Friday, April 20, 2018

AVVIZI TAL-PARROCCA

Image result for the good shepherd
IR-4 HADD TAL-GHID

PARROCCA NAXXAR                                                
Data:  22 ta’ APRIL 2018
AVVIZI 

IL-HADD – 22 ta’ APRIL
L-isfqijiet iheggu biex illejla dawk kollha ta’ rieda tajba jinghaqdu maghhom fil-belt Valletta ghal mixja favur il-hajja; tibda minn quddiem Kastilja fl- 4.00 p.m.

IT-TNEJN – 23 ta’ APRIL
Fil-museum tas-subien fis-5.45 p.m se jkun hemm laqgha ghall-genituri li uliedhom ser jaghmlu l-ewwel tqarbina din is-sena.

IT-TLIETA – 24 ta’ APRIL
Ser norganizzaw nofs ta’ nhar ghand il-Klarissi San Giljan li jinkludi quddiesa, kafe u tahdita. Tluq mill-pjazza fid-8.45 a.m. Biljetti jinkisbu minghand il-helpers

IL-HAMIS – 26 ta’ APRIL
Fis-6.00 p.m. jkun hawn hin ta’ Adorazzjoni mill-membri tas-Socjeta ta’ San Pawl u fis-6.30 p.m. il-quddiesa.

IL-GIMGHA – 27 ta’ APRIL
Fil-museum tas-subien fis-7.00 p.m. se jkun hemm laqgha ghall-genituri li uliedhom ser jircievu is-Sagrament tal-Konfermazzjoni din is-sena.

IS-SIBT – 28 ta’ APRIL
Fl-annexe tal-knisja jibda il-Bazaar; bix-xiri taghkom tkunu qed tghinu lill-parrocca taghna. Nghidu grazzi lill-helpers kollha.

NOTI:
Infakkru lil dawk li ghandhom xi libsa tal-Gimgha l-Kbira tal-knisja sabiex jirritornawha f’dawn il-granet.

*******

Related image
IT- 3 HADD TAL-GHID
PARROCCA NAXXAR                                                
Data:  15 ta’ APRIL 2018
AVVIZI 

IL-HADD – 15 ta’ APRIL
Il-Knisja f’Malta ticcelebra Jum il-karita; il-gbir kollu li jsir fil-quddies imur b’risq id-djar u istituti ta’ Tfal u Anzjani li l-Knisja ghandha f’Malta. Inkunu generuzi.

L-ERBGHA – 18 ta’ APRIL
Fl-Annexe fis-7.30 p.m. se ssir sessjoni ohra tal - First Aid; jistghu jattendu anke dawk li ma marrux l-ewwel laqgha.

IL-HAMIS – 19 ta’ APRIL
Il-Grupp Anzjani tal-Parrocca flimkien mal-Caritas Malta ser jorganizzaw buffet breakfast li jinkludi wkoll quddiesa. Tluq mill-pjazza fit-8.30 a.m. min hu interessat ghandu jkellem lil leader tal-grupp.

Fis-6.00 p.m. jkun hawn hin ta’ Adorazzjoni mill-Grupp tar-Ruzarju u
fis-6.30 p.m. il-Quddiesa.

NOTI:
Nhar it-Tlieta 24 ta’ April  ser norganizzaw nofs ta’ nhar ghand il-Klarissi San Giljan li jinkludi quddiesa, kafe u tahdita. Tluq mill-pjazza fid-8.45 a.m. Biljetti jinkisbu minghand il-helpers.

********

Image result for divine mercy image
IT- 2  HADD TAL-GHID
HNIENA DIVINA
PARROCCA NAXXAR                                                
Data:  8 ta’ APRIL 2018
AVVIZI


IL-HADD – 8 ta’ APRIL
Fis-Santwarju tal-Hniena Divina fil-5.30 p.m. jkun hemm Adorazzjoni u Quddiesa mmexxija mill Arcisqof Charles J. Scicluna.

IT-TNEJN – 9 ta’ APRIL
Fl-Annexe fis-7.00 p.m. tibda laqgha socjali ghall-Ministri kollha tat-Tqarbin; imheggin jattendu.

L-ERBGHA – 11 ta’ APRIL
Ikollna l- Coffee Morning fl-Oratorju; il-biljetti jinkisbu minghand il-helpers. Nibdew bil-quddiesa tad-8.45 a.m.

IL-HAMIS – 12 ta’ APRIL
Fis-6.00 p.m. jkun hawn hin ta’ Adorazzjoni mill-Grupp tar-Ruzarju u fis-6.30 p.m. il-quddiesa.

IL-HADD – 15 ta’ APRIL
Il-Knisja f’Malta ticcelebra Jum il-karita; il-gbir kollu li jsir fil-quddies imur b’risq id-djar u istituti ta’ Tfal u Anzjani li l-Knisja ghandha f’Malta. Inkunu generuzi. Ghal dan il-ghan ukoll matul din il-gimgha se jkun hemm qfief apposta mal-bibien tal-knisja sabiex inpoggu affarijiet ta’ ikel.


NOTI:
Il-gabra li saret b’risq il-Vittmi tas-Sirja kienet ta’ € 380. F’isimhom nirringrazzjawkom.

Fil-granet li gejjin ser jingabru l-envelops bl’offerti taghkom b’risq il-festa tal-Bambina. Tistghu anke thalluhom fis-sagristija.

Nhar il-Hamis 19 ta’ April il-Grupp Anzjani tal-Parrocca flimkien mal-Caritas Malta ser jorganizzaw buffet breakfast li jnkludi wkoll quddiesa. Tluq mill-pjazza fit-8.30 a.m. min hu interessat ghandu jkellem lil leader tal-grupp.

Nitolbu ghar-ruh: Giovanna Pirotta, Censu Camilleri u Nenu Mula; Aghtihom o Mulej ....

JEKK TRID TARA L-AVVIZI TA' QABEL