MERHBA - - - WELCOME

L-ahhar Updates / Latest New Updates :-


XEWQAT SBIEH U AWGURI LIL KULHADD
GHAL FESTA SABIHA U QADDISA
Photo by courtesy of Charles V. Farrugia

PARROCCA NAXXAR                                                
AVVIZI      

IS-SIBT – 7 ta’ SETTEMBRU
Lejliet il-Festa
Fid-8.45 am Quddiesa Kantata; wara t-tqarbin jitkanta it-Te Deum – innu ta’ radd il-hajr lil Alla.

Fil-5.00 pm Quddiesa bl-omelija u
fis-6.30 pm tohrog it-Translazzjoni mill-knisja tal-Vitorja lejn il-Parrocca fejn isir il-kant tal-ewwel Ghasar tal-Bambina.

Fit-7.45 pm ikun hawn Quddiesa bl-omelija.

IL-HADD – 8 ta’ SETTEMBRU
 
Photo by courtesy of Charles V. Farrugia

8 ta’ Settembru: Solennita’ tat-Twelid tal-Vergni Mqaddsa Marija

Il-hin tal-quddies filghodu jkun fis-6 am, 7 am u fit  8 am.
Fid-9.30 am Koncelebrazzjoni Solenni bil-Panigierku;
wara jsir il-bews tar-relikwija.
Fil-5.00 pm Quddiesa letta bl-omelija
Fis-6.00 pm Kant tat-tieni Ghasar
Fis-7.00 pm tibda hierga l-Purcissjoni;
Mad-Dhul tal-Purcissjoni tinghata l-Benedizzjoni Sagramentali.

IT-TNEJN – 9 ta’ SETTEMBRU
L-ewwel quddiesa filghodu fil-parrocca tkun fis-7.00 am

IT-TLIETA – 10 ta’ SETTEMBRU
Terga tiftah il-knisja ta’ Sta Marija tax-Xaghra fejn ikun hemm Gesu’ Espost matul il-jum.

IL-HAMIS – 12 ta’ SETTEMBRU
Fid-9.15 am jitlaq it-trasport mill-pjazza ghal dawk li sejrin il-quddiesa fl-okkazzjoni tal-Jum Dinji tal-Anzjani. Min hu nteressat ghandu javvicina lil-leader tal-Group Anzjani tal-parrocca taghna

Fis-6.00 pm jkun hawn hin ta’ Adorazzjoni mill-Grupp tal-Hniena Divina u
fis-6.30 pm il-quddiesa.

Fl-Annexe fis-7.00 pm jergghu jibdew il-Laqghat tal-Meditazzjoni Nisranija; inheggu lil min jista jiehu sehem f’dan it-talb li tant jghinna f’dinja mimlija hsejjes.

IL-GIMGHA – 13 ta’ SETTEMBRU
Fis-7.15 pm jitlaq it-trasport mill-pjazza ghal dawk li sejrin l-Ikla tal-Festa. Min irid jigi ghandu javvicina l-helpers.

IS-SIBT – 14 ta’ SETTEMBRU
Filghodu niccelebraw il-Festa tal-Ezaltazzjoni tas-Salib Imqaddes.

Wara l-quddiesa tas-6.30 pm l-istatwa ta’ Marija Bambina titwassal lura lejn in-nicca taghha.
Nghidu grazzi lil dawk kollha li taw is-sehem taghhom b’diversi modi ghas-success tal-festa.


Nhar il-Hamis 19 ta’ Settembru se jkollna Coffee Morning fl-Oratorju; ahsbu minn issa ghall-biljetti.

Wayne Galea, abbati mill-parrocca taghna bhalissa qed jaghti servizz Liturgiku fil-Vatikan; inheggu halli aktar subien jidhlu abbatini fil-Kolleggjata taghna.


Nitolbu ghar-ruh; Rose Cachia u Frangiska  Grech: Aghtihom o Mulej.....******
*******

ikklikkja fuq l-istampa t'hawn taht u
tista' taqra l-Kurunella lil Marija Bambina


Photo by courtesy of Charles V. Farrugia

******

ikklikkja fuq l-istampi hawn taht  biex tkabbarXI TFISSER KOLLEGGJATA*********

ikklikkja fuq l-istampa hawn taht u tara 
l-Ktieb kollu tal-Programm tal-Festa


******

RITRATTI

FESTA TA' MARIJA BAMBINA 2019

ZJARA TAL- E.T. Mons. CHARLES J. SCICLUNA
31 ta' AWWISSU 2019
ikklikkja fuq ir-ritratt u tara izjed ritratti

HRUG minn NICCA  
28 TA' AWWISSU 2019
ikklikkja fuq ir-ritratt u tara izjed ritratti

****** *******

NAXXAR PARISH CHURCH LIVE WEB-CAM - 
ARA U SEGWI X'QED ISIR FIL-KNISJA PARROKKJALI  mill-WEB-CAM

NAXXAR PARISH SQUARE WEB-CAM 
Misrah il-Parrocca  -  click here

Ikklikkja fuq l-istampa u tara min NIEQA


HINIJIET TAL-QUDDIES
FIL-PARROCCA, NAXXAR - aghfas hawn
~~~~~~
Fil-Knisja Parrokkjali
Kuljum: 6.00am, 7.00am, 8.45am u 6.30pm
Is-Sibt filghaxija: 5.00pm u 6.30pm
Il-Hdud u l-Festi Kmandati:
6.00am, 7.00am, 8.30am, 9.30am, 11.00am, 
5.00pm u 6.30pm (mill-1 ta' Ottubru - 31 ta' Mejju)
5.30pm u 6.30pm ( 1 ta' Gunju - 30 ta' Settembru )
***
SANTWARJU GESU' HNIENA DIVINA
Hinijiet Quddies:Mit-Tnejn sal-Gimgha: 8.30am
Il-Gimgha: 3.00pm Adorazzjoni u Quddiesa fit-3.30pm
Is-Sibt: 4.30pm  u 6.30pm
Hdud u Festi: 8.30am - 10.00am - 11.30am bl-Ingliz********

Ufficcju Parrokkjali:
26, Misrah ir-Rebha, Naxxar NXR 1700
Tel. : 21435376; 21434673 

Hinijiet tal-Ufficcju Parrokkjali:-
It-Tlieta , il-Hamis u l-Gimgha:-
10.00am - 11.30am, u  5.00pm - 6.30pm
Is-Sibt: b'appuntament
Mhux miftuh: Festi Pubblici

************************

RITRATTI 2019
aghfas hawn / click here

*****

RITRATTI 2018


Photos by courtesy of Charles V. Farrugia 

************

RITRATTI 2015

************

aghfas fuq il-logo t'hawn fuq u tara l'website RTK

####

All updates Posted by Charles V. Farrugia
Webmaster

L-AĦĦAR POSTS