MERHBA - - - - WELCOME

L-ahhar Updates / Latest New Updates :-


XEWQAT SBIEH U AWGURI LIL KULHADD
GHAL FESTA SABIHA U QADDISA
Photo by courtesy of Charles V. Farrugia

Image result for luke 14 1.7-14
IT-22 HADD TA' MATUL IS-SENA
Kull min jitkabbar, jiċċekken; u min jiċċekken, jitkabbar.
PARROCCA NAXXAR                                                
AVVIZI      

IS-SIBT – 31 ta’ AWWISSU
Fil-5.00 pm Quddiesa bis-Sagrament tal-Maghmudija


Fis-6.15 pm nilqghu fostna lill-E.T. Mons Charles J. Scicluna Arcisqof ta’ Malta, li se jippresidi l-Koncelebrazzjoni Solenni; inheggu lil kulhadd specjalment lil Lajci Impenjati sabiex naghtu merhba sabieha lir-Raghaj taghna u niehdu sehem f’din il-Quddiesa.

IL-HADD – 1 ta’ SETTEMBRU
IT-22 HADD TA’ MATUL IS-SENA

Fil-11.00 am Quddiesa ghall - Adolexxenti u z–Zghazagh kollha inkluz dawk taz-zewg kazini tal-baned.

Fis-6.30 p.m. il-Quddiesa tkun bis-sehem tas-Sacerdoti u Religjuzi Naxxarin filwaqt li nitolbu ghal aktar vokazzjonijiet.

IT-TNEJN – 2 ta’ SETTEMBRU
Il-Quddiesa tan-Novena tkun bis-sehem ta’ dawk il-Koppji li qeghdin ifakkru Anniversarju specjali miz-Zwieg taghhom.

IT-TLIETA – 3 ta’ SETTEMBRU
Fl-10 am Quddiesa ghall-Morda u l-Anzjani taghna.

Fil-5.00 pm Prezentazzjoni tat-Trabi u Tfal zghar lill-Bambina

Fis-6.30 pm Quddiesa ghall-membri tal-Kunsill Lokali, u l-Ghaqdiet Kulturali, Socjali, Politici u Rikreattivi.

L-ERBGHA – 4 ta’ SETTEMBRU
Nibdew Tliet ijiem ta’ Tridu
Fis-6.30 pm quddiesa bis-sehem tal-familjari ta’ dawk li mietu mill-festa tas-sena l-ohra ‘l hawn. Wara l-Vangelu issir il-Priedka tat-Tridu.

IL-HAMIS – 5 ta’ SETTEMBRU
Il-Quddiesa tas-6.30 pm tkun bis-sehem ta’ dawk li jghinu fl-armar u t-tindif tal-knisja, dawk li jqassmu l-Flimkien kif ukoll dawk li jaghtu servizz fl-attivitajiet socjali.

IL-GIMGHA – 6 ta’ SETTEMBRU
Fis-6.30 pm tibda Koncelebrazzjoni Solenni fl-okkazzjoni tal-25 Anniversarju mill-Ordinazzjoni Sacerdotali tal-Arcipriet Dun David Gauci.
Xieraq li nattendu u niehdu sehem.

IS-SIBT – 7 ta’ SETTEMBRU
Lejliet il-Festa
Fid-8.45 am Quddiesa Kantata; wara t-tqarbin jitkanta it-Te Deum – innu ta’ radd il-hajr lil Alla.

Fil-5.00 pm Quddiesa bl-omelija u
fis-6.30 pm tohrog it-Translazzjoni mill-knisja tal-Vitorja lejn il-Parrocca fejn isir il-kant tal-ewwel Ghasar tal-Bambina.

Fit-7.45 pm ikun hawn Quddiesa bl-omelija.

IL-HADD – 8 ta’ SETTEMBRU
 
Photo by courtesy of Charles V. Farrugia

8 ta’ Settembru: Solennita’ tat-Twelid tal-Vergni Mqadssa Marija

Il-hin tal-quddies filghodu jkun fis-6 am, 7 am u fit  8 am.
Fid-9.30 am Koncelebrazzjoni Solenni bil-Panigierku;
wara jsir il-bews tar-relikwija.
Fil-5.00 pm Quddiesa letta bl-omelija
Fis-6.00 pm Kant tat-tieni Ghasar
Fis-7.00 pm tibda hierga l-Purcissjoni;
Mad-Dhul tal-Purcissjoni tinghata l-Benedizzjoni Sagramentali.


L-ghada tal-Festa, t-Tnejn, 9 ta’ Settembru, l-ewwel Quddiesa tkun fis-7.00 am

Aktar dettalji tal-programm tal-festi ta’ gewwa u ta’ barra issibuhom fil-web site tal-parrocca.
Infakkru lil dawk li ghadhom ma tawx l-envelop bid-donazzjoni b’risq il-festa illi jistghu ihalluh fis-sagrestija.

Fl-okkazzjoni tal-Jum dinji tal-Anzjani se ssir quddiesa fir-Rotunda tal-Mosta nhar il-Hamis 12 ta’ Settembru fl-10 am . Tluq mill-Pjazza fid-9.15 am u lura fis 1.00 pm. Min hu nteressat ghandu javvicina lil-Leader tal-Group Anzjani tal-parrocca taghna.

L-Ikla tal-Festa se ssir nhar is-Sibt 14 ta’ Settembru; ahsbu minn kmieni ghall-biljetti.

Fejn in-Nicca ta’ San Guzepp hemm Wirja ta’ Sunetti ta’ Marija Bambina; 
ta min wiehed jarahom.

Ghal beneficcju ta’ dawk li ma jafux xi tfisser Kolleggjata wiehed jista jidhol fil-web site tal-parrocca kif ukoll fil-pagna tal-face book tal-parrocca; il-quddiem ingibu dan it-taghrif ukoll fil-magazine Flimkien. 

******
*******

ikklikkja fuq l-istampa t'hawn taht u
tista' taqra l-Kurunella lil Marija Bambina


Photo by courtesy of Charles V. Farrugia

******

ikklikkja fuq l-istampi hawn taht  biex tkabbarXI TFISSER KOLLEGGJATA*********

ikklikkja fuq l-istampa hawn taht u tara 
l-Ktieb kollu tal-Programm tal-Festa


******

Image result for luke 14 1.7-14

22nd SUNDAY OF THE YEAR

******
RITRATTI

FESTA TA' MARIJA BAMBINA 2019

ZJARA TAL- E.T. Mons. CHARLES J. SCICLUNA
31 ta' AWWISSU 2019
ikklikkja fuq ir-ritratt u tara izjed ritratti

HRUG minn NICCA  
28 TA' AWWISSU 2019
ikklikkja fuq ir-ritratt u tara izjed ritratti

*************

NAXXAR PARISH CHURCH LIVE WEB-CAM - 
ARA U SEGWI X'QED ISIR FIL-KNISJA PARROKKJALI  mill-WEB-CAM

NAXXAR PARISH SQUARE WEB-CAM 
Misrah il-Parrocca  -  click here

Ikklikkja fuq l-istampa u tara min NIEQA


HINIJIET TAL-QUDDIES
FIL-PARROCCA, NAXXAR - aghfas hawn
~~~~~~
Fil-Knisja Parrokkjali
Kuljum: 6.00am, 7.00am, 8.45am u 6.30pm
Is-Sibt filghaxija: 5.00pm u 6.30pm
Il-Hdud u l-Festi Kmandati:
6.00am, 7.00am, 8.30am, 9.30am, 11.00am, 
5.00pm u 6.30pm (mill-1 ta' Ottubru - 31 ta' Mejju)
5.30pm u 6.30pm ( 1 ta' Gunju - 30 ta' Settembru )
***
SANTWARJU GESU' HNIENA DIVINA
Hinijiet Quddies:Mit-Tnejn sal-Gimgha: 8.30am
Il-Gimgha: 3.00pm Adorazzjoni u Quddiesa fit-3.30pm
Is-Sibt: 4.30pm  u 6.30pm
Hdud u Festi: 8.30am - 10.00am - 11.30am bl-Ingliz********

Ufficcju Parrokkjali:
26, Misrah ir-Rebha, Naxxar NXR 1700
Tel. : 21435376; 21434673 

Hinijiet tal-Ufficcju Parrokkjali:-
It-Tlieta , il-Hamis u l-Gimgha:-
10.00am - 11.30am, u  5.00pm - 6.30pm
Is-Sibt: b'appuntament
Mhux miftuh: Festi Pubblici

************************

RITRATTI 2019
aghfas hawn / click here

*****

RITRATTI 2018


Photos by courtesy of Charles V. Farrugia 

************

RITRATTI 2015

************

aghfas fuq il-logo t'hawn fuq u tara l'website RTK

####

All updates Posted by Charles V. Farrugia
Webmaster

L-AĦĦAR POSTS