Thursday, May 27, 2021

min-NIEQA - u FLIMKIEN 2021

GUNJU 2021

IKKLIKKJA FUQ L-ISTAMPA BIEX TARA L-MAGAZINEIl-Kelma tal-Arċipriet
 
 
Nahseb jekk hemm xewqa kbira fil-qalb taghna hi li mill-aktar fis jirnexxielna nohorgu ghall-kollox mill-Pandemija tal-Covid-19 kif ukoll mill-mizuri kollha li gew imposti fuqna ( naturalment ghas-sahha taghna ).
 
Ilkoll nixtiequ li nigu l-knisja u ma jkunx hemm minn jghidilna biex nippruvaw it temperatura tad-deni, biex naghmlu s-sanitizer u juruna fejn nistghu inpoggu.
 
Imma nahseb li lkoll nixtiequ wkoll nghidu grazzi kbira mil-qalb lil dawk l-ishers li ghal aktar minn hmistax il xahar iddedikaw hin prezjuz minn taghhom sabiex lilna li konna nigu l-knisja iharsulna sahhietna. Irri nghid li l-maggoranza tan-nies fehmu, apprezzaw u kkoperaw mad-direttivi moghtija lilhom.
 
Sakemm tkunu qed taqraw dan il-messagg nittamaw li nkunu f’sitwazzjoni ahjar min dik attwali ta meta qed nikteb dan il-messagg.
 
Huwa veru li d-dinja wara Covid 19 mhix se tkun bhalma kienet qabel il-Covid 19. Din hija realta li hadd ma jista jinnega. Ilkoll sibna u se jkollna nkomplu nsibu modi u manjieri ta kif nghixu, nahdmu u nirrelataw ma xulxin.
 
Hija verita li llum in nies qed insibuhom fid-dinja virtwali. Araw ftit l-istatistika u taraw fejn qeghdin in-nies, fejn qed jixxandar dak kollu li jigri madwarna – jekk hux fil-platform tas-social media jigifieri Face book, Instagram Linked In, Tik Tok u Twitter.
 
Dawn saru il-pulptu mhux biss tas-socjeta u tal-istat izda wkoll tal-knisja. Jekk mhux ser naghmlu din il-qabza se naqghu lura u nsiru irrelevanti ghan-nies tal-lum.
 
B’sens kbir ta sodisfazzjon nghid li l-parrocca taghna tan-Naxxar  hija aggornata sew fejn tidhol il-media socjali ( grazzi ghal ghajnuna professjonali ta fr Chrisopher ) kemm fit-tmexxija tal-ufficcju parrokkjali  kif ukoll fejn jidhlu ix-xandiriet live streaming tal-funzjonijiet li jsiru fil-Kolleggjata taghna.
 
 
 
fr David Gauci
 
.                                                                                                               
Programm ghax-xahar ta’ Gunju
 
Gimgha, 4              Fis-6.00 pm Hin ta Adorazzjoni u jsir Talb
                                Ghall- Vokazzjonijiet; Fis-6.30 pm tibda l-Quddiesa.
 
Hadd, 6                  Solennita’ tal-Gisem u d-Demm Imqaddes ta’ Gesu
                               Fil-11.00 am Quddiesa Kantata Solenni
                                Fl-4.30 pm u fis-6.30 pm quddies li matulhom issir l-Ewwel                                         Tqarbina lit-tfal tal-MUSEUM.
                                Il-Quddiesa tal-5.30 pm li s-soltu issir fil-Kolleggjata  Issir fis-                                    Santwarju tal-Hniena Divina
 
Mill-Erbgha 9 sal-    Jibdew il-Kwaranturi fil-Parrocca taghna.
Gimgha, 11                      Gesu Ewkaristija  jkun espost ghall-adorazzjoni taghna                                     minn wara l-quddiesa  tad-8.45 am sa 12.00 pm.
 
                                 Fis-6.00 pm Ruzarju; fis-6.30 p.m. Quddiesa bil-kant u wara
                                 Tibda nofs siegha adorazzjoni organizzata. Nispiccaw  bil-
                                 Benedizzjoni Sagramentali.
 
Il-Gimgha, 11           Solennita’ tal-Qalb Imqaddsa ta’ Gesu
                                  Fis-6.30 pm Quddiesa Kantata bl-omelija.
 
Il-Hadd,  13              Il-Hdax il Hadd matul is-sena. Mess B  pg
                                    Fl-4.30 pm u fis-6.30 pm quddies li matulhom issir l-Ewwel                                     Tqarbina lit-tfal tal-MUSEUM.
                                    Il-Quddiesa tal-5.30 pm li s-soltu issir fil-Kolleggjata  Issir                                     fis- Santwarju tal-Hniena Divina
 
Il-Hamis, 17            Fis-6.00 pm Hin ta Adorazzjoni u fis-6.30 pm
                                Il-Quddiesa.
 
Il-Hadd, 20              It-Tnax il-Hadd matul is-sena. Mes B  pg
                                Infakkru Jum il-Missier; Fic-Cimiterju fid- 9.30am jkun hemm                                 Quddiesa.
 
                                 Fl-4.00 pm Quddiesa bic-Celebrazzjoni tas-Sagrament Tal-                                        Maghmudija.
 
Hamis,  24              Solennita’ tat-Twelid ta’ San Gwann Battista.
                                Fis-6.00 pm Hin ta Adorazzjoni u fis-6.30 pm Il-Quddiesa.
 
Hadd, 27                It-Tlettax il -Hadd matul is-sena Mess B                         
 
Tlieta, 29              Solennita’ tal-Martirju tal-Appostli San Pietru u                                                            San Pawl.

 MEJJU 2021

Programm għax-xahar ta’ Mejju 2021
 
Il-Ħadd, 2              Il-Ħames Ħadd tal-Għid (Messalin B p. 294).
 
Il-Ġimgħa, 7          L-Ewwel Ġimgha tax-Xahar.
                               Fis-6.00 pm ssir adorazzjoni u fis-6.30 pm tibda l-quddiesa.
 
Il-Ħadd, 9              Is-Sitt Ħadd tal-Għid (Messalin B p. 299).
                               Infakkru Jum l-Omm. Iċ-ċimiterju jkun miftuħ matul il-jum.
                               Fit-3.30 pm tibda quddiesa biċ-ċelebrazzjoni tal-Magħmudija
 
Il-Ħamis, 13          Fis-6.00 pm ssir adorazzjoni u fis-6.30 pm tibda l-quddiesa.
 
Il-Ħadd, 16            Is-Solennità ta’ Tlugħ il-Mulej fis-Sema (Messalin B p. 305).
Fil-5.30 pm, fis-Santwarju tal-Ħniena Divina, tibda quddiesa li matulha tingħata l-Ewwel Tqarbina lit-tfal li jattendu għall-katekiżmu f’dik iż-żona.
 
Il-Ħamis, 20          Fis-6.00 pm ssir adorazzjoni u fis-6.30 pm tibda l-quddiesa.
 
Il-Ħadd, 23            Is-Solennità tal-Miġja tal-Ispirtu s-Santu (Messalin B p. 311).
Fl-4.30 pm u fis-6.30 pm, fis-Santwarju tal-Ħniena Divina, ikun hemm Quddiesa li matulha jiġi amministrat is-Sagrament tal-Griżma tal-Isqof lit-tfal li jattendu għall-katekiżmu f’dik iż-żona.
 
Il-Ħamis, 27          Fis-6.00 pm ssir adorazzjoni u fis-6.30 pm tibda l-quddiesa.
 
Il-Ħadd, 30            Is-Solennità tat-Trinità Qaddisa (Messalin B p. 325).

aghfas fuq l-istampa biex tara l-Magazine
KELMA TAL-ARCIPRIET 

Ghid il-Kbir 2021 
Hadd ma jiehu gost bid disfati imma dawn huma parti integrali mill-istorja taghna. Min minna qatt ma kellu diffikultajiet fil-hajja affettiva, relazzjonali, professjonali etika u spiritwali ? id-disfatti kollha huma koroh, imma l-aghar hija d-disfatta personali –
 
meta hajjietna tkun falliment u ghaldaqstant mhux biss dawk ta madwarna jaqtghu qalbhom minna, imma ahna stess nitilfu l-fiducja fina nfusna. Meta l-bniedem jasal biex jara biss dak li huwa negativ allura ikollna verament ghalfejn nithassbu.
 
Ghalkemm illum qed niccelebraw l-ghid, fl-istess waqt li l vangeli jirrakontaw il-grajja tal-qawmien ta Kristu, jirrakontaw wkoll l-esperjenza ta persuni ( marija ta magdala, pietru, u Gwanni ) li hasdu bil-kbir meta sabu qabar vojt.
 
Dawn il-persuni diga kienu psikologikament mghaffga minhabba l-krucifissjoi ta persuna ghaziza ghalihom; gesu kristu. Is-sitwazzjoni tkompli tiggrava meta ntebhu li kulma kien fadal kien qabar battal.
 
Din is-sejba tkompli tkattar fihom il-perplessita, il- biza, is-suspett u l-insigurta.  Qabar vojt x’valur kien fadallu ghalihom ? Xi skop kien baqghalhom li jibqghu jzommu l-qabar vojt ?
 
Imma l-folja nqalbet wara li dwiet mill-gdid il-vuci ta Kristu Rxoxt. Meta d-dixxipli semghu jghidilhom il Paci Maghkom u wara li Marija ta Magdala semghetu jsejhilha b isimha, huma ntebhu li dak li ghaihom kien qabar vojt kien il-post li minnu hareg dak li rebah fuq il-mewt.
 
Huma ndunaw li dak li kienu qiesuh li ma kien jiswa xejn kien l-ambjent min fejn sbroffat il-hajja. Dak li qabel minnu kienet tohrog riha ta mewt, sar ifewwah il-hajja. Il qabar vojt sar il-post ewlieni ta prova li Kristu qam mill-mewt.
 
L-esperjenza ta dawn ix-xhieda fl-ewwel ghid tghidilna li fil- hajja ma hemmx oqbra vojta. Qabar vojt qatt ma huwa vojt ghal kollox; anzi dak li fl-apparenza jidher li huwa qabar vojt, jista jkun fih energija qawwija.
 
Huwa fatt li l-istorja hija minsuga bi grajjiet u fenomini negattivi, imma fid-dawl tal-kelma ta kristu rxoxt nistghu naqraw l-istorja b’mod ghal kollox gdid. Din hija d-differenza bejn dawk li jemmnu u dawk li ma jemmnux.
 
Meta n-nisrani jhares madwaru jinnota l-istess fallimenti, disfatti u gerhat li jaraw il bqija tal-bnedmin, u ghalkemm l-ewwel reazzjoni tkun wahda ta kundanna u stmerrija u li jaqta qalbu ; imma imwiezen bil kelma tal irxoxt huw ajkseb vizjoni mgedda tar realta madwaru.
 
Din hija d-differenza enormi li l-ghid jaghmel fil-hajja taghna; li quddiem qabar vojt wiehed ma jiqafx jahseb fil gisem mejjet li kien midfun, imma li hemm persuna li kienet mejta imma rxuxtat.
 
Ebda persuna minkejja l-fallimenti u d-disfatti  li jkollha fil-hajja privata, familjari jew pubblika, ma gahndha tqis lilha infisha bhala qabar vojt u ghalhekk taqta qalbha.. Kull persuna li thalli l-imhabba ta Alla tahdem fiha tista ssir rizorsa ta energija sinifikattiva u sinifikanti – ukoll jekk tkun ghaddiet min disfatta spiritwali.
 
Dan hu li jfisser l-ghid dan hu li qed niccelebraw illum bil qawmien mil mewt ta kristu, dan hu li ghandna nifhmu meta nawguraw lil xulxin l-ghid it tajjeb
 
  
aghfas fuq l-istampa biex tara l-MagazineKELMA TAL-ARCIPRIET 

MARZU 2021 

Fl-1968 it-teologu Joseph Ratzinger kiteb hekk: “Il-knejjes kbar bil-mod il-mod se jizvujtaw. Il-kunventi u l-monasteri jispiccaw bil-mod il-mod ksir ir-ras kif ser izzommuhom. L-attivitajiet u l-opri tal-hniena jispiccaw, diffikulta kif ser ikompluhom l-insara. Jigi zmien li l-komunitajiet kristjani nsara jkunu zghar, u ma jibqghux jaghmlu hoss fid-dinja.
 
Id-dinja tinsa lil Alla, imma dawk li jinsew lil Alla jghixu f’solitudni shiha, u jib dew iharsu lejn il-komunitajiet zghar insara. Il-kristjanezmu jibdew jghixuh mhux aktar bi drawwa imma b’ghazla; mhux iktar ghax l-omm tghaddih lill-iben, imma ghax l-iben meta jikber u wara li jaghmel hafna esperjenzi, jaghraf u jinduna bis-sabih li timxi wara gesu. Imbghad bil-mod il-mod id-dinja fis-solitudni tibda taghraf il-kobor, it-tjubija u sbuhja tal-Vangelu”.
 
Ridt nibda propju bis-sena ta meta inkiteb dan id-diskors ghax verament il-futur Papa Benedittu XVI kien profetiku . U dan minghjar l-esperjenza tal-Covid – 19.
Kulhadd qed jaqbel li d-dinja mhix se tkun l-istess meta jghaddi dan il-virus. Hekk ukoll il-knisja mhix se tkun l-istess kif mhix se tkun l-istess il-hajja tal-insara.
 
Diversi qed jistaqsu – meta kollox jigi ghan-normal ( jekk xi darba jigi ) il-kattolici ser jergghu jibdew jigu fil-knejjes ghall quddiesa tal-Hadd ? ser jergghu jibdew jiltaqghu sabiex jiccelebraw u jircievu l-Ewkaristija ? Ghax nghiduha kif inhi tara kemm tara u tisma kemm tisma quddies fuq it televizjoni , imma xorta wahda mintix tiehux sehem u tircievi it-tqarbin imqaddes.
 
Issa ejja nghidu kollox; veru wkoll li d-dixxipli ta Gesu jigifieri dawk li jridu jibqghu ihaddnu u jghixu l-fidi taghhom probabilment se jkun aktar insara awtentici… ta very. Ftit fil-kwantita imma mhux hekk fil-kwalita.
 
Ninsabu f’dan iz-zmien qaddis tar-randan; qaddis mhux minnu innifsu imma bil-mod kif inqadsuh ahna; nifhem nghid ( u hawn insemmi dak li nsibu fil-kelma ta Alla ) jigifieri it-talb is-sawm u l-ghoti ta karita. Huma dawn l-ghemmejjel li iqaddsu dawn il-hames gimghat ta qabel is-sollennita tal-Ghid il-kbir.
 
Ejjew ma gesu nghixu l-ahhar sieghat tal-hajja tieghu fuq din l-art  ghax “ hu obda sal-mewt, anzi sal-mewt tas-salib”.
 
fr David Gauci 
 
Programm ghax-xahar ta Marzu
 
Ġimgħa, 5   Fis-6.00 p.m. Adorazzjoni u jsir talb gall-Vokazzjonijiet fis-6.30 p.m.   
                    Il-Quddiesa.
 
Ħadd, 7         It-Tielet Hadd tar-Randan.
                   Mess B   pġ
 
Ħamis, 11    Fis-6.00 p.m. Adorazzjoni u fis-6.30 p.m. Quddiesa
 
 
Ħadd, 14       Ir-Raba  Ħadd tar-Randan
                     Mess   pġ
                     Fit-3.30 p.m. Quddiesa biċ-ċelebrazzjoni tas-sagrament tal-
                    Magħmudija.
 
Ħamis, 18     Fis-6.00 p.m. Adorazzjoni u fis-6.30 p.m. Quddiesa
 
Gimgha, 19   Solennita ta’ San Ġuzepp, għarus tal-Verġni Mqaddsa Marija
                     Għalkemm mhemmx obbligu, xieraq li nieħdu sehem fil-quddiesa
 
Ħadd, 21       Il-Hames Ħadd tar-Randan
                     Mess A  pġ
 
Hamis, 25     Sollennita tat-Thabbira tal-Mulej. ( il-Lunzjata )
                      Tkun ukoll lejliet id-Duluri
                      Fis-6.00 pm jkun hawn Celebrazzjoni Penitenzjali Komunitarja
 
Gimgha, 26    Festa ta Marija Addolorata taht is-Salib. Il-quddies ikun hekk;
                       6.00 am. 7.00am. 7.45 am. 8.45 am u 5.00pm 6.30pm 7.45pm
 
Hadd, 28         Ara l-Programm tal-Gimgha Mqaddsa. 

PROGRAMM TAL-ĠIMGĦA MQADDSA 2021 

Il-Ħadd, 28 ta Marzu; Ħadd il-Palm u l-Passjoni tal-Mulej.
Il-ħin tal-quddies filgħodu jkun hekk; 6.00,. 7.00, 8.00, 9.00, 10.00 am
Fil-11.00 a.m. ninġabru lkoll fil-Kolleggjata fejn isir it-tberik tal-palm u taz-zebbuġ; wara titkompla quddiesa kantata. Jinqara ir-rakkont tal-passjoni, din is-sena skont San Mark.
Il-ġbir kollu li jsir fil-quddies illum ikun b’risq il-festi tal-ġimgħa l-kbira u l-irxoxt.
 
Mit-Tnejn 29 sal-Erbgha 31 ta Marzu
Tridu tal-Gimgha Mqaddsa.
Fis-6.30 pm Quddiesa bil-kant u bl-omelija fuq il-Passjoni ta Gesu minn Mons Richard Borg
 
Il-Ħamis, 1 ta’ April: Ħamis ix-Xirka.
Jum it-Twaqqif tal-Ewkaristija u tas-Saċerdozju.
Fil-5.00 pm Quddiesa letta
Fis-6.30 p.m. Konċelebrazzjoni Solenni; wara t-tqarbin issir translazzjoni tas-Sagrament lejn l-artal tar-reposizzjoni.
Fid-9.00 p.m. u fl-10.00 p.m. Adorazzjoni.
 
Il-Ġimgħa, 2 ta’ April; Il-Ġimgħa l-Kbira.
Hemm obbligu għas-Sawm u Astinenza.
Fis-6.00 a.m.  fis-7.30 a.m., fid-9.00 am u fl-10.30 am jkun hawn hin ta Adorazzjoni.
 
Fis-2.30 p.m. Tingħad il-Via Cruxis
Fit-3.00 p.m. tibda l-Azzjoni Liturġika li fiha infakkru l-mewt ta Ġesu bil-qari tal-passjoni, u t-tqarbin.
 
Is-Sibt, 3 ta’ April; Sibt il-Għid.
Fit-8.00 p.m. tibda l-Funzjoni tal-Vġili tal-Għid tal-Mulej li tinkludi t-tberik tan-nar il-ġdid u mixgħela tal-Blandun, kant tal-Exultet, qari mill-kotba mqaddsa, u ċelebrazzjoni tal-magħmudija u tal-Ewkaristija.
 
Il-Ħadd, 4 ta’April: Il-Qawmien ta’Ġesu mill-mewt.
Il-Hin tal-Quddies ikun bhal nhar ta Hadd. 


aghfas fuq l-istampa biex tara l-Magazine

FRAR 2021

F’isem il-komunità parrokkjali ngħidu grazzi lill-grupp tal-ushers li għandna fil-kolleġġjata. Dawn qed jagħtu servizz impekkabli lil dawk kollha li jiġu għall-quddies. Ma neskludix li xi drabi narawhom bħala xkiel, biss meta niftakru li dak li qed jagħmlu huwa biex iħarsu saħħitna, allura ma jkollna l-ebda kelma fuq fommna ħlief GRAZZI.

 Għadna qed ngħixu f’dan iż-żmien ta’ pandemija. Nifhem il-preokkupazzjoni tal-ġenituri li uliedhom ser jagħmlu l-Ewwel Tqarbina din is-sena proprju minħabba l-fatt li x’aktarx se nkunu għadna bil-miżuri ta’ mitigazzjoni li konna bihom fis-sena 2020. Sakemm qed nikteb dan il-messaġġ għadni miniex f’pożizzjoni li nagħtikom konferma dwar id-data u l-ħin ta’ meta se jsir il-Preċett. Biss, kif ikolli konferma, ninforma lis-superjuri tal-MUSEUM sabiex jikkomunikaw magħkom id-dettalji kollha.

Dwar il-Griżma tal-Isqof, jekk inkunu b’xi mod ġejna għan-normalità, (anki jekk normalità ġdida) issir f’Novembru. Jekk il-Kurja se timxi fuq il-linji li bihom imxiet is-sena li għaddiet, allura l-affarijiet ikunu mod ieħor. ’Il quddiem inżommkom aġġornati.

 Infakkar fl-użu tal-webcam li għandna fil-parroċċa tagħna u, kif ħafna jafu, issa għandna wkoll il-paġna ta’ Facebook u YouTube li fuqhom nitrażmettu l-funzjonijiet ewlenin li jsiru fil-kolleġġjata. Jidher li kien hemm rispons tajjeb għalihom. Ovvjament kollox flus: l-istima li għandna għal dan l-investiment hija ta’ madwar 2000.

 Kif wieħed jista’ jinnota, issa tlesta r-restawr tal-koppla (ovvjament minħabba l-pandemija x-xogħol waqa’ lura) u issa għaddejjin bix-xogħol ta’ restawr tal-kampnar tal-lemin tal-knisja. Infakkar li dan ir-restawr qed jitħallas hekk: 80% tal-ispiża se jitħallsu minn fondi ewropej, waqt li 20% (iġifieri 33,000) iridu jitħallsu mill-parroċċa tagħna.

 Dalwaqt nibdew iż-żmien qaddis tar-Randan. Ejjew nilqgħu l-istedina tal-Knisja u nersqu b’qalb niedma u sogħbiena lejn Alla bi tħejjija għaċ-ċelebrazzjoni tal-passjoni, l-mewt u l-qawmien ta’ Kristu. Il-Kurja għadha qed tistenna direttivi min-naħa tal-awtoritajiet tas-saħħa dwar iċ-ċelebrazzjonijiet esterni marbutin mal-Ġimgħa Mqaddsa, fosthom il-purċissjonijiet.

 Nittamaw li fix-xhur li ġejjin (anki jekk mhux fil-qrib) inkunu nistgħu nerġgħu noffru s-servizz tat-tqarbin fid-djar lill-morda u lill-anzjani tagħna.

 Ninsabu fis-sena ddedikata lil San Ġużepp fl-okkażjoni tal-150 sena minn meta ġie ddikkjarat patrun tal-Knisja Universali. Nitolbu lil Alla bl-interċessjoni ta’ dan il-qaddis sabiex neħilsu minn din il-pandemija.

Fr David Gauci 

Programm ghax- xahar ta' Frar 

Tlieta, 2       Festa tal-Presentazzjoni tal-Mulej u Jum il-Hajja Ikkonsagrata

                    Fis-6.20 pm tberik tax-xemgha, purcissjoni gol-knisja u quddiesa

                    Bil-kant u bl-omelija. 

Ġimgha, 5   Fis-6.00 pm Adorazzjoni ghall-vokazzjonijiet u fis-6.30 p.m Quddiesa

 Hadd, 7      Il-Hames Hadd matul is-sena

                   Mess B pġ

Erbgha, 10    Solennita tan-Nawfragju ta San Pawl

                     Mess   pġ

                      Il-Hin tal-Quddies ikun bhal nhar ta Hadd

 Ħamis, 11   Fis-6.00 pm Adorazzjoni u fis-6.30 p.m Quddiesa

 Ħadd, 14    Is-Sitt Ħadd matul is-sena

                   Mess B    pġ

 Erbgha, 17   Bidu taz-zmien qaddis tar-Randan.

                     Obbligu ghas-sawm u astinenza.

                     Fil-quddies kollu isir tberik u tqeghid ta rmied fuq ras in-nies

 Ħamis, 20   Fis-6.00 pm Adorazzjoni u fis-6.30 p.m Quddiesa

 Ħadd, 21     L-Ewwel Hadd tar-Randan

                    Mess B pg

 Hamis, 25   Fis-6.00 pm Adorazzjoni u fis-6.30 p.m Quddiesa

 

ikklikkja fuq l-istampa biex tara l-Magazine

JANNAR 2021 

Hadd ma jlumna jekk kellna genn sabiex tispicca s-sena 2020 bit-tama li maghha tibda tispicca wkoll il-pandemija li hakmet lid-dinja kollha inkluz pajjizna.
 
Hafna minna inhakmu mill virus, ohrajn kellhom joqghodu kwarantina, imcahdin  mill-gheziez taghna, ma nistghux insiefru, noqghodu l-boghod kwazi nibzghu minn xulxin.  Dan kollu u iktar ghexnih tul is-sena li ghadha kemm spiccat.
 
Qeghdin nibdew sena gdida bit tama li gradwalment dan kollu jispicca u nergghu nibdew nghixu dik l-hekk imsejha normalita gdida. Biss ikun ghajb ghalina jekk ninsew dak li akkwistajna fix-xhur tal-lock down; kemm naqas it-tniggis tal-ajru f’pajjjizna;
 
kemm tajna valur ikbar lil dak li jghodd tassew fosthom ilpersuni gheziez ghalina; kemm kellna kontroll fuq il-pandemija meta gbidna habel wiehed; kemm xoghol seta jsir mid-dar u iffrankajna sieghat maqbudin fit-traffiku
 
Forsi wahda mill-iktar affarijiet li tghallimna hi li nieqaf nahseb, nirifletti, naghraf xínhu dak li huwa tassew essenzjali fil-hajja, kemm il-bniedem huwa dghajjef,
 
Jalla meta ninsabu fil-bidu ta sena gdida naghmlu ftit il-kontijiet maghna infusna u f’dawk li insejhulhom proponimenti nimmarkaw dawk il-lezzjonijiet li tghallimna tul il-pandemija – filwaqt li xorta wahda nibqghu nibzghu ghal sahhietna u sahhet xulxin u nobdu d-diretttivi li jaghtuna l-awtoritajiet tas-sahha.
 
Hafna minna hassejna ghafsa ta qalb li ma stajniex niccelebraw il-festi marbutin mal-gimgha mqaddsa u tal-Bambina bil-mod tas-soltu. Nittamaw li din is-sena is-sitwazzjoni tkun differenti u jalla dawn l-istess fetsi iservu sabiex nersqu aktar lejn Alla u lejn xulxin.
 
Fr David Gauci
 
 
Programm għax-xahar ta Jannar 2021
 
Gimgha, 1     Solennita ta’Marija Omm Alla; hija festa kmandata  
                      Mess B.  pġ   
 
Ħadd, 3         Solennita tal-Epifanija tal-Mulej. Mess B  pġ
    
Gimgha, 8    Fis-6.00 p.m. Adorazzjoni u Quddiesa 
                     Fis-7.30 pm fl-oratorju jibda l-kors ta kana ghall-gharajjes.
 
Ħadd, 10     Festa tal- Maghmudija tal-Mulej. Mess B  pġ   

Fit-3.30 p.m. Quddiesa biċ-Ċelebrazzjoni tas-Sagrament tal- Magħmudija

 
Ħamis, 14   Fis-6.00 p.m. Adorazzjoni u Quddiesa                                                                        
Sibt, 18       Jibda Ottavarju ta Talb għall-għaqda fost il-Knejjes Insara
 
Ħadd, 1    It-Tieni Ħadd ta matul is-sena. Jum il-Kelma ta Alla
                    Mess B    pġ
 
Tnejn, 18    Jibda Ottavarju ta Talb għall-għaqda fost il-Knejjes Insara
 
Ħamis, 21   Fis-6.00 p.m. Adorazzjoni u Quddiesa
 
Sibt, 25        Festa tal-konverzjoni ta san pawl
 
Ħadd, 24     It-Tielet Ħadd ta matul is-sena
                    Mess B  pġ
 
Tnejn, 25    Festa tal-konverzjoni tal-Appostlu San Pawl
 
Hamis, 28   Fis-6.00 pm Adorazzjoni u Quddiesa

*******
DATI IMPORTANTI MATUL IS-SENA 2021

Ras ir-Randan    17 Frar

Redentur 12 Marzu

Duluri 26 Marzu

Ħadd il-Palm 28 Marzu

Ġimgħa l-Kbira 2 April

Għid il-Kbir 4 April

San Ġuzepp 2 Mejju

Pentecoste 23 Mejju

L-Ewwel Tqarbina:
Subien - 6 Ġunju
Bniet - 13 Ġunju  

Corpus 6 Ġunju

Qalb ta Ġesu 13 Ġunju

Grizma:
Bniet - 11 Settermbru fis-6.30pm
Subien - 12 Settembru fl-4.30pm u fis-6.30pm

Kristu Sultan 21 Novembru
 FLIMKIEN JANNAR 2021

ikklikkja fuq l-istampa biex tara l-Magazine
All updates Posted by 
Charles V. Farrugia
Webmaster