MERHBA ~~~ WELCOME

Related image
                    IR-RABA' HADD TAR-RANDAN                    
PARROCCA NAXXAR                                                
Data: 11 ta’ MARZU 2018
AVVIZI

IL-HADD - 11 ta’ MARZU
Ir-Raba' Hadd tar-Randan


IT-TNEJN – 12 ta’ MARZU
Fil-Knisja Arcipretali fis-7.00 p.m. jibda kors ta’ Ezercizzi ghal Kulhadd minn Patri Joe Bonnici op.

IL-HAMIS – 15 ta’ MARZU
Fis-6.00 p.m. jkun hawn hin ta’ Adorazzjoni mill-Grupp tac-Centru Socjali tal-Anzjani   u fis-6.30 p.m. il-Quddiesa.

IL-HADD - 18 ta’ MARZU
Ser norganizzaw Harga ghall Ghawdex li tinkludi zjajjar lill-Vari tal-Gimgha l-Kbira, ikla, kif ukoll il-Via Sagra fuq il-Gholja ta’ Ghammar immexxija mill-Isqof ta’ Ghawdex. Tluq mill-pjazza fit.7.45 a.m. min hu interessat ghandu jinkiteb fis-sagristija.

NOTI:
Nffakkru li din is-sena il-Kuncert tal-Gimgha l-Kbira mil-Kor Jubilate Deo se jsir nhar l-Erbgha 21 ta’ Marzu.

Dawk it-tfal li jixtiequ jiehdu sehem fil-purcissjoni tal-Gimgha l-Kbira ghandhom ikellmu lil xi membru tal-kumitat

Mal-bibien tal-knisja issibu ghall-bejgh figolli u qaghaq tal-ghasel; kif ukoll oggetti relatati ma dan iz-zmien u ma dawn il-festi. Grazzi tal-koperazzjoni taghkom.

Il-gabra li saret b’risq ir-restawr kienet ta’ € 1562. Nirringrazzjawkom

Nhar l-Erbgha 21 ta’ Marzu  filghodu ser norganizzaw Pellegrinagg ghar-Redentur tal- Isla li jinkludi talb privat, Via Sagra kif ukoll Quddiesa. Biljetti minghand il-helpers tas-soltu.


Nitolbu ghar-ruh: Lolly Pirotta. Aghtih o Mulej ....


RITRATTI
PELLEGRINAGG TAR-REDENTUR
9 ta' MARZU, 2018 
- aghfas fuq ir-ritratt u tara izjed ritratti -
Above Photo by kind courtesy of Mr Edward Azzopardi


*****
ikklikkja fuq l-istampa t'hawn taht biex tkabbar

*****
NAXXAR PARISH CHURCH LIVE WEB-CAM - 
click here / aghfas hawn
ARA U SEGWI X'QED ISIR FIL-KNISJA PARROKKJALI  mill-WEB-CAM

NAXXAR PARISH SQUARE WEB-CAM 
Misrah il-Parrocca  -  click hereFACEBOOK - PARROCCA MARIJA BAMBINA - click here
~~~~~


****************
ikklikkja fuq l-istampa t'hawn taht biex tkabbar******
Image result for john 3 14-21  
FOURTH SUNDAY OF LENT
*******
Kuncert tal-Gimgha l-Kbira 
mil-Kor Jubilate Deo
ikklikkja fuq l-stampa biex tkabbar


Image result for our lady of lourdes 

Il-Madonna dehret f’Lourdes lil 
Santa Bernardetta Soubirous 
f’dawn il-jiem fis-sena 1858:
Frar: 11, 14, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 27, 28
Marzu: 1, 2, 3, 4, 25
April: 7
Lulju: 16.


 
MARZU
X-XAHAR TAL-PATRIJARKA MISSIERNA
SAN ĠUŻEPP 
****


HINIJIET TAL-QUDDIES 
FIL-PARROCCA, NAXXAR - aghfas hawn
~~~~~~
Fil-Knisja Parrokkjali
Kuljum: 6.00am, 7.00am, 8.45am u 6.30pm
Is-Sibt filghaxija: 5.00pm u 6.30pm
Il-Hdud u l-Festi Kmandati:
6.00am, 7.00am, 8.30am, 9.30am, 11.00am, 
5.00pm u 6.30pm (mill-1 ta' Ottubru - 31 ta' Mejju)
5.30pm u 6.30pm ( 1 ta' Gunju - 30 ta' Settembru )
SANTWARJU GESU' HNIENA DIVINA
Hinijiet Quddies:Mit-Tnejn sal-Gimgha: 8.30am
Il-Gimgha: 3.00pm Adorazzjoni u Quddiesa fit-3.30pm
Is-Sibt: 4.30pm  u 6.30pm
Hdud u Festi: 8.30am - 10.00am - 11.30am bl-Ingliz


********

Ufficcju Parrokkjali:
26, Misrah ir-Rebha, Naxxar NXR 1700
Tel. : 21435376; 21434673 

Hinijiet tal-Ufficcju Parrokkjali:-
It-Tlieta , il-Hamis u l-Gimgha:-
10.00am - 11.30am, u  5.00pm - 6.30pm
Is-Sibt: b'appuntament
Mhux miftuh: Festi Pubblici

******************************Photos by courtesy of Charles V. Farrugia 

************

RITRATTI 2015

************


aghfas fuq il-logo t'hawn fuq u tara l'website RTK
http://www.newsbook.com.mt/

####
ikklikkja fuq l-istampa t'hawn taht u 


tista' taqra l-Kurunella lil Marija Bambina


All updates Posted by Charles V. Farrugia
Webmaster

L-AĦĦAR POSTS