MERHBA ~~~ ~~~ WELCOME

L-ahhar Updates / Latest New Updates :- 


AVVIZI 
IS- 6 HADD TAL-GHID
10 ta' MEJJU 2015
XEWQAT SBIEH GHAL JUM L-OMM

Il-quddiesa tad-9.30 a.m. tkun bic-celebrazzjoni tas-Sagrament tal-Maghmudija.
Fic-Cimiterju fl-10.00 a.m. jkun hemm Quddiesa

L-ERBGHA
Fl-Oratorju fis-7.15 p.m. se jkun hemm laqgha ohra dwar ritratti antiki tan-Naxxar; min hu interessat jista jattendi.


IL-HAMIS
Fil-Museum tal-bniet fil-5.30 p.m. il-genituri tat-tfal tal-precett ikollhom laqgha apposta ghalihom mill-Arcipriet. Inhegguhom jattendu.

Fis-6.00 p.m. fil-parrocca, jkun hawn hin ta’ adorazzjoni mmexxi mill-Grupp tal-Anzjani.

IL-GIMGHA
Fl-annexxe fis-7.15 p.m. jkun hemm laqgha tal-Gruppi Familji Nsara. Dawk il-koppji mizzewga li jixtiequ jistghu jattendu.

IL–HADD
Il-Kummissjoni Zghazagh fi hdan is-Socjeta Muzikali Peace se torganizza sessjoni tal-ghoti tad-demm fil-kazin bejn it-8.30 a.m. u s-1.00 p.m. Hudu maghkom il-karta tal-identita.

Nitolbu ghar-ruh: Emanuel Camilleri. Aghtih o Mulej

Infakkru li :-

Matul ix-xahar ta’ Mejju, kull nhar ta’ Erbgha, il-membri tal-Legjun ta’ Marija ser jghidu ir-ruzarju fil-pubbliku; fejn il-kappella ta’ Sta Lucija fis-6.00 p.m. u
fejn il-Kappella ta’ San Pawl tat-Targa fis-6.30 p.m.  min jista tajjeb li jinghaqad maghhom.

Ic-celebrazzjoni tal-Ewwel Tqarbina lit-tfal tal-Museum se ssir nhar is-Sibt 30 ta’ Mejju fil-knisja parrokkjali fil-5.00 p.m;
ghat-tfal tas-Sghajtar se ssir fil-knisja parrokkjali nhar il-Hadd 31 ta’ Mejju fl-10.30 a.m.


********************

MEJJU IX-XAHAR TA' 
L-GHAZIZA OMMNA MARIJA   aghfas fuq l-istampa biex tkabbar

*****************

Ufficcju Parrokkjali:

26, Misrah ir-Rebha, Naxxar NXR 1700

Tel: & Fax: 21435376; 21434673 Hinijiet tal-Ufficcju Parrokkjali:-
It-Tlieta , il-Hamis u l-Gimgha:-
10.00am - 11.30am, u  5.00pm - 6.30pm
Is-Sibt: b'appuntament
Mhux miftuh: Festi Pubblici

************************


6th SUNDAY OF EASTER
10th MAY, 2015 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


~~~~~~~~~~~~~~


HINIJIET TAL-QUDDIES FIL-PARROCCA, NAXXAR - aghfas hawn

~~~~~~~~~~~~~~~

DATI IMPORTANTI FL-2015 - aghfas hawn


~~~~~~~~~~~~~  

ikklikkja fuq l-istampa u tara min Nieqa

min NIEQA - MEJJU 2015

****************

RITRATTI - L-GHID IL-KBIR - L-IRXOXT
5 ta' APRIL 2015 - aghfas hawn
ikklikkja fuq ir-ritratt u tara izjed ritratti
  

  RITRATTI - VGILI TAL-GHID
4 ta' APRIL 2015 - aghfas hawn
ikklikkja fuq ir-ritratt u tara izjed ritrattiRITRATTI FUNZJONI TAL-GIMGHA L-KBIRA
3 ta' APRIL 2015 - aghfas hawn
ikklikkja fuq ir-ritratt u tara izjed ritratti


RITRATTI TA' HAMIS IX-XIRKA
2 ta' APRIL 2015 - aghfas hawn
ikklikkja fuq ir-ritratt u tara izjed ritratti

RITRATTI - HADD IL-PALM - 29 ta' MARZU 2015- aghfas hawn
Ikklikkja fuq ir-ritratt u tara izjed ritrattiNifirhu lill-E. T. Mons. Arcisqof


Mons. Charles J. Scicluna
***************

RITRATTI PELLEGRINAGG REDENTUR  
13 ta' MARZU 2015
ikklikkja fuq ir-ritratt u tara izjed ritratti

************************

IL-PUSSESS TAL-W.R. DUN DAVID GAUCI
BHALA ARCIPRIET TAL-PARROCCA 
ARCIMATRICI U ARCIPRETALI - NAXXAR
**********************  
 *************************
RITRATTI
Festa tal-Prezentazzjoni tal-Mulej - Gandlora
2 ta' Frar 2015
ikklikkja fuq ir-ritratt u tara ritratti ohra


****************
Prezentazzjoni tar-Rigal mill-Parrocca lid-
Dar L-Anzjani Familja Mqaddsa, Naxxar, 
4 ta' Jannar 2015

ikklikkja fuq ir-ritratt u tara izjed ritratti 
************************************************************


Se jibdew jitqassmu l-folji b’talb u salmi meħudin mill-Uffiċċju Divin sabiex il-familja tqaddes il-Jum tal-Ħadd.  Barra l-quddiesa, il-familji huma mħeġġa jinġabru f’diversi ħinijiet tal-ġurnata tal-Ħadd biex jitolbu flimkien f’darhom.  Din hi inizjattiva li l-parroċċa qed tieħu fl-okkażjoni tas-Sinodu tal-Familja.

***************************** 


*************************** 
  • LAQGHAT GHALL-PRE-ADOLEXXENTI (Forms 2, 3, 4)
  • Kull nhar ta' Gimgha, fis-7.00pm.  dettalji aghfas hawn 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

All updates Posted by Charles V. Farrugia
Photos by courtesy of Charles V. Farrugia

L-AĦĦAR POSTS