AVVIZI TAL-PARROCCA

Image result for christ is risen images
HADD IL-GHID - 01 APRIL 2018
PARROCCA NAXXAR                                                
Data:  01 ta’ APRIL 2018
AVVIZI


IL-HADD – 01 ta’ APRIL
Solennita’ tal-Qawmien tal-Mulej.
Il-hin tal-quddies ikun hekk: fis-7.00, fit-8.00 a.m. u fil-11 a.m.
Fid-9.00 a.m. tohrog il-Purcissjoni bl-Istatwa ta’ L-Irxoxt;
mad-dhul tal-purcissjoni isir it-tberik tal-figolli fil-pjazza.

IT-TNEJN – 02 ta’ APRIL
Fl-4.00 p.m. jibda it-Tberik tal-Familji; xieraq li fejn ikun possibli l-membri tal-familja jkunu prezenti sabiex jitolbu mas-sacerdot. Il-program tat-tberik issibuh fil-magazine Flimkien, fin-notice board kif ukoll fil-website tal-parrocca.

IL-GIMGHA – 6 ta’ APRIL
Fis-6.00 p.m. jkun hawn hin ta adorazzjoni mill-grupp tal-hniena divina u fis-6.30 p.m. il-quddiesa

IL-HADD – 8 ta’ APRIL
Niccelebraw il-Festa tal-Hniena Divina; fis-santwarju taghha fil-5.30 p.m. jkun hemm adorazzjoni u quddiesa min Mons Arcisqof Charles J. Scicluna.

NOTI:
Nhar it-Tnejn 9 ta’ April fl-Annexxe fis-7.00 p.m. se ssir laqgha socjali ghall-Ministri kollha tat-Tqarbin; imheggin jattendu.

Nhar l-Erbgha 11 ta’ April ser norganizzaw coffee morning fl-Oratorju; il-biljetti jinkisbu minghand il-helpers.

Fl-Annexxe fis-7.30 p.m. jibda l-kors tal-first aid; ghad fadal xi postijiet ghal dawk interessati.

Nitolbu ghar-ruh: Carmelo Xuereb: Aghtih o Mulej ....

*******Related image

PARROCCA NAXXAR                                                
Data: 25/03/2018
AVVIZI      
                    


HADD
25 ta’ MARZUHadd il-Palm u l-Passjoni tal-Mulej.
Il-hin tal-quddies ikun hekk: 6.00, 7.00, 8.00;
Fid-9.00 a.m. isir it-tberik tal-Palm u taz-Zebbug hdejn il-Knisja tal-Kuncizzjoni u Purcissjoni lejn il-parrocca fejn titkompla quddiesa kantata.


TNEJN
26 ta’
MARZU

Nibdew it-Tridu tal-Gimgha l-Kbira; il-quddiesa ta filghaxija tkun bil-kant u bl-omelija fuq il-Passjoni tal-Mulej.

Wara l-quddiesa ta’ filghaxija se ssir laqgha ta’ formazzjoni u talb ghar-reffiegha u ghall-personaggi kollha tal-Gimgha l-Kbira. Imheggin jiehdu sehem.

Fil-knisja tal-Kuncizzjoni fit-8.00 p.m. se jkun hemm Via Sagra Meditata; min jixtieq jista jiehu sehem.


TLIETA
27 ta’
MARZU

Fil-knisja Arcipretali fl-10.00 a.m. Quddiesa ghall-Morda u l-Anzjani taghna bis-sehem tal-Kummissjoni Djakonija; matulha jinghata is-Sagrament tal-Grizma tal-Morda.


ERBGHA
28 ta’
MARZU

Hdejn il-Monument ta’ Kristu Re fil-Furjana fis-7.30 p.m. tibda l-Via Sagra Nazzjonali immexxija mill-Arcisqof ta’ Malta, Mons Charles J. Scicluna; imheggin niehdu sehem.

  
HAMIS
29 ta’
MARZU

Jum it-Twaqqif tal-Ewkaristija u tas-Sacerdozju.
Fis-6.30 p.m. Koncelebrazzjoni Solenni li matulha isir ir-rit tal-hasil tar-riglejn; wara t-tqarbin isir it-trasport tas-Sagrament lejn l-Artal tar-Reposizzjoni.
Fit-8.30 p.m. ikollna l-Visti u fl-10.00 p.m. Adorazzjoni komunitarja.


GIMGHA
30 ta’
MARZU

Tifkira Solenni tal-Mewt ta’ Gesu’;
Fis-6.30 a.m. u fis-7.30 a.m. Visti;
fit-8.30 a.m. Kant tas-Salmi;
fl-9.45 a.m Riflessjonijiet ghat-tfal kollha u
fil-10.45 a.m. Visti.
Fis-2.30 p.m. tinghad il-Via Sagra u fit-3.00 p.m. tibda t-Tifkira Solenni tal-Mewt ta’ Gesu’.
Fil-5.30 p.m. tibda hierga l-Purcissjoni.


SIBT
31 ta’
MARZU


HADD
1 ta’
APRIL

NOTI:

Fit-8.00 p.m. tibda l-Funzjoni tal-Vgili tal-Ghid tal-Mulej li tinkludi wkoll is-Sagrament tal-Maghmudija.


Solennita’ tal-Qawmien tal-Mulej.
Il-hin tal-quddies ikun hekk: fis-7.00, fit-8.00 a.m. u fil-11 a.m.
Fid-9.00 a.m. tohrog il-Purcissjoni bl-Istatwa ta’ L-Irxoxt;
mad-dhul tal-purcissjoni isir it-tberik tal-figolli fil-pjazza.

Napprezzaw jekk fil-granet li gejjin iggibulna fjuri tal-buqari  u weraq tal-belladonna ghas-sepulkru.

F’dawn il-granet qed jitqassam il-Magazine Flimkien li jinkludi l-programm tat-tberik tal-familji; qed inqassmu wkoll envelop sabiex taghtuna offerta ta’ flus b’risq il-Festa tal-Bambina.

Nitolbu ghar-ruh: Joseph Attard, u Mary Xureb: Aghtihom o Mulej ....

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Image result for john 12 20-33

PARROCCA NAXXAR                                                
Data: 18 ta’ MARZU 2018
AVVIZI

IL-HADD - 18 ta’ MARZU
Il-Hames Hadd tar-Randan

IT-TNEJN – 19 ta’ MARZU
19 ta’ Marzu; Festa ta’ San Guzepp;
Xieraq li niehdu sehem fil-quddiesa; il-hin ikun bhal fost il-gimgha.

L-ERBGHA – 21 ta’ MARZU
Fid-8.45 a.m. jitlaq it-traspost mill-pjazza ghal dawk li gejjin il- Pellegrinagg ghar-Redentur tal- isla li jinkludi talb privat, Via Sagra kif ukoll Quddiesa. Biljetti minghand il-helpers tas-soltu.

Fil-Knisja Arcipretali fis-7.30 p..m jibda l-Kuncert mill-Kor Jubilate Deo fl-okkazzjoni tal-Gimgha Mqaddsa; kulhadd huwa mistieden.

IL-HAMIS – 22 ta’ MARZU
Lejliet id-Duluri;
Fis-5.45 p.m celebrazzjoni penitenzjali komunitarja bi qrara individwali.

Fil-Knisja Arcipretali fis-7.00 p.m. il-Museum tas-subien ser jorganizzaw velja ta’ talb bit-tema Wieqfa taht is-Salib. Kulhadd huwa mistieden. Matulha it-tfal joffru l-karus ta’ karita bil-flus li faddlu tul ir-randan.

IL-GIMGHA – 23 ta’ MARZU
Festa ta’ Marija Addolorata taht is-Salib;
Il-hin tal-quddies filghodu jkun bhas-soltu;
Filghaxija fil-5.00 p.m. quddiesa bil-kant u bl-omelija;
fis-6.00 p.m. tohrog il-purcissjoni.
Mat-tmiem tal-purcissjoni tinghata l-benedizzjoni fil-pjazza;
wara jkun hemm quddiesa ohra fil-knisja.

IS-SIBT – 24 ta’ MARZU
Fis-Santwarju tal-Hniena Divina fis-7.30 p.m. se jkun hemm Kuncert ta’ Muzika Sagra; kulhadd jista jattendi.

IL-HADD - 25 ta’ MARZU
Hadd il-Palm u l-Passjoni tal-Mulej.
Il-hin tal-quddies ikun hekk: 6.00, 7.00, 8.00;
Fid-9.00 a.m. isir it-tberik tal-palm u taz-zebbug hdejn il-Knisja tal-Kuncizzjoni u Purcissjoni lejn il-parrocca fejn titkompla quddiesa kantata.

NOTI:
Nhar it-Tlieta u nhar l-Erbgha il-quddiesa ta’ filghaxija issir fil-kappella ta’ Loyola House ghand il-Gezwiti.

Nhar it-Tnejn 26 ta’ Marzu fil-Knisja Arcipretali wara l-quddiesa ta’ filghaxija se ssir Laqgha ta’ formazzjoni u talb ghar-reffiegha u ghall-personaggi kollha tal-Gimgha l-Kbira. Imheggin jiehdu sehem.

Mal-bibien tal-knisja issibu ghall-bejgh  qaghaq tal-ghasel kif ukoll oggetti relatati ma dawn il-festi; grazzi tal-koperazzjoni taghkom.

Nitolbu ghar-ruh: Charles Miceli, Joseph Galea: Aghtihom o Mulej ....

========================= 

Related image
IR-RABA' HADD TAR-RANDAN
PARROCCA NAXXAR                                                
Data: 11 ta’ MARZU 2018
AVVIZI

IL-HADD - 11 ta’ MARZU
Ir-Raba' Hadd tar-Randan


IT-TNEJN – 12 ta’ MARZU
Fil-Knisja Arcipretali fis-7.00 p.m. jibda kors ta’ Ezercizzi ghal Kulhadd minn Patri Joe Bonnici op.

IL-HAMIS – 15 ta’ MARZU
Fis-6.00 p.m. jkun hawn hin ta’ Adorazzjoni mill-Grupp tac-Centru Socjali tal-Anzjani   u fis-6.30 p.m. il-Quddiesa.

IL-HADD - 18 ta’ MARZU
Ser norganizzaw Harga ghall Ghawdex li tinkludi zjajjar lill-Vari tal-Gimgha l-Kbira, ikla, kif ukoll il-Via Sagra fuq il-Gholja ta’ Ghammar immexxija mill-Isqof ta’ Ghawdex. Tluq mill-pjazza fit.7.45 a.m. min hu interessat ghandu jinkiteb fis-sagristija.

NOTI:
Nffakkru li din is-sena il-Kuncert tal-Gimgha l-Kbira mil-Kor Jubilate Deo se jsir nhar l-Erbgha 21 ta’ Marzu.

Dawk it-tfal li jixtiequ jiehdu sehem fil-purcissjoni tal-Gimgha l-Kbira ghandhom ikellmu lil xi membru tal-kumitat

Mal-bibien tal-knisja issibu ghall-bejgh figolli u qaghaq tal-ghasel; kif ukoll oggetti relatati ma dan iz-zmien u ma dawn il-festi. Grazzi tal-koperazzjoni taghkom.

Il-gabra li saret b’risq ir-restawr kienet ta’ € 1562. Nirringrazzjawkom

Nhar l-Erbgha 21 ta’ Marzu  filghodu ser norganizzaw Pellegrinagg ghar-Redentur tal- Isla li jinkludi talb privat, Via Sagra kif ukoll Quddiesa. Biljetti minghand il-helpers tas-soltu.


Nitolbu ghar-ruh: Lolly Pirotta. Aghtih o Mulej ....

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

IT- 3 HADD TAR-RANDAN


PARROCCA NAXXAR                                                
Data: 25 ta’ FRAR 2018
AVVIZI

IL-HADD - 4 ta’ MARZU
It-Tielet Hadd tar-Randan

L-ERBGHA – 7 ta’ MARZU
Fl-Oratorju fis-7.15 p.m. Laqgha ghall-Gharajjes li se jizzewgu fi zmien sitt xhur; din hija parti mill-formazzjoni nisranija ghal-zwieg nisrani.

Fl-annexxe fis-7.15 p.m l-Ghaqda Kulturali Wirt Naxxari ser torganizza laqgha bit-tema: L-Innijiet ta’ Dun Anton li gew muzikati. Min jixtieq jista jattendi.

IL-HAMIS – 8 ta’ MARZU
Fl-okkazzjoni ta’ Jum il-Mara ser norganizzaw buffett breakfast f’lukanda ewlenija; tluq mill-pjazza fit-8.30 a.m. Ahsbu minn kmieni ghall-biljetti.

Fis-6.00 p.m. jkun hawn hin ta’ Adorazzjoni mill-grupp tal-Legjun ta’ Marija   u fis-6.30 p.m. il-quddiesa.

Fl-Annexe fis-7.15 p.m. laqgha tal-Kunsill Pastorali Parrokkjali.

IL-GIMGHA – 9 ta’ MARZU
Festa ta’ Gesu Redentur:
Fis-6.00 p.m. johrog pellegrinagg mill-parrocca lejn is-Santwarju tal-Hniena Divina u jghaddi min dawn it-toroq; Sta Lucija, Guze Muscat u Sta Marija. Kif naslu tibda quddiesa bil-kant u bl-omelija; matul it-triq tinghad il-Via Sagra.

IS-SIBT 10 ta’ MARZU
Fl-Annexe fis-1.30 p.m. il-Kor tat-tfal Pueri Cantores ser itella open day. Dawk it-tfal kemm subien kif ukoll bniet min sitt snin il-fuq li jixtiequ jinghaqdu maghhom ghandhom jinkitbu fis-sagristija

NOTI:
Din is-sena il-Kuncert tal-Gimgha l-Kbira mil-Kor Jubilate Deo se jsir nhar l-Erbgha 21 ta’ Marzu. Dhul b’xejn biss min jixtieq jista jakwista biljett mis-sagristija illum.

Nhar l-Erbgha u nhar il-Hamis wara l-quddiesa ta’ filghaxija ser nohorgu l-istatwi tal-Gimgha l-Kbira; napprezzaw kull ghajnuna li tistghu taghtuna.

Dawk it-tfal li jixtiequ jiehdu sehem fil-purcissjoni tal-gimgha l-kbira ghandhom ikellmu lil xi membru tal-kumitat

Mal-bibien tal-knisja issibu ghall-bejgh kwarezimal u qaghaq tal-ghasel; grazzi tal-koperazzjoni taghkom.

Il-gabra li saret b’risq is-seminarju fil-knisja arcipretali kienet ta € 3000

Napprezzaw jekk iggibulna ingredjenti relatati mal-figolli.

Nitolbu ghar-ruh: Michael Attard: Aghtih o Mulej .....

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


Related image
IT-TIENI HADD TAR-RANDAN

PARROCCA NAXXAR                                                
Data: 25 ta’ FRAR 2018
AVVIZI

IL-HADD - 25 ta’ FRAR
It-Tieni Hadd tar-Randan

IT-TNEJN – 26 ta’ FRAR
Fil-Knisja Arcipretali fil-5.00 p.m. issir l-ewwel qrara ghat-tfal tal-Ewwel Tqarbina; inheggu lill-genituri sabiex flimkien ma uliedhom jersqu huma wkoll ghal dan is-Sagrament.

Fil-Knisja Arcipretali  fis-7.00 p.m jibda kors ta’ Ezercizzi ghall-mizzewgin; il-predikatur huwa Patri Richard Stanley Grech Ofm

IL-HAMIS – 1 ta’ MARZU
Il-Grupp tal-Anzjani ser jorganizzaw Harga ghall-Ghar Lapsi; min hu interessat ikellem lil xi hadd mill-helpers tal-istess grupp.

Fis-6.00 p.m. jkun hawn hin ta’ Adorazzjoni mill-Grupp tal-Hniena Divina  u fis-6.30 p.m. il-quddiesa.

NOTI:
Hemm il-hsieb li norganizzaw kors baziku fil-first aid fl-Annexe tal-Knisja; aktar dettalji jinkisbu mill-ufficcju parrokkjali.

Nhar is-Sibt 10 ta’ Marzu fl-Annexe fis-1.30 p.m. il-kor tat tfal Pueri Cantores ser itella open day. Dawk it-tfal kemm subien kif ukoll bniet minn sitt snin il-fuq huma mhegga li jinghaqdu maghhom.

Din is-sena il-Kuncert tal-Gimgha l-Kbira mill-Kor Jubilate Deo se jsir nhar l-Erbgha 21 ta’ Marzu. Dhul b’xejn biss min jixtieq jista jakwista biljett mis-sagrestija fil-week end li gej.

F’dawn il-granet qed jitqassam il-magazine Flimkien ghax-xahar ta’ Marzu.

Mal-bibien tal-knisja issibu ghall-bejgh Kwarezimal u Qaghaq tal-Ghasel; grazzi tal-koperazzjoni taghkom.

Nitolbu ghar-ruh: Hubert Spiteri, Catherine Farrugia, Carmela Catania, Helen Zammit  u Carmela Sammut: Aghtihom o Mulej .....


Image result for first sunday of lent 2018
L- 1 HADD TAR-RANDAN
PARROCCA NAXXAR                                                
Data: 18 ta’ FRAR 2018
AVVIZI

IL-HADD - 18 ta’ FRAR
L-Ewwel Hadd tar-Randan

IT-TNEJN – 19 ta’ FRAR
Fil-Knisja Arcipretali  fid-9.15 a.m. jibda kors ta’ Ezercizzi ghal kulhadd; il-predikatur huwa Patri Aaron Zahra OP.

Fl-Annexxe fis-7.15 p.m. issir il-laqgha tal-Gruppi Familji Nsara.

IL-HAMIS – 22 ta’ FRAR
Wara l-ezercizzi jkollna Coffee Morning fl-Oratorju. Biljetti jinkisbu minghand il-helpers.

Fis-6.00 p.m. jkun hawn hin ta’ Adorazzjoni mil-membri tas-Socjeta ta’ San Pawl  u fis-6.30 p.m. il-quddiesa.

NOTI:
Nhar it-Tnejn 26 ta’ Frar fil-knisja arcipretali fil-5.00 p.m. issir l-ewwel qrara ghat-tfal tal-Ewwel Tqarbina; inheggu lill-genituri sabiex flimkien ma uliedhom jersqu huma wkoll ghal dan is-sagrament.

Matul ir-Randan fil-knisja ta’ Sta Marija tax-Xaghra matul il-gimgha fl-3.40 p.m. jkun hemm il-Via Sagra, Ruzarju u titkompla l-adorazzjoni.

Napprezzaw jekk fil-granet li gejjin iggibulna ingredjenti marbutin mal-figolli.

Nhar il-Hamis l-ewwel ta' Marzu , il-Grupp tal-Anzjani se jorganizzaw Harga ghal "Lapsi View".Dawk interessati javvicinaw lil helpers


Nitolbu ghar-ruh: Mary Pirotta, Pawla Bugeja u Guzeppa Curmi: Aghtihom o Mulej .....


L-AĦĦAR POSTS