MERHBA --- *** --- WELCOME

L-ahhar Updates / Latest New Updates :-
On Saturday 22nd June the Naxxar Parish Church will be hosting a choral concert at 19:30 hrs Corpus Christi Choral Concert with the participation of the Jubilate Deo Choir (Malta) and Junge Kantorei St Martin (Germany). Both choirs will sing works associated with the Holy Eucharist and will feature works by Haydn, Mozart, Caccini, Gjeilo, Josef Bugeja and Christopher Muscat among others.  

Entrance free and on a first come first served basis. On behalf of Jubilate Deo Choir I wish to invite you to this event.

*******

Image result for BODY AND BLOOD OF OUR LORD
SOLENNITA' ta' CORPUS DOMINI
Is-Sibt 22 ta’ Ġunju: LEJLIET IL-FESTA
6pm Għasar Kantat u Barka Sagramentali
Il-Ħadd 23 ta’ Ġunju: JUM IL-FESTA
5pm Konċelebrazzjoni Solenni immexxija mill-W. Rev. Monsinjur Carmelo Refalo, Arċipriet ta’ Maria Bambina, x-Xagħra
6pm Purċissjoni bis-Santissimu Sagrament
Fid-dħul issir il-Kant tal-O Salutaris Hostia u Barka Sagramentali
Il-quddies tas-6.30pm issir is-Sgħajtar

*****
PARROCCA NAXXAR                                                
Data: 22/06/2019
AVVIZI      

IS-SIBT - 22 ta' GUNJU
Fis-6.30 am jitlaq it-trasport mill-pjazza ghac-Cirkewwa ghal dawk li sejrin ta’ Pinu Ghawdex fl-okkazzjoni tad-Dehra tal-Madonna lil Karmni Grima; il-programm jinkludi sehem fil-quddiesa tal-Festa u Ikla ta’ nofs in-nhar; min hu interessat ghandu jinkiteb fis-sagrestija.

Fil-knisja Arcipretali wara l-quddiesa tas-6.30 pm se jkun hawn Kuncert minn Kor mil-Germanja flimkien mal-Kor Jubilate Deo
kulhadd huwa mistieden. Dhul huwa b’xejn.

IL-HADD – 23 ta’ GUNJU
Niccelebraw is-Solennita tal-Gisem u d-Demm Ghaziz ta’ Gesu;
Fil-5.00 p.m. Koncelebrazzjoni Solenni, u wara
Purcissjoni bis-Santissmu Sagrament;
imheggin niehdu sehem.

Il-quddiesa tas-6.30 pm issir is-Sghajtar

IT-TNEJN – 24 ta’ GUNJU
Solennita tat-Twelid ta’ San Gwann Battista;
Fil-knisja tieghu fis-7.00 pm jkun hemm quddiesa bil kant u bl-omelija.

L-ERBGHA – 26 ta’ GUNJU
Nibdew Erbghin Siegha ta’ Adorazzjoni quddiem Gesu’ Ewkaristija;
Imheggin insibu hin halli nigu naduraw u nitolbu.
Gesu Ewkaristija jkun espost sa nofs-in-nhar u
mill 4.30 pm sa qabel il-quddiesa ta’ filghaxija.

IL-HAMIS – 27 ta’ GUNJU
Ser norganizzaw Coffee Morning fl-Oratorju;
Nibdew bil-quddiesa tad-8.45 am.

IL-HADD – 30 ta’ GUNJU
Niccelebraw is-solennita’ tal-Qalb ta’ Gesu’.

Minn nhar it-Tnejn 1 ta’ Lulju fil-Museum tas-subien fis-7.15 pm tibda
gimgha ta’ taghlim ghal kulhadd; fl-istess hin it-tfal subien kollha jkollhom il-lezzjoni taghhom.Nitolbu ghar-ruh: Marija Galea: Aghtiha o Mulej .....

******

GUNJU IX-XAHAR 
TAL-QALB IMQADDSA TA' GESU'


FESTA TAL-QALB TA’ ĠESÙ
Image result for sacred heart of jesus image
JIEM TA’ ADORAZZJONI SOLENNI
IL-KWARANTURI MQADDSA


9.15am

9.45am-12pm
4.45pm

6.30pm

Erbgħa 26 ta’ Ġunju
Esposizzjoni Ewkaristika
Adorazzjoni Azzjoni Kattolika Nisa
Adorazzjoni Personali
Esposizzjoni Ewkaristika
Adorazzjoni Personali
Quddiesa bl-Omelija minn Mons. Richard Borg
Adorazzjoni Holy Trinity

9.15am

9.45-12pm
4.45pm

6.30pm

Ħamis 27 ta’ Ġunju
Esposizzjoni Ewkaristika
Adorazzjoni Caritas Anzjani
Adorazzjoni Personali
Esposizzjoni Ewkaristika
Adorazzjoni Personali
Quddiesa bl-Omelija minn Kan. Stefan Galea
Adorazzjoni  Żgħażagħ

9.15am

9.45am-12pm
4.45pm

6.30pm
Ġimgħa 28 ta’ Ġunju
Esposizzjoni Ewkaristika
Adorazzjoni Legion of Mary Nisa
Adorazzjoni Personali
Esposizzjoni Ewkaristika
Adorazzjoni Personali
Quddiesa bl-Omelija mill-Arċipriet Dun David Gauci
Adorazzjoni Ministri Straordinarji tat-Tqarbin


Is-Sibt 29 ta’ Ġunju: LEJLIET IL-FESTA

6pm Għasar Kantat u Barka Sagramentali

Il-Ħadd 30 ta’ Ġunju: JUM IL-FESTA

5pm Konċelebrazzjoni Solenni immexxija mill-W. Rev. Kanonku Ġwann Muscat, Kappillan tal-Qalb ta’ Ġesù, l-Fontana
6pm Purċissjoni bis-Santissimu Sagrament
Fid-dħul issir il-Konsagrazzjoni tal-Parroċċa lill-Qalb Imqaddsa ta’ Ġesù u tingħata l-Barka Sagramentali
Il-quddies tas-6.30pm ssir is-Sgħajtar.

*****


NAXXAR PARISH CHURCH LIVE WEB-CAM - 
ARA U SEGWI X'QED ISIR FIL-KNISJA PARROKKJALI  mill-WEB-CAM

NAXXAR PARISH SQUARE WEB-CAM 
Misrah il-Parrocca  -  click here

Ikklikkja fuq l-istampa u tara min NIEQA


HINIJIET TAL-QUDDIES
FIL-PARROCCA, NAXXAR - aghfas hawn
~~~~~~
Fil-Knisja Parrokkjali
Kuljum: 6.00am, 7.00am, 8.45am u 6.30pm
Is-Sibt filghaxija: 5.00pm u 6.30pm
Il-Hdud u l-Festi Kmandati:
6.00am, 7.00am, 8.30am, 9.30am, 11.00am, 
5.00pm u 6.30pm (mill-1 ta' Ottubru - 31 ta' Mejju)
5.30pm u 6.30pm ( 1 ta' Gunju - 30 ta' Settembru )
***
SANTWARJU GESU' HNIENA DIVINA
Hinijiet Quddies:Mit-Tnejn sal-Gimgha: 8.30am
Il-Gimgha: 3.00pm Adorazzjoni u Quddiesa fit-3.30pm
Is-Sibt: 4.30pm  u 6.30pm
Hdud u Festi: 8.30am - 10.00am - 11.30am bl-Ingliz********

Ufficcju Parrokkjali:
26, Misrah ir-Rebha, Naxxar NXR 1700
Tel. : 21435376; 21434673 

Hinijiet tal-Ufficcju Parrokkjali:-
It-Tlieta , il-Hamis u l-Gimgha:-
10.00am - 11.30am, u  5.00pm - 6.30pm
Is-Sibt: b'appuntament
Mhux miftuh: Festi PubbliciPhotos by courtesy of Charles V. Farrugia 

************

RITRATTI 2015

************

aghfas fuq il-logo t'hawn fuq u tara l'website RTK

####

ikklikkja fuq l-istampa t'hawn taht u
tista' taqra l-Kurunella lil Marija Bambina

All updates Posted by Charles V. Farrugia
Webmaster

Comments

L-AĦĦAR POSTS