Friday, August 7, 2020

MERHBA - - - - WELCOME

L-ahhar Updates / Latest New Updates :-
Matthew 14:22-33 (KJV) And straightway Jesus constrained his disciples to  get into a ship,,:.;,,,., ;,,,ecard | Jesus walk on water, Jesus pictures,  Jesus
ID-19-IL HADD TA' MATUL IS-SENA
******* 
NAXXAR PARISH CHURCH LIVE WEB-CAM - 
ARA U SEGWI X'QED ISIR FIL-KNISJA PARROKKJALI  mill-WEB-CAM

******
Inħarsu s-saħħa tagħna u tal-oħrajn
08/08/2020  
Il‑Knisja f’Malta tfakkar fl‑importanza li jiġu osservati l‑miżuri ta’ prevenzjoni ta’ tixrid tal‑imxija tal‑COVID‑19. Filwaqt li jibqgħu japplikaw il‑miżuri tad‑distanza soċjali, it‑teħid tat‑temperatura u miżuri oħra, kull min jattendi għall‑Quddies għandu l-OBLIGU u r‑responsabbiltà li jilbes maskra jew visor. Dawn il‑miżuri huma konformi mal‑obbligi stipulati mill‑Awtoritajiet tas‑Saħħa dwar il‑postijiet ta’ qima, li ġew aġġornati l‑Ġimgħa 7 ta’ Awwissu 2020.

L‑Isqfijiet ta’ Malta u Għawdex ifakkru fir‑responsabbiltà kbira li nsegwu bir‑reqqa l‑miżuri għall‑ħarsien tas‑saħħa u tal‑ħajja, kemm tagħna kif ukoll tal‑oħrajn.

CIRKULARI MILL-KURJA - aghfas hawn
MIŻURI GĦALL-ĦARSIEN TAL-ĦAJJA U TAS-SAĦĦA

KOLLEĠĠJATA MARIJA BAMBINA
NAXXAR
Data: 9/08/2020

AVVIZI

IL-HADD – 9 ta’ AWWISSU 2020
Id-19-IL HADD TA’ MATUL IS-SENA
Evanġelju
Ordnali niġi ħdejk fuq l-ilma.
Mt 14, 22-33

Jekk uhud mill-mizuri ta’ mitigazzjoni kienu biss rakkomandati fil-knisja, issa b’effett millum huma kollha obbligatorji;
i.e. it-termometru, is-sanitizer, il-maskra kif ukoll id-distanza socjali.
Ejjew niehdu hsieb sahhitna u sahhet xulxin. Ejjew nikkoperaw mal-istruzzjonijiet li jaghtuna l-ushers.

IL-HAMIS – 13 ta’ AWWISSU 2020
Ikollna l-Coffee Morning fl-Oratorju; biljetti jinkisbu minghand il helpers

Fis-6.00 pm jkun hawn hin ta’ Adorazzjoni mill-Group tal-Hniena Divina u
fis-6.30 pm il-quddiesa.

IS-SIBT – 15 ta’ AWWISSU 2020
15 ta’ Awwissu; Solennita’ tat-Tlugh fis-Sema tal-Vergni Marija;
 Il-hin tal-quddies ikun bhal nhar ta’ Hadd; biss filghaxija jkollna zewg quddisiet; fil-5.00 pm u fis-6.30 pm

NOTI :-
Qed ikomplu jitqassmu l-envelopes sabiex naghtu offerta ta’ flus b’risq il-festa tal-Bambina; id-distributuri tal-Flimkien ghandhom jiehdu l envelops ghat-toroq taghhom mill-Annexe.

L-Arcisqof innomina lil Dun Stefan Galea Vici Arcipriet fil-parrocca tal-Furjana; ghalhekk nhar it-Tnejn 17 ta’ Awwissu fil-ghaxija huwa ser jiccelebra quddiesa ta’ ringrazjament. Filwaqt li ninghaqdu mieghu nirringrazzjawh tal-hidma tieghu fostna u nawgurawlu fil-parrocca l-gdida.

Nitolbu ghar-ruh: James Philip Vella u Antoinette Borg Bonaci;  Aghtihom o Mulej .....

Il-magazine Flimkien ghax-xahar ta’ Awwissu jinsab on line, fuq il-web site tal-parrocca.

******
Cubbiefan's Notes: Jesus walks on water...Matthew 14:22-33
19th SUNDAY OF THE YEAR
8th AUGUST 2020
******
Kelma tal-Arcipriet 

AWWISSU 2020 - aghfas hawn


*****
Programm ta' ċelebrazzjonijiet fil-Festa ta' Santa Marija – Archdiocese of  Malta
IX-XAHAR TA' AWWISSU
IX-XAHAR TA' SANTA MARIJA

HINIJIET TAL-QUDDIES FIL-PARROCCA, NAXXAR


Il-hin tal-quddies fil-Kolleggjata ser ikun hekk;
Matul il-Gimgha: 
6.00 am,  7.00 am, 7.45 am, 8.45 am u 6.30 pm.
Is-Sibt filghaxija: 5.00 pm u 6.30 pm
Il-Hadd: 6, 7, 8, 9, 10, 11 am u 5.30 pm

Mhux se jkun hemm quddies fil-kappelel u fic-cimiterju.

******
SANTWARJU GESU' HNIENA DIVINA
Hinijiet Quddies:Mit-Tnejn sal-Gimgha: 8.30am
Is-Sibt: 4.30pm  u 6.30pm
Hdud u Festi: 8.30am - 10.00am - 11.30am bl-Ingliz
ARA L-MIZURI U D-DIRETTIVI GODDA 
DWAR IL-QUDDIES - aghfas hawn
*****
DIRETTIVI TAL-ISQFIJIET
DWAR IL-QUDDIESA TAL-FUNERALI
aghfas hawn
NAXXAR PARISH CHURCH LIVE WEB-CAM - 
ARA U SEGWI X'QED ISIR FIL-KNISJA PARROKKJALI  mill-WEB-CAM

NAXXAR PARISH SQUARE WEB-CAM 
Misrah il-Parrocca  -  click here

Ufficcju Parrokkjali:
Fl-Ewwel Sular tal-Annexe tal-Knisja Arcipretali
Dhul mill-genb tal-Knisja
Tel. : 21435376; 21434673 

Hinijiet tal-Ufficcju Parrokkjali:-
It-Tlieta , il-Hamis u l-Gimgha:-
10.00 am  -  11.15 am
5.00pm - 6.15pm
Mhux miftuh fil-Festi Pubblici

****


******


Photos by courtesy of Charles V. Farrugia 

************
aghfas fuq il-logo t'hawn fuq u tara l'website RTK

####

All updates Posted by Charles V. Farrugia
Webmaster