AVVIZI IL- 6 HADD TAL-GHID 10 ta' MEJJU 2015

 
XEWQAT SBIEH GHAL JUM L-OMM

IL- 6 HADD TAL-GHID
10 ta' MEJJU 2015

IL-HADD
Infakkru Jum l-Omm.
Il-quddiesa tad-9.30 a.m. tkun bic-celebrazzjoni tas-Sagrament tal-Maghmudija.
Fic-Cimiterju fl-10.00 a.m. jkun hemm Quddiesa

L-ERBGHA
Fl-Oratorju fis-7.15 p.m. se jkun hemm laqgha ohra dwar ritratti antiki tan-Naxxar; min hu interessat jista jattendi.


IL-HAMIS
Fil-Museum tal-bniet fil-5.30 p.m. il-genituri tat-tfal tal-precett ikollhom laqgha apposta ghalihom mill-Arcipriet. Inhegguhom jattendu.

Fis-6.00 p.m. fil-parrocca, jkun hawn hin ta’ adorazzjoni mmexxi mill-Grupp tal-Anzjani.

IL-GIMGHA – 8 ta’ MEJJU
Fl-annexxe fis-7.15 p.m. jkun hemm laqgha tal-Gruppi Familji Nsara. Dawk il-koppji mizzewga li jixtiequ jistghu jattendu.

IL–HADD
Il-Kummissjoni Zghazagh fi hdan is-Socjeta Muzikali Peace se torganizza sessjoni tal-ghoti tad-demm fil-kazin bejn it-8.30 a.m. u s-1.00 p.m. Hudu maghkom il-karta tal-identita.

Nitolbu ghar-ruh: Emanuel Camilleri. Aghtih o Mulej

Infakkru li :-

Matul ix-xahar ta’ Mejju, kull nhar ta’ Erbgha, il-membri tal-Legjun ta’ Marija ser jghidu ir-ruzarju fil-pubbliku; fejn il-kappella ta’ Sta Lucija fis-6.00 p.m. u
fejn il-Kappella ta’ San Pawl tat-Targa fis-6.30 p.m.  min jista tajjeb li jinghaqad maghhom.

Ic-celebrazzjoni tal-Ewwel Tqarbina lit-tfal tal-Museum se ssir nhar is-Sibt 30 ta’ Mejju fil-knisja parrokkjali fil-5.00 p.m;
ghat-tfal tas-Sghajtar se ssir fil-knisja parrokkjali nhar il-Hadd 31 ta’ Mejju fl-10.30 a.m.


L-AĦĦAR POSTS