MERHBA ~~~ ~~~ WELCOME

       L-ahhar Updates / Latest New Updates :-             


Image result for john 12 20-33
IL-HAMES HADD TAR-RANDAN


PARROCCA NAXXAR                                                
Data: 18 ta’ MARZU 2018
AVVIZI

IL-HADD - 18 ta’ MARZU
Il-Hames Hadd tar-Randan

IT-TNEJN – 19 ta’ MARZU
Image result for san guzepp msida
19 ta’ Marzu - Festa ta’ San Guzepp;
Xieraq li niehdu sehem fil-quddiesa; il-hin ikun bhal fost il-gimgha.

L-ERBGHA – 21 ta’ MARZU
Fid-8.45 a.m. jitlaq it-traspost mill-pjazza ghal dawk li gejjin il- Pellegrinagg ghar-Redentur tal- isla li jinkludi talb privat, Via Sagra kif ukoll Quddiesa. Biljetti minghand il-helpers tas-soltu.

Fil-Knisja Arcipretali fis-7.30 p..m jibda l-Kuncert mill-Kor Jubilate Deo fl-okkazzjoni tal-Gimgha Mqaddsa; kulhadd huwa mistieden.

IL-HAMIS – 22 ta’ MARZU
Lejliet id-Duluri;
Fis-5.45 p.m celebrazzjoni penitenzjali komunitarja bi qrara individwali.

Fil-Knisja Arcipretali fis-7.00 p.m. il-Museum tas-subien ser jorganizzaw velja ta’ talb bit-tema Wieqfa taht is-Salib. Kulhadd huwa mistieden. Matulha it-tfal joffru l-karus ta’ karita bil-flus li faddlu tul ir-randan.

IL-GIMGHA – 23 ta’ MARZU
Festa ta’ Marija Addolorata taht is-Salib;
Il-hin tal-quddies filghodu jkun bhas-soltu;
Filghaxija fil-5.00 p.m. quddiesa bil-kant u bl-omelija;
fis-6.00 p.m. tohrog il-purcissjoni.
Mat-tmiem tal-purcissjoni tinghata l-benedizzjoni fil-pjazza;
wara jkun hemm quddiesa ohra fil-knisja.

IS-SIBT – 24 ta’ MARZU
Fis-Santwarju tal-Hniena Divina fis-7.30 p.m. se jkun hemm Kuncert ta’ Muzika Sagra; kulhadd jista jattendi.

IL-HADD - 25 ta’ MARZU
Hadd il-Palm u l-Passjoni tal-Mulej.
Il-hin tal-quddies ikun hekk: 6.00, 7.00, 8.00;
Fid-9.00 a.m. isir it-tberik tal-palm u taz-zebbug hdejn il-Knisja tal-Kuncizzjoni u Purcissjoni lejn il-parrocca fejn titkompla quddiesa kantata.

NOTI:
Nhar it-Tlieta u nhar l-Erbgha il-quddiesa ta’ filghaxija issir fil-kappella ta’ Loyola House ghand il-Gezwiti.

Nhar it-Tnejn 26 ta’ Marzu fil-Knisja Arcipretali wara l-quddiesa ta’ filghaxija se ssir Laqgha ta’ formazzjoni u talb ghar-reffiegha u ghall-personaggi kollha tal-Gimgha l-Kbira. Imheggin jiehdu sehem.

Mal-bibien tal-knisja issibu ghall-bejgh  qaghaq tal-ghasel kif ukoll oggetti relatati ma dawn il-festi; grazzi tal-koperazzjoni taghkom.

Nitolbu ghar-ruh: Charles Miceli, Joseph Galea: Aghtihom o Mulej ....

******

FESTA TAD-DULURI

Related image

IL-ĠIMGĦA 23 ta’ MARZU
4.30pm Via Sagra
5pm Quddiesa bl-Omelija mill-W. Rev. Arċipriet Dun David Gauci
6pm Purċissjoni bil-Vara tad-Duluri bit-Reċita tat-Talb tar-Rużarju u l-Via Matris. 
Fid-dħul tingħata l-Barka Sagramentali fuq iz-zuntier.
7.30pm Quddiesa bl-Omelija minn Dun Stephen Magro

Servizz Kontinwu ta’ Qrar
Il-Ħamis 22 ta’ Marzu
5-7.30pm
Il-Ġimgħa 23 ta’ Marzu
6.30-10.30am u 4.15-8pm

******
KAPPELLA
 TAL-IMMAKULATA KUNĊIZZJONI
SORIJIET DUMNIKANI

NAXXARVIA SAGRA

BIL-LEJL
It-Tnejn 26 ta’ Marzu mit-8 sad-9

It-Triq tas-Salib
 Meditata

******
FUNZJONIJIET TAL-ĠIMGĦA MQADDSA
                                                
Image result for crowning with thorns images
                                                                                  
25 ta’ Marzu  - ĦADD IL-PALM
9.10 a.m.  Tberik tal-Palm u l-friegħi ż-Żebbuġ fil-Kappella tal-Kunċizzjoni u Purċissjoni
9.30 a.m.  Quddiesa Kantata bil-Qari tal-Passjoni skont San Mark.

27 ta’ Marzu  - IT-TLIETA TAL-ĠIMGĦA L-KBIRA
10.00 a.m. Quddiesa bis-Sagrament tad-Dilka tal-Morda għall-Anzjani

29 ta’ Marzu  - ĦAMIS IX-XIRKA
6.30 p.m. Konċelebrazzjoni Solenni tal-Ikla tal-Mulej, bir-Rit tal-Ħasil tar-Riġlejn u wara Transulazzjoni tas-Santissimu Sagrament għall-Artal tar-Repożizzjoni.
8.30 p.m. Is-7 Viżti
10.00 p.m. Adorazzjoni Komunitarja

Image result for scourging at the pillar images

30 ta’ Marzu  -  IL-ĠIMGĦA L-KBIRA
OBBLIGU TAS-SAWM 18-59 SENA u TAL-ASTINENZA 14 SENA+

6.30, 7.30, 10.45 a.m Is-7 Viżti.
8.30 a.m. Kant tas-Salmi tal-Uffiċċju tal-Qari u tat-Tifħir Sbiħ il-Jum.
9.45 a.m. Riflessjonijiet u Talb għat-tfal mill-membri tal-MUSEUM.
2.20 p.m. Via Sagra
3.00 p.m. Azzjoni Liturġika tal-Passjoni u l-Mewt tal-Mulej, Adorazzjoni tas-Salib u Tqarbin
5.30 p.m. Purċissjoni bil-Vari tal-Ġimgħa l-Kbira imexxija mis-Saċerdot Novell Dun Ryan Lee Pace. Jieħdu sehem il-baned Peace u Victory.

31 ta’ Marzu  -  SIBT IL-GLORJA
Fit-8.00 p.m. Velja tal-Qawmien tal-Mulej; bit-Tberik tan-Nar u l-Mixgħela tal-Blandun, Kant tal-Exultet, Qari mill-Kotba Mqaddsa, Kant tal-Gloria u Quddiesa bir-Rit tal-Magħmudija.

Image result for the risen christ painting
1 ta’ April  - ĦADD  IL-GĦID
8.00a.m. Quddiesa Kantata  u wara joħroġ l-Irxoxt akkumpanjat mill-Banda Peace.
7.00, 11.00 a.m., 5.00, 6.30p.m. Quddies lett bl-Omelija

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


RITRATTI
PELLEGRINAGG TAR-REDENTUR
9 ta' MARZU, 2018 
- aghfas fuq ir-ritratt u tara izjed ritratti -
Above Photo by kind courtesy of Mr Edward Azzopardi


*****
ikklikkja fuq l-istampa t'hawn taht biex tkabbar

*****
NAXXAR PARISH CHURCH LIVE WEB-CAM - 
click here / aghfas hawn
ARA U SEGWI X'QED ISIR FIL-KNISJA PARROKKJALI  mill-WEB-CAM

NAXXAR PARISH SQUARE WEB-CAM 
Misrah il-Parrocca  -  click hereFACEBOOK - PARROCCA MARIJA BAMBINA - click here
~~~~~


****************
ikklikkja fuq l-istampa t'hawn taht biex tkabbar


******
 Image result for 5th sunday of lent 2018 
FIFTH SUNDAY OF LENT
*******
Kuncert tal-Gimgha l-Kbira 
mil-Kor Jubilate Deo
ikklikkja fuq l-stampa biex tkabbar


Image result for our lady of lourdes 

Il-Madonna dehret f’Lourdes lil 
Santa Bernardetta Soubirous 
f’dawn il-jiem fis-sena 1858:
Frar: 11, 14, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 27, 28
Marzu: 1, 2, 3, 4, 25
April: 7
Lulju: 16.

 
MARZU
X-XAHAR TAL-PATRIJARKA MISSIERNA
SAN ĠUŻEPP 
****


HINIJIET TAL-QUDDIES 
FIL-PARROCCA, NAXXAR - aghfas hawn
~~~~~~
Fil-Knisja Parrokkjali
Kuljum: 6.00am, 7.00am, 8.45am u 6.30pm
Is-Sibt filghaxija: 5.00pm u 6.30pm
Il-Hdud u l-Festi Kmandati:
6.00am, 7.00am, 8.30am, 9.30am, 11.00am, 
5.00pm u 6.30pm (mill-1 ta' Ottubru - 31 ta' Mejju)
5.30pm u 6.30pm ( 1 ta' Gunju - 30 ta' Settembru )
SANTWARJU GESU' HNIENA DIVINA
Hinijiet Quddies:Mit-Tnejn sal-Gimgha: 8.30am
Il-Gimgha: 3.00pm Adorazzjoni u Quddiesa fit-3.30pm
Is-Sibt: 4.30pm  u 6.30pm
Hdud u Festi: 8.30am - 10.00am - 11.30am bl-Ingliz


********

Ufficcju Parrokkjali:
26, Misrah ir-Rebha, Naxxar NXR 1700
Tel. : 21435376; 21434673 

Hinijiet tal-Ufficcju Parrokkjali:-
It-Tlieta , il-Hamis u l-Gimgha:-
10.00am - 11.30am, u  5.00pm - 6.30pm
Is-Sibt: b'appuntament
Mhux miftuh: Festi Pubblici

******************************Photos by courtesy of Charles V. Farrugia 

************

RITRATTI 2015

************


aghfas fuq il-logo t'hawn fuq u tara l'website RTK
http://www.newsbook.com.mt/

####
ikklikkja fuq l-istampa t'hawn taht u 


tista' taqra l-Kurunella lil Marija Bambina


All updates Posted by Charles V. Farrugia
Webmaster

L-AĦĦAR POSTS