Thursday, August 9, 2018

AVVIZI TAL-PARROCCA

Related image
ID-19 IL-HADD MATUL IS-SENA

PARROCCA NAXXAR                                                
Data: 12/08/2018
AVVIZI      

IT-TLIETA – 14 ta’ AWWISSU
Fl-4.30 p.m. jitlaq it-trasport mill-pjazza ghal dawk li sejrin il-Velja tal-Assunta f’ta’ Pinu Ghawdex; dawk interessati ghandhom jinkitbu fis-sagristija illum.

L-ERBGHA – 15 ta’ AWWISSU
Solennita tat-Tlugh fis-Sema tal-Vergni Marija;
Hija festa kmandata ghalhekk hemm obbligu ghas-smiegh tal-quddies; il-hin tal-quddies ikun bhal nhar ta’ Hadd.

IL-HAMIS – 16 ta’ AWWISSU
Fis-6.00 p.m. jkun hawn hin ta’ Adorazzjoni mill-grupp tar-Ruzarju  u
fis-6.30 p.m. il-quddiesa.

NOTI:
Il-Hamis 23 ta’ Awwissu se jkollna Coffee Morning fl-Oratorju; il-biljetti jinkisbu minghand il-helpers.

Nhar il-Gimgha 14 ta’ Settembru filghaxija ser norganizzaw Ikla f’lukanda ewlenija fl-okkazzjoni tal-festa tal-Bambina. Dettalji jithabbru aktar tard.

Il-genituri li uliedhom ghamlu l-Ewwel Tqarbina din is-sena ghandhom jigbru DVD mill-Museum tas-subien nhar ta’ Tnejn u Hamis bejn 5.30 p.m. u 6.30 p.m.

Man-notice boards issibu l-Hinijiet tal-Quddies kollu li jsir fin-Naxxar kemm matul il-gimgha kif ukoll fil-week end. Il-kelma lussu mhix bizzejjed biex tesprimi is-servizz li noffru.

Qed jingabru l-envelops bl-offerta taghkom b’risq il-festa tal-Bambina; ghal-konvenjenza taghkom tistghu anke thalluhom fis-sagrestija.

******* 

Image result for john 6 24-35 image

IT- 18 IL-HADD TA' MATUL IS-SENA


PARROCCA NAXXAR                                                
Data: 05/08/2018
AVVIZI      

IT-TLIETA – 7 ta’ AWWISSU
7 ta’ Awwissu: Festa ta’ San Duminku;
Fil-knisja tal-kuncizzjoni mmexxija mis-Sorijiet Dumnikani fis-6.00 p.m. ruzarju u quddiesa bl-omelija.

IL-HAMIS – 9 ta’ AWWISSU
Fis-6.00 p.m. jkun hawn hin ta’ Adorazzjoni mil-grupp tal-Hniena Divina  u
fis-6.30 p.m. il-quddiesa.

IS-SIBT – 11 ta’ AWWISSU
Fl-okkazzjoni tal-Festa tal-Porzjunkula il-knisja taghti Indulgenza Plenarja lil dawk kollha li f’dawn il-granet jissodisfaw ir-rekwiziti  marbuta maghha.

NOTI:
Radju Marija qed jikkoordinaw trasport ghal-Velja tal-Assunta li ssir f’ta’ Pinu Ghawdex;  min hu interessat ghandu jinkiteb fis-sagrestija. Tluq mill-pjazza fl-4.30 p.m.

Nitolbu ghar-ruh: Patri Paul Deguara S.J. Aghtih o Mulej ......

Image result for john 6 1-15
PARROCCA NAXXAR                                                
Data: 29/07/2018
AVVIZI      

IT-TLIETA – 31 ta’ LULJU
Festa ta’ San Injazju ta’ Loyola
Nifirhu lill-komunita tal-Gezwiti fin-Naxxar fl-okkazzjoni tal-festa tal-fundatur taghhom.

L-ERBGHA - 1 ta’ AWWISSU
Ghandna l- Coffee Morning fl-Oratorju. Biljetti jinkisbu minghand il-helpers. Nibdew bil-quddiesa tad-8.45 a.m.

IL-GIMGHA – 3 ta’ AWWISSU
Fis-6.00 p.m. jkun hawn hin ta’ Adorazzjoni mill-membri tas-Socjeta tal-Museum Subien u
fis-6.30 p.m. il-quddiesa.

IS-SIBT – 4 ta’ AWWISSU
Fil-Katidral tal-Imdina fis-7.00 p.m tibda l-Ordinazzjoni Episkopali tal-Isqof Awziljarju Mons Joe Galea Curmi. Nifirhulu u nitolbu ghalih.

NOTI:
Il-Grupp tal-Meditazzjoni Nisranija ser jieqaf jiltaqa' ghal ftit gimghat tas-sajf.  Wara l-waqfa taghhom ghas-sajf il-grupp tal-Meditazzjoni Nisranija jerga jiltaqa nhar il-Hamis 13 ta’ Settembru.

F’dawn il-granet qed jitqassam il-magazine Flimkien; mieghu qed inqassmu envelop sabiex taghtuna offerta generuza ta’ flus b’risq il-festa ta’ Marija Bambina.

Infakkru li l-kumitat tal-festa ghandu ghal bejgh bnadar bix-xbieha tal-Bambina; dawk li diga ordnawha jistghu jigbruha mis-sagrestija.

Nitolbu ghar-ruh: Anthony Camilleri u Joseph Brincat: Aghtihom o Mulej .....


Related image

PARROCCA NAXXAR                                                
Data: 22/07/2018
AVVIZI      

L-ERBGHA - 25 ta’ LULJU
Festa ta’ San Gakbu,  Appostlu.
Fil-knisja tieghu fis-7.30 p.m. jkun hemm quddiesa bil-kant u bl-omelija.

IL-HAMIS – 26 ta’ LULJU
Fis-6.00 p.m. jkun hawn hin ta’ Adorazzjoni mill-membri tas-Socjeta ta’ San Pawl u
fis-6.30 p.m. il-quddiesa.

Ser norganizzaw Harga ghar-Romol; tluq mill-pjazza fis-7.15 pm. Min hu interessat ghandu jinforma lil-leader tal-Group.

NOTI:
Nhar l-Erbgha 1 ta’ Awwissu ser norganizzaw Coffee Morning fl-Oratorju. Biljetti jinkisbu minghand il-helpers.

Nitolbu ghar-ruh: Patri Stenio De Raffaele SJ, Joe Brincat u Carmelo Chetcuti: Aghtihom o Mulej .....

#######

Image result for mark 6 7-13
IL-15 IL-HADD TA' MATUL IS-SENA
PARROCCA NAXXAR                                                
Data: 15/07/2018
AVVIZI      

L-ERBGHA - 18 ta’ LULJU
Ser norganizzaw Coffee Morning fl-Oratorju; biljetti jinkisbu minghand il-helpers.

IL-HAMIS – 19 ta’ LULJU
Fis-6.00 p.m. jkun hawn hin ta’ Adorazzjoni mill-Grupp tar-Ruzarju u
fis-6.30 p.m. il-quddiesa.

NOTI:
Nhar il-Hamis 26 ta’ Lulju ser norganizzaw Harga ghar-Romol; tluq mill-pjazza fis-7.15 pm. Min hu interessat ghandu jinforma lil-leader tal-Group.

Fethu l-applikazzjonijiet ghal min jixtieq jerfa fl-Istatwa tal-Bambina nhar it-8 ta’ Settembru. Min hu interessat ghandu jiehu applikazzjoni mis-sagrestija.

Nitolbu ghar-ruh: Guzeppi Mifsud; Aghtih o Mulej.....

*********

Image result for mark 6 1-6

PARROCCA NAXXAR                                                
Data: 08/07/2018
AVVIZI      

IL-HAMIS – 12 ta’ LULJU
Fis-6.00 p.m. jkun hawn hin ta’ Adorazzjoni mill- Grupp tal-Hniena Divina u
fis-6.30 p.m. il-quddiesa.

IS-SIBT – 14 ta’ LULJU
Inkomplu  bis-Sibtijiet tal-Bambina; Il-programm ikun bhas-soltu.

NOTI:
Nhar l-Erbgha 18 ta’ Lulju ser norganizzaw Coffee Morning fl-O’ratorju; biljetti jinkisbu minghand il-helpers.

Il-Fondazzjoni ghall-Istudji Teologici habbret skema ta Boroz ta’ Studju biex tghin lil-Lajci li jixtiequ jibdew kors part time fl-Universita ta’ Malta. Aktar informazjoni tinkiseb mill-Ufficcju Parrokkjali.


Nitolbu ghar-ruh: Bernarda Borg u Victor Stivala; Aghtihom o Mulej.....

*****

Related image
PARROCCA NAXXAR                                                
Data: 01/07/2018
AVVIZI      

IT-TNEJN – 2 ta’ LULJU
Fil-Museum tal-bniet fil-5.30 p.m. se jkun hemm quddiesa ghall-genituri li uliedhom jattendu fil-Museum .

IL-HAMIS – 5 ta’ LULJU
Ser norganizzaw Pasta Bingo fl-Oratorju; il-biljetti jinkisbu minghand il-helpers.

Fl-annexxe fis-7.15 p.m. ikun hemm Laqgha ta’ Talb ghall-membri tal-Kunsill Pastorali Parrokkjali.

IL-GIMGHA – 6 ta’ LULJU
Fis-6.00 p.m. jkun hawn hin ta’ Adorazzjoni mill- membri tal-Museum tal-bniet u fis-6.30 p.m. il-quddiesa.

IS-SIBT – 7 ta’ LULJU
Nibdew is-Sibtijiet tal-Bambina;
Fis-6.00 p.m. Kurunella, Innu u Antifona u Benedizzjoni Sagramentali.
Fis-6.30 p.m. Quddiesa bil-kant u bl-omelija.

NOTI:
Matul ix-xhur tas-sajf il-Kappella tal-Adorazzjoni ta’ Sta Marija tax-Xaghra tkun maghluqa. Terga tiftah fil-11 ta’ Settembru.

F’dawn il-granet qed jitqassam il-magazine Flimkien; aqrawh u segwu dak li hemm fih.

Nitolbu ghar-ruh: Joe Attard u Salvina Vella:  aghtihom o Mulej ...

********

Related image
Madonna and Child with Infant St John the Baptist
PARROCCA NAXXAR                                                
Data: 24/06/2018
AVVIZI      

IL-HADD – 24 ta’ GUNJU
Festa ta’ SAN GWANN il-BATTISTA
Fil quddies illum  issir il gabra maghrufa bhala l-offerta ta’ San Pietru; dawn huma flus li bihom il-Papa jghin lil tant popli fil-bzonn.

IT-TNEJN – 25 ta’ GUNJU
Fl-okkazzjoni tal-Festa ta’ San Gwann Battista fil-knisja taghha fis-7.00 p.m. jkun hemm quddiesa bil-kant u bl-omelija.

Fl-annexxe fis-7.15 p.m jkun hemm il-Laqgha tal-Gruppi Familji Nsara.

IL-HAMIS – 28 ta’ GUNJU
Fid-9.30 a.m. jitlaq it-trasport mill-pjazza ghal dawk li sejrin l-ahhar Harga organizzata mill-Grupp Anzjani Caritas;
min jixtieq imur ghandu jinforma lil leader tal-Grupp.

Fis-6.00 p.m. jkun hawn hin ta’ Adorazzjoni mill-membri tas-Socjeta ta’ San Pawl u
fis-6.30 p.m. il-quddiesa.

IL-GIMGHA – 29 ta’ GUNJU
Solennita’ tal-Martirju tal-Appostli San Pietru u San Pawl.
Xieraq li niehdu sehem fil-quddiesa. Il-hin tal-quddies ikun bhal fost il-gimgha

NOTI:
Nehtiegu numru ta’ voluntiera biex jghinu fil-hasil tal-knisja; dawk li jistghu joffru dan is-servizz jinfurmaw fis-sagrestija.

Ic-Centru tal-Vokazzjonijiet Djocesan jinforma lis-subien minn 11 sa 18 il sena li fix-xhur tas-sajf jorganizza “live – ins” vokazzjonali fis-Seminarju tal-Virtu; aktar informazzjoni tinkiseb mill-web site tal-istess centru.

F’isem il-parrocca nifirhu lit-tfajjel Owen Vassallo li jattendi l-Middle School, Maria Regina, tan-Naxxar u li rebah il-premju ghat-Tjubija Papa  Gwanni XXIII

Nitolbu ghar-ruh: May Camilleri; aghtiha o Mulej ...Image result for 11th sunday in ordinary time year b
IL-11 il-HADD MATUL IS-SENA
PARROCCA NAXXAR                                                
Data: 17/06/2018
AVVIZI      

IL-HADD – 17 ta’ GUNJU
Infakkru Jum il-Missier; fic-Cimiterju fl-10.00 a.m. ikun hemm quddiesa.

Mil-lum il-Hin tal-Quddies tal-Hadd filghaxija jibda jkun fil-5.30 p.m u
fis-6.30 p.m.

L-ERBGHA - 20 ta’ GUNJU
Ikun hemm Coffee Morning fl-Oratorju; biljetti jinkisbu minghand il-helpers; nibdew bil-quddiesa tad-8.45 a.m.

IL-HAMIS – 21 ta’ GUNJU
Fis-6.00 p.m. jkun hawn hin t’a Adorazzjoni mill- Grupp Karizmatiku u
fis-6.30 p.m. il-quddiesa.

IL-GIMGHA – 22 ta’ GUNJU
Fl-annexxe fis-7.00 p.m. se ssir Laqgha ghar-Romol kollha. Imhegga jiehdu sehem.

IL-HADD – 24 ta’ GUNJU
Fil quddies tal-week end li gej  issir il gabra maghrufa bhala l-offerta ta’ San Pietru; dawn huma flus li bihom il- Papa jghin lil tant popli fil-bzonn.

NOTI:
Kull nhar ta’ Hadd li gej il-Hin tal-Quddies tal-Hadd filghaxija jkun f
il-5.30 p.m u fis-6.30 p.m.

Nhar it-Tnejn 25 ta’ Gunju jaghlqu t-tenders ghax-xoghol ta’ restawr li se jsir mal-Knisja Arcipretali taghna; aktar informazzjoni tinkiseb mis-Sezzjoni Amministrattiva tal-Kurja tal-Arcisqof.

Nhar il-Hamis 28 ta’ Gunju ser norganizzaw Harga ghall-Anzjani; tluq mill-pjazza fid-9.30 a.m.

Nitolbu ghar-ruh: Joseph Borg u Rosalie Pellegrini Petit;  Aghtihom o Mulej... ......


Related image

PARROCCA NAXXAR                                                
Data: 10/06/2018
AVVIZI      

IL-HADD – 10 ta’ GUNJU
Solennita’ tal-Qalb Imqaddsa ta’ Gesu`
Fil-5.00 p.m. quddiesa kantata bl-omelija u wara tohrog il-purcissjoni bis-Santissmu Sagrament. Imheggin niehdu sehem. Tajjeb li nzejnu it-toroq bi qsari u fjuri minn fejn jghaddi s-sagrament.
Il-quddiesa tas-6.30 p.m issir is-Sghajtar

L-ERBGHA - 13 ta’ GUNJU
Fl-Annexe fis-7.15 p.m. se ssir Laqgha ghall-Animaturi kollha dwar ir-rwol taghhom fil-quddiesa; imhegga lkoll jattendu.

IL-HAMIS – 14 ta’ GUNJU
Fis-6.00 p.m. jkun hawn hin ta’ Adorazzjoni mill-Grupp tal-Hniena Divina u
fis-6.30 p.m. il-Quddiesa.

IL-HADD – 17 ta’ GUNJU
Millum u kull nhar ta’ Hadd li gej il-Hin tal-Quddies tal-Hadd filghaxija jibda jkun fil-5.30 p.m u fis-6.30 p.m.

Infakkru Jum il-missier; fic-Cimiterju fl-10.00 a.m. ikun hemm Quddiesa.

NOTI:
Nhar l-Erbgha 20 ta’ Gunju ser norganizzaw Coffee Morning fl-Oratorju; biljetti jinkisbu minghand il-helpers.

Nhar il-Gimgha 22 ta’ Gunju fl-Annexe fis-7.00 p.m. se ssir Laqgha ghar-Romol kollha. Nghidu grazzi lil min jiehu hsieb dan il-group.

Il-kumitat tal-festa ghandu ghall-bejgh Bnadar bix-xbieha tal-Bambina biex jiddendlu mal-galleriji. Aktar informazzjoni tinkiseb minn fuq l-pagna tal-face book festa marija bambina naxxar.


Related image
Solennita tal-Gisem u d-Demm ta’ Gesu`(CORPUS)

PARROCCA NAXXAR                                                
Data: 03/06/2018
AVVIZI      

IL-HADD – 3 ta’ GUNJU
Solennita tal-Gisem u d-Demm ta’ Gesu`
Fil-5.00 p.m. Quddiesa kantata bl-omelija u wara tohrog il-Purcissjoni bis-Santissmu Sagrament. Imheggin niehdu sehem. Tajjeb li nzejnu it-toroq bi qsari u fjuri minn fejn jghaddi s-Sagrament.
Il-quddiesa tas-6.30 p.m issir is-Sghajtar

IT-TNEJN – 4 ta’ GUNJU
Fil-bitha tal-Museum tas-subien tibda Gimgha ta’ Taghlim ghal kulhadd fis-7.15 p.m. It-tfal subien kollha fl-istess hin ikolhom il-lezzjoni taghhom.

L-ERBGHA – 6 ta’ GUNJU
Nibdew il-Kwaranturi fil-Parrocca taghna i.e. 40 siegha ta’ Adorazzjoni;
Gesu Ewkaristija jkun espost minn wara l-quddiesa tad-8.45 a.m. sa nofs in-nhar u mill-4.30 p.m. sa qabel il-quddiesa ta’ filghaxija.

Filghaxija ser norganizzaw Harga ghal Smart City; nitilqu mill-pjazza wara l-quddiesa. Biljetti jinkisbu minghand il-helpers.

IL-HADD – 10 ta’ GUNJU
Niccelebraw is-Solennita’ tal-Qalb ta’ Gesu.
Fil-5.00 p.m. Quddiesa kantata bl-omelija u wara tohrog il-Purcissjoni bis-Santissmu Sagrament. Imheggin niehdu sehem.
Il-quddiesa tas-6.30 p.m issir is-Sghajtar

NOTI :
Il-kumitat tal-festa jistedinkom sabiex izzuru l-pagna tal-Face Book festa marija bambina naxxar u izzommu ruhkom aggornati bil-hidma relatata mal-Festa tal-Bambina.

Qed jitqassam il magazine Flimkien ghax-xahar ta’ Gunju; aqrawh u segwu dak li hemm fih.

Nitolbu ghar-ruh: Marija Angela Vella u Pawlu Zammit: Aghtihom o Mulej .....


******

Image result for Holy Trinity
IT-TRINITA' QADDISA
PARROCCA NAXXAR                                                
Data: 27/05/2018
AVVIZI                      HADD

Fl-10.30 a.m, ikollna quddiesa li matulha tfal mill-oqsma tal-Museum jircievu lil Gesu Ewkaristija ghall-ewwel darba; ma jkunx hawn quddiesa fil-11.00 a.m.


TLIETA

Fid-8.45 a.m. jitlaq it-trasport mill-pjazza ghal dawk li sejrin il- Quddiesa kif ukoll Coffee Morning fil-bini tal-fergha Ewkaristika Haz-Zebbug; il-biljetti jinkisbu minghand il-helpers.


ERBGHA


In-nisa tal-Azzjoni Kattolika ser jorganizzaw harga li tinkludi Quddiesa u Buffet Breakfast; min hu interessat ghandu jinkiteb ghand xi membru tal-azzjoni stess.

GIMGHA


Fis-6.00 p.m. jkun hawn hin ta’ Adorazzjoni mill-Grupp Karizmatiku u fis-6.30 p.m. il-quddiesa
HADD


NOTISolennita tal-Gisem u d-Demm ta’ Gesu`(Corpus)
Fil-5.00 p.m. Quddiesa kantata bl-omelija u wara tohrog il-purcissjoni bis-Santissmu Sagrament. Imheggin niehdu sehem
Il-quddiesa tas-6.30 p.m issir is-sghajtar.

Nhar l-Erbgha 6 ta’ Gunju filghaxija ser norganizzaw Harga ghal Smart City; nitilqu mill-pjazza wara l-quddiesa. Biljetti jinkisbu minghand il-helpers.

Fil-jiem li ghaddew il-kurja harget it-tenders dwar ix-xoghol ta’ restawr li se jsir mal-faccata, mal-kampnari kif ukoll mal-koppla tal-Knisja  Arcipretali taghna. Fil-waqt li l-Unjoni Ewropea tohrog 80 fil-mija tal-ispiza kapitali, l-20 fil-mija l-ohra iridu johorgu mill-parrocca taghna. Fiz-zmien li gej se jittiehdu inizjattivi sabiex nigbru  l-20 fil-mija li ahna irridu inhallsu.


***** 

Related image
PENTEKOSTE
PARROCCA NAXXAR                                                
Data: 20/05/2018
AVVIZI      
                    


HADD

Fis-Santwarju tal-Hniena Divina fil-5.30 p.m. Mons Arcisqof Charles Scicluna jamministra is-Sagrament tal-Konfirmazzjoni lil numru ta adoloxxenti.


TNEJN

Ghall-ewwel darba fuq ordni tal-Papa Frangisku ser niccelebraw it-tifkira obbligatorja ta Marija Omm il-Knisja. Din se tibda tigi ccelebrata kull sena l-ghada ta’ Ghid il-hamsin.
Fis-6.30 p.m. jkollna quddiesa bil-kant u riflesjoni wara l-vangelu.


TLIETA

Fl-okkazzjoni tal-Festa ta’ Sta Rita fil-knisja ta’ San Gwann fis-7.30 p.m. se jkun hemm quddiesa ghar-romol.


ERBGHA  
HAMIS

Fis-6.00 p.m. jkun hawn hin ta’ Adorazzjoni mill-Grupp tal-Hniena Divina u
fis-6.30 p.m. il-quddiesa

Fis-Santwarju ta’ Loyola house issir il-Festa tal-Madonna tat-Triq;
fis-6.30 p.m. jkun hemm quddiesa bil-kant u bl-omelija.

Fl-annexxe fis-7.15 p.m. jkun hemm il-laqgha tal-Kunsill Pastorali Parrokkjali.


GIMGHA


L-Ghaqda Kulturali wirt Naxxari se torganizza tahdita bit-tema: Is-snin ta’ wara l-gwerra fin-Naxxar. Din se ssir fl-Annexxe tal-knisja u tibda fis-7.15 p.m. Kulhadd huwa mistieden.


SIBT

HADDFl-10.30 a.m, ikollna quddiesa li matulha tfal mill-oqsma tal-Museum jircievu lil Gesu Ewkaristija ghall-ewwel darba; nifirhulhom u nitolbu ghalihom u nghidu grazzi mill-qalb lill-katekisti kollha.

Nhar it-Tlieta 29 ta’ Mejju ser norganizzaw Quddiesa kif ukoll Coffee Morning fil-bini tal-fergha Ewkaristika Haz-Zebbug; il-biljetti jinkisbu minghand il-helpers.

Nhar l-Erbgha 30 ta’ Mejju in-nisa tal-Azzjoni Kattolika ser jorganizzaw harga li tinkludi Quddiesa u Buffet Breakfast; min hu interessat ghandu jinkiteb ghand xi membru tal-azzjoni stess.

 ***********


TLUGH IL-MULEJ FIS-SEMA - LAPSI
PARROCCA NAXXAR                                                
Data:  13 ta’ MEJJU 2018
AVVIZI 

IL-HADD – 13 ta’ MEJJU
Fl-okkazzjoni ta’ Jum l-Omm fic-Cimiterju fl-10.00 a.m. jkun hemm quddiesa ghall-Ommijiet taghna mejtin.

IL-HAMIS – 17 ta’ MEJJU
Fil-Museum tal-bniet fis-5.45 p.m. se jkun hemm laqgha ghall-genituri li uliedhom ser jircievu lil Gesu’ Ewkaristija ghall-ewwel darba u jinghataw ukoll l-ahhar diretttivi dwar ic-cerimonja.

Fis-6.00 p.m. jkun hawn hin ta’ Adorazzjoni mill-Grupp tal-Legjun ta’ Marija u fis-6.30 p.m. il-quddiesa

IL-HADD – 20 ta’ MEJJU
Solennita’ ta’ Pentecoste;
Fid-9.30 a.m. Quddiesa Kantata bl-omelija.

Fis-Santwarju tal-Hniena Divina fil-5.30 p.m. Mons Arcisqof Charles J. Scicluna jamministra is-Sagrament tal-Konfirmazzjoni lil numru ta’ adolexxenti.

NOTI:
Kif stajtu issegwu mill-ahbarijiet din il-gimgha il-parrocca tan-Naxxar ser tibbenifika minn fondi moghtija lilna mill-Unjoni Ewropea. Kif weghdtkom dawn ser jintuzaw biex isir restawr tal-faccata tal-Knisja Arcipretali taghna. Il-quddiem inkun nista naghtikom aktar informazzjoni dwar dan.

Nitolbu ghar-ruh: Paul Attard, Michael Magro; Aghtihom o Mulej ...

Related image

PARROCCA NAXXAR                                                
Data: 06/05/2018
AVVIZI                           

HADD
6 ta’ Mejju

ILLUM NIĊĊELEBRAW IL-FESTA PARROKKJALI TA SAN GUZEPP.
FIL-5.00 P.M. QUDDIESA KANTATA  BL-OMELIJA;
WARA TOHROG PURCISSJONI BL-ISTATWA TAL-QADDIS;
MISTIEDNA NIEHDU SEHEM PARTIKOLARMENT IL-FRATELLI.
IL-QUDDIESA TAS-6.30 P.M. SSIR IS-SGHAJTAR FIS-7.00 P.M.

INFAKKRU LI LLUM HIJA L-AHHAR GURNATA TAL-BAZAAR LI HEMM  FL-ANNEXXE. INĦEGGUKOM TIDĦLU TIXTRU.

FL-ORATORJU HEMM FIERA TAL-KOTBA.


TLIETA,
8 ta’ Mejju

FESTA TAL-MADONNA TA POMPEJ
11. A.M. RUŻARJU MEDITAT
11.30 QUDDIESA LI TISPIĊĊA BIL-QARI TAS-SUPPLIKA U L-BARKA SAGRAMENTALI.


ERBGHA,
9 ta’ Mejju


FESTA TA SAN GORG PRECA
IL-QUDDIESA TA FILGHAXIJA TKUN ANIMATA MIS-SOCI TAL-MUSEUM U GHALIHA QED NISTIEDNU LIT-TFAL KOLLHA TAD-DUTTRINA KIF UKOLL LILL-GENITURI TAGHHOM.

  
HAMIS,
10 ta’ Mejju

FL-ORATORJU SER NORGANIZZAW L-IKLA FL-OKKAZZJONI TA JUM L-OMM; IKUN HEMM UKOLL IT-TOMBLA.
BILJETTI JINKISBU MINGHAND IL-HELPERS.
IL-PROGRAMM JIBDA WARA L-QUDDIESA TAD-8.45 A.M.

FIS-6.00 P.M. JKUN HAWN L-ADORAZZJONI BIS-SEHEM TAL-GRUPP TAL-HNIENA DIVINAHADD,
13 ta’ Mejju


SOLENNITA TAT-TLUGĦ  TAL-MULEJ FIS-SEMA, LAPSI
IKUN JUM L-OMM;
FL-10.00 A.M QUDDIESA GHALL-OMMIJIET MEJTIN. FIC-CIMITERJU.


NITOLBU GĦAL:
JOHN GALEA, NAZZARENO PACE U LINO GATT:
AGHTIHOM O MULEJ........


Related image
IL - 5 HADD TAL-GHID
PARROCCA NAXXAR                                                
Data:  29 ta’ APRIL 2018
AVVIZI

IL-HADD – 29 ta’ APRIL
Infakkru li fl-Annexe tal-knisja hemm il-Bazaar u jibqa ghaddej matul il-gimgha li gejja. Bix-xiri taghkom tkunu qed tghinu lill-parrocca taghna.

IT-TLIETA – 1 ta’ MEJJU
Tifkira ta’ San Guzepp Haddiem;
Il-quddiesa ta’ filghaxija tkun bil-kant u jsir hsieb wara l-vangelu; isir ukoll it-tberik tal-ghodod.

L-ERBGHA – 2 ta’ MEJJU
Matul Mejju kull nhar ta’ Erbgha fis-6.00 p.m. il-membri tal-Legjun ta’ Marija se jghidu ir-Ruzarju fil-knisja tal-Kuncizzjoni u ta’ Sta Lucija. Tajjeb li min jista jinghaqad maghhom.

IL-GIMGHA – 4 ta’ MEJJU
Fis-6.00 p.m. jkun hawn hin ta’ Adorazzjoni u
fis-6.30 p.m. il-quddiesa.

IL-HADD – 6 ta’ MEJJU
Festa ta’ San Guzepp Haddiem;
Fil-5.00 p.m. quddiesa bil-kant u bl-omelija;
wara tohrog purcissjoni bl-istatwa ta’ San Guzepp;
mistiedna niehdu sehem partikolarment il-fratelli.
Il-quddiesa tas-6.30 p.m. issir is-Sghajtar.

NOTI:
Nhar il-Hamis 10 ta’ Mejju fl-Oratorju ser norganizzaw l-ikla fl-okkazzjoni ta’ Jum l-Omm; ikun hemm ukoll it-tombola. Biljetti jinkisbu minghand il-helpers.

Nitolbu ghar-ruh:    Alex Cassar: Aghtih o Mulej .....


Image result for the good shepherd
IR-4 HADD TAL-GHID

PARROCCA NAXXAR                                                
Data:  22 ta’ APRIL 2018
AVVIZI 

IL-HADD – 22 ta’ APRIL
L-isfqijiet iheggu biex illejla dawk kollha ta’ rieda tajba jinghaqdu maghhom fil-belt Valletta ghal mixja favur il-hajja; tibda minn quddiem Kastilja fl- 4.00 p.m.

IT-TNEJN – 23 ta’ APRIL
Fil-museum tas-subien fis-5.45 p.m se jkun hemm laqgha ghall-genituri li uliedhom ser jaghmlu l-ewwel tqarbina din is-sena.

IT-TLIETA – 24 ta’ APRIL
Ser norganizzaw nofs ta’ nhar ghand il-Klarissi San Giljan li jinkludi quddiesa, kafe u tahdita. Tluq mill-pjazza fid-8.45 a.m. Biljetti jinkisbu minghand il-helpers

IL-HAMIS – 26 ta’ APRIL
Fis-6.00 p.m. jkun hawn hin ta’ Adorazzjoni mill-membri tas-Socjeta ta’ San Pawl u fis-6.30 p.m. il-quddiesa.

IL-GIMGHA – 27 ta’ APRIL
Fil-museum tas-subien fis-7.00 p.m. se jkun hemm laqgha ghall-genituri li uliedhom ser jircievu is-Sagrament tal-Konfermazzjoni din is-sena.

IS-SIBT – 28 ta’ APRIL
Fl-annexe tal-knisja jibda il-Bazaar; bix-xiri taghkom tkunu qed tghinu lill-parrocca taghna. Nghidu grazzi lill-helpers kollha.

NOTI:
Infakkru lil dawk li ghandhom xi libsa tal-Gimgha l-Kbira tal-knisja sabiex jirritornawha f’dawn il-granet.

*******

Related image
IT- 3 HADD TAL-GHID
PARROCCA NAXXAR                                                
Data:  15 ta’ APRIL 2018
AVVIZI 

IL-HADD – 15 ta’ APRIL
Il-Knisja f’Malta ticcelebra Jum il-karita; il-gbir kollu li jsir fil-quddies imur b’risq id-djar u istituti ta’ Tfal u Anzjani li l-Knisja ghandha f’Malta. Inkunu generuzi.

L-ERBGHA – 18 ta’ APRIL
Fl-Annexe fis-7.30 p.m. se ssir sessjoni ohra tal - First Aid; jistghu jattendu anke dawk li ma marrux l-ewwel laqgha.

IL-HAMIS – 19 ta’ APRIL
Il-Grupp Anzjani tal-Parrocca flimkien mal-Caritas Malta ser jorganizzaw buffet breakfast li jinkludi wkoll quddiesa. Tluq mill-pjazza fit-8.30 a.m. min hu interessat ghandu jkellem lil leader tal-grupp.

Fis-6.00 p.m. jkun hawn hin ta’ Adorazzjoni mill-Grupp tar-Ruzarju u
fis-6.30 p.m. il-Quddiesa.

NOTI:
Nhar it-Tlieta 24 ta’ April  ser norganizzaw nofs ta’ nhar ghand il-Klarissi San Giljan li jinkludi quddiesa, kafe u tahdita. Tluq mill-pjazza fid-8.45 a.m. Biljetti jinkisbu minghand il-helpers.

********

Image result for divine mercy image
IT- 2  HADD TAL-GHID
HNIENA DIVINA
PARROCCA NAXXAR                                                
Data:  8 ta’ APRIL 2018
AVVIZI


IL-HADD – 8 ta’ APRIL
Fis-Santwarju tal-Hniena Divina fil-5.30 p.m. jkun hemm Adorazzjoni u Quddiesa mmexxija mill Arcisqof Charles J. Scicluna.

IT-TNEJN – 9 ta’ APRIL
Fl-Annexe fis-7.00 p.m. tibda laqgha socjali ghall-Ministri kollha tat-Tqarbin; imheggin jattendu.

L-ERBGHA – 11 ta’ APRIL
Ikollna l- Coffee Morning fl-Oratorju; il-biljetti jinkisbu minghand il-helpers. Nibdew bil-quddiesa tad-8.45 a.m.

IL-HAMIS – 12 ta’ APRIL
Fis-6.00 p.m. jkun hawn hin ta’ Adorazzjoni mill-Grupp tar-Ruzarju u fis-6.30 p.m. il-quddiesa.

IL-HADD – 15 ta’ APRIL
Il-Knisja f’Malta ticcelebra Jum il-karita; il-gbir kollu li jsir fil-quddies imur b’risq id-djar u istituti ta’ Tfal u Anzjani li l-Knisja ghandha f’Malta. Inkunu generuzi. Ghal dan il-ghan ukoll matul din il-gimgha se jkun hemm qfief apposta mal-bibien tal-knisja sabiex inpoggu affarijiet ta’ ikel.


NOTI:
Il-gabra li saret b’risq il-Vittmi tas-Sirja kienet ta’ € 380. F’isimhom nirringrazzjawkom.

Fil-granet li gejjin ser jingabru l-envelops bl’offerti taghkom b’risq il-festa tal-Bambina. Tistghu anke thalluhom fis-sagristija.

Nhar il-Hamis 19 ta’ April il-Grupp Anzjani tal-Parrocca flimkien mal-Caritas Malta ser jorganizzaw buffet breakfast li jnkludi wkoll quddiesa. Tluq mill-pjazza fit-8.30 a.m. min hu interessat ghandu jkellem lil leader tal-grupp.

Nitolbu ghar-ruh: Giovanna Pirotta, Censu Camilleri u Nenu Mula; Aghtihom o Mulej ....

JEKK TRID TARA L-AVVIZI TA' QABEL