MERHBA 2021 - WELCOME 2021

  L-ahhar Updates / Latest New Updates :-

KOLLEĠĠJATA MARIJA BAMBINA
NAXXAR

********

NAXXAR PARISH CHURCH LIVE WEB-CAM - 
ARA U SEGWI X'QED ISIR FIL-KNISJA PARROKKJALI  mill-WEB-CAM

*****
IT-TIELET HADD TAR-RANDAN 
7 ta' MARZU 2021

AVVIZ IMPORTANTI

 Ninformaw li l-Kolleggjata ta’ Marija Bambina in-Naxxar se tkun miftuha ghat-talb privat minn nhar is-Sibt 13 ta' Marzu 2021 f’dawn il-hinijiet: 

Filghodu mis-7.00 am sal-10.00 am u 

Filghaxija mill-4.30 pm sas-6.00 pm. 

Minn nhar it-Tnejn, 15 ta’ Marzu 2021 fl-istess Kolleggjata fis-6.00 pm jkun hemm Via Sagra, Benedizzjoni Sagramentali, u
fis-6.30 pm il-Quddiesa. 

Tistghu issegwu dan kollu fuq il-mezzi socjali tal-parrocca taghna.
 
Ghal aktar informazzjoni jew ghajnuna tistghu iccemplu lil Arcipriet Fr David Gauci fuq 79604754.


AVVIZI 

IL-HADD – 7 ta’ MARZU 2021
IT-TIELET ĦADD tar-RANDAN
Evanġelju
Ħottu dan it-tempju, u fi tlitt ijiem nerġa’ ntellgħu.
Ġw 2:13-25
Infakkru li matul ir-Randan kuljum fis 6.00 pm tinghad il-Via Crucis.
 
IL-HAMIS
Fis-6.00 pm jkun hawn hin ta’ Adorazzjoni  mill-Grupp tal-Hniena Divina u
fis-6.30 pm il-Quddiesa.
 
IL-GIMGHA
Fis-6.30 pm il-Quddiesa u wara l-Vangelu issir it-tielet priedka tal-ezercizzi spiritwali.
  
NOTI:
Infakkru fil- bejgh ta’ Bnadar bix-xbieha tad-Duluri, ideali biex jiddendlu mal-galleriji. Min jixtieq jixtri ghandu jidhol fis-sagrestija.
 
Dawk li nkitbu biex jigu ghall-Funzjonijiet tat-Ttridu tal-Ghid ghandhom jigbru l-biljett mis-sagrestija fil-week end ta’ Hadd il-Palm; qed navzaw minn kmieni apposta biex hadd ma jghid li ma kienx jaf. Tafu kif inhi is-sitwazzjoni tal-pandemija ghaldaqstant jehtieg li nagixxu b’hafna ghaqal u prudenza.
 
Wiehed mill-modi ta’ kif nuru rispett lejn ic Cimiterju, li kif tafu, huwa post qaddis, huwa billi nzommu dan il-post nadif; mela fjuri nexfin tarmihomx mall-art hdejn l-iskips imma go fihom.
 
Nhar il-Hadd li gej issir il-gabra ghall-bzonnijiet tas-Seminarju.
 
L-abbatini qed iqassmu it-tieni harga tar-rivista taghhom b ártikli ta’ interess; japprezzaw donazzjoni.
 
Illum l-Ewwel Hadd tax-xahar ghalhekk inheggukom taghtuna offerta generuza ta’ flus halli tghinuna nkompru l-ispejjez li ghandna u li huma hafna. 

*******


THIRD SUNDAY OF LENT
7 MARCH 2021

AVVIZ MILL-KURJA

Matul dan ir-Randan:

·        Minn nhar it-Tnejn li għadda, fuq il-paġna ta’ Facebook tal-Arċidjoċesi ta’ Malta beda jittella’ banner bi frażi mill-Ittra Pastorali tal-Isqfijiet. L-iskop hu li l-messaġġ ikompli jitwassal permezz tas-social media b’mod konċiż u effettiv.

·        Kull nhar ta’ Ġimgħa filgħaxija qed jittella’ wkoll filmat b’riflessjoni qasira ta’ tliet minuti minn Mons. Arċisqof dwar il-Ħdud tar-Randan.MARZU - IX-XAHAR TA' SAN GUZEPP

TALBA LILL-SAN GUZEPP 

Sliem għalik, harries tal-Feddej,
u għarus tal-Verġni Marija.
Lilek Alla fdalek lil Ibnu:
fik Marija qiegħdet
il-fiduċja tagħha;
miegħek Kristu trawwem
bħala raġel adult.
 
O Mqaddes Ġużeppi,
kun missier għalina wkoll,
u mexxina fit-triq tal-ħajja.
Aqlgħalna l-grazzja,
il-ħniena u l-kuraġġ,
u harisna minn kull deni.
 
Ammen.

*******

MESSAGG TAL-ARCISQOF
LILL-KOPPJI LI ZZEWGU FL-2020
aghfas fuq i-istampa hawn taht

********

******

HINIJIET TAL-QUDDIES FIL-PARROCCA, NAXXAR


Il-hin tal-quddies fil-Kolleggjata ser ikun hekk;
Matul il-Gimgha: 
6.00 am,  7.00 am, 7.45 am, 8.45 am u 6.30 pm.
Is-Sibt filghaxija: 5.00 pm u 6.30 pm
Il-Hadd: 6, 7, 8, 9, 10, 11 am u 5.00 pm

Mhux se jkun hemm quddies fil-Kappelel u fic-Cimiterju.

******
SANTWARJU GESU' HNIENA DIVINA
Hinijiet Quddies:Mit-Tnejn sal-Gimgha: 8.30am
Is-Sibt: 4.30pm  u 6.30pm
Hdud u Festi: 8.30am - 10.00am - 11.30am bl-Ingliz

NAXXAR PARISH CHURCH LIVE WEB-CAM - 
ARA U SEGWI X'QED ISIR FIL-KNISJA PARROKKJALI  mill-WEB-CAM

NAXXAR PARISH SQUARE WEB-CAM 
Misrah il-Parrocca  -  click here

Ufficcju Parrokkjali:
Fl-Ewwel Sular tal-Annexe tal-Knisja Arcipretali
Dhul mill-genb tal-Knisja
Tel. : 21435376; 21434673 

Hinijiet tal-Ufficcju Parrokkjali:-
It-Tlieta , il-Hamis u l-Gimgha:-
10.00 am  -  11.15 am
5.00pm - 6.15pm
Mhux miftuh fil-Festi Pubblici

************************

aghfas fuq l-istampa biex tara l-MagazineAll updates Posted by Charles V. Farrugia
Webmaster

L-AĦĦAR POSTS