Saturday, May 20, 2017

MERHBA -- ~~ -- WELCOME


L-ahhar Updates / Latest New Updates :- 

VIZTA PASTORALI TAL-ARCISQOF
aghfas fuq l-istampa biex tkabbar


~~~~~

Related image
IS-SITT HADD TAL-GHID
Qari ta' l-Evanġelju tallum - aghfas hawn
Mehud mid-Diskors twil ta' Gesu' fl-Ahhar Cena, skond San Gwann

PARROCCA NAXXAR                                                
Data: 21/05/2017
AVVIZI

IS-SITT HADD TAL-GHID

IL-HADD
TKOMPLI L-VIZTA PASTORALI TAL-ARCISQOF
Iqaddes il-quddiesa tat-8.30 a.m. Qabel ikun disponibbli ghall-qrar fil-konfessjonarju; wara l-quddiesa jiltaqa man-nies prezenti. Il-quddiesa tad-9.30 a.m. ma ssirx.
Id-dettalji tal-programm ta’ din il-vizta issibuh fil-leaflet li qassamna f’kull familja.

IT-TNEJN
Tkompli l-Vizta Pastorali tal-Arcisqof fin-Naxxar;
Huwa se jiltaqa mad-diversi Kummissjonijiet u Ghaqdiet kif ukoll ma diversi kategoriji fosthom Tfal, Adoloxxenti u Zghazagh.

Fil-knisja ta’ San Gwann fis-7.30 p.m. se jkun hemm Quddiesa ghar-romol. Inhegguhom jattendu.

IL-HAMIS
Fis-6.00 p.m. jkun hawn hin ta’ Adorazzjoni mill-Kummissjoni Djakonija u fis-6.30 p.m. il-quddiesa.

IL-HADD
Fil-parrocca tal-Imtarfa fis-6.30 p.m. Mons Arcisqof se jaghti l-pussess tal-imsemmija parrocca lil Dun Rene Vella, sacerdot mill-parrocca taghna. Se norganizzaw trasport li jitlaq mill-pjazza fil-5.30 p.m. min jixtieq jigi ghandu jinkiteb fis-sagrestija.

NOTI :-
Dawk li jixtiequ jaghtu id-demm ghandhom imorru l-ufficcju tal-kunsill lokali illum bejn it-8.30 a.m. u 1.00 p.m. u jiehdu maghhom il-karta ta l-identita.
Infakkru li s-Sibt filghaxija il-quddies fis-Santwarju tal-Hniena Divina jkun fil-5.00pm u fis-6.30pm

Nitolbu ghar-ruh: Joe Bilocca: Aghtih o Mulej ....

******
Image result for our lady of fatima
L-EWWEL ĊENTINARJU
      MID-DEHRIET 
TAL-MADONNA ĠEWWA FATIMA 1917-2017
13 ta’ Mejju - 13 ta’ Ġunju - 13 ta’ Lulju
19 ta’ Awwissu - 13 ta’ Settembru  u
13 ta' Ottubru 

Latest Updates  by Charles V. Farrugia - Webmaster
~~~~~~~
  
Image result for our lady of lourdes pictures
ID-DATI TAD-DEHRIET F’LOURDES

Il-Madonna dehret f’Lourdes lil Santa Bernardetta Soubirous f’dawn il-jiem fis-sena 1858:
Frar: 11, 14, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 27, 28
Marzu: 1, 2, 3, 4, 25  - April: 7  -  Lulju: 16.

******


Related image  
SIXTH SUNDAY OF EASTER  -   21sth MAY 2017

(All above posted by Charles V. Farrugia WebMaster)
*****************

HINIJIET TAL-QUDDIES 
FIL-PARROCCA, NAXXAR - aghfas hawn
~~~~~~
Fil-Knisja Parrokkjali
Kuljum: 6.00am, 7.00am, 8.45am u 6.30pm
Is-Sibt filghaxija: 5.00pm u 6.30pm
Il-Hdud u l-Festi Kmandati:
6.00am, 7.00am, 8.30am, 9.30am, 11.00am, 
5.00pm u 6.30pm (mill-1 ta' Ottubru - 31 ta' Mejju)
5.30pm u 6.30pm ( 1 ta' Gunju - 30 ta' Settembru )

********

Ufficcju Parrokkjali:
26, Misrah ir-Rebha, Naxxar NXR 1700
Tel. : 21435376; 21434673 

Hinijiet tal-Ufficcju Parrokkjali:-
It-Tlieta , il-Hamis u l-Gimgha:-
10.00am - 11.30am, u  5.00pm - 6.30pm
Is-Sibt: b'appuntament
Mhux miftuh: Festi Pubblici

RITRATTI 2016

aghfas hawn / click here

PHOTOS 2016Photos by courtesy of Charles V. Farrugia 

************

RITRATTI 2015
aghfas hawn

Photos by courtesy of Charles V. Farrugia
*************************** 
All updates Posted by Charles V. Farrugia