Friday, June 16, 2017

EVANGELJU TAL-HADD

L - EVANGEJLU TALLUM :

Akklamazzjoni qabel l-Evanġelju
Mt 11, 29ab

Hallelujah. R/. Hallelujah
Ħudu fuqkom il-madmad tiegħi u tgħallmu minni,
għax jiena ta’ qalb ħelwa u umli.
R/. Hallelujah

Evanġelju
Jiena ta’ qalb ħelwa u umli.
Mt 11, 25-30

Qari mill-Evanġelju skond San Mattew

F’dak iż-żmien Ġesù qabad u qal: “Infaħħrek, Missier, Sid is-sema u l-art, għax inti dawn il-ħwejjeġ ħbejthom lil min għandu l-għerf u d-dehen u wrejthom liċ-ċkejknin. Iva, Missier, għax lilek hekk għoġbok. Kollox kien mogħti lili minn Missieri, u ħadd ma jagħraf lill-Iben jekk mhux il-Missier, kif ħadd ma jagħraf lill-Missier jekk mhux l-Iben u dak li lilu l-Iben irid jgħarrafhulu.

Ejjew għandi, intom ilkoll li tinsabu mħabbtin u mtaqqlin, u jiena nserraħkom. Ħudu fuqkom il-madmad tiegħi u tgħallmu minni, għaliex jiena ta’ qalb ħelwa u umli, u intom issibu l-mistrieħ għal ruħkom. Għax il-madmad tiegħi ħelu u t-toqol tiegħi ħafif”.

Il-Kelma tal-Mulej
R/. Tifħir lilek Kristu


Posted by Charles V. Farrugia