Friday, June 23, 2017

MERHBA -- ~~ -- WELCOME


L-ahhar Updates / Latest New Updates :- 


IL-HADD
Niccelebraw is-Solennita’ tal-Qalb  ta’ Gesu`.


ikklikkja fuq l-istampa ta' hawn taht biex tkabbar

PARROCCA NAXXAR                                                
Data: 25/06/2017
AVVIZI

IL-HADD – 25 ta’ Gunju
Niccelebraw is-Solennita’ tal-Qalb  ta’ Gesu`.
Fil-5.00 p.m. ikollna quddiesa kantata u wara tohrog il-purcissjoni bis-Santissmu Sagrament; imheggin lkoll niehdu sehem.
Ma jkunx hawn quddiesa fis-6.30 p.m.

L-ERBGHA
Lejliet l-Imnarja;
Ser norganizzaw harga ghall-Ghawdex; nitilqu mill-pjazza fis-5.45 p.m. Il-biljetti jinkisbu minghand il-helpers.

IL-HAMIS – 29 ta’ Gunju
29 ta Gunju; Solennita tal-Martirju tal-Appostli San Pietru u San Pawl.
Xieraq li niehdu sehem fil-quddiesa. Il-hin tal-quddies ikun bhal fost il-gimgha

Fis-6.00 p.m. jkollna hin ta’ Adorazzjoni u fis-6.30 p.m. il-quddiesa.

IS-SIBT
1 ta’ Lulju; issir it-tifkira tal-Beatu Malti Nazju Falzon.

Fl-Oratorju mis-7.30 p.m. il-quddiem se jkun hemm serata ta’ zfin differenti; tintalab donazzjoni fil-bieb. Min hu interessat jista jattendi

IL-HADD
Il-quddies tal-Hadd filghaxija fil-parrocca  ikun fil-5.30 p.m. u fis-6.30 p.m.

F’dawn il-granet qed jitqassam il-magazine Flimkien ghax-xahar ta’ Lulju.

Fix-xhur tas-sajf is-Siegha tal-Hniena Divina ta’ nhar ta’ Gimgha fis-Santwarju taghha ma ssirx 
u ma ssirx lanqas il-quddiesa tal-5.00 p.m. ta’ nhar ta’ Sibt fl-istess Santwarju; 
il-Knisja ta’ Sta Marija tax-Xaghra tkun maghluqa mill-1 ta’ Lulju u terga tiftah fit-11 ta settembru.


Min nhar it-Tnejn 3 ta’ Lulju fil-Museum tas-subien fis-7.15 p.m. tibda gimgha ta’ taghlim; kulhadd huwa mistieden.

******
Image result for our lady of fatima
L-EWWEL ĊENTINARJU
      MID-DEHRIET 
TAL-MADONNA ĠEWWA FATIMA 1917-2017
13 ta’ Mejju - 13 ta’ Ġunju - 13 ta’ Lulju
19 ta’ Awwissu - 13 ta’ Settembru  u
13 ta' Ottubru 

Latest Updates  by Charles V. Farrugia - Webmaster
~~~~~~~
  
Image result for our lady of lourdes pictures
ID-DATI TAD-DEHRIET F’LOURDES

Il-Madonna dehret f’Lourdes lil Santa Bernardetta Soubirous f’dawn il-jiem fis-sena 1858:
Frar: 11, 14, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 27, 28
Marzu: 1, 2, 3, 4, 25  - April: 7  -  Lulju: 16.

******

  Image result for sacred heart of jesus
SACRED HEART OF JESUS CHRIST  -   25th JUNE 2017

   


*********
HINIJIET TAL-QUDDIES 
FIL-PARROCCA, NAXXAR - aghfas hawn
~~~~~~
Fil-Knisja Parrokkjali
Kuljum: 6.00am, 7.00am, 8.45am u 6.30pm
Is-Sibt filghaxija: 5.00pm u 6.30pm
Il-Hdud u l-Festi Kmandati:
6.00am, 7.00am, 8.30am, 9.30am, 11.00am, 
5.00pm u 6.30pm (mill-1 ta' Ottubru - 31 ta' Mejju)
5.30pm u 6.30pm ( 1 ta' Gunju - 30 ta' Settembru )

********

Ufficcju Parrokkjali:
26, Misrah ir-Rebha, Naxxar NXR 1700
Tel. : 21435376; 21434673 

Hinijiet tal-Ufficcju Parrokkjali:-
It-Tlieta , il-Hamis u l-Gimgha:-
10.00am - 11.30am, u  5.00pm - 6.30pm
Is-Sibt: b'appuntament
Mhux miftuh: Festi Pubblici

RITRATTI 2016

aghfas hawn / click here

PHOTOS 2016Photos by courtesy of Charles V. Farrugia 

************

RITRATTI 2015
aghfas hawn

Photos by courtesy of Charles V. Farrugia
*************************** 
All updates Posted by Charles V. Farrugia