MERHBA --- --- WELCOME


L-ahhar Updates / Latest New Updates :- 
Image result for matthew 4 12-23 
IT-TIELET HADD TAS-SENA

Akklamazzjoni qabel l-Evanġelju
ara Mt 4, 23

Hallelujah. R/. Hallelujah
Ġesù xandar l-Evanġelju tas-Saltna,
u fejjaq kull xorta ta’ mard fost il-poplu.
R/. Hallelujah

Evanġelju
Ġie f’Kafarnahum, biex iseħħ dak li kien intqal mill-profeta Isaija.
Mt 4, 12-23

Qari mill-Evanġelju skond San Mattew

Meta Ġesù sama’ li kienu arrestaw lil Ġwanni, warrab lejn il-Galilija. Telaq minn Nażaret u mar joqgħod Kafarnahum, qrib il-baħar, fl-inħawi ta’ Żebulun u Naftali, biex hekk iseħħ dak li kien ingħad permezz tal-profeta Isaija, meta qal:
Art ta’ Żebulun, u art ta’ Naftali,
it-triq tal-baħar, art ’il hemm mill-Ġordan, Galilija tal-ġnus!
Il-poplu li kien qiegħed fid-dlam ra dawl kbir;
dawk li kienu f’art u dell il-mewt idda dawl għalihom”.

Minn dak iż-żmien Ġesù beda jxandar u jgħid: “Indmu għax is-Saltna tas-Smewwiet waslet”.

Huwa u jdur ma’ xatt il-baħar tal-Galilija lemaħ żewġt aħwa, Xmun jgħidulu Pietru, u ħuh Indrì, qegħdin jixħtu x-xbiek fil-baħar, għax kienu sajjieda. U qalilhom: “Ejjew warajja, u nagħmilkom sajjieda tal-bnedmin”. U minnufih telqu x-xbiek, u marru warajh. Wara li mexa minn hemm ra żewġt aħwa oħra, Ġakbu ta’ Żebedew u ħuh Ġwanni, qegħdin fid-dgħajsa ma’ missierhom Żebedew isewwu x-xbiek tagħhom, u sejħilhom. Minnufih telqu d-dgħajsa u lil
missierhom, u marru warajh.

Ġesù dar il-Galilija kollha jgħallem fis-sinagogi tagħhom, ixandar l-Evanġelju tas-Saltna u jfejjaq kull xorta ta’ mard u dgħufija fost il-poplu.

Il-Kelma tal-Mulej
R/. Tifħir lilek Kristu

PARROCCA NAXXAR                                                
Data: 22/01/2017
AVVIZI

IL-HADD - 22 ta’ Jannar 2017
IT-TIELET HADD TA’ MATUL IS-SENA

IL-HAMIS
Fis-6.00 p.m. jkun hawn hin ta’ Adorazzjoni mmexxija mis-Social Club tal-Anzjani.

IL-HADD
Nhar il-Hadd 29 ta’ Jannar fl-Oratorju ser norganzzaw afternoon tea and tombla’ mis-2.30 p.m. il-quddiem. Il-biljetti jinkisbu minghand il-helpers.

NOTI :
Dawk li jkollhom xi membru tal-familja fl-isptar u jixtiequ li inzuruh ghandhom jghaddu l-informazzjoni mehtiega fl-ufficcju parrokkjali jew lil xi wiehed mis-sacerdoti taghna.


Nitolbu ghar-ruh:  George Griffin, Maria Pace, Guza Brincat,  u Guzeppi Pullicino,  Aghtihom o Mulej ...

**ITTRA TA' L-ARCIPRIET DWAR IL-QUDDIES FIN-NAXXAR (aghfas hawn)
THE THIRD SUNDAY OF THE YEAR -   22nd JANUARY 2017
TODAY'S GOSPEL:
When Jesus heard that John had been arrested,
he withdrew to Galilee.
He left Nazareth and went to live in Capernaum by the sea,
in the region of Zebulun and Naphtali, 
that what had been said through Isaiah the prophet
might be fulfilled:
Land of Zebulun and land of Naphtali,
the way to the sea, beyond the Jordan,
Galilee of the Gentiles,
the people who sit in darkness have seen a great light,
on those dwelling in a land overshadowed by death 
light has arisen.

From that time on, Jesus began to preach and say,
"Repent, for the kingdom of heaven is at hand."

As he was walking by the Sea of Galilee, he saw two brothers,
Simon who is called Peter, and his brother Andrew,
casting a net into the sea; they were fishermen.
He said to them,
"Come after me, and I will make you fishers of men."
At once they left their nets and followed him.
He walked along from there and saw two other brothers,
James, the son of Zebedee, and his brother John.
They were in a boat, with their father Zebedee, mending their nets.
He called them, and immediately they left their boat and their father
and followed him.
He went around all of Galilee,
teaching in their synagogues, proclaiming the gospel of the kingdom,
and curing every disease and illness among the people.


(All above posted by Charles V. Farrugia WebMaster)
*****************
RITRATTI
L-AHHAR TAS-SENA 2016 
TE DEUM
ikklikkja fuq ir-ritratt biex tara izjed ritratti

 

RITRATTI - ABBATI JAMES DAVID GAUCIJames David Gauci 
abbati mill-parrocca taghna 
tela' jaghmel servizz fil-Bazilika Vatikan 
bejn it-23 ta' Awwissu u t-8 ta' Settembru, 2016


RITRATTI - MILIED 2016
Ikklikkja fuq ir-ritratt u tara izjed ritratti
aghfas hawn~~~~~~~~~~~******
HINIJIET TAL-QUDDIES FIL-PARROCCA, NAXXAR - aghfas hawn

Fil-Knisja Parrokkjali
Kuljum: 6.00am, 7.00am, 8.45am u 6.30pm
Is-Sibt filghaxija: 5.00pm u 6.30pm
Il-Hdud u l-Festi Kmandati:
6.00am, 7.00am, 8.30am, 9.30am, 11.00am, 
5.00pm u 6.30pm (mill-1 ta' Ottubru - 31 ta' Mejju)
5.30pm u 6.30pm ( 1 ta' Gunju - 30 ta' Settembru )

~~~~~~~~~~~~~~~
Ufficcju Parrokkjali:
26, Misrah ir-Rebha, Naxxar NXR 1700
Tel. : 21435376; 21434673 

Hinijiet tal-Ufficcju Parrokkjali:-
It-Tlieta , il-Hamis u l-Gimgha:-
10.00am - 11.30am, u  5.00pm - 6.30pm
Is-Sibt: b'appuntament
Mhux miftuh: Festi Pubblici

************************
RITRATTI  - KONSAGRAZZJONI
SANTWARJU GESU' HNIENA DIVINA
Ikklikkja fuq ir-ritratt u tara izjed ritratti
aghfas hawn

*******
Nifirhu u nawguraw lill-Arcipriet taghna
Dun David Gauci
li gie elevat fl-Ordni Sovran Militari u Ospedallier
ta' San Gwann ta' Gerusalemm, Rodi u Malta
bhala
Kappillan Magisterjali ad honorem


RITRATTI - FESTA TAR-RUZARJU
ikklikkja fuq ir-ritratt u tara izjed ritratti 
aghfas hawn


RITRATTI - VESTIZZJONI TAL-ABBATINI
ikklikkja fuq ir-ritratt u tara izjed ritratti 
aghfas hawnRITRATTI - L-QUDDIESA JUM IL-FESTA
8 ta' SETTEMBRU 2016
aghfas hawn
ikklikkja fuq ir-ritratt u tara izjed ritratti RITRATTI - JUM IL-FESTA - PURCISSJONI
8 ta' SETTEMBRU 2016
aghfas hawn
ikklikkja fuq ir-ritratt u tara izjed ritratti
Photos by courtesy of Charles V. Farrugia
******

SILTIET MILL-PROGRAMM TAL-FESTA TA' MARIJA BAMBINA 
aghfas hawn
ikklikkja fuq l-istampa ta' hawn taht u tara izjed
 


******
PROGRAMM TAL-FESTA TA' MARIJA BAMBINA 
(aghfas hawn)

*******
RITRATTI - HRUG TAL-BAMBINA
28 ta' AWWISSU 2016
aghfas hawn
Ikklikkja fuq ir-ritratt u tara izjed ritrattiRITRATTI - NOVENA u MONS. ARCISQOF
29 ta' AWWISSU 2016
aghfas hawn
Ikklikkja fuq ir-ritratt u tara izjed ritratti******


RITRATTI 2016

PHOTOS 2016

RITRATTI TAT-TBERIK TAL-BIBIEN GODDA TAL-BRONZ
TAS-SANTWARJU TA' GESU' HNIENA DIVINA
17 ta' Lulju 2016
ikklikkja fuq ir-ritratt u tara izjed ritratti
click on the photo hereunder and view more photos


the above photos by kind courtesy of 
Ms Katerina Vella Ryabkova

*******

RITRATTI TAL-FESTA TAL-QALB TA' GESU'
IL-HADD 5 ta' GUNJU 2016
aghfas hawn
ikklikkja fuq ir-ritratt u tara izjed ritratti
RITRATTI TAL-FESTA TA' CORPUS
IL-HADD, 29 ta' MEJJU 2016
aghfas hawn
ikklikkja fuq ir-ritratt u tara izjed ritratti

RITRATTI TA' L-EWWEL TQARBINA
IL-HADD, 22 MEJJU 2016
aghfas hawn
ikklikkja fuq ir-ritratt u tara izjed ritratti


******
aghfas fuq ir-ritratt biex tara izjed ritratti
(click on photo to see more photos)

RITRATTI HAMIS IX-XIRKA - 24 MARZU 2016 - aghfas hawn
PHOTOS MAUNDY THURSDAY - 24 MARCH 2016 - click here
aghfas fuq ir-ritratt biex tara izjed ritratti
(click on photo to see more photos)

aghfas fuq ir-ritratt biex tara izjed ritratti
(click on photo to see more photos)

aghfas fuq ir-ritratt biex tara izjed ritratti
(click on photo to see more photos)

All Photos by courtesy of Charles V. Farrugia 

**********
IL-GUBLEW TAL-HNIENA
ikklikkja fuq l-istampa biex tkabbar
ikklikkja fuq l-istampa biex tkabbar
 
Din hija t-Talba tal-Papa Frangisku ghall-Gublew tal-Hniena.  Inheggukom taghmlu ‘print-out’ ta’ din it-Talba u tghiduha spiss mal-familja kollha tul din is-Sena tal-Gublew tal-Hniena.

************


**********

RITRATTI 2015
aghfas hawn*************************** 
All updates Posted by Charles V. Farrugia
Photos by courtesy of Charles V. Farrugia

L-AĦĦAR POSTS