AVVIZI TAL-PARROCCA


Image result for holy family images
XEWQAT SBIEH GHAL SENA GDIDA
MIMLIJA PACI, RISQ U BARKA

PARROCCA NAXXAR                                                
Data: 30/12/2018
AVVIZI      

IL-HADD – 30 ta’ DICEMBRU, 2018
Image result for holy family images
Niccelebraw il-Festa tal-Familja Mqaddsa.

IT-TNEJN – 31 ta’ DICEMBRU, 2018
31 ta’ Dicembru; l-ahhar jum tas-sena;
Mill-4.30 pm il-quddiem ikun hawn il-qrar.
Fil-5.00 p.m. Quddiesa bl-omelija;
Fis-6.30 pm Koncelebrazzjoni Solenni; wara t-tqarbin issir purcissjoni fil-Knisja bl-Ewkaristija waqt il-kant tat-Te Deum. Il-gabra li ssir fil-quddiesa tkun b’risq id-Dar tal-Provvidenza.

Fit-8.00 pm fl-Oratorju tibda l-Ikla tal-Ahhar tas-Sena.

IT-TLIETA – 1 ta’ JANNAR, 2019
Image result for mary mother of god
Solennita’ tal-Maternita’ ta’ MARIJA, 
L-IMQADDSA OMM ALLA U JUM IL-PACI
Il-hin tal-quddies ikun bhal nhar ta’ Hadd peress li hija Festa Kmandata bl-ewwel quddiesa tkun fis-7.00 am

IL-GIMGHA – 4 ta’ JANNAR
Fis-6.00 pm jkollna hin ta’ Adorazzjoni u
fis-6.30 pm il-quddiesa.

IS-SIBT – 5 ta’ JANNAR
Fil-Kon Katidral ta’ San Gwann fil-5.30 p.m. Mons Arcisqof Charles Scicluna se jqaddes u jiltaqa personalment ma dawk il-koppji li zzewgu din is-sena.

IL-HADD – 6 ta’ JANNAR
Image result for epiphany
Niccelebraw l-EPIFANIJA TAL-MULEJ

NOTI :

Nitolbu ghar-ruh: Giovanna Spiteri: Aghtiha o Mulej .....

******

Image result for holy christmas images
XEWQAT SBIEH U L-MILIED IT-TAJJEB
MIMLI BIL-BARKA TA' GESU' BAMBIN

PARROCCA NAXXAR                                                
Data: 23/12/2018
AVVIZI      

IL-HADD – 23 ta’ DICEMBRU
IR- RABA’ HADD TAL-AVVENT

IT-TNEJN – 24 ta’ DICEMBRU
Lejliet il-Milied.
Ikollna l-qrar matul il-jum.
Fil-5.00 p.m. Quddiesa bil-kant u bl-omelija;
Fis-5.45 pm Purcissjoni bil-Bambin organizzata mill-membri tal-Museum;
Fis-6.30 pm Quddiesa ohra bil-kant u bl-omelija.

Fil-11.00 pm tibda l-funzjoni tal-Lejl tal-Milied li tinkludi ghanjiet mill-Kor Pueri Cantores akkumpanjat bid-daqq tal-arpa; priedtka mit-tfal, Purcissjoni bil-Bambin fil-knisja u f ‘ Nofs il-Lejl tibda Koncelebrazzjoni Solenni. Wara ilkoll mistiedna ghal xi haga tajba fis-sagrestija.

IT-TLIETA – 25 ta’ DICEMBRU
25 ta’ Dicembru;
Solennita’ tat-Twelid ta’ Gesu Bambin;
Il-hin tal-quddies ikun bhal nhar ta’ Hadd peress li hija Festa Kmandata bl-ewwel quddiesa tkun fis-7.00 am

IL-HAMIS – 27 ta’ DICEMBRU
Fis-6.00 pm jkollna hin ta’ Adorazzjoni u
fis-6.30 pm il-quddiesa.

IL-HADD – 30 ta’ DICEMBRU
Niccelebraw il-Festa tal-Familja Mqaddsa.

NOTI :
Infakkru fil-wirja tal arti li hemm bhalissa fil kazin tal-Banda Peace kif ukoll il-wirja ta’ prespji fil-kazin tal-Banda Vittorja; mistednin izzuruhom.

Mal-bibien tal-knisja issibu ghal bejgh kalendarju tas-sena 2019; qed tintalab donazzjoni ta’ €3 b’risq il-festa tal-Bambina. Issibu wkoll ghal bejgh qaghaq tal-ghasel.

Nitolbu ghar-ruh: Carmelo Vella; Aghtih o Mulej .....

*****

Related image
IT-TIELET HADD TAL-AVVENT
PARROCCA NAXXAR                                                
Data: 16/12/2018
AVVIZI      

IL-HADD – 16 ta’ DICEMBRU
IT- TIELET HADD TAL-AVVENT
Tkompli n-Novena tal-Milied;
Wara l-quddiesa ta’ filghaxija issir riflessjoni qasira fuq it tema maghzula.

IT-TNEJN – 17 ta’ DICEMBRU
Filghodu wara l-quddiesa tad-8.45 am se jsir il-hasil tal-knisja; kull ghajnuna hija apprezzata.

Fil-Knisja Arcipretali fis-7.30 pm jibda l-Kuncert tal-Milied mil-Kor Jubilate Deo taht il patrocinju tal-E.T.Mons Charles J Scicluna, Arcisqof ta Malta.

Il-quddiesa tas-6.30 pm issir fis-Santwarju tal-Madonna tat-Triq.

IL-HAMIS – 20 ta’ DICEMBRU
Fis-Santwarju tal-Hniena Divina fis 7.00 pm se jkun hemm kuncert mis St Paul’s Choral Society. Kulhadd huwa mistieden.

IL-GIMGHA – 21 ta’ DICEMBRU
Fil-Knisja Arcipretali wara l-quddiesa ta’ filghaxija il-Kor Gaudete in Domino se jtella kuncert ta’ Ghanjiet tal-Milied.

NOTI :
Mal-bibien tal-knisja issibu ghal bejgh kalendarju tas-sena 2019; qed tintalab donazzjoni ta € 3 b’risq il-Festa tal-Bambina. Issibu wkoll ghal bejgh qaghaq tal-ghasel.

Fuq l-artal tal-Karmnu tistghu taraw il-kwadru ta’ San Gorg Preca lest ukol bl-induratura; grazzi lill-benefatturi.

Nitolbu ghar ruh : Josephine Meli, Joseph Gatt Rutter u Mary Scicluna Calleja: Aghtihom o .....
*****

Related image
IT-TIENI HADD TAL-AVVENT

PARROCCA NAXXAR                                                
Data: 9/12/2018
AVVIZI      

IL-HADD – 9 ta’ DICEMBRU
IT- TIENI HADD TAL-AVVENT
Infakkru li llum hija l-ahhar gurnata tal-bazaar fl-annexxe tal-knisja; nghidu grazzi lil helpers kollha li taw is-sehem taghhom.

IL-HAMIS – 13 ta’ DICEMBRU
Fis-Santwarju tal-Hniena Divina, gewwa fis-Sala l-kbira hdejn il-Kappella, bejn id 9.00 am u s 1.00 pm se jkun hemm il-Bank tad-Demm ghal dawk li jistghu u jixtiequ jaghtu d-demm; importanti li wiehed jiehu mieghu il karta tal identita.

Ser norganizzaw Afternoon Tea u Tombola fl-Oratorju mis-2.30 pm il-quddiem. biljetti jinkisbu minghand il helpers.

Fis-6.00 p.m. jkun hawn hin ta’ Adorazzjoni mill-Grupp tal-Hniena Divina u f
is-6.30 pm il-quddiesa.

IS-SIBT – 15 ta’ DICEMBRU
Tibda n-Novena tal-Milied;
Wara l-quddies ta’ filghaxija issir riflessjoni qasira fuq it tema maghzula.

Fil-parrocca ta’ Burmarrad fid-9.00 p.m. tibda l-Adorazzjoni ghall qdusija tal-kleru li tinkludi wkoll quddiesa.

NOTI :
Nhar it-Tnejn 17 ta’ Dicembru fil-Knisja Arcipretali fis-7.30 p.m. jibda l-Kuncert tal-Milied mil-Kor Jubilate Deo; kulhadd huwa mistieden.

Il-gabra li saret nhar il-Hadd li ghadda b’risq ir-restawr tal-knisja taghna kienet ta’ € 1800.
Grazzi  tal-generozita taghkom.

 ******

L-EWWEL HADD TAL-AVVENT
PARROCCA NAXXAR                                                
Data: 2/12/2018
AVVIZI      

IL-HADD – 2 ta’ DICEMBRU
L- EWWEL HADD TAL=AVVENT

IT-TLIETA – 4 ta’ DICEMBRU
Mit-Tlieta sas-Sibt ghand is-Sorijiet Dumnikani ikun hemm fil-5pm quddiesa bl-omelija fl-okkazzjoni tal-Festa tal-Immakulata Kuncizzjoni.

IL-HAMIS – 6 ta’ DICEMBRU
Fl-annexe fis-7.15 pm ikun hemm il-laqgha tal-Kunsill Pastorali Parrokkjali.

IL-GIMGHA – 7 ta’ DICEMBRU
Fis-6.00 p.m. jkun hawn hin ta’ Adorazzjoni u
fis-6.30 pm il-quddiesa.

IS-SIBT – 8 ta’ DICEMBRU
Festa tal-Immakulata Kuncizzjoni
Ghalkemm m'hemmx obbligu xieraq li niehdu sehem fil-quddiesa.

Fil-Knisja Parrokkjali fis-7.30 pm se jkun hawn Kuncert min diversi korijiet internazzjonali; kulhadd huwa mistieden.

NOTI :
Il-Hamis 13 ta’ Dicembru, vaganza pubblika, ser norganizzaw Afternoon Tea u tombola fl-Oratorju; biljetti jinkisbu minghand il-helpers.

Infakkru fil-bazaar fl-annexe tal-knisja; bix-xiri taghkom tkunu qed tghinu lill-parrocca taghna.

Il-Kap tal-Iskola Primarja javvza lill-genituri li uliedhom twieldu mill-1 ta’ Jannar sat-30 ta’ April 2016, li jistghu jirregistrawhom ghall-Kindergarten billi jmorru l-iskola sal-20 ta’ Dicembru. Sabiex it-tfal ikunu jistghu jigu registrati z-2 genituri  huma mitluba li jmorru l-iskola bil-karta tal-identita.
  
Related image

L-34 HADD TA' MATUL IS-SENA
PARROCCA NAXXAR                                                
Data: 25/11/2018
AVVIZI      

IL-HADD – 25 ta’ NOVEMBRU
L- 34 HADD TA’ MATUL IS-SENA
Niccelebraw is-Solennita` ta’ Kristu Re. 
Fil-5.00 p.m. Mons Arcisqof Charles Scicluna imexxi korteo min hdejn il monument ta’ Kristu Re fil-Furjana sal-Kon Katidral ta’ San Gwann fejn tinghad it-talba tal-Ghasar.

IL-HAMIS – 22 ta’ NOVEMBRU
Se jkollna Coffee Morning fl-Oratorju; il-biljetti jinkisbu minghand il-helpers.

Fis-6.00 p.m. jkun hawn hin ta’ Adorazzjoni mic-Centru Socjali tal-Anzjani u
fis-6.30 pm il-Quddiesa.

IL-HADD – 2 ta’ DICEMBRU
L-EWWEL HADD TAL-AVVENT

NOTI :
Fiz-zona tas-Sghajtar jibdew gimgha ta’ attivitajiet biex ifakkru l-ghoxrin sena mill-ftuh tac-Centru

Jiftah il-Bazaar fl-annexe tal-knisja; bix-xiri taghkom tkunu qed tghinu lill-parrocca taghna.

F’dawn il-granet qed jitqassam il-magazine Flimkien. Aqrawh u segwu dak li hemm fih.

Nitolbu ghar-ruh: Marina Portelli, Joan Cachia u Fredu Bugeja: Aghtihom o Mulej .....

*****
Related image

It- 33 HADD TA’ MATUL IS-SENA
PARROCCA NAXXAR                                                
Data: 18/11/2018
AVVIZI      

IL-HADD – 18 ta’ NOVEMBRU
It- 33 HADD TA’ MATUL IS-SENA

IL-HAMIS – 22 ta’ NOVEMBRU
Fis-6.00 p.m. jkun hawn hin ta’ Adorazzjoni mill-membri tas-Socjeta ta’ San Pawl u
fis-6.30 pm il-quddiesa.

IL-GIMGHA – 23 ta’ NOVEMBRU
Fil-knisja ta’ Sta Lucija fis-7.00 pm se jkun hemm quddiesa ghar-Romol b’suffragju ta’ zwieghom.

IL-HADD – 25 ta’ NOVEMBRU
Niccelebraw is-Solennita` ta’ Kristu Re. 
Fil-5.00 p.m. Mons Arcisqof Charles Scicluna imexxi korteo min hdejn il monument ta’ Kristu Re fil-Furjana sal-Kon Katidral ta’ San Gwann fejn tinghad it-talba tal-ghasar.

NOTI :
Nhar il-Hamis 29 ta’ Novembru se jkollna Coffee Morning fl-Oratorju; il-biljetti jinkisbu minghand il-helpers.

Bhas-snin l-imghoddija din is-sena wkoll ser nergghu norganizzaw l-Ikla tal-Ahhar tas-Sena fl-Oratorju; fuq in-notice board issibu id-dettalji.

Nitolbu ghar-ruh: Renee Busuttil u Rita Farrugia: Aghtihom o Mulej .....

*****
Related image
IT – 32 HADD TA’ MATUL IS-SENA
PARROCCA NAXXAR                                                
Data: 11/11/2018
AVVIZI      

IL-HADD – 11 ta’ NOVEMBRU
Waqt il-quddiesa tal-5.00 p.m. jinghata is-Sagrament tal-Konfirmazzjoni lill-adoloxxenti gejjin mill-oqsma tal-museum.  Ma jkunx hawn quddiesa fis-6.30 p.m.

IT-TNEJN – 12 ta’ NOVEMBRU
Fl-Annexe fis-7.15 pm issir il-laqgha tal-Gruppi Familji Nsara.

IL=HAMIS – 15 ta’ NOVEMBRU
Ic-Centru Socjali ser jorganizza Harga ghall-Anzjani; tluq mill-pjazza wara l-quddiesa tad-8.45 am Min hu interessat ghandu jkellem lil leader tal-Grupp.

Fis-6.00 p.m. jkun hawn hin ta’ Adorazzjoni mill-membri tal-Azzjoni Kattolika u
fis-6.30 pm il-quddiesa.

NOTI :
Illum wara l-quddies se jkollna ghal-bejgh il-boroz ta’ San Martin.

Nhar il-Gimgha 23 ta’ Nov fil-knisja ta’ Sta Lucija fis-7.00 pm se jkun hemm quddiesa ghar-Romol b’suffragju ta’ zwieghom.

*******

Related image
IL-31 HADD TA' MATUL IS-SENA
PARROCCA NAXXAR                                                
Data: 4/11/2018
AVVIZI      

IL-HADD – 4 ta’ NOVEMBRU
Fl-4.00 p.m. isir it-Tberik tal-Oqbra fic-cimiterju u jkun hemm ukoll quddiesa.
Infakkru li min izur ic-Cimiterju fl-ewwel gimgha ta’ Novembru  jirbah indulgenza plenarja kemm il darba jissodisfa l-kundizzjonijiet mehtiega.

L-ERBGHA – 7 ta’ NOVEMBRU
Ikollna l- Coffee Morning fl-Oratorju; biljetti jinkisbu minghand il-helpers.

Fil-quddiesa ta’ filghaxija isir it-Tesserament tal-membri tal-Azzjoni Kattolika.

Fl-annexxe fis-7.15 pm tibda l-laqgha tal-Kunsill Pastorali Parrokkjali

IL=HAMIS – 8 ta’ NOVEMBRU
Fis-6.00 p.m. jkun hawn hin ta’ Adorazzjoni mill-grupp tal-Legjun ta’ Marija u
fis-6.30 pm il-quddiesa.

Fil-katidral tal- imdina fis-7.30 p.m. il-kor Jubilate Deo se jtella kuncert fl-okkazzjoni tal-Konkors tal-Presepji.

IS-SIBT – 10 ta’ NOVEMBRU
Fil-parrocca ta San Bastjan Hal Qormi fid-9.00 pm tibda l-Adorazzjoni ghall-Qdusija tal-Kleru li tinkludi wkoll Quddiesa.

IL-HADD – 11 ta’ NOVEMBRU
Waqt il-quddiesa tal-5.00 p.m. jinghata is-Sagrament tal-Konfirmazzjoni lill-adoloxxenti gejjin mill-oqsma tal-Museum. Nifirhulhom u nitolbu ghalihom. Ma jkunx hawn quddiesa fis-6.30 p.m.

NOTI :
Ghad fadal xi postijiet ghal dawk l-gharajjes li jixtiequ jaghmlu l-Kors ta’ Kana fil-parrocca taghna f’Jannar li gej. Bookings mill-ufficcju parrokkjali.

Fil-week end li gej se jkollna ghal-bejgh il-boroz ta’ San Martin.
Napprezzaw jekk fil-granet li gejjin iggibulna oggetti relatati mal-Bazaar li din is-sena se jsir mill-1 sad 9 ta’ Dicembru.

Nitolbu ghar-ruh:  Nazzareno Gauci u Godwin Debono: Aghtihom o Mulej ......

*******
Image result for mark 10 46-52
IT-30 HADD TA' MATUL IS-SENA
PARROCCA NAXXAR                                                
Data: 28/10/2018
AVVIZI      

IL-HAMIS – 1 ta’ NOVEMBRU
1 ta Novembru: Solennita tal-Qaddisin Kollha.
Ghalkemm m’hemmx obbligu, xieraq li niehdu sehem fil-quddiesa.
Fis-6.00 p.m. jkun hawn hin ta’ Adorazzjoni u
fis-6.30 pm il-quddiesa.

IL-GIMGHA – 2 ta’ NOVEMBRU
2 ta Novembru: Tifkira Solenni tal-Mejtin Kollha.
Fis-6.30 p.m. Koncelebrazzjoni b’suffragju tal-erwieh mejtin kollha.

IL-HADD – 4 ta’ NOVEMBRU
Fl-4.00 p.m. isir it-Tberik tal-Oqbra fic-Cimiterju u jkun hemm ukoll quddiesa.

NOTI :
Infakkru lill-paruccani li l-gbir tal-iskart organiku f’Malta Kollha ser jibda minn nhar il-erbgha 31 t’Ottubru skont l-iskeda mahruga mill-Kunsill Lokali. Kulhadd huwa mheggeg biex jghati sehemu sabiex nghixu f’ambjent aktar nadif u san ghalina lkoll.

Nhar l-Erbgha 7 ta’ Novembru ser norganizzaw Coffee Morning fl-Oratorju; biljetti jinkisbu minghand il-helpers.

Nhar il-Hamis 8 ta’ Novembru fil-Katidral tal- Imdina il-Kor Jubilate Deo se jtella kuncert fl-okkazzjoni tal-konkors tal-Presepji;

F’dawn il-granet qed jitqassam il-magazine Flimkien; aqrawh u segwu dak li hemm fih. F’certi toroq dan il-magazine mhux qed jasal minhabba nuqqas ta’ distributuri; naghmlu appell lil min jista jghin f’din il-hidma.

Napprezzaw jekk fil-granet li gejjin iggibulna oggetti relatati mal-Bazaar li din is-sena se jsir mill-1 sad 9 ta’ Dicembru.

Wara l-quddiesa se jkollna ghal bejgh il qaghaq tal-ghasel; grazzi ta’ kull ghajnuna li taghtuna.

Nitolbu ghar-ruh: Doris Vella; Aghtiha o Mulej ......

********
Image result for mark 10 35-45
ID-29 HADD TA' MATUL IS-SENA
PARROCCA NAXXAR                                                
Data: 21/10/2018
AVVIZI      

IL-HADD – 21 ta’ OTTUBRU
Id-29 HADD TA’ MATUL IS-SENA
Niccelebraw il-Gurnata Missjunarja; il-gbir kollu li jsir fil-quddies ikun b’risq il-Missjoni.

Illejla fl-iskola ta’ St.Michael se jkun hemm seminar ghall-adoloxxenti tal-Grizma kif ukoll ghall-genituri u l-parrini. Matulu jinghata biljett lill-adoloxxenti li bih ikunu jistghu jersqu biex jircievu dan is-Sagrament.

L-ERBGHA – 24 ta’ OTTUBRU
Ser norganizzaw Coffee Morning fl-Oratorju; biljetti jinkisbu minghand il-helpers.

IL-HAMIS – 25 ta’ OTTUBRU
Fis-6.00 p.m. jkun hawn hin ta’ Adorazzjoni mill-membri tas-Socjeta ta’ San Pawl u
fis-6.30 p.m. il-quddiesa.

IS-SIBT – 27 ta’ OTTUBRU
Fl-annexxe bejn is-1.00 p.m. u 3.00 p.m. il-Kor Jubilate Deo se jorganizza open day; dawk interessati  huma imhegga li izuruha. Aktar dettalji jinkisbu mill website tal-kor.

NOTI :
Nehtiegu ghajnuna fil-hasil kemm tal-knisja kif ukoll tal-oratorju; min jixtieq jghin f’din il-hidma jinforma fis-sagrestija

Wara l-quddiesa se jkollna ghal bejgh il qaghaq tal-ghasel; grazzi ta’ kull ghajnuna li taghtuna.

Nhar il-Hamis 8 ta’ Novembru fil-Katidral tal- Imdina il-Kor Jubilate Deo se jtella kuncert fl-okkazzjoni tal-konkors tal-presepji; dettalji jithabbru il-quddiem.

Nitolbu ghar-ruh: Patri Joe Borg SJ, u Mary Bugeja. Aghtihom o Mulej ...

***** 

Related image
PARROCCA NAXXAR                                                
Data: 14/10/2018
AVVIZI      

IL-HADD – 14 ta’ OTTUBRU
It-28 HADD TA’ MATUL IS-SENA
Millum u kull nhar ta’ Hadd fil-Museum tas-subien fis-6.00 p.m. se jibda jkun hemm laqgha ghal kulhadd.

L-ERBGHA – 17 ta’ OTTUBRU
Fil-knisja ta’ Sta Lucija fid-9.00 a.m. se jkun hemm laqgha ghat-Terzjarji Karmelitani li tinkludi wkoll quddiesa.

IL-HAMIS – 18 ta’ OTTUBRU
l-Grupp tac-Centru Socjali tal-Anzjani ser jorganizza harga ghall-Anzjani; tluq mill-pjazza fid-9.30 a.m.

Fis-6.00 p.m. jkun hawn hin ta’ Adorazzjoni mill-Grupp tal-Ministri tat-Tqarbin u fis-6.30 p.m. il-quddiesa.

IL-GIMGHA – 19 ta’ OTTUBRU
Fl-Annexe fis-7.00 p.m. jkun hemm laqgha ghar-Romol; inhegguhom jattendu.

IL-HADD – 21 ta’ OTTUBRU
Niccelebraw il-Gurnata Missjunarja; il-gbir kollu li jsir fil-quddies ikun b’risq il-missjoni; f’dawn il-granet ukoll qed jingabru l-envelops bl-offerti taghkom.

NOTI :
Fil-weekend li gej ukoll wara l-quddies mal-bibien tal-knisja se jkollna ghal bejgh il Qaghaq tal-Ghasel; nghidu grazzi lil grupp tal-fund raising.

Nhar l-Erbgha 24 ta’ Ottubru ser norganizzaw coffee morning fl-Oratorju; biljetti jinkisbu minghand il-helpers.

Infakkru li kull nhar t”Erbgha fl-Annexe fis-6.00 p.m. jiltaqa il-Grupp ta’ Persuni b’Dizabilita flimkien mal-genituri taghhom; nghidu grazzi lil min imexxi dan il-Grupp.

Napprezzaw hafna jekk dawk fostkom li jixtiequ joffru quddies b’suffragju ghal mejtin taghhom fis-sena li gejja javvicinaw lis-sacerdot minn kmieni kemm jista jkun halli nkunu nistghu naghtukom servizz ahjar.

Illum wara l-quddiesa voluntiera tal-Hospice Movement se jkunu fuq iz-zuntier jilqghu donazzjonijiet u jqassmu rikordju tal-gurnata. Inkunu generuzi.

Nitolbu ghar-ruh: Spiridione Bartolo, Nazzarena Vella u Mary Ann Muscat:  Aghtihom o Mulej......
 *****

Image result for mark 10 2-16
IS-27 HADD TA' MATUL IS-SENA
PARROCCA NAXXAR                                                
Data: 7/10/2018
AVVIZI      

IL-HADD – 7 ta’ OTTUBRU
IS-27 HADD TA’ MATUL IS-SENA

Festa tal-Madonna tar-Ruzarju;
Fil-5.00 p.m. Quddiesa bil-kant u bl-omelija u wara tohrog il-Purcissjoni bl-istatwa tal-Madonna. Imheggin niehdu sehem. Il-quddiesa tas-6.30 p.m. issir is-Sghajtar

Infakkru li millum il-Hin tal-Quddies tal-Hadd filghaxija jibda jkun fil-5.00 p.m u fis-6.30 p.m.

IT-TNEJN – 8 ta’ OTTUBRU
Il-quddiesa ta’ filghaxija tkun bis-sehem tat-tfal kollha li jattendu fl-oqsma tal-Museum flimkien mall-genituri taghhom u l-katekisti fl-okkazzjoni tal-Ftuh tas-Sena Kateketika.

IL-HAMIS – 11 ta’ OTTUBRU
Fis-6.00 p.m. jkun hawn hin ta’ Adorazzjoni mill-Grupp tal-Kelma tal-Hajja u
fis-6.30 p.m. il-quddiesa.

Fl-Annexe fis-7.15 pm issir il-Laqgha tal-Kunsill Parrokkjali.

IL-GIMGHA – 12 ta’ OTTUBRU
Fid-8.45 a.m jitlaq it-trasport mill-pjazza ghal dawk li gejjin il- Harga ghal Dar Sta. Marija Estate fil-Mellieha li tinkludi wkoll quddiesa.

Nitolbu ghar-ruh: Victor Gilson, Evangelista Mifsud, Joyce Pirotta. Aghtihom o Mulej ........
 ******

IS- 26 HADD TA' MATUL IS-SENA
PARROCCA NAXXAR                                                
Data: 30/09/2018
AVVIZI      

IL-HADD – 30 ta’ SETTEMBRU
IS-26 HADD TA’ MATUL IS-SENA

IT-TNEJN – 1 ta’ OTTUBRU
Nibdew ix-xahar tar-Ruzarju
Fil-Knisja Arcipretali r-Ruzarju jinghad kuljum quddiem Gesu’ Espost fis-6.00 p.m.

L-ERBGHA – 3 ta’ OTTUBRU
Fl-Annexe fid-9.30 a.m. jergghu jibdew il-Laqghat tal-Azzjoni Kattolika Nisa; inheggu lin-nisa jiehdu sehem f’dawn il-laqghat u nghidu grazzi lil dawk li jmexxu dawn il-laqghat.

Matul ix-xahar ta' Ottubru, il-membri tal-Leġjun ta' Marija,  nhar ta' Erbgħa, ser jirreċitaw fil-pubbliku, ir-Rużarju Mqaddes fil-5.45pm, fil-Kappella ta' Santa Luċija, u fl-istess ħin fil-ġnien ta' ħdejn is-Santwarju Ħniena Divina.

IL-GIMGHA – 5 ta’ OTTUBRU
Tifkira ta’ Sta. Fawstina fis-Santwarju tal-Hniena Divina;
Fit-8.30 a.m. Quddiesa bl-omelija. Mill-4.30 p.m. il-quddiem Adorazzjoni, priedtka, Kurunella u Benedizzjoni Sagramentali.

Fid-9.30 a.m. se ssir Quddiesa ghall-Anzjani kollha ta’ Malta, f’Jum l-Anzjani, organizzata mill-Caritas, fil-Bazilika tal-Mosta. Dawk l-Anzjani minn Naxxar li jixtiequ jattendu ghandhom jinkitbu mal-Leader tal-Grupp taghhom.

IL-HADD – 7 ta’ OTTUBRU
Festa tal-Madonna tar-Ruzarju;
Fil-5.00 p.m. Quddiesa bil-kant u bl-omelija u wara tohrog il-purcissjoni bl-istatwa tal-Madonna.  Imheggin niehdu sehem.  Il-quddiesa tas-6.30 p.m. issir is-Sghajtar.

NOTI:
F’dawn il-granet qed jitqassam il-Magazine Flimkien ghax-xahar ta’ Ottubru; id-distributuri ghandhom jigbru l-kopji taghhom mill-Annexe.

Infakkru li minn Ottubru l-Hin tal-Quddies tal-Hadd filghaxija jibda jkun fil-5.00 p.m. u fis-6.30 p.m.

Nhar it-Tnejn, 8 ta’ Ottubru ghall-quddiesa ta’ filghaxija qed nistiednu lit-tfal kollha li jattendu fl-Oqsma tal-Museum flimkien mal-genituri taghhom u l-katekisti fl-okkazzjoni tal-ftuh tas-sena kateketika.

Nhar il-Gimgha, 12 ta’ Ottubru filghodu ser norganizzaw Harga ghal Dar Sta. Marija Estate fil-Mellieha li tinkludi wkoll Quddiesa. Ahsbu minn kmieni ghal biljetti peress li hemm postijiet limitati.

******

IL- 25 HADD TA' MATUL IS-SENA 
PARROCCA NAXXAR                                                
Data: 23/09/2018
AVVIZI      

L-ERBGHA – 26 ta’ SETTEMBRU
Ser norganizzaw Coffee Morning fl-Oratorju; biljetti jinkisbu minn ghand il-helpers.

IL-HAMIS – 27 ta’ SETTEMBRU
Fl-Annexe fid-9.30 a.m. jergghu jibdew il-Laqghat ghall-Anzjani taghna; nghidu grazzi lil dawk li jmexxu dan il-Grupp.

Fis-6.00 p.m. jkun hawn hin ta’ Adorazzjoni mis-Socjeta ta’ San Pawl u
fis-6.30 p.m. il-Quddiesa.

NOTI:
Il-Kunsill Lokali ifakkar lil dawk li ghandhom il fuq minn 55 sena u li jixtiequ jinghataw it-Tilqima kontra l-Influenza sabiex jinkitbu fl-Ufficcju tal-Kunsill sat-Tlieta, 25 ta’ Settembru.

Dawk l-Gharajjes li jixtiequ jaghmlu l-Kors ta’ Kana f’Jannar li gej ghandhom imorru l-Ufficcju Parrokkjali sabiex jibbukjaw. Il-postijiet huma limitati.

Nitolbu ghar-ruh: Vincent Zarb: Aghtih o Mulej ...


******
PARROCCA NAXXAR                                                
Data: 16/09/2018
AVVIZI                        HADDTNEJNTLIETAERBGHA

HAMIS

Fis-6.00 p.m. jkun hawn hin ta’ Adorazzjoni mill-Grupp tal-Anzjani u
fis-6.30 p.m. il-quddiesa.GIMGHA
SIBT


HADD

Nhar l-Erbgha 26 ta’ Settembru ser norganizzaw Coffee Morning fl-Oratorju; biljetti jinkisbu minghand il-helpers.

Il-Kunsill Lokali jgharraf lil dawk li ghandhom il fuq  minn 55 sena u li jixtiequ jinghataw it-tilqima kontra l-influenza sabiex jinkitbu fl-ufficcju tal-Kunsill sat- Tlieta 25 ta’ Settembru

Nitolbu ghar-ruh: Rita Gauci u Emanuel Camilleri: Aghtihom o Mulej ...
PARROCCA NAXXAR                                                
Data: 09/09/2018
AVVIZI      
                    
HADDTNEJNTLIETA

Il-kappella ta’ Sta Marija tax-Xaghra terga tkun miftuha ghall-adorazzjoni taghna.

ERBGHA

HAMIS

Fis-6.00 p.m. jkun hawn hin ta’ Adorazzjoni mill-Grupp tal-Hniena Divina u fis-6.30 p.m. il-quddiesa.

Fl-annexxe fis-7.00 p.m. jergghu jibdew il-laqghat tal-Meditazzjoni Nisranija.; min jixtieq jista jiehu sehem.


GIMGHA


14 ta settembru; Festa tal-Ezaltazzjoni tas-Salib;
Fis-6.00 tinghad il-Via Sagra;
fis-6.30 p.m. Quddiesa kantata bl-omelija u wara ssir purcissjoni fil-knisja bir-RelikwIjiA tas-Salib Imqaddes.

Fis-7.30 p.m. jitlaq it-trasport mill-pjazza ghal dawk li gejjin l-Ikla tal-Festa; biljetti jinkisbu minghand il-helpers.


SIBT

HADD

15 ta’ Settembru; Festa ta’ Marija Addolorata
Xieraq li niehdu sehem fil-quddiesa.

Wara l-quddies tas-6.30 p.m. l-Istatwa tal-Bambina titdahhal lura fin-nicca taghha.

Nirringrazzjaw lil Alla tal-festa li ghadna kemm iccelebrajna u nghidu grazzi lil tant u tant nies li taw is-sehem taghhom b’diversi modi u manjieri.

Nitolbu ghar-ruh: Edgar Grech u Kola Chircop: Aghtihom o Mulej ......PARROCCA NAXXAR                                                
Data: 02/09/2018
AVVIZI      

IL-HADD – 2 ta’ SETTEMBRU
Fit-8.30 a.m. tibda dimostrazzjoni ferrieha ghat-tfal kollha minn fejn il-Museum tas-subien bis-sehem tal-Banda Peace. Kif jaslu l-knisja fid-9.30  a.m. jkollhom quddiesa apposta ghalihom. Wara ningabru l-oratorju fejn ikollhom party u jinghata rigal lit-tfal kollha.

Fil-11.00 a.m. quddiesa ghall-Adoloxxenti u z-Zghazagh kollha inkluz iz-zghazagh taz-zewg kazini tal-baned.

Fis-6.30 p.m. quddiesa bis-sehem tar-Religjuzi irgiel u nisa u jsir talb ghal aktar vokazzjonijiet sacerdotali u l-hajja religjuza.

IT-TNEJN – 3 ta’ SETTEMBRU
Il-quddiesa tan-Novena tkun bis-sehem tar-residenti taz-Zoni Parrokkjali flimkien mar-retturi tal-imsemmija zoni.

IT-TLIETA – 4 ta’ SETTEMBRU
Fl-10.00 a.m. quddiesa ghall-Morda u l-Anzjani taghna

Nibdew it-Tliet Ijiem tat-Tridu;
Il-predikatur ikun Dun David Farrugia, Kappillan ta’ Hal Safi.
Fis-6.30 p.m il-mistiedna specjali huma l-Kunsill Lokali u l-Ghaqdiet Socjali kollha.

L-ERBGHA – 5 ta’ SETTEMBRU
Il-quddiesa ta’ filghaxija tkun b’suffragju ta’ dawk li mietu mil-festa tas-sena l-ohra sal lum

IL-HAMIS – 6 ta’ SETTEMBRU
In-Novena tkompli bis-sehem ta’ dawk li jqassmu l-Flimkien, li jghinu fil fund raising kif ukoll dawk li jghinu fl-armar u tindif tal-knisja. 

IL-GIMGHA – 7 ta’ SETTEMBRU
Lejliet il-Festa;
Fid-8.45 a.m. quddiesa bil-kant tad-Te Deum
Filghaxija ikollna l-qrar mill-4.30 p.m. il-quddiem.
Fil-5.00 p.m. quddiesa bil-kant u
fis-6.00 p.m. tohrog it-translazzjoni mill-Knisja tal-Vittorja;
Innu, Antifona u Barka Sagramentali.

Fis-7.00 p.m. jibda Pontifikal Solenni mmexxi mill-E.T Mons Charles J Scicluna biex jigu mfakkra iz-zewg assedji; ghal dan il-Pontifikal, fost ohrajn, jattendu l-Oghla Dinjitarji tal-pajjiz.

IS-SIBT – 8 ta’ SETTEMBRU
8 ta’ Settembru Solennita tat-Twelid tal-Vergni Mqaddsa Marija
Il-hin tal-quddies filghodu jkun: 6 am, 7 am u 8 am
Fid-9.30 a.m. Koncelebrazzjoni Solenni bil-panigierku; kant tat-Te Deum u bews tar-Relikwa. Inheggeg hafna li niehdu sehem; niftakru li din hija l-qofol tal-Festa.

Filghaxija l-programm ikompli hekk:
Fil-5 .00 p.m. Quddiesa bil-kant u bl-omelija
Fis-6.00 p.m. Ghasar Solenni
Fis-7.00 p.m. Purcissjoni bl-Istatwa Artistika ta’ Marija Bambina; mad-dhul tal-purcissjoni i.e. fl-10.30 p.m. tinghata l-Benedizzjoni Sagramentali.

Ninfurmawkom li kemm il-quddiesa tal-panigierku kif ukoll il-purcissjoni se jigu trasmessi dirett fuq Net TV.

Aktar dettalji tal-programm issibuhom kemm man-notice boards kif ukoll fil-web site tal-parrocca. Inheggukom tiehdu sehem f’dawn l-attivitajiet religjuzi.

IL-HADD – 9 ta’ SETTEMBRU
L-ewwel quddiesa fil-parrocca tkun fis-7.00 a.m.

NOTI:
Nhar il-Gimgha 14 ta’ Settembru filghaxija ser norganizzaw l-Ikla tal-Festa; biljetti jinkisbu minghand il-helpers.

Nitolbu ghar-ruh: Rita Tanti, Marija Vella, Charles Vella: Aghtihom o Mulej ...

Image result for john 6 60-69
PARROCCA NAXXAR                                                
Data: 26/08/2018
AVVIZI      

IL-HADD – 26 ta’ AWWISSU
Il - 21 Hadd ta’ Matul is-Sena

IT-TLIETA – 28 ta’ AWWISSU
Hrug tal-istatwa ta’ Marija Bambinba minn nicca taghha;
Fis-6.30 p.m. quddiesa bil-kant li matula l-Arcipriet iwassal il-messagg tieghu ghal festa ta’ din is-sena;
Wara l-quddiesa l-Istatwa tal-Bambina tinhareg fil-bieb tal-knisja u jkun hemm talb u innjiet Marjani bis-sehem tal-Banda Peace.

L-ERBGHA – 29 ta’ AWWISSU
Bidu tan-Novena.
Il-quddiesa ta’ filghaxija tkun bis-sehem ta’ dawk involuti direttament fl-Organizzazzjoni tal-Festa;

IL-HAMIS – 30 ta’ AWWISSU
Fil-5.00 p.m. Prezentazzjoni tat-Trabi u tfal zghar lill-Bambina u
fis-6.30 p.m. quddiesa bis-sehem tal-koppji li qed ifakkru anniversarju specjali miz-zwieg taghhom.

IL-GIMGHA – 31 ta’ AWWISSU
In-Novena tkompli bis-sehem tal-membri kollha fl-Ghaqdiet kollha religjuzi fi hdan il-parrocca taghna.

IS-SIBT – 1 ta’ SETTEMBRU
Il-quddiesa tas 6.30 p.m. tkun bic-celebrazzjoni tas-Sagrament tal-Maghmudija.

IL-HADD – 2 ta’ SETTEMBRU
Fit-8.30 a.m. tibda dimostrazzjoni ferrieha ghat-tfal kollha minn fejn il-Museum tas-subien bis-sehem tal-Banda Peace. Kif jaslu l-knisja fid-9.30  a.m. jkollhom quddiesa apposta ghalihom. Wara ningabru l-oratorju fejn ikollhom party u jinghata rigal lit-tfal kollha.

Fil-11.00 a.m. quddiesa ghall-Adoloxxenti u z-Zghazagh kollha inkluz iz-zghazagh taz-zewg kazini tal-baned.

Fis-6.30 p.m. quddiesa bis-sehem tar-Religjuzi irgiel u nisa u jsir talb ghal aktar vokazzjonijiet sacerdotali u l-hajja religjuza.

NOTI:
Aktar dettalji tal-Programm issibuhom kemm man-notice boards kif ukoll fil-web site tal-parrocca. Inheggukom tiehdu sehem f’dawn l-attivitajiet religjuzi.

David Attard abbati tal-parrocca taghna bhalissa qieghed fil-Vatikan jaghti servizz liturgiku ma abbatini Maltin ohra . Inheggu lit tfal subien sabiex jinghaqdu mal-grupp tal-abbatini taghna li bhalissa jammontaw ghal dsatax.

Nhar il-Gimgha 14 ta’ Settembru filghaxija ser norganizzaw l-Ikla tal-Festa; biljetti jinkisbu minghand il-helpers.

F’dawn il-granet qed jitqassam il-Magazine Flimkien ghax-xahar ta’ Settembru.

 *****

Image result for john 6 51-58

PARROCCA NAXXAR                                                
Data: 19/08/2018
AVVIZI      

IL-HAMIS – 23 ta’ AWWISSU
Se jkollna Coffee Morning fl-Oratorju; il-biljetti jinkisbu minghand il-helpers. Nibdew bil-quddiesa tad-8.45 a.m.

Fis-6.00 p.m. Ruzarju, fis-6.30 p.m. il-quddiesa u wara jkun hawn hin ta’ Adorazzjoni mill-Grupp Karizmatiku. L-intenzjoni tat-talb huwa ghas-success spiritwali tal-festa li dalwaqt ser niccelebraw. Inheggeg partikolarment il-membri tal-ghaqdiet religjuzi sabiex jiehdu sehem f’dan it-talb.


NOTI:

Qed jitqassam il-Ktieb tal-Festa tal-Bambina u jingabru l-envelops bl-offerta taghkom b’risq il-festa tal-Bambina; ghal-konvenjenza taghkom tistghu anke thalluhom fis-sagrestija.

Nitolbu ghar-ruh: Joseph Troisi u Guzeppa Dimech. Aghtihom o Mulej ......

***** 

Related image
ID-19 IL-HADD MATUL IS-SENA


PARROCCA NAXXAR                                                
Data: 12/08/2018
AVVIZI      

IT-TLIETA – 14 ta’ AWWISSU
Fl-4.30 p.m. jitlaq it-trasport mill-pjazza ghal dawk li sejrin il-Velja tal-Assunta f’ta’ Pinu Ghawdex; dawk interessati ghandhom jinkitbu fis-sagristija illum.

L-ERBGHA – 15 ta’ AWWISSU
Solennita tat-Tlugh fis-Sema tal-Vergni Marija;
Hija festa kmandata ghalhekk hemm obbligu ghas-smiegh tal-quddies; il-hin tal-quddies ikun bhal nhar ta’ Hadd.

IL-HAMIS – 16 ta’ AWWISSU
Fis-6.00 p.m. jkun hawn hin ta’ Adorazzjoni mill-grupp tar-Ruzarju  u
fis-6.30 p.m. il-quddiesa.

NOTI:
Il-Hamis 23 ta’ Awwissu se jkollna Coffee Morning fl-Oratorju; il-biljetti jinkisbu minghand il-helpers.

Nhar il-Gimgha 14 ta’ Settembru filghaxija ser norganizzaw Ikla f’lukanda ewlenija fl-okkazzjoni tal-festa tal-Bambina. Dettalji jithabbru aktar tard.

Il-genituri li uliedhom ghamlu l-Ewwel Tqarbina din is-sena ghandhom jigbru DVD mill-Museum tas-subien nhar ta’ Tnejn u Hamis bejn 5.30 p.m. u 6.30 p.m.

Man-notice boards issibu l-Hinijiet tal-Quddies kollu li jsir fin-Naxxar kemm matul il-gimgha kif ukoll fil-week end. Il-kelma lussu mhix bizzejjed biex tesprimi is-servizz li noffru.

Qed jingabru l-envelops bl-offerta taghkom b’risq il-festa tal-Bambina; ghal-konvenjenza taghkom tistghu anke thalluhom fis-sagrestija.

******* 

Image result for john 6 24-35 image

IT- 18 IL-HADD TA' MATUL IS-SENA


PARROCCA NAXXAR                                                
Data: 05/08/2018
AVVIZI      

IT-TLIETA – 7 ta’ AWWISSU
7 ta’ Awwissu: Festa ta’ San Duminku;
Fil-knisja tal-kuncizzjoni mmexxija mis-Sorijiet Dumnikani fis-6.00 p.m. ruzarju u quddiesa bl-omelija.

IL-HAMIS – 9 ta’ AWWISSU
Fis-6.00 p.m. jkun hawn hin ta’ Adorazzjoni mil-grupp tal-Hniena Divina  u
fis-6.30 p.m. il-quddiesa.

IS-SIBT – 11 ta’ AWWISSU
Fl-okkazzjoni tal-Festa tal-Porzjunkula il-knisja taghti Indulgenza Plenarja lil dawk kollha li f’dawn il-granet jissodisfaw ir-rekwiziti  marbuta maghha.

NOTI:
Radju Marija qed jikkoordinaw trasport ghal-Velja tal-Assunta li ssir f’ta’ Pinu Ghawdex;  min hu interessat ghandu jinkiteb fis-sagrestija. Tluq mill-pjazza fl-4.30 p.m.

Nitolbu ghar-ruh: Patri Paul Deguara S.J. Aghtih o Mulej ......

Image result for john 6 1-15
PARROCCA NAXXAR                                                
Data: 29/07/2018
AVVIZI      

IT-TLIETA – 31 ta’ LULJU
Festa ta’ San Injazju ta’ Loyola
Nifirhu lill-komunita tal-Gezwiti fin-Naxxar fl-okkazzjoni tal-festa tal-fundatur taghhom.

L-ERBGHA - 1 ta’ AWWISSU
Ghandna l- Coffee Morning fl-Oratorju. Biljetti jinkisbu minghand il-helpers. Nibdew bil-quddiesa tad-8.45 a.m.

IL-GIMGHA – 3 ta’ AWWISSU
Fis-6.00 p.m. jkun hawn hin ta’ Adorazzjoni mill-membri tas-Socjeta tal-Museum Subien u
fis-6.30 p.m. il-quddiesa.

IS-SIBT – 4 ta’ AWWISSU
Fil-Katidral tal-Imdina fis-7.00 p.m tibda l-Ordinazzjoni Episkopali tal-Isqof Awziljarju Mons Joe Galea Curmi. Nifirhulu u nitolbu ghalih.

NOTI:
Il-Grupp tal-Meditazzjoni Nisranija ser jieqaf jiltaqa' ghal ftit gimghat tas-sajf.  Wara l-waqfa taghhom ghas-sajf il-grupp tal-Meditazzjoni Nisranija jerga jiltaqa nhar il-Hamis 13 ta’ Settembru.

F’dawn il-granet qed jitqassam il-magazine Flimkien; mieghu qed inqassmu envelop sabiex taghtuna offerta generuza ta’ flus b’risq il-festa ta’ Marija Bambina.

Infakkru li l-kumitat tal-festa ghandu ghal bejgh bnadar bix-xbieha tal-Bambina; dawk li diga ordnawha jistghu jigbruha mis-sagrestija.

Nitolbu ghar-ruh: Anthony Camilleri u Joseph Brincat: Aghtihom o Mulej .....


Related image

PARROCCA NAXXAR                                                
Data: 22/07/2018
AVVIZI      

L-ERBGHA - 25 ta’ LULJU
Festa ta’ San Gakbu,  Appostlu.
Fil-knisja tieghu fis-7.30 p.m. jkun hemm quddiesa bil-kant u bl-omelija.

IL-HAMIS – 26 ta’ LULJU
Fis-6.00 p.m. jkun hawn hin ta’ Adorazzjoni mill-membri tas-Socjeta ta’ San Pawl u
fis-6.30 p.m. il-quddiesa.

Ser norganizzaw Harga ghar-Romol; tluq mill-pjazza fis-7.15 pm. Min hu interessat ghandu jinforma lil-leader tal-Group.

NOTI:
Nhar l-Erbgha 1 ta’ Awwissu ser norganizzaw Coffee Morning fl-Oratorju. Biljetti jinkisbu minghand il-helpers.

Nitolbu ghar-ruh: Patri Stenio De Raffaele SJ, Joe Brincat u Carmelo Chetcuti: Aghtihom o Mulej .....

#######

Image result for mark 6 7-13
IL-15 IL-HADD TA' MATUL IS-SENA
PARROCCA NAXXAR                                                
Data: 15/07/2018
AVVIZI      

L-ERBGHA - 18 ta’ LULJU
Ser norganizzaw Coffee Morning fl-Oratorju; biljetti jinkisbu minghand il-helpers.

IL-HAMIS – 19 ta’ LULJU
Fis-6.00 p.m. jkun hawn hin ta’ Adorazzjoni mill-Grupp tar-Ruzarju u
fis-6.30 p.m. il-quddiesa.

NOTI:
Nhar il-Hamis 26 ta’ Lulju ser norganizzaw Harga ghar-Romol; tluq mill-pjazza fis-7.15 pm. Min hu interessat ghandu jinforma lil-leader tal-Group.

Fethu l-applikazzjonijiet ghal min jixtieq jerfa fl-Istatwa tal-Bambina nhar it-8 ta’ Settembru. Min hu interessat ghandu jiehu applikazzjoni mis-sagrestija.

Nitolbu ghar-ruh: Guzeppi Mifsud; Aghtih o Mulej.....

*********

Image result for mark 6 1-6

PARROCCA NAXXAR                                                
Data: 08/07/2018
AVVIZI      

IL-HAMIS – 12 ta’ LULJU
Fis-6.00 p.m. jkun hawn hin ta’ Adorazzjoni mill- Grupp tal-Hniena Divina u
fis-6.30 p.m. il-quddiesa.

IS-SIBT – 14 ta’ LULJU
Inkomplu  bis-Sibtijiet tal-Bambina; Il-programm ikun bhas-soltu.

NOTI:
Nhar l-Erbgha 18 ta’ Lulju ser norganizzaw Coffee Morning fl-O’ratorju; biljetti jinkisbu minghand il-helpers.

Il-Fondazzjoni ghall-Istudji Teologici habbret skema ta Boroz ta’ Studju biex tghin lil-Lajci li jixtiequ jibdew kors part time fl-Universita ta’ Malta. Aktar informazjoni tinkiseb mill-Ufficcju Parrokkjali.


Nitolbu ghar-ruh: Bernarda Borg u Victor Stivala; Aghtihom o Mulej.....

*****

Related image
PARROCCA NAXXAR                                                
Data: 01/07/2018
AVVIZI      

IT-TNEJN – 2 ta’ LULJU
Fil-Museum tal-bniet fil-5.30 p.m. se jkun hemm quddiesa ghall-genituri li uliedhom jattendu fil-Museum .

IL-HAMIS – 5 ta’ LULJU
Ser norganizzaw Pasta Bingo fl-Oratorju; il-biljetti jinkisbu minghand il-helpers.

Fl-annexxe fis-7.15 p.m. ikun hemm Laqgha ta’ Talb ghall-membri tal-Kunsill Pastorali Parrokkjali.

IL-GIMGHA – 6 ta’ LULJU
Fis-6.00 p.m. jkun hawn hin ta’ Adorazzjoni mill- membri tal-Museum tal-bniet u fis-6.30 p.m. il-quddiesa.

IS-SIBT – 7 ta’ LULJU
Nibdew is-Sibtijiet tal-Bambina;
Fis-6.00 p.m. Kurunella, Innu u Antifona u Benedizzjoni Sagramentali.
Fis-6.30 p.m. Quddiesa bil-kant u bl-omelija.

NOTI:
Matul ix-xhur tas-sajf il-Kappella tal-Adorazzjoni ta’ Sta Marija tax-Xaghra tkun maghluqa. Terga tiftah fil-11 ta’ Settembru.

F’dawn il-granet qed jitqassam il-magazine Flimkien; aqrawh u segwu dak li hemm fih.

Nitolbu ghar-ruh: Joe Attard u Salvina Vella:  aghtihom o Mulej ...

********

Related image
Madonna and Child with Infant St John the Baptist
PARROCCA NAXXAR                                                
Data: 24/06/2018
AVVIZI      

IL-HADD – 24 ta’ GUNJU
Festa ta’ SAN GWANN il-BATTISTA
Fil quddies illum  issir il gabra maghrufa bhala l-offerta ta’ San Pietru; dawn huma flus li bihom il-Papa jghin lil tant popli fil-bzonn.

IT-TNEJN – 25 ta’ GUNJU
Fl-okkazzjoni tal-Festa ta’ San Gwann Battista fil-knisja taghha fis-7.00 p.m. jkun hemm quddiesa bil-kant u bl-omelija.

Fl-annexxe fis-7.15 p.m jkun hemm il-Laqgha tal-Gruppi Familji Nsara.

IL-HAMIS – 28 ta’ GUNJU
Fid-9.30 a.m. jitlaq it-trasport mill-pjazza ghal dawk li sejrin l-ahhar Harga organizzata mill-Grupp Anzjani Caritas;
min jixtieq imur ghandu jinforma lil leader tal-Grupp.

Fis-6.00 p.m. jkun hawn hin ta’ Adorazzjoni mill-membri tas-Socjeta ta’ San Pawl u
fis-6.30 p.m. il-quddiesa.

IL-GIMGHA – 29 ta’ GUNJU
Solennita’ tal-Martirju tal-Appostli San Pietru u San Pawl.
Xieraq li niehdu sehem fil-quddiesa. Il-hin tal-quddies ikun bhal fost il-gimgha

NOTI:
Nehtiegu numru ta’ voluntiera biex jghinu fil-hasil tal-knisja; dawk li jistghu joffru dan is-servizz jinfurmaw fis-sagrestija.

Ic-Centru tal-Vokazzjonijiet Djocesan jinforma lis-subien minn 11 sa 18 il sena li fix-xhur tas-sajf jorganizza “live – ins” vokazzjonali fis-Seminarju tal-Virtu; aktar informazzjoni tinkiseb mill-web site tal-istess centru.

F’isem il-parrocca nifirhu lit-tfajjel Owen Vassallo li jattendi l-Middle School, Maria Regina, tan-Naxxar u li rebah il-premju ghat-Tjubija Papa  Gwanni XXIII

Nitolbu ghar-ruh: May Camilleri; aghtiha o Mulej ...Image result for 11th sunday in ordinary time year b
IL-11 il-HADD MATUL IS-SENA
PARROCCA NAXXAR                                                
Data: 17/06/2018
AVVIZI      

IL-HADD – 17 ta’ GUNJU
Infakkru Jum il-Missier; fic-Cimiterju fl-10.00 a.m. ikun hemm quddiesa.

Mil-lum il-Hin tal-Quddies tal-Hadd filghaxija jibda jkun fil-5.30 p.m u
fis-6.30 p.m.

L-ERBGHA - 20 ta’ GUNJU
Ikun hemm Coffee Morning fl-Oratorju; biljetti jinkisbu minghand il-helpers; nibdew bil-quddiesa tad-8.45 a.m.

IL-HAMIS – 21 ta’ GUNJU
Fis-6.00 p.m. jkun hawn hin t’a Adorazzjoni mill- Grupp Karizmatiku u
fis-6.30 p.m. il-quddiesa.

IL-GIMGHA – 22 ta’ GUNJU
Fl-annexxe fis-7.00 p.m. se ssir Laqgha ghar-Romol kollha. Imhegga jiehdu sehem.

IL-HADD – 24 ta’ GUNJU
Fil quddies tal-week end li gej  issir il gabra maghrufa bhala l-offerta ta’ San Pietru; dawn huma flus li bihom il- Papa jghin lil tant popli fil-bzonn.

NOTI:
Kull nhar ta’ Hadd li gej il-Hin tal-Quddies tal-Hadd filghaxija jkun f
il-5.30 p.m u fis-6.30 p.m.

Nhar it-Tnejn 25 ta’ Gunju jaghlqu t-tenders ghax-xoghol ta’ restawr li se jsir mal-Knisja Arcipretali taghna; aktar informazzjoni tinkiseb mis-Sezzjoni Amministrattiva tal-Kurja tal-Arcisqof.

Nhar il-Hamis 28 ta’ Gunju ser norganizzaw Harga ghall-Anzjani; tluq mill-pjazza fid-9.30 a.m.

Nitolbu ghar-ruh: Joseph Borg u Rosalie Pellegrini Petit;  Aghtihom o Mulej... ......


Related image

PARROCCA NAXXAR                                                
Data: 10/06/2018
AVVIZI      

IL-HADD – 10 ta’ GUNJU
Solennita’ tal-Qalb Imqaddsa ta’ Gesu`
Fil-5.00 p.m. quddiesa kantata bl-omelija u wara tohrog il-purcissjoni bis-Santissmu Sagrament. Imheggin niehdu sehem. Tajjeb li nzejnu it-toroq bi qsari u fjuri minn fejn jghaddi s-sagrament.
Il-quddiesa tas-6.30 p.m issir is-Sghajtar

L-ERBGHA - 13 ta’ GUNJU
Fl-Annexe fis-7.15 p.m. se ssir Laqgha ghall-Animaturi kollha dwar ir-rwol taghhom fil-quddiesa; imhegga lkoll jattendu.

IL-HAMIS – 14 ta’ GUNJU
Fis-6.00 p.m. jkun hawn hin ta’ Adorazzjoni mill-Grupp tal-Hniena Divina u
fis-6.30 p.m. il-Quddiesa.

IL-HADD – 17 ta’ GUNJU
Millum u kull nhar ta’ Hadd li gej il-Hin tal-Quddies tal-Hadd filghaxija jibda jkun fil-5.30 p.m u fis-6.30 p.m.

Infakkru Jum il-missier; fic-Cimiterju fl-10.00 a.m. ikun hemm Quddiesa.

NOTI:
Nhar l-Erbgha 20 ta’ Gunju ser norganizzaw Coffee Morning fl-Oratorju; biljetti jinkisbu minghand il-helpers.

Nhar il-Gimgha 22 ta’ Gunju fl-Annexe fis-7.00 p.m. se ssir Laqgha ghar-Romol kollha. Nghidu grazzi lil min jiehu hsieb dan il-group.

Il-kumitat tal-festa ghandu ghall-bejgh Bnadar bix-xbieha tal-Bambina biex jiddendlu mal-galleriji. Aktar informazzjoni tinkiseb minn fuq l-pagna tal-face book festa marija bambina naxxar.


Related image
Solennita tal-Gisem u d-Demm ta’ Gesu`(CORPUS)

PARROCCA NAXXAR                                                
Data: 03/06/2018
AVVIZI      

IL-HADD – 3 ta’ GUNJU
Solennita tal-Gisem u d-Demm ta’ Gesu`
Fil-5.00 p.m. Quddiesa kantata bl-omelija u wara tohrog il-Purcissjoni bis-Santissmu Sagrament. Imheggin niehdu sehem. Tajjeb li nzejnu it-toroq bi qsari u fjuri minn fejn jghaddi s-Sagrament.
Il-quddiesa tas-6.30 p.m issir is-Sghajtar

IT-TNEJN – 4 ta’ GUNJU
Fil-bitha tal-Museum tas-subien tibda Gimgha ta’ Taghlim ghal kulhadd fis-7.15 p.m. It-tfal subien kollha fl-istess hin ikolhom il-lezzjoni taghhom.

L-ERBGHA – 6 ta’ GUNJU
Nibdew il-Kwaranturi fil-Parrocca taghna i.e. 40 siegha ta’ Adorazzjoni;
Gesu Ewkaristija jkun espost minn wara l-quddiesa tad-8.45 a.m. sa nofs in-nhar u mill-4.30 p.m. sa qabel il-quddiesa ta’ filghaxija.

Filghaxija ser norganizzaw Harga ghal Smart City; nitilqu mill-pjazza wara l-quddiesa. Biljetti jinkisbu minghand il-helpers.

IL-HADD – 10 ta’ GUNJU
Niccelebraw is-Solennita’ tal-Qalb ta’ Gesu.
Fil-5.00 p.m. Quddiesa kantata bl-omelija u wara tohrog il-Purcissjoni bis-Santissmu Sagrament. Imheggin niehdu sehem.
Il-quddiesa tas-6.30 p.m issir is-Sghajtar

NOTI :
Il-kumitat tal-festa jistedinkom sabiex izzuru l-pagna tal-Face Book festa marija bambina naxxar u izzommu ruhkom aggornati bil-hidma relatata mal-Festa tal-Bambina.

Qed jitqassam il magazine Flimkien ghax-xahar ta’ Gunju; aqrawh u segwu dak li hemm fih.

Nitolbu ghar-ruh: Marija Angela Vella u Pawlu Zammit: Aghtihom o Mulej .....


******

Image result for Holy Trinity
IT-TRINITA' QADDISA
PARROCCA NAXXAR                                                
Data: 27/05/2018
AVVIZI                      HADD

Fl-10.30 a.m, ikollna quddiesa li matulha tfal mill-oqsma tal-Museum jircievu lil Gesu Ewkaristija ghall-ewwel darba; ma jkunx hawn quddiesa fil-11.00 a.m.


TLIETA

Fid-8.45 a.m. jitlaq it-trasport mill-pjazza ghal dawk li sejrin il- Quddiesa kif ukoll Coffee Morning fil-bini tal-fergha Ewkaristika Haz-Zebbug; il-biljetti jinkisbu minghand il-helpers.


ERBGHA


In-nisa tal-Azzjoni Kattolika ser jorganizzaw harga li tinkludi Quddiesa u Buffet Breakfast; min hu interessat ghandu jinkiteb ghand xi membru tal-azzjoni stess.

GIMGHA


Fis-6.00 p.m. jkun hawn hin ta’ Adorazzjoni mill-Grupp Karizmatiku u fis-6.30 p.m. il-quddiesa
HADD


NOTISolennita tal-Gisem u d-Demm ta’ Gesu`(Corpus)
Fil-5.00 p.m. Quddiesa kantata bl-omelija u wara tohrog il-purcissjoni bis-Santissmu Sagrament. Imheggin niehdu sehem
Il-quddiesa tas-6.30 p.m issir is-sghajtar.

Nhar l-Erbgha 6 ta’ Gunju filghaxija ser norganizzaw Harga ghal Smart City; nitilqu mill-pjazza wara l-quddiesa. Biljetti jinkisbu minghand il-helpers.

Fil-jiem li ghaddew il-kurja harget it-tenders dwar ix-xoghol ta’ restawr li se jsir mal-faccata, mal-kampnari kif ukoll mal-koppla tal-Knisja  Arcipretali taghna. Fil-waqt li l-Unjoni Ewropea tohrog 80 fil-mija tal-ispiza kapitali, l-20 fil-mija l-ohra iridu johorgu mill-parrocca taghna. Fiz-zmien li gej se jittiehdu inizjattivi sabiex nigbru  l-20 fil-mija li ahna irridu inhallsu.


***** 

Related image
PENTEKOSTE
PARROCCA NAXXAR                                                
Data: 20/05/2018
AVVIZI      
                    


HADD

Fis-Santwarju tal-Hniena Divina fil-5.30 p.m. Mons Arcisqof Charles Scicluna jamministra is-Sagrament tal-Konfirmazzjoni lil numru ta adoloxxenti.


TNEJN

Ghall-ewwel darba fuq ordni tal-Papa Frangisku ser niccelebraw it-tifkira obbligatorja ta Marija Omm il-Knisja. Din se tibda tigi ccelebrata kull sena l-ghada ta’ Ghid il-hamsin.
Fis-6.30 p.m. jkollna quddiesa bil-kant u riflesjoni wara l-vangelu.


TLIETA

Fl-okkazzjoni tal-Festa ta’ Sta Rita fil-knisja ta’ San Gwann fis-7.30 p.m. se jkun hemm quddiesa ghar-romol.


ERBGHA  
HAMIS

Fis-6.00 p.m. jkun hawn hin ta’ Adorazzjoni mill-Grupp tal-Hniena Divina u
fis-6.30 p.m. il-quddiesa

Fis-Santwarju ta’ Loyola house issir il-Festa tal-Madonna tat-Triq;
fis-6.30 p.m. jkun hemm quddiesa bil-kant u bl-omelija.

Fl-annexxe fis-7.15 p.m. jkun hemm il-laqgha tal-Kunsill Pastorali Parrokkjali.


GIMGHA


L-Ghaqda Kulturali wirt Naxxari se torganizza tahdita bit-tema: Is-snin ta’ wara l-gwerra fin-Naxxar. Din se ssir fl-Annexxe tal-knisja u tibda fis-7.15 p.m. Kulhadd huwa mistieden.


SIBT

HADDFl-10.30 a.m, ikollna quddiesa li matulha tfal mill-oqsma tal-Museum jircievu lil Gesu Ewkaristija ghall-ewwel darba; nifirhulhom u nitolbu ghalihom u nghidu grazzi mill-qalb lill-katekisti kollha.

Nhar it-Tlieta 29 ta’ Mejju ser norganizzaw Quddiesa kif ukoll Coffee Morning fil-bini tal-fergha Ewkaristika Haz-Zebbug; il-biljetti jinkisbu minghand il-helpers.

Nhar l-Erbgha 30 ta’ Mejju in-nisa tal-Azzjoni Kattolika ser jorganizzaw harga li tinkludi Quddiesa u Buffet Breakfast; min hu interessat ghandu jinkiteb ghand xi membru tal-azzjoni stess.

 ***********


TLUGH IL-MULEJ FIS-SEMA - LAPSI
PARROCCA NAXXAR                                                
Data:  13 ta’ MEJJU 2018
AVVIZI 

IL-HADD – 13 ta’ MEJJU
Fl-okkazzjoni ta’ Jum l-Omm fic-Cimiterju fl-10.00 a.m. jkun hemm quddiesa ghall-Ommijiet taghna mejtin.

IL-HAMIS – 17 ta’ MEJJU
Fil-Museum tal-bniet fis-5.45 p.m. se jkun hemm laqgha ghall-genituri li uliedhom ser jircievu lil Gesu’ Ewkaristija ghall-ewwel darba u jinghataw ukoll l-ahhar diretttivi dwar ic-cerimonja.

Fis-6.00 p.m. jkun hawn hin ta’ Adorazzjoni mill-Grupp tal-Legjun ta’ Marija u fis-6.30 p.m. il-quddiesa

IL-HADD – 20 ta’ MEJJU
Solennita’ ta’ Pentecoste;
Fid-9.30 a.m. Quddiesa Kantata bl-omelija.

Fis-Santwarju tal-Hniena Divina fil-5.30 p.m. Mons Arcisqof Charles J. Scicluna jamministra is-Sagrament tal-Konfirmazzjoni lil numru ta’ adolexxenti.

NOTI:
Kif stajtu issegwu mill-ahbarijiet din il-gimgha il-parrocca tan-Naxxar ser tibbenifika minn fondi moghtija lilna mill-Unjoni Ewropea. Kif weghdtkom dawn ser jintuzaw biex isir restawr tal-faccata tal-Knisja Arcipretali taghna. Il-quddiem inkun nista naghtikom aktar informazzjoni dwar dan.

Nitolbu ghar-ruh: Paul Attard, Michael Magro; Aghtihom o Mulej ...

Related image

PARROCCA NAXXAR                                                
Data: 06/05/2018
AVVIZI                           

HADD
6 ta’ Mejju

ILLUM NIĊĊELEBRAW IL-FESTA PARROKKJALI TA SAN GUZEPP.
FIL-5.00 P.M. QUDDIESA KANTATA  BL-OMELIJA;
WARA TOHROG PURCISSJONI BL-ISTATWA TAL-QADDIS;
MISTIEDNA NIEHDU SEHEM PARTIKOLARMENT IL-FRATELLI.
IL-QUDDIESA TAS-6.30 P.M. SSIR IS-SGHAJTAR FIS-7.00 P.M.

INFAKKRU LI LLUM HIJA L-AHHAR GURNATA TAL-BAZAAR LI HEMM  FL-ANNEXXE. INĦEGGUKOM TIDĦLU TIXTRU.

FL-ORATORJU HEMM FIERA TAL-KOTBA.


TLIETA,
8 ta’ Mejju

FESTA TAL-MADONNA TA POMPEJ
11. A.M. RUŻARJU MEDITAT
11.30 QUDDIESA LI TISPIĊĊA BIL-QARI TAS-SUPPLIKA U L-BARKA SAGRAMENTALI.


ERBGHA,
9 ta’ Mejju


FESTA TA SAN GORG PRECA
IL-QUDDIESA TA FILGHAXIJA TKUN ANIMATA MIS-SOCI TAL-MUSEUM U GHALIHA QED NISTIEDNU LIT-TFAL KOLLHA TAD-DUTTRINA KIF UKOLL LILL-GENITURI TAGHHOM.

  
HAMIS,
10 ta’ Mejju

FL-ORATORJU SER NORGANIZZAW L-IKLA FL-OKKAZZJONI TA JUM L-OMM; IKUN HEMM UKOLL IT-TOMBLA.
BILJETTI JINKISBU MINGHAND IL-HELPERS.
IL-PROGRAMM JIBDA WARA L-QUDDIESA TAD-8.45 A.M.

FIS-6.00 P.M. JKUN HAWN L-ADORAZZJONI BIS-SEHEM TAL-GRUPP TAL-HNIENA DIVINAHADD,
13 ta’ Mejju


SOLENNITA TAT-TLUGĦ  TAL-MULEJ FIS-SEMA, LAPSI
IKUN JUM L-OMM;
FL-10.00 A.M QUDDIESA GHALL-OMMIJIET MEJTIN. FIC-CIMITERJU.


NITOLBU GĦAL:
JOHN GALEA, NAZZARENO PACE U LINO GATT:
AGHTIHOM O MULEJ........


Related image
IL - 5 HADD TAL-GHID
PARROCCA NAXXAR                                                
Data:  29 ta’ APRIL 2018
AVVIZI

IL-HADD – 29 ta’ APRIL
Infakkru li fl-Annexe tal-knisja hemm il-Bazaar u jibqa ghaddej matul il-gimgha li gejja. Bix-xiri taghkom tkunu qed tghinu lill-parrocca taghna.

IT-TLIETA – 1 ta’ MEJJU
Tifkira ta’ San Guzepp Haddiem;
Il-quddiesa ta’ filghaxija tkun bil-kant u jsir hsieb wara l-vangelu; isir ukoll it-tberik tal-ghodod.

L-ERBGHA – 2 ta’ MEJJU
Matul Mejju kull nhar ta’ Erbgha fis-6.00 p.m. il-membri tal-Legjun ta’ Marija se jghidu ir-Ruzarju fil-knisja tal-Kuncizzjoni u ta’ Sta Lucija. Tajjeb li min jista jinghaqad maghhom.

IL-GIMGHA – 4 ta’ MEJJU
Fis-6.00 p.m. jkun hawn hin ta’ Adorazzjoni u
fis-6.30 p.m. il-quddiesa.

IL-HADD – 6 ta’ MEJJU
Festa ta’ San Guzepp Haddiem;
Fil-5.00 p.m. quddiesa bil-kant u bl-omelija;
wara tohrog purcissjoni bl-istatwa ta’ San Guzepp;
mistiedna niehdu sehem partikolarment il-fratelli.
Il-quddiesa tas-6.30 p.m. issir is-Sghajtar.

NOTI:
Nhar il-Hamis 10 ta’ Mejju fl-Oratorju ser norganizzaw l-ikla fl-okkazzjoni ta’ Jum l-Omm; ikun hemm ukoll it-tombola. Biljetti jinkisbu minghand il-helpers.

Nitolbu ghar-ruh:    Alex Cassar: Aghtih o Mulej .....


Image result for the good shepherd
IR-4 HADD TAL-GHID

PARROCCA NAXXAR                                                
Data:  22 ta’ APRIL 2018
AVVIZI 

IL-HADD – 22 ta’ APRIL
L-isfqijiet iheggu biex illejla dawk kollha ta’ rieda tajba jinghaqdu maghhom fil-belt Valletta ghal mixja favur il-hajja; tibda minn quddiem Kastilja fl- 4.00 p.m.

IT-TNEJN – 23 ta’ APRIL
Fil-museum tas-subien fis-5.45 p.m se jkun hemm laqgha ghall-genituri li uliedhom ser jaghmlu l-ewwel tqarbina din is-sena.

IT-TLIETA – 24 ta’ APRIL
Ser norganizzaw nofs ta’ nhar ghand il-Klarissi San Giljan li jinkludi quddiesa, kafe u tahdita. Tluq mill-pjazza fid-8.45 a.m. Biljetti jinkisbu minghand il-helpers

IL-HAMIS – 26 ta’ APRIL
Fis-6.00 p.m. jkun hawn hin ta’ Adorazzjoni mill-membri tas-Socjeta ta’ San Pawl u fis-6.30 p.m. il-quddiesa.

IL-GIMGHA – 27 ta’ APRIL
Fil-museum tas-subien fis-7.00 p.m. se jkun hemm laqgha ghall-genituri li uliedhom ser jircievu is-Sagrament tal-Konfermazzjoni din is-sena.

IS-SIBT – 28 ta’ APRIL
Fl-annexe tal-knisja jibda il-Bazaar; bix-xiri taghkom tkunu qed tghinu lill-parrocca taghna. Nghidu grazzi lill-helpers kollha.

NOTI:
Infakkru lil dawk li ghandhom xi libsa tal-Gimgha l-Kbira tal-knisja sabiex jirritornawha f’dawn il-granet.

*******

Related image
IT- 3 HADD TAL-GHID
PARROCCA NAXXAR                                                
Data:  15 ta’ APRIL 2018
AVVIZI 

IL-HADD – 15 ta’ APRIL
Il-Knisja f’Malta ticcelebra Jum il-karita; il-gbir kollu li jsir fil-quddies imur b’risq id-djar u istituti ta’ Tfal u Anzjani li l-Knisja ghandha f’Malta. Inkunu generuzi.

L-ERBGHA – 18 ta’ APRIL
Fl-Annexe fis-7.30 p.m. se ssir sessjoni ohra tal - First Aid; jistghu jattendu anke dawk li ma marrux l-ewwel laqgha.

IL-HAMIS – 19 ta’ APRIL
Il-Grupp Anzjani tal-Parrocca flimkien mal-Caritas Malta ser jorganizzaw buffet breakfast li jinkludi wkoll quddiesa. Tluq mill-pjazza fit-8.30 a.m. min hu interessat ghandu jkellem lil leader tal-grupp.

Fis-6.00 p.m. jkun hawn hin ta’ Adorazzjoni mill-Grupp tar-Ruzarju u
fis-6.30 p.m. il-Quddiesa.

NOTI:
Nhar it-Tlieta 24 ta’ April  ser norganizzaw nofs ta’ nhar ghand il-Klarissi San Giljan li jinkludi quddiesa, kafe u tahdita. Tluq mill-pjazza fid-8.45 a.m. Biljetti jinkisbu minghand il-helpers.

********

Image result for divine mercy image
IT- 2  HADD TAL-GHID
HNIENA DIVINA
PARROCCA NAXXAR                                                
Data:  8 ta’ APRIL 2018
AVVIZI


IL-HADD – 8 ta’ APRIL
Fis-Santwarju tal-Hniena Divina fil-5.30 p.m. jkun hemm Adorazzjoni u Quddiesa mmexxija mill Arcisqof Charles J. Scicluna.

IT-TNEJN – 9 ta’ APRIL
Fl-Annexe fis-7.00 p.m. tibda laqgha socjali ghall-Ministri kollha tat-Tqarbin; imheggin jattendu.

L-ERBGHA – 11 ta’ APRIL
Ikollna l- Coffee Morning fl-Oratorju; il-biljetti jinkisbu minghand il-helpers. Nibdew bil-quddiesa tad-8.45 a.m.

IL-HAMIS – 12 ta’ APRIL
Fis-6.00 p.m. jkun hawn hin ta’ Adorazzjoni mill-Grupp tar-Ruzarju u fis-6.30 p.m. il-quddiesa.

IL-HADD – 15 ta’ APRIL
Il-Knisja f’Malta ticcelebra Jum il-karita; il-gbir kollu li jsir fil-quddies imur b’risq id-djar u istituti ta’ Tfal u Anzjani li l-Knisja ghandha f’Malta. Inkunu generuzi. Ghal dan il-ghan ukoll matul din il-gimgha se jkun hemm qfief apposta mal-bibien tal-knisja sabiex inpoggu affarijiet ta’ ikel.


NOTI:
Il-gabra li saret b’risq il-Vittmi tas-Sirja kienet ta’ € 380. F’isimhom nirringrazzjawkom.

Fil-granet li gejjin ser jingabru l-envelops bl’offerti taghkom b’risq il-festa tal-Bambina. Tistghu anke thalluhom fis-sagristija.

Nhar il-Hamis 19 ta’ April il-Grupp Anzjani tal-Parrocca flimkien mal-Caritas Malta ser jorganizzaw buffet breakfast li jnkludi wkoll quddiesa. Tluq mill-pjazza fit-8.30 a.m. min hu interessat ghandu jkellem lil leader tal-grupp.

Nitolbu ghar-ruh: Giovanna Pirotta, Censu Camilleri u Nenu Mula; Aghtihom o Mulej ....

JEKK TRID TARA L-AVVIZI TA' QABEL

L-AĦĦAR POSTS