MERHBA ~~~ ~~~ WELCOME

L-ahhar Updates / Latest New Updates :- 

HADD IL-PALM

RITRATTI TA' HAMIS IX-XIRKA
2 ta' APRIL 2015
ikklikkja fuq ir-ritratt u tara izjed ritratti

RITRATTI - HADD IL-PALM - 29 ta' MARZU 2015- aghfas hawn
Ikklikkja fuq ir-ritratt u tara izjed ritrattiAVVIZI 
HADD IL-PALM
29 ta' MARZU 2015

IL-HADD – 29 ta’ MARZU
Hadd il-Palm u Bidu tal-Gimgha Mqaddsa.
Il-hin tal-quddies ikun hekk; fis-6.00 a.m. 7.00 a.m. 8.00 a.m.
Fid-9.00 a.m. ningabru hdejn il-knisja ta’ Sta Lucija; isir it-tberik tal-palm u taz-zebbug u nimxu processjonalment lejn il-knisja fejn titkompla quddiesa kantata solenni. Imheggin ilkoll niehdu sehem.

L-ERBGHA – 1 ta’ APRIL
Fil-knisja parrokkjali fis-7.30 p.m. il-kor Iubilate Deo se jtella serata ta’ kant u riflessjonijiet marbuta mal-Gimgha Mqaddsa. Kulhadd huwa mistieden. 

IL-HAMIS – 2 ta’ APRIL
Jum it-Twaqqif tal-Ewkaristija u tas-Sacerdozju.
Fis-6.30 p.m. Koncelebrazzjoni li matulha isir ir-rit tal-hasil tar-riglejn;
wara t-Tqarbin issir Purcissjoni bis-Sagrament lejn l-Artal tar-Reposizzjoni.
Fit-8.30 p.m u fid-9.30 p.m. ikollna l-Visti u
fl-10.30 p.m. Adorazzjoni sal-11.00 p.m.

IL-GIMGHA – 3 ta’ APRIL
Tifkira Solenni tal-Mewt ta’ Gesu; obbligu ghas-Sawm u Astinenza.
Fis-6.30 a.m. u fis-7.30 a.m. jkollna Visti; fit-8.30 a.m.nirrecitaw is-Salmi.
Fl-9.45 a.m. riflessjonijiet ghat-tfal.
Fl-10.45 a.m. jerga jkollna l-Visti.
Fis-2.00 p.m. fl-Oratorju jkun hemm celebrazzjoni ghar-reffiegha u l-personaggi.
Fit-3.00 p.m. tibda t-Tifkira Solenni tal-Mewt ta’ Gesu. Imheggin niehdu sehem.
Fil-5.30 p.m. tibda hierga l-Purcissjoni.

IS-SIBT – 4 ta’ APRIL
Fit-8.00 p.m. Tibda l-Funzjoni tal-Vgili tal-Ghid li tinkludi s-sagrament tal-maghmudija.
Qabel il-kant tal-glorja ninawguraw u nbierku l-istatwa l-gdida tal-Irxoxt. 

IL-HADD – 5 ta’ APRIL
Il-Qawmien ta’ Gesu mill-mewt;
Filghodu il-quddies ikun bhas-soltu.
Filghaxija l-programm ikun hekk; fil-5.00 p.m. quddiesa kantata solenni u
fis-6.00 p.m. tohrog il-Purcissjoni.
Il-quddiesa tas-6.30 p.m. issir xorta wahda.

Napprezzaw jekk sa nhar l-Erbgha iggibulna fjuri bojod u weraq tal-belladona ghal-artal tar-reposizzjoni.

Il-Bazaar li jmiss se jsir bejn il-25 ta’ April u 3 ta’ Mejju.

Id-distributuri tal-Flimkien huma mitluba biex jidhlu fl’Annexe ghal harga t’ April.

Nitolbu ghar-ruh: Hector Said, Maria Dolores Ciappara, Carmela Camilleri  Aghtihom O Mulej il-..... 
********************
IL-GIMGHA MQADDSA
VARI TAL-GIMGHA L-KBIRA


Photos by courtesy of Charles V. Farrugia
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~
Nifirhu lill-E. T. Mons. Arcisqof


Mons. Charles J. Scicluna
***************

RITRATTI PELLEGRINAGG REDENTUR  
13 ta' MARZU 2015
ikklikkja fuq ir-ritratt u tara izjed ritratti

************************

IL-PUSSESS TAL-W.R. DUN DAVID GAUCI
BHALA ARCIPRIET TAL-PARROCCA 
ARCIMATRICI U ARCIPRETALI - NAXXAR
********************** 
 Ikklikkja fuq l-istampa u tara 'min Nieqa'
*******************

Ufficcju Parrokkjali:

26, Misrah ir-Rebha, Naxxar NXR 1700

Tel & Fax: 21435376; 21434673 (Arcipriet)Hinijiet tal-Ufficcju Parrokkjali:-
It-Tlieta , il-Hamis u l-Gimgha:-
10.00am - 11.30am, u  5.00pm - 6.30pm
Is-Sibt: b'appuntament
Mhux miftuh: Festi Pubblici

************************

DATI IMPORTANTI FL-2015 - aghfas hawn

~~~~~~~~~~~~~
 

PALM SUNDAY 
29th MARCH, 2015 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


 *********************************


RITRATTI
Festa tal-Prezentazzjoni tal-Mulej - Gandlora
2 ta' Frar 2015
ikklikkja fuq ir-ritratt u tara ritratti ohra


****************
Prezentazzjoni tar-Rigal mill-Parrocca lid-
Dar L-Anzjani Familja Mqaddsa, Naxxar, 
4 ta' Jannar 2015

ikklikkja fuq ir-ritratt u tara izjed ritratti 
*********************

HINIJIET TAL-QUDDIES FIL-PARROCCA, NAXXAR - aghfas hawn

~~~~~~~~~~~~~~~***************************************


Se jibdew jitqassmu l-folji b’talb u salmi meħudin mill-Uffiċċju Divin sabiex il-familja tqaddes il-Jum tal-Ħadd.  Barra l-quddiesa, il-familji huma mħeġġa jinġabru f’diversi ħinijiet tal-ġurnata tal-Ħadd biex jitolbu flimkien f’darhom.  Din hi inizjattiva li l-parroċċa qed tieħu fl-okkażjoni tas-Sinodu tal-Familja.

***************************** 


*************************** 
  • LAQGHAT GHALL-PRE-ADOLEXXENTI (Forms 2, 3, 4)
  • Kull nhar ta' Gimgha, fis-7.00pm.  dettalji aghfas hawn 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

All updates Posted by Charles V. Farrugia
Photos by courtesy of Charles V. Farrugia

L-AĦĦAR POSTS