MERHBA ~~~~~~ WELCOME

L-ahhar Updates / Latest New Updates :- 


Nifirhu lill-E. T. Mons. Arcisqof
Mons. Charles J. Scicluna

~~~~~~~~~~~~~ 

AVVIZI 
IL-HAMES HADD TAR-RANDAN
22 ta' MARZU 2015

IT-TNEJN – 23 ta’ MARZU
Fil-knisja parrokkjali fis-6.30 p.m.. quddiesa li fiha jsir l-ahhar kors ta’ Ezercizzi ghal kulhadd; jippriedka Patri Edmond Theuma OFM.Conv.

Fl-Oratorju fis-7.15 p.m il-Museum tas-subien ser jorganizzaw attivita tar-randan ghall-genituri li uliedhom jattendu l-museum.

IT-TLIETA – 24 ta’ MARZU
Fis-Santwarju tal-Hniena Divina fis-7.00 p.m. is-Socjeta Muzikali Vittorja se ttelgha programm ta’ Muzika Sagra. Kulhadd huwa mistieden.

IL-HAMIS – 26 ta’ MARZU
Lejliet id-Duluri;
Mill-5.00 p.m. l-quddiem ikollna l-qrar; wara l-quddiesa ikollna celebrazzjoni penitenzjali u jitkompla l-qrar.

Fl-annexxe fis-7.00 p.m. issir laqgha ohra dwar il-Meditazzjoni Nisranija minn Dr Carmel Sciberras u l-mara tieghu; tajjeb li min jista jiehu sehem.

IL-GIMGHA – 27 ta’ MARZU
Festa ta’ Marija Addolorata taht is-Salib – id-Duluri.
Il-hin tal-quddies filghodu jkun bhas-soltu, biss fil-11.00 a.m. ikollna quddiesa ohra.
Filghaxija il-programm ikun hekk:
fil-5.00 p.m. quddiesa bis-sehem tal-Kor Pueri Cantores.
fis-6.00 p.m. tohrog il-purcissjoni u fit-tmiem tinghata l-benedizzjoni fuq iz-zuntier; wara jkun hawn quddiesa ohra fil-knisja.

Nhar id-Duliri l-Ufficcju Parrokkjali jkun maghluq il-gurnata kollha.

IL-HADD – 29 ta’ MARZU
Hadd il-Palm u Bidu tal-Gimgha Mqaddsa.
Il-hin tal-quddies ikun hekk; fis-6.00 a.m. 7.00 a.m. 8.00 a.m.
Fid-9.00 a.m. ningabru hdejn il-knisja ta’ Sta Lucija; isir it-tberik tal-palm u taz-zebbug u nimxu processjonalment lejn il-knisja fejn titkompla quddiesa kantata solenni. Imheggin ilkoll niehdu sehem.

Nitolbu ghar-ruh: John Sammut, Dolores Pirotta u P.Gorg German; Aghtihom o Mulej ...
***********************************
Festa ta' San Guzepp - 19 ta' MARZU 2015

Niftakru  f'Dun Mattew li halliena nhar San Guzepp - 2014

Din hi silta ta' riflessjoni u hsibijiet tieghu

"Jekk il-qamha ma tmutx ma taghmilx frott
No Cross - No Glory
Mid-dnub originali 'l hawn, sakemm jibqa' d-dnub,
trid tibqa' l-Fidwa, ta' Kristu li fdiena bit-Tbatija.
Ghalhekk it-tbatija taghna hija kontinwazzjoni
tal-Passjoni ta' Kristu u l-Purifikazzjoni taghna.
It-Tbatija minn Natura (mard)
jew mill-bnedmin (malafama)
Imma Kristu dejjem hdejna
Jekk inhalluH, Hu jerfa bicca mis-salib taghna;
'Ejjew ghandi intom li tinsabu mtaqqlin u Jien inserrahkom.'
Marija wkoll, kellha hajja ta' tbatija u hekk 
akkwistat il-Glorja tas-Sema.
Bhala Omm, Hi tiehu hsiebna.
Is-Salib iwassal ghall-Qawmien"

Aghtih o Mulej, il-mistrieh ta' dejjem.........
*****************

IL-PUSSESS TAL-W.R. DUN DAVID GAUCI
BHALA ARCIPRIET TAL-PARROCCA 
ARCIMATRICI U ARCIPRETALI - NAXXAR
********************** 
 Ikklikkja fuq l-istampa u tara 'min Nieqa'
*******************

Ufficcju Parrokkjali:

26, Misrah ir-Rebha, Naxxar NXR 1700

Tel & Fax: 21435376; 21434673 (Arcipriet)Hinijiet tal-Ufficcju Parrokkjali:-
It-Tlieta , il-Hamis u l-Gimgha:-
10.00am - 11.30am, u  5.00pm - 6.30pm
Is-Sibt: b'appuntament
Mhux miftuh: Festi Pubblici

************************

DATI IMPORTANTI FL-2015 - aghfas hawn

~~~~~~~~~~~~~

 Image result for fifth sunday of lent 2015

THE FIFTH SUNDAY OF LENT
22nd MARCH, 2015 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


 *********************************


RITRATTI
Festa tal-Prezentazzjoni tal-Mulej - Gandlora
2 ta' Frar 2015
ikklikkja fuq ir-ritratt u tara ritratti ohra


****************
Prezentazzjoni tar-Rigal mill-Parrocca lid-
Dar L-Anzjani Familja Mqaddsa, Naxxar, 
4 ta' Jannar 2015

ikklikkja fuq ir-ritratt u tara izjed ritratti 
*********************

HINIJIET TAL-QUDDIES FIL-PARROCCA, NAXXAR - aghfas hawn

~~~~~~~~~~~~~~~***************************************


Se jibdew jitqassmu l-folji b’talb u salmi meħudin mill-Uffiċċju Divin sabiex il-familja tqaddes il-Jum tal-Ħadd.  Barra l-quddiesa, il-familji huma mħeġġa jinġabru f’diversi ħinijiet tal-ġurnata tal-Ħadd biex jitolbu flimkien f’darhom.  Din hi inizjattiva li l-parroċċa qed tieħu fl-okkażjoni tas-Sinodu tal-Familja.

***************************** 


*************************** 


AN EXTRAORDINARY BOOK 
ABOUT 

by FR. JOHN CARUANA 
at MARINGA DIOCESE, BRAZIL
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


  • LAQGHAT GHALL-PRE-ADOLEXXENTI (Forms 2, 3, 4)
  • Kull nhar ta' Gimgha, fis-7.00pm.  dettalji aghfas hawn 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

All updates Posted by Charles V. Farrugia
Photos by courtesy of Charles V. Farrugia

L-AĦĦAR POSTS