AVVIZI - IT-TRINITA’ QADDISA - 31 ta' MEJJU 2015

 

IL–HADD
Fil-knisja parrokkjali fl-10.30 a.m. it-tfal tal-Ewwel Tqarbina li jattendu fiz-zona tas-Sghajtar jircievu lil Gesu’ Ewkaristija ghall-ewwel darba. Il-quddiesa tal-11.00 a.m. ma ssirx.

IL-GIMGHA
Fil-knisja parrokkjali fis-6.00 p.m. jkun hawn hin ta’ Adorazzjoni u fis-6.30 p.m. il-Quddiesa.

IL-HADD
Niccelebraw is-Solennita ta’ Corpus.
Fil-5.30 p.m. Quddiesa kantata bl-omelija u wara tohrog il-purcissjoni bis-Sagrament;
imheggin ilkoll niehdu sehem. Ma jkunx hawn quddiesa fis-6.30 p.m.

Fl-iskola primarja tan-Naxxar bejn l-10.00 a.m. u t-3.00 p.m. se jkun hemm diversi attivitajiet ghat-tfal; imheggin izzuruhom.

Nhar it-Tlieta, 9 ta’ Gunju ser norganizzaw buffet breakfast; biljetti jinkisbu nhar il-Hamis u nhar il-Gimgha mill-Annexxe bejn il-5.30 p.m. u s-7.00 p.m.

Minn Gunju sa Settembru il-quddies ta’ nhar ta’ Hadd filghaxija jkun; 5.30 p.m. u 6.30 p.m.

F’dawn il-granet qed jitqassam il-magazine Flimkien; id-distributuri ghandhom jiehdu l-koppji taghhom mill-annexxe.

Ikun l-ewwel Hadd tax-xahar,  ghalhekk issir gabra specjali ghall-bzonijiet tal-knisja.

Nitolbu ghar-ruh; Carmel Cachia: Aghtih o Mulej .....

Infakkru fil-pellegrinagg li ser norganizzaw ghal Lourdes bejn il - 5 u l - 11 ta’ Awwissu. Aktar informazzjoni tinkiseb mill-ufficcju parrokkjali.


L-AĦĦAR POSTS