MERHBA ~~~ ~~~ WELCOME

L-ahhar Updates / Latest New Updates :- 

AVVIZI
IT-TRINITA’ QADDISA
31 ta' MEJJU 2015

IL–HADD
Fil-knisja parrokkjali fl-10.30 a.m. it-tfal tal-Ewwel Tqarbina li jattendu fiz-zona tas-Sghajtar jircievu lil Gesu’ Ewkaristija ghall-ewwel darba. Il-quddiesa tal-11.00 a.m. ma ssirx.

IL-GIMGHA
Fil-knisja parrokkjali fis-6.00 p.m. jkun hawn hin ta’ Adorazzjoni u fis-6.30 p.m. il-Quddiesa.

IL-HADD
Niccelebraw is-Solennita ta’ Corpus.
Fil-5.30 p.m. Quddiesa kantata bl-omelija u wara tohrog il-purcissjoni bis-Sagrament;
imheggin ilkoll niehdu sehem. Ma jkunx hawn quddiesa fis-6.30 p.m.

Fl-iskola primarja tan-Naxxar bejn l-10.00 a.m. u t-3.00 p.m. se jkun hemm diversi attivitajiet ghat-tfal; imheggin izzuruhom.

Nhar it-Tlieta, 9 ta’ Gunju ser norganizzaw buffet breakfast; biljetti jinkisbu nhar il-Hamis u nhar il-Gimgha mill-Annexxe bejn il-5.30 p.m. u s-7.00 p.m.

Minn Gunju sa Settembru il-quddies ta’ nhar ta’ Hadd filghaxija jkun; 5.30 p.m. u 6.30 p.m.

F’dawn il-granet qed jitqassam il-magazine Flimkien; id-distributuri ghandhom jiehdu l-koppji taghhom mill-annexxe.

Ikun l-ewwel Hadd tax-xahar,  ghalhekk issir gabra specjali ghall-bzonijiet tal-knisja.

Nitolbu ghar-ruh; Carmel Cachia: Aghtih o Mulej .....

Infakkru fil-pellegrinagg li ser norganizzaw ghal Lourdes bejn il - 5 u l - 11 ta’ Awwissu. Aktar informazzjoni tinkiseb mill-ufficcju parrokkjali.


********************
QUDDIES FIT-TRINITA`

IS-SIBT 30 TA' MEJJU
5.00pm L-EWWEL TQARBINA
GHAT-TFAL TAL-MUSEUMRITRATTI
L-EWWEL TQARBINA - TFAL - MUSEUM


Ikklikkja fuq ir-ritratt u tara izjed ritrattiIL-HADD 31 TA' MEJJU
6, 7, 8.30, 9.30am - QUDDIES LETT

10.30am L-EWWEL TQARBINA
GHAT-TFAL TAS-SGHAJTARFIL-11.00am M'HEMMX QUDDIES
5.00pm U 6.30pm QUDDIES LETT

**************
MEJJU IX-XAHAR TA' 
L-GHAZIZA OMMNA MARIJA  *****************
Ufficcju Parrokkjali:

26, Misrah ir-Rebha, Naxxar NXR 1700

Tel: & Fax: 21435376; 21434673 Hinijiet tal-Ufficcju Parrokkjali:-
It-Tlieta , il-Hamis u l-Gimgha:-
10.00am - 11.30am, u  5.00pm - 6.30pm
Is-Sibt: b'appuntament
Mhux miftuh: Festi Pubblici
************************


TRINITY SUNDAY
31st MAY, 2015 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


SOLENNITÀ ta’ CORPUS DOMINI
 
Is-Sibt 6 ta’ Ġunju: LEJLIET IL-FESTA
6pm Rużarju quddiem Ġesù Espost u Barka Sagramentali
6.30pm Quddiesa bl-Għasar
Il-Ħadd 7 ta’ Ġunju: JUM IL-FESTA
5.30pm Konċelebrazzjoni  Solenni immexxija minn Dun Jimmy Bonnici, Rettur tas-Seminarju tal-Arċisqof
6.45pm Purċissjoni bis-Santissimu Sagrament
Fid-dħul Kant tal-O Salutaris Hostia u Barka Sagramentali
Il-quddies tas-6.30pm ma ssirx

******************

ADORAZZJONI FIL-KWARANTURI
Erbgha - 10 ta' Gunju
9.15am Azzjoni Kattolika Nisa
7pm Ministri Straordinarji tat-Tqarbin

Hamis - 11 ta' Gunju
9.15am Caritas Anzjani
7pm Hniena Divina

Gimgha - 12 ta' Gunju
9.15am Legion of Mary Rgiel

7pm Sacerdoti, Sorijiet, Abbatini
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
PELLEGRINAĠĠ GĦAL 
LOURDES
5-11 ta’ Awwissu

Għal aktar informazzjoni staqsi fis-sagristija jew 
għaddi sal-uffiċċju parrokkjali.

~~~~~~~~~~~~~~~~


~~~~~~~~~~~~~~


HINIJIET TAL-QUDDIES FIL-PARROCCA, NAXXAR - aghfas hawn

Fil-Knisja Parrokkjali

Kuljum: 6.00am, 6.45am, 7.45am, 8.45am u 6.30pm
Is-Sibt filghaxija: 5.00pm u 6.30pm
Il-Hdud u l-Festi Kmandati:
6.00am, 7.00am, 8.30am, 9.30am, 11.00am, 
5.00pm u 6.30pm ( 1 ta' Ottubru - 31 ta' Mejju )
5.30pm u 6.30pm ( 1 ta' Gunju - 30 ta' Settembru )

~~~~~~~~~~~~~~~

DATI IMPORTANTI FL-2015 - aghfas hawn

~~~~~~~~~~~~~  

ikklikkja fuq l-istampa u tara min Nieqa

min NIEQA - MEJJU 2015


****************

RITRATTI - L-GHID IL-KBIR - L-IRXOXT
5 ta' APRIL 2015 - aghfas hawn
ikklikkja fuq ir-ritratt u tara izjed ritratti


RITRATTI - VGILI TAL-GHID
4 ta' APRIL 2015 - aghfas hawn
ikklikkja fuq ir-ritratt u tara izjed ritrattiRITRATTI FUNZJONI TAL-GIMGHA L-KBIRA
3 ta' APRIL 2015 - aghfas hawn
ikklikkja fuq ir-ritratt u tara izjed ritratti 

RITRATTI TA' HAMIS IX-XIRKA
2 ta' APRIL 2015 - aghfas hawn
ikklikkja fuq ir-ritratt u tara izjed ritratti

RITRATTI - HADD IL-PALM - 29 ta' MARZU 2015- aghfas hawn
Ikklikkja fuq ir-ritratt u tara izjed ritrattiE. T. Mons. Arcisqof


Mons. Charles J. Scicluna
***************

RITRATTI PELLEGRINAGG REDENTUR  
13 ta' MARZU 2015
ikklikkja fuq ir-ritratt u tara izjed ritratti

************************

IL-PUSSESS TAL-W.R. DUN DAVID GAUCI
BHALA ARCIPRIET TAL-PARROCCA 
ARCIMATRICI U ARCIPRETALI - NAXXAR**********************  
 *************************
RITRATTI
Festa tal-Prezentazzjoni tal-Mulej - Gandlora
2 ta' Frar 2015
ikklikkja fuq ir-ritratt u tara ritratti ohra

****************
Prezentazzjoni tar-Rigal mill-Parrocca lid-
Dar L-Anzjani Familja Mqaddsa, Naxxar, 
4 ta' Jannar 2015

ikklikkja fuq ir-ritratt u tara izjed ritratti 
*********************

  • LAQGHAT GHALL-PRE-ADOLEXXENTI (Forms 2, 3, 4)
  • Kull nhar ta' Gimgha, fis-7.00pm.  dettalji aghfas hawn 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

All updates Posted by Charles V. Farrugia
Photos by courtesy of Charles V. Farrugia

L-AĦĦAR POSTS