MERHBA --- --- WELCOME

   L-ahhar Updates / Latest New Updates :-

KOLLEĠĠJATA MARIJA BAMBINA
NAXXAR

KOLLEĠĠJATA MARIJA BAMBINA
NAXXAR

********

LIVE STREAMING TAL-QUDDIES

Mit-Tnejn sas-Sibt: 
6:00pm  Rużarju (il-Ħamis ikun hemm Adorazzjoni minnflok ir-Rużarju)
6:30pm Quddiesa
 
Il-Ħadd:
11:00am Quddiesa 

YOUTUBE:  Agħfas  hawn 

FACEBOOK:  Agħfas hawn 

Ix-xandira live tibda tidher fuq YouTube u Facebook ftit minuti qabel il-ħinijiet imsemmija hawn fuq. 

Inħeġġukom biex fuq YouTube tgħafsu il-buttuna 'Subscribe' u l-buttuna bil-qanpiena fuqha sabiex YouTube jinfurmakom meta nkunu qed inxandru live jew meta ntellgħu xi vidjows ġodda. 

******

Naxxar Parish Church Live Web-Cam 
ARA U SEGWI X'QED ISIR FIL-KNISJA PARROKKJALI  mill-WEB-CAM

**********


IT-TIENI HADD TAL-GHID
IL-HADD TAL-HNIENA DIVINA
11 ta' APRIL, 2021
 

AVVIZI
 
Infakkru li sas-Sibt li gej, 17 ta' April l-attivitajiet religjuzi kollha ghadhom maghluqa ghal-pubbliku, inkluz il-quddies, minbarra dawk tal-funerali u tigijiet.
 
Il-Knisja tkun miftuha kuljum ghat-talb privat biss. 
Filghodu mis-7.00 am sal-10.00 am u 
Filghaxija mill-4.30 pm sas-6.00 pm. 
 
Importanti li kull min jidhol jipprova t-temperatura tad-deni u jaghmel is-sanitizer; ejjew inkunu responsabli maghna nfusna u ma xulxin.
 
L-Ufficcju Parrokkjali se jkun miftuh nhar ta’ Hamis filghodu bejn l-10.00 am u l-11.15 am u l-Gimgha filghaxija bejn il 5.00 pm u s -6.15 pm. Jinqdew biss dawk li jkunu ghamlu appuntament minn qabel halli nharsu sahhet xulxin. F'kaz ta' htiega urgenti mill-ufficcju dejjem tista ccempel lill-Arcipriet Fr David Gauci fuq 79604754 

Infakkru li kuljum fil-Kolleggjata fis-6.00 pm jinghad ir-Ruzarju, Benedizzjoni Sagramentali u fis 6.30 pm il-quddiesa.
 
Dawn mhux miftuhin ghall-publiku, izda tistghu issegwu dejjem fuq il-mezzi tal-media socjali tal-parrocca.
 
IL-HADD – 11 ta’ APRIL 2021
It-Tieni Ħadd tal-Għid –
il-Ħadd tal-Ħniena Divina  
Evanġelju
Tmintijiem wara gie Gesu’
Ġw 20:19-31
Fid-9.30 am fis-Santwarju tal-Hniena Divina
l-Arcisqof Charles J. Scicluna imexxi quddiesa fl-okkazzjoni tal-Festa tal-Hniena Divina; din se tixxandar dirett fuq TVM 2.
Din mhux miftuha ghall-publiku.
 
IL-HAMIS – 15 ta’ APRIL
Fis-6.00 pm jkun hawn hin ta’ Adorazzjoni - din tkun fil-maghluq.
Segwu dejjem fuq il-mezzi tal-media socjali tal-Parrocca.
 
IL-HADD – 18 ta’ APRIL
Millum il-Quddies fil-Kolleggjata jkun miftuh ghall-pubbliku bl-istess protocol ta’ qabel inghalqu; bl-istess mizuri  ta’ mitigazzjoni.
Il-hin tal-quddies ikun:-
Fis - 6, 7, 8, 9, 10, 11 am u 5.00 pm
 
Il-Knisja f’Malta ticcelebra Jum il-Karita;
Ghal dan il-ghan fuq il mezzi tal-media socjali kemm tal-Knisja f’Malta kif ukoll fuq tal-parrocca issibu informazzjoni dwar diversi inizjattivi marbuta ma’ dan il-Jum.
 
Nitolbu ghar-ruh; Mary Ciappara; Aghtiha o Mulej…..
 

*******

SECOND SUNDAY OF EASTER
DIVINE MERCY
11th APRIL 2021

********

SANTWARJU GESU' HNIENA DIVINA
OPRI GODDA
Sculptured ‘angels in adoration’ 
on either side of Tabernacle.
MESSAGG TAL-ARCISQOF

LILL-KOPPJI LI ZZEWGU FL-2020
aghfas fuq i-istampa hawn taht

********

NAXXAR PARISH CHURCH LIVE WEB-CAM - 
Fl-Ewwel Sular tal-Annexe tal-Knisja Arcipretali
Dhul mill-genb tal-Knisja
Tel. : 21435376; 21434673 

Hinijiet tal-Ufficcju Parrokkjali:-

B'effett minn nhar it-Tnejn 22 ta' Marzu 2021 
l-Ufficcju Parrokkjali jkun miftuh:
Il-Hamis mill-10.00 am sal-11.15 am
Il-Gimgha mill-5.00pm sas-6.15 pm
Dejjem b'appuntament minn qabel sabiex inharsu sahhet xulxin.
F'kaz ta' htiega urgenti mill-ufficcju dejjem tista 
ccempel lill Arcipriet Fr David Gauci fuq 79604754

************************

aghfas fuq l-istampa biex tara l-Magazine
TALBA LILL-SAN GUZEPP 

Sliem għalik, harries tal-Feddej,
u għarus tal-Verġni Marija.
Lilek Alla fdalek lil Ibnu:
fik Marija qiegħdet
il-fiduċja tagħha;
miegħek Kristu trawwem
bħala raġel adult.
 
O Mqaddes Ġużeppi,
kun missier għalina wkoll,
u mexxina fit-triq tal-ħajja.
Aqlgħalna l-grazzja,
il-ħniena u l-kuraġġ,
u harisna minn kull deni.
 
Ammen.

*******


All updates Posted by Charles V. Farrugia
Webmaster

L-AĦĦAR POSTS