjonali ta fr Chrisopher ) kemm fit-tmexxija tal-ufficcju parrokkjali  kif ukoll fejn jidhlu ix-xandiriet live streaming tal-funzjonijiet li jsiru fil-Kolleggjata taghna.
 
 
 
fr David Gauci
 
.                                                                                                               
Programm ghax-xahar ta’ Gunju
 
Gimgha, 4              Fis-6.00 pm Hin ta Adorazzjoni u jsir Talb
                                Ghall- Vokazzjonijiet; Fis-6.30 pm tibda l-Quddiesa.
 
Hadd, 6                  Solennita’ tal-Gisem u d-Demm Imqaddes ta’ Gesu
                               Fil-11.00 am Quddiesa Kantata Solenni
                                Fl-4.30 pm u fis-6.30 pm quddies li matulhom issir l-Ewwel                                         Tqarbina lit-tfal tal-MUSEUM.
                                Il-Quddiesa tal-5.30 pm li s-soltu issir fil-Kolleggjata  Issir fis-                                    Santwarju tal-Hniena Divina
 
Mill-Erbgha 9 sal-    Jibdew il-Kwaranturi fil-Parrocca taghna.
Gimgha, 11                      Gesu Ewkaristija  jkun espost ghall-adorazzjoni taghna                                     minn wara l-quddiesa  tad-8.45 am sa 12.00 pm.
 
                                 Fis-6.00 pm Ruzarju; fis-6.30 p.m. Quddiesa bil-kant u wara
                                 Tibda nofs siegha adorazzjoni organizzata. Nispiccaw  bil-
                                 Benedizzjoni Sagramentali.
 
Il-Gimgha, 11           Solennita’ tal-Qalb Imqaddsa ta’ Gesu
                                  Fis-6.30 pm Quddiesa Kantata bl-omelija.
 
Il-Hadd,  13              Il-Hdax il Hadd matul is-sena. Mess B  pg
                                    Fl-4.30 pm u fis-6.30 pm quddies li matulhom issir l-Ewwel                                     Tqarbina lit-tfal tal-MUSEUM.
                                    Il-Quddiesa tal-5.30 pm li s-soltu issir fil-Kolleggjata  Issir                                     fis- Santwarju tal-Hniena Divina
 
Il-Hamis, 17            Fis-6.00 pm Hin ta Adorazzjoni u fis-6.30 pm
                                Il-Quddiesa.
 
Il-Hadd, 20              It-Tnax il-Hadd matul is-sena. Mes B  pg
                                Infakkru Jum il-Missier; Fic-Cimiterju fid- 9.30am jkun hemm                                 Quddiesa.
 
                                 Fl-4.00 pm Quddiesa bic-Celebrazzjoni tas-Sagrament Tal-                                        Maghmudija.
 
Hamis,  24              Solennita’ tat-Twelid ta’ San Gwann Battista.
                                Fis-6.00 pm Hin ta Adorazzjoni u fis-6.30 pm Il-Quddiesa.
 
Hadd, 27                It-Tlettax il -Hadd matul is-sena Mess B                         
 
Tlieta, 29              Solennita’ tal-Martirju tal-Appostli San Pietru u                                                            San Pawl.

 MEJJU 2021

Programm għax-xahar ta’ Mejju 2021
 
Il-Ħadd, 2              Il-Ħames Ħadd tal-Għid (Messalin B p. 294).
 
Il-Ġimgħa, 7          L-Ewwel Ġimgha tax-Xahar.
                               Fis-6.00 pm ssir adorazzjoni u fis-6.30 pm tibda l-quddiesa.
 
Il-Ħadd, 9              Is-Sitt Ħadd tal-Għid (Messalin B p. 299).
                               Infakkru Jum l-Omm. Iċ-ċimiterju jkun miftuħ matul il-jum.
                               Fit-3.30 pm tibda quddiesa biċ-ċelebrazzjoni tal-Magħmudija
 
Il-Ħamis, 13          Fis-6.00 pm ssir adorazzjoni u fis-6.30 pm tibda l-quddiesa.
 
Il-Ħadd, 16            Is-Solennità ta’ Tlugħ il-Mulej fis-Sema (Messalin B p. 305).
Fil-5.30 pm, fis-Santwarju tal-Ħniena Divina, tibda quddiesa li matulha tingħata l-Ewwel Tqarbina lit-tfal li jattendu għall-katekiżmu f’dik iż-żona.
 
Il-Ħamis, 20          Fis-6.00 pm ssir adorazzjoni u fis-6.30 pm tibda l-quddiesa.
 
Il-Ħadd, 23            Is-Solennità tal-Miġja tal-Ispirtu s-Santu (Messalin B p. 311).
Fl-4.30 pm u fis-6.30 pm, fis-Santwarju tal-Ħniena Divina, ikun hemm Quddiesa li matulha jiġi amministrat is-Sagrament tal-Griżma tal-Isqof lit-tfal li jattendu għall-katekiżmu f’dik iż-żona.
 
Il-Ħamis, 27          Fis-6.00 pm ssir adorazzjoni u fis-6.30 pm tibda l-quddiesa.
 
Il-Ħadd, 30            Is-Solennità tat-Trinità Qaddisa (Messalin B p. 325).

aghfas fuq l-istampa biex tara l-Magazine
KELMA TAL-ARCIPRIET 

Ghid il-Kbir 2021 
Hadd ma jiehu gost bid disfati imma dawn huma parti integrali mill-istorja taghna. Min minna qatt ma kellu diffikultajiet fil-hajja affettiva, relazzjonali, professjonali etika u spiritwali ? id-disfatti kollha huma koroh, imma l-aghar hija d-disfatta personali –
 
meta hajjietna tkun falliment u ghaldaqstant mhux biss dawk ta madwarna jaqtghu qalbhom minna, imma ahna stess nitilfu l-fiducja fina nfusna. Meta l-bniedem jasal biex jara biss dak li huwa negativ allura ikollna verament ghalfejn nithassbu.
 
Ghalkemm illum qed niccelebraw l-ghid, fl-istess waqt li l vangeli jirrakontaw il-grajja tal-qawmien ta Kristu, jirrakontaw wkoll l-esperjenza ta persuni ( marija ta magdala, pietru, u Gwanni ) li hasdu bil-kbir meta sabu qabar vojt.
 
Dawn il-persuni diga kienu psikologikament mghaffga minhabba l-krucifissjoi ta persuna ghaziza ghalihom; gesu kristu. Is-sitwazzjoni tkompli tiggrava meta ntebhu li kulma kien fadal kien qabar battal.
 
Din is-sejba tkompli tkattar fihom il-perplessita, il- biza, is-suspett u l-insigurta.  Qabar vojt x’valur kien fadallu ghalihom ? Xi skop kien baqghalhom li jibqghu jzommu l-qabar vojt ?
 
Imma l-folja nqalbet wara li dwiet mill-gdid il-vuci ta Kristu Rxoxt. Meta d-dixxipli semghu jghidilhom il Paci Maghkom u wara li Marija ta Magdala semghetu jsejhilha b isimha, huma ntebhu li dak li ghaihom kien qabar vojt kien il-post li minnu hareg dak li rebah fuq il-mewt.
 
Huma ndunaw li dak li kienu qiesuh li ma kien jiswa xejn kien l-ambjent min fejn sbroffat il-hajja. Dak li qabel minnu kienet tohrog riha ta mewt, sar ifewwah il-hajja. Il qabar vojt sar il-post ewlieni ta prova li Kristu qam mill-mewt.
 
L-esperjenza ta dawn ix-xhieda fl-ewwel ghid tghidilna li fil- hajja ma hemmx oqbra vojta. Qabar vojt qatt ma huwa vojt ghal kollox; anzi dak li fl-apparenza jidher li huwa qabar vojt, jista jkun fih energija qawwija.
 
Huwa fatt li l-istorja hija minsuga bi grajjiet u fenomini negattivi, imma fid-dawl tal-kelma ta kristu rxoxt nistghu naqraw l-istorja b’mod ghal kollox gdid. Din hija d-differenza bejn dawk li jemmnu u dawk li ma jemmnux.
 
Meta n-nisrani jhares madwaru jinnota l-istess fallimenti, disfatti u gerhat li jaraw il bqija tal-bnedmin, u ghalkemm l-ewwel reazzjoni tkun wahda ta kundanna u stmerrija u li jaqta qalbu ; imma imwiezen bil kelma tal irxoxt huw ajkseb vizjoni mgedda tar realta madwaru.
 
Din hija d-differenza enormi li l-ghid jaghmel fil-hajja taghna; li quddiem qabar vojt wiehed ma jiqafx jahseb fil gisem mejjet li kien midfun, imma li hemm persuna li kienet mejta imma rxuxtat.
 
Ebda persuna minkejja l-fallimenti u d-disfatti  li jkollha fil-hajja privata, familjari jew pubblika, ma gahndha tqis lilha infisha bhala qabar vojt u ghalhekk taqta qalbha.. Kull persuna li thalli l-imhabba ta Alla tahdem fiha tista ssir rizorsa ta energija sinifikattiva u sinifikanti – ukoll jekk tkun ghaddiet min disfatta spiritwali.
 
Dan hu li jfisser l-ghid dan hu li qed niccelebraw illum bil qawmien mil mewt ta kristu, dan hu li ghandna nifhmu meta nawguraw lil xulxin l-ghid it tajjeb
 
  
aghfas fuq l-istampa biex tara l-MagazineKELMA TAL-ARCIPRIET 

MARZU 2021 

Fl-1968 it-teologu Joseph Ratzinger kiteb hekk: “Il-knejjes kbar bil-mod il-mod se jizvujtaw. Il-kunventi u l-monasteri jispiccaw bil-mod il-mod ksir ir-ras kif ser izzommuhom. L-attivitajiet u l-opri tal-hniena jispiccaw, diffikulta kif ser ikompluhom l-insara. Jigi zmien li l-komunitajiet kristjani nsara jkunu zghar, u ma jibqghux jaghmlu hoss fid-dinja.
 
Id-dinja tinsa lil Alla, imma dawk li jinsew lil Alla jghixu f’solitudni shiha, u jib dew iharsu lejn il-komunitajiet zghar insara. Il-kristjanezmu jibdew jghixuh mhux aktar bi drawwa imma b’ghazla; mhux iktar ghax l-omm tghaddih lill-iben, imma ghax l-iben meta jikber u wara li jaghmel hafna esperjenzi, jaghraf u jinduna bis-sabih li timxi wara gesu. Imbghad bil-mod il-mod id-dinja fis-solitudni tibda taghraf il-kobor, it-tjubija u sbuhja tal-Vangelu”.
 
Ridt nibda propju bis-sena ta meta inkiteb dan id-diskors ghax verament il-futur Papa Benedittu XVI kien profetiku . U dan minghjar l-esperjenza tal-Covid – 19.
Kulhadd qed jaqbel li d-dinja mhix se tkun l-istess meta jghaddi dan il-virus. Hekk ukoll il-knisja mhix se tkun l-istess kif mhix se tkun l-istess il-hajja tal-insara.
 
Diversi qed jistaqsu – meta kollox jigi ghan-normal ( jekk xi darba jigi ) il-kattolici ser jergghu jibdew jigu fil-knejjes ghall quddiesa tal-Hadd ? ser jergghu jibdew jiltaqghu sabiex jiccelebraw u jircievu l-Ewkaristija ? Ghax nghiduha kif inhi tara kemm tara u tisma kemm tisma quddies fuq it televizjoni , imma xorta wahda mintix tiehux sehem u tircievi it-tqarbin imqaddes.
 
Issa ejja nghidu kollox; veru wkoll li d-dixxipli ta Gesu jigifieri dawk li jridu jibqghu ihaddnu u jghixu l-fidi taghhom probabilment se jkun aktar insara awtentici… ta very. Ftit fil-kwantita imma mhux hekk fil-kwalita.
 
Ninsabu f’dan iz-zmien qaddis tar-randan; qaddis mhux minnu innifsu imma bil-mod kif inqadsuh ahna; nifhem nghid ( u hawn insemmi dak li nsibu fil-kelma ta Alla ) jigifieri it-talb is-sawm u l-ghoti ta karita. Huma dawn l-ghemmejjel li iqaddsu dawn il-hames gimghat ta qabel is-sollennita tal-Ghid il-kbir.
 
Ejjew ma gesu nghixu l-ahhar sieghat tal-hajja tieghu fuq din l-art  ghax “ hu obda sal-mewt, anzi sal-mewt tas-salib”.
 
fr David Gauci 
 
Programm ghax-xahar ta Marzu
 
Ġimgħa, 5   Fis-6.00 p.m. Adorazzjoni u jsir talb gall-Vokazzjonijiet fis-6.30 p.m.   
                    Il-Quddiesa.
 
Ħadd, 7         It-Tielet Hadd tar-Randan.
                   Mess B   pġ
 
Ħamis, 11    Fis-6.00 p.m. Adorazzjoni u fis-6.30 p.m. Quddiesa
 
 
Ħadd, 14       Ir-Raba  Ħadd tar-Randan
                     Mess   pġ
                     Fit-3.30 p.m. Quddiesa biċ-ċelebrazzjoni tas-sagrament tal-
                    Magħmudija.
 
Ħamis, 18     Fis-6.00 p.m. Adorazzjoni u fis-6.30 p.m. Quddiesa
 
Gimgha, 19   Solennita ta’ San Ġuzepp, għarus tal-Verġni Mqaddsa Marija
                     Għalkemm mhemmx obbligu, xieraq li nieħdu sehem fil-quddiesa
 
Ħadd, 21       Il-Hames Ħadd tar-Randan
                     Mess A  pġ
 
Hamis, 25     Sollennita tat-Thabbira tal-Mulej. ( il-Lunzjata )
                      Tkun ukoll lejliet id-Duluri
                      Fis-6.00 pm jkun hawn Celebrazzjoni Penitenzjali Komunitarja
 
Gimgha, 26    Festa ta Marija Addolorata taht is-Salib. Il-quddies ikun hekk;
                       6.00 am. 7.00am. 7.45 am. 8.45 am u 5.00pm 6.30pm 7.45pm
 
Hadd, 28         Ara l-Programm tal-Gimgha Mqaddsa. 

PROGRAMM TAL-ĠIMGĦA MQADDSA 2021 

Il-Ħadd, 28 ta Marzu; Ħadd il-Palm u l-Passjoni tal-Mulej.
Il-ħin tal-quddies filgħodu jkun hekk; 6.00,. 7.00, 8.00, 9.00, 10.00 am
Fil-11.00 a.m. ninġabru lkoll fil-Kolleggjata fejn isir it-tberik tal-palm u taz-zebbuġ; wara titkompla quddiesa kantata. Jinqara ir-rakkont tal-passjoni, din is-sena skont San Mark.
Il-ġbir kollu li jsir fil-quddies illum ikun b’risq il-festi tal-ġimgħa l-kbira u l-irxoxt.
 
Mit-Tnejn 29 sal-Erbgha 31 ta Marzu
Tridu tal-Gimgha Mqaddsa.
Fis-6.30 pm Quddiesa bil-kant u bl-omelija fuq il-Passjoni ta Gesu minn Mons Richard Borg
 
Il-Ħamis, 1 ta’ April: Ħamis ix-Xirka.
Jum it-Twaqqif tal-Ewkaristija u tas-Saċerdozju.
Fil-5.00 pm Quddiesa letta
Fis-6.30 p.m. Konċelebrazzjoni Solenni; wara t-tqarbin issir translazzjoni tas-Sagrament lejn l-artal tar-reposizzjoni.
Fid-9.00 p.m. u fl-10.00 p.m. Adorazzjoni.
 
Il-Ġimgħa, 2 ta’ April; Il-Ġimgħa l-Kbira.
Hemm obbligu għas-Sawm u Astinenza.
Fis-6.00 a.m.  fis-7.30 a.m., fid-9.00 am u fl-10.30 am jkun hawn hin ta Adorazzjoni.
 
Fis-2.30 p.m. Tingħad il-Via Cruxis
Fit-3.00 p.m. tibda l-Azzjoni Liturġika li fiha infakkru l-mewt ta Ġesu bil-qari tal-passjoni, u t-tqarbin.
 
Is-Sibt, 3 ta’ April; Sibt il-Għid.
Fit-8.00 p.m. tibda l-Funzjoni tal-Vġili tal-Għid tal-Mulej li tinkludi t-tberik tan-nar il-ġdid u mixgħela tal-Blandun, kant tal-Exultet, qari mill-kotba mqaddsa, u ċelebrazzjoni tal-magħmudija u tal-Ewkaristija.
 
Il-Ħadd, 4 ta’April: Il-Qawmien ta’Ġesu mill-mewt.
Il-Hin tal-Quddies ikun bhal nhar ta Hadd. 


aghfas fuq l-istampa biex tara l-Magazine

FRAR 2021

F’isem il-komunità parrokkjali ngħidu grazzi lill-grupp tal-ushers li għandna fil-kolleġġjata. Dawn qed jagħtu servizz impekkabli lil dawk kollha li jiġu għall-quddies. Ma neskludix li xi drabi narawhom bħala xkiel, biss meta niftakru li dak li qed jagħmlu huwa biex iħarsu saħħitna, allura ma jkollna l-ebda kelma fuq fommna ħlief GRAZZI.

 Għadna qed ngħixu f’dan iż-żmien ta’ pandemija. Nifhem il-preokkupazzjoni tal-ġenituri li uliedhom ser jagħmlu l-Ewwel Tqarbina din is-sena proprju minħabba l-fatt li x’aktarx se nkunu għadna bil-miżuri ta’ mitigazzjoni li konna bihom fis-sena 2020. Sakemm qed nikteb dan il-messaġġ għadni miniex f’pożizzjoni li nagħtikom konferma dwar id-data u l-ħin ta’ meta se jsir il-Preċett. Biss, kif ikolli konferma, ninforma lis-superjuri tal-MUSEUM sabiex jikkomunikaw magħkom id-dettalji kollha.

Dwar il-Griżma tal-Isqof, jekk inkunu b’xi mod ġejna għan-normalità, (anki jekk normalità ġdida) issir f’Novembru. Jekk il-Kurja se timxi fuq il-linji li bihom imxiet is-sena li għaddiet, allura l-affarijiet ikunu mod ieħor. ’Il quddiem inżommkom aġġornati.

 Infakkar fl-użu tal-webcam li għandna fil-parroċċa tagħna u, kif ħafna jafu, issa għandna wkoll il-paġna ta’ Facebook u YouTube li fuqhom nitrażmettu l-funzjonijiet ewlenin li jsiru fil-kolleġġjata. Jidher li kien hemm rispons tajjeb għalihom. Ovvjament kollox flus: l-istima li għandna għal dan l-investiment hija ta’ madwar 2000.

 Kif wieħed jista’ jinnota, issa tlesta r-restawr tal-koppla (ovvjament minħabba l-pandemija x-xogħol waqa’ lura) u issa għaddejjin bix-xogħol ta’ restawr tal-kampnar tal-lemin tal-knisja. Infakkar li dan ir-restawr qed jitħallas hekk: 80% tal-ispiża se jitħallsu minn fondi ewropej, waqt li 20% (iġifieri 33,000) iridu jitħallsu mill-parroċċa tagħna.

 Dalwaqt nibdew iż-żmien qaddis tar-Randan. Ejjew nilqgħu l-istedina tal-Knisja u nersqu b’qalb niedma u sogħbiena lejn Alla bi tħejjija għaċ-ċelebrazzjoni tal-passjoni, l-mewt u l-qawmien ta’ Kristu. Il-Kurja għadha qed tistenna direttivi min-naħa tal-awtoritajiet tas-saħħa dwar iċ-ċelebrazzjonijiet esterni marbutin mal-Ġimgħa Mqaddsa, fosthom il-purċissjonijiet.

 Nittamaw li fix-xhur li ġejjin (anki jekk mhux fil-qrib) inkunu nistgħu nerġgħu noffru s-servizz tat-tqarbin fid-djar lill-morda u lill-anzjani tagħna.

 Ninsabu fis-sena ddedikata lil San Ġużepp fl-okkażjoni tal-150 sena minn meta ġie ddikkjarat patrun tal-Knisja Universali. Nitolbu lil Alla bl-interċessjoni ta’ dan il-qaddis sabiex neħilsu minn din il-pandemija.

Fr David Gauci 

Programm ghax- xahar ta' Frar 

Tlieta, 2       Festa tal-Presentazzjoni tal-Mulej u Jum il-Hajja Ikkonsagrata

                    Fis-6.20 pm tberik tax-xemgha, purcissjoni gol-knisja u quddiesa

                    Bil-kant u bl-omelija. 

Ġimgha, 5   Fis-6.00 pm Adorazzjoni ghall-vokazzjonijiet u fis-6.30 p.m Quddiesa

 Hadd, 7      Il-Hames Hadd matul is-sena

                   Mess B pġ

Erbgha, 10    Solennita tan-Nawfragju ta San Pawl

                     Mess   pġ

                      Il-Hin tal-Quddies ikun bhal nhar ta Hadd

 Ħamis, 11   Fis-6.00 pm Adorazzjoni u fis-6.30 p.m Quddiesa

 Ħadd, 14    Is-Sitt Ħadd matul is-sena

                   Mess B    pġ

 Erbgha, 17   Bidu taz-zmien qaddis tar-Randan.

                     Obbligu ghas-sawm u astinenza.

                     Fil-quddies kollu isir tberik u tqeghid ta rmied fuq ras in-nies

 Ħamis, 20   Fis-6.00 pm Adorazzjoni u fis-6.30 p.m Quddiesa

 Ħadd, 21     L-Ewwel Hadd tar-Randan

                    Mess B pg

 Hamis, 25   Fis-6.00 pm Adorazzjoni u fis-6.30 p.m Quddiesa

 

ikklikkja fuq l-istampa biex tara l-Magazine

JANNAR 2021 

Hadd ma jlumna jekk kellna genn sabiex tispicca s-sena 2020 bit-tama li maghha tibda tispicca wkoll il-pandemija li hakmet lid-dinja kollha inkluz pajjizna.
 
Hafna minna inhakmu mill virus, ohrajn kellhom joqghodu kwarantina, imcahdin  mill-gheziez taghna, ma nistghux insiefru, noqghodu l-boghod kwazi nibzghu minn xulxin.  Dan kollu u iktar ghexnih tul is-sena li ghadha kemm spiccat.
 
Qeghdin nibdew sena gdida bit tama li gradwalment dan kollu jispicca u nergghu nibdew nghixu dik l-hekk imsejha normalita gdida. Biss ikun ghajb ghalina jekk ninsew dak li akkwistajna fix-xhur tal-lock down; kemm naqas it-tniggis tal-ajru f’pajjjizna;
 
kemm tajna valur ikbar lil dak li jghodd tassew fosthom ilpersuni gheziez ghalina; kemm kellna kontroll fuq il-pandemija meta gbidna habel wiehed; kemm xoghol seta jsir mid-dar u iffrankajna sieghat maqbudin fit-traffiku
 
Forsi wahda mill-iktar affarijiet li tghallimna hi li nieqaf nahseb, nirifletti, naghraf xínhu dak li huwa tassew essenzjali fil-hajja, kemm il-bniedem huwa dghajjef,
 
Jalla meta ninsabu fil-bidu ta sena gdida naghmlu ftit il-kontijiet maghna infusna u f’dawk li insejhulhom proponimenti nimmarkaw dawk il-lezzjonijiet li tghallimna tul il-pandemija – filwaqt li xorta wahda nibqghu nibzghu ghal sahhietna u sahhet xulxin u nobdu d-diretttivi li jaghtuna l-awtoritajiet tas-sahha.
 
Hafna minna hassejna ghafsa ta qalb li ma stajniex niccelebraw il-festi marbutin mal-gimgha mqaddsa u tal-Bambina bil-mod tas-soltu. Nittamaw li din is-sena is-sitwazzjoni tkun differenti u jalla dawn l-istess fetsi iservu sabiex nersqu aktar lejn Alla u lejn xulxin.
 
Fr David Gauci
 
 
Programm għax-xahar ta Jannar 2021
 
Gimgha, 1     Solennita ta’Marija Omm Alla; hija festa kmandata  
                      Mess B.  pġ   
 
Ħadd, 3         Solennita tal-Epifanija tal-Mulej. Mess B  pġ
    
Gimgha, 8    Fis-6.00 p.m. Adorazzjoni u Quddiesa 
                     Fis-7.30 pm fl-oratorju jibda l-kors ta kana ghall-gharajjes.
 
Ħadd, 10     Festa tal- Maghmudija tal-Mulej. Mess B  pġ   

Fit-3.30 p.m. Quddiesa biċ-Ċelebrazzjoni tas-Sagrament tal- Magħmudija

 
Ħamis, 14   Fis-6.00 p.m. Adorazzjoni u Quddiesa                                                                        
Sibt, 18       Jibda Ottavarju ta Talb għall-għaqda fost il-Knejjes Insara
 
Ħadd, 1    It-Tieni Ħadd ta matul is-sena. Jum il-Kelma ta Alla
                    Mess B    pġ
 
Tnejn, 18    Jibda Ottavarju ta Talb għall-għaqda fost il-Knejjes Insara
 
Ħamis, 21   Fis-6.00 p.m. Adorazzjoni u Quddiesa
 
Sibt, 25        Festa tal-konverzjoni ta san pawl
 
Ħadd, 24     It-Tielet Ħadd ta matul is-sena
                    Mess B  pġ
 
Tnejn, 25    Festa tal-konverzjoni tal-Appostlu San Pawl
 
Hamis, 28   Fis-6.00 pm Adorazzjoni u Quddiesa

*******
DATI IMPORTANTI MATUL IS-SENA 2021

Ras ir-Randan    17 Frar

Redentur 12 Marzu

Duluri 26 Marzu

Ħadd il-Palm 28 Marzu

Ġimgħa l-Kbira 2 April

Għid il-Kbir 4 April

San Ġuzepp 2 Mejju

Pentecoste 23 Mejju

L-Ewwel Tqarbina:
Subien - 6 Ġunju
Bniet - 13 Ġunju  

Corpus 6 Ġunju

Qalb ta Ġesu 13 Ġunju

Grizma:
Bniet - 11 Settermbru fis-6.30pm
Subien - 12 Settembru fl-4.30pm u fis-6.30pm

Kristu Sultan 21 Novembru
 FLIMKIEN JANNAR 2021

ikklikkja fuq l-istampa biex tara l-Magazine
All updates Posted by 
Charles V. Farrugia
Webmaster

L-AĦĦAR POSTS