Friday, January 1, 2021

min-NIEQA - u FLIMKIEN 2021

KELMA TAL-ARCIPRIET

JANNAR 2021 

Hadd ma jlumna jekk kellna genn sabiex tispicca s-sena 2020 bit-tama li maghha tibda tispicca wkoll il-pandemija li hakmet lid-dinja kollha inkluz pajjizna.
 
Hafna minna inhakmu mill virus, ohrajn kellhom joqghodu kwarantina, imcahdin  mill-gheziez taghna, ma nistghux insiefru, noqghodu l-boghod kwazi nibzghu minn xulxin.  Dan kollu u iktar ghexnih tul is-sena li ghadha kemm spiccat.
 
Qeghdin nibdew sena gdida bit tama li gradwalment dan kollu jispicca u nergghu nibdew nghixu dik l-hekk imsejha normalita gdida. Biss ikun ghajb ghalina jekk ninsew dak li akkwistajna fix-xhur tal-lock down; kemm naqas it-tniggis tal-ajru f’pajjjizna;
 
kemm tajna valur ikbar lil dak li jghodd tassew fosthom ilpersuni gheziez ghalina; kemm kellna kontroll fuq il-pandemija meta gbidna habel wiehed; kemm xoghol seta jsir mid-dar u iffrankajna sieghat maqbudin fit-traffiku
 
Forsi wahda mill-iktar affarijiet li tghallimna hi li nieqaf nahseb, nirifletti, naghraf xínhu dak li huwa tassew essenzjali fil-hajja, kemm il-bniedem huwa dghajjef,
 
Jalla meta ninsabu fil-bidu ta sena gdida naghmlu ftit il-kontijiet maghna infusna u f’dawk li insejhulhom proponimenti nimmarkaw dawk il-lezzjonijiet li tghallimna tul il-pandemija – filwaqt li xorta wahda nibqghu nibzghu ghal sahhietna u sahhet xulxin u nobdu d-diretttivi li jaghtuna l-awtoritajiet tas-sahha.
 
Hafna minna hassejna ghafsa ta qalb li ma stajniex niccelebraw il-festi marbutin mal-gimgha mqaddsa u tal-Bambina bil-mod tas-soltu. Nittamaw li din is-sena is-sitwazzjoni tkun differenti u jalla dawn l-istess fetsi iservu sabiex nersqu aktar lejn Alla u lejn xulxin.
 
Fr David Gauci
 
 
Programm għax-xahar ta Jannar 2021
 
Gimgha, 1     Solennita ta’Marija Omm Alla; hija festa kmandata  
                      Mess B.  pġ   
 
Ħadd, 3         Solennita tal-Epifanija tal-Mulej. Mess B  pġ
    
Gimgha, 8    Fis-6.00 p.m. Adorazzjoni u Quddiesa 
                     Fis-7.30 pm fl-oratorju jibda l-kors ta kana ghall-gharajjes.
 
Ħadd, 10     Festa tal- Maghmudija tal-Mulej. Mess B  pġ   

Fit-3.30 p.m. Quddiesa biċ-Ċelebrazzjoni tas-Sagrament tal- Magħmudija

 
Ħamis, 14   Fis-6.00 p.m. Adorazzjoni u Quddiesa                                                                        
Sibt, 18       Jibda Ottavarju ta Talb għall-għaqda fost il-Knejjes Insara
 
Ħadd, 1    It-Tieni Ħadd ta matul is-sena. Jum il-Kelma ta Alla
                    Mess B    pġ
 
Tnejn, 18    Jibda Ottavarju ta Talb għall-għaqda fost il-Knejjes Insara
 
Ħamis, 21   Fis-6.00 p.m. Adorazzjoni u Quddiesa
 
Sibt, 25        Festa tal-konverzjoni ta san pawl
 
Ħadd, 24     It-Tielet Ħadd ta matul is-sena
                    Mess B  pġ
 
Tnejn, 25    Festa tal-konverzjoni tal-Appostlu San Pawl
 
Hamis, 28   Fis-6.00 pm Adorazzjoni u Quddiesa

*******
DATI IMPORTANTI MATUL IS-SENA 2021

Ras ir-Randan    17 Frar

Redentur 12 Marzu

Duluri 26 Marzu

Ħadd il-Palm 28 Marzu

Ġimgħa l-Kbira 2 April

Għid il-Kbir 4 April

San Ġuzepp 2 Mejju

Pentecoste 23 Mejju

***L-Ewwel Tqarbina 

Corpus 6 Ġunju

Qalb ta Ġesu 13 Ġunju

Kristu Sultan 21 Novembru

***Id-dati tal-Precett u tal-Grizma ghas-sena 2021 
jithabbru izjed il-quddiem 

 FLIMKIEN JANNAR 2021

ikklikkja fuq l-istampa biex tara l-Magazine
All updates Posted by 
Charles V. Farrugia
Webmaster