AVVIZI - 5 ta' FRAR 2017


PARROCCA NAXXAR                                                
AVVIZI

IL-HADD – 5 ta’ FRAR 2017
IL-HAMES HADD TA’ MATUL IS-SENA

IL-HAMIS

Fis-6.00 p.m. jkun hawn hin ta' Adorazzjoni mid-devoti tal-Hniena Divina u fis-6.30 p.m. il-quddiesa.

IL-GIMGHA - 10 ta' Frar
Solennita' tan-Nawfragju ta' San Pawl f’Malta;
Hemm obbligu ghas-smiegh tal-quddies; il-hin ikun bhal nhar ta' Hadd. 

IS-SIBT
11 ta' Frar; issir it-tifkira tal-ewwel dehra tal-Madonna ta' Lourdes.

Fis-6.30 p.m. jitlaq it-trasport mill-pjazza ghal belt ghal dawk li gejjin l- Oratorju f’gieh San Pawl mill-kompozitur Mons Marco Frizina u bis-sehem tal-kor Jubilate Deo tal-parrocca taghna. Dawk li jixtiequ jattendu ghalih ghandhom jinkitbu fis-sagrestija halli nkunu nistghu nixtru l-biljetti min qabel u norganizzaw it-trasport mehtieg.

NOTI :
Nhar l-Erbgha, 15 ta' Frar ser norganizzaw coffee morning fl-oratorju; il-biljetti jinkisbu minghand il-helpers. 

Nitolbu ghar-ruh: Marija Grech; Aghtiha o Mulej .....L-AĦĦAR POSTS