MERHBA --- WELCOME


L-ahhar Updates / Latest New Updates :- 


AVVIZ IMPORTANTI
L-ARCIPRIET U DAWK KOLLHA LI JIEHDU HSIEB IL-FESTA JAVZAW LI L-PURCISSJONI TA' 
MARIJA BAMBINA 
SE SSIR GHADA, 
S-SIBT, 9 TA' SETTEMBRU FIS-7.00pm
**************


XEWQAT SBIEH U AWGURI LIL KULHADD
GHAL FESTA SABIHA U QADDISA


NAXXAR PARISH CHURCH LIVE WEB-CAM - 
click here / aghfas hawn
ARA U SEGWI X'QED ISIR FIL-KNISJA PARROKKJALI  mill-WEB-CAM

NAXXAR PARISH SQUARE WEB-CAM / Misrah il-Parrocca  -  click here

FACEBOOK - PARROCCA MARIJA BAMBINA - click here

********
SILTIET mill-PROGRAMM TAL-FESTA 2017
TA' MARIJA BAMBINA 
aghfas hawn

ikklikkja fuq l-istampa u tara izjed pagni

~~~~~
PARROCCA NAXXAR                                                
03 SETTEMBRU 2017
AVVIZI

IL-HADD
Fid-9.30  a.m. Quddiesa ghat-Tfal kollha u wara jkollhom party fl-oratorju u tqassim ta’ rigali.

Fil-11.00 a.m. quddiesa ghall-Adoloxxenti u z-Zghazagh kollha inkluz dawk fiz-zewg kazini filarmonici.

IT-TNEJN
L-ewwel jum tat-Tridu;
Fis-6.30 p.m. quddiesa ta’ ringrazzjament lil Alla ghal 25 sena servizz ta’ Godwin Gauci bhala sagristan.

IT-TLIETA
Il-quddiesa tkun bis-sehem tal-Kunsill Lokali, u l-ghaqdiet socjali, politici, kulturali u sportivi.

L-ERBGHA
Fis-6.30 p.m.Koncelebrazzjoni Solenni mmexxija mill-E.T. Mons Charles Scicluna, Arcisqof ta’ Malta u bis-sehem tal-Kunsill Parrokkjali, Kummissjonijiet u Ghaqdiet Religjuzi u operaturi pastorali ohrajn inkluz iz-zoni.

IL-HAMIS
Lejliet il-Festa:
Fid-8.45 a.m. Quddiesa kantata bil-kant tad-Deum
Fil-5.00 p.m. Quddiesa bl-omelija;
fis-6.30 p.m. Translazzjoni mill-knisja tal-Vitorja sal-Parrocca; kant tal-ewwel ghasar u Celebrazzjoni Ewkaristika.
Fit-7.45 p.m. tibda quddiesa ohra.

IL-GIMGHA
8 ta’ Settembru; Solennita tat-Twelid tal-Vergni Mqaddsa Marija.
Il-hin tal-quddies filghodu jkun hekk; 6.00, 7.00 u 8.00 a.m.
Fid-9.30 a.m Pontifikal Solenni mmexxi mill-E.T. Mons Pawlu Cremona, Arcisqof Emeritu ta’ Malta; jinseg il-panigierku Patri Michael Camilleri Kappillan tal-parrocca ta’ San Duminku, Valletta.

Filghaxija l-programm ikompli hekk;
Fil-5.00 p.m. Quddiesa bl-omelija;
fis-6.00 p.m kant tat-tieni ghasar u fis-6.45p.m. tibda hierga l-purcissjoni bl-istatwa ta’ Marija Bambina;
Mad-dhul tal-purcissjoni, ie. 10.30 p.m. tinghata l-Benedizzjoni Sagramentali.

Aktar dettalji dwar il-programm issibuhom fil-ktieb li qassamna kif ukoll fil-web site tal-parrocca.
Infakru lil min ghadu ma tax offerta b’risq il-festa.

Il-funzjonijiet kollha tal-festa ser jigu trasmessi fuq Xejk Television waqt li l-quddiesa tal-panigierku ser tigi mxanndra wkoll fuq Radju Marija.

Hdejn l-artal ta’ San Lawrenz issibu ghall-bejgh diversi oggetti relatati mal-festa.

IS-SIBT
L-ewwel quddiesa fil-parrocca tkun fis-7.00 a.m.

NOTI
Fil-Magazine Flimkien tistghu taqraw il-messagg tal-Arcipriet li ghamel fil-hrug tal-Bambina min nicca; issibu wkoll stedina kemm ghat-tfal kif ukoll ghal kbar li jixtiequ jinghaqdu mal-kor Jubilate Deo.

L-ikla tal-festa se ssir nhar is-sibt 16 ta’ Settembru; tluq mill-pjazza fis-7.30 p.m. biljetti jinkisbu minghand il-helpers jew il-kumitat tal-festa.

Bhalissa l-abbati tal-parrocca taghna Federico Zrinzo Azzopardi qed jaghti servizz liturgiku fil-Vatikan. Inheggu aktar subien biex jinghaqdu mal-grupp tal-abbatini tal-knisja taghna; fil-prezent hawn 16 il abbati.

Nitolbu ghar-ruh: Fr Victor Xuereb SJ. Aghtih o Mulej .......

******
Related image
PARROCCA NAXXAR                                                
10 ta'SETTEMBRU 2017
AVVIZI

IT-TNEJN
Terga tiftah il-knisja ta’ Sta Marija tax-Xaghra ghall-Adorazzjoni taghna quddies Gesu’ Ewkaristija espost.

IL-HAMIS
14 ta’ settembru:
Festa tal-Ezaltazzjoni tas-Salib Imqaddes;
Fis-6.30 p.m. quddiesa bil-kant u bl-omelija u wara purcissjoni fil-knisja bil Veru Lignum.

Fl-Annexxe fis-7.00 p.m. jergghu jibdew il-laqghat tal-Meditazzjoni Nisranija; min hu interessat jista jiehu sehem.

IL-GIMGHA
15 ta’ Settembru:
Festa ta’ Marija Addolorata taht is-salib;
Fis-6.30 p.m. quddiesa bil-kant u bl-omelija.

IS-SIBT
Fis-7.30 p.m jitlaq it-trasport mill-pjazza ghal dawk li sejrin L-Ikla tal-Festa. biljetti jinkisbu minghand il-helpers.

NOTI
Nhar l-Erbgha 20 ta’ Settembru se jkollna coffee morning fl-Oratorju; biljetti jinkisbu minghand il-helpers.

Dawk li sejrin jaghtu d-demm ghandhom jiehdu maghhom il-karta tal-identita.
~~~~~
RITRATTI QUDDIESA tat-TRIDU - Mons ARCISQOF
ikklikkja fuq ir-ritratt u tara izjed ritratti


Photos by courtesy of Charles V. Farrugia*****
RITRATTI TAL-HRUG TAL-VARA MINN NICCA
ikklikkja fuq ir-ritratt u tara izjed ritratti

Photos by courtesy of Mr Edward Azzopardi

******

L-EWWEL ĊENTINARJU
      MID-DEHRIET 
TAL-MADONNA ĠEWWA FATIMA 1917-2017
13 ta’ Mejju - 13 ta’ Ġunju - 13 ta’ Lulju
19 ta’ Awwissu - 13 ta’ Settembru  u
13 ta' Ottubru 

Latest Updates  by Charles V. Farrugia - Webmaster
~~~~~~~ 

******
RITRATTI 2017 

*******

Ikklikkja fuq ir-ritratti u tara izjed ritratti


HADD IL-PALM - 09 APRIL 2017

9 ta' April 2017 - aghfas hawn

PELLEGRINAGG TAR-RENDENTUR
 

24 ta' MARZU 2017 - aghfas hawn

FESTA TAL-GANDLORA 

2 ta' Frar 2017 - aghfas hawn

******

HINIJIET TAL-QUDDIES 
FIL-PARROCCA, NAXXAR - aghfas hawn
~~~~~~
Fil-Knisja Parrokkjali
Kuljum: 6.00am, 7.00am, 8.45am u 6.30pm
Is-Sibt filghaxija: 5.00pm u 6.30pm
Il-Hdud u l-Festi Kmandati:
6.00am, 7.00am, 8.30am, 9.30am, 11.00am, 
5.00pm u 6.30pm (mill-1 ta' Ottubru - 31 ta' Mejju)
5.30pm u 6.30pm ( 1 ta' Gunju - 30 ta' Settembru )

********

Ufficcju Parrokkjali:
26, Misrah ir-Rebha, Naxxar NXR 1700
Tel. : 21435376; 21434673 

Hinijiet tal-Ufficcju Parrokkjali:-
It-Tlieta , il-Hamis u l-Gimgha:-
10.00am - 11.30am, u  5.00pm - 6.30pm
Is-Sibt: b'appuntament
Mhux miftuh: Festi Pubblici

RITRATTI 2016

aghfas hawn / click here

PHOTOS 2016Photos by courtesy of Charles V. Farrugia 

************

RITRATTI 2015
aghfas hawn


All updates Posted by Charles V. Farrugia

L-AĦĦAR POSTS