AVVIZI - IL-HAMES HADD TAR-RANDAN - 22 ta' MARZU 2015


IT-TNEJN – 23 ta’ MARZU
Fil-knisja parrokkjali fis-6.30 p.m.. quddiesa li fiha jsir l-ahhar kors ta’ Ezercizzi ghal kulhadd; jippriedka Patri Edmond Theuma OFM.Conv.

Fl-Oratorju fis-7.15 p.m il-Museum tas-subien ser jorganizzaw attivita tar-randan ghall-genituri li uliedhom jattendu l-museum.

IT-TLIETA – 24 ta’ MARZU
Fis-Santwarju tal-Hniena Divina fis-7.00 p.m. is-Socjeta Muzikali Vittorja se ttelgha programm ta’ Muzika Sagra. Kulhadd huwa mistieden.

IL-HAMIS – 26 ta’ MARZU
Lejliet id-Duluri;
Mill-5.00 p.m. l-quddiem ikollna l-qrar; wara l-quddiesa ikollna celebrazzjoni penitenzjali u jitkompla l-qrar.

Fl-annexxe fis-7.00 p.m. issir laqgha ohra dwar il-Meditazzjoni Nisranija minn Dr Carmel Sciberras u l-mara tieghu; tajjeb li min jista jiehu sehem.

IL-GIMGHA – 27 ta’ MARZU
Festa ta’ Marija Addolorata taht is-Salib – id-Duluri.
Il-hin tal-quddies filghodu jkun bhas-soltu, biss fil-11.00 a.m. ikollna quddiesa ohra.
Filghaxija il-programm ikun hekk:
fil-5.00 p.m. quddiesa bis-sehem tal-Kor Pueri Cantores.
fis-6.00 p.m. tohrog il-purcissjoni u fit-tmiem tinghata l-benedizzjoni fuq iz-zuntier; wara jkun hawn quddiesa ohra fil-knisja.

Illum l-Ufficcju Parrokkjali jkun maghluq il-gurnata kollha.

IL-HADD – 29 ta’ MARZU
Hadd il-Palm u Bidu tal-Gimgha Mqaddsa.
Il-hin tal-quddies ikun hekk; fis-6.00 a.m. 7.00 a.m. 8.00 a.m.
Fid-9.00 a.m. ningabru hdejn il-knisja ta’ Sta Lucija; isir it-tberik tal-palm u taz-zebbug u nimxu processjonalment lejn il-knisja fejn titkompla quddiesa kantata solenni. Imheggin ilkoll niehdu sehem.

Nitolbu ghar-ruh: John Sammut, Dolores Pirotta u P.Gorg German; Aghtihom o Mulej ...

L-AĦĦAR POSTS