AVVIZI - 03 SETTEMBRU 2017

PARROCCA NAXXAR                                                
03 SETTEMBRU 2017
AVVIZI

IL-HADD
Fid-9.30  a.m. Quddiesa ghat-Tfal kollha u wara jkollhom party fl-oratorju u tqassim ta’ rigali.

Fil-11.00 a.m. quddiesa ghall-Adoloxxenti u z-Zghazagh kollha inkluz dawk fiz-zewg kazini filarmonici.

IT-TNEJN
L-ewwel jum tat-Tridu;
Fis-6.30 p.m. quddiesa ta’ ringrazzjament lil Alla ghal 25 sena servizz ta’ Godwin Gauci bhala sagristan.

IT-TLIETA
Il-quddiesa tkun bis-sehem tal-Kunsill Lokali, u l-ghaqdiet socjali, politici, kulturali u sportivi.

L-ERBGHA
Fis-6.30 p.m.Koncelebrazzjoni Solenni mmexxija mill-E.T. Mons Charles Scicluna, Arcisqof ta’ Malta u bis-sehem tal-Kunsill Parrokkjali, Kummissjonijiet u Ghaqdiet Religjuzi u operaturi pastorali ohrajn inkluz iz-zoni.

IL-HAMIS
Lejliet il-Festa:
Fid-8.45 a.m. Quddiesa kantata bil-kant tad-Deum
Fil-5.00 p.m. Quddiesa bl-omelija;
fis-6.30 p.m. Translazzjoni mill-knisja tal-Vitorja sal-Parrocca; kant tal-ewwel ghasar u Celebrazzjoni Ewkaristika.
Fit-7.45 p.m. tibda quddiesa ohra.

IL-GIMGHA
8 ta’ Settembru; Solennita tat-Twelid tal-Vergni Mqaddsa Marija.
Il-hin tal-quddies filghodu jkun hekk; 6.00, 7.00 u 8.00 a.m.
Fid-9.30 a.m Pontifikal Solenni mmexxi mill-E.T. Mons Pawlu Cremona, Arcisqof Emeritu ta’ Malta; jinseg il-panigierku Patri Michael Camilleri Kappillan tal-parrocca ta’ San Duminku, Valletta.

Filghaxija l-programm ikompli hekk;
Fil-5.00 p.m. Quddiesa bl-omelija;
fis-6.00 p.m kant tat-tieni ghasar u fis-6.45p.m. tibda hierga l-purcissjoni bl-istatwa ta’ Marija Bambina;
Mad-dhul tal-purcissjoni, ie. 10.30 p.m. tinghata l-Benedizzjoni Sagramentali.

Aktar dettalji dwar il-programm issibuhom fil-ktieb li qassamna kif ukoll fil-web site tal-parrocca.
Infakru lil min ghadu ma tax offerta b’risq il-festa.

Il-funzjonijiet kollha tal-festa ser jigu trasmessi fuq Xejk Television waqt li l-quddiesa tal-panigierku ser tigi mxanndra wkoll fuq Radju Marija.

Hdejn l-artal ta’ San Lawrenz issibu ghall-bejgh diversi oggetti relatati mal-festa.

IS-SIBT
L-ewwel quddiesa fil-parrocca tkun fis-7.00 a.m.

NOTI
Fil-Magazine Flimkien tistghu taqraw il-messagg tal-Arcipriet li ghamel fil-hrug tal-Bambina min nicca; issibu wkoll stedina kemm ghat-tfal kif ukoll ghal kbar li jixtiequ jinghaqdu mal-kor Jubilate Deo.

L-ikla tal-festa se ssir nhar is-sibt 16 ta’ Settembru; tluq mill-pjazza fis-7.30 p.m. biljetti jinkisbu minghand il-helpers jew il-kumitat tal-festa.

Bhalissa l-abbati tal-parrocca taghna Federico Zrinzo Azzopardi qed jaghti servizz liturgiku fil-Vatikan. Inheggu aktar subien biex jinghaqdu mal-grupp tal-abbatini tal-knisja taghna; fil-prezent hawn 16 il abbati.

Nitolbu ghar-ruh: Fr Victor Xuereb SJ. Aghtih o Mulej .......


PARROCCA NAXXAR                                                
10 ta' SETTEMBRU 2017
AVVIZI

IT-TNEJN
Terga tiftah il-knisja ta’ Sta Marija tax-Xaghra ghall-Adorazzjoni taghna quddies Gesu’ Ewkaristija espost.

IL-HAMIS
14 ta’ settembru:
Festa tal-Ezaltazzjoni tas-Salib Imqaddes;
Fis-6.30 p.m. quddiesa bil-kant u bl-omelija u wara purcissjoni fil-knisja bil Veru Lignum.

Fl-Annexxe fis-7.00 p.m. jergghu jibdew il-laqghat tal-Meditazzjoni Nisranija; min hu interessat jista jiehu sehem.

IL-GIMGHA
15 ta’ Settembru:
Festa ta’ Marija Addolorata taht is-salib;
Fis-6.30 p.m. quddiesa bil-kant u bl-omelija.

IS-SIBT
Fis-7.30 p.m jitlaq it-trasport mill-pjazza ghal dawk li sejrin L-Ikla tal-Festa. biljetti jinkisbu minghand il-helpers.

NOTI
Nhar l-Erbgha 20 ta’ Settembru se jkollna coffee morning fl-Oratorju; biljetti jinkisbu minghand il-helpers.

Dawk li sejrin jaghtu d-demm ghandhom jiehdu maghhom il-karta tal-identita.

L-AĦĦAR POSTS