MERHBA *** *** WELCOME


L-ahhar Updates / Latest New Updates :-


XEWQAT SBIEH U AWGURI LIL KULHADD
GHAL FESTA SABIHA U QADDISA
Photo by courtesy of Charles V. Farrugia

PARROCCA NAXXAR                                                
Data: 09/09/2018
AVVIZI      
                    
HADDTNEJNTLIETA

Il-kappella ta’ Sta Marija tax-Xaghra terga tkun miftuha ghall-adorazzjoni taghna.

ERBGHA

HAMIS

Fis-6.00 p.m. jkun hawn hin ta’ Adorazzjoni mill-Grupp tal-Hniena Divina u fis-6.30 p.m. il-quddiesa.

Fl-annexxe fis-7.00 p.m. jergghu jibdew il-laqghat tal-Meditazzjoni Nisranija.; min jixtieq jista jiehu sehem.


GIMGHA


14 ta settembru; Festa tal-Ezaltazzjoni tas-Salib;
Fis-6.00 tinghad il-Via Sagra;
fis-6.30 p.m. Quddiesa kantata bl-omelija u wara ssir purcissjoni fil-knisja bir-RelikwIjiA tas-Salib Imqaddes.

Fis-7.30 p.m. jitlaq it-trasport mill-pjazza ghal dawk li gejjin l-Ikla tal-Festa; biljetti jinkisbu minghand il-helpers.


SIBT

HADD

15 ta’ Settembru; Festa ta’ Marija Addolorata
Xieraq li niehdu sehem fil-quddiesa.

Wara l-quddies tas-6.30 p.m. l-Istatwa tal-Bambina titdahhal lura fin-nicca taghha.

Nirringrazzjaw lil Alla tal-festa li ghadna kemm iccelebrajna u nghidu grazzi lil tant u tant nies li taw is-sehem taghhom b’diversi modi u manjieri.

Nitolbu ghar-ruh: Edgar Grech u Kola Chircop: Aghtihom o Mulej ......PARROCCA NAXXAR                                                
Data: 02/09/2018
AVVIZI      

IL-HADD – 2 ta’ SETTEMBRU
Fit-8.30 a.m. tibda dimostrazzjoni ferrieha ghat-tfal kollha minn fejn il-Museum tas-subien bis-sehem tal-Banda Peace. Kif jaslu l-knisja fid-9.30  a.m. jkollhom quddiesa apposta ghalihom. Wara ningabru l-oratorju fejn ikollhom party u jinghata rigal lit-tfal kollha.

Fil-11.00 a.m. quddiesa ghall-Adoloxxenti u z-Zghazagh kollha inkluz iz-zghazagh taz-zewg kazini tal-baned.

Fis-6.30 p.m. quddiesa bis-sehem tar-Religjuzi irgiel u nisa u jsir talb ghal aktar vokazzjonijiet sacerdotali u l-hajja religjuza.

IT-TNEJN – 3 ta’ SETTEMBRU
Il-quddiesa tan-Novena tkun bis-sehem tar-residenti taz-Zoni Parrokkjali flimkien mar-retturi tal-imsemmija zoni.

IT-TLIETA – 4 ta’ SETTEMBRU
Fl-10.00 a.m. quddiesa ghall-Morda u l-Anzjani taghna

Nibdew it-Tliet Ijiem tat-Tridu;
Il-predikatur ikun Dun David Farrugia, Kappillan ta’ Hal Safi.
Fis-6.30 p.m il-mistiedna specjali huma l-Kunsill Lokali u l-Ghaqdiet Socjali kollha.

L-ERBGHA – 5 ta’ SETTEMBRU
Il-quddiesa ta’ filghaxija tkun b’suffragju ta’ dawk li mietu mil-festa tas-sena l-ohra sal lum

IL-HAMIS – 6 ta’ SETTEMBRU
In-Novena tkompli bis-sehem ta’ dawk li jqassmu l-Flimkien, li jghinu fil fund raising kif ukoll dawk li jghinu fl-armar u tindif tal-knisja. 

IL-GIMGHA – 7 ta’ SETTEMBRU
Lejliet il-Festa;
Fid-8.45 a.m. quddiesa bil-kant tad-Te Deum
Filghaxija ikollna l-qrar mill-4.30 p.m. il-quddiem.
Fil-5.00 p.m. quddiesa bil-kant u
fis-6.00 p.m. tohrog it-translazzjoni mill-Knisja tal-Vittorja;
Innu, Antifona u Barka Sagramentali.

Fis-7.00 p.m. jibda Pontifikal Solenni mmexxi mill-E.T Mons Charles J Scicluna biex jigu mfakkra iz-zewg assedji; ghal dan il-Pontifikal, fost ohrajn, jattendu l-Oghla Dinjitarji tal-pajjiz.

IS-SIBT – 8 ta’ SETTEMBRU
Photo by courtesy of Charles V. Farrugia

8 ta’ Settembru Solennita tat-Twelid tal-Vergni Mqaddsa Marija
Il-hin tal-quddies filghodu jkun: 6 am, 7 am u 8 am
Fid-9.30 a.m. Koncelebrazzjoni Solenni bil-panigierku; kant tat-Te Deum u bews tar-Relikwa. Inheggeg hafna li niehdu sehem; niftakru li din hija l-qofol tal-Festa.

Filghaxija l-programm ikompli hekk:
Fil-5 .00 p.m. Quddiesa bil-kant u bl-omelija
Fis-6.00 p.m. Ghasar Solenni
Fis-7.00 p.m. Purcissjoni bl-Istatwa Artistika ta’ Marija Bambina; mad-dhul tal-purcissjoni i.e. fl-10.30 p.m. tinghata l-Benedizzjoni Sagramentali.

Ninfurmawkom li kemm il-quddiesa tal-panigierku kif ukoll il-purcissjoni se jigu trasmessi dirett fuq Net TV.

Aktar dettalji tal-programm issibuhom kemm man-notice boards kif ukoll fil-web site tal-parrocca. Inheggukom tiehdu sehem f’dawn l-attivitajiet religjuzi.

IL-HADD – 9 ta’ SETTEMBRU
L-ewwel quddiesa fil-parrocca tkun fis-7.00 a.m.

NOTI:
Nhar il-Gimgha 14 ta’ Settembru filghaxija ser norganizzaw l-Ikla tal-Festa; biljetti jinkisbu minghand il-helpers.

Nitolbu ghar-ruh: Rita Tanti, Marija Vella, Charles Vella: Aghtihom o Mulej ...

*******
******
Image result for mark 7 1-8 14-15 21-23
2nd SEPTEMBER 2018 - 22nd SUNDAY OF THE YEAR
*****
*****
NAXXAR PARISH CHURCH LIVE WEB-CAM - 
ARA U SEGWI X'QED ISIR FIL-KNISJA PARROKKJALI  mill-WEB-CAM

NAXXAR PARISH SQUARE WEB-CAM 
Misrah il-Parrocca  -  click here

Ikklikkja fuq l-istampa u tara min NIEQA
min NIEQA SETTEMBRU 2018 - aghfas hawn

####

HINIJIET TAL-QUDDIES
FIL-PARROCCA, NAXXAR - aghfas hawn
~~~~~~
Fil-Knisja Parrokkjali
Kuljum: 6.00am, 7.00am, 8.45am u 6.30pm
Is-Sibt filghaxija: 5.00pm u 6.30pm
Il-Hdud u l-Festi Kmandati:
6.00am, 7.00am, 8.30am, 9.30am, 11.00am, 
5.00pm u 6.30pm (mill-1 ta' Ottubru - 31 ta' Mejju)
5.30pm u 6.30pm ( 1 ta' Gunju - 30 ta' Settembru )
SANTWARJU GESU' HNIENA DIVINA
Hinijiet Quddies:Mit-Tnejn sal-Gimgha: 8.30am
Il-Gimgha: 3.00pm Adorazzjoni u Quddiesa fit-3.30pm
Is-Sibt: 4.30pm  u 6.30pm
Hdud u Festi: 8.30am - 10.00am - 11.30am bl-Ingliz


********

Ufficcju Parrokkjali:
26, Misrah ir-Rebha, Naxxar NXR 1700
Tel. : 21435376; 21434673 

Hinijiet tal-Ufficcju Parrokkjali:-
It-Tlieta , il-Hamis u l-Gimgha:-
10.00am - 11.30am, u  5.00pm - 6.30pm
Is-Sibt: b'appuntament
Mhux miftuh: Festi Pubblici

************************

RITRATTI 2018
FESTA TAL-QALB TA' GESU'
10 ta' GUNJU 2018
Photos by courtesy of Mr Christopher Magro
ikklikkja fuq ir-ritratt u tara izjed ritratti


FESTA TA' CORPUS CHRISTI
3 ta' GUNJU 2018
Photos by courtesy of Mr Edward Azzopardi
ikklikkja fuq ir-ritratt u tara izjed ritratti

Next Photos by courtesy of
Mr christopher Magro

FESTA TA' SAN GUSEPP
6 ta' MEJJU 2018
Photos by courtesy of Mr Christoper Magro
ikklikkja fuq ir-ritratt u tara izjed ritratti

 
Photos by the very kind courtesy of 
Mr John Magro
Images Photo Studio, Naxxar

aghfas fuq ir-ritratt u tara izjed ritratti
 

 

HAMIS IX-XIRKA U
ALTAR TAR-RIPOSIZZJONI
aghfas fuq ir-ritratt u tara izjed ritratti
 

 
Photos by kind courtesy of Mr John Magro

Images Photo Studio - Naxxarikklikkja fuq ir-ritratt u tara hafna izjed ritrattiPELLEGRINAGG TAR-REDENTUR
9 ta' MARZU, 2018 
- aghfas fuq ir-ritratt u tara izjed ritratti -
Above Photo by kind courtesy of Mr Edward Azzopardi


Photos by courtesy of Charles V. Farrugia 

************

RITRATTI 2015

************

aghfas fuq il-logo t'hawn fuq u tara l'website RTK

####

ikklikkja fuq l-istampa t'hawn taht u
tista' taqra l-Kurunella lil Marija Bambina

All updates Posted by Charles V. Farrugia
Webmaster

L-AĦĦAR POSTS