Friday, January 12, 2018

AVVIZI TAL-PARROCCA
Image result for john 1 35-42
“FEJN TGHAMMAR, RABBI?” “EJJEW U TARAW”
IT-TIENI HADD MATUL IS-SENA

PARROCCA NAXXAR                                                
Data: 14 ta’ JANNAR 2018
AVVIZI

IL-HADD - 14 ta’ JANNAR
It-Tieni Hadd matul is-Sena
Ser norganizzaw Afternoon Tea fl-Oratorju mis-2.30 p.m. il-quddiem. Biljetti jinkisbu minghand il-helpers.

IT-TNEJN – 15 ta’JANNAR
Fil-Museum tal-bniet fil-5.30 p.m. Laqgha ghall-Genituri li uliedhom ser jaghmlu l-ewwel tqarbina din is-sena.

IL-HAMIS - 18 ta’ JANNAR 2018
Tibda Gimgha ta’ Talb ghall-ghaqda bejn il-Knejjes Insara.

Fis-6.00 p.m. jkun hawn hin ta’ Adorazzjoni mis-Soci tal-Museum tas-subien  u
Fis-6.30 p.m. il-quddiesa.

Fis-7.00 pm fl-Annexe, jergghu jibdew il-laqghat tal-Meditazzjoni Nisranija; min hu nteressat jista’ jattendi.

IL-GIMGHA - 19 ta’ JANNAR 2018
Fil-Bazilika tal-Isla fis-6.30 p.m. se jkun hemm servizz ekumeniku.

NOTI
Nhar l-Erbgha 24 ta’ Jannar ser norganizzaw Coffee Morning fl-Oratorju. Biljetti jinkisbu minghand il-helpers.

Il-kor Jubilate Deo qieghed fi process li jestendi; ghaldaqstant qed jaghmel sejha lill-irgiel sabiex jaghtu s-sehem taghhom bhala tenuri u baxxi;

Nixtiequ wkoll li aktar nies jaghtu s-servizz taghhom bhala animaturi u letturi specjalment fil-quddies tal-week end. Aktar informazzjoni tinkiseb mis-sagrestija.


Nitolbu ghar-ruh: Tereza Bugeja. Aghtiha o Mulej ....