MERHBA ``` ``` WELCOME


L-ahhar Updates / Latest New Updates :- 


Image result for san pawl tal-belt 
SAN PAWL - 10 ta' FRAR


Image result for matthew 5 14-16 
IL-HAMES HADD TAS-SENA

Akklamazzjoni qabel l-Evanġelju
Ġw 8, 12

Hallelujah. R/. Hallelujah
Jiena d-dawl tad-dinja, jgħid il-Mulej;
min jiġi warajja jkollu d-dawl tal-ħajja.
R/. Hallelujah

Evanġelju
Intom id-dawl tad-dinja.
Mt 5, 13-16

Qari mill-Evanġelju skond San Mattew

F’dak iż-żmien, Ġesù qal lid-dixxipli tiegħu: Intom il-melħ tal-art. Imma jekk il-melħ jaqta’, biex jerġa’ jieħu t-togħma? Ma jibqa’ tajjeb għal xejn iżjed ħlief biex jintrema barra u jintrifes min-nies.

Intom id-dawl tad-dinja. Belt li tkun qiegħda fuq muntanja ma tistax tinħeba. Anqas ma jixegħlu l-musbieħ u jqegħduh taħt is-siegħ, iżda fuq l-imnara, u hekk idawwal lil kull min ikun fid-dar. Hekk għandu jiddi d-dawl tagħkom quddiem il-bnedmin, biex jaraw l-għemejjel tajba tagħkom u jagħtu glorja lil Missierkom li hu fis-smewwiet”.

Il-Kelma tal-Mulej

R/. Tifħir lilek Kristu

PARROCCA NAXXAR                                                
AVVIZI

IL-HADD – 5 ta’ FRAR 2017
IL-HAMES HADD TA’ MATUL IS-SENA

IL-HAMIS

Fis-6.00 p.m. jkun hawn hin ta' Adorazzjoni mid-devoti tal-Hniena Divina u fis-6.30 p.m. il-quddiesa.

IL-GIMGHA - 10 ta' Frar
Solennita' tan-Nawfragju ta' San Pawl f’Malta;
Hemm obbligu ghas-smiegh tal-quddies; il-hin ikun bhal nhar ta' Hadd. 

IS-SIBT
11 ta' Frar; issir it-tifkira tal-ewwel dehra tal-Madonna ta' Lourdes.


Fis-6.30 p.m. jitlaq it-trasport mill-pjazza ghal belt ghal dawk li gejjin l- Oratorju f’gieh San Pawl mill-kompozitur Mons Marco Frizina u bis-sehem tal-kor Jubilate Deo tal-parrocca taghna. Dawk li jixtiequ jattendu ghalih ghandhom jinkitbu fis-sagrestija halli nkunu nistghu nixtru l-biljetti min qabel u norganizzaw it-trasport mehtieg.

NOTI :
Nhar l-Erbgha, 15 ta' Frar ser norganizzaw coffee morning fl-oratorju; il-biljetti jinkisbu minghand il-helpers. 

Nitolbu ghar-ruh: Marija Grech; Aghtiha o Mulej .....FTUĦ TAL-KAWŻA GĦALL-BEATIFIKAZZJONI U GĦALL-KANONIZZAZZJONI TAL-QADDEJ TA’ ALLA, P. AVERTAN FENECH, KARMELITAN (1871-1943) aghfas hawn) 


~~~~~~~~  
Image result for our lady of lourdes pictures
ID-DATI TAD-DEHRIET F’LOURDES

Il-Madonna dehret f’Lourdes lil Santa Bernardetta Soubirous f’dawn il-jiem fis-sena 1858:
Frar: 11, 14, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 27, 28
Marzu: 1, 2, 3, 4, 25
April: 7
Lulju: 16.
******

Image result for matthew 5 14-16
FIFTH SUNDAY OF THE YEAR -   5th FEBRUARY 2017

TODAY'S GOSPEL:
Jesus said to his disciples:
"You are the salt of the earth.
But if salt loses its taste, with what can it be seasoned?
It is no longer good for anything
but to be thrown out and trampled underfoot.
You are the light of the world.
A city set on a mountain cannot be hidden.
Nor do they light a lamp and then put it under a bushel basket;
it is set on a lampstand,
where it gives light to all in the house.
Just so, your light must shine before others,
that they may see your good deeds
and glorify your heavenly Father."

(All above posted by Charles V. Farrugia WebMaster)
*****************


******
HINIJIET TAL-QUDDIES FIL-PARROCCA, NAXXAR - aghfas hawn

Fil-Knisja Parrokkjali
Kuljum: 6.00am, 7.00am, 8.45am u 6.30pm
Is-Sibt filghaxija: 5.00pm u 6.30pm
Il-Hdud u l-Festi Kmandati:
6.00am, 7.00am, 8.30am, 9.30am, 11.00am, 
5.00pm u 6.30pm (mill-1 ta' Ottubru - 31 ta' Mejju)
5.30pm u 6.30pm ( 1 ta' Gunju - 30 ta' Settembru )

~~~~~~~~~~~~~~~
Ufficcju Parrokkjali:
26, Misrah ir-Rebha, Naxxar NXR 1700
Tel. : 21435376; 21434673 

Hinijiet tal-Ufficcju Parrokkjali:-
It-Tlieta , il-Hamis u l-Gimgha:-
10.00am - 11.30am, u  5.00pm - 6.30pm
Is-Sibt: b'appuntament
Mhux miftuh: Festi Pubblici

************************

RITRATTI 2016

aghfas hawn / click here

PHOTOS 2016Photos by courtesy of Charles V. Farrugia 

************


**********

RITRATTI 2015
aghfas hawn*************************** 
All updates Posted by Charles V. Farrugia

Photos by courtesy of Charles V. Farrugia

L-AĦĦAR POSTS