MERHBA ~~~~~~ WELCOME

       L-ahhar Updates / Latest New Updates :-             

Related image
PARROCCA NAXXAR                                                
Data: 25/03/2018
AVVIZI      
                    HADD
25 ta’ MARZUHadd il-Palm u l-Passjoni tal-Mulej.
Il-hin tal-quddies ikun hekk: 6.00, 7.00, 8.00;
Fid-9.00 a.m. isir it-tberik tal-Palm u taz-Zebbug hdejn il-Knisja tal-Kuncizzjoni u Purcissjoni lejn il-parrocca fejn titkompla quddiesa kantata.


TNEJN
26 ta’
MARZU

Nibdew it-Tridu tal-Gimgha l-Kbira; il-quddiesa ta filghaxija tkun bil-kant u bl-omelija fuq il-Passjoni tal-Mulej.

Wara l-quddiesa ta’ filghaxija se ssir laqgha ta’ formazzjoni u talb ghar-reffiegha u ghall-personaggi kollha tal-Gimgha l-Kbira. Imheggin jiehdu sehem.

Fil-knisja tal-Kuncizzjoni fit-8.00 p.m. se jkun hemm Via Sagra Meditata; min jixtieq jista jiehu sehem.


TLIETA
27 ta’
MARZU

Fil-knisja Arcipretali fl-10.00 a.m. Quddiesa ghall-Morda u l-Anzjani taghna bis-sehem tal-Kummissjoni Djakonija; matulha jinghata is-Sagrament tal-Grizma tal-Morda.


ERBGHA
28 ta’
MARZU

Hdejn il-Monument ta’ Kristu Re fil-Furjana fis-7.30 p.m. tibda l-Via Sagra Nazzjonali immexxija mill-Arcisqof ta’ Malta, Mons Charles J. Scicluna; imheggin niehdu sehem.

  
HAMIS
29 ta’
MARZU

Jum it-Twaqqif tal-Ewkaristija u tas-Sacerdozju.
Fis-6.30 p.m. Koncelebrazzjoni Solenni li matulha isir ir-rit tal-hasil tar-riglejn; wara t-tqarbin isir it-trasport tas-Sagrament lejn l-Artal tar-Reposizzjoni.
Fit-8.30 p.m. ikollna l-Visti u fl-10.00 p.m. Adorazzjoni komunitarja.


GIMGHA
30 ta’
MARZU

Tifkira Solenni tal-Mewt ta’ Gesu’;
Fis-6.30 a.m. u fis-7.30 a.m. Visti;
fit-8.30 a.m. Kant tas-Salmi;
fl-9.45 a.m Riflessjonijiet ghat-tfal kollha u
fil-10.45 a.m. Visti.
Fis-2.30 p.m. tinghad il-Via Sagra u fit-3.00 p.m. tibda t-Tifkira Solenni tal-Mewt ta’ Gesu’.
Fil-5.30 p.m. tibda hierga l-Purcissjoni.


SIBT
31 ta’
MARZU


HADD
1 ta’
APRIL

NOTI:

Fit-8.00 p.m. tibda l-Funzjoni tal-Vgili tal-Ghid tal-Mulej li tinkludi wkoll is-Sagrament tal-Maghmudija.


Solennita’ tal-Qawmien tal-Mulej.
Il-hin tal-quddies ikun hekk: fis-7.00, fit-8.00 a.m. u fil-11 a.m.
Fid-9.00 a.m. tohrog il-Purcissjoni bl-Istatwa ta’ L-Irxoxt;
mad-dhul tal-purcissjoni isir it-tberik tal-figolli fil-pjazza.

Napprezzaw jekk fil-granet li gejjin iggibulna fjuri tal-buqari  u weraq tal-belladonna ghas-sepulkru.

F’dawn il-granet qed jitqassam il-Magazine Flimkien li jinkludi l-programm tat-tberik tal-familji; qed inqassmu wkoll envelop sabiex taghtuna offerta ta’ flus b’risq il-Festa tal-Bambina.

Nitolbu ghar-ruh: Joseph Attard, u Mary Xureb: Aghtihom o Mulej .... 

_________________________________

Image result for Jesus on  Palm sunday
PALM SUNDAY - 25th MARCH 2018

********
KAPPELLA
 TAL-IMMAKULATA KUNĊIZZJONI
SORIJIET DUMNIKANI
NAXXAR
VIA SAGRA

BIL-LEJL
It-Tnejn 26 ta’ Marzu mit-8 sad-9
It-Triq tas-Salib
 Meditata

Related image

******
FUNZJONIJIET TAL-ĠIMGĦA MQADDSA

                                                                                
25 ta’ Marzu  - ĦADD IL-PALM
Related image
9.10 a.m.  Tberik tal-Palm u l-friegħi ż-Żebbuġ fil-Kappella tal-Kunċizzjoni u Purċissjoni
9.30 a.m.  Quddiesa Kantata bil-Qari tal-Passjoni skont San Mark.

27 ta’ Marzu  - IT-TLIETA TAL-ĠIMGĦA L-KBIRA
10.00 a.m. Quddiesa bis-Sagrament tad-Dilka tal-Morda għall-Anzjani

29 ta’ Marzu  - ĦAMIS IX-XIRKA
Related image
6.30 p.m. Konċelebrazzjoni Solenni tal-Ikla tal-Mulej, bir-Rit tal-Ħasil tar-Riġlejn u wara Transulazzjoni tas-Santissimu Sagrament għall-Artal tar-Repożizzjoni.
8.30 p.m. Is-7 Viżti
10.00 p.m. Adorazzjoni Komunitarja

30 ta’ Marzu  -  IL-ĠIMGĦA L-KBIRA
Image result for crowning with thorns imagesOBBLIGU TAS-SAWM 18-59 SENA u TAL-ASTINENZA 14 SENA+

6.30, 7.30, 10.45 a.m Is-7 Viżti.
8.30 a.m. Kant tas-Salmi tal-Uffiċċju tal-Qari u tat-Tifħir Sbiħ il-Jum.
9.45 a.m. Riflessjonijiet u Talb għat-tfal mill-membri tal-MUSEUM.
2.20 p.m. Via Sagra
3.00 p.m. Azzjoni Liturġika tal-Passjoni u l-Mewt tal-Mulej, Adorazzjoni tas-Salib u Tqarbin
5.30 p.m. Purċissjoni bil-Vari tal-Ġimgħa l-Kbira imexxija mis-Saċerdot Novell Dun Ryan Lee Pace. Jieħdu sehem il-baned Peace Victory.

31 ta’ Marzu  -  SIBT IL-GLORJA
Fit-8.00 p.m. Velja tal-Qawmien tal-Mulej; bit-Tberik tan-Nar u l-Mixgħela tal-Blandun, Kant tal-Exultet, Qari mill-Kotba Mqaddsa, Kant tal-Gloria u Quddiesa bir-Rit tal-Magħmudija.

Image result for the risen christ painting
1 ta’ April  - ĦADD  IL-GĦID
8.00a.m. Quddiesa Kantata  u wara joħroġ l-Irxoxt akkumpanjat mill-Banda Peace.
7.00, 11.00 a.m., 5.00, 6.30p.m. Quddies lett bl-Omelija

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


*****

NAXXAR PARISH CHURCH LIVE WEB-CAM - 
ARA U SEGWI X'QED ISIR FIL-KNISJA PARROKKJALI  mill-WEB-CAM

NAXXAR PARISH SQUARE WEB-CAM 
Misrah il-Parrocca  -  click hereFACEBOOK - PARROCCA MARIJA BAMBINA - click here
~~~~~

****************
RITRATTI TAL-VARI 
TAL-GIMGHA L-KBIRA
FIL-PARROCCA TAN-NAXXAR
aghfas hawn jew fuq ir-ritratt
RITRATTI
HADD IL-PALM 
25 ta' MARZU 2018

Photos by kind courtesy of Mr John Magro
Images Photo Studio - Naxxar

ikklikkja fuq ir-ritratt u tara hafna izjed ritratti


ikklikkja fuq l-istampa t'hawn taht biex tkabbar


******
 Image result for our lady of lourdes 

Il-Madonna dehret f’Lourdes lil 
Santa Bernardetta Soubirous 
f’dawn il-jiem fis-sena 1858:
Frar: 11, 14, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 27, 28
Marzu: 1, 2, 3, 4, 25
April: 7
Lulju: 16.

 ~~~~~~

Ikklikkja fuq l-istampa u tara min NIEQA
 


####
RITRATTI 2018

PELLEGRINAGG TAR-REDENTUR
9 ta' MARZU, 2018 
- aghfas fuq ir-ritratt u tara izjed ritratti -
Above Photo by kind courtesy of Mr Edward Azzopardi

HINIJIET TAL-QUDDIES 
FIL-PARROCCA, NAXXAR - aghfas hawn
~~~~~~
Fil-Knisja Parrokkjali
Kuljum: 6.00am, 7.00am, 8.45am u 6.30pm
Is-Sibt filghaxija: 5.00pm u 6.30pm
Il-Hdud u l-Festi Kmandati:
6.00am, 7.00am, 8.30am, 9.30am, 11.00am, 
5.00pm u 6.30pm (mill-1 ta' Ottubru - 31 ta' Mejju)
5.30pm u 6.30pm ( 1 ta' Gunju - 30 ta' Settembru )
SANTWARJU GESU' HNIENA DIVINA
Hinijiet Quddies:Mit-Tnejn sal-Gimgha: 8.30am
Il-Gimgha: 3.00pm Adorazzjoni u Quddiesa fit-3.30pm
Is-Sibt: 4.30pm  u 6.30pm
Hdud u Festi: 8.30am - 10.00am - 11.30am bl-Ingliz


********

Ufficcju Parrokkjali:
26, Misrah ir-Rebha, Naxxar NXR 1700
Tel. : 21435376; 21434673 

Hinijiet tal-Ufficcju Parrokkjali:-
It-Tlieta , il-Hamis u l-Gimgha:-
10.00am - 11.30am, u  5.00pm - 6.30pm
Is-Sibt: b'appuntament
Mhux miftuh: Festi Pubblici

******************************Photos by courtesy of Charles V. Farrugia 

************

RITRATTI 2015

************

aghfas fuq il-logo t'hawn fuq u tara l'website RTK####

ikklikkja fuq l-istampa t'hawn taht u

tista' taqra l-Kurunella lil Marija Bambina

All updates Posted by Charles V. Farrugia
Webmaster

L-AĦĦAR POSTS