MERHBA 2021 - - - WELCOME 2021

 

L-ahhar Updates / Latest New Updates :-

KOLLEĠĠJATA MARIJA BAMBINA
NAXXAR

********

NAXXAR PARISH CHURCH LIVE WEB-CAM - 
ARA U SEGWI X'QED ISIR FIL-KNISJA PARROKKJALI  mill-WEB-CAM

*****
L-EPIFANIJA TAL-MULEJ - 3 ta' JANNAR 2021


AVVIZI


IS-SENA T-TAJBA

 
IL-HADD – 3 ta’ JANNAR 2021
Niccelebraw is-Solennita tal-Epifanija.
Evanġelju
Ġejna mil-Lvant nagħtu qima lis-Sultan.
Mt 2, 1-12

IL-HAMIS
Fis-6.00 pm jkun hawn hin ta’ Adorazzjoni u
fis-6.30 pm il-quddiesa.
 
IL-GIMGHA
Fl-Oratorju fis-7.30 pm jibda l-Kors ta’ thejjija ghaz-Zwieg ghall-gharajjes; filwaqt li nawguraw lil dawn il-koppji, nghidu grazzi lill-koppji mexxejja ta’ dan il-kors.
 
IL-HADD
Niccelebraw il-Festa tal-Maghmudija tal-Mulej;
Fit-3.30 pm jkun hawn quddiesa bic-Celebrazzjoni tas-Sagrament tal-Maghmudija.
 
NOTI:
F’isem il-familji fil-bzonn li ghandna fil-parrocca nirringrazzja lil dawk il benefatturi li ghenu b’diversi modi lil dawn l-istess familji specjalment f’dawn iz-zminjijiet difficcli.
 
Il-Magazine Flimkien ghax-xahar ta’ Jannar jinsab fuq il-website tal-parrocca, www.bambinanaxxar.org
U fuq il-pagna ta’ Facebook tal-Kolleggjata u fuq il website tad-Djocesi.

  
******

HINIJIET TAL-QUDDIES FIL-PARROCCA, NAXXAR


Il-hin tal-quddies fil-Kolleggjata ser ikun hekk;
Matul il-Gimgha: 
6.00 am,  7.00 am, 7.45 am, 8.45 am u 6.30 pm.
Is-Sibt filghaxija: 5.00 pm u 6.30 pm
Il-Hadd: 6, 7, 8, 9, 10, 11 am u 5.00 pm

Mhux se jkun hemm quddies fil-Kappelel u fic-Cimiterju.

******
SANTWARJU GESU' HNIENA DIVINA
Hinijiet Quddies:Mit-Tnejn sal-Gimgha: 8.30am
Is-Sibt: 4.30pm  u 6.30pm
Hdud u Festi: 8.30am - 10.00am - 11.30am bl-Ingliz

********

NAXXAR PARISH CHURCH LIVE WEB-CAM - 
ARA U SEGWI X'QED ISIR FIL-KNISJA PARROKKJALI  mill-WEB-CAM

NAXXAR PARISH SQUARE WEB-CAM 
Misrah il-Parrocca  -  click here

Ufficcju Parrokkjali:
Fl-Ewwel Sular tal-Annexe tal-Knisja Arcipretali
Dhul mill-genb tal-Knisja
Tel. : 21435376; 21434673 

Hinijiet tal-Ufficcju Parrokkjali:-
It-Tlieta , il-Hamis u l-Gimgha:-
10.00 am  -  11.15 am
5.00pm - 6.15pm
Mhux miftuh fil-Festi Pubblici

************************
All updates Posted by Charles V. Farrugia
Webmaster

L-AĦĦAR POSTS