MERHBA -- ~~ -- WELCOME


L-ahhar Updates / Latest New Updates :- 


Related image
IT-TRASFIGURAZZJONI TAL-MULEJ
PARROCCA NAXXAR                                                
Data: 06 ta’ AWWISSU 2017
AVVIZI

IL-HAMIS
Fis-6.00 p.m. jkun hawn hin ta’ Adorazzjoni mid-Devoti tal-Hniena Divina u f
is-6.30 p.m il-Quddiesa


IS-SIBT
Ikun is-Sitt Sibt tal-Bambina;
fis-6.00 p.m. Ruzarju, Kurunella, Kant tas-Salve, Antifona u Benedizzjoni Sagramentali;
fis-6.30 p.m. Quddiesa kantata bl-omelija.

NOTI
Id-DVD s tal-Ewwel Tqarbina huma lesti u jingabru kollha mill-Museum tas-Subien.

Il-Velja tal-Ghid tal-Assunta se ssir fil-pjazza tas-santwarju ta pinu ghawdex; nitilqu mill-pjazza fl-4.15 p.m. u nigu mal-vapur tal-11.15 p.m. Dawk interessati ghandhom jinkitbu fis-sagrestija.

 l-gbir kollu li jsir fil-quddies tal-week ends matul Awwissu jkun ukoll b’risq il-festa. Inkunu generuzi halli niccelebraw festa sabieha kif jixraq lill-Ommna tas-sema.

Fix-xhur tas-sajf is-Siegha tal-Hniena Divina ta’ nhar ta’ Gimgha fis-Santwarju taghha ma ssirx; u ma ssirx lanqas il-quddiesa tal-5.00 p.m. ta’ nhar ta’ Sibt fl-istess Santwarju;

il-Knisja ta’ Sta Marija tax-Xaghra tkun maghluqa mill-1 ta’ Lulju u terga tiftah fit-11 ta settembru.
*****


Related image
AWWISSU IX-XAHAR TA' SANTA MARIJA
L-PATRUNA SPECJALI TAL-GZEJJER MALTIN
~~~~~
L-EWWEL ĊENTINARJU
      MID-DEHRIET 
TAL-MADONNA ĠEWWA FATIMA 1917-2017
13 ta’ Mejju - 13 ta’ Ġunju - 13 ta’ Lulju
19 ta’ Awwissu - 13 ta’ Settembru  u
13 ta' Ottubru 

Latest Updates  by Charles V. Farrugia - Webmaster
~~~~~~~
  
Image result for our lady of lourdes pictures
ID-DATI TAD-DEHRIET F’LOURDES

Il-Madonna dehret f’Lourdes lil Santa Bernardetta Soubirous f’dawn il-jiem fis-sena 1858:
Frar: 11, 14, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 27, 28
Marzu: 1, 2, 3, 4, 25  - April: 7  -  Lulju: 16.

******


******
RITRATTI 2017

*******

Ikklikkja fuq ir-ritratti u tara izjed ritratti


HADD IL-PALM - 09 APRIL 2017

9 ta' April 2017 - aghfas hawn

PELLEGRINAGG TAR-RENDENTUR
 

24 ta' MARZU 2017 - aghfas hawn

FESTA TAL-GANDLORA 

2 ta' Frar 2017 - aghfas hawn

******
   


*********
HINIJIET TAL-QUDDIES 
FIL-PARROCCA, NAXXAR - aghfas hawn
~~~~~~
Fil-Knisja Parrokkjali
Kuljum: 6.00am, 7.00am, 8.45am u 6.30pm
Is-Sibt filghaxija: 5.00pm u 6.30pm
Il-Hdud u l-Festi Kmandati:
6.00am, 7.00am, 8.30am, 9.30am, 11.00am, 
5.00pm u 6.30pm (mill-1 ta' Ottubru - 31 ta' Mejju)
5.30pm u 6.30pm ( 1 ta' Gunju - 30 ta' Settembru )

********

Ufficcju Parrokkjali:
26, Misrah ir-Rebha, Naxxar NXR 1700
Tel. : 21435376; 21434673 

Hinijiet tal-Ufficcju Parrokkjali:-
It-Tlieta , il-Hamis u l-Gimgha:-
10.00am - 11.30am, u  5.00pm - 6.30pm
Is-Sibt: b'appuntament
Mhux miftuh: Festi Pubblici

RITRATTI 2016

aghfas hawn / click here

PHOTOS 2016Photos by courtesy of Charles V. Farrugia 

************

RITRATTI 2015
aghfas hawn

Photos by courtesy of Charles V. Farrugia
*************************** 
All updates Posted by Charles V. Farrugia


L-AĦĦAR POSTS